ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A."

Transkrypt

1 strona 3 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Oferta publiczna do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do praw do akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy prospekt emisyjny ( Prospekt ) został sporządzony w związku z emisją w drodze oferty publicznej ( Oferta ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda ( Akcje Oferowane, Akcje Serii D ) Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Azoty Tarnów, Emitent, Spółka ), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Tarnowie, oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do praw do Akcji Oferowanych ( Prawa do Akcji, PDA ) oraz do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). Oferta jest przeprowadzana w związku z zamiarem nabycia przez Spółkę akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A., z siedzibą w Puławach ( ZA Puławy ), której akcje oznaczone kodem ISIN PLZAPUL00057 znajdują się w obrocie na GPW. Akcje Serii D są oferowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji ZA Puławy w ten sposób, że jedna akcja ZA Puławy stanowić będzie wkład niepieniężny na 2,5 Akcji Oferowanej ( Parytet Wymiany ). Inwestorami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane są akcjonariusze ZA Puławy, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez firmy inwestycyjne w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane będą zapisane akcje ZA Puławy. Akcjonariusze ZA Puławy mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 7 stycznia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2013 r. Każdy akcjonariusz ZA Puławy może złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych w zamian za akcje ZA Puławy według Parytetu Wymiany udział Spółki w kapitale zakładowym ZA Puławy wyniesie 100%. Ostatecznie osiągnięty udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy będzie w szczególności zależał od wielkości popytu wśród akcjonariuszy ZA Puławy na Akcje Oferowane. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Spółka w porozumieniu ze Współoferującymi ustali cenę emisyjną Akcji Oferowanych ( Cena Emisyjna ). Informacja na temat Ceny Emisyjnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, oraz w formie raportu bieżącego. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane jest uzależnione od: (i) podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej oraz podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zgody na wysokość Ceny Emisyjnej; (ii) uzyskania bezwarunkowej zgody właściwych organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji w związku z zamiarem przejęcia ZA Puławy przez Spółkę lub określającej dodatkowe warunki, na jakich koncentracja taka może zostać dokonana, o treści satysfakcjonującej dla Spółki ( Zgoda na Dokonanie Koncentracji ), przy czym w przypadku niespełnienia się warunku określonego w pkt. (ii), Zarząd w porozumieniu ze Współoferującymi może podjąć decyzję o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Z zastrzeżeniem możliwości proporcjonalnej redukcji, o której mowa poniżej, liczba Akcji Oferowanych, jakie zostaną przydzielone akcjonariuszowi ZA Puławy, który złożył ważny zapis, będzie obliczona jako iloczyn Parytetu Wymiany oraz łącznej liczby akcji ZA Puławy, które mają zostać przeniesione na Spółkę zgodnie z ważnymi zapisami na Akcje Oferowane złożonymi przez danego akcjonariusza ZA Puławy. Jeżeli liczba Akcji Oferowanych obliczona w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie będzie stanowiła liczby całkowitej, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej i będzie odpowiadała liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone danemu akcjonariuszowi ZA Puławy. Każdy akcjonariusz ZA Puławy, któremu w wyniku powyższego zaokrąglenia nie przydzielono ułamkowej części Akcji Oferowanych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty gotówkowej za akcje ZA Puławy ( Dodatkowa Płatność ). W przypadku złożenia przez akcjonariuszy ZA Puławy ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących akcje ZA Puławy w liczbie powodującej osiągnięcie łącznie z akcjami ZA Puławy posiadanymi przez Spółkę, co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy, jednak mniej niż 90%, Spółka może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby Akcji Serii D oferowanych w ramach Oferty w taki sposób, aby w wyniku Oferty (łącznie z akcjami ZA Puławy posiadanymi przez Spółkę) nabyć akcje ZA Puławy stanowiące nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów (łącznie z ułamkowymi częściami akcji ZA Puławy, które zostaną nabyte przez Spółkę w zamian za Dodatkowe Płatności), a w konsekwencji o proporcjonalnej redukcji zapisów. Spółka podkreśla, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt. Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu i Rady ( Dyrektywa Prospektowa ) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) oraz został przygotowany zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam ( Rozporządzenie 809/2004 ). Na Datę Prospektu akcji zwykłych Emitenta o wartości nominalnej 5,00 PLN każda znajduje się w obrocie na rynku podstawowym GPW. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale Czynniki ryzyka. Prospekt nie stanowi oferty objęcia Akcji Oferowanych przez, ani nie dąży do pozyskania ofert objęcia Akcji Oferowanych od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert takim osobom jest niezgodne z prawem. Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest dokonywana wyłącznie na terytorium Polski. Ani Prospekt, ani Akcje Oferowane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis niektórych ograniczeń zbywalności Akcji Oferowanych przedstawia Rozdział Ograniczenia możliwości nabywania Akcji Oferowanych. AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY, ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE W ROZUMIENIU AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH I MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z REGULACJĄ S. Z uwagi na konieczność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w celu wydania Akcji Oferowanych, inwestorom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane, zostaną wydane Prawa do Akcji. Wydanie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) zgodnie z harmonogramem Oferty w drodze zapisania PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów prowadzonych w Polsce. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych, Emitent wystąpi do KDPW o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Z chwilą ich rejestracji w depozycie, Prawa do Akcji wygasną, a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu będą posiadali Prawa do Akcji, zostaną automatycznie zapisane Akcje Oferowane, w stosunku jedna Akcja Oferowana w zamian za jedno Prawo do Akcji. Planuje się, że rozpoczęcie notowań PDA na GPW nastąpi w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Przewiduje się, że rozpoczęcie notowań Akcji Oferowanych na GPW powinno nastąpić w terminie około miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.grupaazoty.com) oraz Współoferujących (www.dm.pkobp.pl oraz w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji. Współoferujący: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego UniCredit CAIB Poland S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 21 grudnia 2012 r.

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 5 CZYNNIKI RYZYKA Ryzyka dotyczące działalności Emitenta oraz Grupy Ryzyka związane z branżą, w której działa Grupa i z warunkami makroekonomicznymi Ryzyka związane z celami strategicznymi i Transakcją Nabycia ZA Puławy Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji ISTOTNE INFORMACJE Zastrzeżenia Zmiany do Prospektu Prezentacja informacji finansowych i innych danych Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie Stwierdzenia dotyczące przyszłości CELE EMISJI Charakter Oferty Cel Oferty Cena Emisyjna i koszty Oferty Opis Transakcji Nabycia ZA Puławy Postępowanie w sprawie wydania zgody na koncentrację Umowa o konsolidacji Charakterystyka ZA Puławy Cele oraz oczekiwane synergie z Transakcji Nabycia ZA Puławy ROZWODNIENIE DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY Dane historyczne na temat dywidendy Polityka w zakresie wypłaty dywidendy Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy Zasady wypłaty dywidendy KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE Oświadczenie o kapitale obrotowym Zasoby kapitałowe Kapitalizacja i zadłużenie Zadłużenie pośrednie i warunkowe KURSY WYMIANY WALUT KURS NOTOWAŃ AKCJI ISTNIEJĄCYCH WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Informacje ogólne Segmenty działalności Istotne akwizycje i reorganizacje Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej Grupy Czynniki makroekonomiczne, elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej, oraz wszelkie inne czynniki, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na działalność Grupy Sytuacja finansowa Grupy na dzień 30 września 2012 r. i 2011 r Ocena rentowności Grupy na dzień 30 września 2012 r. i 2011 r

3 Sytuacja finansowa Grupy na dzień 30 czerwca 2012 r. i 2011 r Ocena rentowności Grupy na dzień 30 czerwca 2012 r. i 2011 r Sytuacja finansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. i 2010 r Ocena rentowności Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. i 2010 r Sytuacja finansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r Ocena rentowności Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r Wielkość i struktura aktywów obrotowych Grupy na dzień 30 września 2012 r. i 2011 r Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy na dzień 30 września 2012 r. i 2011 r Wielkość i struktura aktywów obrotowych Grupy na dzień 30 czerwca 2012 r. i 2011 r Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy na dzień 30 czerwca 2012 r. i 2011 r Wielkość i struktura aktywów obrotowych Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. i 2010 r Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. i 2010 r Wielkość i struktura aktywów obrotowych Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r Zasoby kapitałowe Grupy na dzień 30 września 2012 r. i 2011 r Zasoby kapitałowe Grupy na dzień 30 czerwca 2012 r. i 2011 r Zasoby kapitałowe Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. i 2010 r Zasoby kapitałowe Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Nakłady inwestycyjne Trendy OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY Działalność podstawowa Historia Grupy Przewagi konkurencyjne Strategia Charakterystyka podstawowych produktów Grupy Nowe istotne produkty i usługi Źródła zaopatrzenia Główni dostawcy i odbiorcy Sezonowość sprzedaży Opis czynników nadzwyczajnych mających wpływ na działalność podstawową i główne rynki, na których Grupa prowadzi swoją działalność w okresie czerwca 2012 r Badania i rozwój Istotne umowy Istotne rzeczowe aktywa trwałe Ochrona środowiska Kwestie regulacyjne Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe Własność intelektualna Domeny internetowe Systemy informatyczne Pracownicy Ubezpieczenia OTOCZENIE RYNKOWE Główne rynki, na których Emitent i jego Grupa prowadzi działalność Europejski rynek chemiczny Rynek nawozów mineralnych

4 Rynek tworzyw sztucznych i półproduktów do produkcji tworzyw Rynek OXO (plastyfikatorów i alkoholi OXO) Rynek bieli tytanowej Pozycja konkurencyjna Grupy na rynku bieli tytanowej OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE Podstawowe informacje Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Kapitał docelowy Grupa Istotne podmioty Grupy ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY Zarząd Rada Nadzorcza Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ZNACZNI AKCJONARIUSZE Znaczni akcjonariusze Kontrola nad Spółką Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje pomiędzy Spółką a spółkami Grupy Transakcje zawierane pomiędzy Spółką a znaczącymi akcjonariuszami Spółki oraz ich podmiotami powiązanymi Transakcje zawierane pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Istotne umowy z podmiotami powiązanymi PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE Prawa i obowiązki związane z Akcjami Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem Zmiana praw akcjonariuszy Spółki Umorzenie Akcji Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych WARUNKI OFERTY Oferta Inwestorzy uprawnieni do składania zapisów na Akcje Oferowane Przewidywany harmonogram Oferty oraz warunki rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Warunki odstąpienia od przeprowadzania Oferty lub jej zawieszenia Cena Emisyjna oraz Parytet Wymiany Zmniejszenie liczby Akcji Oferowanych oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych Wypłata Dodatkowej Płatności na rzecz akcjonariuszy ZA Puławy Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane Zasady ustalenia liczby Akcji Oferowanych przydzielanych akcjonariuszom ZA Puławy oraz wysokość Dodatkowej Płatności Przydział Akcji Oferowanych, redukcja zapisów i rozliczenie Oferty Niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku Zwolnienie blokady na akcjach ZA Puławy Niedojście do skutku emisji Akcji Oferowanych po dopuszczeniu i wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego Notowanie Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji

5 Powiązania w ramach innych transakcji Umowa o Przeprowadzenie Subskrypcji Akcji Stabilizacja Umowne ograniczenia zbywalności i emisji Akcji OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce Europejski Obszar Gospodarczy Stany Zjednoczone Ameryki RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego Ustawa o Ofercie Publicznej prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Kodeks Spółek Handlowych obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła INFORMACJE DODATKOWE Współoferujący Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Subemisja Stabilizacja Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Oferowanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW Dokumenty udostępnione do wglądu Biegli rewidenci Podmioty zaangażowane w Ofertę Publiczne oferty przejęcia Informacje pochodzące od ekspertów INFORMACJE FINANSOWE PRO-FORMA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowane informacje finansowe pro forma Raport niezależnego biegłego rewidenta o skonsolidowanych informacjach finansowych pro forma OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Oświadczenie Spółki Oświadczenie Współoferującego Oświadczenie Współoferującego Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki SKRÓTY I DEFINICJE ZAŁĄCZNIK NR I Uchwała o podwyższeniu

6 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwane dalej Informacjami. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Spółki i w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być uwzględnione w przypadku Spółki lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Spółkę lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszczony został krótki opis Informacji, z dopiskiem nie dotyczy. Dział A Wstęp i ostrzeżenia A.1 Wstęp Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów oraz decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane lub Prawa do Akcji, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane lub Prawa do Akcji powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności Rozdział Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia Akcji Oferowanych lub Prawa do Akcji. A.2 Zgoda na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży Akcji Oferowanych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody. Dział B Emitent B.1 Nazwa Emitenta Firma Emitenta brzmi: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna B.2 Podstawowe dane dotyczące Emitenta Spółka Akcyjna utworzona zgodnie z prawem polskim z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów, Polska. Emitent prowadzi działalność zgodnie z prawem polskim w szczególności w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa dotyczące spółek prawa handlowego. B.3 Działalność Grupy Kapitałowej Spółka wraz ze Spółkami z Grupy jest jednym z największych holdingów sektora chemicznego w Polsce. Działalność Grupy koncentruje się na pięciu segmentach: (i) nawozy (obejmującym m.in. nawozy wieloskładnikowe, nawozy azotowe oraz amoniak), (ii) tworzywa (obejmującym m.in. poliamid 6, poliacetal, tworzywa modyfikowane, kaprolaktam, cykloheksanon), (iii) OXO (obejmującym m.in. alkohole OXO i plastyfikatory), (iv) pigmenty (obejmującym głównie biel tytanową) oraz (v) pozostałe (skupiającym przede wszystkim działalność usługową). Podstawowe produkty Grupy obejmują: Nawozy Nawozy klasyfikuje się jako azotowe (jednoskładnikowe) i wieloskładnikowe, zawierające co najmniej dwa z następujących, głównych składników: azot, fosfor lub potas. Nawozy azotowe (mocznik, saletrzak, saletra amonowa, siarczanoazotan amonu, mieszanina siarczanu amonu i mocznika, siarczan amonu) 5

7 Nawozy azotowe są substancjami, bądź ich mieszaninami zawierającymi azot jako podstawowy składnik. Są klasyfikowane jako nawozy jednoskładnikowe, niezależnie od tego, czy i ile innych składników drugorzędnych lub mikroelementów zawierają. Azot jest niezwykle ważnym elementem w uprawach roślin, ponieważ w największym stopniu wpływa na ich plonowanie. Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP) Nawozy wieloskładnikowe NPK i NP są to nawozy uniwersalne, które w zależności od składu mogą być stosowane do różnych rodzajów roślin i gleb. Oprócz podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), nawozy te zawierają drugorzędne składniki pokarmowe: magnez, siarkę, wapń oraz mogą zawierać mikroelementy: bor, cynk, mangan, żelazo, miedź, molibden. Kaprolaktam Kaprolaktam, to organiczny związek chemiczny. Jest półproduktem wykorzystywanym przy produkcji poliamidu 6 (nylonu). Tworzywa konstrukcyjne Tworzywa konstrukcyjne to grupa produktów nazywana technicznymi termoplastami, charakteryzująca się wysoką odpornością termiczną, jak i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Do produkowanych przez Grupę Azoty Tarnów rodzajów tworzyw konstrukcyjnych należą: poliamid 6 (PA6), poliacetal (POM), a także tworzywa modyfikowane. OXO Grupa wytwarza następujące OXO: 2-etyloheksanol (2EH), n-butanol, izobutanol oraz mieszaninę pozostałości podestylacyjnych oktanol F. Plastyfikatory Grupa produkuje cztery plastyfikatory ftalowe: DEHP, DIBP, DPHP, DEHT. Plastyfikatory są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym jako środek zmiękczający tworzywa, głównie PCW, jako dodatek do farb i lakierów. Pigmenty Oferowanym przez Grupę pigmentem jest biel tytanowa (dwutlenek tytanu TiO 2). Najważniejszym odbiorcą pigmentów TiO 2 jest sektor farb i lakierów. Wykorzystywane są one ponadto w przemyśle tworzyw sztucznych, papierniczym, gumowym, włókienniczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Chemikalia W Grupie Azoty Tarnów najbardziej istotną substancją z grupy chemikalia jest amoniak. Rynkiem strategicznym dla Grupy jest Unia Europejska. Na rynki zamorskie produkty wysyłane są w związku z asymetrycznymi cyklami sezonowości i poszukiwaniem rentownych i perspektywicznych alternatyw rynku europejskiego. B.4a Tendencje Istotny wpływ na działalność operacyjną i perspektywy Grupy mogą mieć czynniki wymienione poniżej: Grupa realizuje prawie 60% swoich przychodów ze sprzedaży denominowanej lub indeksowanej w walutach EURO oraz w USD, przy czym ekspozycja walutowa z tego tytułu jest w około 2/3 bilansowana w ramach hedgingu naturalnego wynikającego z zakupu surowców do produkcji denominowanych lub indeksowanych w tych walutach. Grupa w ramach jednolitego procesu zarządzania ryzykiem walutowym, dokonuje ograniczenia ryzyka walutowego. Tym niemniej Grupa jest narażona na ryzyko kursowe, które należy uznać ze istotne przede wszystkim w przypadku długoterminowych trendów umocnienia się złotówki na rynku walutowym i mogące wówczas skutkować ograniczeniem przychodów ze sprzedaży i rentowności sprzedaży w tych walutach, działania oszczędnościowe podejmowane przez kraje strefy EURO mające na celu ograniczenie nadmiernego zadłużenia, przekładają się na stopniowe wyhamowanie gospodarki krajowej powiązane z wzrostem bezrobocia oraz ograniczaniem popytu wewnętrznego, W latach zgodnie z wymogami prawa wystąpi konieczność zakupu uprawnień do emisji CO 2 na giełdzie. Wprowadzenie obowiązku giełdowego zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla spowoduje wzrost kosztów wytwarzania dotyczy to jednakże wszystkich zakładów przemysłu chemicznego w Państwach Członkowskich. Dla Spółki obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO 2 zostanie pomniejszony o ilość uprawnień zaoszczędzonych w latach i przeniesionych na trzeci okres rozliczeniowy ETS III. 6

8 B.5 Opis Grupy Kapitałowej Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Na Datę Prospektu Grupę tworzy Spółka oraz 20 podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki. Jednostka Dominująca Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Spółki zależne Spółki stowarzyszone Udział 100% Inny udział (50-99%) Navitrans Sp. z o.o. (26,45%) ATT Polymers GmbH PTK KOLTAR Sp. z o.o. Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (63,27%)* ZAK S.A. (93,48%) Zakłady Chemiczne POLICE S.A. (66%) Spółki zależne Spółki niepodlegające konsolidacji Spółki zależne Spółki stowarzyszone Spółki niepodlegające konsolidacji Spółki zależne Spółki stowarzyszone AUTOMATYKA Sp. z o.o. (78,90%) Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. (93,8%) PTS Autozak Sp. z o.o. (100%)**** CTL CHEMKOL Sp. z o.o. (49%) Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. (100%) Budchem Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej (48,96%) Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (100%) Konsorcjum EKO TECHNOLOGIES (60%) Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. (100%) Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (36,73%) * KONCEPT Sp. z o.o. (100%) KEMIPOL Sp. z o.o. (33,99%) PROReM Sp. z o.o. (100%) S+R Gazy Sp. z o.o. w Likwidacji (30%) Hotel CENTRALNY Sp. z o.o. (100%) REMECH Grupa Inwestycyjno-Remontowa Sp. z o.o. (100%) * PKCH udziały ma ZAT i ZAK ** EKOTAR udziały ma JRCH i PROReM (po 12%) *** ZAKSA akcje ma ZAK (50%) i Chemkol (4,7%) **** Dnia 19 grudnia 2012 r. została podpisana umowa zbycia 100% udziałów w Autozak umowa wchodzi w życie z chwilą zapłacenia przez kupującego ceny za udziały (kupujący ma 3 dni na zapłatę ceny) PIW UNISIL Sp. z o.o. (24,40%) EKOTAR Sp. z o.o. (24%)** ZAKSA S.A. (50%) *** OZPL LINOPŁYT S.A. w Likwidacji (20,24%) ZPL Lenwit Sp. z o.o. w Likwidacji (24,50%) TRANSTECH Usługi Sprzętowo- Transportowe Sp. z o.o. (100%) Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o. (90%) INFRAPARK S.A. w Likwidacji (54,43%) Spółki niepodlegające konsolidacji Supra Agrochemia Sp. z o.o. w Likwidacji (100%) Prospekt Emisyjny 7

9 B.6 Znaczni akcjonariusze Emitenta Według najlepszej wiedzy Spółki, w Dacie Prospektu struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Skarb Państwa ,05% ING OFE ,43% Norica Holding S.à.r.l. wraz z Agroberry Ventures Limited ,23% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ,98% PZU OFE Złota Jesień ,10% Pozostali akcjonariusze ,21% Razem ,00% Spółka nie jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio posiadanym lub kontrolowanym. Znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż opisane powyżej. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Okres 9 miesięcy zakończony 30 września B.7 Wybrane dane finansowe Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca Rok zakończony 31 grudnia (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) (zbadane) (zbadane) (zbadane) Działalność kontynuowana Przychody Koszt własny sprzedaży... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży... ( ) ( ) (92.150) (62.250) ( ) (82.123) (64.713) Koszty ogólnego zarządu... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (99.720) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne... (60.073) (56.512) (45.441) (21.307) ( ) (92.368) (28.785) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (14.353) Przychody (koszty) finansowe netto.. (10.914) (19.479) (14.779) (5.246) (20.621) (5.363) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7.129) Podatek dochodowy... (76.681) (68.064) (69.866) (44.963) (64.615) (16.249) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3.740) Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto (3.740) Suma składników innych całkowitych dochodów (2.686) (112) Całkowite dochody ogółem Zysk netto przypadający dla: Akcjonariuszy jednostki dominującej (4.249) Udziałowców niesprawujących kontroli Całkowity dochód ogółem przypadający dla: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziałowców niesprawujących kontroli Zysk (strata) na jedną akcję: Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:... Podstawowy (w PLN)... 4,10 5,42 3,92 3,34 9,45 9,99 (0,11) 8

10 Rozwodniony (w PLN)... 4,10 5,42 3,92 3,34 9,45 9,99 (0,11) Z działalności kontynuowanej: Podstawowy (w PLN)... 4,10 5,42 3,92 3,34 9,45 9,99 (0,11) Rozwodniony (w PLN)... 4,10 5,42 3,92 3,34 9,45 9,99 (0,11) Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 5.511,8 mln PLN, EBITDA wyniosła 551,1 mln PLN, a zysk netto wyniósł 292,8 mln PLN. W porównywalnym okresie 2011 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 3.280,3 mln PLN, EBITDA wyniosła 513,9 mln PLN, a zysk netto wyniósł 303,4 mln PLN. W okresie sześciu miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2012 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 3.814,6 mln PLN, EBITDA wyniosła 472,8 mln PLN, a zysk netto wyniósł 272,5 mln PLN. W porównywalnym okresie 2011 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 1.966,1 mln PLN, EBITDA wyniosła 313,7 mln PLN, a zysk netto wyniósł 187,9 mln PLN. W 2011 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 5.338,0 mln PLN, EBITDA wyniosła 770,2 mln PLN, a zysk netto wyniósł 498,9 mln PLN, w 2010 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 1.901,8 mln PLN, EBITDA wyniosła 514,5 mln PLN, a zysk netto wyniósł 400,8 mln PLN, natomiast w 2009 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 1.214,6 mln PLN, EBITDA wyniosła 66,5 mln PLN, przy stracie netto w wysokości 3,7 mln PLN (wartość ujemna). Wyniki finansowe zrealizowane w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 r. zanotowały znaczące wzrosty w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Spowodowane było to przede wszystkim objęciem konsolidacją w całym okresie 2012 r. wyników finansowych ZCh Police. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r. w stosunku do porównywalnego okresu 2011 r. jest wynikiem uzyskania przez Grupę wyższej wartości sprzedaży rynkowej we wszystkich grupach produktowych. Kluczową pozycję przychodów stanowi sprzedaż nawozów, tworzyw i ich półproduktów oraz grupy produktowej OXO. Zmiany w sytuacji finansowej Grupy w roku obrotowym 2011 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego wynikają przede wszystkim ze zmian w strukturze Grupy. Nabycie akcji w ZCh Police oraz kolejnego pakietu akcji w spółce ZAK wyraźnie zwiększyło poziom raportowanych wyników. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. przychody Grupy wygenerowane zostały głównie ze sprzedaży produktów z dwóch podstawowych grup produktów, tj. tworzyw konstrukcyjnych i nawozów azotowych. W tym samym okresie struktura produktowa Grupy, co do udziału w przychodach ze sprzedaży nie uległa istotnym zmianom. Analizując dynamikę poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych zauważyć można brak trwałych tendencji, za wyjątkiem amortyzacji i pozostałych kosztów rodzajowych, które wykazywały rosnącą tendencję. W 2010 roku wzrosty kosztów w układzie rodzajowym w stosunku do roku 2009 dotyczyły każdej pozycji. Przede wszystkim było to skutkiem wyraźnej poprawy sytuacji rynkowej, a w konsekwencji większego wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych pod zaspokojenie potrzeb rynkowych. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 30 września Na dzień 30 czerwca Na dzień 31 grudnia (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) (zbadane) (zbadane) (zbadane) Aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Pasywa Kapitał własny Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Suma bilansowa na dzień 30 września 2012 r. wynosiła 5.340,5 mln PLN i była wyższa o 226,6 mln PLN (4%) od sumy bilansowej na koniec września 2011 r. wynoszącej mln PLN. Aktywa trwałe razem na dzień 30 września 2012 r. wynosiły 3.535,3 mln PLN i były wyższe o 159,8 mln PLN (5%) od aktywów trwałych na 30 września 2011 r. wynoszących mln PLN 9

11 Aktywa obrotowe razem na dzień 30 września 2012 r. wynosiły mln PLN i były wyższe o 66,7 mln PLN (4%) od aktywów obrotowych razem na 30 września 2011 r. wynoszących 1.738,3 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2011 r. suma bilansowa wynosiła 4.946,2 mln PLN i była wyższa o 1.699,5 mln PLN (52,3%) od sumy bilansowej na koniec 2010 r. wynoszącej 3.246,7 mln PLN. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 r. była wyższa o 1.665,4 mln PLN (105,3%) od sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2009 r., która wynosiła 1.581,3 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa trwałe razem wynosiły 3.308,2 mln PLN i były wyższe o 1.035,8 mln PLN (45,6%) od aktywów trwałych razem na koniec 2010 r. wynoszących 2.272,4 mln PLN. Aktywa trwałe razem na dzień 31 grudnia 2010 r. były wyższe o 1.282,9 mln PLN od aktywów trwałych razem na dzień 31 grudnia 2009 r., które wynosiły 989,5 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa obrotowe razem wynosiły 1.638,0 mln PLN i były wyższe o 663,7 mln PLN (68,1%) od aktywów obrotowych razem na koniec 2010 r. wynoszących 974,3 mln PLN, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu zapasów oraz należności z tytułów dostaw i usług oraz wzrost pozycji pozostałe aktywa. Aktywa obrotowe razem na dzień 31 grudnia 2010 r. były wyższe o 382,5 mln PLN od aktywów obrotowych razem na dzień 31 grudnia 2009 r., które wynosiły 591,9 mln PLN, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułów dostaw i usług oraz pozycji pozostałe aktywa. Pomiędzy okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. i 2012 r. zmiana kapitału własnego wynosiła ok. 344,1 mln PLN (wzrost o 11%). Zmienność w czasie pozycji zyski zatrzymane spowodowana jest w szczególności zmianami w poziomie generowanego wyniku netto w następujących po sobie okresach, jego podziałem oraz zmianą składu podmiotowego Grupy (w ostatnim pełnym roku analizy) i zwiększenia zysków bieżących Grupy. Pomiędzy rokiem 2010 i 2011 widoczna jest zmiana kapitału własnego (wzrost o blisko 62%) wynikająca obok poprawy wyników, z inwestycji kapitałowych (emisji akcji wpływających na powiększenie kapitału zakładowego oraz tzw. aggio wpływającego na pozycję kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej). Zmienność w czasie pozycji zyski zatrzymane spowodowana jest w szczególności zmianami w poziomie generowanego wyniku netto w następujących po sobie okresach, jego podziałem oraz zmianą składu podmiotowego Grupy (w ostatnim pełnym roku analizy) i zwiększeniem zysków bieżących Grupy. Pomiędzy rokiem obrotowym 2009 i 2010 widoczna była zmiana kapitału własnego (wzrost o 75,2%) wynikająca obok poprawy wyników, z inwestycji kapitałowych. Największą pozycją kapitałów własnych są zyski zatrzymane. Zmienność tej pozycji w czasie spowodowana jest w szczególności zmianami w poziomie generowanego wyniku netto w następujących po sobie okresach, jego podziałem, w tym wypłatą dywidendy (znaczącą dywidendę wypłacono w 2009 roku z podziału wyniku za 2008 r.) oraz zmianą składu podmiotowego Grupy w ostatnim pełnym roku analizy i obok zwiększenia zysków bieżących Grupy, uzyskanie zysku z okazyjnego nabycia zarówno Grupy ZAK, jak i ATT Polymers. W 2010 roku, wzrósł znacznie do poziomu 447,9 mln PLN kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli. Był to głównie kapitał przynależny pozostałym 47,4% akcjonariuszy ZAK. W I kwartale 2011 roku kapitał własny Grupy, w stosunku do 31 grudnia 2010 r., wzrósł o około 110 mln PLN, co było bezpośrednim skutkiem wysokiej rentowności i wyników osiągniętych przez wiodące Spółki Grupy tj. Emitenta oraz ZAK. W efekcie również wzrost kapitału jednostki dominującej o 77 mln PLN, wynikał wprost ze wzrostu zysku zatrzymanego Grupy o 68 mln PLN. Zobowiązania razem na dzień 30 września 2012 r. wynosiły 1.885,6 mln PLN i były niższe o 117,7 mln PLN (6%) od zobowiązań razem na koniec września 2011 r. wynoszących mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania razem wynosiły 1.793,6 mln PLN i były wyższe o 497,0 mln PLN (38,3%) od zobowiązań razem na koniec 2010 r. wynoszących 1.296,6 mln PLN, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania razem na dzień 31 grudnia 2010 r. były wyższe o 828,6 mln PLN od zobowiązań razem na dzień 31 grudnia 2009 r., które wynosiły 468,0 mln PLN, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych z tytułów dostaw i usług oraz pozostałych. B.8 Informacje finansowe pro forma Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma mają charakter wyłącznie informacyjny i mają na celu przedstawienie wpływu transakcji nabycia 100% akcji ZA Puławy na sytuację finansową i majątkową oraz wyniki finansowe Emitenta. Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma dotyczą sytuacji hipotetycznej i ze względu na swój charakter nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2012 r., ani jej wyników za okres 9 miesięcy kończący się tego dnia. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma zostało sporządzone w taki sposób, jakby transakcja nabycia 100% akcji ZA Puławy została przeprowadzona na początek okresu pro forma tj. na dzień 1 stycznia 2012 r., natomiast skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma zostało sporządzone w taki sposób, jakby ww. transakcja została przeprowadzona na dzień 30 września 2012 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień i za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2012 r. Grupa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa Źródło: Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma. 10

12 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma na dzień i za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2012 r. Grupa Zysk brutto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Przychody/koszty finansowe netto... (12.714) Zysk przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Całkowite dochody ogółem Źródło: Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma. B.9 Prognozy lub szacunki wyników Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz lub szacunków wyników. B.10 Zastrzeżenia biegłego rewidenta Nie dotyczy. Opinie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2009, 2010 i 2011 r. oraz raporty biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 r. nie zawierały zastrzeżeń. B.11 Wyjaśnienie niewystarczającego poziomu kapitału obrotowego Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. Dział C Papiery wartościowe C.1 Papiery wartościowe stanowiące przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z emisją w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do Praw do Akcji oraz do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje są oznaczone kodem ISIN: PLZATRM Akcje są emitowane w złotych (PLN). C.2 Waluta emisji C.3 Kapitał zakładowy Emitenta Kapitał zakładowy emitenta wynosi PLN i dzieli się na akcji zwykłych o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone. C.4 Prawa związane z Akcjami Prawa i obowiązki związane z Akcjami określa w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut. Poniżej wymieniono najważniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami: akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami; akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy); akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru); w przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; akcjonariuszom przysługuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu; 11

13 prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia; akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia; zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. C.5 Ograniczenia zbywalności Akcji Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Kodeks Spółek Handlowych przewidują, między innymi, następujące ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności Akcji: obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przed podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% (ii) nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%; (iii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; (iv) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną; zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez osoby określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi; spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. C.6 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Akcji Oferowanych oraz do Praw do Akcji. C.7 Polityka dywidendy Ogólnym założeniem polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych, standingu finansowego, czy kapitału do dalszego rozwoju Grupy. Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. 12

14 Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak w miarę potrzeby zmieniana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Spółki i Grupy, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Ostateczna decyzja dotycząca przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy podejmowana jest każdorazowo w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Dział D Ryzyko D.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy i jej otoczeniem Ryzyka dotyczące działalności Emitenta oraz Grupy obejmują: ryzyko zmian cen rynkowych produktów, surowców oraz mediów energetycznych, ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców, ryzyko związane z kosztem zakupu uprawnień emisyjnych, ryzyka związane z ochroną powietrza, ryzyka związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych niż planowane kosztów rekultywacji, ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem, ryzyko związane z możliwością nałożenia na Grupę obowiązków w zakresie gospodarowania wodami, ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ryzyko związane z działaniem poprzedniego wspólnika spółki ATT Polymers, ryzyko związane z decyzjami organów ochrony konkurencji i konsumentów, ryzyko zakłóceń lub zwiększonych kosztów transportu kolejowego i obsługi bocznicowej, ryzyko zakłóceń lub zwiększonych kosztów transportu morskiego, ryzyko związane z outsourcingiem produkcji tlenu i azotu dla ZAK, ryzyko związane z korzystaniem z dóbr niematerialnych (w szczególności patentów, know-how) osób trzecich, ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej, ryzyko związane ze znaczącym akcjonariuszem, ryzyko związane z nabyciem znacznego pakietu Akcji przez spółkę Acron, ryzyko wrogiego przejęcia przez konkurencję lub spekulantów inwestycyjnych, ryzyko przyspieszonej substytucji plastyfikatorów ftalanowych alkoholi 4 i 8 węglowych przez plastyfikatory ftalanowe alkoholi 9 i 10 węglowych lub inne plastyfikatory, w tym bioplastyfikatory, ryzyka związane z dodatkowymi kosztami rejestracji produktów chemicznych, ryzyko związane z dywidendą, ryzyko zakłóceń w ciągłości pracy w wyniku działań związków zawodowych, ryzyka związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ryzyko związane z możliwością szybkiego obsadzenia, zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Grupę wystarczająco wykwalifikowanego personelu, ryzyko awarii systemów informatycznych, ryzyko związane z korektami danych finansowych; Ryzyka związane z branżą, w której działa Grupa i z warunkami makroekonomicznymi obejmują: ryzyko uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej w Polsce i innych krajach, ryzyko refinansowania aktualnego oraz pozyskania dodatkowego finansowania Spółki w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku długu w Europie, ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi oraz warunkami agrometeorologicznymi, ryzyko związane z cyklicznością rynków produktowych oraz sezonowością, ryzyko konkurencji, ryzyko zniesienia barier celnych na produkty z krajów o niższych kosztach produkcji, ryzyko kursowe, ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych, ryzyko kredytowe, ryzyko utraty płynności finansowej, ryzyko niejasnej interpretacji oraz zmian przepisów prawa państw, w których Grupa prowadzi działalność, ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi, ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego, jego interpretacji, oraz zmianami indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego; Ryzyka związane z celami strategicznymi i Transakcją Nabycia ZA Puławy obejmują: ryzyko związane z realizacją celów strategicznych, ryzyko związane z niezrealizowaniem celów emisji, ryzyko związane z wymogiem uzyskania zgody na koncentrację w postaci Transakcji Nabycia ZA Puławy, ryzyko związane z celami biznesowymi i ekonomicznymi Transakcji Nabycia ZA Puławy, ryzyko związane z informacjami dotyczącymi ZA Puławy, ryzyko związane z klauzulami zmiany kontroli w umowach zawartych przez ZA Puławy, ryzyko związane z realizacją planów inwestycyjnych ZA Puławy, ryzyko związane z udziałem Grupy w konsolidacji branży chemicznej, ryzyko związane z integracją i konsolidacją Spółek Zależnych, ryzyko związane z komunikacją i procesem podejmowania decyzji w Grupie, ryzyko niezrealizowania lub wystąpienia opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych; D.3 Czynniki ryzyka związane z Akcjami Emitenta Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji obejmują: ryzyko niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych, ryzyko odstąpienia od Oferty lub zawieszenia Oferty, ryzyko podważenia podstaw prawnych emisji Akcji Oferowanych, ryzyko związane z interpretacją przepisów polskiego prawa podatkowego związanych z opodatkowaniem inwestorów, która może być niejasna, oraz z możliwością zmiany tych przepisów, ryzyko zakazania przeprowadzenia Oferty lub zawieszenia Oferty przez KNF, ryzyko związane z ewentualnym niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW Praw do Akcji lub Akcji Oferowanych, ryzyko zmienności notowań Praw do Akcji i Akcji, ryzyko zagranicznych akcjonariuszy Emitenta związane z wahaniami kursu wymiany PLN, ryzyko zawieszenia obrotu Praw do Akcji lub Akcji na GPW, ryzyko wykluczenia Praw do Akcji lub Akcji z obrotu przez KNF lub GPW, ryzyko spadku notowań w przypadku emisji akcji przez Emitenta lub przekonanie, że takie emisje będą miały miejsce, ryzyko związane z postanowieniami przepisów dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych, ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Spółki lub zmianą rekomendacji analityków na negatywną. Dział E Oferta E.1 Wpływy z emisji i koszty Oferty Z uwagi na aportowy charakter Oferty, Spółka nie otrzyma środków pieniężnych w związku z emisją Akcji Oferowanych. Spółka przewiduje, że łączne koszty, które poniesie w związku z Ofertą, ukształtują się na poziomie około 16,6 mln PLN. Spółka i Współoferujący nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Podmioty składające zapisy na Akcje Oferowane nie będą obciążane żadnymi dodatkowymi kosztami ani podatkami poza ewentualnymi kosztami związanymi z wydaniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady na akcjach ZA Puławy oraz złożeniem dyspozycji 13

15 w zakresie wystawienia instrukcji rozliczeniowej w wysokości ustalonej przez firmy inwestycyjne i banki powiernicze prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rejestry, w których są zapisane akcje ZA Puławy. Koszty te zostaną poniesione na rzecz podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych inwestora. Ponadto, nie można wykluczyć sytuacji, gdy inwestor będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów lub podatków związanych z pełnomocnictwami. E.2a Cele emisji, wartość netto wpływów z oferty Celem Oferty jest nabycie przez Emitenta nie mniej niż i nie więcej niż akcji ZA Puławy i w konsekwencji zwiększenie łącznego udziału Emitenta w kapitale zakładowym ZA Puławy do poziomu nie mniej niż 60%. Ostateczna liczba akcji ZA Puławy, jakie zostaną nabyte przez Emitenta w ramach Oferty zależy od wielkości popytu na Akcje Oferowane wśród akcjonariuszy ZA Puławy i w konsekwencji, ilości ważnie złożonych zapisów na Akcje Serii D. Z uwagi na aportowy charakter Oferty, Spółka nie otrzyma środków pieniężnych w związku z emisją Akcji Oferowanych. E.3 Warunki Oferty Spółka Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, Tarnów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka przejmowana Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach. Oferowane Akcje Osoby, do których kierowana jest Oferta Cele Oferty Parytet Wymiany i Cena Emisyjna Przewidywany harmonogram Oferty: Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Spółka oferuje do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji ZA Puławy w liczbie, która będzie bezpośrednio wynikała z Parytetu Wymiany. Oferta jest skierowana do akcjonariuszy ZA Puławy tj. podmiotów, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez firmy inwestycyjne, będą zapisane akcje ZA Puławy w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Celem Oferty jest realizacja transakcji nabycia przez Emitenta nie mniej niż i nie więcej niż akcji ZA Puławy i w konsekwencji zwiększenie łącznego udziału Emitenta w kapitale zakładowym ZA Puławy do poziomu nie mniej niż 60%. Na Datę Prospektu Spółka posiada akcji reprezentujących 10,3% kapitału zakładowego ZA Puławy. Ostateczna liczba akcji ZA Puławy, jakie zostaną nabyte przez Emitenta w ramach Oferty, zależy od wielkości popytu na Akcje Oferowane wśród akcjonariuszy ZA Puławy i w konsekwencji, od ilości ważnie złożonych zapisów na Akcje Serii D. W przypadku, w którym na koniec okresu przyjmowania zapisów w Ofercie stan zapisów złożonych przez akcjonariuszy ZA Puławy będzie taki, że: (i) liczba akcji ZA Puławy wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Oferowanych będzie niższa niż (tj. łącznie z akcjami ZA Puławy znajdującymi się w posiadaniu Spółki będzie reprezentować mniej niż 60% kapitału zakładowego ZA Puławy) Zarząd uprawniony będzie do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, albo (ii) liczba akcji ZA Puławy będzie nie mniejsza niż , ale niższa niż (tj. łącznie z akcjami ZA Puławy znajdującymi się w posiadaniu Spółki będzie reprezentować nie mniej niż 66% i mniej niż 90% kapitału zakładowego ZA Puławy) Zarząd może podjąć decyzję o redukcji liczby Akcji Serii D oferowanych w Ofercie w taki sposób, aby w wyniku emisji Akcji Oferowanych liczba akcji ZA Puławy nabytych w drodze wniesienia do Spółki tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Oferowanych łącznie z akcjami ZA Puławy posiadanymi przez Spółkę oraz ułamkowymi częściami akcji ZA Puławy nabywanymi przez Spółkę w zamian za Dodatkowe Płatności wyniosła nie więcej niż 66%. Parytet Wymiany został ustalony na 2,5 co oznacza, że jedna akcja ZA Puławy stanowi wkład niepieniężny na 2,5 Akcji Oferowanych. Cena Emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchwała Zarządu w sprawie Ceny Emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 21 grudnia 2012 r. Publikacja Prospektu. 4 stycznia 2012 r. Ustalenie i opublikowanie informacji o Cenie Emisyjnej w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki opublikowano Prospekt oraz w formie raportu bieżącego. 7 stycznia 2013 r. 10 stycznia 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane. 11 stycznia 2013 r. Podjęcie przez Spółkę decyzji o ewentualnej redukcji liczby Akcji Serii D oferowanych w Ofercie oraz opublikowanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej. 14

16 16 stycznia 2013 r. lub około tej daty Przydział Akcji Oferowanych. 16 stycznia 2013 r. lub około tej daty Zapisanie akcji ZA Puławy na rachunku papierów wartościowych Spółki wskazanym przez Współoferujących. 18 stycznia 2013 r. lub około tej daty Wypłata na rzecz akcjonariuszy ZA Puławy Dodatkowej Płatności. 21 stycznia 2013 r. lub około tej daty Zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów. E.4 Podmioty zaangażowane w Ofertę Współoferujący Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie jest związany ze Spółką umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego jest w znacznym stopniu uzależniona od ilości akcji ZA Puławy, które Spółka nabędzie w wyniku Oferty, stąd Dom Maklerski PKO Banku Polskiego może być zainteresowany doprowadzeniem do nabycia przez Spółkę jak największej liczby akcji ZA Puławy. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami, oraz okolicznościami opisanymi w Rozdziale Zarządzanie i ład korporacyjny Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Konflikt interesów, nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. UniCredit CAIB Poland S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie jest związany ze Spółką umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. jest w znacznym stopniu uzależniona od ilości akcji ZA Puławy, które Spółka nabędzie w wyniku Oferty, stąd UniCredit CAIB Poland S.A. może być zainteresowany doprowadzeniem do nabycia przez Spółkę jak największej liczby akcji ZA Puławy. Poza wspomnianym wynagrodzeniem UniCredit CAIB Poland S.A. nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy UniCredit CAIB Poland S.A. a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. Doradca Prawny Usługi prawne na rzecz Spółki w związku z Ofertą świadczy kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z powodzeniem Oferty. Doradca Prawny Spółki świadczył w przeszłości na rzecz największego akcjonariusza Spółki Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i świadczy na Datę Prospektu oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki, Spółek z Grupy Spółki lub akcjonariuszy Spółki usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy typu lock-up. E.5 Oferujący; Umowy typu lock-up E.6 Rozwodnienie W przypadku powodzenia Oferty oraz przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i objęte przez akcjonariuszy ZA Puławy, natychmiastowe rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Ofertą wyniesie 40,1%. W przypadku powodzenia Oferty oraz przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane, a jedynie 66% z nich zostanie objęte przez akcjonariuszy ZA Puławy, natychmiastowe rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Ofertą wyniesie 30,6%. E.7 Koszty pobierane od inwestora Spółka i Współoferujący nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Podmioty składające zapisy na Akcje Oferowane nie będą obciążane żadnymi dodatkowymi kosztami ani podatkami poza ewentualnymi kosztami związanymi z wydaniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady na akcjach ZA Puławy oraz złożeniem dyspozycji w zakresie wystawienia instrukcji rozliczeniowej w wysokości ustalonej przez firmy inwestycyjne i banki powiernicze prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rejestry, w których są zapisane akcje ZA Puławy. Koszty te zostaną poniesione na rzecz podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych inwestora. Ponadto, nie można wykluczyć sytuacji, gdy inwestor będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów lub podatków związanych z pełnomocnictwami. 15

17 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Akcje Oferowane lub nabyciu Praw do Akcji inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Działalność Grupy, jej sytuacja finansowa oraz wyniki działalności podlegały i mogą podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia tych czynników ryzyka, cena rynkowa Akcji lub Praw do Akcji może ulec obniżeniu, a inwestorzy mogą utracić całość lub część zainwestowanych środków. Czynniki ryzyka i zagrożenia inne niż opisane poniżej, w tym także i te, których Grupa nie jest obecnie świadoma lub które uważa za nieistotne, mogą także wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub doprowadzić do spadku wartości Akcji lub Praw do Akcji. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność Grupy. Ryzyka dotyczące działalności Emitenta oraz Grupy Ryzyko zmian cen rynkowych produktów, surowców oraz mediów energetycznych Grupa wytwarza produkty chemiczne, których koszty produkcji są uzależnione od cen surowców, w tym przede wszystkim: gazu ziemnego, fosforytów, propylenu, fenolu, soli potasowej, ortoksylenu oraz benzenu. Istotną rolę w kosztach produkcji odgrywają również siarka, ilmenit i szlaka tytanowa. Ponadto, podstawowe koszty prowadzenia działalności przez Grupę związane są z nabywaniem mediów energetycznych. Na Datę Prospektu ryzyko zwiększenia kosztów produkcji wynikające ze wzrostu cen surowców i mediów energetycznych wynika w szczególności z: (i) groźby wstrzymania dostaw ropy naftowej z Iranu, co może spowodować natychmiastowy i gwałtowny wzrost ceny ropy i surowców petrochemicznych, (ii) wzrostu cen gazu w Polsce m.in. na skutek planowanego przez polski rząd nałożenia akcyzy na gaz od 2013 r.; dodatkowo na skutek uwolnienia rynku gazu nastąpić może wzrost cen gazu w okresie następującym bezpośrednio po uwolnieniu tego rynku, (iii) ewentualnego niedoboru siarki płynnej nabycie spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., z siedzibą w Grzybowie przez inne niż Spółka podmioty dopuszczone do dalszego postępowania w trwającym procesie prywatyzacji może skutkować zmianą struktury produkcji i sprzedaży siarki, oraz wzrostem cen tego surowca, (iv) niestabilności politycznej w niektórych regionach świata, np. w regionie Maghrebu i innych krajach (np. Syria), która niesie ze sobą ryzyko w postaci utrudnień logistycznych w transporcie surowców drogą morską oraz niestabilnych dostaw surowców, oraz (v) ograniczeń produkcyjnych w rafinerii Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. i w efekcie niepewnej podaży dostarczanych surowców. Pomimo podejmowanych przez Spółkę działań mających na celu ograniczenie ryzyka zmian cen surowców, wyrobów i usług, w tym zawieranie w kontraktach sprzedaży zapisów symetrycznych do tych zawartych w kontraktach zaopatrzenia (np. zapisy odwołujące się do notowań ICIS-LOR), Spółka nie może zapewnić, że w przyszłości ceny wykorzystywanych przez Grupę surowców strategicznych i mediów energetycznych nie wzrosną do poziomów, które spowodują wzrost cen produktów Grupy ograniczający ich sprzedaż. W szczególności Spółka nie może wykluczyć, iż ceny, po jakich Grupa będzie pozyskiwać surowce w przyszłości nie będą wyższe od cen, po jakich te surowce będą pozyskiwane przez konkurentów Grupy. Spółka nie może również zapewnić, że Grupa w każdej sytuacji będzie w stanie przerzucić wzrost cen surowców strategicznych i mediów energetycznych na odbiorców swoich produktów. Może to mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków współpracy z niektórymi dostawcami lub zakłóceń w dostawach surowców koniecznych do produkcji. W szczególności źródłem zagrożenia jest ograniczona liczba potencjalnych dostawców oraz występowanie monopoli na niektórych rynkach surowców. Aby uniknąć ryzyka związanego z uzależnieniem od poszczególnych dostawców Grupa dywersyfikuje źródła dostaw. Dla wielu dostawców Spółki Grupy nie są jednak kluczowymi, ani strategicznymi odbiorcami. Do czasu udrożnienia systemu przesyłowego gazu oraz większej liberalizacji rynku gazu, Grupa będzie w dużej mierze uzależniona od kluczowego dostawcy jakim jest PGNiG. Z uwagi na destabilizację polityczną w krajach, z których pochodzą główni dostawcy fosforytów dla Spółek Grupy (Tunezja, Syria oraz Egipt), tradycyjne kierunki zaopatrzenia będą musiały zostać zastąpione innymi źródłami zaopatrzenia. Ponieważ podobne decyzje w zakresie zmiany dostawców podejmuje większość producentów nawozów, mogą występować okresowe perturbacje dostaw fosforytów dla Spółek Grupy. 16

18 Pogorszenie warunków współpracy z niektórymi dostawcami lub zakłócenia w dostawach surowców koniecznych do produkcji, mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyko związane z kosztem zakupu uprawnień emisyjnych Spółki Grupy są emitentami dwutlenku węgla (CO 2 ). Z emisją CO 2 związana jest zarówno działalność podstawowa Spółek Grupy, jak i produkcja energii (energii elektrycznej oraz energii cieplnej w postaci pary wodnej, który to nośnik energii jest produkowany przez Spółki z Grupy na własne potrzeby oraz na sprzedaż). Zasady funkcjonowania wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym, obejmującym lata , określa Dyrektywa ETS zmieniona Dyrektywą 2009/29/WE. Zgodnie z jej postanowieniami, począwszy od 2013 r. wytwórcy energii będą zobowiązani pozyskiwać całość uprawnień do emisji CO 2 w drodze aukcji. Jednakże, Państwa Członkowskie, które spełnią określone kryteria, jak w szczególności przeważający udział paliw kopalnych w koszyku energetycznym i określony poziom PKB w stosunku do średniej unijnej, będą mogły czasowo odstąpić od wymogu objęcia swoich wytwórców całkowitym systemem aukcji. Ze wspomnianego odstępstwa będzie mogła skorzystać także Polska pod warunkiem, iż przedłoży Komisji Europejskiej krajowy plan modernizacji sektora energetycznego, inwestowania w czyste technologie oraz dywersyfikowania swojego koszyka energetycznego i plan ten uzyska akceptację Komisji Europejskiej. W takim przypadku, począwszy od 2013 r., działający na terenie Polski wytwórcy energii będą otrzymywali od państwa polskiego nieodpłatnie 70% uprawnień do emisji, podczas gdy pozostałe 30% (liczone w odniesieniu do średniego poziomu emisji z lat ) będzie kupowane na aukcjach. W następnych latach proporcja uprawnień pozyskiwanych na aukcjach powinna wzrastać tak, aby do 2020 r. osiągnąć 100%. Rząd polski złożył do Komisji Europejskiej wniosek derogacyjny o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora energetycznego. W lipcu 2012 r. wniosek derogacyjny został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Warunkiem uzyskania darmowych uprawnień do emisji jest zrealizowanie przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego inwestycji zmniejszających emisję CO 2. W ramach Grupy do Krajowego Planu Inwestycyjnego zostały zgłoszone trzy projekty realizowane przez Spółki Grupy. W trzecim okresie rozliczeniowym zniesione zostaną Krajowe Plany Rozdziału Uprawnień w poszczególnych Państwach Członkowskich. W konsekwencji powyższego, od stycznia 2013 r. uprawnienia do emisji będą przyznawane w scentralizowany sposób przez instytucje Unii Europejskiej. Państwa Członkowskie co roku zaś będą przedkładać Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury i czystych technologii. Ponadto, w trzecim okresie rozliczeniowym system handlu uprawnieniami do emisji zostanie rozszerzony na instalacje technologiczne. W przypadku spółek Grupy oprócz elektrociepłowni systemem objęte zostaną instalacje: amoniaku, nawozów fosforowych, bieli tytanowej, wodorowni, tarnoformu i formaliny, cykloheksanonu z benzenu, gazu syntezowego, aldehydów i OXO oraz kwasu azotowego. Na Datę Prospektu opublikowany został projekt wstępnych przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji dla wymienionych instalacji. W projekcie zostały przyznane wielkości uprawnień, o jakie starają się Spółki Grupy. Niemniej jednak Spółki Grupy będą musiały dokonywać zakupu uprawnień na aukcyjnym rynku po nieznanej w Dacie Prospektu cenie. Na Datę Prospektu Grupa nie może zapewnić, jakie ilości uprawnień do emisji CO 2 oraz po jakiej cenie będzie zmuszona nabywać. Konieczność zakupu uprawnień może spowodować znaczący wzrost kosztów ekonomicznych funkcjonowania Grupy, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyka związane z ochroną powietrza Podstawowa działalność Spółek Grupy jest działalnością uciążliwą dla środowiska naturalnego, w szczególności w związku z emitowanymi przez Grupę do powietrza zanieczyszczeniami. W zakresie ochrony powietrza w Dacie Prospektu Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka: Wdrożenie Dyrektywy IED do polskiego prawa powoduje konieczność dostosowania parametrów technicznych i technologicznych instalacji produkcyjnych do nowych wymogów prawnych poprzez inwestycje modernizacyjne z zastosowaniem najnowocześniejszych, dostępnych na świecie technologii. Wiąże się to z koniecznością poniesienia znacznych kosztów przez Grupę. W celu przygotowania instalacji energetycznej (elektrociepłowni) do wymogów Dyrektywy IED Grupa przygotowała kompleksowe opracowanie dokumentów technicznych i przeprowadziła procedury pozyskania dofinansowania jej modernizacji z wszelkich dostępnych funduszy. W obszarze przygotowania instalacji bieli tytanowej do wymogów Dyrektywy IED w zakresie standardów emisyjnych do powietrza realizowane są inwestycje związane z ograniczeniem emisji SO 2 i emisji pyłów, monitoringiem emisji SO 2 oraz emisji pyłów. 17

19 Obecnie obowiązujące Grupę pozwolenia w zakresie emisji zanieczyszczeń nie niosą ryzyka niedotrzymania obowiązujących w nich dopuszczalnych poziomów emisji. Termin obowiązywania większości pozwoleń zintegrowanych uzyskanych przez Spółki Grupy upływa w 2016 r., z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego ZCh Police, spółki będącej jednym z pierwszych dużych zakładów chemicznych posiadających pozwolenie zintegrowane, którego termin obowiązywania mija w roku W 2016 r. mija termin na implementację nowych przepisów Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych, które w sposób drastyczny obniżą dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu dla zakładowych elektrociepłowni działających w Spółkach Grupy. Dotrzymanie wymagań przedmiotowej Dyrektywy nie będzie możliwe bez inwestycji proekologicznych lub zmiany stosowanej obecnie technologii spalania w elektrociepłowni. W związku z obowiązywaniem na obszarze działania ZAK tzw. programu ochrony powietrza, dotyczącego ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10 (zanieczyszczenie powstające przede wszystkim w procesie spalania paliw stałych) i benzenu na tym terenie, nie nałożono na ZAK obowiązku podejmowania dodatkowych działań, w stosunku do działań zrealizowanych w ramach planów inwestycyjnych ZAK. Jednakże nie można wykluczyć, że aktualizacja programu ochrony powietrza doprowadzi do wzrostu kosztów inwestycji planowanych przez ZAK. Opisane powyżej czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyka związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych niż planowane kosztów rekultywacji Problem zanieczyszczenia środowiska gruntowego na terenie Spółek Grupy jest jednym z poważniejszych problemów ekologicznych. W zakresie zanieczyszczenia gruntów w Dacie Prospektu Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka: Na terenie Spółki stwierdzono zanieczyszczenie środowiska gruntowego na powierzchni 1,13 ha (z ogólnej powierzchni ponad 400 ha), do głębokości 3-4 m. Ze względu na możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do wód gruntowych i ich możliwe rozprzestrzenienie, prawo nakłada na Spółkę obowiązek monitorowania tych zanieczyszczeń i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. Oznaczać to może konieczność przeprowadzenia działań zabezpieczająco-rekultywacyjnych, których koszt dla Spółki może być znaczący. W 2010 roku zakończono w Spółce eksploatację instalacji elektrolizy rtęciowej i zaniechano stosowania technologii opartej na procesie elektrolizy rtęciowej (szersze informacje na ten temat znajdują się w Rozdziale Opis działalności Grupy Ochrona środowiska ). Spółka nie przewiduje dalszej produkcji chloru i ługu sodowego metodą elektrolizy rtęciowej, niemniej jednak w związku ze stwierdzonym, w wyniku przeprowadzonych badań, zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi (głównie rtęcią), utworzono rezerwy na rekultywację zanieczyszczonych terenów, obniżenie zawartości rtęci w murach budynków oraz likwidację wytwórni wyrobów elektrolizy rtęciowej. Na dzień 31 października 2012 r. łączna wartość bieżąca wspomnianych rezerw wyniosła tys. PLN. Spółka nie może zapewnić, że utworzone rezerwy są wystarczające, ani że nie będzie zmuszona utworzyć kolejnych rezerw. Okresowy monitoring wód gruntowych przeprowadzany w Spółce nie wykazuje zanieczyszczenia wód gruntowych rtęcią. Nie można jednak wykluczyć, że w rezultacie nowych informacji uzyskanych w ramach monitoringu zanieczyszczeń, może powstać potrzeba poszerzenia zakresu i częstotliwości badania określonych zanieczyszczeń, co może spowodować dodatkowy koszt finansowy dla Spółki. W związku z wieloletnią działalnością ZAK i zakończeniem w kolejnych latach funkcjonowania niektórych instalacji, na terenie ZAK przeprowadzono badania stanu zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. W wyniku wspomnianych badań stwierdzono niewielką ilość gruntów niespełniających standardów jakości. Wycena potencjalnych zobowiązań ZAK związanych z rekultywacją gruntów wyniosła około 24 mln PLN. W związku z powyższym utworzono rezerwę na rekultywację gruntów, której wartość po zdyskontowaniu (2,9%) na dzień 31 października 2012 r. wyniosła ,0 tys. PLN. Spółka nie może zapewnić, że utworzona rezerwa jest wystarczająca, ani że nie będzie zmuszona utworzyć kolejnych rezerw. W zakresie stanu zanieczyszczenia wód płytkiego poziomu wodonośnego na terenie ZAK na spółkę nie nałożono żadnych obowiązków związanych ze stanem wód podziemnych. Nie można jednak wykluczyć, że implementacja ewentualnych nowych przepisów (w tym dyrektyw UE) może spowodować nałożenie na ZAK obowiązków związanych z usunięciem zanieczyszczeń w związku z zakwalifikowaniem wód 18

20 napływających na teren ZAK oraz wód płytkiego poziomu wodonośnego na terenie przedsiębiorstwa ZAK jako wody piątej klasy. Zamierzenia ujęte w planach, zatwierdzonych przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r., mogą mieć pośredni wpływ na obowiązki ZAK, a w konsekwencji na koszty działań dostosowawczych. Aktualnie ZAK prowadzi proces rekultywacji dwóch zamkniętych składowisk odpadów. W związku z tym utworzone zostały rezerwy na rekultywację składowisk, których wartość na dzień 31 października 2012 r. wyniosła 8.871,7 tys. PLN. Spółka nie może zapewnić, że utworzone rezerwy są wystarczające, ani że nie zajdzie konieczność utworzenia kolejnych rezerw. W spółce ZCh Police ustanowiono rezerwy z tytułu ochrony środowiska obejmujące rezerwę na pokrycie przyszłych kosztów rekultywacji, monitoringu i ochrony wód powierzchniowych dla składowisk siarczanu żelaza i fosfogipsu, rezerwę na czyszczenie instalacji z substancji chemicznych w przypadku zakończenia eksploatacji poszczególnych instalacji produkcyjnych oraz rezerwę na opróżnienie dwóch zbiorników ziemnych osadu, znajdujących się na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków. Wartość powyższych rezerw wynosiła na dzień 31 października 2012 r ,0 tys. PLN. Spółka nie może zapewnić, że utworzone rezerwy są wystarczające, ani że nie zajdzie konieczność utworzenia kolejnych rezerw. Aktualnie ZCh Police prowadzi działania związane z opracowaniem tzw. sprawozdania bazowego zawierającego informacje niezbędne do ustalenia skażenia gleb i wód podziemnych. Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z przepisów Dyrektywy IED, która nakłada nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących instalacje przemysłowe, które mają zostać implementowane do polskiego porządku prawnego z początkiem 2013 r. Nie można wykluczyć, że w toku prowadzonych badań, wykryte zostaną zanieczyszczenia gleb lub wód podziemnych, do których usunięcia (remediacji) zobowiązane zostaną ZCh Police. W konsekwencji ZCh Police mogą zostać zobowiązane do poniesienia dodatkowych kosztów. Spółki Grupy dokonały szacunku kosztów rekultywacji skażonego środowiska na podstawie dostępnych technologii, w bieżących cenach i zdyskontowały je realną stopą dyskontową. Nie można wykluczyć, że badania wykonane w przyszłości, także na terenach, które Spółki Grupy i ich poprzednicy prawni zbyli w przeszłości, zidentyfikują inne obszary, na których występują naruszenia standardów jakości gruntu oraz aktywne źródła zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W związku z ujawnieniem zanieczyszczeń, właściwe organy administracji mogą nałożyć na Spółki Grupy obowiązki związane z ich usunięciem, co spowoduje obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów. Nie można również wykluczyć, że utworzone przez Spółki Grupy rezerwy na koszty związane z rekultywacją gruntów i usuwaniem zanieczyszczeń okażą się niewystarczające. W stosunku do Spółek Grupy mogą również być wysuwane roszczenia cywilnoprawne przez posiadaczy gruntów, które w przeszłości znajdowały się w posiadaniu Spółek Grupy, jak również posiadaczy gruntów sąsiednich, związane z zanieczyszczeniami. Wystąpienie wskazanych powyżej sytuacji może spowodować konieczność dokonania znaczących nakładów finansowych lub zapłaty odszkodowań, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem Aktualnie Spółki Grupy dysponują wszystkimi koniecznymi dla swojej działalności zezwoleniami, w tym pozwoleniami zintegrowanymi na korzystanie ze środowiska dla instalacji objętych wymaganiami Dyrektywy IPPC. Pozwolenia, w tym udzielone Spółce oraz ZAK w 2006 r. pozwolenia zintegrowane, obowiązują najczęściej przez 10 lat od daty wydania. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji zlokalizowanych na terenie ZCh Police zostało wydane w 2004 roku, a termin jego obowiązywania mija w 2014 r. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której: (i) wymogi dotyczące ochrony środowiska zostaną zaostrzone, w szczególności w wyniku implementacji prawa wspólnotowego, (ii) na Spółki Grupy zostaną nałożone nowe obowiązki z zakresu ochrony środowiska, lub (iii) obecnie stosowana przez polskie organy administracji interpretacja aktów prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska zostanie uznana za niezgodną z prawem wspólnotowym i ulegnie zmianie. W celu obniżenia poziomu wymagań dotyczących składowania odpadów na składowisku danego typu w stosunku do przepisów unijnych ZCh Police wystąpiły do Ministerstwa Gospodarki z inicjatywą legislacyjną dotyczącą propozycji zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, umożliwiających prawidłową i zgodną z zasadami konkurencyjności gospodarkę wytwarzanym siarczanem żelaza (II), który w świetle wymienionego rozporządzenia nie spełnia określonych w nim kryteriów dopuszczających odpad do składowania z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych granicznych wartości wymywania tzw. TDS (stałe związki 19

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Warszawa, 6 maja 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 513 390 udział w głosach na NWZ: 3,64%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 583 546, udział w głosach na NWZ: 1,27%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 46 109 243. Uchwały głosowane na NWZ

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 583 546, udział w głosach na NWZ: 1,27%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 46 109 243. Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 3 sierpnia 2015 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grajewo S.A., które odbyło się 27 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w hotelu Polonia w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011 RAPORTY BIEŻĄCE 2011 L.p. Temat Data przekazania 1 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2010 roku nie przekroczyły równowartości 5.000

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A. Uchwała Nr / 2013 z dnia.. 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie. z dnia 27 lipca 2015 roku

Uchwała nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie. z dnia 27 lipca 2015 roku Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zał. do raportu bieżącego nr 24/2014 Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo