Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości"

Transkrypt

1 Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011 z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ STANISŁAWA ROSZAKA nr dopuszczenia 60/1/2009 opr. Mariola Sikora modyfikacja planu wydawnictwa Nowa Era 2 godziny tygodniowo

2 Temat lekcji nr 1. Co to jest historia? WYMAGANIA EDUKACYJNE, PSO s Prahistoria człowieka s Liczba godzin Zagadnienia, materiał nauczania 1 - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia jako nauka pomocnicza historii - epoki historyczne - dawne sposoby mierzenia czasu 1 - pochodzenie człowieka - ewolucja człowieka i jej etapy - cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych - osiągnięcia człowieka pierwotnego Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: WRZESIEŃ I, II, III terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, prahistoria - dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych - wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność - określa wiek danego wydarzenia i umiejscawia je w odpowiedniej epoce historycznej ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: - wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa - omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów - wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu - rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim - określa ramy chronologiczne epok historycznych - określa ramy chronologiczne terminami: ewolucja, australopitek, kolejnych etapów ewolucji homo habilis, homo erectus, homo człowieka neandertalensis, homo sapiens, - podaje najistotniejsze cechy paleolit, koczowniczy tryb życia wyglądu różnych gatunków - wymienia w kolejności etapy człowiekowatych ewolucji człowieka i ich umiejętności - wskazuje na mapie kolebkę - wskazuje na mapie kierunki i ludzkości trasy ekspansji gatunku ludzkiego - opisuje warunki życia ludzi - omawia znaczenie tworzenia w czasach prahistorycznych i praktycznego zastosowania - podaje nazwy najważniejszych narzędzi oraz opanowania wynalazków człowieka z czasów umiejętności krzesania ognia dla Uwagi

3 3. Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? s Czas wielkich przemian s teorie dotyczące powstania człowieka - Karol Darwin i jego odkrycie - zadania antropologii 1 - wpływ zmian klimatu 1.1 na życie człowieka rewolucja neolityczna - początki rolnictwa i hodowli - pierwsze osady - budowle megalityczne - początek metalurgii materiał wykracza-jący poza podstawę programo-wą prahistorycznych - wymienia sposoby krzesania ognia stosowane przez człowieka pierwotnego - przedstawia dokonania Karola Darwina terminami: ewolucjonizm, antropologia - wymienia teorie dotyczące powstania człowieka - opisuje, czym zajmuje się antropolog - omawia sposoby ustalania wieku znalezisk terminami: neolit, rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, megalit, dolmen, epoka brązu, epoka żelaza - określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej - opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną - przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób - omawia sposób wytopu brązu i żelaza - wymienia rodzaje narzędzi i ozdób wytwarzanych w epoce brązu rozwoju człowieka - wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody - wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi - omawia teorię ewolucji Karola Darwina - wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu - przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka - prezentuje argumenty zwolenników i przeciwników ewolucjonizmu - przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego - uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu - nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej - charakteryzuje wygląd osad neolitycznych - wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej - opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych - wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki

4 opanowaniu umiejętności wytopu metali 5. W kraju Sumerów s (w tym: tekst źródłowy, s. 21) 6. Babilonia i Asyria s (w tym: tekst źródłowy, s. 26) położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii - powstanie pierwszych państw - organizacja państwa Sumerów - osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej 1 - państwo babilońskie - Hammurabi i jego kodeks prawny - Babilon - państwo asyryjskie - organizacja armii asyryjskiej podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej terminami: cywilizacja, Żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miastopaństwo, król-kapłan, zikkurat lokalizuje na mapie Mezopotamię - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii - określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii - opisuje wygląd miast sumeryjskich - wymienia osiągnięcia Sumerów datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e. terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan - prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii Hammurabiego, Nabuchodonozora II, Sargona II Wielkiego, Asurbanipala - lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie - omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie - charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii - wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne - przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw - omawia organizację państwa Sumerów - omawia organizację państwa babilońskiego - wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa - interpretuje zasadę oko za oko, ząb za ząb - ocenia starożytny system prawny - opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II - omawia system religijny starożytnej Babilonii - przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej - wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki

5 7.W Egipcie faraonów s Piramidy, mumie i hieroglify s (w tym: tekst źródłowy, s. 33) 1 - położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu - Nil i jego rola - organizacja państwa egipskiego - społeczeństwo starożytnego Egiptu 1 - religia Egipcjan - wiara w życie pozagrobowe - osiągnięcia cywilizacji egipskiej - pochówek zmarłych mumifikacja, grobowce, piramidy Hammurabiego - wymienia rodzaje wojsk wschodzących w skład armii asyryjskiej datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e. - podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon - przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II - lokalizuje na mapie Egipt - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie - charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego - określa zakres władzy faraona datami: ok r. p.n.e., 1313 r. p.n.e. terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify, Dolina Królów - wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich - podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich - przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej podbojów - wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej - opisuje organizację armii asyryjskiej - wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej - uzasadnia słuszność określenia Egipt darem Nilu - omawia organizację państwa egipskiego - tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego - opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II - prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e. - wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich - omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan - podaje przyczyny mumifikacji zwłok - opisuje etapy procesu mumifikacji - tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy - określa system wartości starożytnych Egipcjan - ocenia wkład mieszkańców

6 9. Tajemnice sprzed wieków Jak dawniej badano zabytki starożytnego Egiptu? P s Starożytny Izrael s (w tym: tekst źródłowy, s. 39) 1 - początki archeologii w Egipcie - odkrycie grobowca Tutenchamona 1 - powstanie państwa Izrael - położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny - panowanie Dawida i Salomona - niewola babilońska - judaizm - Biblia materiał wykraczający poza podstawę programową datami: 1798 r., 1922 r. Howarda Cartera, lorda Carnarvona, Tutenchamona PAŹDZIERNIK - określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego terminami: Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona, Cyrusa II Wielkiego - lokalizuje na mapie Izrael - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny - określa różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych Egiptu w rozwój cywilizacji - wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów - określa okoliczności, w których doszło do rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie - omawia okoliczności odkrycia grobowca Tutenchamona - opisuje wygląd grobowca Tutenchamona - wyjaśnia różnice między dawną a współczesną archeologią - opowiada, czego dotyczy tzw. klątwa Tutenchamona - ocenia postawę pierwszych badaczy dziejów Egiptu - wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg - opisuje okoliczności powstania państwa Izrael - omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona - przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego - określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków - charakteryzuje system wierzeń Izraelitów - opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej - ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego

7 11. Indie i Chiny s (w tym: tekst źródłowy, s. 44) 12. Od rysunków naskalnych do alfabetu s (w tym: tekst źródłowy, s. 48) 1 - położenie materiał geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin - powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huangho i Jangcy - buddyzm - hinduizm - organizacja państwa chińskiego - konfucjanizm - osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin 1 - ewolucja pisma - rodzaje pisma - materiały piśmiennicze - alfabet - osiągnięcia Fenicjan wykraczający poza podstawę programową określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm Buddy, Konfucjusza - lokalizuje na mapie Indie i Chiny - omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej - wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej - podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie - wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne - podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności - określa rolę pisma w starożytności - opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan - omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie Indusu - przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów - określa system wartości wyznawców buddyzmu i hinduizmu - prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie - opisuje organizację państwa chińskiego - wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego - charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza - tłumaczy, dlaczego konfucjanizm stał się religią państwową - wymienia przyczyny powstania pisma - przedstawia historię pisma - omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej - opisuje sposób produkcji papirusu - tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym - wyjaśnia znaczenie pisma dla cywilizacji współczesnej

8 13.Tajemnice sprzed wieków Jak odczytano pismo Egipcjan? s Kamień z Rosetty - okoliczności odczytania pisma starożytnych Egipcjan - znaczenie hieroglifów egipskich materiał wykraczający poza podstawę programową datami: 1799 r., 1824 r. - przedstawia dokonania Jeana Françisa Champolliona terminami: hieroglif, pismo demotyczne, alfabet grecki, Kamień z Rosetty, kartusz - opisuje okoliczności odczytania egipskich hieroglifów - podaje okoliczności odnalezienia Kamienia z Rosetty - opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify egipskie - wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami - wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego badacza 14/15 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I 16. Świat Hellenów s (w tym: tekst źródłowy, s. 59) 17. Demokratyczne Ateny s (w tym: tekst źródłowy, 1 - położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji - zajęcia Hellenów - organizacja miastpaństw - kultura minojska i mykeńska - czynniki jednoczące Greków - kolonizacja grecka 1 - zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej - społeczeństwo Aten - instytucje władzy w Atenach ROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA - lokalizuje na mapie Grecję - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji - określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej terminami: Hellada, Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia - opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji - wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej - wymienia czynniki jednoczące Greków LISTOPAD - wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej - charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską - opisuje wygląd greckiej polis - omawia sposób powstawania państw greckich - tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora - wymienia przyczyny i skutki kolonizacji greckiej - przedstawia przebieg kolonizacji greckiej datą - prezentuje proces kształtowania 508 r. p.n.e. się demokracji ateńskiej - przedstawia dokonania Peryklesa - wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację terminami: Ateny, Attyka, ateńską demokracja, zgromadzenie ludowe a współczesną

9 s. 62) - ostracyzm - wygląd starożytnych Aten 18. W starożytnej Sparcie s (w tym: tekst źródłowy, s. 66) 1 - Sparta - mieszkańcy Sparty - ustrój Sparty - wychowanie spartańskie - obyczaje Spartan (eklezja), demagog, strateg, ostracyzm, Akropol, agora, stoa - lokalizuje na mapie Ateny - charakteryzuje społeczeństwo Aten - wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis - opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków - przedstawia dokonania Likurga terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe - lokalizuje na mapie Spartę - charakteryzuje społeczeństwo spartańskie - opisuje życie i zajęcia Spartan - omawia ustrój Sparty i zadania organów władzy w polis - przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego - wyjaśnia znaczenie powiedzeń: z tarczą lub na tarczy, mówić lakonicznie - tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie - wyjaśnia, kto i dlaczego podlegał wychowaniu spartańskiemu - omawia współczesne znaczenie - ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej - wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm - opisuje wygląd starożytnych Aten - określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione - omawia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej - określa rolę i zadania królów spartańskich - dokonuje oceny ustroju Sparty - tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety - przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia - ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan - opisuje ustrój spartański i zasady jego funkcjonowania - wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten - wymienia etapy wychowania spartańskiego

10 słowa spartański 19. Wojny perskie s (w tym: tekst źródłowy, s. 72) 20. Wierzenia starożytnych Greków s (w tym: tekst źródłowy, s. 78) 1 - armia grecka - organizacja armii greckiej - przyczyny konfliktów grecko-perskich - przebieg wojen Greków z Persami - skutki wojen greckoperskich - najsłynniejsi dowódcy greccy bogowie greccy - świątynie i obrzędy - wyrocznia - Akropol - mitologia grecka datami: VI w. p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e. Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa terminami: hoplita, hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, triera - lokalizuje na mapie Persję i Grecję - wymienia przyczyny wojen grecko-perskich - wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew - opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków - podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego terminami: tytani, Olimp, wyrocznia, Pytia, Akropol, mit, heros - lokalizuje na mapie Olimp i Delfy - podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali - wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw - wymienia imiona - omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity - opisuje wygląd triery - przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego - omawia dokonania greckich dowódców - wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego - ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami - tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków - wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: Termopile, Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom - określa okoliczności wybuchu wojen grecko-perskich - określa rolę wyroczni w życiu Greków - opisuje wygląd ateńskiego Akropolu - wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu - tłumaczy, na czym polega postawa prometejska - odszukuje w mitach wartości uniwersalne - opisuje, w jaki sposób starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów

11 21. Igrzyska olimpijskie s Kultura starożytnej Grecji s ( w tym: tekst źródłowy, s. 84) 1 - sport w życiu Greków - związek zawodów sportowych z religią - przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich - greckie obiekty sportowe - bohaterowie antycznych igrzysk 1 - teatr grecki - literatura grecka - malarstwo i rzeźba - architektura - najwięksi przedstawiciele kultury greckiej najsłynniejszych herosów greckich i ich czyny - wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków - charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków - omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków datami: 776 r. p.n.e., 393 r. n.e., 1896 r. terminami: gimnazjon, agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski - lokalizuje na mapie Olimpię - wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków - wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom - opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e. Sofoklesa, Arystofanesa, Homera, Fidiasza i Myrona terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, skene, proskenion, orchestra, theatron, Iliada, Odyseja, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe, porządek dorycki, joński, koryncki - wyjaśnia wpływ mitologii greckiej na cywilizację współczesną - charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków - omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich - przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi - wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim - przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią - opisuje wygląd teatru greckiego - przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści Iliady i Odysei - wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego - określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji

12 23. Filozofowie i wynalazcy s Tajemnice sprzed wieków Czy ogniste zwierciadła 1 - filozofia grecka - najsłynniejsze greckie szkoły - matematyka - historia i geografia - najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej - greckie wynalazki 1 - osiągnięcia Archimedesa - ogniste zwierciadła materiał wykraczający poza podstawę programową - opisuje przebieg Wielkich Dionizji - przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego - omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków - prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej - podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków - wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych datami: VII VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e. Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Pitagorasa, Euklidesa, Herodota, Tukidydesa, Klaudiusza Ptolemeusza, Archimedesa terminami: filozofia, logika, Akademia Platońska, Liceum, klepsydra - wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów - opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej - przedstawia dokonania Archimedesa terminami: ogniste zwierciadła, - opisuje okoliczności narodzin 1 filozofii - przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich - wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków - ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki - wyjaśnia domniemaną zasadę działania ognistych zwierciadeł - przedstawia okoliczności śmierci Archimedesa

13 Archimedesa istniały naprawdę? s Podboje Aleksandra Macedońskie-go s (w tym: tekst źródłowy, s. 95) 1 - Grecja po wojnach perskich - Aleksander Macedoński - podbój Grecji - wyprawa Aleksandra przeciwko Persji - imperium macedońskie - kultura hellenistyczna - państwa hellenistyczne eureka (heureka) - wymienia wynalazki Archimedesa i omawia ich zastosowanie GRUDZIEŃ datami: 338 r. p.n.e., 334 r. p.n.e., 333 r. p.n.e., 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. Filipa II, Aleksandra Wielkiego, Dariusza III terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Cheronea, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna, węzeł gordyjski - omawia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej - lokalizuje na mapie Macedonię - wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra Wielkiego, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria - wyjaśnia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją - podaje przyczyny podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego - omawia skutki powstania imperium Aleksandra Macedońskiego - tłumaczy konieczność wykorzystania różnych metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności zjawisk i wydarzeń historycznych - opisuje, w jaki sposób naukowcy próbują dociec prawdy na temat wynalazków Archimedesa - przedstawia dokonania Filipa II i Aleksandra Macedońskiego - wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą - opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom - omawia organizację imperium macedońskiego - prezentuje okoliczności zakończenia wyprawy Aleksandra Wielkiego - wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych - podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej - ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów

14 26. Tajemnice sprzed wieków Jak wyglądała latarnia morska na Faros? s latarnia na Faros - badania archeologiczne pozostałości po latarni materiał wykraczający poza podstawę programową Sostratosa, Ptolemeusza I, Ptolemeusza II - lokalizuje na mapie wyspę Faros i - omawia okoliczności budowy latarni morskiej na Faros - opisuje prawdopodobny wygląd latarni port w Aleksandrii - wyjaśnia znaczenie prowadzenia - wymienia nazwy siedmiu cudów badań archeologicznych dla świata starożytnego lepszego poznania historii i dokonań człowieka 27/28 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II Początki Rzymu s źródłowy, s. 103) 30. Tajemnice sprzed wieków Jak poznano pochodzenie 1 - Italia położenie geograficzne i warunki naturalne - legenda o założeniu Rzymu - monarchia rzymska i jej upadek - społeczeństwo Rzymu - podbój Italii przez Rzymian 1 - pochodzenie Etruskówmateriał - osiągnięcia cywilizacji wykraczający etruskiej ROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE 5.1 datami: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 389 r. p.n.e. - prezentuje postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz, Galowie - lokalizuje na mapie Italię i Rzym - omawia położenie geograficzne i poza podstawę programową warunki naturalne panujące w Italii - określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie - wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian - wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie - wyjaśnia znaczenie wyrażenia pyrrusowe zwycięstwo Herodota, Dionizjusza z Halikarnasu - lokalizuje na mapie siedziby - porównuje wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej - opowiada legendę o założeniu Rzymu - wymienia imiona królów panujących w Rzymie - charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich - omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie - określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu - przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian - podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie - omawia organizację państwa etruskiego - opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków

15 Etrusków? Republika rzymska s źródłowy, s. 110) 32. Podboje Rzymu s źródłowy, s. 116) 1 - ustrój państwa rzymskiego - urzędnicy rzymscy - zasady funkcjonowania republiki - rola plebejuszy w państwie rzymskim 1 - armia rzymska - wojny punickie - ekspansja Rzymu po wojnach punickich - podbój Galii przez Juliusza Cezara Etrusków w Italii - wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca pochodzenia Etrusków - wymienia osiągnięcia cywilizacji etruskiej 5.1 terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, kolegialność, konsul, dyktator, pretor, cenzor, edyl, kwestor, liktor, trybun ludowy, veto - wymienia nazwy najważniejszych instytucji władzy w starożytnym Rzymie - omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu i poszczególnych urzędników rzymskich - przedstawia dokonania Cyncynata STYCZEŃ 5.2 datami: r. p.n.e., r. p.n.e., 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., r. p.n.e., 52 r. p.n.e. Hannibala, Scypiona, Juliusza Cezara, Wercyngetoryksa terminami: legion, oddział inżynieryjny, wojny punickie, Kartagina, Kanny, Zama, Alezja, Imperium Rzymskie - wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii rzymskiej - określa przyczyny i skutki wojen - dostrzega rolę współczesnych technologii w procesie poznawania dziejów - przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej - wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską - określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania - podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu - opisuje przebieg wojen punickich - prezentuje dokonania Hannibala - omawia zasady organizacji armii rzymskiej - opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty - charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian - przedstawia podboje Rzymian na przełomie II i I w. p.n.e. - przedstawia dzieje podboju Galii - wyjaśnia, jakie były przyczyny sukcesów podbojów prowadzonych przez Rzymian

16 33. Upadek republiki rzymskiej s źródłowy, s. 121) 34. Cesarstwo rzymskie s skutki podbojów rzymskich - organizacja Imperium Rzymskiego - niewolnictwo w Rzymie powstanie Spartakusa - kryzys republiki rzymskiej - wojny domowe - rządy Juliusza Cezara organizacja i ustrój cesarstwa panowanie Oktawiana 6.2 Augusta - rozwój terytorialny punickich - wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich oraz w II i I w. p.n.e. datami: 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e., 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e. Spartakusa, Gajusza Juliusza Cezara, Pompejusza Krassusa, Marka Antoniusza, Oktawiana, Kleopatry terminami: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, triumf, gladiator, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum - lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych - wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji - omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie - wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy - przedstawia przyczyny i skutki wybuchu powstania gladiatorów - podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej - omawia skutki podbojów rzymskich dla mieszkańców Italii Oktawiana Augusta, Trajana terminami: pax romana, pryncypat, cesarz, cesarstwo, - charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich - opisuje przebieg uroczystości triumfu - wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów - omawia przyczyny wojen domowych w Rzymie - prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie - przedstawia sytuację niewolników w państwie rzymskim - omawia przebieg powstania Spartakusa - wymienia dokonania Juliusza Cezara - przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry - omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych - wyjaśnia zasady pryncypatu - charakteryzuje politykę

17 źródłowy, s. 123) - oś czasu - mapa ścienna 35. Życie w Wiecznym Mieście s źródłowy, s. 130) cesarstwa - rzymskie drogi - barbarzyńscy 1 - miasto Rzym - domy Rzymian - religia rzymska - Forum Romanum - architektura rzymska romanizacja, bursztynowy szlak, barbarzyńcy, limes, Wał Hadriana, Dakowie - określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego - wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu - wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa - lokalizuje na mapie bursztynowy szlak - przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa - przedstawia ludy sąsiadujące z państwem Rzymian - wyjaśnia przyczyny budowy limes i Wału Hadriana - omawia znaczenie szlaku bursztynowego dla gospodarki rzymskiej datą 72 r. n.e. terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju, westalki, kuria - omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich - wymienia rozrywki starożytnych Rzymian - podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich - określa podobieństwa między religią rzymską a grecką cesarstwa w okresie pax romana - omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami - uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było komedią republiki - określa zakres władzy cesarza - omawia sposób funkcjonowania gospodarki rzymskiej - opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim - wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - określa warunki życia w mieście - porównuje Forum Romanum z ateńską agorą - wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian - opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina - omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta - opisuje wygląd rzymskiej świątyni - wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów

18 36.Tajemnice sprzed wieków Jak odkryto Pompeje? - s mapa ścienna 37. Osiągnięcia Rzymian s źródłowy, s. 137) 1 - okoliczności zniszczenia miasta Pompeje - odkrycie ruin Pompejów - wygląd starożytnego miasta 1 - związki między kulturą rzymską i grecką - Koloseum - akwedukty - prawo rzymskie - literatura rzymska materiał wykraczający poza podstawę programową opisuje wygląd starożytnego Rzymu - wyjaśnia wpływ religii greckiej na rzymską datami: 79 r. n.e., 1748 r., 1861 r. - przedstawia dokonania Giuseppe Fiorellego - lokalizuje na mapie Pompeje - wymienia osiągnięcia cywilizacji rzymskiej datami: 449 r. p.n.e., 125 r. n.e., r. n.e. Galena, Wespazjana, Tytusa, Justyniana, Wergiliusza, Horacego, Owidiusza, Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza, Mecenasa terminami: mozaika, Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, mecenas - wymienia osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej - wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty - podaje nazwy rzymskich zbiorów praw - omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie - wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i historii - wyjaśnia etymologię słowa mecenat przejętego od ludności z terenów podbitych - przedstawia system wierzeń rzymskich - określa okoliczności zniszczenia miasta - opisuje wygląd rzymskiego domu na podstawie wykopalisk w Pompejach - omawia wygląd Pompejów - wyjaśnia, na czym polega praca archeologa - wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską - opisuje wygląd i funkcje Koloseum - przedstawia sposób budowy akweduktów - omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa - wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych - wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii - ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację - tłumaczy, na czym polegał wpływ kultury greckiej na rzymską

19 38. Pierwsi chrześcijanie s źródłowy, s oś czasu - mapa ścienna 39. Koniec świata starożytnego s źródłowy, s. 147) - oś czasu 1 - Palestyna w czasach rzymskich - Jezus i jego nauki - powstanie i rozwój chrześcijaństwa - symbole chrześcijańskie - zasady wiary chrześcijańskiej - prześladowania pierwszych chrześcijan - zwycięstwo religii chrześcijańskiej - podziały w Kościele chrześcijańskim 1 - kryzys cesarstwa rzymskiego - podział cesarstwa - wędrówka ludów - Hunowie - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego datami: 7 4 r. p.n.e., r., 313 r., 380 r., 392 r. Jezusa z Galilei, Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu, Trajana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, chrystogram, Pismo Święte, Ewangelia, teologia, katolicy, sobór, papież, heretyk, zabobon, edykt mediolański - charakteryzuje działalność Jezusa - wymienia imiona autorów Ewangelii - omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej - określa symbole chrześcijaństwa - lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e. - podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu - wyjaśnia przyczyny ogłoszenia edyktu mediolańskiego LUTY 5.4 datami: 235 r., 395 r., 451 r., 476 r. Dioklecjana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego, Attyli, Odoakra, Romulusa Augustulusa - określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian - omawia działalność apostołów - wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie - opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia - podaje przyczyny prześladowań chrześcijan - wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego - wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej - przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie - omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w. - wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim - charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, 1

20 - mapa ścienna terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy, Wandal, wandal, Hun, Got Konstantyna i Teodozjusza - określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów - opisuje tryb życia Hunów - wskazuje na mapie linię podziału - wyjaśnia, w jaki sposób cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią - wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu - omawia symboliczne znaczenie daty 476 r. cesarstwo - lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów - określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - wyjaśnia etymologię słowa wandal 40/41 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III Bizancjum s źródłowy, s oś czasu - mapa ścienna 1 - sytuacja w Bizancjum po upadku Rzymu - panowanie Justyniana I Wielkiego - wzrost znaczenia Konstantynopola - Hagia Sophia - kultura i nauka w Bizancjum - początki rozłamu w Kościele chrześcijańskim ROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA MARZEC datami: 330 r., 395 r., 527 r. - przedstawia dokonania Justyniana I Wielkiego terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm, prawosławie, bazylika - lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie - wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana I Wielkiego - wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym - opisuje okoliczności powstania Konstantynopola - charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu - wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego - omawia ustrój Bizancjum - opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia - określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum - przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - wskazuje różnice między

21 43. Początki islamu s źródłowy, s. 159) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna 44. Państwo Franków s Arabowie - działalność Mahometa - islam zasady wiary - meczet - podboje arabskie - nauka i kultura Arabów 1 - Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego - Merowingowie i Karolingowie - Karol Wielki i prezentuje osiągnięcia Bizancjum Kościołem wschodnim a w dziedzinie kultury i nauki zachodnim - poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego - określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola - przedstawia okoliczności, w datami: 622 r., 630 r., 632 r., 711 r. których doszło do powstania - przedstawia dokonania islamu Mahometa - charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i terminami: islam, Allach, judaizmem muzułmanie, hidżra, Koran, - dostrzega znaczenie idei świętej szariat, dżihad, meczet, świątynia wojny dla rozprzestrzeniania się Kaaba, minaret, kalif, arabeska religii arabskiej - lokalizuje na mapie Półwysep - opisuje wygląd meczetu Arabski oraz miasta: Mekkę i - omawia organizację państwa Medynę arabskiego - omawia położenie geograficzne i - charakteryzuje stosunek Arabów warunki naturalne panujące na do podbitych narodów Półwyspie Arabskim - określa rolę Arabów w - opisuje warunki życia i zajęcia rozpowszechnianiu osiągnięć Arabów ludów podbitych oraz rozwoju - wymienia filary wiary arabskiej spuścizny starożytnych - wskazuje na mapie kierunki i cywilizacji zasięg podbojów Arabów - prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki datami: 496 r., 732 r., 751 r., 756 r., 800 r., 814 r. Chlodwiga, Karola Młota, Pepina Krótkiego, Karola Wielkiego i - przedstawia sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - omawia organizację państwa Franków - wyjaśnia znaczenie zwycięstwa

22 źródłowy, s. 166) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapaścienna 45. Rzesza Ottonów - s źródłowy, s. 168) - oś czasu - mapa ścienna odnowienie cesarstwa na zachodzie - kultura, nauka i sztuka w państwie Franków 1 - podział państwa Franków traktat w Verdun - cesarstwo Ottonów - Otton I i Otton III - idea uniwersalizmu Einharda terminami: arianizm, majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, renesans karoliński, retoryka, dialektyka, kaligrafia, manuskrypt, miniatura - lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków - opisuje życie codzienne i zajęcia Franków - określa zasięg terytorialny państwa Franków - wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga - wskazuje na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego - przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego - określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola Wielkiego w średniowiecznej Europie - prezentuje dokonania Karola Wielkiego datami: 843 r., 962 r., 995 r., 1000 r. Ludwika Pobożnego, Ludwika Niemieckiego, Karola Łysego, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona III, Henryka II terminami: traktat w Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm Franków w bitwie pod Poitiers - opisuje sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów - uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński dla zmian w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w. - omawia związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa - ocenia wpływ dokonań Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy - charakteryzuje postać Karola Wielkiego - przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego - ocenia znaczenie traktatu w Verdun dla dalszych losów politycznych Europy - charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów - omawia dokonania Ottona I i

23 46. Najazdy Normanów - s źródłowy, s. 175) - oś czasu - mapa ścienna 47.Tajemnice sprzed wieków Sekrety tkaniny z 1 - Normanowie życie i zajęcia ludności - religia Normanów - podboje wikingów - powstanie państw skandynawskich - okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce 1 - podbój Anglii przez Normanów - historia tkaniny z - wymienia postanowienia traktatu w Verdun - lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego - wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka - omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I 7.1 datą 1066 r. Leifa Erikssona, Roberta Giuscarda i Wilhelma Zdobywcy terminami: Normanowie (wikingowie), runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy - lokalizuje na mapie siedziby Normanów - omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego - opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej - podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów - wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów - wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii - omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła materiał wykraczający poza podstawę datami 1066 r., 1070 r. Ottona III - tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu - ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy - opisuje politykę następców Ottona III - przedstawia system wierzeń Normanów - wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich - opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich - prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich - dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów - opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce - wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i pochodzenie źródeł historycznych

24 Bayeux - s mapa ścienna 48. Słowianie i Węgrzy - s źródłowy, s. 179) - oś czasu - mapa ścienna 49. Między papiestwem a cesarstwem s Bayeux - wyniki badań nad tkaniną z Bayeux - wędrówka Słowian - pierwsze państwa słowiańskie - działalność Cyryla i Metodego - najazdy Węgrów - powstanie Rusi 1 - kryzys kościoła w X w. - reforma kościoła - schizma wschodnia - spór o inwestyturę programową Wilhelma Zdobywcy, Edwarda - tłumaczy, na czym polega Wyznawcy, Harolda, Matyldy, trudność w ustaleniu autorów biskupa Oda dzieł średniowiecznych - opisuje przebieg podboju Anglii terminem tkanina z Bayeux przez Wilhelma Zdobywcę - opisuje, co zostało przedstawione - opowiada o dziejach tkaniny z na tkaninie z Bayeux Bayeux - dostrzega znaczenie źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów - omawia organizację plemion datami: IV V w., VII w., IX w., słowiańskich 863 r., 885 r., 955 r., 988 r., 1001 r. - wymienia okoliczności powstania pierwszych państw Samona, Rościsława, Cyryla, słowiańskich i państwa Metodego, Świętopełka, węgierskiego Włodzimierza Wielkiego, Stefana - opisuje działalność misyjną Wielkiego Cyryla i Metodego - wyjaśnia, jakie znaczenie dla terminami: Słowianie, głagolica, utrzymania i rozwoju cyrylica, latopis, Lechowe Pole, państwowości słowiańskiej miała Korona św. Stefana decyzja władców o przyjęciu - dokonuje podziału Słowian na chrztu grupy (zachodnią, wschodnią, - przedstawia dokonania południową) Włodzimierza Wielkiego i - wskazuje na mapie położenie Stefana Wielkiego pierwszych państw słowiańskich i - charakteryzuje powstanie Węgier państwa ruskiego - omawia warunki życia i zajęcia Słowian - wyjaśnia przyczyny przyjęcia chrztu przez władców słowiańskich datami: X w., 1054 r., 1075 r., 1077 r., 1122 r. Sylwestra II, Grzegorza VII i - charakteryzuje sytuację w 1 Kościele chrześcijańskim w X w. - omawia dokonania papieża Sylwestra II - przedstawia okoliczności, w

25 źródłowy, s. 185) - oś czasu - mapa ścienna Henryka IV terminami: Cluny, prawo kanoniczne, schizma wschodnia, ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski, inwestytura, Canossa, konkordat wormacki, synod - wymienia przejawy kryzysu w Kościele w X w. - lokalizuje na mapie Cluny - wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego - podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII których doszło do schizmy wschodniej - wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę - opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany - tłumaczy znaczenie powiedzenia: pójść do Cannosy - określa przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła oraz jego wyznawców KWIECIEŃ 50/51 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV Pradzieje ziem polskich - s oś czasu - mapa ścienna 1 - kultury archeologiczne materiał na ziemiach polskich - Biskupin - gospodarka ziem polskich - religia Słowian ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW wykraczający poza podstawę programową - określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich datami: 120 tys. lat p.n.e., VIII w p.n.e., VI w. p.n.e. terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, kultura oryniacka, kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej, kultura unietycka, kultura łużycka, kultura przeworska, dymarka - przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich - wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich - opisuje wygląd osady w Biskupinie - charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich - omawia system wierzeń słowiańskich - wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie

26 53.Tajemnice sprzed wieków Kiedy powstała osada w Biskupinie? - s Początki państwa polskiego s źródłowy, s. 198) - oś czasu - mapa ścienna 1 - okoliczności powstania osady w Biskupinie - dendro-chronologia 1 - plemiona polskie - państwo Mieszka I - organizacja państwa Mieszka I - chrzest Polski - Dagome iudex - podboje Mieszka I materiał wykraczający poza podstawę programową datami: VIII w. p.n.e., 1933 r. Walentego Szwajcera, Józefa Kostrzewskiego terminem dendrochronologia datami: IX w., 960 r., 965 r., 966 r., 972 r., 991 r., 992 r. Mieszka I, Dobrawy, Ibrahima ibn Jakuba, Jordana terminami: Geograf Bawarski, drużyna książęca, woj, szyszak, kolczuga, danina, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna - wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby - lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I - opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I - wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu - określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex - wskazuje na mapie tereny podbite przez Mieszka I - charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I - przedstawia okoliczności odkrycia osady w Biskupinie - określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendrochronologicznej - wskazuje problemy wynikające z zastosowania metody dendrochronologii - omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich - przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego - wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu - prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I - opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej - tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich - określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex

27 55/ 56. Państwo Bolesława Chrobrego - s źródłowy, s. 203) 57. Kryzys i odbudowa państwa Piastów - s y źródłowe, s. 208, 211) - oś czasu panowanie Bolesława Chrobrego - misja św. Wojciecha - zjazd gnieźnieński - gród w Gnieźnie - podboje Bolesława Chrobrego - koronacja królewska - panowanie Mieszka II - upadek państwa polskiego - rządy Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwa polskiego - panowanie Bolesława Śmiałego - Polska w sporze o przedstawia okoliczności datami: 997 r., 1000 r., przejęcia władzy przez Bolesława r., 1025 r. Chrobrego - omawia dokonania Bolesława Bolesława Chrobrego, Ody, Chrobrego biskupa Wojciecha, Ottona III, - charakteryzuje organizację Radzima Gaudentego, Galla państwa polskiego za panowania Anonima, Thietmara, Henryka II, Bolesława Świętopełka - opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na terminami: kasztelan, relikwie, drzwiach katedry gnieźnieńskiej czynszownik, metropolia, - wyjaśnia znaczenie zjazdu kanonizacja, włócznia św. gnieźnieńskiego dla rozwoju Maurycego, gród, Grody organizacji kościelnej i Czerwieńskie państwowej - opisuje przebieg misji św. - porównuje relacje źródłowe na Wojciecha temat zjazdu władców w 1000 r. - wymienia przyczyny i skutki - opisuje wygląd Gniezna w zjazdu gnieźnieńskiego czasach Bolesława Chrobrego - wskazuje na mapie terytoria - ocenia skutki polityki podbite przez Bolesława zagranicznej Bolesława dla Chrobrego państwa polskiego - omawia postanowienia pokoju w Budziszynie - wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego MAJ - opisuje sytuację w państwie datami: 1025 r., 1031 r., 1034 r., polskim po śmierci Bolesława 1039 r., 1047., 1069 r., 1076 r., Chrobrego 1079 r. - omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Mieszka II, Bezpryma, Konrada II, Śmiałego Jarosława Mądrego, Kazimierza - porównuje relacje źródłowe na Odnowiciela, Miecława, temat sporu między królem Brzetysława, Bolesława Śmiałego, Bolesławem a biskupem biskupa Stanisława ze Stanisławem

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

- program Śladami przeszłości Okres I

- program Śladami przeszłości Okres I Wymagania edukacyjne z historii dla klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Program nauczania Śladami przeszłości Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Aut. dr T. Maćkowski,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Początki cywilizacji HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Ocena Uczeń :- definiuje Uczeń : - ocenia rolę terminy : historia źródło źródeł historycznych w historyczne, procesie poznawania archeologia,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej.

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej. Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji dydaktyczne nauczania Odniesienia do programowej Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi)

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Rocznica wybuchu II wojny światowej. - jakie były przyczyny napaści na Polskę Niemiec i ZSRR - omówić na czym polegała tragedia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI Roczny plan pracy z historii dla klasy I a i b gimnazjum na rok szkolny 202/203 do programu nauczania Śladami przeszłości realizowany w Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 przez

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?. Prahistoria człowieka Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Historia jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Co to jest historia? - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia, nauczania - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Jak zbadano pochodzenie człowieka? Czas wielkich przemian W kraju Sumerów

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASY I -III GIMNAZJUM Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 202/203 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości 2. Umiejętności 3. Postawa II. W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz (nauczyciel zaznacza w

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji rozdziały Początki cywilizacji i Antyczna Grecja W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Co to jest historia? - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Czas w historii. 1. Prahistoria człowieka 2. Czas wielkich Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach I-III Gimnazjum w Zbiersku. Klasa I Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel : Andrzej Szarmach

Nauczyciel : Andrzej Szarmach Nauczyciel : Andrzej Szarmach Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Sprawności podlegające ocenie. I Chronologia historyczna. Sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? -zna zakres treści nauczania i materiały z których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Uczeń odznacza się specjalnymi zainteresowaniami humanistycznymi,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych -

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: HISTORIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I PÓŁROCZE) ROZDZIAŁ I: HISTORIA, POCZĄTKI CYWILIZACJI - poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 1 Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 Lp Temat Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) bardzo dobry (5) Celujący (6) DZIAŁ I POCZĄTKI CYWILIZACJI 1. Czym jest histotria? Czas w historii

Bardziej szczegółowo

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości L.p. Temat lekcji Daty, pojęcia Uwagi 1. Co to jest historia? - Historia jako nauka - Klasyfikacja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era)

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prehistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Łukasz Połomski Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1 Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI System oceniania w swych założeniach ma pomóc uczniowi w analizie opanowania materiału jaki będzie realizowany w klasie podczas lekcji historii.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum

Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum Nauczyciel: Jakub Poprawa Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości WYMAGANIA OGÓLNE Na ocenę dopuszczającą uczeń: I. w zakresie chronologii historycznej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak HISTORIA Na lekcjach historii uczniowie mogą otrzymać oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów. Kartkówki i odpowiedzi obejmują powtórzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Gimnazjum im J..B.Solfyw Trzebielu I 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Temat lekcji Historia jako nauka. Mierzenia czasu w historii. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń:

Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń: Normy wymagań z historii w klasie 1 na poziomie podstawowym / na stopień dopuszczający i dostateczny/ Uczeń: - poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 roku nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM

Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Odniesienia do Temat lekcji podstawy programowej 1. Wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Początki cywilizacji. Dział I

Początki cywilizacji. Dział I Początki cywilizacji Dział I Terminy historia źródła historyczne archeologia epoki historyczne chronologia nasza era periodyzacja przed naszą erą klasyfikacja źródeł historycznych wiek nazwy epok historycznych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z historii w gimnazjum

Zasady oceniania z historii w gimnazjum Rok szkolny 2013/2014 Ucząca: mgr Bożena Bałoniak Wymagania edukacyjne z historii niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizacji programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy I Gimnazjum w Alwerni podręcznik Śladami przeszłości 1 Nauczyciel Barbara Góra Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok na ocenę roczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju Nauczanie historii odbywa się w klasach 1-3 według programu nauczania Śladami przeszłości autorstwa Teresy Kowalskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Starożytność

DZIAŁ I. Starożytność Plan pracy z historii na rok szkolny 2011/2012 w klasie I b LO, semestr I Prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba godzin 15 Zakres rozszerzony Podręcznik Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schyłku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo