SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal"

Transkrypt

1 Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress of the Polish Cardiac Society Wrocław, września September 2013 STRESZCZENIA / ABSTRACTS

2 SPIS TREŚCI działy SESJE PRAC ORYGINALNYCH PREZENTACJE USTNE...10 SESJE PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE...79 SESJE PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK SESJE PRZYPADKÓW KLINICZNYCH INDEKS AUTORZY ABSTRAKTÓW SPIS TREŚCI szczegółowy SESJE PRAC ORYGINALNYCH PREZENTACJE USTNE...10 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA...11 Rozkład objętości erytrocytów nowym parametrem rokowniczym u chorych z niewydolnością serca w porównaniu do BNP, peakvo2 i VE/VCO2slope...12 Anemia wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS...14 Wyższe stężenie fosforanów, nowego czynnika ryzyka sercowo naczyniowego, jest niezależnie skojarzone z nasileniem katabolizmu w niewydolności serca...16 Czy reaktywne nadciśnienie płucne ma znaczenie prognostyczne u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji?...18 Jak często u pacjentów z niewydolnością serca stosowane są docelowe dawki leków o udowodnionym wpływie na rokowanie? Dane z polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry...20 ELEKTROKARDIOLGIA INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA...22 Stymulacja prawej komory w precyzyjnej i uproszczonej diagnostyce częstoskurczów nadkomorowych u dzieci i dorosłych...23 Którzy pacjenci zyskują najwięcej na ablacji RF częstoskurczu nadkomorowego? wyniki wstępne badania PPRA...25 Specyfika przezżylnej ekstrakcji elektrod u młodych pacjentów...26 Czułość baroreceptorów szyjnych podczas testu pochyleniowego u osób z omdleniami wazowagalnymi Czas trwania repolaryzacji w przewidywaniu wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD...29 KARDIOLOGIA EKSPERYMENTALNA...30 Eksperymentalna ocena farmakokinetyczna oraz efektów naczyniowych po lokalnym dostarczeniu leku z nowego balonu powlekanego mikrokrystalicznym paklitakselem...31 Bezpieczeństwo, biokompatybilność i użyteczność nowych polskich samo rozprężalnych stentów nitinolowych do tętnic szyjnych na modelu świni domowej...32 Wpływ ośrodkowej blokady receptorów V1 wazopresyny na redukcję anhedonii u chronicznie stresowanych szczurów z pozawałową niewydolnością serca...34

3 Wpływ redukcji obciążenia wstępnego w wyniku hemodializy na parametry skrętu mięśnia lewej komory serca u chorych z krańcową niewydolnością nerek...35 Proliferacja neointimy w stencie uwalniającym ewerolimus w kolejnych punktach czasowych zobrazowana za pomocą optycznej koherentnej tomografii na modelu naczyń wieńcowych świni domowej PREWENCJA I REHABILITACJA...38 Nowy model domowej telemonitorowanej rehabilitacji kardiologicznej opartej na treningu nordic walking u chorych z niewydolnością serca: bezpieczeństwo, efektywność i współpraca chorych...39 Czy zmienność występowania objawów depresyjnych ma wpływ na jakość życia pacjentów w dwa lata po CABG?...41 Diagnostyka kliniczna i molekularna hipercholesterolemii rodzinnej w populacji polskiej...43 Poprawa parametrów czynnościowych przebudowy tętnic w wyniku chirurgii bariatrycznej...45 Związek polimorfizmu genów KIR kodujących receptory aktywujące i hamujące cytotoksyczność komórek NK z wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych...46 POSTĘPY TERAPII PRZECIWPŁYTKOWEJ I PRZECIWKRZEPLIWEJ...48 Właściwości skrzepu fibrynowego i aktywność płytek krwi u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego i ich wpływ na uszkodzenie mikrokrążenia...49 Ocena zalecanej profilaktyki przeciwzakrzepowej u hospitalizowanych chorych z migotaniem przedsionków wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego...51 Genetycznie uwarunkowana zmienność na dawkowanie antagonistów witaminy K u chorych z zatorowością płucną...53 Parametry morfologii krwi a przewidywana reaktywność płytek krwi u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową leczonych klopidogrelem...55 Efekty przeciwpłytkowe klopidogrelu u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową i zespołem metabolicznym...56 OBRAZOWANIE...57 Czy konieczna jest rutynowa ocena ultrasonograficzna przepływu w tętnicy promieniowej u pacjentów z OZW poddawanych zabiegom PCI z dostępu promieniowego?...58 Analiza skrętu lewej komory za pomocą śledzenia markerów akustyczny u chorych na kardiomiopatię Takotsubo...60 Badania echokardiograficzne w diagnostyce odelektrodowego zapalenia wsierdzia czy powinniśmy częściej wykonywać badania przezprzełykowe?...62 Czy obturacyjny bezdech senny i nocne wartości ciśnienia tętniczego są związane z koncentryczną geometrią i dysfunkcją skurczową lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. RESIST-POL Korelacje wizualnej i ilościowej oceny regionalnej funkcji lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych STE oraz AFI podczas echokardiograficznego badania obciążeniowego z dobutaminą...66 REWASKULARYZACJA W CIĘŻKICH STANACH NIEDOKRWIENNYCH...68 Porównanie wyników leczenia pacjentów ze wstrząsem kardiogennym wikłającym świeży zawał serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST...69 Wpływ kontrapulsacji wewnątrzaortalnej na 30-dniową śmiertelność wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca w zależności od skuteczności zabiegu PCI wyniki z rejestru PL-ACS...71 Ryzyko nefropatii indukowanej kontrastem i jej znaczenie rokownicze u pacjentów z różnymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i zawałem serca leczonym inwazyjnie...73 Jednoczasowe lub dwuetapowe zabiegi stentowania tętnicy szyjnej i pomostowania aortalno-wieńcowego jako metoda rewaskularyzacji chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem tętnicy szyjnej...75 Wpływ zwężenia tętnicy szyjnej w obserwacji wczesnej i odległej u osób poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego...77

4 SESJE PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE...79 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE, INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA...80 Ciężka niewydolność nerek u chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS...81 Cukrzyca a wczesna i 2-letnia śmiertelność chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca wyniki z rejestru PL-ACS Porównanie wyników leczenia pacjentów z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym w latach z okresem Długoterminowe wyniki rewasukularyzacji chirurgiczniej i przezskórnej u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (rejestr Milestone)...87 Determinanty i konsekwencje zjawiska braku reperfuzji u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej...89 Wczesny wypis ze szpitala chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową determinuje wyższą śmiertelność 1-roczną...91 Wielkość strefy zawału prawej komory oceniana rezonansem magnetycznym, zależy od stopnia upośledzenia przepływu w prawokomorowych gałęziach brzeżnych po zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej...92 Wartość prognostyczna nieinwazyjnej oceny funkcji śródbłonka obwodowego u pacjentów z zawałem serca bez krytycznych zwężeń w badaniu koronarograficznym...94 Kolejny etap przeskórnej rewaskularyzacji po angioplastyce wieńcowej w ostrym zawale mięśnia serca wiąże się z podwyższonym poziomem leukotrienów i tromboksanu u pacjentów z chorobą wielonaczyniową...96 Kopeptyna i wysokoczuła troponina T w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST...98 KARDIOCHIRURGIA Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej bezpieczny i skuteczny zabieg Operacje Zastawki Aortalnej Poprzez Minitorakotomię Prawostronną Mniej Inwazyjne Podejście do Chirurgicznego Leczenia Pacjentów z Wadą Lewego Ujścia Tętniczego Mechaniczne wspomaganie serca u dzieci doświadczenia zabrzańskie Bezpieczeństwo bakteriologiczne pacjentów leczonych przy użyciu mechanicznego wspomagania krążenia w oddziałach kardiochirurgicznych badanie retrospektywne Mały dostęp operacyjny w kardiochirurgii mniej inwazyjne metody chirurgicznego leczenia niektórych wrodzonych i nabytych wad serca Adiponektyna i inne markery uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego Zastosowanie techniki porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH) do analizy specyficznych aberracji chromosomalnych w sporadycznych guzach śluzaka serca Całkowicie torakoskopowa dwustronna rozszerzona ablacja przetrwałego i przetrwałego długotrwającego migotania przedsionków z ablacją zwojów autonomicznych wyniki wczesne i średnioodległe BMI czynnikiem ryzyka po wymianie zastawki aortalnej? NT-proBNP i kopeptyna jako markery PPM u pacjentów po operacyjnym leczeniu ciężkiej stenozy zastawki aortalnej GENETYCZNE I BIOCHEMICZNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ Stężenie żelaza oraz parametry gospodarki żelazowej jako nowe czynniki ryzyka śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Związek polimorfizmów genu adiponektyny z zawałem serca w młodym wieku Niekorzystny efekt prognostyczny insulinooporności jest zależny od nasilenia miażdżycy tętnic wieńcowych i ulega osłabieniu z czasem 20-letnie prospektywne badanie jednoośrodkowe...122

5 Niekorzystny efekt prognostyczny insulinooporności a nie upośledzonego wydzielania insuliny u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową Określenie związku między wariantami polimorficznymi genów ACE, AGT, ANP, AT1R, ADD1, CYP11B2, GP, GNB a ryzykiem pierwszej hospitalizacji z powodu migotania przedsionków u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową Stężenie testosteronu całkowitego u mężczyzn z ostrym zespołem wieńcowym może być pomocne w przewidywaniu incydentów sercowo-naczyniowych w obserwacji długoterminowej Prognostyczna rola kwasu moczowego w grupie chorych ze stabilną chorobą wieńcową poddanych zabiegowi przezskórnej rewaskularyzacji z implantacją stentu metalowego Użyteczność kliniczna łożyskowego czynnika wzrostu u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową Związek allelu D genu enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych w populacji polskiej WADY ZASTAWKOWE I CHOROBY STRUKTURALNE SERCA Przezcewnikowa technika wielookluderowa w zamykaniu przecieków okołozastawkowych Wartość predykcyjna ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów po przezskórnym wszczepieniu zastawki aortalnej Czynniki wpływające na poprawę wydolności krążenia u pacjentów poddanych przezskórnej annuloplastyce mitralnej z powodu czynnościowej niedomykalności Własne doświadczenia w przezskórnej implantacji zastawki na stencie w pozycji płucnej Skuteczność i bezpieczeństwo zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego oraz przetrwałego otworu owalnego za pomocą zapinki Figulla (Occlutech) Przezcewnikowe zamykanie różnych wrodzonych i strukturalnych wad serca u 205 pacjentów z zastosowaniem nowych nitynolowych okluderów INTERWENCJE PRZESKÓRNE W CHOROBACH TĘTNIC WIEŃCOWYCH I OBWODOWYCH Ocena skuteczności optycznej tomografii koherentnej w ocenie wyniku angioplastyki balonem uwalniającym lek Selekcja proksymalnego vs. dystalnego systemu neuroprotekcji w zabiegach stentowania tętnic szyjnych doświadczenia jednoośrodkowe Prospektywne, randomizowane porównanie stentów elutujących paklitaksel i ewerolimus z identycznych stentów pokrytych biodegradowalnym polimerem u chorych po angioplastyce wieńcowej. (Badanie LEVEL) Rotablacja wysokoobrotowa w erze stentów uwalniających leki. Doświadczenie jednego ośrodka Wpływ choroby niedokrwiennej serca na wyniki odległej obserwacji pacjentów po zabiegu stentowania tętnicy szyjnej Czy stentowanie zwężonych tętnic nerkowych wpływa na masę i funkcję lewej komory serca, ciśnienie tętnicze, funkcję nerek oraz poziom cytokin? Bezpieczeństwo i możliwość wykonania przezskórnej rewaskularyzacji tętnic kończyn dolnych w trybie ambulatoryjnym u pacjentów w wieku podeszłym Obserwacja odległa oraz czynniki predykcyjne zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po zabiegu angioplastyki tętnic nerkowych Czynniki wpływające na odległe rokowanie i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów poddawanych angioplastyce tętnicy podobojczykowej Międzynarodowy rejestr agioplastyki tętnic nerkowych z implantacją stentu u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym i zwężeniem tętnicy nerkowej VARIA Łagodna hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia u chorych bez ostrych zespołów wieńcowych doświadczenia własne Znaczenie prognostyczne niedokrwistości u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych metodą PCI z wszczepieniem DES pierwszej i drugiej generacji...159

6 Wpływ migotania przedsionków na rokowanie chorych ze stabilną chorobą wieńcową leczonych inwazyjnie Związek współczynnika filtracji kłębuszkowej z rokowaniem u chorych ze stabilną chorobą wieńcową w wieku poniżej lub powyżej 75 lat Łagodne zwężenia obserwowane w kolejnych angiografiach tętnic wieńcowych zmniejszają szanse na odległe przeżycie pacjentów po transplantacji serca Średnia objętość płytki krwi (MPV) a ryzyko zgonu lub zawału serca u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) Przewlekłe zamknięcia tętnic wieńcowych rekanalizacja wsteczna jako sposób na poprawę skuteczności zabiegu rejestr 60 przypadków Czynniki wpływające na rokowanie 24-miesięczne u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST w zależności od płci Czynniki wpływające na wystąpienie nefropatii pokontrastowej u chorych OZW bez uniesienia odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową Stężenie wybranych biomarkerów i morfologia blaszki miażdżycowej u pacjentów z objawowym i bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej PROBLEMY ELEKTROTERAPII Anomalie żył płucnych i nadciśnienie tętnicze zmniejszają skuteczność zabiegu izolacji żył płucnych u chorych z migotaniem przedsionków Rezerwa kurczliwa lewej komory oraz obecność tzw. septal flash w przewidywaniu pozytywnego remodelingu w czasie 1 roku CRT: wieloośrodkowe badanie VIACRT Minimalnie inwazyjne zabiegi ablacji bez fluoroskopii i konieczności ochrony radiologicznej u dzieci i dorosłych Hybrydowa ablacja migotania przedsionków roczne wyniki obserwacji Brak poprawy jakości życia u chorych poddanych terapii resynchronizującej jest silnym determinantem niekorzystnego rokowania, niezależnie od poprawy parametrów klinicznych i echokardiograficznych Niepotrzebne pętle elektrod w zastawce trójdzielnej czy możemy je tylko obserwować? Wysoka częstość występowania niemego niedokrwienia CUN podczas izolacji żył płucnych uzupełnionej o dodatkowe linie lewoprzedsionkowe z wykorzystaniem elektrody 8 mm Użyteczność automatycznej analizy wzorca w trakcie mapowania stymulacyjnego u pacjentów poddawanych ablacji z powodu arytmii komorowych wywodzących się z drogi odpływu prawej oraz lewej komory Diagnostyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia wciąż istotny problem kliniczny Trwałość stymulacji serca typu DDD w długoletniej obserwacji VARIA ELEKTROTERAPIA INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA Nieinwazyjne wskaźniki holterowskie w ocenie ryzyka wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Zmienność morfologii zespołów QRS przy maksymalnej i minimalnej częstości rytmu serca w ocenie 24-h Holter EKG u pacjentów z wszczepionym stymulatorem CRT czy istnieje związek z prawidłową odpowiedzią na resynchronizację? Analiza zmian czułości baroreceptorów szyjnych w trakcie leczenia omdleń wazowagalnych treningiem pionizacyjnym Zmienność repolaryzacji w przewidywaniu wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Zastosowanie teletransmisji EKG i bezpośredniego transportu do odległego ośrodka kardiologii inwazyjnej zmniejsza śmiertelność szpitalną w STEMI Czy codzienne monitorowanie procentu stymulacji resynchronizującej ma istotne znaczenie kliniczne? Pozostałości łącznotkankowe po przezżylnym usunięciu elektrod Echokardiograficzny test dobutaminowy w przewidywaniu odwróconego remodelingu u pacjentów kwalifikowany do wszczepienia CRT...202

7 WRODZONE WADY SERCA, KRĄŻENIE PŁUCNE Czy leczenie bosentanem wpływa na poprawę jakości życia i stanu psychicznego pacjentów z zespołem Eisenmengera? Przydatność wybranych parametrów ultradźwiękowej oceny istotności niedomykalności płucnej u pacjentów po korekcji tetralogii Fallota Zależność między wielkością przecieku przez drożny otwór owalny a niedokrwiennymi incydentami neurologicznymi i migreną Troponina T wysokiej czułości u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca Charakterystyka kliniczna pacjentów niskiego ryzyka po przebytym niedokrwiennym incydencie neurologicznym lub z migreną diagnozowanych w kierunku obecności PFO Czynnik różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) i jego udział w remodelingu tętnic po skutecznej chirurgicznej korekcji koarktacji aorty Znaczenie kliniczne drożnego otworu owalnego u pacjentów z ostrą zatorowością płucną Przeszcepy płuc w idiopatycznym nadciśnieniu płucnym (ipah) wyniki, charakterystyka i strategia Zabrzańskiego Programu Przeszczepiania Płuc Ocena parametrów echokardiograficznych wpływających na rokowanie u pacjentów z ostrą zatorowością płucną Parametry ergospirometryczne determinujące jakość życia u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym Analiza przebiegu klinicznego i chorób współistniejących w zatorowości płucnej u pacjentów w wieku 80 lat w porównaniu z osobami młodszymi NABYTE WADY SERCA, KARDIOLOGIA DZIECIĘCA Gęstość mostkowych połączeń elastynowych i kolagenowych wpływa na podłużną funkcję skurczową mięśnia lewej komory u pacjentów z ciężką stenozą aortalną Częstość występowania oraz czynniki predykcyjne ostrego uszkodzenia nerek (AKI) po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) Powikłania krwotoczne po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) Porównanie wartości wychylenia pierścienia mitralnego, maksymalnej prędkości ruchu pierścienia mitralnego oraz globalnego odkształcenia podłużnego w stenozie aortalnej z zachowaną frakcją wyrzutową Współczesny stan techniki przeszczepów serca u dzieci: doświadczenie Zabrza Jednoośrodkowe doświadczenia w przezskórnym poszerzaniu tętnic płucnych u chorych po zabiegu Norwooda Przezcewnikowe poszerzanie rożnych zastawkowych i naczyniowych zwężeń za pomocą nowych, nisko-profilowych cewników balonowych NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I Analiza danych elektrokardiograficznych u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności krążenia Znaczenie prognostyczne rezerwy kurczliwości w teście dobutaminowym dla prognozowania odpowiedzi na terapię resynchronizującą w niedokrwiennej i nieniedokrwiennej dysfunkcji komory lewej badanie VIA Funkcja rozkurczowa lewej komory podczas uzupełniającego leczenia trastuzumabem raka piersi z nadekspresją receptora typu 2 dla naskórkowego czynnika wzrostu Leczenie farmakologiczne pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Znaczenie prognostyczne D-dimerów u chorych z przewlekłą niewydolnością serca Predyktory poprawy czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej w krótkoterminowej obserwacji po wszczepieniu układu resynchronizacji serca Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca Produkty zaawansowanej glikacji w tkance łącznej niewydolnego serca...244

8 Hipogonadyzm i zaawansowanie niewydolności serca jako główne czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń depresyjnych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Trendy umieralności z powodu niewydolności serca w Polsce Funkcja prawej komory niezależnie wpływa na wydolność fizyczną chorych z zaawansowaną niewydolnością serca NIEWYDOLNOŚĆ SERCA II Spoczynkowa częstość rytmu serca przy przyjęciu do szpitala a przebieg hospitalizacji u pacjentów z niewydolnością serca Ocena dyssynchronii lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych w kwalifikacji do terapii resynchronizującej Migotanie przedsionków i białko sst2 w rokowaniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca w obserwacji rocznej Czynniki determinujące odległe rokowanie kliniczne u chorych z przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory w populacji polskiej rejestru ESC-HF Pilot Choroby towarzyszące i leki stosowane w niewydolności serca a występowanie niedoborów hormonów anabolicznych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Echokardiograficzne wskaźniki funkcji prawej komory wpływające na wysiłkową odpowiedź wentylacyjną w lewo- i prawokomorowej niewydolności serca Zaburzenia czynności tarczycy u chorych z niewydolnością serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Czy infekcja w znaczący sposób wpływa na rokowanie u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca? Białko sst2 jako marker prognostyczny niekorzystnych zdarzeń sercowych w przewlekłej niewydolności serca VARIA CHOROBY CYWILIZACYJNE Ekspresja mikrocząstek mirna i białka S100 w ostrym niedokrwieniu mózgu spowodowanym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej Wpływ dożylnego leczenia furosemidem na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne i nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej badanie prospektywne rodzin Umieralność przedwczesna z powodu nagłego zgonu sercowo-naczyniowego i choroby niedokrwiennej serca w Polsce w okresie Wpływ poszczególnych typów migotania przedsionków na ryzyko wystąpienia nefropatii indukowanej kontrastem u chorych z zawałem serca leczonym inwazyjnie Czy aktywność transkrypcyjna genów jądrowego czynnika kappa B (NF-κB) u chorych z wczesnymi etapami miażdżycy tętnic wieńcowych różni się od aktywności transkrypcyjnej osób zdrowych? Zróżnicowany profil osoczowych mirna u pacjentów z drożnym vs zamkniętym naczyniem wieńcowym w ostrym zespole wieńcowym Wpływ polimorfizmów w genach interleukiny-1 beta na zaawansowanie miażdżycy tętnic wieńcowych i wiek w czasie pierwszego w życiu ostrego zespołu wieńcowego Związek zmienności ciśnienia tętniczego krwi ze sztywnością tętnic Czy obturacyjny bezdech senny wpływa na funkcję rozkurczową lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze? Badanie RESIST-POL Wpływ geometrii lewej komory na jej funkcję skurczową u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Badanie RESIST POL...286

9 SESJE PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK NAUKI KLINICZNE Czynniki ryzyka oraz metody leczenia restenozy w stencie implantowanym do tętnicy kręgowej w populacji prospektywnego randomizowanego badania STOVAST (STenting for Ostial Vertebral Artery STenosis) Przezżylna ekstrakcja 2277 elektrod stałych u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych efektywność i komplikacje Rokowanie pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Przedkliniczna ocena zależności biodegradacji polimeru i kinetyki sirolimusa ze stentu uwalniajacego lek oparta na nowej metodzie analitycznej NAUKI PODSTAWOWE Wpływ bakteryjnego CpG DNA i oksydowanego cholesterolu na funkcje barierowe i właściwości immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego Rola apeliny w ośrodkowej regulacji czynności kładu sercowo-naczyniowego u szczurów z pozawałową niewydolnością serca oraz na diecie wysokotłuszczowej Odpowiedź biologiczna na różną grubość przęseł stentów elutujących sirolimus na modelu przerostu neointimy tętnic wieńcowych świni domowej Brak interleukiny 6 nasila ultrastrukturalne zmiany w mięśniu sercowym związane ze starzeniem u myszy Wpływ statyn na ekspresję czynnika tkankowego i kalcyfikację komórek interstycjalnych ludzkiej zastawki aortalnej PRACE STUDENCKIE Czy gry wideo bez przemocy wpływają na parametry hemodynamiczne i równowagę autonomiczną u młodych, zdrowych mężczyzn i kobiet? Brak typowych objawów klinicznych w przebiegu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST różnice w charakterystyce wyjściowej, postępowaniu i rokowaniu pacjentów w zależności od manifestacji Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe po implantacji stentów uwalniających leki u pacjentów z przewlekłym zamknięciem naczynia wieńcowego Stosunek do wiedzy o chorobie wśród chorych z niewydolnością serca w oparciu o standaryzowane ankiety psychologiczne i ustrukturyzowane wywiady telefoniczne Wpływ liczby oraz całkowitej długości implantowanych stentów na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową w obserwacji odległej Niski odsetek zlecania konsultacji stomatologicznych pacjentom z niewydolnością serca przyjmowanym przez polskich lekarzy wyniki badania themeasureofunawareness of concomitantteeth pathologies& HF SESJE PRZYPADKÓW KLINICZNYCH INTERWENCJE W WADACH ZASTAWKOWYCH SERCA Dyskwalifikacja z tavi i co dalej? opis przypadku Złożona interwencja wieńcowa i strukturalna u chorego z zaawansowaną kardiomiopatią niedokrwienną i przeciekiem okołozastawkowym Małoinwazyjne wszczepienie protezy zastawki aortalnej poprzez prawostronną minitorakotomię prezentacja 4 przypadków Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej u pacjenta wysokiego ryzyka ze zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej o bardzo szerokim pierścieniu...323

10 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Zawał serca stemi w 28 tygodniu ciąży Ostre rozwarstwienie aorty powikłane zawałem mięśnia sercowego bez rozwarstwienia tętnic wieńcowych oraz ostrą niewydolnością nerek u pacjentki z rozpoznanym zespołem Marfana Włókniak brodawczakowaty zastawki aortalnej powodujący nawracające zawały serca z uniesieniem odcinka ST z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych u 48-letniej kobiety A case with classic indications for surgery (CABG + AVR) with significant aortic valve stenosis, chronic total occlussion of the right coronary artery, and significant left main stenosis. Alternative treatment in accordance with the current ESC guidelines Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej w leczeniu zaawansowanej choroby wieńcowej CIEMNE STRONY ELEKTROTERAPII TRUDNE DECYZJE KLINICZNE CZ. I Omyłkowa implantacja elektrody do lewej komory poprzez nakłucie lewej tętnicy podobojczykowej niełatwe decyzje z usuwaniem elektrody Po nitce do kłębka od odelektrodowego zapalenia zapalenia wsierdzia do skrzepliny w lewej komorze opis przypadku Fourty years of permanent cardiac pacing pit stop for lead extraction Późna, ostra tamponada serca wywołana odleżyną osierdzia ściennego jako powikłanie implantacji elektrod wewnątrzsercowych CIEMNE STRONY ELEKTROTERAPII TRUDNE DECYZJE KLINICZNE CZ. II Utrata stymulacji resynchronizującej wynikająca z korelacji występowania pvc i działania algorytmu PMT protection Przewlekła tamponada i zaciskające zapalenie osierdzia jako późne powikłanie ablacji opis przypadku Laminopatia z szybką progresją choroby wieńcowej i utajonym zespołem preekscytacji Rescue ablation of electrical storm in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in pregnancy OBRAZOWANIE KLINICZNE ZNACZENIE W TERAPII Acute pulmonary trunk dissection in a patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension Niewydolność serca u chorego z ciasną stenozą dwupłatkowej zastawki aortalnej dlaczego badamy aortę? Nowo rozpoznane przerwanie ciągłości aorty Zespolenie pottsa u dziecka z ponadsystemowym ciśnieniem w tętnicy płucnej opis przypadku Przetoka pomiędzy aortą wstępującą, pniem płucnym i lewą komorą serca u 40-letniego mężczyzny po leczeniu operacyjnym infekcyjnego zapalenia wsierdzia BEZDECH, OMDLENIA, REHABILITACJA Czy kardiolog powinien rutynowo uwzględniać zaburzenia oddychania podczas snu jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego? Omdlenia psychogenne Rehabilitacja pacjentki z rozwarstwieniem aorty i jego skutkami względnie przeciwwskazana wydaje się być konieczna Rehabilitacja pacjenta z ICD po burzy elektrycznej INDEKS AUTORZY ABSTRAKTÓW...354

11 SESJE PRAC ORYGINALNYCH PREZENTACJE USTNE

12 Niewydolność serca

13 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Rozkład objętości erytrocytów nowym parametrem rokowniczym u chorych z niewydolnością serca w porównaniu do BNP, peakvo2 i VE/VCO2slope Red cell distribution width, a novel prognostic marker in heart failure patients in comparison to BNP, peak VO2 and VE/VCO2slope Ewa Ciesiółka 1, Ewa Straburzyńska-Migaj 2, Lidia Chmielewska-Michalak 2, Stefan Grajek 2 1 I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital w Śremie Sp. z o.o. 2 I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM, Długa 1/2 Poznań Red cell distribution width (RDW) is found to be a novel independent prognostic marker in patients with chronic and acute heart failure. RWD is a parameter provided in every blood count tests results, so it is a simple, widely available and inexpensive test. Preliminary evidence suggests that it has similar prognostic power when compared with established prognostic marker in HF - NT-proBNP. It has not been compared with BNP and parameters of cardiopulmonary exercise test. Our aim was to evaluate prognostic power of RDW in comparison with BNP and parameters of cardiopulmonary exercise test (CPX): peak VO2 and VE/VCO2slope which are established prognostic markers in chronic heart failure (CHF). METHODS The study group consisted of 146 CHF patients (age 55 ± 15 yrs, 65 CAD, 34 female, LVEF 25 ± 7%, 49% with NYHA 3, BMI 28 ± 5 kg/m²) hospitalized for heart transplant evaluation or ICD/CRT-D implantation. CPX was performed in 116 patients. RESULTS Mean RDW at baseline in the whole group was 13,4 ± 2,1%, Hb 8,9 ± 0,9 mmol/l, E 4,8 ± 0,6; L 7,1 ± 1,7; Hct 42,7 ± 4,3%, BNP 906,4 ± 912,1 pg/ml. During mean follow-up of 14 ± 4 months 24 (16%) patients died from all causes or had heart transplant (HTX). Patients who died/htx had worse CHF at baseline as shown by a significantly more prevalent NYHA III class (75 vs 44%; p = 0,0059) and worse LV function (LVEF 20,6 ± 7,7 vs 26,1 ±7,0%; p = 0,0013) as well as significantly higher BNP levels (1345,8 ± 920,5 vs 810,5 ± 885,8 pg/ml; p = 0,001) and RDW (15,0 ± 2,8 vs 13,0 ± 1,8%; p = 0,0006). PeakVO2 was significantly lower (13,6 ± 4,9 vs 17,8 ± 4,9 ml/kg/min; p=0,0020) and VE/VCO2slope higher (39,9 ± 10,4 vs 31,5 ± 8,1; p=0,0011). There were no significant differences in creatinine levels, BMI and age between both groups. Comparing RDW and BNP in multivariate analysis (Cox proportional hazard model) it was shown that only RDW was an independent predictor of mortality (HR=1,24; 95%PU=1,11-1,39; chi² =14,26; p=0,0002). Based on ROC analysis optimal cut-off values have been defined for the RDW = 14,2% (AUC=0,722; p=0,0004) and BNP = 580,3pg/ml (AUC=0,713; p=0,0007). Multivariate analysis in the group with CPET shown that the strongest independent risk marker is VE/VCO2slope, better than peak VO2 and BNP (HR=1,06; 95%CI 1,03-1,10; Chi²=11,62; p=0,0007). 12

14 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA CONCLUSION We have shown that RDW is an independent prognostic marker in patients with stable CHF and provides higher prognostic value than BNP. RDW has similar to peakvo2 but weaker than VE/VCO2slope prognostic value in predicting all-cause mortality or heart transplant. 13

15 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Anemia wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS Anaemia in patients admitted with cardiogenic shock complicating AMI early and 2-year outcomes from the PL-ACS registry Marek Gierlotka 1, Mariusz Gąsior 1, Małgorzata Świetlińska 1, Michał Hawranek 1, Mateusz Tajstra 1, Krzysztof Wilczek 1, Marianna Janion 2, Zbigniew Kalarus 3, Marian Zembala 4, Lech Poloński 1, 1 III Katedra i Kliniczny Odział Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Skłodowskiej-Curie Zabrze 2 II Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Grunwaldzka 45 Kielce 3 I Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Skłodowskiej-Curie 9 Zabrze 4 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Skłodowskiej-Curie 9 Zabrze Anemia jest jednym z czynników pogarszającym rokowanie u chorych z zawałem serca. Celem badania było porównanie sposobu postępowania i wyników leczenia chorych przyjmowanych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca, z obecnością lub nie anemii przy przyjęciu. METODYKA Do analizy włączono 680 pacjentów ze wstrząsem kardiogennym i zawałem serca (STEMI i NSTEMI) z rejestru PL-ACS, u których znana był wyjściowy poziom hemoglobiny, oznaczany przy przyjęciu. Anemię zdefiniowano jako poziom hemoglobiny < 11,5 g/dl u kobiet i < 12,5 g/dl u mężczyzn. WYNIKI (TABELA) Pacjenci z anemią przy przyjęciu stanowili 26% badanych chorych. Byli oni starsi średnio o 7 lat i częściej stwierdzano u nich w wywiadzie niewydolność nerek. Istotnie rzadziej mieli oni też wykonywaną pierwotna angioplastykę wieńcową PCI (48% vs 66% u chorych bez anemii, p<0,0001). Częstość dużych krwawień podczas hospitalizacji była u nich wyższa (15% vs 9%, p=0,034), podobnie jak śmiertelność, zarówno wczesna jak i 2-letnia (81% vs 61%, p<0,0001). Dwuletnią śmiertelność w zależności od sposobu leczenia przedstawia rycina. Postępowanie inwazyjne wiązało się z istotnie lepszym rokowaniem, zarówno wśród chorych z anemią, jak i bez anemii przy przyjęciu. WNIOSKI Chorzy ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca i anemią mają bardzo wysoką dwuletnią śmiertelność. Redukcja śmiertelności przy zastosowaniu postępowania inwazyjnego jest podobna u chorych z anemią i bez anemii przy przyjęciu. 14

16 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 15

17 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Wyższe stężenie fosforanów, nowego czynnika ryzyka sercowo naczyniowego, jest niezależnie skojarzone z nasileniem katabolizmu w niewydolności serca Higher serum phosphorus, a novel risk factor of cardiovascular risk, is independently associated with catabolic predominance in heart failure Piotr Rozentryt 1, Jacek Niedziela 1, Jolanta Nowak 1, Ewa Jankowska 2, Stephan von Haehling 3, Wolfram Doehner 3, Stefan Anker 3, Lech Poloński 1, 1 III Katedra i Kliniczny Odział Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Skłodowskiej-Curie Zabrze 2 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Weigla 5 Wrocław 3 Department of Cardiology, Applied Cachexia Research, Charité Medical School, Campus Virchow-Klinikum, Augustenburger Platz 1 Berlin WPROWADZENIE Badania epidemiologiczne dowodzą, iż stężenie fosforanów nieorganicznych (Pi) w surowicy > Mmol/L skojarzone są ze zwiększoną śmiertelnością. Stężenie Pi w komórkach jest wielokrotnie wyższe niż we krwi. Mogą być one uwalniane w czasie rozpadu komórek (np. zespół rozpadu guza) lub w skutek niedotlenienia i katabolizmu. U chorych z niewydolnością serca (NS) równowaga katabolizm-anabolizm ulega zmianom, co jest przyczyną zmian bezobrzękowej masy ciała (BMC). U leczonych pacjentów obserwowane są różne sekwencje zmian BMC: utrata wzrost, tylko wzrost, tylko utrata i zmiany te skojarzone są z odmiennym rokowaniem. CEL Celem pracy jest sprawdzenie hipotezy, iż utrata masy ciała w NS, niezależnie od innych czynników, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem Pi >1.25 Mmol/L. MATERIAŁ I METODY U 1029 chorych z NS (12% kobiet, NYHA 2.7±0.9, LVEF - 25±7%, 67% - etiologia niedokrwienna) przeanalizowano zmiany BMC w NS. Rejestrowano masę ciała przed NS, minimalną w czasie trwania NS i masę ciała w dniu badania stężenia fosforanów. Obliczono wielkość utraty (wartość 0) i wielkość wzrostu (wartość 0). Sumę uznano za ekwiwalent równowagi katabolizm-anabolizm (RK-A). Z wykorzystaniem regresji logistycznej obliczono względne ryzyko Pi > 1.25 Mmmo/l za referencyjny przyjmując Q4 (neutralna RK-A). 16

18 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Tabela 1. Względne ryzyko Pi >1.25 Mmol/L dla kwintyli RK-A Kwintyle RK-A Model po uwzględnieniu wieku, płci, BMI i egfr Model w pełni adjustowany OR (95% CI), p OR (95% CI), p Q1 2.42, ( ), p= , ( ), p=0.003 Q2 1.94, ( ), p= , ( ), p=0.06 Q3 1.75, ( ), p= , ( ), p=0.09 Q4 (ref.) Q5 1.31, ( ), p= , ( ), p=0.71 P dla trendu p=0.04 p=0.02 WNIOSKI Utrata BMC w HF jest niezależnym czynnikiem ryzyka podwyższonego stężenia fosforanów. 17

19 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Czy reaktywne nadciśnienie płucne ma znaczenie prognostyczne u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji? Does reactive pulmonary hypertension have any prognostic significance in patients with severe heart failure referred for transplantation? Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Jerzy Korewicki 1, Walerian Piotrowski 2, Tomasz Zieliński 1 1 Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Alpejska 42 Warszawa 2 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Niemodlińska 33 Warszawa WSTĘP Nadciśnienie płucne jest znanym czynnikiem niekorzystnym rokowniczo u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Brak jest natomiast doniesień oceniających wpływ rodzaju nadciśnienia płucnego na rokowanie pacjentów oczekujących na transplantację serca (TS). CEL PRACY Celem pracy była ocena wartości prognostycznej rodzaju nadciśnienia płucnego u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji. PACJENCI I METODA Poddano analizie dane 522 pacjentów zakwalifikowanych do transplantacji serca w latach w 4 ośrodkach transplantacyjnych w Polsce. Przeprowadzano panel badań zgodnie z przyjętymi standardami International Society of Heart and Lung Transplantation kwalifikacji do TS. W zależności od mpap, PCWP i PVR podzielono pacjentów na 3 grupy: A- bez nadciśnienia płucnego, (mpap <25mmHg) pacjentów, B- bierne nadciśnienie płucne (mpap >25mmHg, PCWP > 15mmHg, PVR<3 j.wood a) pacjentów, C-reaktywne nadciśnienie płucne (mpap>25mmhg, PCWP>15mmHg, PVR >3j.Wood a) pacjentów. Za końcowy punkt badania przyjęto śmierć pacjenta, natomiast wykonanie transplantacji uznano jako zakończenie obserwacji. Analiza statystyczna oceny ryzyka zgonu w oparciu o analizę jedno- i wieloczynnikową przeprowadzano stosując test Cox a oraz analizowano krzywe przeżycia Kaplan a Meiera w poszczególnych grupach. Wszystkie wyliczenia prowadzono w oparciu o program SAS v WYNIKI Do analizy włączono 522 pacjentów (458 mężczyzn) w wieku śr. 50 lat. 438 pacjentów (84%) było w klasie wydolności NYHA III i IV. Średnia wartość NTproBNP mediana: 2617pg/ml, wskaźnik Aaronsona (HFSS) średnio 7,67. W badaniu echo średnia EF 20,9±7,7% LVEDD 72,3±10,4mm. U 313 (60%) pacjentów stwierdzono nadciśnienie płucne z mpap 28±11,2, PCWP 20,7±9,4, CI 1,96±0,87. 18

20 PREZENTACJE USTNE r., godz NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Wśród 21 analizowanych parametrów wpływ na rokowanie wyliczone w jednoczynnikowej analizie Cox a miały: EF, LVEDD, LVESD, HFSS NTproBNP, stężenie sodu. Spośród wyników pomiarów hemodynamicznych jedynie PCWP miał istotny wpływ na przeżycie pacjentów. W analizie wieloczynnikowej tylko LVEDD, wielkość VO2max, stężenie sodu miały wpływ na przeżycie pacjentów. Szacowana częstotliwość zgonów w grupie chorych z reaktywnym nadciśnieniem płucnym nie różniła się od śmiertelności w grupie A i B. WNIOSKI Reaktywne nadciśnienie płucne u chorych zakwalifikowanych do transplantacji serca nie ma dodatkowej wartości prognostycznej w okresie oczekiwania na przeszczep. Czynnikami prognostycznymi są natomiast: stężenie sodu w surowicy, wymiar późnorozkurczowy lewej komory oraz wartość VO2max w próbie ergospirometrycznej. 19

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego ARTYKUŁ POGLĄDOWY Schemat diagnostyczno terapeutyczny w przewlekłej niewydolności serca uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego Grzegorz Gajos Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STRESZCZENIA

PROGRAM I STRESZCZENIA PROGRAM I STRESZCZENIA ZŁOCI SPONSORZY: BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST. JUDE MEDICAL SPONSORZY: BOEHRINGER INGELHEIM FIRMY WSPIERAJĄCE: BARD, BIOSENSE-WEBSTER, GE, HAGMED,HAMMERMED, ITAM, POLPHARMA,

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR DWUMIESIĘCZNIK NR 3(9), ROK 2013 GAZETA INFORMACYJNA ISSN 1507 1502 W N U M E R Z E: Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 4, 198 207 NEFROKARDIOLOGIA Redaktor działu: dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 69 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 69-77 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 29.06.2010. Poprawiono/Corrected: 04.12.2012 Zaakceptowano/Accepted: 11.01.2013 Akademia Medycyny Ocena

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku

Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. X: 243 318 DOI: 10.5603/KP.2013.0280 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Markery stosowane. w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA. Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca

Markery stosowane. w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA. Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca Markery stosowane w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO podstawowy problem Publicznej Służby Zdrowia OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY

Bardziej szczegółowo

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 9, No. 3, pp. 19 122 Copyright 23 Via Medica ISSN 1234 95X Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened,

Bardziej szczegółowo

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Acta Angiol. Vol. 12, No. 3, pp. 106 116 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1234 950X ORIGINAL PAPER Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej: nowe spojrzenie na trudny problem kliniczny

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej: nowe spojrzenie na trudny problem kliniczny Kardiologia Polska 2013; 71, 1: 72 76 ISSN 0022 9032 ARTYKUŁ POGLĄDOWY / REVIEW ARTICLE Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej: nowe spojrzenie na trudny problem kliniczny Hypertension

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005 Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz a,1, Leo L. Bossaert b,*,1, Nicolas Danchin c, Nikolaos I. Nikolaou d a Department of Cardiology, Campus Benjamin Franklin, Charite,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariola Cieśla- Dul OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz SZANOWNI PAŃSTWO, tradycyjnie już letni numer Kardioprofilu towarzyszy ważnemu wydarzeniu w naszym środowisku. To coroczne, czerwcowe spotkanie XI już Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Gorąco

Bardziej szczegółowo

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report E. Babicz-Zielińska, W. Szczepańska, E. Śleszycka Problem nadwagi i otyłości : 1069 1071 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Life-threatening peripartum cardiomyopathy of

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej

u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej ARTYKUŁ ORYGINALNY Stężenie w surowicy inter leukiny 6, interleukiny 10 oraz białka C reaktywnego u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką w obserwacji 6 miesięcznej Łukasz

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo