II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013"

Transkrypt

1 ZAPRASZA NA II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG października 2013 Warszawa

2 16 października 2013 Warszawa Hotel Polonia Palace

3 KEYNOTE LECTURE SESJA OTWARCIA Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Najważniejsze problemy stabilności finansowej

4 Polskie prawo bankowe wobec nowych regulacji europejskich sesja komentatorów prawa bankowego SESJA I Czy polskie prawo bankowe, nowelizowane blisko 60 razy, jest spójne i odpowiada wyzwaniom nadchodzącym z nową legislacją unijną? Znaczenie, specyfika i wpływ rekomendacji KNF, zaleceń EUNB (EBA) i decyzji SSM (ECB) na kształt prawa bankowego Relacje między publicznym i prywatnym prawem bankowym - możliwości reorganizacji? Ewolucja przywilejów bankowych - przykład bankowych tytułów egzekucyjnych i mocy prawnej dokumentów bankowych Wybrane problemy prawne zasygnalizowane przez prawników wiodących banków i kancelarii prawnych Jak definiować prawo bankowe w obecnym stanie złożoności systemu finansowego? Rozwój prawa bankowego czy tylko egzogeniczny? Wskazanie na podstawie orzecznictwa i poglądów doktryny dysfunkcji przepisów prawa bankowego i kierunków zmian

5 W panelu udział wezmą m.in.: SESJA I Arkadiusz Kawulski Radca Prawny, kancelaria własna komentarz dla LexisNexis Zbigniew Ofiarski Profesor, Uniwersytet Szczeciński komentarz dla Wolters Kluwer Polska Marcin Olszak Dyrektor Departamentu Prawnego, KNF Bernard Smykla Dyrektor, Narodowy Bank Polski komentarz dla CH Beck Fryderyk Zoll Profesor Uniwersytet Jagielloński, Universität Osnabrück komentarz dla WoltersKluwer

6 Ewolucja regulacji rynków finansowych z perspektywy klienta banku SESJA II Erozja tajemnicy bankowej, wskutek rozszerzania katalogu przypadków, w których powinna ona zostać wyłączona (zmiany w Ordynacji podatkowej, FATCA itp). Próba ponownego zdefiniowania prywatności klienta banku z perspektywy projektu rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych i aktualnych obowiązków AML (środków bezpieczeństwa finansowego stosowanych wobec klientów), Czy para banki powinny mieć dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, aby mitygować ryzyko kredytowe związane z kredytem konsumenckim? (analiza projektu nowelizacji Prawa bankowego ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów), Faktycznie przekreślenie zasady swobody umów w relacjach z klientem mających status konsumenta ze względu na wulgaryzację praktyki dotyczącej klauzul niedozwolonych, Ekonomizacja prawa rynków finansowych a próby normatywnego kwantyfikowania ryzyk instytucji finansowych (analiza projektu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzającego 30% limitu na całkowity koszt kredytu).

7 W panelu udział wezmą m.in.: SESJA II Jerzy Bańka Wiceprezes Związek Banków Polskich Piotr Bodył-Szymala Dyrektor Obsługi Prawnej BZ WBK S.A. Wojciech Kwaśniak Wiceprzewodniczący KNF, b. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego NBP Stanisław Kluza b. Przewodniczący KNF Szkoła Główna Handlowa Tomasz Czech Redaktor Naczelny Monitor Prawa Bankowego Marcin Olechowski Partner w kancelarii SKS odpowiedzialny za praktykę bankową

8 Nowe architektura regulacji finansowych stara strategia nadzoru? - sesja nadzorców (bankowych) finansowych SESJA III Najważniejsze dla polskich banków i najtrudniejsze do spełnienia (po ) nowe reguły jednolitego zbioru wymogów ostrożnościowych (CRR) Skala i harmonogram zmian polskich regulacji na skutek przyjęcia dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD IV) Stosowanie zasady proporcjonalność przez prawodawcę europejskiego i polskiego Polska strategia nadzorcza wobec uwarunkowań europejskiej unii bankowej (SSM) Rola i miejsce Rady Ryzyka Systemowego kolejny organ nadzorczy? Kwestia niezależności nadzoru finansowego Co oznaczają nowe regulacje europejskie dla poszczególnych nisz rynkowych polskiego sektora bankowego, w szczególności bankowości spółdzielczej?

9 W panelu udział wezmą m.in.: SESJA III Piotr Bednarski b. Inspektor i Dyrektor GINB, PWC Krzysztof Broda Dyrektor, Bankowy Fundusz Gwarancyjny Dariusz Daniluk Szef wydziału prawnego w nadzorze w latach 90. XX w. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (EAPB) Jacek Osiński Doradca Prezesa NBP Andrzej Stopczyński Doradca, Narodowy Bank Polski b. Dyrektor Zarządzający pionem nadzoru bankowego KNF Robert Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departament Regulacji Bankowych, KNF Piotr S. Juda Prezes Zarządu Toyota Bank Polska S.A.

10 KEYNOTE LECTURE KEYNOTE LECTURE Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów Implementacja zasad FATCA

11 Konsekwencje prawne reform ubezpieczeń emerytalnych czy zmiany w OFE są konstytucyjne? SESJA IV Prawne (konstytucyjne) uwarunkowania reformy systemu emerytalnego, Przeniesienie oszczędności emerytalnych do FUS czy(li) nacjonalizacja? Wywłaszczenie PTE w świetle międzynarodowych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, Czy można naraz rozwiązać 16 mln umów cywilno-prawnych? - konstytucyjne granice władzy państwa w gospodarce, Podmiotowość obywatela w świetle zasady niedyskryminacji, Składka emerytalna w OFE a Konstytucja RP, Zakres odszkodowań w przypadku wywłaszczenia (nacjonalizacji).

12 W panelu udział wezmą m.in. (w kolejności alfabetycznej): SESJA IV Aleksander Chłopecki Profesor Uniwersytet Warszawski Lesław Gajek Zastępca Przewodniczącego KNF Pion nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Paweł Pelc b. Wiceprezes Urzędu Nadzoru Funduszy Emerytalnych Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca Arkadiusz Radwan Prezes Instytutu Allerhanda Of counsel w KKG Kubas Kos Gaertner Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów Katarzyna Urbańska Dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan Agnieszka Nogajczyk-Simeonow Prezes Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

13 Nowe regulacje dotyczące instrumentów finansowych oraz obrotu na rynku kapitałowym SESJA V Zorganizowane platformy obrotu (Organised Trading Facilities, OTFs) w polskich realiach jakie instrumenty finansowe trafią na nową platformę obrotu oraz kto powinien organizować obrót? EMIR na rynku kapitałowym w Polsce główne zmiany w przedmiocie rozliczania oraz rozrachunku transakcji, istotne dla uczestników obrotu Zwiększenie ochrony inwestorów na rynku NewConnect rynek przejściowy rynkiem docelowym? Przenoszenie transakcji OTC na elektroniczne platformy obrotu nowacja rozliczeniowa w praktyce Regulacja rynku nieregulowanego panaceum na ostatnie problemy rynków finansowych, czy jednak kwadratura koła? Nadzór nad rynkiem kapitałowym w regulacjach unijnych zmiany dotyczące obowiązków uczestników obrotu

14 W panelu udział wezmą m.in.: SESJA V Jacek Fotek Prezes BondSpot SA Wojciech Iwański Adwokat Sołtysiński Kawecki Szlęzak Andrzej Michór Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Adiunkt, Uniwersytet Opolski Iwona Sroka Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, CCP Marek Szuszkiewicz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego UKNF Marek Wodnicki Dyrektor Biura Prawnego GPW w Warszawie Piotr Piłat Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów Krzysztof Grabowski Akademia Leona Koźmińskiego

15 17 października 2013 Warszawa Sala Konferencja w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego

16 KEYNOTE LECTURE KEYNOTE LECTURE Prof. Marian Moszoro b. wiceminister finansów IESE Business School, Barcelona O wpływie politycznej kontestabilności na sztywność kontraktową i podejmowanie decyzji przez urzędników

17 Zmiany w architekturze nadzoru (makrostabilność) SESJA I Nadzór makroostrożnościowy w Unii Europejskiej jak bardzo potrzebny? jak bardzo skuteczny? dr Paweł Stanisławiszyn, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej a samodzielność krajowego nadzorcy dr Magdalena Fedorowicz, Instytut Prawa, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Poznań, Prawne determinanty redukcji ryzyka systemowego na styku prywatnego i publicznego sektora finansowego w UE dr Rafał Mroczkowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa Problem instytucjonalnej koordynacji polityki makrostabilnościowej i polityki fiskalnej uwagi na tle debaty o pogłębionej i rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej dr Krystyna Nizioł, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Komentator/Chair: Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

18 Wpływ regulacji na rynki finansowe badania empiryczne SESJA II Wpływ regulacji na zyskowność europejskiego sektora bankowego mgr Patrycja Chodnicka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania współautorzy: dr Renata Krakowska dr Małgorzata Olszak Mechanizmy interwencji rządowych podczas kryzysów bankowych oraz ich wpływ na stabilność sektora finansowego dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Akademia Leona Koźmińskiego Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem Manipulowanie informacją na rynku finansowym i mechanizmy prawne przeciwdziałania tym nadużyciom a ochrona zaufania do rynku dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Komentator/Chair: Prof. Michał Kruszka

19 Nadzór banków spółdzielczych i SKOK SESJA III Polska bankowość spółdzielcza, oraz SKOK jako niezbędny element polskiego i unijnego rynku usług finansowych prof. dr hab. Andrzej Bałaban, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu szczecińskiego Sanacja spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych dr hab. Witold Srokosz, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Finansowego Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych mgr prawa Jacek Skoczek, Spółdzielczy Instytut Naukowy Komentator/Chair: Prof. Włodzimierz Szpringer

20 Regulacje Instrumentów finansowych SESJA IV Praktyczne implikacje środków nadzoru nad rynkiem finansowym wprowadzonych przez Dyrektywę 2011/61/EC w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ("AIFMD") oraz przez Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 231/2013 ("AIFMR") i akty powiązane mgr Joanna Mamczur LLM, Kancelaria Prawna Wolf Theiss MiFID II, a MiFID czy zmiany coś zmienią? mgr Mateusz Pacak, Uniwersytet Jagielloński, WPiA Uprawnienia do emisji po implementacji dyrektywy MiFID II. Skutki nadania uprawnieniom do emisji statusu instrumentów finansowych dla organizacji handlu uprawnieniami do emisji mgr Krzysztof Gorzelak, Norton Rose Fullbright, Piotr Strawa Komentator/Chair: Prof. Monika Marcinkowska

21 Europejska unia bankowa SESJA V (sesja studencka) Polityka makroostrożnościowa jako nowe rozwiązanie nadzorcze Małgorzata Karaś, doktorantka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie The political economy of (eventual) banking union (according Geoffrey R D Underhill) Paweł Zieliński, Wojciech Dejneka, Sławomir Gdyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studenci st. II stopnia Opodatkowanie transakcji bankowych w Polsce i Unii Europejskiej - nowe doświadczenie dla Ukrainy Iwanna Czajkowska, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina, studentka Why the rush? Short-term crisis resolution and longterm bank stability (according Thorsten Beck) Philipp Ballin, Europa-Universitaet Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy, Uniwersytet Warszawski, student Komentator/Chair: dr Wojciech Rogowski

22 Dylematy nowej architektury regulacyjnej i instytucjonalnej SESJE POSTEROWE Anna Tarasiuk-Flodrowska, Kancelaria Hogan Lovells, Nadzór makro-ostrożnościowy w Polsce rozwiązania legislacyjne i wpływ na praktykę rynku finansowego prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Dr Lech Kurklinski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Kryteria weryfikacji stosowania zasady proporcjonalności w regulacjach dotyczących systemu bankowego mgr Maria Michalik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie doktrorantka, Czy SRM spełni swoje zadanie? Analiza propozycji Komisji Europejskiej na tle systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w Polsce SSR dr Andrzej Michór, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Finansowego, Unijne organy nadzoru nad rynkiem finansowym w procesie stosowania sankcji administracyjnych dr Bartosz Godziszewski, Politechnika Poznańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wsparcie grupowe w procesie restrukturyzacji europejskich banków. Implikacje dla Polski. dr Przemysław Panfil, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Unia Europejska na drodze ku lepszy ratingom?

23 Nadzór spółdzielczych banków i kas (SKOK) SESJE POSTEROWE dr hab. Piotr Zakrzewski, II Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, mgr Paweł Pelc, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce mgr Michał Kiedrzynek, Uniwersytet Wrocławski, Rola Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w ochronie rynku finansowego na gruncie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

24 Regulacje funkcjonowania rynków kapitałowych SESJE POSTEROWE mgr Tomasz Rogalski, Norton Rose Fullbright Piotr Strawa, Zakres zastosowania rozporządzenia EMIR do kontrahentów niefinansowych mgr Marcin Wajda, prof. SGH dr hab. Alina Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Funkcjonowanie nieregulowanego sektora finansowego w kontekście absorpcji funduszy strukturalnych implikacje dla sektora regulowanego Daniel Głuch, Europejski Bank Centralny, Marcin Opoka, Deloitte, konsultant EBC ds. prawa polskiego i tłumaczeń prawnych, Opodatkowanie transakcji finansowych jako narzędzie regulacji rynków finansowych dr Magdalena Mosionek-Schweda, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych, Zakres regulacji obowiązujących na europejskich giełdowych rynkach alternatywnych - analiza porównawcza

25 Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa i stabilności finansowej (varia) SESJE POSTEROWE dr Tomasz Machelski, Wydział Prawa Uniwersytet Białostocki, Moral hazard zawodność rynku czy nieuniknione ryzyko? mgr Izabela Arseniuk, Szkoła Główna Handlowa, doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej, Regulacja rynku kredytów konsumenckich w Polsce wobec wyzwań europejskich, mgr Anna Wójcik M.B.A., doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Analiza ekonomiczno-społecznych uwarunkowań działalności gospodarczej w sferze handlu w oparciu o analizę przypadku na tle sytuacji ekonomiczno - finansowej Polski w latach

26 Patroni honorowi Partnerzy Patroni medialni Kontakt w sprawach merytorycznych: dr Wojciech Rogowski W sprawach organizacyjnych: Jadwiga Kozień

POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 2012

POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 2012 POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 2012 ALLERHAND SUMMIT: FINANCIAL REGULATIONS 2012 Warszawa, 11 X 2012 Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Krako w, tel. +48 (12) 341 46 48 www.allerhand.pl, instytut@allerhand.pl

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa Organizator: Patroni honorowi: 20 lecie Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: omówienie założeń nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Koordynacja: Marta Burgiel - koordynator główny konferencji (TBSP

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji Zasada proporcjonalności Przełom w ocenie regulacji Recenzent prof. dr hab. Ryszard Wierzba Zasada proporcjonalności Przełom w ocenie regulacji Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Włodzimierz Szpringer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 29 listopada 2012 r. 1 Publikacja jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, pozwalam sobie przesłać Państwu do wiadomości stanowiska w sprawie projektu ustawy: o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku.

Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. 1. Raport dot. bilansu wydłuŝenia sesji giełdowej W raporcie za okres grudzień - styczeń poinformowaliśmy Państwa, Ŝe przygotowanie przez

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo