REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /14-00 zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, zwanym dalej Organizatorem (lub KUL) dnia 20 listopada 2014 r. 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji oraz zasady organizacji i finansowania praktyk i staży dla studentów/tek KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej w ramach projektu LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji. Celem praktyk i staży jest zaangażowanie studentów/tek w rozwój praktycznego kształcenia, poprzez wykonywanie podczas stażu/praktyk zadań związanych z nabytymi w trakcie szkoleń kompetencjami, wskazanymi przez przedsiębiorców jako pożądane. 3. Projekt LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Projekt LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji jest realizowany w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku. 2. PODSTAWOWE POJĘCIA Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o: projekcie należy przez to rozumieć projekt pt. LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym mowa w 1 ust Organizatorze należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zamiennie stosowany jest także skrót nazwy uczelni KUL. praktykach - należy przez to rozumieć praktyki grupowe dla studentów KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej, realizowane zgodnie z programem praktyk, przygotowanym wspólnie z przedsiębiorstwem, finansowane w ramach projektu. Zakłada się, że w jednym przedsiębiorstwie praktyki będą odbywać jednocześnie 3 osoby. Liczba miejsc oferowanych praktykantom w ramach projektu wynosi 27 (9 grup po 3 osoby). stażach należy przez to rozumieć staże indywidualne dla studentów KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych II stopnia filologii angielskiej, realizowane zgodnie z programem stażu ustalonym z przedsiębiorstwem, finansowane w ramach projektu. Liczba miejsc 1

2 oferowanych stażystom w ramach projektu wynosi 45. szkoleniach należy przez to rozumieć szkolenia kształcące kompetencje interpersonalne, zawodowe, przedsiębiorczości i analityczne wśród Uczestników/czek Projektu, organizowane przez Organizatora, finansowane z budżetu projektu. programie praktyk/staży należy przez to rozumieć program przygotowany wspólnie przez Organizatora i Przedsiębiorstwo, realizowany przez Uczestnika/czkę Projektu w trakcie odbywania praktyk/stażu. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, w którym Uczestnicy/czki Projektu będą odbywać praktyki i staże, zgodnie z programem przygotowanym wcześniej z Organizatorem, w szczególności: (1) CONVERGYS Corporation (Stream International Sp. z o.o.), (2) Euro-net sp. z o.o., (3) GENPACT POLAND Sp. z o.o., (4) HCL Poland Sp. z o.o., (5) Intrograf-Lublin S.A., (6) Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., (7) TESCO (Polska) Sp. z o.o., (8) TARGI LUBLIN S. A. Uczestniku/czce Projektu należy przez to rozumieć studenta/tkę KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, zakwalifikowanego/ą do udziału w praktykach lub stażu. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. biurze projektu należy przez to rozumieć pomieszczenie zajmowane przez zespół realizujący projekt. Biuro projektu mieści się w siedzibie Organizatora, Al. Racławickie 14, Lublin, CN-201. wizytówce zawodowej należy przez to rozumieć formularz aplikacyjny, dostarczony przez kandydata/tkę do biura projektu w trakcie rekrutacji na praktyki i staże. Wzór wizytówki zawodowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. stronie www należy przez to rozumieć stronę internetową projektu: kandydacie/tce należy przez to rozumieć studenta/tkę KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej i polskiej oraz niestacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, ubiegającego/ą się o udział w praktykach lub stażu. coachu personalnym należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Organizatora, którego zadaniem jest m.in. pomoc kandydatom/tkom w przygotowaniu wizytówek zawodowych. wizycie studyjnej należy przez to rozumieć zorganizowany wyjazd/wyjście kandydatów/tek i Uczestników/czek Projektu do Przedsiębiorstwa. Celem wizyt studyjnych jest m.in. zaprezentowanie kandydatom/tkom i Uczestnikom/czkom Projektu potencjału i działań realizowanych w Przedsiębiorstwie. spotkaniu informacyjnym - należy przez to rozumieć spotkanie zorganizowane z Przedsiębiorstwem w siedzibie Organizatora. Celem spotkań informacyjnych jest m.in. zaprezentowanie kandydatom/tkom potencjału i działań realizowanych w Przedsiębiorstwie. Specjaliście ds. wizyt studyjnych, praktyk i staży należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Organizatora, którego zadaniem jest m.in. pomoc w przygotowaniu praktyk/staży, przygotowanie i konsultowanie przygotowania wizyt studyjnych, monitorowanie z pozostałymi pracownikami przebiegu praktyk/staży/wizyt studyjnych. 2

3 opiekunie praktyk i staży należy przez to rozumieć pracownika naukowodydaktycznego, zatrudnionego przez Organizatora, reprezentującego jeden z czterech kierunków studiów objętych wsparciem w ramach projektu: filologia angielska, germańska, polska i niderlandzka, którego zadaniem jest m.in. przygotowanie praktyk/stażu od strony formalnej (w porozumieniu z personelem projektu), bieżąca weryfikacja postępów realizacji praktyk/stażu, konsultacje i współpraca z przedsiębiorstwami, wizyty monitorujące, dokumentowanie praktyk/stażu. Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć osoby prowadzące rekrutację kandydatów/tek do udziału w praktykach i stażach. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik projektu, asystent projektu oraz opiekunowie praktyk i staży. Kapitule Ekspertów należy przez to rozumieć zespół składający się z przedstawicieli Organizatora i Przedsiębiorstw. Celem Kapituły Ekspertów jest stworzenie zinstytucjonalizowanej formy współpracy z Przedsiębiorstwami, wpisanej na stałe w strukturę i funkcjonowanie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. wizytówce przedsiębiorstwa należy przez to rozumieć formularz przygotowany przez Przedsiębiorstwo, zawierający m.in. liczbę oferowanych miejsc praktyk/staży. umowie należy przez to rozumieć trójstronną umowę, zawartą pomiędzy Organizatorem, Przedsiębiorstwem a Uczestnikiem/czką Projektu, określającą szczegółowe warunki organizacji i przebiegu praktyk/stażu. opiekunie praktyk należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest m.in. zapewnienie przeszkolenia z zasad odbywania praktyk, odpowiednia organizacja praktyk w Przedsiębiorstwie, zapewnienie pomocy nad właściwym przebiegiem wizyt studyjnych, prowadzenie nadzoru nad przebiegiem praktyk zgodnie z programem i Regulaminem, zapewnienie weryfikacji obecności i wykonywanych zadań oraz oceny przebiegu praktyk, wydanie potwierdzenia odbycia praktyk, bieżący kontakt z Organizatorem. opiekunie stażu należy przez to rozumieć pracownika, zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest m.in. zapewnienie przeszkolenia z zasad odbywania stażu, odpowiednia organizacja stażu w Przedsiębiorstwie, zapewnienie pomocy nad właściwym przebiegiem wizyt studyjnych, prowadzenie nadzoru nad przebiegiem stażu zgodnie z programem i Regulaminem, zapewnienie weryfikacji obecności i wykonywanych zadań oraz oceny przebiegu stażu, wydanie potwierdzenia odbycia stażu, bieżący kontakt z Organizatorem. stypendium należy przez to rozumieć środki finansowe otrzymane przez Uczestnika/czkę Projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego ze środków europejskich. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRAKTYKACH I STAŻACH 1. W praktykach i stażach finansowanych w ramach projektu mogą wziąć udział osoby, które: ukończyły szkolenia, zgodnie z 3 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 3

4 w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 1, odbyły min. jedną wizytę studyjną/wzięły udział w min. jednym spotkaniu informacyjnym, niezatrudnione 2, nieaktywne zawodowo 3, uczące się/kształcące się Wszystkie powyższe warunki powinny być spełnione łącznie. 4. PROCES REKRUTACJI NA PRAKTYKI I STAŻE 1. Warunkiem udziału w rekrutacji na praktyki i staże jest spełnienie warunków, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu oraz dostarczenie do biura projektu w terminach, o których mowa w 4 ust. 6, sporządzonej na odpowiednim formularzu wizytówki zawodowej. 2. Wzór wizytówki, o której mowa w 4 ust. 1 jest dostępny na stronie www, w zakładce: Rekrutacja oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również w biurze projektu. 3. Każdy kandydat/tka może otrzymać pomoc coacha personalnego w przygotowaniu wizytówki zawodowej. Kandydat/tka może wypełnić wizytówkę zawodową samodzielnie, w wersji elektronicznej lub bezpośrednio, z pomocą coacha personalnego, po uprzednim umówieniu się na konsultacje. Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji z coachem personalnym udziela biuro projektu. 4. Kandydat/tka wypełnia wizytówkę zawodową, wskazując Przedsiębiorstwa wybrane z listy rozwijanej, według własnych preferencji. Wizytówka zawodowa zostanie przekazana do dwóch Przedsiębiorstw, zgodnie z preferencjami kandydata/tki. 5. Kandydat/tka składa wypełnioną wizytówkę zawodową do biura projektu w wersji elektronicznej i papierowej. 6. Nabór wizytówek zawodowych będzie prowadzony w II turach: r r. I tura, r r. II tura. 7. Każdy kandydat/tka jest zobowiązany/a odbyć min. jedną wizytę studyjną lub wziąć udział w min. jednym spotkaniu informacyjnym. Dokładne terminy wizyt studyjnych i spotkań informacyjnych zostaną umieszczone na stronie www. Szczegółowych informacji dotyczących wizyt studyjnych i spotkań informacyjnych udziela również Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, praktyk i staży oraz opiekunowie praktyk i staży. Organizator pokrywa koszt dojazdu na wizytę studyjną do siedziby Przedsiębiorstwa, które znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta Lublin. 8. Rekrutacja na praktyki i staże jest prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc. 1 Warunkiem ukończenia szkolenia (i przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w 3 ust. 13) jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin zajęć przewidzianych dla danego szkolenia. 2 Zatrudniony: oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). 3 Nieaktywny zawodowo: oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 4 Osoba ucząca się lub kształcąca: oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego lub nieformalnego. 4

5 9. Rekrutacja na praktyki i staże obejmuje dwa etapy: a) ocena formalna przez Komisję Rekrutacyjną, b) ocena merytoryczna wizytówek zawodowych przez Przedsiębiorstwa. 10. Ocena formalna przez Komisję Rekrutacyjną obejmuje: weryfikację, czy kandydat/tka spełnia warunki uczestnictwa w praktykach/stażu, ocenę kompletności wizytówki zawodowej. 11. Lista podstawowa kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli ocenę formalną zostanie umieszczona na stronie www w zakładce Rekrutacja. Kandydaci/tki będą informowani/e o wynikach oceny formalnej także drogą elektroniczną. 12. Komisja Rekrutacyjna przekazuje Przedsiębiorstwom wizytówki zawodowe do oceny niezwłocznie po opublikowaniu listy, o której mowa w 4 ust Ocena merytoryczna wizytówek zawodowych jest dokonywania przez Przedsiębiorstwa na podstawie kart oceny. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 14. Przedsiębiorstwa przyznają punkty w każdej z poniższych kategorii w skali 0-1: moje mocne strony, atuty i pasje, gdzie: każda wymieniona kompetencja 1 pkt., każdy wymieniony język obcy 1 pkt., każde wymienione zainteresowanie/pasja 1 pkt., moje aktywności i osiągnięcia, gdzie: każda wymieniona forma aktywności 1 pkt., każde wymienione osiągnięcie 1 pkt. 15. Na podstawie uzyskanych przez Uczestników/czek Projektu punktów powstanie lista podstawowa, sporządzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Lista podstawowa zostanie umieszczona na stronie www w zakładce Rekrutacja nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdej tury naboru, o którym mowa w 4 ust. 6. Kandydaci/tki będą informowani/e o wynikach rekrutacji także drogą elektroniczną. 16. W przypadku kandydatów/tek z tą samą liczbą punktów decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność dostarczenia do biura projektu wizytówki zawodowej w wersji papierowej i elektronicznej). 17. Osoby, które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów zostaną umieszczone na liście rezerwowej, sporządzonej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie www w zakładce Rekrutacja nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdej tury naboru, o którym mowa w 4 ust W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z udziału praktykach lub stażu, zostanie wybrana następna osoba z listy rezerwowej, według liczby zdobytych punktów. 19. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów/tek Organizator przeprowadza nabór uzupełniający. Termin tego naboru wraz z informacją o wolnych miejscach zostanie podany na stronie www. 20. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić z kandydatem/tką rozmowę kwalifikacyjną, badającą poziom znajomości języka obcego. 21. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata/tki na praktyki/staż podejmuje Przedsiębiorstwo (na podstawie zgodności kompetencji kandydata/tki z wymaganiami określonymi w wizytówce przedsiębiorstwa). 22. Uczestnik/czka Projektu może wziąć udział w praktykach/stażu tylko jeden raz. 5

6 5. ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY 1. W ramach projektu oferuje się: 9 jedno-miesięcznych praktyk 40-godzinnych, 9 jedno-miesięcznych praktyk 80-godzinnych, 9 jedno-miesięcznych praktyk 160-godzinnych, 12 dwu-miesięcznych staży 80-godzinnych, 9 dwu-miesięcznych staży 160-godzinnych, 12 trzy-miesięcznych staży 80-godzinnych, 12 trzy-miesięcznych staży 160-godzinnych. 2. Miesiąc trwania praktyk/stażu jest rozumiany jako miesiąc kalendarzowy (np. od 1 do 31 lipca 2015 r.). W przypadku gdy Uczestnik/czka Projektu planuje rozpocząć praktyki/staż w trakcie miesiąca, to miesiąc liczy się za dni trzydzieści, zgodnie z art. 114 k.c. 3. Uczestnik/czka projektu odbywa praktyki/staż w Przedsiębiorstwie, które jest członkiem Kapituły Ekspertów. Wizytówki przedsiębiorstw członków Kapituły Ekspertów, wraz z limitem miejsc praktyk/staży zostaną umieszczone na stronie www. Szczegółowych informacji dotyczących Przedsiębiorstw udziela również Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, praktyk i staży. 4. Uczestnik/czka Projektu może odbyć praktyki/staż w innym Przedsiębiorstwie niż to, o którym mowa w 5 ust. 3 pod warunkiem, że: w Przedsiębiorstwach, o których mowa w 5 ust. 3, zostanie wyczerpany limit miejsc, Przedsiębiorstwo, w którym planuje odbyć praktyki/staż, nie jest szkołą wyższą. 5. Wizytówki przedsiębiorstw, o których mowa w 5 ust. 3 zostaną umieszczone na stronie www. 6. Zakończenie praktyk/stażu musi nastąpić nie później niż przed zakończeniem projektu LUK Lubelski Uniwersytet Kompetencji, tj. 30 września 2015 r. 7. Przed rozpoczęciem praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu musi odbyć wizytę studyjną w Przedsiębiorstwie. 8. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a podpisać umowę. 9. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika/czkę Projektu Formularza ZUS ZUA i dostarczenie go do Działu Spraw Pracowniczych (pokój 140 w Gmachu Głównym, Al. Racławickie 14). Wzór Formularza ZUS ZUA stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu. Poprawność uzupełnienia dokumentów należy wcześniej skonsultować w biurze projektu. 10. Przed końcem odbywania praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu wypełnia dokument ZUS ZWUA, w którym zostanie uzupełniona data zakończenia odbywania praktyk/stażu. Wzór Formularza ZUS ZUA stanowi załącznik nr 3b do Regulaminu. Dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZWUA można dostarczyć do Działu Spraw Pracowniczych (pokój 140 w Gmachu Głównym, Al. Racławickie 14) jednocześnie. 11. Koszty ubezpieczenia (OC, NNW) w okresie trwania praktyk/stażu Uczestnik/czka Projektu ponosi we własnym zakresie. 12. Dodatkowe umowy, zawierane przez Przedsiębiorstwo z Uczestnikiem/czką Projektu (np. w zakresie zachowania szczególnych zasad poufności) wymagają akceptacji Organizatora. 13. Uczestnika/czkę Projektu, odbywającego/ą praktyki/staż obowiązuje maksymalnie 40 godzinny tydzień pracy. 6

7 14. Praktyki/staż powinny być realizowane zgodnie z programem praktyk/stażu, przygotowanym wspólnie z Przedsiębiorstwem. Program praktyk/stażu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 15. Uczestnik/czka Projektu odbywa praktyki pod nadzorem opiekuna praktyk. 16. Uczestnik/czka Projektu odbywa staż pod nadzorem opiekuna stażu. 17. Uczestnik/czka Projektu w okresie odbywania praktyk/stażu prowadzi na bieżąco dzienniczek praktyk/dziennik stażu, w postaci codziennych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyk/stażu, potwierdzonych czytelną pieczątką i podpisem opiekuna praktyk i staży. Wzór dzienniczka praktyk stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu. Wzór dziennika stażu stanowi załącznik nr 4b do Regulaminu. 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika/czkę Projektu podczas odbywania praktyk/stażu. 19. Uczestnik/czka Projektu może zostać wykluczony/a z udziału w praktykach/stażu w przypadku: rażącego naruszenia umowy, Regulaminu, obowiązującego w Przedsiębiorstwie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, działania na szkodę Organizatora lub Przedsiębiorstwa. 20. Uczestnik/czka Projektu może odpowiadać dyscyplinarnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami za szkody poniesione przez Organizatora z tytułu zawinionego przez Uczestnika/czkę Projektu skreślenia z listy, o której mowa w 4 ust. 15 lub nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie. 21. Uczestnik/czka Projektu ma prawo rezygnacji z udziału w praktykach/stażu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia na etapie rekrutacji (np. ciężka choroba, nieszczęśliwe zdarzenie). Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do niezwłocznego złożenia oświadczenia o rezygnacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz załączyć dokumenty potwierdzające niemożność odbycia praktyk/stażu (np. przedstawić zwolnienie lekarskie). Informacja o rezygnacji z udziału w praktykach/stażu powinna być dostarczona na piśmie osobiście lub przesłana listem poleconym na adres biura projektu. 6. ZASADY FINANSOWANIA PRAKTYK I STAŻY 1. Uczestnik/czka Projektu otrzymuje w trakcie odbywania praktyk/stażu miesięczne stypendium w wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, o której mowa w 1 ust. 1 Regulaminu. 2. Stawka za godzinę praktyk/stażu wynosi 18 zł brutto. 3. Wysokość stypendium dla Uczestnika/czki Projektu, który odbywa praktyki zależy od wymiaru czasu trwania praktyk. Maksymalna łączna wysokość stypendium dla praktykanta wynosi 2.880,00 pln brutto (od stypendium zostaną potrącone wymagane należności publicznoprawne opłacane przez KUL). 4. Wysokość stypendium dla Uczestnika/czki Projektu, który odbywa staż zależy od wymiaru czasu trwania stażu. Maksymalna łączna wysokość stypendium dla stażysty wynosi 8.640,00 pln brutto (od stypendium zostaną potrącone wymagane należności publicznoprawne opłacane przez KUL). 5. Wypłata stypendium następuje po zawarciu umowy. 6. Stypendium wypłacane jest z góry, w terminie do 10 dnia danego miesiąca 7

8 (lub następnego dnia roboczego jeżeli 10-ty jest dniem wolnym od pracy), na wskazany w umowie rachunek bankowy Uczestnika/czki Projektu. 7. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz ekwiwalentu będącego dofinansowaniem kosztów wyżywienia Uczestnika/czki Projektu. 8. Wypłata stypendium może zostać zawieszona w przypadku wstrzymania lub opóźnienia otrzymania środków z Instytucji Pośredniczącej, do momentu pozyskania odpowiednich funduszy. 9. Przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją i realizacją praktyk/stażu tj. wynagrodzenie dla praktykantów/stażysty, koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 1. Uczestnik/czka Projektu ma w szczególności prawo do: a) otrzymania stypendium, b) otrzymania dzienniczka praktyk/dziennika stażu, c) przydzielenia opiekuna praktyk/stażu w trakcie odbywania praktyk/stażu, d) otrzymania zaświadczenia o odbyciu praktyk/stażu, wystawionego przez Organizatora, e) otrzymania opinii/referencji, po odbyciu praktyk/stażu, wystawionych przez Przedsiębiorstwo, f) wglądu i zmiany swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby realizacji projektu. 2. Uczestnik/czka Projektu jest w szczególności zobowiązany/a do: a) podpisania i przestrzegania warunków umowy, b) przestrzegania postanowień Regulaminu, c) przestrzegania obowiązującego w Przedsiębiorstwie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, d) sumiennego i starannego wykonywania powierzonych w programie praktyk/stażu zadań, pod nadzorem opiekuna praktyk/stażu, zgodnie z programem i Regulaminem, e) wypełnienia wszystkich ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych, f) bieżącego wypełniania dzienniczka praktyk/dziennika stażu, g) dostarczenia opiekunowi praktyk i staży, w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu praktyk/stażu potwierdzenia odbycia praktyk/stażu, podpisanego przez opiekuna praktyk/stażu. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk stanowi załącznik nr 5a do Regulaminu. Wzór potwierdzenia odbycia stażu stanowi załącznik nr 5b do Regulaminu. 3. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany do zwrotu wszystkich środków otrzymanych w ramach stypendium, o którym mowa w 6 ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku podania nieprawdziwych danych lub rażącego naruszenia zasad umowy i Regulaminu. 4. Warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu obiegówki podpisanej przez opiekuna praktyk i staży, potwierdzającej złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, związanych z realizacją praktyk/stażu. 5. Osobami do kontaktów ze strony Organizatora są: Specjalista ds. organizacji wizyty studyjnych, praktyk i staży mgr Paweł Potakowski, CN-002A, tel , 8

9 Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia angielska dr Łukasz Borowiec, tel.., Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia germańska dr Robert Skoczek, tel.., Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia polska dr Anna Majewska-Wójcik, tel.., Opiekun praktyk i staży dla kierunku filologia niderlandzka mgr Kamila Tomaka, tel.., Asystent projektu mgr Hanna Wasilewska, CN-201, tel , 8. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 1. Organizator ma w szczególności prawo do: a) żądania od Uczestników/czek Projektu niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń, za wyjątkiem danych wrażliwych, b) żądania od Uczestników/czek Projektu wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia uczestnictwa w projekcie, c) żądania usprawiedliwienia nieobecności w praktykach/stażu spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, d) skreślenia Uczestników/czek Projektu z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestniczkę/Uczestnika Projektu umowy, Regulaminu, obowiązującego w Przedsiębiorstwie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. 2. Organizator jest w szczególności zobowiązany/a do: a) zapewnienia Uczestnikowi/czce Projektu stypendium, b) wydania Uczestnikowi/czce Projektu dzienniczka praktyk/dziennika stażu, c) wydania Uczestnikowi/czce Projektu zaświadczenia o odbyciu praktyk/stażu. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Przedsiębiorstwo ma w szczególności prawo do: a) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem/tką, badającej poziom znajomości języka obcego, b) konsultowania z Organizatorem terminów przeprowadzania wizyt studyjnych, c) pozyskania Uczestnika/czki Projektu, wybranego/ej przez Przedsiębiorstwo, do odbycia praktyk/stażu, d) wynagrodzenia dla opiekuna praktyk/staży za prowadzenie nadzoru wykonywania przez Uczestnika/czkę Projektu zadań określonych w programie praktyk/stażu. 2. Przedsiębiorstwo jest w szczególności zobowiązane do: a) zapewnienia pomocy nad właściwym przebiegiem wizyt studyjnych, b) przeszkolenia Uczestnika/czki Projektu z zasad odbywania praktyk/stażu, c) zapoznania Uczestnika/czki Projektu z regulaminem pracy, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, d) przydzielenia opiekuna praktyk/stażu, który będzie nadzorował wykonywanie przez Uczestnika/czkę Projektu zadań określonych w programie praktyk/stażu, 9

10 e) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do właściwej realizacji przez Uczestnika/czkę Projektu programu praktyk/stażu, zgodnie z postanowieniami umowy i Regulaminu, w tym: ustalenia czasu pracy niekolidującego z czasem nauki, zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, narzędzi, materiałów niezbędnych w celu odbycia praktyk/stażu. f) wystawienia Uczestnikowi/czce Projektu opinii/referencji, po odbyciu praktyk/stażu, g) pozostawania w bieżącym kontakcie ze Specjalistą ds. organizacji wizyt studyjnych, praktyk i staży oraz opiekunami praktyk i staży w trakcie odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu praktyk/stażu. 3. Przedsiębiorstwo odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika/czki Projektu podczas odbywania praktyk/stażu, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 4. Przedsiębiorstwo nie może powierzyć Uczestnikowi/czce Projektu innych obowiązków niż określone w programie praktyk/stażu. 5. Jednemu opiekunowi praktyk podlega 3 Uczestników/czek Projektu. 6. Jednemu opiekunowi stażu podlega 1 Uczestnik/czka Projektu. 7. W wyjątkowych sytuacjach jednemu opiekunowi stażu może podlegać 2 Uczestników/czek Projektu jednocześnie, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na realizację staży 8. Opiekunowi praktyk/staży przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Uczestnikami/czkami Projektu w trakcie trwania praktyk/stażu. 9. Opiekun praktyk otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, zawartej z Organizatorem, w wysokości: a) 500 zł brutto za 1-miesięczną praktykę 40-godzinną, b) 1000 zł brutto za 1-miesięczną praktykę 80-godzinną, c) 1500 zł brutto za 1-miesięczną praktykę 160-godzinną. 10. Opiekun stażu pobiera wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, zawartej z Organizatorem w wysokości 500 zł brutto za każdy miesiąc odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu stażu. 11. Na koniec odbywania praktyk/stażu Przedsiębiorstwo wystawia Uczestnikowi/czce Projektu opinię/referencje z oceną rezultatów prac wykonanych podczas odbywania praktyk/stażu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 3. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: 1. Wzór wizytówki zawodowej, 2. Wzór karty oceny wizytówki zawodowej, 3a. Wzór Formularza ZUS ZUA, 3b. Wzór Formularza ZUS ZWUA, 4a. Wzór dzienniczka praktyk, 4b. Wzór dziennika stażu, 5a. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk, 5b. Wzór potwierdzenia odbycia stażu. 10

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo