wymagania programowe z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wymagania programowe z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości"

Transkrypt

1 wymagania programowe z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzające Uczeń: Wymagania Dopełniające Uczeń: Liczba godzin Co to jest historia? Czas w historiiutrwalenie. s historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia jako nauka pomocnicza historii - epoki historyczne - dawne sposoby mierzenia czasu - zamiana lat na wieki - wyznaczanie granic wieków I, II, III terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, prahistoria - dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych - podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych - wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność - określa wiek danego wydarzenia i umiejscawia je w odpowiedniej epoce historycznej I - zamienia lata na wieki, - pisze wieki cyframi rzymskimi, - umie pracować z osią podstawowe - wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa - omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów - wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu - rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim - określa ramy chronologiczne epok historycznych - zamienia lata na wieki, - pisze wieki cyframi rzymskimi, - umie pracować z osią - poznanie roli archeologa w rekonstrukcji dawnych dziejów - rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim. - zamienia lata na wieki, - pisze wieki cyframi rzymskimi, - umie pracować z osią 2

2 . Prahistoria człowieka s praca z taśmą chronologiczną - pochodzenie człowieka - ewolucja człowieka i jej etapy - cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych - osiągnięcia człowieka pierwotnego..2 czasu, - wie, ze nie ma zerowego roku i zerowego wieku - określa połowę wieku - wyznacza granice wieków. ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI terminami: ewolucja, australopitek,, homo sapiens, paleolit, koczowniczy tryb życia - wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka kolebkę ludzkości - opisuje warunki życia ludzi w czasach prahistorycznych - podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych - wymienia sposoby krzesania ognia stosowane przez człowieka pierwotnego - wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka czasu, - wie, ze nie ma zerowego roku i zerowego wieku - określa połowę wieku - wyznacza granice wieków. podstawowe - określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka - podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych i ich umiejętności - omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka - wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody czasu, - wie, ze nie ma zerowego roku i zerowego wieku - określa połowę wieku - wyznacza granice wieków. rozszerzające terminami: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego - - wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi 2

3 2. Czas wielkich przemian s wpływ zmian klimatu na życie człowieka - rewolucja neolityczna - początki rolnictwa i hodowli - pierwsze osady - budowle megalityczne - początek metalurgii..2 - porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez człowieka trybu osiadłego, terminami: neolit, rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, megalit, dolmen, epoka brązu, epoka żelaza - określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej - opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną - przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób - omawia sposób wytopu brązu i żelaza - wymienia rodzaje narzędzi i ozdób wytwarzanych w epoce brązu podstawowe - przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego - omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu - charakteryzuje wygląd osad neolitycznych miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej - opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych - wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali rozszerzające - -uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej 3.Starożytne Cywilizacje - atlas, - mapa - Cywilizacje starożytnego Wschodu i ich 2 - wymienia najstarsze starożytne cywilizacje i lokalizuje ich położenie - porównuje położenie - podaje strony dodatnie i ujemne w położeniu 3

4 4. W kraju Sumerów 5. Babilonia i Asyria s (w tym: tekst źródłowy, s. 2) 2 3 s (w tym: tekst źródłowy, s. 26) 4 5 położenie, - Cywilizacje basenu Morza Śródziemnego i ich położenie. - położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii - powstanie pierwszych państw - organizacja państwa Sumerów - osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej - państwo babilońskie - Hammurabi i jego kodeks prawny - Babilon - państwo asyryjskie - organizacja armii asyryjskiej na mapie starożytnych cywilizacji, starożytnych cywilizacji podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej terminami: cywilizacja, Żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo, królkapłan, zikkurat Mezopotamię - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii - określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii - opisuje wygląd miast sumeryjskich związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 62 r. p.n.e., VI w. p.n.e. terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan podstawowe - charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii - wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne - wymienia osiągnięcia Sumerów - omawia organizację państwa babilońskiego - wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa - interpretuje zasadę oko za oko, ząb za ząb -- przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw - omawia organizację państwa Sumerów - wymienia rodzaje wojsk wschodzących w skład armii asyryjskiej - wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów - wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii 4

5 - prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii postaci: Hammurabiego, Nabuchodonozora II, Sargona II Wielkiego, Asurbanipala państwo babilońskie i asyryjskie - omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego - ocenia starożytny system prawny - opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II - omawia system religijny starożytnej Babilonii - przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej asyryjskiej - opisuje organizację armii asyryjskiej 6. W Egipcie faraonów s ćwiczeń, położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu - Nil i jego rola - organizacja państwa egipskiego - społeczeństwo starożytnego Egiptu związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 3 r. p.n.e. - podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon Egipt - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie - charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego - określa zakres władzy podstawowe - wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej - uzasadnia słuszność określenia Egipt darem Nilu - omawia organizację państwa egipskiego - opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II - prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e. - przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II - tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego 5

6 6. Piramidy, mumie i hieroglify 7. Starożytny Izrael s (w tym: tekst źródłowy, s. 33) 8 9 s (w tym: tekst źródłowy, s. 39) religia Egipcjan - wiara w życie pozagrobowe - osiągnięcia cywilizacji egipskiej - pochówek zmarłych mumifikacja, grobowce, piramidy - powstanie państwa Izrael - położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny - panowanie Dawida i Salomona - niewola babilońska - judaizm - Biblia faraona związane z datami: ok r. p.n.e., 33 r. p.n.e. terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify, Dolina Królów - wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich - podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich - przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej - określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego terminami: Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza postaci: Abrahama, Mojżesza, Dawida, - wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich - omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan - podaje przyczyny mumifikacji zwłok - tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy - ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg - opisuje okoliczności powstania państwa Izrael - charakteryzuje system wierzeń Izraelitów - opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej - określa różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych - opisuje etapy procesu mumifikacji - określa system wartości starożytnych Egipcjan - wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów - omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona - przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego - określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków - ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego 6

7 8. Indie i Chiny s (w tym: tekst źródłowy, s. 44) położenie geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin - powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huangho i Jangcy - buddyzm - hinduizm - organizacja państwa chińskiego - konfucjanizm materiał wykraczający poza podstawę programową Salomona, Cyrusa II Wielkiego Izrael - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny - charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu - wyjaśnia różnice między politeizmem a monoteizmem odwołując się do wybranych przykładów. - określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm postaci: Buddy, Konfucjusza Indie i Chiny - omawia położenie cywilizacji starożytnych - zakres podstawowy - omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie Indusu - przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów - określa system wartości wyznawców buddyzmu i hinduizmu - prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie - opisuje organizację państwa chińskiego - zakres rozszerzający, - charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza - tłumaczy, dlaczego konfucjanizm stał się religią państwową 7

8 9. Od rysunków naskalnych do alfabetu s (w tym: tekst źródłowy, s. 48) osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin - ewolucja pisma - rodzaje pisma - materiały piśmiennicze - alfabet - osiągnięcia Fenicjan geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej - podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie - wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne - podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności - określa rolę pisma w starożytności - wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego - wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej podstawowe - wymienia przyczyny powstania pisma - przedstawia historię pisma - omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej - wyjaśnia znaczenie pisma dla cywilizacji współczesnej - opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan - opisuje sposób produkcji papirusu - tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym. Świat Hellenów POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I s (w tym: tekst źródłowy, s. 59) - położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji - zajęcia Hellenów ROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA Grecję - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji - wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a - charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską - przedstawia przebieg kolonizacji greckiej 2 8

9 2. Demokratyczne Ateny s (w tym: tekst źródłowy, s. 62) organizacja miast-państw - kultura minojska i mykeńska - czynniki jednoczące Greków - kolonizacja grecka - zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej - społeczeństwo Aten - instytucje władzy w Atenach - ostracyzm - wygląd starożytnych Aten wyjaśnia wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój polityczny starożytnej Grecji, - określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej terminami: Hellada, Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia - opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji zasięg kolonizacji greckiej - wymienia czynniki jednoczące Greków związane z datą 508 r. p.n.e. - narodziny demokracji, Peryklesa terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), demagog, także na organizację państwowości greckiej - opisuje wygląd greckiej polis - omawia sposób powstawania państw greckich - tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora - wymienia przyczyny i skutki kolonizacji greckiej - prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej - wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną - ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w zasieg kolonizacji greckiej. rozszerzajace, - wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm - określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione 9

10 strateg, ostracyzm, Akropol, agora, stoa Ateny - charakteryzuje społeczeństwo Aten - wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis - opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków rozwoju demokracji ateńskiej - opisuje wygląd starożytnych Aten - omawia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej 3. W starożytnej Sparcie s (w tym: tekst źródłowy, s. 66) Sparta - mieszkańcy Sparty - ustrój Sparty - wychowanie spartańskie - obyczaje Spartan Likurga terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe Spartę - charakteryzuje społeczeństwo spartańskie - opisuje życie i zajęcia Spartan - omawia ustrój Sparty i zadania organów władzy w polis - przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego - tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie -wymagania podstawowe - określa rolę i zadania królów spartańskich - dokonuje oceny ustroju Sparty - tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety - ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan - opisuje ustrój spartański i zasady jego funkcjonowania - wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten - wymienia etapy wychowania spartańskiego - wyjaśnia znaczenie powiedzeń: z tarczą lub na tarczy, mówić lakonicznie - omawia współczesne znaczenie słowa spartański - przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia 0

11 - wyjaśnia, kto i dlaczego podlegał wychowaniu spartańskiemu 4. Wojny perskie 5. Wierzenia starożytnych Greków s (w tym: tekst źródłowy, s. 72) s (w tym: tekst źródłowy, s. 78) - armia grecka - organizacja armii greckiej - przyczyny konfliktów grecko-perskich - przebieg wojen Greków z Persami - skutki wojen grecko-perskich - najsłynniejsi dowódcy greccy - bogowie greccy - świątynie i obrzędy - wyrocznia - Akropol - mitologia grecka związane z datami: VI w. p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e. terminami: hoplita, hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, triera Persję i Grecję - wymienia przyczyny wojen grecko-perskich trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew - opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków - podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego terminami: tytani, Olimp, wyrocznia, Pytia, Akropol, mit, heros Olimp i Delfy - podaje imiona głównych - omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity - przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego - omawia dokonania greckich dowódców - wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego - ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami - określa okoliczności wybuchu wojen greckoperskich - określa rolę wyroczni w życiu Greków - opisuje wygląd ateńskiego Akropolu - wyjaśnia znaczenie mitu - opisuje wygląd triery postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa - tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków - wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: Termopile, Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom - tłumaczy, na czym polega postawa prometejska - odszukuje w mitach wartości uniwersalne - wyjaśnia wpływ mitologii

12 6. Igrzyska olimpijskie 40 4 s sport w życiu Greków - związek zawodów sportowych z religią - przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich - greckie obiekty sportowe - bohaterowie antycznych igrzysk bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali - wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw - wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich i ich czyny - wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków - charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków - omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków związane z datami: 776 r. p.n.e., 393 r. n.e., 896 r. terminami: gimnazjon, agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski Olimpię - wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków - wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom - opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich o Prometeuszu - opisuje, w jaki sposób starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów -wymagania - charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków - przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi greckiej na cywilizację współczesną - omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich 2

13 7. Kultura starożytnej Grecji 8. Filozofowie i wynalazcy s ( w tym: tekst źródłowy, s. 84) s teatr grecki - literatura grecka - malarstwo i rzeźba - architektura - najwięksi przedstawiciele kultury greckiej - filozofia grecka - najsłynniejsze greckie szkoły - matematyka związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e. terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, skene, proskenion, orchestra, theatron, Iliada, Odyseja, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe, porządek dorycki, joński, koryncki - opisuje przebieg Wielkich Dionizji - przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego - omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków - podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków - wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych związane z datami: VII VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., - wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim - przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią - opisuje wygląd teatru greckiego - przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści Iliady i Odysei - określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji - opisuje okoliczności narodzin filozofii - wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego postaci: Sofoklesa, Arystofanesa, Homera, Fidiasza i Myrona - prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej - wymienia zagadnienia będące przedmiotem 3

14 historia i geografia - najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej - greckie wynalazki II w. n.e. postaci: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Pitagorasa, Euklidesa, Herodota, Tukidydesa, Klaudiusza Ptolemeusza, Archimedesa terminami: filozofia, logika, Akademia Platońska, Liceum, klepsydra - przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich - opisuje okoliczności narodzin filozofii. zainteresowania filozofów - opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej - wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków - ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki 9. Podboje Aleksandra Macedońskiego s (w tym: tekst źródłowy, s. 95) Grecja po wojnach perskich - Aleksander Macedoński - podbój Grecji - wyprawa Aleksandra przeciwko Persji - imperium macedońskie - kultura hellenistyczna - państwa hellenistyczne związane z datami: 338 r. p.n.e., 334 r. p.n.e., 333 r. p.n.e., 33 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. postaci: Filipa II, Aleksandra Wielkiego, Dariusza III terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Cheronea, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna, węzeł gordyjski - omawia przyczyny i skutki wojny Filipa II i Aleksandra Macedońskiego - wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą - opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom - prezentuje okoliczności zakończenia wyprawy Aleksandra Wielkiego - wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych - podaje cechy - omawia organizację imperium macedońskiego - ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów - wyjaśnia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją - podaje przyczyny podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego 4

15 . Początki Rzymu peloponeskiej Macedonię trasę wyprawy Aleksandra Wielkiego, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria - omawia skutki powstania imperium Aleksandra Macedońskiego charakterystyczne kultury hellenistycznej POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II ROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE s ) Italia położenie geograficzne i warunki naturalne - legenda o założeniu Rzymu - monarchia rzymska i jej upadek - społeczeństwo Rzymu - podbój Italii przez Rzymian 5. związane z datami: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 389 r. p.n.e. - prezentuje postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz, Galowie Italię i Rzym - określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie - wymienia nazwy warstw - porównuje wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej - opowiada legendę o założeniu Rzymu - omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie - określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu - przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian terytoria w Italii podbite - podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie - wyjaśnia znaczenie wyrażenia pyrrusowe zwycięstwo, - charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich - wymienia imiona królów panujących w Rzymie 5 2

16 2. Republika rzymska 3. Podboje Rzymu s ) 60 6 s. 6 6) ustrój państwa rzymskiego - urzędnicy rzymscy - zasady funkcjonowania republiki - rola plebejuszy w państwie rzymskim - armia rzymska - wojny punickie - ekspansja Rzymu po wojnach punickich - podbój Galii przez Juliusza Cezara społecznych w starożytnym Rzymie 5. terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, kolegialność, konsul, dyktator, pretor, cenzor, edyl, kwestor, liktor, trybun ludowy, veto - omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu i poszczególnych urzędników rzymskich 5.2 związane z datami: r. p.n.e., r. p.n.e., 26 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., r. p.n.e., 52 r. p.n.e. terminami: legion, oddział inżynieryjny, wojny punickie, Kartagina, Kanny, Zama, Alezja, Imperium Rzymskie - określa przyczyny i skutki wojen punickich przez Rzymian - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii. -wymagania - przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej - wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską - określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania - wymienia nazwy najważniejszych instytucji władzy w starożytnym Rzymie - opisuje przebieg wojen punickich - prezentuje dokonania Hannibala - omawia zasady organizacji armii rzymskiej - przedstawia podboje Rzymian na przełomie II i I w. p.n.e. - przedstawia dzieje podboju Galii Cyncynata - podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu - wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii rzymskiej - opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty - charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian 6

17 4. Upadek republiki rzymskiej s ) ćwiczeń,.s skutki podbojów rzymskich - organizacja Imperium Rzymskiego - niewolnictwo w Rzymie powstanie Spartakusa - kryzys republiki rzymskiej - wojny domowe - rządy Juliusza Cezara terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich oraz w II i I w. p.n.e. związane z datami: 7 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e., 44 r. p.n.e., 3 r. p.n.e. postaci: Spartakusa, Gajusza Juliusza Cezara, Pompejusza Krassusa, Marka Antoniusza, Oktawiana, Kleopatry terminami: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, triumf, gladiator, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum - wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji - wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy - przedstawia przyczyny i skutki wybuchu powstania gladiatorów - wyjaśnia, jakie były przyczyny sukcesów podbojów prowadzonych przez Rzymian postaci: Hannibala, Scypiona, Juliusza Cezara, Wercyngetoryksa - charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich - opisuje przebieg uroczystości triumfu - wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów - omawia przyczyny wojen domowych w Rzymie - wymienia dokonania Juliusza Cezara - omawia skutki podbojów rzymskich dla mieszkańców Italii - podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej miejsca bitew z okresu wojen domowych - prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie - przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry - omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie 7

18 5. Cesarstwo rzymskie 6. Życie w Wiecznym Mieście s ) s ) organizacja i ustrój cesarstwa - panowanie Oktawiana Augusta - rozwój terytorialny cesarstwa - rzymskie drogi - barbarzyńscy - miasto Rzym - domy Rzymian - religia rzymska - Forum Romanum - architektura rzymska postaci: Oktawiana Augusta, Trajana terminami: pax romana, pryncypat, cesarz, cesarstwo, romanizacja, bursztynowy szlak, barbarzyńcy, limes, Wał Hadriana, Dakowie - określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego - wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu bursztynowy szlak - omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju, westalki - omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich - wymienia rozrywki - omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych - określa zakres władzy cesarza - omawia sposób funkcjonowania gospodarki - opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim - wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa - charakteryzuje politykę cesarstwa w okresie pax romana - określa warunki życia w mieście - porównuje Forum Romanum z ateńską agorą - wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian - przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa - wyjaśnia zasady pryncypatu - uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było komedią republiki - wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych 8

19 7. Osiągnięcia Rzymian s ) związki między kulturą rzymską i grecką - Koloseum - akwedukty - prawo rzymskie - literatura rzymska starożytnych Rzymian - podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich - określa podobieństwa między religią rzymską a grecką - opisuje wygląd starożytnego Rzymu - przedstawia system wierzeń rzymskich związane z datami: 449 r. p.n.e., 25 r. n.e., r. n.e. terminami: mozaika, Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, mecenas - wymienia osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej - wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty - podaje nazwy rzymskich zbiorów praw - wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i historii - tłumaczy, na czym polegał wpływ kultury greckiej na rzymską - opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina - omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta - opisuje wygląd rzymskiej świątyni - wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską - opisuje wygląd i funkcje Koloseum - przedstawia sposób budowy akweduktów - omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa - wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych - ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację - omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w postaci: Galena, Wespazjana, Tytusa, Justyniana, Wergiliusza, Horacego, Owidiusza, Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza, Mecenasa - wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii 9

20 8. Pierwsi chrześcijanie s ) Palestyna w czasach rzymskich - Jezus i jego nauki - powstanie i rozwój chrześcijaństwa - symbole chrześcijańskie - zasady wiary chrześcijańskiej - prześladowania pierwszych chrześcijan - zwycięstwo religii chrześcijańskiej - podziały w Kościele chrześcijańskim związane z datami: 7 4 r. p.n.e., r., 33 r., 392 r. postaci: Jezusa z Galilei, Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu, Trajana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, chrystogram, Pismo Święte, Ewangelia, teologia, katolicy, sobór, papież, heretyk, zabobon - charakteryzuje działalność Jezusa - wymienia imiona autorów Ewangelii - omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej - określa symbole chrześcijaństwa - przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie - wykazuje przyczyny i starożytnym Rzymie - określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian - omawia działalność apostołów - opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia - podaje przyczyny prześladowań chrześcijan - wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e. - podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu - wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie - wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego 20

21 9. Koniec świata starożytnego s ) kryzys cesarstwa rzymskiego - podział cesarstwa - wędrówka ludów - Hunowie - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego przykłady prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim. 5.4 związane z datami: 395 r., 45 r., 476 r. terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy, Wandal, Hun linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią - wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów - określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w. - wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim - określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów - opisuje tryb życia Hunów - wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu - omawia symboliczne znaczenie daty 476 r. postaci: Dioklecjana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego, Attyli, Odoakra, Romulusa Augustulusa POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III ROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA. Bizancjum s ) - sytuacja w Bizancjum po upadku Rzymu - panowanie Justyniana I związane z datami: 330 r., 395 r., 527 r. Justyniana I Wielkiego - opisuje okoliczności powstania Konstantynopola - charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza - opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia - określa czynniki 2 2

22 2. Początki islamu 80 8 s źródłowy, s. 59) Wielkiego - wzrost znaczenia Konstantynopola - Hagia Sophia - kultura i nauka w Bizancjum - początki rozłamu w Kościele chrześcijańskim - Arabowie - działalność Mahometa - islam zasady wiary - meczet - podboje arabskie terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm, prawosławie, bazylika Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie - wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym - prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki - poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego - określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola - wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kosciele w XI w. związane z datami: 622 r., 630 r., 632 r., 7 r. Mahometa terminami: islam, Allach, - charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu - wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego - omawia ustrój Bizancjum - przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a zachodnim - wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana - przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu - charakteryzuje związki decydujące o sile militarnej Bizancjum - określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny starożytnych cywilizacji 22

23 3. Państwo Franków s ) nauka i kultura Arabów - Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - Merowingowie i Karolingowie - Karol Wielki i odnowienie muzułmanie, hidżra, Koran, szariat, dżihad, meczet, świątynia Kaaba, minaret, kalif, arabeska Półwysep Arabski oraz miasta: Mekkę i Medynę - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim - opisuje warunki życia i zajęcia Arabów - wymienia filary wiary arabskiej kierunki i zasięg podbojów Arabów - prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki - wyjaśnia rolę Arabów w przekazywaniu dorobku kulturowego pomiędzy Wschodem a zachodem. związane z datami: 496 r., 732 r., 800 r., 84 r. postaci: Chlodwiga, Karola Młota, Pepina Krótkiego, Karola Wielkiego i Einharda między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem - dostrzega znaczenie idei świętej wojny dla rozprzestrzeniania się religii arabskiej - opisuje wygląd meczetu - charakteryzuje stosunek Arabów do podbitych narodów - przedstawia sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - omawia organizację państwa Franków - omawia organizację państwa arabskiego - wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers - omawia związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa 23

24 4. Rzesza Ottonów cesarstwa na zachodzie - kultura, nauka i sztuka w państwie Franków s podział państwa Franków - cesarstwo terminami: arianizm, majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, renesans karoliński, retoryka, dialektyka, kaligrafia, manuskrypt, miniatura pierwotne siedziby Franków - opisuje życie codzienne i zajęcia Franków - określa zasięg terytorialny państwa Franków - wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga terytoria podbite przez Karola Wielkiego - przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego - określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola - prezentuje dokonania Karola Wielkiego związane z datami: 843 r., 962 r. - opisuje sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów - uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński dla zmian w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w. - ocenia wpływ Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy - przedstawia - charakteryzuje sytuację 24

25 5. Najazdy Normanów 68) s ) Ottonów - Otton I i Otton III - idea uniwersalizmu - Normanowie życie i zajęcia ludności - religia Normanów - podboje wikingów postaci: Ludwika Pobożnego, Ludwika Niemieckiego, Karola Łysego, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona III, Henryka II terminami: traktat w Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm - wymienia postanowienia traktatu w Verdun państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego - wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka - omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I - tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu Ottona III 7. związane z datą 066 r. postaci: Leifa Erikssona, Roberta Giuscarda i Wilhelma Zdobywcy okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego - ocenia znaczenie traktatu w Verdun dla dalszych losów politycznych Europy - omawia dokonania Ottona I i Ottona III - opisuje politykę następców Ottona III - przedstawia system wierzeń Normanów - wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów - ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy - opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich 25

26 6. Słowianie i Węgrzy s ) powstanie państw skandynawskich - okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce - wędrówka Słowian - pierwsze państwa słowiańskie - działalność Cyryla i Metodego - najazdy Węgrów - powstanie Rusi terminami: Normanowie (wikingowie), runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy siedziby Normanów - omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego - opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej - podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów kierunki ekspansji wikingów - dostrzega związek między przyjeciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych. związane z datami: IV V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 00 r. postaci: Samona, Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego - prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich - dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów - opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce - wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii - omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła - omawia organizację plemion słowiańskich - wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego - opisuje działalność misyjną Cyryla pierwsze państwa słowiańskie i opisuje procesy ich kształtowania się, - ocenia dokonania: Samona, Rościsława, 26

27 7. Między papiestwem a cesarstwem s ) kryzys kościoła w X w. - reforma kościoła - schizma wschodnia - spór o inwestyturę terminami: Słowianie, głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole - dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową) położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier - omawia warunki życia i zajęcia Słowian - wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu związane z datami: X w., 054 r., 075 r., 077 r., 22 r. postaci: Sylwestra II, Grzegorza VII i Henryka IV terminami: Cluny, prawo kanoniczne, schizma wschodnia, ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski, inwestytura, Canossa, konkordat i Metodego Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego - charakteryzuje powstanie państwa ruskiego - charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w. - omawia dokonania papieża Sylwestra II - przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej - wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę - opisuje przebieg sporu i Cyryla, Metodego, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego. - tłumaczy znaczenie powiedzenia: pójść do Cannosy - podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII 27

28 . Pradzieje ziem polskich wormacki, synod - wymienia przejawy kryzysu w Kościele w X w. Cluny zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego sposób, w jaki został rozwiązany - określa przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW s kultury archeologiczne na ziemiach polskich - Biskupin - gospodarka ziem polskich - religia Słowian terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, dymarka - przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich - opisuje wygląd osady w Biskupinie Biskupin siedziby plemion słowiańskich - wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie - wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich - omawia warunki naturalne panujące na ziemiach polskich - wymienia nazwy kultur archeologicznych obecnych na ziemiach polskich - omawia system wierzeń słowiańskich - charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich - określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich 2 28

29 2. Początki państwa polskiego s ) plemiona polskie - państwo Mieszka I - organizacja państwa Mieszka I - chrzest Polski - Dagome iudex - podboje Mieszka I związane z datami: IX w., 966 r., 972 r., 99 r. postaci: Mieszka I, Dobrawy, Ibrahima ibn Jakuba, Jordana terminami: Geograf Bawarski, drużyna książęca, woj, szyszak, kolczuga, danina, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna - wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby główne grody w państwie Mieszka I - opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I - wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu - określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex - prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I - omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich - przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego - wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu - opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej - tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich - określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex. - analizuje obraz Jana Matejki Wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce, - dokładnie charakteryzuje grupy społeczne w czasach Mieszka I. 29

30 - charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I 3. Państwo Bolesława Chrobrego s ) panowanie Bolesława Chrobrego - misja św. Wojciecha - zjazd gnieźnieński - gród w Gnieźnie - podboje Bolesława Chrobrego - koronacja królewska związane z datami: 997 r., 000 r., r., 025 r. postaci: Bolesława Chrobrego, Ody, biskupa Wojciecha, Ottona III, Radzima Gaudentego, Galla Anonima, Thietmara, Henryka II, Świętopełka terminami: kasztelan, relikwie, czynszownik, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród, Grody Czerwieńskie - opisuje przebieg misji św. Wojciecha - wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego - omawia postanowienia pokoju w Budziszynie - wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego - przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego - omawia dokonania Bolesława Chrobrego - charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława - opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej - wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej - porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 000 r. - opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego - ocenia skutki polityki zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego - porównuje opis zjazdu gnieźnieńskiego Galla Anonima i Thietmara, - omawia budowę grodu w Gnieźnie. 2 30

31 4. Kryzys i odbudowa państwa Piastów 5. Panowanie Bolesława Krzywoustego s y źródłowe, s. 208, 2) s panowanie Mieszka II - upadek państwa polskiego - rządy Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwa polskiego - panowanie Bolesława Śmiałego - Polska w sporze o inwestyturę między cesarstwem a papiestwem - konflikt króla Bolesława z biskupem Stanisławem - panowanie Władysława Hermana - konflikt między Bolesławem a Zbigniewem - najazd niemiecki na ziemie polskie - podbój Pomorza - statut Bolesława związane z datami: 025 r., 034 r., 039 r., 076 r., 079 r. postaci: Mieszka II, Bezpryma, Konrada II, Jarosława Mądrego, Kazimierza Odnowiciela, Miecława, Brzetysława, Bolesława Śmiałego, biskupa Stanisława ze Szczepanowa terminami: trybut, denar - wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w XI w. - opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem - wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między królem a biskupem związane z datami: 02 r., 08 r., 09 r., 6 r., 24 r., 38 r. postaci: Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, Zbigniewa, Sieciecha, Henryka V, Władysława - opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego - omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego - porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem - wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża - dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego - charakteryzuje sytuację polityczną państwa polskiego za panowania Władysława Hermana - przedstawia okoliczności najazdu niemieckiego na Polskę - opisuje podbój i - ocenia obiektywizm źródeł historycznych dotyczących wydarzeń z 079 r. - omawia historię polskich monet. - omawia organizacje armii Bolesława Krzywoustego, - omawia przyczyny, przebieg i skutki sporu polsko- niemieckiego. 3

32 Krzywoustego - początki rozbicia dzielnicowego POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego, Kazimierza Sprawiedliwego terminami: wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna - wyjaśnia przyczyny sporu między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem terytoria podbite przez Bolesława Krzywoustego - wymienia postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego dzielnicę senioralną i ziemie przyznane poszczególnym synom i wdowie po Bolesławie Krzywoustym - omawia dokonania Bolesława Krzywoustego - podaje przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego chrystianizację Pomorza - wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski - wymienia przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego - ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale państwa polskiego grody oblegane przez Niemców 2 32

33 33

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Temat lekcji Historia jako nauka. Mierzenia czasu w historii. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

- program Śladami przeszłości Okres I

- program Śladami przeszłości Okres I Wymagania edukacyjne z historii dla klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Program nauczania Śladami przeszłości Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Aut. dr T. Maćkowski,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Początki cywilizacji HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Ocena Uczeń :- definiuje Uczeń : - ocenia rolę terminy : historia źródło źródeł historycznych w historyczne, procesie poznawania archeologia,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: HISTORIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I PÓŁROCZE) ROZDZIAŁ I: HISTORIA, POCZĄTKI CYWILIZACJI - poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I : POCZĄTKI CYWILIZACJI. - wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

ROZDZIAŁ I : POCZĄTKI CYWILIZACJI. - wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka Temat lekcji Ocena dopuszczajaca Ocena dostateczna Co to jest historia? terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, prahistoria

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Historia jako nauka. Mierzenia czasu w historii. Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia jako nauka pomocnicza historii

Bardziej szczegółowo

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Historia jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi)

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Rocznica wybuchu II wojny światowej. - jakie były przyczyny napaści na Polskę Niemiec i ZSRR - omówić na czym polegała tragedia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy IA,B,R gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy IA,B,R gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy IA,B,R gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji rozdziały Początki cywilizacji i Antyczna Grecja W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Czas w historii. 1. Prahistoria człowieka 2. Czas wielkich Wymagania na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Uczeń odznacza się specjalnymi zainteresowaniami humanistycznymi,

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2014/2015. Agnieszka Jaworska Piotr Szlachetko

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2014/2015. Agnieszka Jaworska Piotr Szlachetko Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 204/205 Agnieszka Jaworska Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. Temat lekcji Środki

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Mirosława Walaszek- Zalewska Rok szkolny 2015/2016 Temat lekcji Co to jest historia?

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wydawnictwo Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wydawnictwo Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wydawnictwo Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASY I -III GIMNAZJUM Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Co to jest historia? - historia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel : Andrzej Szarmach

Nauczyciel : Andrzej Szarmach Nauczyciel : Andrzej Szarmach Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Co to jest historia? - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji dydaktyczne nauczania Odniesienia do programowej Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 1 Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 Lp Temat Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) bardzo dobry (5) Celujący (6) DZIAŁ I POCZĄTKI CYWILIZACJI 1. Czym jest histotria? Czas w historii

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości WYMAGANIA OGÓLNE Na ocenę dopuszczającą uczeń: I. w zakresie chronologii historycznej:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI Roczny plan pracy z historii dla klasy I a i b gimnazjum na rok szkolny 202/203 do programu nauczania Śladami przeszłości realizowany w Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 przez

Bardziej szczegółowo

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości L.p. Temat lekcji Daty, pojęcia Uwagi 1. Co to jest historia? - Historia jako nauka - Klasyfikacja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej.

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej. Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia, nauczania - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z historii w gimnazjum

Zasady oceniania z historii w gimnazjum Rok szkolny 2013/2014 Ucząca: mgr Bożena Bałoniak Wymagania edukacyjne z historii niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?. Prahistoria człowieka Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011 z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ STANISŁAWA ROSZAKA nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1 Nauczyciel Barbara Góra Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok na ocenę roczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Jak zbadano pochodzenie człowieka? Czas wielkich przemian W kraju Sumerów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 202/203 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012 Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości rok szkolny 2011/2012 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń:

Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń: Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń: - poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? -zna zakres treści nauczania i materiały z których

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej

Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej Konieczny- ocena dopuszczająca Podstawowy- ocena dostateczny PRAHISTORIA Rozszerzony- ocena dobry Dopełniający- ocena b. dobra - narysować linię chronologiczną

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości 2. Umiejętności 3. Postawa II. W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz (nauczyciel zaznacza w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Odniesienia do Temat lekcji podstawy programowej 1. Wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Sprawności podlegające ocenie. I Chronologia historyczna. Sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012 Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości rok szkolny 2011/2012 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach I-III Gimnazjum w Zbiersku. Klasa I Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era)

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum Rok szkolny 2016/2017

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum Rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum Rok szkolny 2016/2017 Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca - historia jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Łukasz Połomski Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo