REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /14-00 zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, zwanym dalej Organizatorem (lub KUL) dnia 20 listopada 2014 r. 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji oraz zasady organizacji i finansowania praktyk i staży dla studentów/tek KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej w ramach projektu LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji. Celem praktyk i staży jest zaangażowanie studentów/tek w rozwój praktycznego kształcenia, poprzez wykonywanie podczas stażu/praktyk zadań związanych z nabytymi w trakcie szkoleń kompetencjami, wskazanymi przez przedsiębiorców jako pożądane. 3. Projekt LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Projekt LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji jest realizowany w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku. 2. PODSTAWOWE POJĘCIA Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o: projekcie należy przez to rozumieć projekt pt. LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym mowa w 1 ust Organizatorze należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zamiennie stosowany jest także skrót nazwy uczelni KUL. praktykach - należy przez to rozumieć praktyki grupowe dla studentów KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej, realizowane zgodnie z programem praktyk, przygotowanym wspólnie z przedsiębiorstwem, finansowane w ramach projektu. Zakłada się, że w jednym przedsiębiorstwie praktyki będą odbywać jednocześnie 3 osoby. Liczba miejsc oferowanych praktykantom w ramach projektu wynosi 27 (9 grup po 3 osoby). stażach należy przez to rozumieć staże indywidualne dla studentów KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych II stopnia filologii angielskiej, realizowane zgodnie z programem stażu ustalonym z przedsiębiorstwem, finansowane w ramach projektu. Liczba miejsc 1

2 oferowanych stażystom w ramach projektu wynosi 45. szkoleniach należy przez to rozumieć szkolenia kształcące kompetencje interpersonalne, zawodowe, przedsiębiorczości i analityczne wśród Uczestników/czek Projektu, organizowane przez Organizatora, finansowane z budżetu projektu. programie praktyk/staży należy przez to rozumieć program przygotowany wspólnie przez Organizatora i Przedsiębiorstwo, realizowany przez Uczestnika/czkę Projektu w trakcie odbywania praktyk/stażu. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, w którym Uczestnicy/czki Projektu będą odbywać praktyki i staże, zgodnie z programem przygotowanym wcześniej z Organizatorem, w szczególności: (1) CONVERGYS Corporation (Stream International Sp. z o.o.), (2) Euro-net sp. z o.o., (3) GENPACT POLAND Sp. z o.o., (4) HCL Poland Sp. z o.o., (5) Intrograf-Lublin S.A., (6) Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., (7) TESCO (Polska) Sp. z o.o., (8) TARGI LUBLIN S. A. Uczestniku/czce Projektu należy przez to rozumieć studenta/tkę KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, zakwalifikowanego/ą do udziału w praktykach lub stażu. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. biurze projektu należy przez to rozumieć pomieszczenie zajmowane przez zespół realizujący projekt. Biuro projektu mieści się w siedzibie Organizatora, Al. Racławickie 14, Lublin, CN-201. wizytówce zawodowej należy przez to rozumieć formularz aplikacyjny, dostarczony przez kandydata/tkę do biura projektu w trakcie rekrutacji na praktyki i staże. Wzór wizytówki zawodowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. stronie www należy przez to rozumieć stronę internetową projektu: kandydacie/tce należy przez to rozumieć studenta/tkę KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, ubiegającego/ą się o udział w praktykach lub stażu. coachu personalnym należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Organizatora, którego zadaniem jest m.in. pomoc kandydatom/tkom w przygotowaniu wizytówek zawodowych. wizycie studyjnej należy przez to rozumieć zorganizowany wyjazd/wyjście kandydatów/tek i Uczestników/czek Projektu do Przedsiębiorstwa. Celem wizyt studyjnych jest m.in. zaprezentowanie kandydatom/tkom i Uczestnikom/czkom Projektu potencjału i działań realizowanych w Przedsiębiorstwie. spotkaniu informacyjnym - należy przez to rozumieć spotkanie zorganizowane z Przedsiębiorstwem w siedzibie Organizatora. Celem spotkań informacyjnych jest m.in. zaprezentowanie kandydatom/tkom potencjału i działań realizowanych w Przedsiębiorstwie. Specjaliście ds. wizyt studyjnych, praktyk i staży należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Organizatora, którego zadaniem jest m.in. pomoc w przygotowaniu praktyk/staży, przygotowanie i konsultowanie przygotowania wizyt studyjnych, monitorowanie z pozostałymi pracownikami przebiegu praktyk/staży/wizyt studyjnych. 2

3 opiekunie praktyk i staży należy przez to rozumieć pracownika naukowodydaktycznego, zatrudnionego przez Organizatora, reprezentującego jeden z czterech kierunków studiów objętych wsparciem w ramach projektu: filologia angielska, germańska, polska i niderlandzka, którego zadaniem jest m.in. przygotowanie praktyk/stażu od strony formalnej (w porozumieniu z personelem projektu), bieżąca weryfikacja postępów realizacji praktyk/stażu, konsultacje i współpraca z przedsiębiorstwami, wizyty monitorujące, dokumentowanie praktyk/stażu. Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć osoby prowadzące rekrutację kandydatów/tek do udziału w praktykach i stażach. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik projektu, asystent projektu oraz opiekunowie praktyk i staży. Kapitule Ekspertów należy przez to rozumieć zespół składający się z przedstawicieli Organizatora i Przedsiębiorstw. Celem Kapituły Ekspertów jest stworzenie zinstytucjonalizowanej formy współpracy z Przedsiębiorstwami, wpisanej na stałe w strukturę i funkcjonowanie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. wizytówce przedsiębiorstwa należy przez to rozumieć formularz przygotowany przez Przedsiębiorstwo, zawierający m.in. liczbę oferowanych miejsc praktyk/staży. umowie należy przez to rozumieć trójstronną umowę, zawartą pomiędzy Organizatorem, Przedsiębiorstwem a Uczestnikiem/czką Projektu, określającą szczegółowe warunki organizacji i przebiegu praktyk/stażu. opiekunie praktyk należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest m.in. zapewnienie przeszkolenia z zasad odbywania praktyk, odpowiednia organizacja praktyk w Przedsiębiorstwie, zapewnienie pomocy nad właściwym przebiegiem wizyt studyjnych, prowadzenie nadzoru nad przebiegiem praktyk zgodnie z programem i Regulaminem, zapewnienie weryfikacji obecności i wykonywanych zadań oraz oceny przebiegu praktyk, wydanie potwierdzenia odbycia praktyk, bieżący kontakt z Organizatorem. opiekunie stażu należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest m.in. zapewnienie przeszkolenia z zasad odbywania stażu, odpowiednia organizacja stażu w Przedsiębiorstwie, zapewnienie pomocy nad właściwym przebiegiem wizyt studyjnych, prowadzenie nadzoru nad przebiegiem stażu zgodnie z programem i Regulaminem, zapewnienie weryfikacji obecności i wykonywanych zadań oraz oceny przebiegu stażu, wydanie potwierdzenia odbycia stażu, bieżący kontakt z Organizatorem. stypendium należy przez to rozumieć środki finansowe otrzymane przez Uczestnika/czkę Projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego ze środków europejskich. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRAKTYKACH I STAŻACH 1. W praktykach i stażach finansowanych w ramach projektu mogą wziąć udział osoby, które: ukończyły szkolenia, zgodnie z 3 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 3

4 w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 1, odbyły min. jedną wizytę studyjną/wzięły udział w min. jednym spotkaniu informacyjnym, niezatrudnione 2, nieaktywne zawodowo 3, uczące się/kształcące się Wszystkie powyższe warunki powinny być spełnione łącznie. 4. PROCES REKRUTACJI NA PRAKTYKI I STAŻE 1. Warunkiem udziału w rekrutacji na praktyki i staże jest spełnienie warunków, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu oraz dostarczenie do biura projektu w terminach, o których mowa w 4 ust. 6, sporządzonej na odpowiednim formularzu wizytówki zawodowej. 2. Wzór wizytówki, o której mowa w 4 ust. 1 jest dostępny na stronie www, w zakładce: Rekrutacja oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również w biurze projektu. 3. Każdy kandydat/tka może otrzymać pomoc coacha personalnego w przygotowaniu wizytówki zawodowej. Kandydat/tka może wypełnić wizytówkę zawodową samodzielnie, w wersji elektronicznej lub bezpośrednio, z pomocą coacha personalnego, po uprzednim umówieniu się na konsultacje. Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji z coachem personalnym udziela biuro projektu. 4. Kandydat/tka wypełnia wizytówkę zawodową, wskazując Przedsiębiorstwa wybrane z listy rozwijanej, według własnych preferencji. Wizytówka zawodowa zostanie przekazana do dwóch Przedsiębiorstw, zgodnie z preferencjami kandydata/tki. 5. Kandydat/tka składa wypełnioną wizytówkę zawodową do biura projektu w wersji elektronicznej i papierowej. 6. Nabór wizytówek zawodowych będzie prowadzony w II turach: r r. I tura, r r. II tura. 7. Każdy kandydat/tka jest zobowiązany/a odbyć min. jedną wizytę studyjną lub wziąć udział w min. jednym spotkaniu informacyjnym. Dokładne terminy wizyt studyjnych i spotkań informacyjnych zostaną umieszczone na stronie www. Szczegółowych informacji dotyczących wizyt studyjnych i spotkań informacyjnych udziela również Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, praktyk i staży oraz opiekunowie praktyk i staży. Organizator pokrywa koszt dojazdu na wizytę studyjną do siedziby Przedsiębiorstwa, które znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta Lublin. 8. Rekrutacja na praktyki i staże jest prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc. 1 Warunkiem ukończenia szkolenia (i przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w 3 ust. 13) jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin zajęć przewidzianych dla danego szkolenia. 2 Zatrudniony: oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). 3 Nieaktywny zawodowo: oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 4 Osoba ucząca się lub kształcąca: oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego lub nieformalnego. 4

5 9. Rekrutacja na praktyki i staże obejmuje dwa etapy: a) ocena formalna przez Komisję Rekrutacyjną, b) ocena merytoryczna wizytówek zawodowych przez Przedsiębiorstwa. 10. Ocena formalna przez Komisję Rekrutacyjną obejmuje: weryfikację, czy kandydat/tka spełnia warunki uczestnictwa w praktykach/stażu, ocenę kompletności wizytówki zawodowej. 11. Lista podstawowa kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli ocenę formalną zostanie umieszczona na stronie www w zakładce Rekrutacja. Kandydaci/tki będą informowani/e o wynikach oceny formalnej także drogą elektroniczną. 12. Komisja Rekrutacyjna przekazuje Przedsiębiorstwom wizytówki zawodowe do oceny niezwłocznie po opublikowaniu listy, o której mowa w 4 ust Ocena merytoryczna wizytówek zawodowych jest dokonywania przez Przedsiębiorstwa na podstawie kart oceny. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 14. Przedsiębiorstwa przyznają punkty w każdej z poniższych kategorii w skali 0-1: moje mocne strony, atuty i pasje, gdzie: każda wymieniona kompetencja 1 pkt., każdy wymieniony język obcy 1 pkt., każde wymienione zainteresowanie/pasja 1 pkt., moje aktywności i osiągnięcia, gdzie: każda wymieniona forma aktywności 1 pkt., każde wymienione osiągnięcie 1 pkt. 15. Na podstawie uzyskanych przez Uczestników/czek Projektu punktów powstanie lista podstawowa, sporządzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Lista podstawowa zostanie umieszczona na stronie www w zakładce Rekrutacja nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdej tury naboru, o którym mowa w 4 ust. 6. Kandydaci/tki będą informowani/e o wynikach rekrutacji także drogą elektroniczną. 16. W przypadku kandydatów/tek z tą samą liczbą punktów decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność dostarczenia do biura projektu wizytówki zawodowej w wersji papierowej i elektronicznej). 17. Osoby, które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów zostaną umieszczone na liście rezerwowej, sporządzonej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie www w zakładce Rekrutacja nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdej tury naboru, o którym mowa w 4 ust W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z udziału praktykach lub stażu, zostanie wybrana następna osoba z listy rezerwowej, według liczby zdobytych punktów. 19. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów/tek Organizator przeprowadza nabór uzupełniający. Termin tego naboru wraz z informacją o wolnych miejscach zostanie podany na stronie www. 20. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić z kandydatem/tką rozmowę kwalifikacyjną, badającą poziom znajomości języka obcego. 21. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata/tki na praktyki/staż podejmuje Przedsiębiorstwo (na podstawie zgodności kompetencji kandydata/tki z wymaganiami określonymi w wizytówce przedsiębiorstwa). 22. Uczestnik/czka Projektu może wziąć udział w praktykach/stażu tylko jeden raz. 5

6 5. ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY 1. W ramach projektu oferuje się: 9 jedno-miesięcznych praktyk 40-godzinnych, 9 jedno-miesięcznych praktyk 80-godzinnych, 9 jedno-miesięcznych praktyk 160-godzinnych, 12 dwu-miesięcznych staży 80-godzinnych, 9 dwu-miesięcznych staży 160-godzinnych, 12 trzy-miesięcznych staży 80-godzinnych, 12 trzy-miesięcznych staży 160-godzinnych. 2. Miesiąc trwania praktyk/stażu jest rozumiany jako miesiąc kalendarzowy (np. od 1 do 31 lipca 2015 r.). W przypadku gdy Uczestnik/czka Projektu planuje rozpocząć praktyki/staż w trakcie miesiąca, to miesiąc liczy się za dni trzydzieści, zgodnie z art. 114 k.c. 3. Uczestnik/czka projektu odbywa praktyki/staż w Przedsiębiorstwie, które jest członkiem Kapituły Ekspertów. Wizytówki przedsiębiorstw członków Kapituły Ekspertów, wraz z limitem miejsc praktyk/staży zostaną umieszczone na stronie www. Szczegółowych informacji dotyczących Przedsiębiorstw udziela również Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, praktyk i staży. 4. Uczestnik/czka Projektu może odbyć praktyki/staż w innym Przedsiębiorstwie niż to, o którym mowa w 5 ust. 3 pod warunkiem, że: w Przedsiębiorstwach, o których mowa w 5 ust. 3, zostanie wyczerpany limit miejsc, Przedsiębiorstwo, w którym planuje odbyć praktyki/staż, nie jest szkołą wyższą. 5. Wizytówki przedsiębiorstw, o których mowa w 5 ust. 3 zostaną umieszczone na stronie www. 6. Zakończenie praktyk/stażu musi nastąpić nie później niż przed zakończeniem projektu LUK Lubelski Uniwersytet Kompetencji, tj. 30 września 2015 r. 7. Przed rozpoczęciem praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu musi odbyć wizytę studyjną w Przedsiębiorstwie. 8. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a podpisać umowę. 9. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika/czkę Projektu Formularza ZUS ZUA i dostarczenie go do Działu Spraw Pracowniczych (pokój 140 w Gmachu Głównym, Al. Racławickie 14). Wzór Formularza ZUS ZUA stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu. Poprawność uzupełnienia dokumentów należy wcześniej skonsultować w biurze projektu. 10. Przed końcem odbywania praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu wypełnia dokument ZUS ZWUA, w którym zostanie uzupełniona data zakończenia odbywania praktyk/stażu. Wzór Formularza ZUS ZUA stanowi załącznik nr 3b do Regulaminu. Dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZWUA można dostarczyć do Działu Spraw Pracowniczych (pokój 140 w Gmachu Głównym, Al. Racławickie 14) jednocześnie. 11. Koszty ubezpieczenia (OC, NNW) w okresie trwania praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu ponosi we własnym zakresie. 12. Dodatkowe umowy, zawierane przez Przedsiębiorstwo z Uczestnikiem/czką Projektu (np. w zakresie zachowania szczególnych zasad poufności) wymagają akceptacji Organizatora. 13. Uczestnika/czkę Projektu, odbywającego/ą praktyki/staż obowiązuje maksymalnie 40 godzinny tydzień pracy. 6

7 14. Praktyki/staż powinny być realizowane zgodnie z programem praktyk/stażu, przygotowanym wspólnie z Przedsiębiorstwem. Program praktyk/stażu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 15. Uczestnik/czka Projektu odbywa praktyki pod nadzorem opiekuna praktyk. 16. Uczestnik/czka Projektu odbywa staż pod nadzorem opiekuna stażu. 17. Uczestnik/czka Projektu w okresie odbywania praktyk/stażu prowadzi na bieżąco dzienniczek praktyk/dziennik stażu, w postaci codziennych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyk/stażu, potwierdzonych czytelną pieczątką i podpisem opiekuna praktyk i staży. Wzór dzienniczka praktyk stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu. Wzór dziennika stażu stanowi załącznik nr 4b do Regulaminu. 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika/czkę Projektu podczas odbywania praktyk/stażu. 19. Uczestnik/czka Projektu może zostać wykluczony/a z udziału w praktykach/stażu w przypadku: rażącego naruszenia umowy, Regulaminu, obowiązującego w Przedsiębiorstwie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, działania na szkodę Organizatora lub Przedsiębiorstwa. 20. Uczestnik/czka Projektu może odpowiadać dyscyplinarnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami za szkody poniesione przez Organizatora z tytułu zawinionego przez Uczestnika/czkę Projektu skreślenia z listy, o której mowa w 4 ust. 15 lub nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie. 21. Uczestnik/czka Projektu ma prawo rezygnacji z udziału w praktykach/stażu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia na etapie rekrutacji (np. ciężka choroba, nieszczęśliwe zdarzenie). Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do niezwłocznego złożenia oświadczenia o rezygnacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz załączyć dokumenty potwierdzające niemożność odbycia praktyk/stażu (np. przedstawić zwolnienie lekarskie). Informacja o rezygnacji z udziału w praktykach/stażu powinna być dostarczona na piśmie osobiście lub przesłana listem poleconym na adres biura projektu. 6. ZASADY FINANSOWANIA PRAKTYK I STAŻY 1. Uczestnik/czka Projektu otrzymuje w trakcie odbywania praktyk/stażu miesięczne stypendium w wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, o której mowa w 1 ust. 1 Regulaminu. 2. Stawka za godzinę praktyk/stażu wynosi 18 zł brutto. 3. Wysokość stypendium dla Uczestnika/czki Projektu, który odbywa praktyki zależy od wymiaru czasu trwania praktyk. Maksymalna łączna wysokość stypendium dla praktykanta wynosi 2.880,00 pln brutto (od stypendium zostaną potrącone wymagane należności publicznoprawne opłacane przez KUL). 4. Wysokość stypendium dla Uczestnika/czki Projektu, który odbywa staż zależy od wymiaru czasu trwania stażu. Maksymalna łączna wysokość stypendium dla stażysty wynosi 8.640,00 pln brutto (od stypendium zostaną potrącone wymagane należności publicznoprawne opłacane przez KUL). 5. Wypłata stypendium następuje po zawarciu umowy. 6. Stypendium wypłacane jest z góry, w terminie do 10 dnia danego miesiąca 7

8 (lub następnego dnia roboczego jeżeli 10-ty jest dniem wolnym od pracy), na wskazany w umowie rachunek bankowy Uczestnika/czki Projektu. 7. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz ekwiwalentu będącego dofinansowaniem kosztów wyżywienia Uczestnika/czki Projektu. 8. Wypłata stypendium może zostać zawieszona w przypadku wstrzymania lub opóźnienia otrzymania środków z Instytucji Pośredniczącej, do momentu pozyskania odpowiednich funduszy. 9. Przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją i realizacją praktyk/stażu tj. wynagrodzenie dla praktykantów/stażysty, koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 1. Uczestnik/czka Projektu ma w szczególności prawo do: a) otrzymania stypendium, b) otrzymania dzienniczka praktyk/dziennika stażu, c) przydzielenia opiekuna praktyk/stażu w trakcie odbywania praktyk/stażu, d) otrzymania zaświadczenia o odbyciu praktyk/stażu, wystawionego przez Organizatora, e) otrzymania opinii/referencji, po odbyciu praktyk/stażu, wystawionych przez Przedsiębiorstwo, f) wglądu i zmiany swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby realizacji projektu. 2. Uczestnik/czka Projektu jest w szczególności zobowiązany/a do: a) podpisania i przestrzegania warunków umowy, b) przestrzegania postanowień Regulaminu, c) przestrzegania obowiązującego w Przedsiębiorstwie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, d) sumiennego i starannego wykonywania powierzonych w programie praktyk/stażu zadań, pod nadzorem opiekuna praktyk/stażu, zgodnie z programem i Regulaminem, e) wypełnienia wszystkich ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych, f) bieżącego wypełniania dzienniczka praktyk/dziennika stażu, g) dostarczenia opiekunowi praktyk i staży, w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu praktyk/stażu potwierdzenia odbycia praktyk/stażu, podpisanego przez opiekuna praktyk/stażu. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk stanowi załącznik nr 5a do Regulaminu. Wzór potwierdzenia odbycia stażu stanowi załącznik nr 5b do Regulaminu. 3. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany do zwrotu wszystkich środków otrzymanych w ramach stypendium, o którym mowa w 6 ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku podania nieprawdziwych danych lub rażącego naruszenia zasad umowy i Regulaminu. 4. Warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu obiegówki podpisanej przez opiekuna praktyk i staży, potwierdzającej złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, związanych z realizacją praktyk/stażu. 5. Osobami do kontaktów ze strony Organizatora są: Specjalista ds. organizacji wizyty studyjnych, praktyk i staży mgr Paweł Potakowski, CN-002A, tel , 8

9 Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia angielska dr Łukasz Borowiec, tel.., Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia germańska dr Robert Skoczek, tel.., Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia polska dr Anna Majewska-Wójcik, tel.., Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia niderlandzka mgr Kamila Tomaka, tel.., Asystent projektu mgr Hanna Wasilewska, CN-201, tel , 8. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 1. Organizator ma w szczególności prawo do: a) żądania od Uczestników/czek Projektu niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń, za wyjątkiem danych wrażliwych, b) żądania od Uczestników/czek Projektu wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia uczestnictwa w projekcie, c) żądania usprawiedliwienia nieobecności w praktykach/stażu spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, d) skreślenia Uczestników/czek Projektu z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestniczkę/Uczestnika Projektu umowy, Regulaminu, obowiązującego w Przedsiębiorstwie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. 2. Organizator jest w szczególności zobowiązany/a do: a) zapewnienia Uczestnikowi/czce Projektu stypendium, b) wydania Uczestnikowi/czce Projektu dzienniczka praktyk/dziennika stażu, c) wydania Uczestnikowi/czce Projektu zaświadczenia o odbyciu praktyk/stażu. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Przedsiębiorstwo ma w szczególności prawo do: a) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem/tką, badającej poziom znajomości języka obcego, b) konsultowania z Organizatorem terminów przeprowadzania wizyt studyjnych, c) pozyskania Uczestnika/czki Projektu, wybranego/ej przez Przedsiębiorstwo, do odbycia praktyk/stażu, d) wynagrodzenia dla opiekuna praktyk/staży za prowadzenie nadzoru wykonywania przez Uczestnika/czkę Projektu zadań określonych w programie praktyk/stażu. 2. Przedsiębiorstwo jest w szczególności zobowiązane do: a) zapewnienia pomocy nad właściwym przebiegiem wizyt studyjnych, b) przeszkolenia Uczestnika/czki Projektu z zasad odbywania praktyk/stażu, c) zapoznania Uczestnika/czki Projektu z regulaminem pracy, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, d) przydzielenia opiekuna praktyk/stażu, który będzie nadzorował wykonywanie przez Uczestnika/czkę Projektu zadań określonych w programie praktyk/stażu, 9

10 e) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do właściwej realizacji przez Uczestnika/czkę Projektu programu praktyk/stażu, zgodnie z postanowieniami umowy i Regulaminu, w tym: ustalenia czasu pracy niekolidującego z czasem nauki, zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, narzędzi, materiałów niezbędnych w celu odbycia praktyk/stażu. f) wystawienia Uczestnikowi/czce Projektu opinii/referencji, po odbyciu praktyk/stażu, g) pozostawania w bieżącym kontakcie ze Specjalistą ds. organizacji wizyt studyjnych, praktyk i staży oraz opiekunami praktyk i staży w trakcie odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu praktyk/stażu. 3. Przedsiębiorstwo odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika/czki Projektu podczas odbywania praktyk/stażu, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 4. Przedsiębiorstwo nie może powierzyć Uczestnikowi/czce Projektu innych obowiązków niż określone w programie praktyk/stażu. 5. Jednemu opiekunowi praktyk podlega 3 Uczestników/czek Projektu. 6. Jednemu opiekunowi stażu podlega 1 Uczestnik/czka Projektu. 7. W wyjątkowych sytuacjach jednemu opiekunowi stażu może podlegać 2 Uczestników/czek Projektu jednocześnie, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na realizację staży 8. Opiekunowi praktyk/staży przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Uczestnikami/czkami Projektu w trakcie trwania praktyk/stażu. 9. Opiekun praktyk otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, zawartej z Organizatorem, w wysokości: a) 500 zł brutto za 1-miesięczną praktykę 40-godzinną, b) 1000 zł brutto za 1-miesięczną praktykę 80-godzinną, c) 1500 zł brutto za 1-miesięczną praktykę 160-godzinną. 10. Opiekun stażu pobiera wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, zawartej z Organizatorem w wysokości 500 zł brutto za każdy miesiąc odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu stażu. 11. Na koniec odbywania praktyk/stażu Przedsiębiorstwo wystawia Uczestnikowi/czce Projektu opinię/referencje z oceną rezultatów prac wykonanych podczas odbywania praktyk/stażu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 3. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: 1. Wzór wizytówki zawodowej, 2. Wzór karty oceny wizytówki zawodowej, 3a. Wzór Formularza ZUS ZUA, 3b. Wzór Formularza ZUS ZWUA, 4a. Wzór dzienniczka praktyk, 4b. Wzór dziennika stażu, 5a. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk, 5b. Wzór potwierdzenia odbycia stażu. 10

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZEM DO KARIERY STUDENTÓW WNH KUL

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZEM DO KARIERY STUDENTÓW WNH KUL REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZEM DO KARIERY STUDENTÓW WNH KUL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU LAW AND ACTION: STAŻ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU LAW AND ACTION: STAŻ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU LAW AND ACTION: STAŻ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce 1. ZASADY OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Od studenta do eksperta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ DLA STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL START DO DOBREJ PRACY

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ DLA STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL START DO DOBREJ PRACY REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ DLA STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL START DO DOBREJ PRACY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z wnioskiem o

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy nr POKL.04.01.01-00-041/13-00,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH W ramach projektu Liderzy logistyki program rozwoju kompetencji kluczowych nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego NR..

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego NR.. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego NR../ zawarta w w dniu. pomiędzy Fundacją Aktywnej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik

REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU.

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. Strona 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Strona1 Załącznik do Zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28.04.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015 Załącznik nr 4 UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015 Zawarta w dniu... r. w Poznaniu, pomiędzy: Politechniką Poznańską z siedzibą przy pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM. Przepisy ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM. Przepisy ogólne REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zadaniu dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka REGULAMIN STAŻY dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach Projektu MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej Zadanie 2 - Staże krajowe dla studentów na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych w ramach projektu: Z prądem bez oporu Absolwent Elektrotechniki PL konkurencyjny na

Bardziej szczegółowo

4. Stażysta student/ka zakwalifikowany do odbycia Stażu w ramach Projektu. 2 Zasady ogólne

4. Stażysta student/ka zakwalifikowany do odbycia Stażu w ramach Projektu. 2 Zasady ogólne ZASADY ORGANIZACJI STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 Definicje Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH. 1 Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 1 Informacje ogólne 1. Staże stanowią jeden z typów realizowanych działań w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą Umowa stażu nr / /.. z dnia.. odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy w życiu Zadanie 5: Doradztwo edukacyjno zawodowe i staże u pracodawców 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pt. Aktywny w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni współfinansowany jest ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji staży w ramach Projektu 1. Staże są organizowane w ramach projektu Pomost na rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH stosowany projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 Informacje ogólne 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZKOŁA TRENERSKA DLA NAUCZYCIELI Z WOJ. ŚLĄSKIEGO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZKOŁA TRENERSKA DLA NAUCZYCIELI Z WOJ. ŚLĄSKIEGO Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZKOŁA TRENERSKA DLA NAUCZYCIELI Z WOJ. ŚLĄSKIEGO Realizowanym przez Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej 1 Informacje o Projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego Nr Projektu: POKL.04.01.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego Nr Projektu: POKL.04.01. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-087/14 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00,

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, 1 Spis treści: 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne 3 2. Zasady rekrutacji do Projektu 4 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu Program Rozwoju Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury 1 Zagadnienia ogólne 1. Stypendia na staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. Regulamin staży krajowych organizowanych w ramach projektu Informatycy w biznesie program rozwoju uczelni WSTI nr POKL. 04.03.00-00-085/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo