BULATS. Business Language Testing Service. Bożena Ziemniewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BULATS. Business Language Testing Service. Bożena Ziemniewicz"

Transkrypt

1 BULATS Business Language Testing Service Bożena Ziemniewicz

2 BULATS Kompetencje językowe Polityka językowa Unii Europejskiej Common European Framework BULATS informacje ogólne BULATS użyteczne narzędzie audytu językowego BULATS zalety Co sprawdza BULATS?

3 KOMPETENCJE JĘZYKOWE Kompetencje - osobiste dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie.

4 KOMPETENCJE JĘZYKOWE Grupy kompetencji (kryterium spójność, co oznacza, że rozwój jednej kompetencji z danej grupy wpływa na rozwój innych kompetencji z danej grupy) Najczęściej stosowanym w praktyce sposobem grupowania kompetencji jest ich połączenie w trzy grupy: Kompetencje społeczne - grupa kompetencji związana z jakością naszego funkcjonowania oraz naszych kontaktów z innymi ludźmi. Kompetencje profesjonalne (funkcyjne) - grupa kompetencji związanych z działaniami w ramach pełnionego zawodu i / lub funkcji. Kompetencje biznesowe (firmowe) - grupa kompetencji odnoszących się do specyficznego obszaru działalności danej osoby i funkcjonowania firm.

5 KOMPETENCJE JĘZYKOWE Kompetencje językowe Kompetencja językowa - zdolność do posługiwania się językiem. Zdolność posługiwania się językiem - umiejętność tworzenia i rozumienia tekstów (komunikatów) - poczucie językowe, tj. umiejętność odróżniania tekstów zbudowanych poprawnie (tzn. zgodnie z aktualną normą) od zbudowanych błędnie.

6 KOMPETENCJE JĘZYKOWE Kompetencja językowa składa się z wielu kompetencji cząstkowych, np.: - kompetencji mówienia, - kompetencji pisania, - kompetencji słuchania, - kompetencji czytania, - znajomości poszczególnych odmian języka. Językowy rozwój człowieka polega na nabywaniu coraz to nowych kompetencji językowych cząstkowych i ich doskonaleniu.

7 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Pierwsze działania Wspólnot w obszarze nauczania języków obcych działania w ramach prac nad jednolitym rynkiem, opartym o cztery swobody: - swobodny przepływ kapitałów, - swobodny przepływ usług, - swobodny przepływ towarów, - swobodny przepływ osób r. uchwała Rady Europejskiej oraz Rady ministrów edukacji wskazująca na konieczność stworzenia uczniom w Europie "możliwości nauki przynajmniej jednego dodatkowego języka Wspólnoty" umożliwienia "każdemu przyszłemu nauczycielowi języka obcego pobytu w kraju lub regionie, w którym społeczność posługuje się językiem, którego będzie nauczał"

8 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 1983 r. Rada Europejska potwierdza konieczność promowania, zachęcania i ułatwiania nauki języków obcych w państwach członkowskich 1984 r. Rada ministrów edukacji uznaje za niezbędne umożliwienie uczniom nauki dwóch języków obcych w ramach nauczania obowiązkowego oraz zachowania tego poziomu na kolejnych szczeblach edukacji Pierwsze działania Wspólnoty dotyczące kwestii językowych miały za cel zachęcenie państw członkowskich do uświadomienia sobie ekonomicznego i kulturowego znaczenia wielojęzyczności w Europie bez granic.

9 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Kolejne działania te zostały rozbudowane w kontekście społeczno- kulturowym r. Rada Europejska w Mediolanie w podkreśla zasadniczy wkład języków w budowanie Europy obywateli i kładzie nacisk na wczesne nauczanie języków oraz na znaczenie wymian językowych dla uczniów 1989 r. powołanie programu LINGUA 1995 r. wcielenie programu LINGUA do nowego wspólnotowego programu współpracy w dziedzinie edukacji SOCRATES

10 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 1995 r. uchwała Rady Europejskiej stwierdzająca, że promowanie różnorodności językowej jest jednym z głównych wyzwań w edukacji i kładąca nacisk na konieczność ilościowej i jakościowej poprawy kompetencji językowych we Wspólnocie Zgodnie z tą uchwałą każdy obywatel winien mieć dostęp do bogactwa kulturowego zakorzenionego w językowej różnorodności Unii.

11 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 1995 r. opublikowanie przez Komisję Europejską "Białej księgi edukacji i kształcenia", w odniesieniu do interesującego nas zagadnienia określone zostały następujące priorytety: rozwijanie nauczania przynajmniej dwóch języków obcych używanych na terytorium Wspólnoty dla całej młodzieży, wspieranie innowacyjnych metod nauczania języków, upowszechnianie europejskich języków obcych w placówkach szkolnych na wszystkich poziomach, rozwijanie wrażliwości / zainteresowania wspólnotowymi językami i kulturami; wczesne nauczanie języków obcych.

12 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2000 r. przyjęta przez Radę Europejską Strategia Lizbońska zakłada, że Europa stanie się "najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy w świecie, umożliwiającą trwały rozwój ekonomiczny, któremu towarzyszyć będzie jakościowa i ilościowa poprawa zatrudnienia oraz większa spójność społeczna".

13 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2001 r. Europejski Rok Języków, ogłoszony wspólnie przez Unię Europejską i Radę Europy. Cel: uwrażliwienie społeczeństw europejskich na istniejące bogactwo języków i ich różnorodność, ze szczególnym uwzględnieniem języków mniej rozpowszechnionych i mało używanych, a także promocja powszechnego nauczania języków obcych, także wśród osób dorosłych. Jednym z argumentów przemawiających za uczeniem się języków obcych bez względu na wiek jest rozwój osobisty i zawodowy jednostki. 26 września - Europejski Dzień Języków

14 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2002 r. w marcu Rada Europejska przyjmuje w Barcelonie "Szczegółowy program prac dla realizacji celów stawianych przed systemami edukacji i szkolenia w Europie cel strategiczny 3 - otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat rozdział dotyczący poprawy sytuacji w zakresie nauczania języków obcych stwierdza, że różnorodność Europy przejawia się w bogactwie jej języków, a znajomość języków obcych, które są nośnikami innych wartości kulturowych niż nasze własne, sprzyja kształtowaniu postaw tolerancji, poszanowania dla innych i wzajemnego szacunku. Założeniem jest, aby każdy Europejczyk posługiwał się co najmniej dwoma językami obcymi. Do jego spełnienia konieczne są głębokie przekształcenia w obszarze nauczania języków obcych, zarówno w programach i metodach nauczania, jak i w odniesieniu do kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych. Wszystkich należy zachęcać do nauki dwóch (a tam, gdzie to możliwe większej liczby) języków obcych oraz uświadamiać znaczenie nauki języków w każdym wieku. Szkoły i inne placówki edukacyjne powinny być zachęcane do stosowania efektywnych metod nauczania języków oraz rozbudzać motywację do kontynuowania nauki na późniejszych etapach życia.

15 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ KOMPETENCJE KLUCZOWE zestaw umiejętności uważany za kanon wykształcenia współczesnego Europejczyka, kompetencje, które są potrzebne każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia: porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna Wszystkie powyższe kompetencje są jednakowo ważne, bo każde z nich może skutecznie przyczyniać się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy.

16 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Obecnie w Europie uczy się przynajmniej jednego języka obcego: ponad 50% uczniów na poziomie podstawowym praktycznie wszyscy uczniowie na poziomie średnim ogólnym ponad 75% uczniów na poziomie średnim zawodowym W większości krajów co najmniej połowa uczniów na poziomie średniego kształcenia ogólnego drugiego stopnia uczy się kilku języków obcych (we Wspólnocie Niemieckojęzycznej Belgii, w Luksemburgu, Finlandii i Estonii ok. 49% uczniów na tym poziomie kształcenia uczy się przynajmniej trzech języków obcych). JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK NIEMIECKI 42% uczniów na poziomie podstawowym i niemal 90% uczniów na poziomie średnim. ok.3% uczniów na poziomie podstawowym i 24% uczniów na poziomie średniego kształcenia ogólnego (w starych krajach Unii) odpowiednio 12% i 30% uczniów (w krajach nowych ) Przytoczono za: M. Mazińska, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2004, str

17 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2003 r. Plan działań na lata Promowanie nauki języków i różnorodności językowej. Główny cel: objęcie korzyściami płynącymi z nauki języków obcych wszystkich obywateli. Języków należy uczyć się przez całe życie, znajomość języków należy do umiejętności niezbędnych do szkolenia, zatrudnienia, uczestniczenia w kulturze i jest drogą do osobistej satysfakcji. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Promowanie nauki języków i różnorodności językowej: Plan działań COM(2003)449 final. Tekst znajduje się na stronie internetowej MEN

18 POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKI WSKAŹNIK KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Komisja Wspólnot Europejskich komunikat z 13 kwietnia 2007 r. Ramy europejskiego badania kompetencji językowych 1. Rada Europy, obradując w Barcelonie w marcu 2002 r., apelowała o kontynuowanie działań ( ) mających na celu podnoszenie poziomu podstawowych umiejętności, w szczególności poprzez nauczanie co najmniej dwóch języków obcych począwszy od bardzo młodego wieku. Jednocześnie wezwała do wprowadzenia w 2003 r. wskaźnika kompetencji językowych. 2. W komunikacie z 2005 r. pt. Europejski wskaźnik kompetencji językowych, Komisja nakreśliła szczegółową koncepcję strategii opracowania europejskiego badania kompetencji językowych, służącego zgromadzeniu danych koniecznych dla wypracowania ogólnoeuropejskiego wskaźnika kompetencji językowych. Na tej podstawie Rada w maju 2006 r. doszła do ostatecznych ustaleń w sprawie szeregu kluczowych kwestii dotyczących europejskiego wskaźnika kompetencji językowych.

19 Cel: POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ ocena ogólnego poziomu znajomości języków obcych w każdym z państw członkowskich. Wersja ostateczna sprawdzianu powinna obejmować: czytanie rozumienie ze słuchu pisanie mówienie. Ze względów praktycznych w pierwszym etapie sprawdzian trzech umiejętności językowych, które są najdogodniejsze w ocenie (rozumienie ze słuchu, czytanie oraz pisanie). Badanie europejskie w każdym z państw członkowskich powinno objąć sprawdziany umiejętności w pierwszym i drugim spośród najczęściej wykładanych europejskich języków urzędowych w UE a są to angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski. Rada zwróciła się do Komisji z prośbą o opracowanie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych, stwierdzając, że ocena testów powinna opierać się na skalach stosowanych w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

20 COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE Wspólne europejskie ramy odniesienia (CEFR) ( Europejski system opisu kształcenia językowego ) - wytyczne dotyczące opisu postępów w nauce języków obcych. Ich główny cel to zapewnienie ram dla metod oceny i nauczania w odniesieniu do wszystkich języków w Europie. CEFR składa się ze skali sześciostopniowej dla poszczególnych umiejętności językowych, podzielonej na trzy podstawowe zakresy: poziom podstawowy (A1-A2), poziom samodzielności (B1-B2), poziom biegłości (C1-C2).

21 COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE POZIOM PODSTAWOWY A1 A2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące na przykład miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

22 COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE POZIOM SAMODZIELNOŚCI B1 B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pacy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

23 COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE POZIOM BIEGŁOŚCI C1 C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

24 BULATS informacje ogólne BULATS = Business Language Testing Service test oceniający kompetencje językowe zgodnie z wytycznymi CEFR, zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb przedsiębiorstw i instytucji test oceniający kompetencje językowe osób, którym język obcy potrzebny jest w pracy oraz dla słuchaczy kursów języka biznesowego test dostępny w czterech językach: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego wspólne przedsięwzięcie Kapituły Egzaminacyjnej Uniwersytetu Cambridge oraz Alliance Française, Instytutu Goethego, Uniwersytetu w Salamance oraz Instytutu Cervantesa

25 BULATS informacje ogólne BULATS udostępnia cztery rodzaje testów. Każdy z nich może być traktowany jako osobny egzamin: Test komputerowy szybki i dokładny sprawdzian umiejętności rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego. Obejmuje część dotyczącą rozumienia tekstu pisanego i wiedzy o języku (gramatyka / słownictwo) oraz część dotyczącą rozumienia tekstu słuchanego. Test standardowy test papierowy, stanowiący alternatywę testu komputerowego. Składa się z dwóch części: części dotyczącej rozumienia tekstu pisanego i wiedzy o języku (gramatyka / słownictwo) 60 minut oraz części dotyczącej rozumienia tekstu słuchanego 50 minut. Test ustny - prowadzony jest dla jednego kandydata przez jednego egzaminatora. Zostaje utrwalony na taśmie i powtórnie sprawdzony przez innego egzaminatora. Składa się z trzech części i trwa maksymalnie 12 minut. Test pisemny gruntowna ewaluacja umiejętności pisania w kontekście biznesowym. Test składa się z dwóch części i trwa 45 minut.

26 BULATS informacje ogólne Test pisemny i test ustny są na razie dostępne tylko dla języka angielskiego. Wszyscy kandydaci, niezależnie od indywidualnego poziomu zaawansowania rozwiązują ten sam test. Wyniki każdego testu są podawane zawsze w osobnych raportach łącznie z opisem posiadanych umiejętności (can-do statements). Wynik podawany jest w skali ALTE (The Association of Language Testers in Europe) i CEF (Council of Europe).

27 BULATS informacje ogólne Poziom umiejętności początkujący elementarny Średnio zaawansowany średnio zaawansowany wyższy zaawansowany bardzo zaawansowany Skala Rady Europy Skala ALTE (Stowarzyszenie Europejskich Instytucji Certyfikacyjnych) A1 A2 B1 B2 C1 C2 Breakthrough Wynik punktowy BULATS Egzaminy ogólne Cambridge ESOL KET Key English Test PET Preliminary English Test FCE First Certificate in English CAE Certificate in Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English BEC (Business English Certificate) Preliminary Vantage Higher

28 BULATS użyteczne narzędzia audytu językowego rekrutacja ocena kompetencji językowych pracowników zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie języków obcych test plasujący audyt postępów słuchaczy kursów językowych efektywność szkoleń

29 BULATS użyteczne narzędzia audytu językowego planowanie ścieżki rozwoju pracowników (awans wewnętrzny, szkolenie zagraniczne) benchmarking pozycji przedsiębiorstwa w danym sektorze (w obrębie państwa/ regionu) planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie ekspansji na nowe rynki zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa w zakresie języków obcych

30 BULATS - zalety możliwość przeprowadzenia egzaminu w dowolnym terminie krótki okres oczekiwania na wyniki (w przypadku testu komputerowego wynik jest natychmiastowy) stosunkowo niski koszt powiązanie testu z obowiązującymi standardami europejskimi (CEFR)

31 BULATS - zalety różnorodność form testu do wyboru w zależności od potrzeb instytucji i przedsiębiorstw materiały do przygotowania dostępne również on-line ocena kompetencji językowych w kontekście biznesowym analogiczny egzamin dostępny w czterech językach

32 BULATS - zalety jeden test obejmujący wszystkie poziomy zaawansowania od początkującego do pełnej biegłości (eliminuje konieczność wcześniejszego ustania poziomu zdawanego egzaminu) test przygotowywany przez wiodące europejskie instytucje egzaminacyjne uzyskany rezultat zachowuje ważność przez 2 lata

33 BULATS - zalety obiektywna ocena znajomości języka osób przyjmowanych do pracy nieoceniona pomoc w określeniu potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa, ustaleniu programu szkoleń, podziału na grupy, itp. obiektywna informacja o postępach poszczególnych pracowników uczestniczących w szkoleniach i o potrzebie dalszego ich kształcenia obiektywna informacja o efektywności szkolenia i instytucji szkoleniowej, z której instytucja korzysta

34 BULATS co i jak sprawdza Sprawdzane słownictwo obejmuje: opisy stanowisk pracy opisy przedsiębiorstw opisy produktów podróżowanie zarządzanie marketing obsługa klienta planowanie sporządzanie raportów telefonowanie (odbieranie rozmów, przekazywanie wiadomości, pozostawianie informacji) korespondencja handlowa prezentacje w szczególności: określanie daty i czasu nazywanie miejsc w przedsiębiorstwie interpretowanie wykresów wyrażanie opinii formułowanie planów wypełnianie formularzy przygotowywanie reklam i ogłoszeń analizowanie broszur, artykułów z gazet i czasopism przygotowywanie ulotek a również słownictwo ogólne dotyczące następujących zagadnień ogólnych: jedzenie i napoje pogoda edukacja szkolenia towary i usługi zakupy polityka

35 BULATS co i jak sprawdza

36 Dziękuję za uwagę zapraszam na stronę oraz

Szkoły językowe ELS-Bell

Szkoły językowe ELS-Bell BYDGOSZCZ GDAŃSK GDYNIA SOPOT SZCZECIN WARSZAWA Uczymy od 1989 roku Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Szkoły językowe ELS-Bell Kursy językowe

Bardziej szczegółowo

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a europass MOBILNOŚĆ przewodnik: krok po kroku www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp 3 jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a tabela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.1. - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT NR 2013-3-

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc oc ytąip kyzcjeporue am icśondurt z meinatyzc Co piąty Europejczyk ma trudności z czytaniem UNIJNA GRUPA EKSPERTÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DS. UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA STRESZCZENIE, WRZESIEŃ 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV (http://europass.cedefop.eu.int) Wstęp Napisanie własnego CV to ważny krok przy poszukiwaniu pracy czy szkolenia; jest to często nasz pierwszy kontakt

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo