SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal"

Transkrypt

1 Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress of the Polish Cardiac Society Wrocław, września September 2013 STRESZCZENIA / ABSTRACTS

2 SPIS TREŚCI działy SESJE PRAC ORYGINALNYCH PREZENTACJE USTNE...10 SESJE PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE...79 SESJE PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK SESJE PRZYPADKÓW KLINICZNYCH INDEKS AUTORZY ABSTRAKTÓW SPIS TREŚCI szczegółowy SESJE PRAC ORYGINALNYCH PREZENTACJE USTNE...10 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA...11 Rozkład objętości erytrocytów nowym parametrem rokowniczym u chorych z niewydolnością serca w porównaniu do BNP, peakvo2 i VE/VCO2slope...12 Anemia wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS...14 Wyższe stężenie fosforanów, nowego czynnika ryzyka sercowo naczyniowego, jest niezależnie skojarzone z nasileniem katabolizmu w niewydolności serca...16 Czy reaktywne nadciśnienie płucne ma znaczenie prognostyczne u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji?...18 Jak często u pacjentów z niewydolnością serca stosowane są docelowe dawki leków o udowodnionym wpływie na rokowanie? Dane z polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry...20 ELEKTROKARDIOLGIA INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA...22 Stymulacja prawej komory w precyzyjnej i uproszczonej diagnostyce częstoskurczów nadkomorowych u dzieci i dorosłych...23 Którzy pacjenci zyskują najwięcej na ablacji RF częstoskurczu nadkomorowego? wyniki wstępne badania PPRA...25 Specyfika przezżylnej ekstrakcji elektrod u młodych pacjentów...26 Czułość baroreceptorów szyjnych podczas testu pochyleniowego u osób z omdleniami wazowagalnymi Czas trwania repolaryzacji w przewidywaniu wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD...29 KARDIOLOGIA EKSPERYMENTALNA...30 Eksperymentalna ocena farmakokinetyczna oraz efektów naczyniowych po lokalnym dostarczeniu leku z nowego balonu powlekanego mikrokrystalicznym paklitakselem...31 Bezpieczeństwo, biokompatybilność i użyteczność nowych polskich samo rozprężalnych stentów nitinolowych do tętnic szyjnych na modelu świni domowej...32 Wpływ ośrodkowej blokady receptorów V1 wazopresyny na redukcję anhedonii u chronicznie stresowanych szczurów z pozawałową niewydolnością serca...34

3 Wpływ redukcji obciążenia wstępnego w wyniku hemodializy na parametry skrętu mięśnia lewej komory serca u chorych z krańcową niewydolnością nerek...35 Proliferacja neointimy w stencie uwalniającym ewerolimus w kolejnych punktach czasowych zobrazowana za pomocą optycznej koherentnej tomografii na modelu naczyń wieńcowych świni domowej PREWENCJA I REHABILITACJA...38 Nowy model domowej telemonitorowanej rehabilitacji kardiologicznej opartej na treningu nordic walking u chorych z niewydolnością serca: bezpieczeństwo, efektywność i współpraca chorych...39 Czy zmienność występowania objawów depresyjnych ma wpływ na jakość życia pacjentów w dwa lata po CABG?...41 Diagnostyka kliniczna i molekularna hipercholesterolemii rodzinnej w populacji polskiej...43 Poprawa parametrów czynnościowych przebudowy tętnic w wyniku chirurgii bariatrycznej...45 Związek polimorfizmu genów KIR kodujących receptory aktywujące i hamujące cytotoksyczność komórek NK z wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych...46 POSTĘPY TERAPII PRZECIWPŁYTKOWEJ I PRZECIWKRZEPLIWEJ...48 Właściwości skrzepu fibrynowego i aktywność płytek krwi u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego i ich wpływ na uszkodzenie mikrokrążenia...49 Ocena zalecanej profilaktyki przeciwzakrzepowej u hospitalizowanych chorych z migotaniem przedsionków wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego...51 Genetycznie uwarunkowana zmienność na dawkowanie antagonistów witaminy K u chorych z zatorowością płucną...53 Parametry morfologii krwi a przewidywana reaktywność płytek krwi u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową leczonych klopidogrelem...55 Efekty przeciwpłytkowe klopidogrelu u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową i zespołem metabolicznym...56 OBRAZOWANIE...57 Czy konieczna jest rutynowa ocena ultrasonograficzna przepływu w tętnicy promieniowej u pacjentów z OZW poddawanych zabiegom PCI z dostępu promieniowego?...58 Analiza skrętu lewej komory za pomocą śledzenia markerów akustyczny u chorych na kardiomiopatię Takotsubo...60 Badania echokardiograficzne w diagnostyce odelektrodowego zapalenia wsierdzia czy powinniśmy częściej wykonywać badania przezprzełykowe?...62 Czy obturacyjny bezdech senny i nocne wartości ciśnienia tętniczego są związane z koncentryczną geometrią i dysfunkcją skurczową lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. RESIST-POL Korelacje wizualnej i ilościowej oceny regionalnej funkcji lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych STE oraz AFI podczas echokardiograficznego badania obciążeniowego z dobutaminą...66 REWASKULARYZACJA W CIĘŻKICH STANACH NIEDOKRWIENNYCH...68 Porównanie wyników leczenia pacjentów ze wstrząsem kardiogennym wikłającym świeży zawał serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST...69 Wpływ kontrapulsacji wewnątrzaortalnej na 30-dniową śmiertelność wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca w zależności od skuteczności zabiegu PCI wyniki z rejestru PL-ACS...71 Ryzyko nefropatii indukowanej kontrastem i jej znaczenie rokownicze u pacjentów z różnymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i zawałem serca leczonym inwazyjnie...73 Jednoczasowe lub dwuetapowe zabiegi stentowania tętnicy szyjnej i pomostowania aortalno-wieńcowego jako metoda rewaskularyzacji chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem tętnicy szyjnej...75 Wpływ zwężenia tętnicy szyjnej w obserwacji wczesnej i odległej u osób poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego...77

4 SESJE PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE...79 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE, INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA...80 Ciężka niewydolność nerek u chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS...81 Cukrzyca a wczesna i 2-letnia śmiertelność chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca wyniki z rejestru PL-ACS Porównanie wyników leczenia pacjentów z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym w latach z okresem Długoterminowe wyniki rewasukularyzacji chirurgiczniej i przezskórnej u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (rejestr Milestone)...87 Determinanty i konsekwencje zjawiska braku reperfuzji u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej...89 Wczesny wypis ze szpitala chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową determinuje wyższą śmiertelność 1-roczną...91 Wielkość strefy zawału prawej komory oceniana rezonansem magnetycznym, zależy od stopnia upośledzenia przepływu w prawokomorowych gałęziach brzeżnych po zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej...92 Wartość prognostyczna nieinwazyjnej oceny funkcji śródbłonka obwodowego u pacjentów z zawałem serca bez krytycznych zwężeń w badaniu koronarograficznym...94 Kolejny etap przeskórnej rewaskularyzacji po angioplastyce wieńcowej w ostrym zawale mięśnia serca wiąże się z podwyższonym poziomem leukotrienów i tromboksanu u pacjentów z chorobą wielonaczyniową...96 Kopeptyna i wysokoczuła troponina T w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST...98 KARDIOCHIRURGIA Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej bezpieczny i skuteczny zabieg Operacje Zastawki Aortalnej Poprzez Minitorakotomię Prawostronną Mniej Inwazyjne Podejście do Chirurgicznego Leczenia Pacjentów z Wadą Lewego Ujścia Tętniczego Mechaniczne wspomaganie serca u dzieci doświadczenia zabrzańskie Bezpieczeństwo bakteriologiczne pacjentów leczonych przy użyciu mechanicznego wspomagania krążenia w oddziałach kardiochirurgicznych badanie retrospektywne Mały dostęp operacyjny w kardiochirurgii mniej inwazyjne metody chirurgicznego leczenia niektórych wrodzonych i nabytych wad serca Adiponektyna i inne markery uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego Zastosowanie techniki porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH) do analizy specyficznych aberracji chromosomalnych w sporadycznych guzach śluzaka serca Całkowicie torakoskopowa dwustronna rozszerzona ablacja przetrwałego i przetrwałego długotrwającego migotania przedsionków z ablacją zwojów autonomicznych wyniki wczesne i średnioodległe BMI czynnikiem ryzyka po wymianie zastawki aortalnej? NT-proBNP i kopeptyna jako markery PPM u pacjentów po operacyjnym leczeniu ciężkiej stenozy zastawki aortalnej GENETYCZNE I BIOCHEMICZNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ Stężenie żelaza oraz parametry gospodarki żelazowej jako nowe czynniki ryzyka śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Związek polimorfizmów genu adiponektyny z zawałem serca w młodym wieku Niekorzystny efekt prognostyczny insulinooporności jest zależny od nasilenia miażdżycy tętnic wieńcowych i ulega osłabieniu z czasem 20-letnie prospektywne badanie jednoośrodkowe...122

5 Niekorzystny efekt prognostyczny insulinooporności a nie upośledzonego wydzielania insuliny u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową Określenie związku między wariantami polimorficznymi genów ACE, AGT, ANP, AT1R, ADD1, CYP11B2, GP, GNB a ryzykiem pierwszej hospitalizacji z powodu migotania przedsionków u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową Stężenie testosteronu całkowitego u mężczyzn z ostrym zespołem wieńcowym może być pomocne w przewidywaniu incydentów sercowo-naczyniowych w obserwacji długoterminowej Prognostyczna rola kwasu moczowego w grupie chorych ze stabilną chorobą wieńcową poddanych zabiegowi przezskórnej rewaskularyzacji z implantacją stentu metalowego Użyteczność kliniczna łożyskowego czynnika wzrostu u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową Związek allelu D genu enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych w populacji polskiej WADY ZASTAWKOWE I CHOROBY STRUKTURALNE SERCA Przezcewnikowa technika wielookluderowa w zamykaniu przecieków okołozastawkowych Wartość predykcyjna ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów po przezskórnym wszczepieniu zastawki aortalnej Czynniki wpływające na poprawę wydolności krążenia u pacjentów poddanych przezskórnej annuloplastyce mitralnej z powodu czynnościowej niedomykalności Własne doświadczenia w przezskórnej implantacji zastawki na stencie w pozycji płucnej Skuteczność i bezpieczeństwo zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego oraz przetrwałego otworu owalnego za pomocą zapinki Figulla (Occlutech) Przezcewnikowe zamykanie różnych wrodzonych i strukturalnych wad serca u 205 pacjentów z zastosowaniem nowych nitynolowych okluderów INTERWENCJE PRZESKÓRNE W CHOROBACH TĘTNIC WIEŃCOWYCH I OBWODOWYCH Ocena skuteczności optycznej tomografii koherentnej w ocenie wyniku angioplastyki balonem uwalniającym lek Selekcja proksymalnego vs. dystalnego systemu neuroprotekcji w zabiegach stentowania tętnic szyjnych doświadczenia jednoośrodkowe Prospektywne, randomizowane porównanie stentów elutujących paklitaksel i ewerolimus z identycznych stentów pokrytych biodegradowalnym polimerem u chorych po angioplastyce wieńcowej. (Badanie LEVEL) Rotablacja wysokoobrotowa w erze stentów uwalniających leki. Doświadczenie jednego ośrodka Wpływ choroby niedokrwiennej serca na wyniki odległej obserwacji pacjentów po zabiegu stentowania tętnicy szyjnej Czy stentowanie zwężonych tętnic nerkowych wpływa na masę i funkcję lewej komory serca, ciśnienie tętnicze, funkcję nerek oraz poziom cytokin? Bezpieczeństwo i możliwość wykonania przezskórnej rewaskularyzacji tętnic kończyn dolnych w trybie ambulatoryjnym u pacjentów w wieku podeszłym Obserwacja odległa oraz czynniki predykcyjne zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po zabiegu angioplastyki tętnic nerkowych Czynniki wpływające na odległe rokowanie i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów poddawanych angioplastyce tętnicy podobojczykowej Międzynarodowy rejestr agioplastyki tętnic nerkowych z implantacją stentu u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym i zwężeniem tętnicy nerkowej VARIA Łagodna hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia u chorych bez ostrych zespołów wieńcowych doświadczenia własne Znaczenie prognostyczne niedokrwistości u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych metodą PCI z wszczepieniem DES pierwszej i drugiej generacji...159

6 Wpływ migotania przedsionków na rokowanie chorych ze stabilną chorobą wieńcową leczonych inwazyjnie Związek współczynnika filtracji kłębuszkowej z rokowaniem u chorych ze stabilną chorobą wieńcową w wieku poniżej lub powyżej 75 lat Łagodne zwężenia obserwowane w kolejnych angiografiach tętnic wieńcowych zmniejszają szanse na odległe przeżycie pacjentów po transplantacji serca Średnia objętość płytki krwi (MPV) a ryzyko zgonu lub zawału serca u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) Przewlekłe zamknięcia tętnic wieńcowych rekanalizacja wsteczna jako sposób na poprawę skuteczności zabiegu rejestr 60 przypadków Czynniki wpływające na rokowanie 24-miesięczne u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST w zależności od płci Czynniki wpływające na wystąpienie nefropatii pokontrastowej u chorych OZW bez uniesienia odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową Stężenie wybranych biomarkerów i morfologia blaszki miażdżycowej u pacjentów z objawowym i bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej PROBLEMY ELEKTROTERAPII Anomalie żył płucnych i nadciśnienie tętnicze zmniejszają skuteczność zabiegu izolacji żył płucnych u chorych z migotaniem przedsionków Rezerwa kurczliwa lewej komory oraz obecność tzw. septal flash w przewidywaniu pozytywnego remodelingu w czasie 1 roku CRT: wieloośrodkowe badanie VIACRT Minimalnie inwazyjne zabiegi ablacji bez fluoroskopii i konieczności ochrony radiologicznej u dzieci i dorosłych Hybrydowa ablacja migotania przedsionków roczne wyniki obserwacji Brak poprawy jakości życia u chorych poddanych terapii resynchronizującej jest silnym determinantem niekorzystnego rokowania, niezależnie od poprawy parametrów klinicznych i echokardiograficznych Niepotrzebne pętle elektrod w zastawce trójdzielnej czy możemy je tylko obserwować? Wysoka częstość występowania niemego niedokrwienia CUN podczas izolacji żył płucnych uzupełnionej o dodatkowe linie lewoprzedsionkowe z wykorzystaniem elektrody 8 mm Użyteczność automatycznej analizy wzorca w trakcie mapowania stymulacyjnego u pacjentów poddawanych ablacji z powodu arytmii komorowych wywodzących się z drogi odpływu prawej oraz lewej komory Diagnostyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia wciąż istotny problem kliniczny Trwałość stymulacji serca typu DDD w długoletniej obserwacji VARIA ELEKTROTERAPIA INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA Nieinwazyjne wskaźniki holterowskie w ocenie ryzyka wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Zmienność morfologii zespołów QRS przy maksymalnej i minimalnej częstości rytmu serca w ocenie 24-h Holter EKG u pacjentów z wszczepionym stymulatorem CRT czy istnieje związek z prawidłową odpowiedzią na resynchronizację? Analiza zmian czułości baroreceptorów szyjnych w trakcie leczenia omdleń wazowagalnych treningiem pionizacyjnym Zmienność repolaryzacji w przewidywaniu wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Zastosowanie teletransmisji EKG i bezpośredniego transportu do odległego ośrodka kardiologii inwazyjnej zmniejsza śmiertelność szpitalną w STEMI Czy codzienne monitorowanie procentu stymulacji resynchronizującej ma istotne znaczenie kliniczne? Pozostałości łącznotkankowe po przezżylnym usunięciu elektrod Echokardiograficzny test dobutaminowy w przewidywaniu odwróconego remodelingu u pacjentów kwalifikowany do wszczepienia CRT...202

7 WRODZONE WADY SERCA, KRĄŻENIE PŁUCNE Czy leczenie bosentanem wpływa na poprawę jakości życia i stanu psychicznego pacjentów z zespołem Eisenmengera? Przydatność wybranych parametrów ultradźwiękowej oceny istotności niedomykalności płucnej u pacjentów po korekcji tetralogii Fallota Zależność między wielkością przecieku przez drożny otwór owalny a niedokrwiennymi incydentami neurologicznymi i migreną Troponina T wysokiej czułości u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca Charakterystyka kliniczna pacjentów niskiego ryzyka po przebytym niedokrwiennym incydencie neurologicznym lub z migreną diagnozowanych w kierunku obecności PFO Czynnik różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) i jego udział w remodelingu tętnic po skutecznej chirurgicznej korekcji koarktacji aorty Znaczenie kliniczne drożnego otworu owalnego u pacjentów z ostrą zatorowością płucną Przeszcepy płuc w idiopatycznym nadciśnieniu płucnym (ipah) wyniki, charakterystyka i strategia Zabrzańskiego Programu Przeszczepiania Płuc Ocena parametrów echokardiograficznych wpływających na rokowanie u pacjentów z ostrą zatorowością płucną Parametry ergospirometryczne determinujące jakość życia u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym Analiza przebiegu klinicznego i chorób współistniejących w zatorowości płucnej u pacjentów w wieku 80 lat w porównaniu z osobami młodszymi NABYTE WADY SERCA, KARDIOLOGIA DZIECIĘCA Gęstość mostkowych połączeń elastynowych i kolagenowych wpływa na podłużną funkcję skurczową mięśnia lewej komory u pacjentów z ciężką stenozą aortalną Częstość występowania oraz czynniki predykcyjne ostrego uszkodzenia nerek (AKI) po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) Powikłania krwotoczne po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) Porównanie wartości wychylenia pierścienia mitralnego, maksymalnej prędkości ruchu pierścienia mitralnego oraz globalnego odkształcenia podłużnego w stenozie aortalnej z zachowaną frakcją wyrzutową Współczesny stan techniki przeszczepów serca u dzieci: doświadczenie Zabrza Jednoośrodkowe doświadczenia w przezskórnym poszerzaniu tętnic płucnych u chorych po zabiegu Norwooda Przezcewnikowe poszerzanie rożnych zastawkowych i naczyniowych zwężeń za pomocą nowych, nisko-profilowych cewników balonowych NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I Analiza danych elektrokardiograficznych u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności krążenia Znaczenie prognostyczne rezerwy kurczliwości w teście dobutaminowym dla prognozowania odpowiedzi na terapię resynchronizującą w niedokrwiennej i nieniedokrwiennej dysfunkcji komory lewej badanie VIA Funkcja rozkurczowa lewej komory podczas uzupełniającego leczenia trastuzumabem raka piersi z nadekspresją receptora typu 2 dla naskórkowego czynnika wzrostu Leczenie farmakologiczne pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Znaczenie prognostyczne D-dimerów u chorych z przewlekłą niewydolnością serca Predyktory poprawy czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej w krótkoterminowej obserwacji po wszczepieniu układu resynchronizacji serca Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca Produkty zaawansowanej glikacji w tkance łącznej niewydolnego serca...244

8 Hipogonadyzm i zaawansowanie niewydolności serca jako główne czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń depresyjnych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Trendy umieralności z powodu niewydolności serca w Polsce Funkcja prawej komory niezależnie wpływa na wydolność fizyczną chorych z zaawansowaną niewydolnością serca NIEWYDOLNOŚĆ SERCA II Spoczynkowa częstość rytmu serca przy przyjęciu do szpitala a przebieg hospitalizacji u pacjentów z niewydolnością serca Ocena dyssynchronii lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych w kwalifikacji do terapii resynchronizującej Migotanie przedsionków i białko sst2 w rokowaniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca w obserwacji rocznej Czynniki determinujące odległe rokowanie kliniczne u chorych z przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory w populacji polskiej rejestru ESC-HF Pilot Choroby towarzyszące i leki stosowane w niewydolności serca a występowanie niedoborów hormonów anabolicznych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Echokardiograficzne wskaźniki funkcji prawej komory wpływające na wysiłkową odpowiedź wentylacyjną w lewo- i prawokomorowej niewydolności serca Zaburzenia czynności tarczycy u chorych z niewydolnością serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Czy infekcja w znaczący sposób wpływa na rokowanie u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca? Białko sst2 jako marker prognostyczny niekorzystnych zdarzeń sercowych w przewlekłej niewydolności serca VARIA CHOROBY CYWILIZACYJNE Ekspresja mikrocząstek mirna i białka S100 w ostrym niedokrwieniu mózgu spowodowanym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej Wpływ dożylnego leczenia furosemidem na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne i nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej badanie prospektywne rodzin Umieralność przedwczesna z powodu nagłego zgonu sercowo-naczyniowego i choroby niedokrwiennej serca w Polsce w okresie Wpływ poszczególnych typów migotania przedsionków na ryzyko wystąpienia nefropatii indukowanej kontrastem u chorych z zawałem serca leczonym inwazyjnie Czy aktywność transkrypcyjna genów jądrowego czynnika kappa B (NF-κB) u chorych z wczesnymi etapami miażdżycy tętnic wieńcowych różni się od aktywności transkrypcyjnej osób zdrowych? Zróżnicowany profil osoczowych mirna u pacjentów z drożnym vs zamkniętym naczyniem wieńcowym w ostrym zespole wieńcowym Wpływ polimorfizmów w genach interleukiny-1 beta na zaawansowanie miażdżycy tętnic wieńcowych i wiek w czasie pierwszego w życiu ostrego zespołu wieńcowego Związek zmienności ciśnienia tętniczego krwi ze sztywnością tętnic Czy obturacyjny bezdech senny wpływa na funkcję rozkurczową lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze? Badanie RESIST-POL Wpływ geometrii lewej komory na jej funkcję skurczową u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Badanie RESIST POL...286

9 SESJE PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK NAUKI KLINICZNE Czynniki ryzyka oraz metody leczenia restenozy w stencie implantowanym do tętnicy kręgowej w populacji prospektywnego randomizowanego badania STOVAST (STenting for Ostial Vertebral Artery STenosis) Przezżylna ekstrakcja 2277 elektrod stałych u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych efektywność i komplikacje Rokowanie pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Przedkliniczna ocena zależności biodegradacji polimeru i kinetyki sirolimusa ze stentu uwalniajacego lek oparta na nowej metodzie analitycznej NAUKI PODSTAWOWE Wpływ bakteryjnego CpG DNA i oksydowanego cholesterolu na funkcje barierowe i właściwości immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego Rola apeliny w ośrodkowej regulacji czynności kładu sercowo-naczyniowego u szczurów z pozawałową niewydolnością serca oraz na diecie wysokotłuszczowej Odpowiedź biologiczna na różną grubość przęseł stentów elutujących sirolimus na modelu przerostu neointimy tętnic wieńcowych świni domowej Brak interleukiny 6 nasila ultrastrukturalne zmiany w mięśniu sercowym związane ze starzeniem u myszy Wpływ statyn na ekspresję czynnika tkankowego i kalcyfikację komórek interstycjalnych ludzkiej zastawki aortalnej PRACE STUDENCKIE Czy gry wideo bez przemocy wpływają na parametry hemodynamiczne i równowagę autonomiczną u młodych, zdrowych mężczyzn i kobiet? Brak typowych objawów klinicznych w przebiegu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST różnice w charakterystyce wyjściowej, postępowaniu i rokowaniu pacjentów w zależności od manifestacji Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe po implantacji stentów uwalniających leki u pacjentów z przewlekłym zamknięciem naczynia wieńcowego Stosunek do wiedzy o chorobie wśród chorych z niewydolnością serca w oparciu o standaryzowane ankiety psychologiczne i ustrukturyzowane wywiady telefoniczne Wpływ liczby oraz całkowitej długości implantowanych stentów na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową w obserwacji odległej Niski odsetek zlecania konsultacji stomatologicznych pacjentom z niewydolnością serca przyjmowanym przez polskich lekarzy wyniki badania themeasureofunawareness of concomitantteeth pathologies& HF SESJE PRZYPADKÓW KLINICZNYCH INTERWENCJE W WADACH ZASTAWKOWYCH SERCA Dyskwalifikacja z tavi i co dalej? opis przypadku Złożona interwencja wieńcowa i strukturalna u chorego z zaawansowaną kardiomiopatią niedokrwienną i przeciekiem okołozastawkowym Małoinwazyjne wszczepienie protezy zastawki aortalnej poprzez prawostronną minitorakotomię prezentacja 4 przypadków Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej u pacjenta wysokiego ryzyka ze zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej o bardzo szerokim pierścieniu...323

10 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Zawał serca stemi w 28 tygodniu ciąży Ostre rozwarstwienie aorty powikłane zawałem mięśnia sercowego bez rozwarstwienia tętnic wieńcowych oraz ostrą niewydolnością nerek u pacjentki z rozpoznanym zespołem Marfana Włókniak brodawczakowaty zastawki aortalnej powodujący nawracające zawały serca z uniesieniem odcinka ST z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych u 48-letniej kobiety A case with classic indications for surgery (CABG + AVR) with significant aortic valve stenosis, chronic total occlussion of the right coronary artery, and significant left main stenosis. Alternative treatment in accordance with the current ESC guidelines Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej w leczeniu zaawansowanej choroby wieńcowej CIEMNE STRONY ELEKTROTERAPII TRUDNE DECYZJE KLINICZNE CZ. I Omyłkowa implantacja elektrody do lewej komory poprzez nakłucie lewej tętnicy podobojczykowej niełatwe decyzje z usuwaniem elektrody Po nitce do kłębka od odelektrodowego zapalenia zapalenia wsierdzia do skrzepliny w lewej komorze opis przypadku Fourty years of permanent cardiac pacing pit stop for lead extraction Późna, ostra tamponada serca wywołana odleżyną osierdzia ściennego jako powikłanie implantacji elektrod wewnątrzsercowych CIEMNE STRONY ELEKTROTERAPII TRUDNE DECYZJE KLINICZNE CZ. II Utrata stymulacji resynchronizującej wynikająca z korelacji występowania pvc i działania algorytmu PMT protection Przewlekła tamponada i zaciskające zapalenie osierdzia jako późne powikłanie ablacji opis przypadku Laminopatia z szybką progresją choroby wieńcowej i utajonym zespołem preekscytacji Rescue ablation of electrical storm in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in pregnancy OBRAZOWANIE KLINICZNE ZNACZENIE W TERAPII Acute pulmonary trunk dissection in a patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension Niewydolność serca u chorego z ciasną stenozą dwupłatkowej zastawki aortalnej dlaczego badamy aortę? Nowo rozpoznane przerwanie ciągłości aorty Zespolenie pottsa u dziecka z ponadsystemowym ciśnieniem w tętnicy płucnej opis przypadku Przetoka pomiędzy aortą wstępującą, pniem płucnym i lewą komorą serca u 40-letniego mężczyzny po leczeniu operacyjnym infekcyjnego zapalenia wsierdzia BEZDECH, OMDLENIA, REHABILITACJA Czy kardiolog powinien rutynowo uwzględniać zaburzenia oddychania podczas snu jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego? Omdlenia psychogenne Rehabilitacja pacjentki z rozwarstwieniem aorty i jego skutkami względnie przeciwwskazana wydaje się być konieczna Rehabilitacja pacjenta z ICD po burzy elektrycznej INDEKS AUTORZY ABSTRAKTÓW...354

11 SESJE PRAC ORYGINALNYCH PREZENTACJE USTNE

12 Niewydolność serca

13 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Rozkład objętości erytrocytów nowym parametrem rokowniczym u chorych z niewydolnością serca w porównaniu do BNP, peakvo2 i VE/VCO2slope Red cell distribution width, a novel prognostic marker in heart failure patients in comparison to BNP, peak VO2 and VE/VCO2slope Ewa Ciesiółka 1, Ewa Straburzyńska-Migaj 2, Lidia Chmielewska-Michalak 2, Stefan Grajek 2 1 I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital w Śremie Sp. z o.o. 2 I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM, Długa 1/2 Poznań Red cell distribution width (RDW) is found to be a novel independent prognostic marker in patients with chronic and acute heart failure. RWD is a parameter provided in every blood count tests results, so it is a simple, widely available and inexpensive test. Preliminary evidence suggests that it has similar prognostic power when compared with established prognostic marker in HF - NT-proBNP. It has not been compared with BNP and parameters of cardiopulmonary exercise test. Our aim was to evaluate prognostic power of RDW in comparison with BNP and parameters of cardiopulmonary exercise test (CPX): peak VO2 and VE/VCO2slope which are established prognostic markers in chronic heart failure (CHF). METHODS The study group consisted of 146 CHF patients (age 55 ± 15 yrs, 65 CAD, 34 female, LVEF 25 ± 7%, 49% with NYHA 3, BMI 28 ± 5 kg/m²) hospitalized for heart transplant evaluation or ICD/CRT-D implantation. CPX was performed in 116 patients. RESULTS Mean RDW at baseline in the whole group was 13,4 ± 2,1%, Hb 8,9 ± 0,9 mmol/l, E 4,8 ± 0,6; L 7,1 ± 1,7; Hct 42,7 ± 4,3%, BNP 906,4 ± 912,1 pg/ml. During mean follow-up of 14 ± 4 months 24 (16%) patients died from all causes or had heart transplant (HTX). Patients who died/htx had worse CHF at baseline as shown by a significantly more prevalent NYHA III class (75 vs 44%; p = 0,0059) and worse LV function (LVEF 20,6 ± 7,7 vs 26,1 ±7,0%; p = 0,0013) as well as significantly higher BNP levels (1345,8 ± 920,5 vs 810,5 ± 885,8 pg/ml; p = 0,001) and RDW (15,0 ± 2,8 vs 13,0 ± 1,8%; p = 0,0006). PeakVO2 was significantly lower (13,6 ± 4,9 vs 17,8 ± 4,9 ml/kg/min; p=0,0020) and VE/VCO2slope higher (39,9 ± 10,4 vs 31,5 ± 8,1; p=0,0011). There were no significant differences in creatinine levels, BMI and age between both groups. Comparing RDW and BNP in multivariate analysis (Cox proportional hazard model) it was shown that only RDW was an independent predictor of mortality (HR=1,24; 95%PU=1,11-1,39; chi² =14,26; p=0,0002). Based on ROC analysis optimal cut-off values have been defined for the RDW = 14,2% (AUC=0,722; p=0,0004) and BNP = 580,3pg/ml (AUC=0,713; p=0,0007). Multivariate analysis in the group with CPET shown that the strongest independent risk marker is VE/VCO2slope, better than peak VO2 and BNP (HR=1,06; 95%CI 1,03-1,10; Chi²=11,62; p=0,0007). 12

14 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA CONCLUSION We have shown that RDW is an independent prognostic marker in patients with stable CHF and provides higher prognostic value than BNP. RDW has similar to peakvo2 but weaker than VE/VCO2slope prognostic value in predicting all-cause mortality or heart transplant. 13

15 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Anemia wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS Anaemia in patients admitted with cardiogenic shock complicating AMI early and 2-year outcomes from the PL-ACS registry Marek Gierlotka 1, Mariusz Gąsior 1, Małgorzata Świetlińska 1, Michał Hawranek 1, Mateusz Tajstra 1, Krzysztof Wilczek 1, Marianna Janion 2, Zbigniew Kalarus 3, Marian Zembala 4, Lech Poloński 1, 1 III Katedra i Kliniczny Odział Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Skłodowskiej-Curie Zabrze 2 II Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Grunwaldzka 45 Kielce 3 I Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Skłodowskiej-Curie 9 Zabrze 4 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Skłodowskiej-Curie 9 Zabrze Anemia jest jednym z czynników pogarszającym rokowanie u chorych z zawałem serca. Celem badania było porównanie sposobu postępowania i wyników leczenia chorych przyjmowanych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca, z obecnością lub nie anemii przy przyjęciu. METODYKA Do analizy włączono 680 pacjentów ze wstrząsem kardiogennym i zawałem serca (STEMI i NSTEMI) z rejestru PL-ACS, u których znana był wyjściowy poziom hemoglobiny, oznaczany przy przyjęciu. Anemię zdefiniowano jako poziom hemoglobiny < 11,5 g/dl u kobiet i < 12,5 g/dl u mężczyzn. WYNIKI (TABELA) Pacjenci z anemią przy przyjęciu stanowili 26% badanych chorych. Byli oni starsi średnio o 7 lat i częściej stwierdzano u nich w wywiadzie niewydolność nerek. Istotnie rzadziej mieli oni też wykonywaną pierwotna angioplastykę wieńcową PCI (48% vs 66% u chorych bez anemii, p<0,0001). Częstość dużych krwawień podczas hospitalizacji była u nich wyższa (15% vs 9%, p=0,034), podobnie jak śmiertelność, zarówno wczesna jak i 2-letnia (81% vs 61%, p<0,0001). Dwuletnią śmiertelność w zależności od sposobu leczenia przedstawia rycina. Postępowanie inwazyjne wiązało się z istotnie lepszym rokowaniem, zarówno wśród chorych z anemią, jak i bez anemii przy przyjęciu. WNIOSKI Chorzy ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca i anemią mają bardzo wysoką dwuletnią śmiertelność. Redukcja śmiertelności przy zastosowaniu postępowania inwazyjnego jest podobna u chorych z anemią i bez anemii przy przyjęciu. 14

16 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 15

17 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Wyższe stężenie fosforanów, nowego czynnika ryzyka sercowo naczyniowego, jest niezależnie skojarzone z nasileniem katabolizmu w niewydolności serca Higher serum phosphorus, a novel risk factor of cardiovascular risk, is independently associated with catabolic predominance in heart failure Piotr Rozentryt 1, Jacek Niedziela 1, Jolanta Nowak 1, Ewa Jankowska 2, Stephan von Haehling 3, Wolfram Doehner 3, Stefan Anker 3, Lech Poloński 1, 1 III Katedra i Kliniczny Odział Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Skłodowskiej-Curie Zabrze 2 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Weigla 5 Wrocław 3 Department of Cardiology, Applied Cachexia Research, Charité Medical School, Campus Virchow-Klinikum, Augustenburger Platz 1 Berlin WPROWADZENIE Badania epidemiologiczne dowodzą, iż stężenie fosforanów nieorganicznych (Pi) w surowicy > Mmol/L skojarzone są ze zwiększoną śmiertelnością. Stężenie Pi w komórkach jest wielokrotnie wyższe niż we krwi. Mogą być one uwalniane w czasie rozpadu komórek (np. zespół rozpadu guza) lub w skutek niedotlenienia i katabolizmu. U chorych z niewydolnością serca (NS) równowaga katabolizm-anabolizm ulega zmianom, co jest przyczyną zmian bezobrzękowej masy ciała (BMC). U leczonych pacjentów obserwowane są różne sekwencje zmian BMC: utrata wzrost, tylko wzrost, tylko utrata i zmiany te skojarzone są z odmiennym rokowaniem. CEL Celem pracy jest sprawdzenie hipotezy, iż utrata masy ciała w NS, niezależnie od innych czynników, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem Pi >1.25 Mmol/L. MATERIAŁ I METODY U 1029 chorych z NS (12% kobiet, NYHA 2.7±0.9, LVEF - 25±7%, 67% - etiologia niedokrwienna) przeanalizowano zmiany BMC w NS. Rejestrowano masę ciała przed NS, minimalną w czasie trwania NS i masę ciała w dniu badania stężenia fosforanów. Obliczono wielkość utraty (wartość 0) i wielkość wzrostu (wartość 0). Sumę uznano za ekwiwalent równowagi katabolizm-anabolizm (RK-A). Z wykorzystaniem regresji logistycznej obliczono względne ryzyko Pi > 1.25 Mmmo/l za referencyjny przyjmując Q4 (neutralna RK-A). 16

18 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Tabela 1. Względne ryzyko Pi >1.25 Mmol/L dla kwintyli RK-A Kwintyle RK-A Model po uwzględnieniu wieku, płci, BMI i egfr Model w pełni adjustowany OR (95% CI), p OR (95% CI), p Q1 2.42, ( ), p= , ( ), p=0.003 Q2 1.94, ( ), p= , ( ), p=0.06 Q3 1.75, ( ), p= , ( ), p=0.09 Q4 (ref.) Q5 1.31, ( ), p= , ( ), p=0.71 P dla trendu p=0.04 p=0.02 WNIOSKI Utrata BMC w HF jest niezależnym czynnikiem ryzyka podwyższonego stężenia fosforanów. 17

19 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Czy reaktywne nadciśnienie płucne ma znaczenie prognostyczne u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji? Does reactive pulmonary hypertension have any prognostic significance in patients with severe heart failure referred for transplantation? Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Jerzy Korewicki 1, Walerian Piotrowski 2, Tomasz Zieliński 1 1 Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Alpejska 42 Warszawa 2 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Niemodlińska 33 Warszawa WSTĘP Nadciśnienie płucne jest znanym czynnikiem niekorzystnym rokowniczo u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Brak jest natomiast doniesień oceniających wpływ rodzaju nadciśnienia płucnego na rokowanie pacjentów oczekujących na transplantację serca (TS). CEL PRACY Celem pracy była ocena wartości prognostycznej rodzaju nadciśnienia płucnego u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji. PACJENCI I METODA Poddano analizie dane 522 pacjentów zakwalifikowanych do transplantacji serca w latach w 4 ośrodkach transplantacyjnych w Polsce. Przeprowadzano panel badań zgodnie z przyjętymi standardami International Society of Heart and Lung Transplantation kwalifikacji do TS. W zależności od mpap, PCWP i PVR podzielono pacjentów na 3 grupy: A- bez nadciśnienia płucnego, (mpap <25mmHg) pacjentów, B- bierne nadciśnienie płucne (mpap >25mmHg, PCWP > 15mmHg, PVR<3 j.wood a) pacjentów, C-reaktywne nadciśnienie płucne (mpap>25mmhg, PCWP>15mmHg, PVR >3j.Wood a) pacjentów. Za końcowy punkt badania przyjęto śmierć pacjenta, natomiast wykonanie transplantacji uznano jako zakończenie obserwacji. Analiza statystyczna oceny ryzyka zgonu w oparciu o analizę jedno- i wieloczynnikową przeprowadzano stosując test Cox a oraz analizowano krzywe przeżycia Kaplan a Meiera w poszczególnych grupach. Wszystkie wyliczenia prowadzono w oparciu o program SAS v WYNIKI Do analizy włączono 522 pacjentów (458 mężczyzn) w wieku śr. 50 lat. 438 pacjentów (84%) było w klasie wydolności NYHA III i IV. Średnia wartość NTproBNP mediana: 2617pg/ml, wskaźnik Aaronsona (HFSS) średnio 7,67. W badaniu echo średnia EF 20,9±7,7% LVEDD 72,3±10,4mm. U 313 (60%) pacjentów stwierdzono nadciśnienie płucne z mpap 28±11,2, PCWP 20,7±9,4, CI 1,96±0,87. 18

20 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Wśród 21 analizowanych parametrów wpływ na rokowanie wyliczone w jednoczynnikowej analizie Cox a miały: EF, LVEDD, LVESD, HFSS NTproBNP, stężenie sodu. Spośród wyników pomiarów hemodynamicznych jedynie PCWP miał istotny wpływ na przeżycie pacjentów. W analizie wieloczynnikowej tylko LVEDD, wielkość VO2max, stężenie sodu miały wpływ na przeżycie pacjentów. Szacowana częstotliwość zgonów w grupie chorych z reaktywnym nadciśnieniem płucnym nie różniła się od śmiertelności w grupie A i B. WNIOSKI Reaktywne nadciśnienie płucne u chorych zakwalifikowanych do transplantacji serca nie ma dodatkowej wartości prognostycznej w okresie oczekiwania na przeszczep. Czynnikami prognostycznymi są natomiast: stężenie sodu w surowicy, wymiar późnorozkurczowy lewej komory oraz wartość VO2max w próbie ergospirometrycznej. 19

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo?

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo? SALA 8 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale? Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK NACZELNA RADA LEKARSKA ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA ODDZIAŁ KIELECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK Szanowni Państwo Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca PROF. DR HAB. MED. TOMASZ ZIELIŃSKI KIEROWNIK KLINIKI NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII

Bardziej szczegółowo

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII 1. KOSZYK I Kardiologia ambulatoryjna i konsultacyjna (100 pytań) 2. KOSZYK II Kardiologia kliniczna (100 pytań) 3. KOSZYK III Ostre stany kardiologiczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko Podstawy echokardiografii Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej Czwartek 18.09.2014 2 09:00 10:30 12:45 14:15 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Rytmu Serca Dziś i jutro elektroterapii Prewencji i Epidemiologii Kontrowersje w prewencji chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r.

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r. PROGRAM RAMOWY XV Międzynarodowy Kongres Polskiego 15 th International Congress of the Polish Cardiac Society Wrocław, 6 8 października 2011 r. TYPY SESJI CZWARTEK 6 października, przed południem sekcji

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej,

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej, Opis przypadku Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po zawale serca czy zawsze VT? Wide QRS complex tachycardia in a patient after myocardial infarction: is it always ventricular tachycardia?

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM Marcin Kurzyna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Choroby

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed prewencją wtórną w kardiologii. Piotr Jankowski. I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ Kraków

Wyzwania stojące przed prewencją wtórną w kardiologii. Piotr Jankowski. I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ Kraków Wyzwania stojące przed prewencją wtórną w kardiologii Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ Kraków piotrjankowski@interia.pl Warszawa, 28 VI 2016 r. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

HRS 2014 LATE BREAKING

HRS 2014 LATE BREAKING HRS 2014 LATE BREAKING DFT SIMPLE Michał Chudzik, Anna Nowek 1 Czy wyniki badania SIMPLE mogą wpłynąć na NIE wykonywanie rutynowego DFT? 2 Wyniki badnia SIMPLE pokazały, że wykonywanie DFT nie wpływa na

Bardziej szczegółowo

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Polska 2013; 71, 11: 1213 1219; DOI: 10.5603/KP.2013.0313 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Kardiologia interwencyjna w Polsce w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Klinika Kardiochirurgii, Gdański Uniwersytet Andrzej Klapkowski zastawki aortalnej. Po jakim czasie implantować stymulator na stałe?

Klinika Kardiochirurgii, Gdański Uniwersytet Andrzej Klapkowski zastawki aortalnej. Po jakim czasie implantować stymulator na stałe? Sesja Abstraktowa Młodych Badaczy o Nagrodę Przewodniczących SRS PTK cz. 1 19.05.2016, SALA D, godz.: 09:00-10:30 Całkowity blok przedsionkowo-komorowy po operacjach wszczepienia protezy Klinika Kardiochirurgii,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC Podstawowe wskazania do ablacji RF wg A/AHA/ ES Najprostsze wskazania do konsultacji Udokumentowany częstoskurcz z wąskimi QRS Udokumentowany częstoskurcz z szerokimi QRS Nieokreślony, napadowy częstoskurcz

Bardziej szczegółowo

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 Środa, 7 marca 2012 Dział Nauki i Nowych Technologii 17:00 Otwarcie kursu

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Docelowy model leczenia OZW zasady systemu system

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Co po zawale? Opieka skoordynowana

Co po zawale? Opieka skoordynowana Co po zawale? Opieka skoordynowana Piotr Jankowski Komisja Promocji Zdrowia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne piotrjankowski@interia.pl Warszawa, 25 X 2016 r. Częstość instruowania o postępowaniu w razie

Bardziej szczegółowo

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej D. Payen i E. Gayat Critical Care, listopad 2006r. Opracowała: lek. Paulina Kołat Cewnik do tętnicy płucnej PAC, Pulmonary

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii.

Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii. Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii. Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologi Nieinwazyjnej Instytut Kardiologii Warszawa - Anin Ryszard Piotrowicz Komitet

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Miejsce przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków dowody z badań klinicznych Maksymilian Mielczarek Kliniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny w prewencji ostrych zespołów wieńcowych

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny w prewencji ostrych zespołów wieńcowych Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny w prewencji ostrych zespołów wieńcowych Od chwili wprowadzenia inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I) do lecznictwa szczególne zainteresowanie budzi zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH Bartosz Wnuk 1, Teresa Kowalewska-Twardela 2, Damian Ziaja 3 Celem pracy była ocena przydatności 6-minutowego

Bardziej szczegółowo

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 Strona1 Program 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10 Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 PATRONAT FIRMY SERVIER Niewydolność serca w

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Tadeusz Osadnik

Dr n. med. Tadeusz Osadnik Dr n. med. Tadeusz Osadnik III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca Laboratorium Genomiki, Śląski Park Technologii Medycznych KardioMED Silesia genomika@kmptm.pl Gdzie jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej VII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE HEART TEAM - Postępy we współczesnej kardiochirurgii i kardiologii. Zabiegi hybrydowe. ECMO Zabrze, 23-24 marca 2011 Środa, 23 marca 2011 AULA SCCS (nowy

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Jemielity Klinika Kardiochirurgii UM w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nowe leki w terapii niewydolności serca.

Nowe leki w terapii niewydolności serca. Nowe leki w terapii niewydolności serca. Michał Ciurzyński Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 61/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej Przezcewnikowa nieoperacyjna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci,

Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci, SCCS/KCH/ /12 Zabrze, 14 września 2012 r. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci, Witam serdecznie i z przyjemnością informuję o widocznym w naszym kraju rozwoju kardiochirurgii dorosłych i

Bardziej szczegółowo

Katowice, dn r.

Katowice, dn r. Katowice, dn. 22.10.2016 r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza med. Konrada Kaaza pt.: Ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych hospitalizowanych z powodu

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca zapotrzebowanie na O2 > moŝliwości podaŝy O2 niedotlenienie upośledzenie czynności mięśnia sercowego przemijające trwałe

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe - OZW całkowite zatrzymanie przepływu

Bardziej szczegółowo

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B, B6 B11 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Definicja. Wady, w których dochodzi do przecieku

Bardziej szczegółowo

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne 09.50 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (I termin) 10.00 11.30 Wytyczne ESC/PTK. Kardiomiopatia przerostowa Prowadzący: P. Ponikowski, M. Demkow, D. Dudek 10.00

Bardziej szczegółowo

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Adam Witkowski, Instytut Kardiologii w Warszawie Paweł

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

MONITEL-HF. DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM SKORZYSTAĆ? Lech Poloński MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA- DOŚWIADCZENIA WŁASNE

MONITEL-HF. DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM SKORZYSTAĆ? Lech Poloński MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA- DOŚWIADCZENIA WŁASNE MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA- DOŚWIADCZENIA WŁASNE MONITEL-HF DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM SKORZYSTAĆ? Lech Poloński III Katedra i Kliniczny oddział Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

Leczenie przewlekłej niewydolności serca Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Cele leczenia 1. Zapobieganie a). Zapobieganie i leczenie

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Infekcje układów sterujących pracą serca - podziały, kryteria oceny rozległości infekcji Anna Polewczyk II Klinika Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce Infekcje

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY lek. Anna Kazimierczak Tytuł rozprawy: WPŁYW LECZENIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA TYPU CHEYNE A-STOKESA METODĄ ADAPTOSERWOWENTYLACJI NA UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY U CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014 Sesja 1 15:00 17:00 Sesja 2 17:30 19:30 ŚRODA, 5 marzec 13:00-15:00 BADANIE IVUS / FFR SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA LEKARZY, TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK, cz. 1 CZEŚĆ 1: FELLOWS COURSE: PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCEDUR

Bardziej szczegółowo