HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I"

Transkrypt

1 Początki cywilizacji HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Ocena Uczeń :- definiuje Uczeń : - ocenia rolę terminy : historia źródło źródeł historycznych w historyczne, procesie poznawania archeologia, epoki dziejów historyczne, - rozumie potrzebę chronologia, nasza era, tworzenia systemu przed naszą erą wiek, datacji i posługiwania się prahistoria, cywilizacja, nim Żyzny Półksiężyc, - omawia znaczenie Mezopotamia, system tworzenia i praktycznego irygacyjny, Sumerowie, zastosowania narzędzi miasto- państwo, królkapłan oraz opanowania, zikkurat, umiejętności krzesania Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan,politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify, Dolina Królów Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza,Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie - zna prostą klasyfikację źródeł historycznych i sposoby liczenia czasu - wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka - podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób - wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich i nazwy piramid egipskich - podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności Uczeń :- zna wiek danego wydarzenia i umiejscawia je w odpowiedniej epoce historycznej - opisuje warunki życia ludzi w czasach prehistorycznych - opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną - przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii - prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii postaci : Hammurabiego, Nabuchodonozora II, Sargona II, Asurbanipala - omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego - przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie - charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego - przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej postaci : Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona, Cyrusa II - określa różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych postaci: Buddy, Konfucjusza - omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej - określa rolę pisma w starożytności Uczeń :-charakteryzuje na czym polega praca historyka i archeologa - porównuje stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu - charakteryzuje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych i ich umiejętności - wykreśla na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego - wyjaśnia na czym polegała zależność człowieka od przyrody - wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi - omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu - wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej - charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii - omawia organizację państwa Sumerów i państwa babilońskiego - wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa - opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II - omawia system religijny starożytnej Babilonii - przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej - opisuje organizację armii asyryjskiej - uzasadnia słuszność określenia Egipt darem Nilu - omawia organizacje państwa egipskiego - tłumaczy jaką rolę odegrały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego - prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e. - wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich - omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan - opisuje etapy procesu mumifikacji - tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy - określa system wartości starożytnych Egipcjan - opisuje okoliczności powstania państwa Izrael -\ przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego - charakteryzuje system wierzeń Izraelitów - opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej - omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie Indusu - przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów - prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości I współcześnie - opisuje organizację państwa chińskiego - wyjaśnia przyczyny budowy Muru Chińskiego - wymienia przyczyny powstania pisma i jego historię - tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym ognia dla rozwoju człowieka - uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - przedstawia związek miedzy budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw - wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów - ocenia starożytny system prawny - ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji - omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona - określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków - określa system wartości wyznawców buddyzmu Ii hinduizmu - tłumaczy, dlaczego konfucjanizm stał się religią państwową - omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej

2 Uczeń: zna terminy : Uczeń : - omawia Uczeń : - wyjaśnia wpływ Uczeń : - Hellada, Hellenowie, położenie geograficzne i warunków naturalnych na życie I przedstawia kultura minojska, kultura warunki naturalne Grecji zajęcia Greków, a także na przebieg mykeńska, polis, agora, oraz opisuje życie i organizację państwowości greckiej kolonizacji kolonizacja, kolonia, zajęcia mieszkańców - - charakteryzuje kulturę minojską I greckiej metropolia Ateny, Attyka, przedstawia dokonania mykeńską - ocenia demokracja, zgromadzenie Peryklesa, Likurga - wymienia przyczyny I skutki dokonania ludowe, demagog, strateg, - charakteryzuje kolonizacji greckiej Peryklesa i ostracyzm, Akropol, agora, społeczeństwo Aten i Sparty - wskazuje podobieństwa i różnice jego zasługi w stoa Sparta, Lakonia, heloci, - omawia ustrój Sparty i między demokracją ateńską a rozwoju periojkowie, geruzja, eforzy zadania organów władzy współczesnej demokracji hoplita, hoplon, falanga, w polis - określa, które warstwy społeczne ateńskiej Persja, Nieśmiertelni, - tłumaczy, na czym w ateńskiej polis posiadały prawa - dokonuje Maraton, Termopile, polegało wychowanie polityczne, a które były ich oceny ustroju Salamina, Plateje, triera, spartańskie pozbawione Sparty tytani, Olimp, wyrocznia, - omawia cechy charakterystyczne - ocenia Pytia, Akropol, mit, heros, postaci: Dariusza, demokracji ateńskiej postawę gimnazjon, agon, hipodrom, Kserksesa, Miltiadesa, -opisuje ustrój spartański i zasady wojowników igrzyska, olimpiada, Olimpia, Leonidasa, Temistoklesa jego funkcjonowania spartańskich pięciobój olimpijski, Wielkie - wymienia przyczyny -wskazuje różnice miedzy ustrojem walczących Dionizje, koturny, dramat, wojen grecko- perskich i Sparty i Aten pod tragedia, komedie, skene, opisuje taktykę walki - wymienia etapy wychowania Termopilami proskenion, orchestra, stosowaną przez Greków spartańskiego - omawia ideę theatron, Iliada, Odyseja, - charakteryzuje system - omawia wygląd i uzbrojenie starożytnych i meandry, malarstwo czarno wierzeń starożytnych greckiego hoplity, triery współczesnych figurowe i czerwonofigurowe, Greków - przedstawia przebieg konfliktu igrzysk porządek dorycki, joński, - omawia rolę religii jako grecko- perskiego olimpijskich koryncki filozofia, logika, czynnika jednoczącego - wyjaśnia symboliczne znaczenie - określa różnice Akademia Platońska, Greków słów : Termopile, Przechodniu, pomiędzy Liceum, klepsydra Związek - wyjaśnia rolę sportu w powiedz Sparcie, że tu leżymy, porządkami Morski, wojna peloponeska, życiu Greków i - opisuje wierni jej prawom, biegu architektonicznymi Cheronea, Issos, przebieg starożytnych maratońskiego występującymi w Gaugamela, kultura igrzyska olimpijskich - wyjaśnia znaczenie mitu o starożytnej Grecji hellenistyczna, węzeł - przestawia dokonania Prometeuszu - ocenia wkład gordyjski wskazuje na mapie postaci: Sofoklesa, - odszukuje w mitach wartości greckich zasięg kolonizacji greckiej i Arystofanesa, Homera, uniwersalne filozofów i wymienia czynniki Fidiasza, Myrona - opisuje, w jaki sposób starożytni wynalazców w jednoczące Greków - przedstawia okoliczności Grecy wyobrażali sobie bogów rozwój - wymienia znaczenie narodzin teatru greckiego - wyjaśnia wpływ mitologii greckiej różnych powiedzeń z tarczą lub - prezentuje na cywilizację współczesną dziedzin nauki na tarczy, mówić najważniejsze osiągnięcia - przedstawia podobieństwa i lakonicznie kultury i nauki greckiej różnice miedzy starożytnymi a - wskazuje na mapie współczesnymi igrzyskami trasy wypraw Persów postaci: Sokratesa, olimpijskimi przeciwko Grekom oraz Platona, Arystotelesa, - wyjaśnia zasady obowiązujące w miejsca najważniejszych Heraklita z Efezu, teatrze greckim bitew Demokryta z Abdery, - przytacza najważniejsze informacje - podaje imiona głównych Talesa z Miletu, dotyczące treści Iliady i Odysei bogów i bogiń greckich Pitagorasa, Euklidesa, - wskazuje cechy charakterystyczne oraz dziedziny życia, Herodota, Tukidydesa, rzeźby i malarstwa greckiego którym patronowali Klaudiusza Ptolemeusza, - opisuje okoliczności narodzin - wymienia zagadnienia Archimedesa Filipa II, filozofii będące przedmiotem Aleksandra, - przedstawia poglądy zainteresowania filozofów Dariusza III najsłynniejszych filozofów greckich - wskazuje na mapie - omawia przyczyny i skutki Filipa II i trasę wyprawy wojny peloponeskiej Aleksandra Macedońskiego Aleksandra, - podaje przyczyny i - wyjaśnia znaczenie klęski Greków miejsca bitew i zajęte skutki podboju Persji w bitwie pod Cheroneą terytoria przez Aleksandra - opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom - omawia organizację imperium macedońskiego - podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej Antyczna Grecja

3 Uczeń : zna terminy : Uczeń: - porównuje wpływ Uczeń: Uczeń:- określa Etruskowie, Italikowie, warunków naturalnych na rozwój - charakteryzuje panowanie kolejnych istotę sporu o Latynowie, Lacjum, wilczyca cywilizacji rzymskiej i greckiej władców rzymskich prawa polityczne kapitolińska, patrycjusz, - omawia zadania zgromadzenia - określa rolę i zadania plebejuszy i plebejusz, Galowie, republika, ludowego, senatu i poszczególnych poszczególnych warstw społecznych sposób jego zgromadzenie ludowe, senat, urzędników rzymskich starożytnego Rzymu rozwiązania kolegialność, konsul, dyktator, postaci: - przedstawia etapy podboju Italii przez - przedstawia pretor, cenzor, edyl, kwestor, Hannibala, Scypiona, Juliusza Rzymian podboje Rzymian liktor, trybun ludowy, veto, Cezara, Wercyngetoryksa - wskazuje podobieństwa i różnice na przełomie II i I legion, oddział inżynieryjny, - określa przyczyny i skutki wojen między demokracją ateńską a w.p.n.e. wojny punickie, Kartagina, punickich republiką rzymska - przedstawia Kanny, Zama, Alezja, Imperium wymienia dokonania postaci : - podaje cechy, które powinien sytuację Rzymskie, prowincja, Spartakusa, Gajusza Juliusza posiadać wzorowy obywatel Rzymu niewolników w namiestnik, łuk triumfalny, Cezara, Pompejusza Krassusa, - opisuje przebieg wojen punickich państwie triumf, gladiator, sieciarz, Marka Antoniusza, Oktawiana, - omawia zasady organizacji armii rzymskim samnita, arystokracja, Kleopatry, Cyncynata, Trajana rzymskiej - uzasadnia Farsalos, Akcjum, PAX - omawia rolę triumfu w starożytnym - charakteryzuje sposób organizacji słuszność Romana, pryncypat, cesarz, Rzymie prowincji rzymskich twierdzenia, że cesarstwo, romanizacja, - przedstawia przyczyny i skutki - opisuje przebieg uroczystości triumfu cesarstwo było bursztynowy szlak, wybuchu powstania gladiatorów - wyjaśnia, na czym polegały walki komedią barbarzyńcy, limes, Wał - podaje przyczyny i przejawy gladiatorów republiki Hadriana, Dakowie, Forum kryzysu republiki rzymskiej - omawia przyczyny i przebieg wojen - wyjaśnia Romanum, łaźnia amfiteatr, - omawia skutki podbojów rzymskich domowych w Rzymie przyczyny atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju, dla mieszkańców Italii - omawia przebieg powstania popularności kultu westalki, kuria mozaika, - przedstawia organizację państwa Spartakusa bogów przyjętego Koloseum, akwedukt, Prawo rzymskiego za czasów cesarstwa - wymienia dokonania Juliusza Cezara od ludności z XII tablic, Kodeks Justyniana, - określa znaczenie dróg dla - wyjaśnia zasady pryncypatu terenów podbitych mecenas, Mesjasz, funkcjonowania Imperium - omawia relacje cesarstwa z - wyjaśnia rolę apostołowie, chrześcijaństwo, Rzymskiego barbarzyńskimi sąsiadami prawa rzymskiego chrystogram, Pismo Święte, - wyjaśnia przyczyny budowy limes i - omawia sposób funkcjonowania jako podstawy Ewangelia, teologia, katolicy, Wału Hadriana gospodarki rzymskiej współcześnie sobór, papież, heretyk, - omawia znaczenie szlaku - opowiada, w jaki sposób budowano funkcjonujących zabobon, edykt mediolański, bursztynowego dla gospodarki drogi w państwie rzymskim systemów wielka wędrówka ludów, rzymskiej - wskazuje różnice w sposobie życia prawnych barbarzyńcy, Wandal, wandal, - omawia funkcje Forum Romanum, zamożnych i ubogich Rzymian - ocenia wkład Hun, Got i łaźni rzymskich - opisuje wygląd rzymskiej świątyni Rzymian w rozwój - wymienia nazwy warstw - określa podobieństwa między - przedstawia system wierzeń kultury i jej wpływ społecznych w starożytnym religią rzymską a grecką rzymskich- opisuje wygląd i funkcje na współczesną Rzymie postaci: Koloseum cywilizację - wskazuje na mapie terytoria Galena, Wespazjana, Tytusa, - przedstawia sposób budowy - wskazuje zajęte przez Rzymian podczas Justyniana, Wergiliusza, Horacego, akweduktów przyczyny i wojen punickich oraz w II i I w. Owidiusza, Liwiusza, Tacyta, - omawia osiągnięcia rzymskie w konsekwencje p.n.e. Swetoniusza, Mecenasa dziedzinie prawa, literatury i historii sporów wewnątrz - wymienia korzyści, jakie - wyjaśnia, do czego służyły - tłumaczy, na czym polegał wpływ Kościoła Rzym czerpał z posiadania Koloseum i akwedukty kultury greckiej na rzymską chrześcijańskiego prowincji - omawia najważniejsze zasady - wyjaśnia przyczyny popularności - omawia - wyjaśnia, skąd pochodzili prawne obowiązujące w chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie sytuację w niewolnicy rzymscy starożytnym Rzymie - podaje przyczyny prześladowania państwie - wymienia nazwy towarów postaci: chrześcijan rzymskim w III i IV sprowadzanych do Rzymu Jezusa z Galilei, Herodota - wymienia nazwy odłamów religii w. - przedstawia ludy sąsiadujące, Poncjusza Piłata, Pawła chrześcijańskiej z państwem Rzymian z Tarsu, Trajana, Konstantyna - przedstawia okoliczności, w których - określa symbole, Teodozjusza chrześcijaństwo stało się religią chrześcijaństwa - charakteryzuje działalność Jezusa panującą w Rzymie - lokalizuje na mapie zasięg - omawia najważniejsze zasady - wskazuje przejawy kryzysu w chrześcijaństwa do V w.n.e. wiary chrześcijańskiej państwie rzymskim - wskazuje na mapie linę postaci: - charakteryzuje próby reform podziału cesarstwa rzymskiego Dioklecjana, Konstantyna, podejmowane przez cesarzy na część wschodnią i Teodozjusza, Attyli, rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i zachodnią Odoakra, Romulusa Augustulusa Teodozjusza - określa zewnętrze i wewnętrzne - wyjaśnia w jaki sposób barbarzyńcy przyczyny upadku cesarstwa przyczynili się do zniszczenia Rzymu zachodniorzymskiego Imperium rzymskie

4 Uczeń: - zna terminy: Uczeń: Uczeń: - charakteryzuje sytuację w Uczeń:- Bizancjum, Hagia Sophia, Justyniana I Bizancjum po upadku Rzymu przedstawia ogień grecki, ikona, - prezentuje osiągnięcia Bizancjum w - wymienia reformy wprowadzone sytuację Kościoła katolicyzm, prawosławie, dziedzinie kultury i nauki przez Justyniana I chrześcijańskiego bazylika, islam, Allach, - poprawnie stosuje nazwy: katolicyzm - opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia po upadku muzułmanie, hidżra, Koran, i prawosławie dla poszczególnych - określa czynniki decydujące o sile cesarstwa szariat, dżihad, meczet, odłamów Kościoła militarnej Bizancjum zachodniorzymskiego świątynia Kaaba, minaret, - określa wpływ warunków - wskazuje różnice między Kościołem kalif, arabeska i wymienia geograficznych na znaczenie wschodnim a zachodnim - charakteryzuje filary wiary arabskiej, Konstantynopola - przedstawia okoliczności w których związki między arianizm, majordom, Mahometa doszło do powstania islamu islamem, marchia, margrabia, hrabia, - opisuje warunki życia i zajęcia - dostrzega znaczenie idei świętej chrześcijaństwem hrabstwo, siedem sztuk Arabów wojny dla rozprzestrzeniania się religii i judaizmem wyzwolonych, minuskuła, - prezentuje osiągnięcia arabskie w arabskiej - określa rolę renesans karoliński, dziedzinie kultury i nauki - omawia organizację państwa Arabów w retoryka, dialektyka, postaci: arabskiego rozpowszechnianiu kaligrafia, manuskrypt, Chlodwiga, Karola Młota, Pepina - charakteryzuje stosunek Arabów do osiągnięć ludów miniatura,traktat w Verdun, Krótkiego, Karola i Einharda podbitych narodów podbitych Rzesza Niemiecka, - opisuje życie codzienne i zajęcia - przedstawia sytuacje polityczną w - uzasadnia uniwersalizm, Normanowie, Franków Europie Zachodniej po upadku słuszność runy, drakkary, snekkary, - przedstawia rozwój kultury i nauki za cesarstwa zachodniorzymskiego określenia - kościół klepkowy, Słowianie, panowania Karola - omawia organizację państwa renesans głagolica, cyrylica, latopis, - określa znaczenie koronacji Franków karoliński dla Lechowe Pole, Korona św. cesarskiej Karola w - ocenia wpływ dokonań Karola zmian w kulturze i Stefana, : Cluny, prawo średniowiecznej Europie na proces kształtowania się nauce kanoniczne, schizma postaci: średniowiecznej Europy - ocenia wschodnia, ekskomunika, Ludwika Pobożnego, Ludwika - charakteryzuje postać Karola znaczenie traktatu prawosławie, dyktat Niemieckiego, Karola Łysego, w Verdun dla papieski, inwestytura, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona - przedstawia okoliczności w których dalszych losów Canossa, konkordat III, Henryka II doszło do podziału państwa Karola politycznych wormacki, synod - wyjaśnia, w jaki sposób powstała Europy - wskazuje na mapie kierunki Rzesza Niemiecka - charakteryzuje sytuacje polityczną - dostrzega ekspansji wikingów - omawia znaczenie koronacji państwa niemieckiego po wygaśnięciu związek między - wymienia nazwy terytoriów cesarskiej Ottona I dynastii Karolingów przyjęciem podbitych przez Justyniana I postaci: Leifa - omawia dokonania Ottona I i Ottona III chrześcijaństwa a Erikssona, Roberta Giuscarda i - opisuje politykę następców Ottona III zaprzestaniem - wskazuje na mapie Wilhelma Zdobywcy - przedstawia system wierzeń wypraw terytoria podbite przez - opisuje warunki życia i zajęcia Normanów rabunkowych Karola ludności normańskiej - wskazuje czynniki, które Normanów - lokalizuje na mapie - podaje przyczyny wypraw zadecydowały o sukcesie podbojów - wyjaśnia jakie państwa powstałe w wyniku organizowanych przez Normanów normańskich znaczenie dla podziału monarchii Karola - omawia osiągnięcia Normanów w - prezentuje okoliczności, w których utrzymania i dziedzinie sztuki i rzemiosła doszło do powstania państw rozwoju - wskazuje na mapie kierunki postaci: Samona skandynawskich państwowości ekspansji wikingów Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka, - omawia organizacje plemion słowiańskiej miała - dokonuje podziału Słowian Włodzimierza, Stefana słowiańskich decyzja władców na grupy (zachodnią, Sylwestra II, Grzegorza VII i Henryka IV - wymienia okoliczności powstania o przyjęciu chrztu wschodnią, południową) - omawia warunki życia i zajęcia pierwszych państw słowiańskich i - określa - wymienia przejawy kryzysu Słowian Sylwestra II, Grzegorza VII i państwa węgierskiego przyczyny i w Kościele w Xw. Henryka IV - opisuje działalność misyjną Cyryla i konsekwencje - wskazuje na mapie zasięg wpływów Metodego schizmy Kościoła katolickiego i prawosławnego - charakteryzuje sytuację w Kościele wschodniej dla - podaje najistotniejsze treści zawarte chrześcijańskim w X w. Kościoła oraz w Dyktacie papieskim Grzegorza VII - omawia dokonania papieża Sylwestra II jego wyznawców - przedstawia okoliczności w których doszło do schizmy wschodniej - wyjaśnia na czym polegał spór o inwestyturę Początki średniowiecza

5 Uczeń : - określa ramy Uczeń: - poprawnie posługuje się Uczeń: - przedstawia Uczeń - chronologiczne terminami: kurhan, kamienne najważniejsze odkrycia tłumaczy istnienia kultur kręgi, kultura archeologiczna, archeologiczne na ziemiach dlaczego archeologicznych na kultura oryniacka, kultura polskich książę przyjął ziemiach polskich pucharów lejkowatych, kultura - charakteryzuje kontakty chrzest z rąk - poprawnie posługuje ceramiki sznurowej, kultura gospodarcze mieszkańców czeskich się terminami: Geograf unietycka, kultura łużycka, kultura ziem polskich z - określa Bawarski, drużyna przeworska, dymarka przedstawicielami cywilizacji przyczyny książęca, woj., szyszak, postaci: śródziemnomorskich powstania kolczuga, danina, Mieszka I, Dobrawy, Ibrahima in - omawia organizację plemion dokumentu Dagome iudex, kmieć, Jakuba, Jordana słowiańskich na ziemiach Dagome iudex ludność służebna, - opisuje okoliczności przyjęcia polskich - wyjaśnia kasztelan, relikwie, chrztu przez Mieszka I - przedstawia okoliczności znaczenie czynszownik, - charakteryzuje strukturę powstania państwa polskiego zjazdu metropolia, społeczną w państwie Mieszka I - wyjaśnia znaczenie decyzji gnieźnieńskieg kanonizacja, włócznia postaci: Mieszka I o przyjęciu chrztu o dla rozwoju św. Maurycego, gród, Bolesława Chrobrego, Ody, - przedstawia okoliczności organizacji Grody Czerwieńskie biskupa Wojciecha, Ottona III, przejęcia władzy przez kościelnej i trybut, denar, Radzima Gaudentego, Galla Bolesława Chrobrego państwowej wojewoda, statut, Anonima, Thietmara, Henryka II, - charakteryzuje organizację - dokonuje seniorat, senior, Świętopełka państwa polskiego za oceny skutków dzielnica senioralna - omawia postanowienia pokoju w panowania Bolesława polityki - wymienia nazwy Budziszynie - opisuje żywot św. Wojciecha zagranicznej plemion słowiańskich - wyjaśnia znaczenie koronacji na podstawie płaskorzeźb na prowadzonej zamieszkujących Bolesława Chrobrego drzwiach katedry przez ziemie polskie i postaci : gnieźnieńskiej Bolesława wskazuje na mapie Mieszka II, Bezpryma, Konrada II, - porównuje relacje źródłowe Śmiałego - wymienia korzyści Jarosława Mądrego, Kazimierza na temat zjazdu władców w - wyjaśnia wynikające z przyjęcia Odnowiciela, Miecława, 1000r. znaczenie chrztu Brzetysława, Bolesława - omawia działalność przyłączenia - wymienia przyczyny i Śmiałego, biskupa Stanisława ze Kazimierza Odnowiciela i Pomorza do skutki zjazdu Szczepanowa Bolesława Śmiałego Polski gnieźnieńskiego - wyjaśnia przyczyny i skutki - porównuje relacje źródłowe - ocenia - wymienia przyczyny sporu między królem a biskupem na temat sporu miedzy konsekwencje kryzysu i upadku postaci : królem Bolesławem a decyzji państwa polskiego w XI Władysława Hermana, Bolesława biskupem Stanisławem Bolesława o w. Krzywoustego, Zbigniewa, - charakteryzuje sytuację podziale - wskazuje na mapie Sieciecha, Henryka V, polityczną państwa polskiego państwa dzielnicę senioralną Warcisława, Bernarda Hiszpana, za panowania Władysława polskiego oraz ziemie przyznane Ottona z Bambergu, Władysława Hermana poszczególnym synom i Wygnańca, Bolesława - przedstawia okoliczności wdowie po Bolesławie Kędzierzawego, Mieszka Starego, najazdu niemieckiego na Krzywoustym Henryka Sandomierskiego, Polskę Kazimierza Sprawiedliwego, - opisuje podbój i Salomei chrystianizacje Pomorza - wymienia przyczyny i postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego Polska pierwszych Piastów Ocena celująca wszystkie działy Uczeń : - uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą - wiedza ucznia wykracza poza materiał przewidziany programem nauczania - uczestniczy w konkursach - wykonuje dobrowolnie dodatkowe zadania - aktywny na zajęciach, chętnie zabiera głos w dyskusji wyrażając własne, uzasadnione sady

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra

Bardziej szczegółowo

- program Śladami przeszłości Okres I

- program Śladami przeszłości Okres I Wymagania edukacyjne z historii dla klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Program nauczania Śladami przeszłości Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Aut. dr T. Maćkowski,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi)

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Rocznica wybuchu II wojny światowej. - jakie były przyczyny napaści na Polskę Niemiec i ZSRR - omówić na czym polegała tragedia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Historia jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Uczeń odznacza się specjalnymi zainteresowaniami humanistycznymi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Czas w historii. 1. Prahistoria człowieka 2. Czas wielkich Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: HISTORIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I PÓŁROCZE) ROZDZIAŁ I: HISTORIA, POCZĄTKI CYWILIZACJI - poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji rozdziały Początki cywilizacji i Antyczna Grecja W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości WYMAGANIA OGÓLNE Na ocenę dopuszczającą uczeń: I. w zakresie chronologii historycznej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Co to jest historia? - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji dydaktyczne nauczania Odniesienia do programowej Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Jak zbadano pochodzenie człowieka? Czas wielkich przemian W kraju Sumerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia, nauczania - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI Roczny plan pracy z historii dla klasy I a i b gimnazjum na rok szkolny 202/203 do programu nauczania Śladami przeszłości realizowany w Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 przez

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?. Prahistoria człowieka Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej.

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej. Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011 z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ STANISŁAWA ROSZAKA nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? -zna zakres treści nauczania i materiały z których

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z historii w gimnazjum

Zasady oceniania z historii w gimnazjum Rok szkolny 2013/2014 Ucząca: mgr Bożena Bałoniak Wymagania edukacyjne z historii niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 202/203 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1 Nauczyciel Barbara Góra Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok na ocenę roczną.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012 Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości rok szkolny 2011/2012 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 1 Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 Lp Temat Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) bardzo dobry (5) Celujący (6) DZIAŁ I POCZĄTKI CYWILIZACJI 1. Czym jest histotria? Czas w historii

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASY I -III GIMNAZJUM Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń:

Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń: Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń: - poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach I-III Gimnazjum w Zbiersku. Klasa I Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości 2. Umiejętności 3. Postawa II. W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz (nauczyciel zaznacza w

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era)

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Co to jest historia? - historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII KLASA I GIMNAZJUM (Ia*, b*, c, d, e, f, g)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII KLASA I GIMNAZJUM (Ia*, b*, c, d, e, f, g) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII KLASA I GIMNAZJUM (Ia*, b*, c, d, e, f, g) Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Czas wielkich przemian Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel : Andrzej Szarmach

Nauczyciel : Andrzej Szarmach Nauczyciel : Andrzej Szarmach Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Odniesienia do Temat lekcji podstawy programowej 1. Wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Sprawności podlegające ocenie. I Chronologia historyczna. Sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Łukasz Połomski Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1 Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012

Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. rok szkolny 2011/2012 Szczegółowe kryteria ocen z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości rok szkolny 2011/2012 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prehistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Temat lekcji Historia jako nauka. Mierzenia czasu w historii. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum Rok szkolny 2016/2017

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum Rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum Rok szkolny 2016/2017 Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca - historia jako

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum

Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum Nauczyciel: Jakub Poprawa Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak HISTORIA Na lekcjach historii uczniowie mogą otrzymać oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów. Kartkówki i odpowiedzi obejmują powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII GIMNAZJUM (program nauczania historii ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI )

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII GIMNAZJUM (program nauczania historii ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI ) mgr Anna Rajda WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII GIMNAZJUM (program nauczania historii ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI ) KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej

Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej Konieczny- ocena dopuszczająca Podstawowy- ocena dostateczny PRAHISTORIA Rozszerzony- ocena dobry Dopełniający- ocena b. dobra - narysować linię chronologiczną

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości L.p. Temat lekcji Daty, pojęcia Uwagi 1. Co to jest historia? - Historia jako nauka - Klasyfikacja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI System oceniania w swych założeniach ma pomóc uczniowi w analizie opanowania materiału jaki będzie realizowany w klasie podczas lekcji historii.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Gimnazjum im J..B.Solfyw Trzebielu I 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z historii w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z historii w klasach I III gimnazjum Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program nauczania Śladami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 roku nr 256,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo