Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre)"

Transkrypt

1 Rozwój językowy w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Współpraca metodyczna: Lang LTC, Cambridge ESOL Exam Centre PL090

2 Poziomy znajomości języka Skala Rady Europy (ang. Common European Framework) wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej. Początkujący A1 - Beginner A2 Pre-Intermediate Średniozaawansowany B1 - Intermediate B2 Upper-Intermediate Zaawansowany C1 - Advanced C2 - Proficient

3 Opis poziomów zaawansowania w skali Rady Europy Poziom A1 A2 B1 B2 C1 C2 Opis Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

4 Język angielski Wymiar godzinowy: - Gimnazjum 4 godz./tygodniowo + dodatkowo 1 godzina /tygodniowo przygotowanie do certyfikatu + dodatkowe zajęcia

5 Język niemiecki, francuski, hiszpański Wymiar godzinowy: - 2 godz./tygodniowo Przygotowanie do certyfikatów: KOMPETENZ IN DEUTSCH A2 język niemiecki ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE B1 język niemiecki DELE A1 język hiszpański DELF A1/ A2 język francuski

6 Język hiszpański Nauka języka hiszpańskiego w gimnazjum umożliwia uczniom zdobycie. solidnych podstaw tego języka oraz przygotowuje do kursu kontynuacyjnego w liceum. Uczniowie kończą gimnazjum na poziomie A1+/ A2 i mogą zdawać oficjalny egzamin DELE A1. Młodzież rozpoczynająca naukę języka hiszpańskiego w klasie 1 gimnazjum uczy się w małych grupach, co sprzyja rozwijaniu sprawności mówienia. Szczególny nacisk kładziony jest na naukę słownictwa niezbędnego do realizacji celów komunikacyjnych oraz kształcenie sprawności receptywnych, czyli słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także na budowanie motywacji uczniów do dalszej nauki języka hiszpańskiego. Uczniowie pracują w parach, przygotowują i prezentują projekty, dzięki którym poznają kulturę i zwyczaje Hiszpanii. W czasie lekcji wykorzystuje się takie pomoce dydaktyczne jak: plansze, rysunki, materiały autentyczne, nagrania audio i video, fragmenty literatury w wersji hiszpańskiej. W ciągu roku szkolnego przeprowadzane są warsztaty takie jak gotowanie typowej potrawy hiszpańskiej i konwersacje z rodowitym Hiszpanem, nauka flamenco, zapoznanie z filmem hiszpańskim, spotkanie z podróżnikiem, który przybliża nam kulturę krajów Ameryki Południowej.

7 Język francuski Uczniowie rozpoczynają gimnazjum po poziomie A1 certyfikatem DELF A1 po szóstej klasie szkoły podstawowej w czasie trzech lat nauki mogą zdawać egzamin DELF A2. Klasa IG podręcznik "Adosphere" 2 - metoda komunikacyjna polegająca na zadaniowym kształceniu kompetencji językowych. Praca organizowana jest wokół zagadnień i problemów do rozwiązania w grupie z naciskiem na uzyskanie z góry wytyczonego rezultatu. Tematyka zakotwiczona w realiach życia nastolatków i kształci konkretne umiejętności komunikacyjne. Zdobyta wiedza teoretyczna - gramatyczna i leksykalna jest sprawdzana i utrwalana poprzez wykorzystywanie jej w odgrywaniu praktycznych scen z życia codziennego. Klasa IIG i IIIG podręcznik "EXTRA 2 i 3" przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, biorący pod uwagę możliwość sporej różnicy praktycznych kompetencji językowych w grupie. Jest to metoda interaktywna szkoląca globalnie w oparciu o najnowsze tendencje w dydaktyce języków obcych. Metoda rozwija przede wszystkim zdolność komunikowania się i proponuje naukę gramatyki i słownictwa w taki sposób by stały się bezpośrednim narzędziem do aktywnego udziału w pracach i zadaniach grupowych. Metoda stawia na kształcenie i ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych oraz proponuje w każdym rozdziale zagadnienia socjokulturalne mające na celu rozwój wiedzy o Francji i krajach frankofońskich. Metoda podzielona jest na trzy etapy i kończy się na poziomie A2 z elementami B1

8 Dlaczego warto przystępować do certyfikatów językowych? Certyfikaty: obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę dają uczniom poczucie sukcesu pozwalają rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali język zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI Klasa 2G PRELIMINARY ENGLISH TEST (B1) Klasa 3G - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH FOR SCHOOLS (B2)

9 Dla kogo przeznaczony jest egzamin PET (Preliminary English Test)? egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy, uczniowie zdają egzamin w wersji tematycznie dostosowanej do młodzieży szkolnej (PET for Schools) egzamin sprawdza umiejętność radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego, stopień zrozumienia prostych tekstów książkowych oraz prasowych, umiejętność prowadzenia korespondencji w ramach powszechnie znanej tematyki, robienie notatek podczas spotkań. Struktura egzaminu PET: Czytanie i pisanie: 1 godzina 30 minut Słuchanie: około 30 minut Mówienie: do 10 minut

10 Dla kogo przeznaczony jest egzamin FIRST CERTIFICATE FOR SCHOOLS? - egzamin dla uczniów w wieku lat o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy, uczniowie zdają egzamin w wersji tematycznie dostosowanej do młodzieży szkolnej - egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism; umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach takich, jak rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości; umiejętność sporządzania korespondencji. Egzamin sprawdza również znajomość wybranych zagadnień leksykalno-gramatycznych, umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych o tematyce dostosowanej do danej grupy wiekowej. Struktura egzaminu FCE for SCHOOLS: - Czytanie: 60 minut - Pisanie: 80 minut - Use of English: 45 minut - Słuchanie: 40 minut - Mówienie: 14 minut

11 CERTYFIKATY JĘZYK NIEMIECKI Klasa 1G Kompetenz in Deutsch 2 (KID 2) - A2 Klasa 3G - ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR JUGENDLICHE (B2) Dla kogo przeznaczony jest egzamin Kompetenz in Deutsch 2 (KID 2)? egzamin przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10 do 14 lat egzamin sprawdza umiejętności językowe służące do codziennej komunikacji w sferze prywatnej, w szkole oraz w sytuacjach półoficjalnych egzamin sprawdza zdolność czytania, słuchania, pisania i mówienia. Nacisk kładziony jest na sprawności receptywne czytania i słuchania. Dla kogo przeznaczony jest egzamin ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR JUGENDLICHE (B2)? egzamin przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat.

12 egzamin sprawdza umiejętności językowe oraz świadczy o solidnym opanowaniu podstaw języka niemieckiego, w tym również języka potocznego, co umożliwia porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego. egzamin sprawdza zdolność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. JAK UCZYMY JĘZYKÓW OBCYCH? Nauka języków obcych rozpoczyna się od klasy I szkoły podstawowej. Obowiązkowym językiem jest język angieski oraz wedłuj preferencji język niemiecki, francuski, bądź hiszpański. Począwszy od klasy III SP do końca gimnazjum lekcje języków obcych prowadzone są w grupach. Podział uczniów następuje na podstawie wewnętrznych kryteriów opracowanych przez zespół języków obcych przy wsparciu metodycznym ze strony Lang LTC. Uczniowie są kwalifikowani do grup na podstawie stopnia znajomości języka i umiejętności językowych posiadanych na danym etapie edukacyjnym. Wysoki poziom nauki pozwala uczniom na uwieńczenie każdego etapu edukacyjnego certyfikatem językowym.

13 Proces dydaktyczny wspomagany jest różnorodnymi aktywizującymi umożliwiającymi rozwój kompetencji językowych. Do tych działań należy: formami - udział w projektach współpracy z rówieśnikami z Europy - organizowanie językowych konkursach pozaszkolnych konkursów wewnątrzszkolnych i udział w - wspólpraca w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego - Nauka Bez Granic poprzez udział w warsztatach językowych prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów z krajów anglojęzycznych - współpraca z Instytutem Austriackim I XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa - organizowanie zajęć wyrównawczych, których celem jest poprawa komunikacji, jak również pomoc w uzupełnieniu zaległości - stosowanie aktywnych metod nauczania: wykorzystanie tablicy interaktywnej, wykorzystanie metody pracy dramą, przygotowanie i prezentacja projektów, praca w grupach.

14

15

Szkoły językowe ELS-Bell

Szkoły językowe ELS-Bell BYDGOSZCZ GDAŃSK GDYNIA SOPOT SZCZECIN WARSZAWA Uczymy od 1989 roku Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Szkoły językowe ELS-Bell Kursy językowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.1. - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT NR 2013-3-

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a europass MOBILNOŚĆ przewodnik: krok po kroku www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp 3 jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a tabela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI OBCE W SZKOŁACH FUNDACJI PRIMUS

JĘZYKI OBCE W SZKOŁACH FUNDACJI PRIMUS I OBCE W CH FUNDACJI PRIMUS Wizja szkół: Szkoły Fundacji Primus, liderem polskiej edukacji, kształcącym elity społeczeństwa obywatelskiego. Uczniowie i absolwenci odnoszą znaczące sukcesy, pełnią ważne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV (http://europass.cedefop.eu.int) Wstęp Napisanie własnego CV to ważny krok przy poszukiwaniu pracy czy szkolenia; jest to często nasz pierwszy kontakt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Janusz Gałasiewicz WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Wstęp Nie sposób dzisiaj wyobrazić sobie kształcenia bez komputera. Wydawnictwa, przemysł, producenci sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy. www.lektor.com.pl. 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl oławska 25, Wrocław

Porozmawiajmy. www.lektor.com.pl. 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl oławska 25, Wrocław Porozmawiajmy w wielu Językach 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl oławska 25, Wrocław Nowoczesna szkoła, niezawodna od lat Szkoła Języków Obcych LEKTOR uczy języków już od 1990 roku. Siedziba LEKTORA położona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo