2. Niniejsze zam6wienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjno6ci, jawno6ci, przejrzysto6ci i r6wnego dostgpu,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Niniejsze zam6wienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjno6ci, jawno6ci, przejrzysto6ci i r6wnego dostgpu,"

Transkrypt

1 I N NOINAGYJ NA COSPODARKA Nn RODOW sf RAr ticln 5P6JNOaCl I UNIA EUROPEJSKA :ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dn ,2015r, Przedsiqbiorstwo INTERMI\G sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq sklada zapytanie ofeftowe dotyczqce zakupu i dostawy: 1. P6fautomatyczna owijarka do palet --2 szt. I. ZAMAWIAJ{CY: Przedsiqbiorstwo I NTE RMAG Sp6lka z ograniczonq od powiedzia I no6ciq Al. 10o0-lecia 15G 32-3OO Olkusz w dalszej tre5ci zapytania ofertowego zw.tne jako INTERMAG II. TRYB ZAMOWIENIA: 1. Niniejsze zambwienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ;zam5wieh publicznych (Dz. U r.nr223, poz zpo2n.zm.). 2. Niniejsze zam6wienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjno6ci, jawno6ci, przejrzysto6ci i r6wnego dostgpu, 3. Zamawiajqcy z;astrzega sobie prawo uniewaznienia postqpowania na kazdym jego etapie, be;z podania przyczyn. 4, O wprowadzonych zmianach w zakresie tre6ci zapytania ofeftowego Zamawiajqcy poinformuje Wykonawc6w oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Sp6lki. 5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wystqpienia z zapytaniem dotyczqcym dodatkowych informacji, dokument6w lub wyja6nieri, 6, W uzasadnionych wypadkach, w knzdym czasie, przed uplywem terminu skladania ofeft, INTERMAG moze zmodyfikowai lub uzupelnii tre56 ;zaproszenia do skladania ofeft. O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej (drogq mailowq lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawc6w i wykonawc6w, do kt6rych sl<ierowano wcze6niej zaproszenie do skladania ofeft. 7. Niniejsze zapytanie ofeftowe nie zobowiqzuje INTERMAG do zawarcia umowy, B. Oferentom przyslugujq Srodki ochrony prawnej zgodnej z KC. 9, Niniejsze zapytanie ofeftowe zostalo opublikowane na stronie www Zamawiajqcego (www.intermao.pl) oraz zostalo ufnieszczone na tablicy ognoszefi w siedzibie Zamawiajqcego. Przedsiqbiorstwo INTERMAG sp, z o.o. informwjq,2e niniejsze zapytanie ofedowe zwiqzane jest ze zlozenienn wniosku pt.,,wdrozenie innowacyj4ej technologii obr6bki nawoz6w plynnych." do konkursu o dofinansowanie w ramach MAI-OPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2OO7-2013, 05 Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Dzialanie 2.I,,Rozw5j ipodniesienie konkurencyjno5ci przedsigbiorstw'i Schema[ A:,,Bezpo6rednie wsparcie inwestycji w vse", SRforuIf PRZEDSIEBIORSTWA (konkurs nr: MCPl2.L.Alt3/201slsR Frzedeiqbiorstwo IHTERMAG Sp. z e.a., z siedzib4 w Osieku 174 A, OLkusz, Tet , fax Q44 N lp Zarej" w S4dzie Rejonewym dla Krakr=wa Srddmie6e ia Xll Wydz, Gosp, pod nr KRS: , Kapitat zaktadoluu:ylitt FLN

2 III. PRZEDMIOT ZAMdWIENIA: Przedmiotem zam6wienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych: 2 szt. - P6lautomatyczne owijarki do palet PARAMETRY TECHNI(DZNE. wydajnosi: do 30 palet /h. max wymiar ladunku (dl. x szer. x wys.): 1200 x 800 x 2100 mm. nosnosd talerzaobrotowego: 1500 kg. Srednicatalerza obrotowego: 1500 mm. \rysokoittalerzl, obrotowego: do.l30 mm. szerokos6 rolki folii: ok.500 mm o programator - rlozliwos6 zapisania do 5 programow wraz ze stetownikiem PLC. elektroniczny w,yswietlacz o mo2liwos6 owijrrnia z przeldadk4 g6rn4 (zabezpieczenie palety od g6ry przed kurzem lub wilgociq). mo2liwosi owijaniazwzmocnieniem na dowolnej wysokosci. soft-start - plynrle ruszanie i zatrzymywanre taletza. pozycjonowanie palety natalerzu obrotowym (po skoriczonym owijaniu paleta ustawiana jest automaty cznie w p o zy cji naj azdovrej ). fotokom6rka wysokosci ladunku o plynna regulacjaobrot6w talerza 1-10 obr./min o plynna regulacja prgdkosci w6zka folii g6ra / d6l. ustawienie ilo6ci owinig6 dolnych (1-9) i g6mych (I-9) oraz ilosci cykli owijania g6ra-d61 (11-9). naciegfolii do 200oA, regulowany automatycznre PARAMETRY USTAWIANE ZA POMOCA POTENCJOMETROW (umozliwiaj4c zmiang nakaitdym etapie podczas owij ania) : o prgdkosi obrotowa taierua. prgdkos(, jazdy w6zka folii. rozcieg folii migdzy owijark4 a ladlunkiem Gwarancja - 24 mce Przedsiqbierstwo INTERMAG 5p, z o-o,, z siedzib4 w Osieku 174 A, Olkusz, Tet G, fax O44 www,intermag.pl NIP 637-Of Zarej. w Sqdzie Rejonowym cila Krakswa Sr6dmierieia Xll Wydz. Gosp. pod nr KRS: , Kaoitat zaktadowv: l FLN

3 ry. KOMPLETNOS6: P6fautomatyczna owijarkp do palet z systemem sterowania i podestem najazdowym stanowi komplet ijeden Srodek trwaty. KRYTERIA \AIYBORU OFERTY Cena - 1OO pkt, liczon<r proporcjonalnie do ceny najnizszejwg wzoru: ilo56 pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Termin wykonania przedntiotu zam6wienia - do 15 wrzesnia 2015 Miejsce dostawy: Przedsiqbiorstwo INTERMAG sp. z o.o, -- Olkusz Al.10oO-lecia 15G VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, 1, Opis oferty musi zawierad: datg sporzqdzenia i czytelny podpis osoby upowaznionej do skladania oferty, pelnq nazwg oferenta, adres lub siedzibq oferenta, numer telefonu, numer NIP, ceng w kwocie netto oraz brutto, przewidywany czas realizacji od momentu poclpisania umowy na realizacjq, termin wazno5ci oferty (min 30 dni), zalqczniki wskazane w pkt, VIIL3 2, Wykonawca/Oferent p6nosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem ofefi oraz dokument6w zalqclonych do ofefi, Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w niniejszym postqpowaniu. 3. W przypadku wqtpliwosci co tre6ci zapytania lub warunk6w realizacji zam6wienia, Oferent moze kierowai do zamawiajqcego pytania, Qelem wyja6nienia wqtpliwo6ci. Zamawiajqcy udzieli niezwlocznie odpowiedzi na pytanie w przeciqgu max, 3 dni roboczych. Do bezpo6rednich kontakt6w w sprawie zapytania ofeftowego upowa2niony jest: Dyrektor Produkcji - Tadeusz Woszczek tel, kom e-ma i ; 4, Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielko6ci parametr6w technicznych i funkcjonalnych stanowiq podstawg zakwalifikowania oferty do dalszej oceny. VI. MIE]SCE ORAZ TERMIN SKT.ADANIA OFERT: 1. Ofer1ry nalezy zlo2y(, do dnia r. 2. Oferta powinna by<l przeslana za po6rednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobi6cie na adres: Przedsiqbiorstwo INTERMAG Sp. z o.o.t A lecia 15G, Olkusz lub za po6rednictwem poczty elektronicznej na adres: 3. Ofertq nalezy sporzqdvi( w jqzyku polskim. 4. Ofefta powinna byi pcldpisana przez osoby upowaznione do skladania ofert. Przedaiqblorstwo INTERMAG Sp.z a.o.,z siedzibq w Osieku 1.74 A, OtkuEz, Te[ OO. fax Q44 NIP : Zarej. w Sqdzie Rejonowym dta Krakowa SrddmieSeia Xll Wydz, Gesp, ped nr KRS: 0Q001002[41, Kapitat zaktadow: L FLN

4 5. Za termin zlolenia oferty uznaje sig termin wplywu do siedziby Zamawiajqcego lub wptywu na wskazany adres mailowy. 6, Ofefi, kt6re wplynq po uplywie terminu oraz te, kt6re nie bgdq posiadaly wymaganych zalqcznik6w nie bgdq podlegaly ocenie, 7. Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. B, Oferenci bqdq poinformowani o wyniku do dnia 13.08,2015r. 9, Zamawiajqcy zastrzegya sobie prawo do odwolania bqd2 uniewaznienia postgpowania ofertowego i ponownego skierowania zapyta(t ofertowych zawierajqcych uzupelnione bqdz zmodyfikowane kryteria. O takim fakcie, wszyscy, kt6rzy t(trminowo zlo2yli kompletnq i prawidlowe pod wzglqdem formalnym ofeftq, zostanq poinformowani oraz poproszeni o zlozenier nowej oferty dla zmienionych warunk6w. WARU N Kr DOTYCZACE ZAMOWIIENTA: l. Zlo2enie ofefi jest jednoznaczne z zaakc,eptowaniem bez zastrze2e6 tre5ci niniejszego zapytania ofeftowego, 2. Z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia wykluczeni zostanq oferenci, kt6rzyt a. nie wykonali znale2ytq staranno6ciq chociazby jednego z zam6wieri zlo2onych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiajqcych oraz w odniesienriu, do kt6rych wszczgto postqpowanie upadlo5ciowe. b. sq z INTERMAGiem powiqzani osobowo lub kapitalowo, 3. Do oferty nalezy dolqczyt a. Dokumenty potwietrdzajqce spelnienir: warunk6w dotyczqcych zam6wienia okre6lone w punkie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie o6wiadczeri stanowiqcych zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania, b. O6wiadczenie o braku powiqzari kapitalowych i osobowych z Zamawiaj4cym - stanowiqce zalqcznik nr 2 do n iniejszego zapytania ofeftowego. c. Kopiq dokument6w rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Dzialalno6ci Gospodarczei) albo w przypadku OferentCrw, kt6rzy posiadajq siedzibg lub miejsce zamieszkania za granicq, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania). Z powazaniem Przedsiqbiorstwo lnl-er/l, A G Sp. z o.o Olkusz, Ai lecia 15G E 32t ,6 32t fax32l6' N I P , R:EcON (pieczgi firm-owa i ZAT,ACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO : 1, O5wiadczenia do zapytania ofetowegrc potwierdzajqce spelnienia warunk6w z punktu VIII ww zapytania. 2. O6wiadczenie o braku powiqzari osobowych i kapitalowych zzamawiajqcym. Prz d$iqbiorstwo IffTERMAG 5p. z o,o,, z siedzib4 w Osieku 1.74 A" O[Krisz, Te! , fax www,intermag.pi NIP 537* Zarej. v,r Sqdzie Rejonowym dta Krakowa Srodmieicia Xll Wydz. Gosp. pod nr KRS: , Kapitat zaktadowy: ,00 PLN

5 zatacznik NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OSWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO POTWIERDZAJACE SPEI-NIENIA WARUNKOW Z PUNKTU VIiI siedziby) spelnia ponizsze warunki : 1. Posiada uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno5ci lub czynno6ci, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnie6. 3, Posiada niezbqdnq wiedzq i do5wiadczenie oraz dysponujq potencjalem ter:hnicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. 4. Znajduje siq w sy(uacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia. 5. Nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci. 6. Nie zalega z uiszc;zeniem podatk5w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. 7. Nie zostala prawomocnie skazana za przestgpstwo popelnione w zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia, prz,estqpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiqgniqcia korzy6ci majqtkowych; Oraz wsp6lnik sp6lki jawnej, paftner lub czlonek zarz1du sp6lki partnerskiej; komplementariusz sp6lki komandytowej oraz sp6lki komandytowoakcyjnej; czlonek organu zarzqdzajqcego osoby prawnej nie zosta{ prawomocnie skazany za przestqpstwo popelnione w zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przekupstwa, prz,estgpstwo przeciwko obrotcpwi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiqgniqcia korzy6ci majqtkowych. Miejsce i data Imiq, nazwisko, podpis, pieczqtka)x x Podpis osoby figurujqqej lub os6b figurujqcych w rejestrach do zaciqgania zobowiqzari w imieniu Wykonawcy lub we wla5ciwym upowaznienru Przedsiqbiorstwo Ir{TERMAG 5p" z o.6,, z siedzib4 w Osieku 174 A Otkusz, Tet O0, fax Q44 wwwintermag"pt NIP , Zarej. r,v Sqdzie Rejonewym dla Krakowa Sr6dmie*eia Xll Wydz, GosB. pod nr KRS: KaBitat zaktadowy: ,00 FLN

6 zatacznik NR 2 DO ZAP'ffANIA OFERTOWEGO o5wnoczenre wykonawcow O ERAKU POWIAZAN OSOBOWYCH I KAPITAI-OWYCH Z ZAMAWIA]ACYM Ja, nilej podpisany o6wfradczam o braku powiqzari kapitalowych lub osobowych pomiqdzy... (z siedzibq,,..,.,.) a Zamawiajqcym: Intermag z siedzibe...,,...) a Przez powiqzania osobowe lub kapitalowe pomiqdzy a ZamawiajQcym rozumie siq wzajemne proryiqt6nig migdzy podmiotami, poleglajqce w szczeg6lno6ci na: uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej, posiadaniu udziakiw lub co najmniej 5 0/o akcji, pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika, pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kt6ry moze budzii uzasadnione wqtpliwo6ci, co do bezstronno5ci w wyborze Wykonawcyt w szczeg6lno6ci pozostawanie w zwiqzku malzefskim, w stosunku pokrewiefstwa hjb powinowactwa w linii prostej, pokrewie6stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, Imig, nazwisko, podpisx, pieczqtka imienna oraz firmowa x Podpis osoby figuruiecej lub os6b figuruiqcych w rejestrach do zaciqgania zobowiqzari w imieniu Wykonawcy / Oferenta lub we wla6ciwym upowaznieniu Przcdsiqbierstwo INTERMAG 5p, z o,o., z siedeib4 w Osieku 1.74 A, Olkusz, Tet, , fax +48 =Z O44 intermag"pl, www"intermaq.pl NIP 637-OL , Zarej. w Sqdzie Rejonowym dta Krakowa SrodmieSciaXll Wydz. Gosp. Bod nr KRS; t, Kapitat zaktadowy: PLN

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg, ilnowaf,yjna GOSFOSARKA NARDpOWn ttratesta spfljf{os{r * UNA EUROPEJSKA EURCP*.}SKFUNC.SZ ftczwoju figfionalnego Warszawa, dnia 2013-08-30 Zamawiajqcy: Saving Cloud Sp. z o.o. ul, Topiel 21lB 00-342 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, 20-026 Lublin, NIP 946-232-52-09.

1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, 20-026 Lublin, NIP 946-232-52-09. Lublin, dn. 25.05.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia 25.05.2012 DOTYCZĄCE WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1. D&G Consulting Sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 02-797 Warszawa, Tel. (22) 510 36 40, fax (22) 510 36 39 Warszawa, dn. 21 lipca 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS-R/2014 na Merytoryczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lipno, dnia 16.01.2015r. POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl ZBP/24/COP/15 Łódź, dnia 27.03.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zestawów komputerowych oraz notebooków na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 5/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 5/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lipno, dnia 16.01.2014r. POSTĘPOWANIE NR 5/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo