Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej."

Transkrypt

1 Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin Co to jest historia? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia jako nauka pomocnicza historii - epoki historyczne - dawne sposoby mierzenia czasu I, II, III - poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, prahistoria - dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych - podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych - wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność - wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa - omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów - wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu - rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim - określa ramy chronologiczne epok historycznych - określa wiek danego wydarzenia i umiejscawia je w odpowiedniej epoce historycznej

2 ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI. Prahistoria człowieka - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - pochodzenie człowieka - ewolucja człowieka i jej etapy - cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych - osiągnięcia człowieka pierwotnego..2 - poprawnie posługuje się terminami: ewolucja, australopitek, homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, paleolit, koczowniczy tryb życia - wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka - wskazuje na mapie kolebkę ludzkości - opisuje warunki życia ludzi w czasach prahistorycznych - podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych - wymienia sposoby krzesania ognia stosowane przez człowieka pierwotnego - określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka - podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych i ich umiejętności - wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego - omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka - wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody - wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł 2

3 sztuki praludzi Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s teorie dotyczące powstania człowieka - Karol Darwin i jego odkrycie - zadania antropologii materiał wykraczający poza podstawę programową - przedstawia dokonania Karola Darwina - poprawnie posługuje się terminami: ewolucjonizm, antropologia - wymienia teorie dotyczące powstania człowieka - opisuje, czym zajmuje się antropolog - omawia sposoby ustalania wieku znalezisk - omawia teorię ewolucji Karola Darwina - wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu - przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka - prezentuje argumenty zwolenników i przeciwników ewolucjonizmu 2. Czas wielkich przemian - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s. 0 - oś czasu - mapa ścienna - wpływ zmian klimatu na życie człowieka - rewolucja neolityczna - początki rolnictwa i hodowli - pierwsze osady - budowle..2 - poprawnie posługuje się terminami: neolit, rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, megalit, dolmen, epoka brązu, epoka żelaza - określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej - opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną - przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego - uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu - omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu - nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej 3

4 megalityczne - początek metalurgii - podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób - omawia sposób wytopu brązu i żelaza - wymienia rodzaje narzędzi i ozdób wytwarzanych w epoce brązu osady ludzkiej - charakteryzuje wygląd osad neolitycznych - wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej - opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych - wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali 3. W kraju Sumerów - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 2) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii - powstanie pierwszych państw - organizacja państwa Sumerów - osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej 2. - podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej - poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo, królkapłan, zikkurat - lokalizuje na mapie Mezopotamię - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii - określa rolę rzek w starożytnej - charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii - wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne - przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw - omawia organizację państwa 4

5 Mezopotamii Sumerów - opisuje wygląd miast sumeryjskich - wymienia osiągnięcia Sumerów 4. Babilonia i Asyria - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 26) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - państwo babilońskie - Hammurabi i jego kodeks prawny - Babilon - państwo asyryjskie - organizacja armii asyryjskiej zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 62 r. p.n.e., VI w. p.n.e. - poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan - prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii - przedstawia dokonania postaci: Hammurabiego, Nabuchodonozora II, Sargona II Wielkiego, Asurbanipala - omawia organizację państwa babilońskiego - wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa - interpretuje zasadę oko za oko, ząb za ząb - ocenia starożytny system prawny - opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II - omawia system religijny starożytnej Babilonii - lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie - przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej - omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego - wymienia rodzaje wojsk wschodzących w skład armii - wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów - wymienia rodzaje wojsk 5

6 asyryjskiej wchodzących w skład armii asyryjskiej - opisuje organizację armii asyryjskiej 5. W Egipcie faraonów - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, oś czasu - mapa ścienna - położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu - Nil i jego rola - organizacja państwa egipskiego - społeczeństwo starożytnego Egiptu zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 3 r. p.n.e. - podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej - poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon - przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II - lokalizuje na mapie Egipt - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie - wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej - uzasadnia słuszność określenia Egipt darem Nilu - omawia organizację państwa egipskiego - tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego - opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II - prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e. - charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego - określa zakres władzy faraona 6. Piramidy, mumie i hieroglify - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, - religia Egipcjan - wiara w życie zna wydarzenia związane z datami: ok r. p.n.e., 33 r. p.n.e. - poprawnie posługuje się terminami: - wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich 6

7 s. 33) - zeszyt ćwiczeń, s. 8 9 pozagrobowe - osiągnięcia cywilizacji egipskiej - pochówek zmarłych mumifikacja, grobowce, piramidy 2.3 politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify, Dolina Królów - wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich - podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich - przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej - omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan - podaje przyczyny mumifikacji zwłok - opisuje etapy procesu mumifikacji - tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy - określa system wartości starożytnych Egipcjan - ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji - wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów Tajemnice sprzed wieków Jak dawniej badano zabytki starożytnego Egiptu? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s początki archeologii w Egipcie - odkrycie grobowca Tutenchamona materiał wykraczający poza podstawę programową - zna wydarzenia związane z datami: 798 r., 922 r. - przedstawia dokonania postaci: Howarda Cartera, lorda Carnarvona, Tutenchamona - określa okoliczności, w których doszło do rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie - omawia okoliczności odkrycia grobowca Tutenchamona - opisuje wygląd grobowca Tutenchamona - wyjaśnia różnice między dawną a współczesną 7

8 archeologią - opowiada, czego dotyczy tzw. klątwa Tutenchamona - ocenia postawę pierwszych badaczy dziejów Egiptu 7. Starożytny Izrael - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 39) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - powstanie państwa Izrael - położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny - panowanie Dawida i Salomona - niewola babilońska - judaizm określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego - poprawnie posługuje się terminami: Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza - przedstawia dokonania postaci: Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona, Cyrusa II Wielkiego - lokalizuje na mapie Izrael - wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg - opisuje okoliczności powstania państwa Izrael - omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona - przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego - określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków - Biblia - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny - określa różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych - charakteryzuje system wierzeń Izraelitów - opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej - ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego 8

9 8. Indie i Chiny - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 44) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - położenie geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin - powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huangho i Jangcy - buddyzm - hinduizm - organizacja państwa chińskiego - konfucjanizm - osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin materiał wykraczający poza podstawę programową - określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin - poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm - przedstawia dokonania postaci: Buddy, Konfucjusza - lokalizuje na mapie Indie i Chiny - omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej - wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej - omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie Indusu - przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów - określa system wartości wyznawców buddyzmu i hinduizmu - prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie - opisuje organizację państwa chińskiego - wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego - charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza - tłumaczy, dlaczego konfucjanizm stał się religią państwową 9. Od rysunków naskalnych do - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, - ewolucja pisma - rodzaje pisma - materiały podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma - poprawnie posługuje się terminami: - wymienia przyczyny powstania pisma - przedstawia historię pisma 9

10 alfabetu s. 48) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna piśmiennicze - alfabet - osiągnięcia Fenicjan 6.2 piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie - wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne - podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności - omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej - opisuje sposób produkcji papirusu - tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym - określa rolę pisma w starożytności - opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan - wyjaśnia znaczenie pisma dla cywilizacji współczesnej Tajemnice sprzed wieków Jak odczytano pismo Egipcjan? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s Kamień z Rosetty - okoliczności odczytania pisma starożytnych Egipcjan - znaczenie hieroglifów egipskich materiał wykraczający poza podstawę programową - zna wydarzenia związane z datami: 799 r., 824 r. - przedstawia dokonania Jeana Françisa Champolliona - poprawnie posługuje się terminami: hieroglif, pismo demotyczne, alfabet grecki, Kamień z Rosetty, kartusz - opisuje okoliczności odczytania egipskich hieroglifów - podaje okoliczności odnalezienia Kamienia z Rosetty - opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify egipskie - wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami - wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego badacza 0

11 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I 2 ROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA. Świat Hellenów - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 59) - zeszyt ćwiczeń, s położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji - zajęcia Hellenów - organizacja miast-państw lokalizuje na mapie Grecję - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji - określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej - wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej - charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską - opisuje wygląd greckiej polis - oś czasu - mapa ścienna - kultura minojska i mykeńska - czynniki jednoczące Greków - kolonizacja grecka - poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia - opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji - wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej - omawia sposób powstawania państw greckich - tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora - wymienia przyczyny i skutki kolonizacji greckiej - przedstawia przebieg kolonizacji greckiej - wymienia czynniki jednoczące Greków 2. Demokratyczne Ateny - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, - zasady funkcjonowania demokracji zna wydarzenia związane z datą 508 r. p.n.e. - przedstawia dokonania Peryklesa - prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

12 s. 62) - zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna ateńskiej - społeczeństwo Aten - instytucje władzy w Atenach - ostracyzm poprawnie posługuje się terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), demagog, strateg, ostracyzm, Akropol, agora, stoa - lokalizuje na mapie Ateny - charakteryzuje społeczeństwo Aten - wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną - ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej - wygląd starożytnych Aten - wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis - opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków - wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm - opisuje wygląd starożytnych Aten - określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione - omawia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej 3. W starożytnej Sparcie - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 66) - zeszyt - Sparta - mieszkańcy Sparty - ustrój Sparty - wychowanie przedstawia dokonania Likurga - poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe - określa rolę i zadania królów spartańskich - dokonuje oceny ustroju Sparty - tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim 2

13 ćwiczeń, s mapa ścienna spartańskie - obyczaje Spartan - lokalizuje na mapie Spartę - charakteryzuje społeczeństwo spartańskie - opisuje życie i zajęcia Spartan - omawia ustrój Sparty i zadania organów władzy w polis - przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego - wyjaśnia znaczenie powiedzeń: zajmowały kobiety - przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia - ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan - opisuje ustrój spartański i zasady jego funkcjonowania - wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten z tarczą lub na tarczy, mówić lakonicznie - wymienia etapy wychowania spartańskiego - tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie - wyjaśnia, kto i dlaczego podlegał wychowaniu spartańskiemu - omawia współczesne znaczenie słowa spartański 4. Wojny perskie - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 72) - zeszyt - armia grecka - organizacja armii greckiej - przyczyny konfliktów zna wydarzenia związane z datami: VI w. p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e. - przedstawia dokonania postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, - omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity - opisuje wygląd triery - przedstawia przebieg konfliktu 3

14 ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna grecko-perskich - przebieg wojen Greków z Persami - skutki wojen grecko-perskich - najsłynniejsi dowódcy greccy Leonidasa i Temistoklesa - poprawnie posługuje się terminami: hoplita, hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, triera - lokalizuje na mapie Persję i Grecję - wymienia przyczyny wojen greckoperskich grecko-perskiego - omawia dokonania greckich dowódców - wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego - ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami - wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew - tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków - opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków - podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego - wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: Termopile, Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom - określa okoliczności wybuchu wojen grecko-perskich 5. Wierzenia starożytnych Greków - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 78) - zeszyt - bogowie greccy - świątynie i obrzędy - wyrocznia - Akropol poprawnie posługuje się terminami: tytani, Olimp, wyrocznia, Pytia, Akropol, mit, heros - lokalizuje na mapie Olimp i Delfy - podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny - określa rolę wyroczni w życiu Greków - opisuje wygląd ateńskiego Akropolu - wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu 4

15 ćwiczeń, s mapa ścienna - mitologia grecka życia, którym patronowali - wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw - wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich i ich czyny - wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków - charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków - omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków - tłumaczy, na czym polega postawa prometejska - odszukuje w mitach wartości uniwersalne - opisuje, w jaki sposób starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów - wyjaśnia wpływ mitologii greckiej na cywilizację współczesną 6. Igrzyska olimpijskie - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - sport w życiu Greków - związek zawodów sportowych z religią - przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich - greckie obiekty sportowe zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 393 r. n.e., 896 r. - poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski - lokalizuje na mapie Olimpię - wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków - wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom - charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków - omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich - przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi - bohaterowie - opisuje przebieg starożytnych 5

16 antycznych igrzysk igrzysk olimpijskich 7. Kultura starożytnej Grecji - podręcznik, s ( w tym: tekst źródłowy, s. 84) - zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna - teatr grecki - literatura grecka - malarstwo i rzeźba - architektura - najwięksi przedstawiciele kultury greckiej zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e. - przedstawia dokonania postaci: Sofoklesa, Arystofanesa, Homera, Fidiasza i Myrona - poprawnie posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, skene, proskenion, orchestra, theatron, Iliada, Odyseja, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe, porządek dorycki, joński, koryncki - opisuje przebieg Wielkich Dionizji - przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego - wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim - przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią - opisuje wygląd teatru greckiego - przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści Iliady i Odysei - wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego - określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi - omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków w starożytnej Grecji - prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej - podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych 6

17 Greków - wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych 8. Filozofowie i wynalazcy - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna - filozofia grecka - najsłynniejsze greckie szkoły - matematyka - historia i geografia - najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej - greckie wynalazki zna wydarzenia związane z datami: VII VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e. - przedstawia dokonania postaci: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Pitagorasa, Euklidesa, Herodota, Tukidydesa, Klaudiusza Ptolemeusza, Archimedesa - poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika, Akademia Platońska, Liceum, klepsydra - opisuje okoliczności narodzin filozofii - przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich - wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków - ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki - wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów - opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej Tajemnice sprzed wieków Czy ogniste - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s. - osiągnięcia Archimedesa - ogniste materiał wykraczający poza podstawę programową - przedstawia dokonania Archimedesa - poprawnie posługuje się terminami: ogniste zwierciadła, eureka - wyjaśnia domniemaną zasadę działania ognistych zwierciadeł - przedstawia okoliczności 7

18 zwierciadła Archimedesa istniały naprawdę? zwierciadła (heureka) - wymienia wynalazki Archimedesa i omawia ich zastosowanie śmierci Archimedesa - tłumaczy konieczność wykorzystania różnych metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności zjawisk i wydarzeń historycznych - opisuje, w jaki sposób naukowcy próbują dociec prawdy na temat wynalazków Archimedesa 9. Podboje Aleksandra Macedońskiego - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 95) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - Grecja po wojnach perskich - Aleksander Macedoński - podbój Grecji - wyprawa Aleksandra przeciwko Persji - imperium macedońskie - kultura hellenistyczna - państwa zna wydarzenia związane z datami: 338 r. p.n.e., 334 r. p.n.e., 333 r. p.n.e., 33 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. - przedstawia dokonania postaci: Filipa II, Aleksandra Wielkiego, Dariusza III - poprawnie posługuje się terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Cheronea, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna, węzeł gordyjski - omawia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej - lokalizuje na mapie Macedonię - wskazuje na mapie trasę wyprawy - przedstawia dokonania Filipa II i Aleksandra Macedońskiego - wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą - opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom - omawia organizację imperium macedońskiego - prezentuje okoliczności zakończenia wyprawy Aleksandra Wielkiego - wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych 8

19 hellenistyczne Aleksandra Wielkiego, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria - wyjaśnia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją - podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej - ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów - podaje przyczyny podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego - omawia skutki powstania imperium Aleksandra Macedońskiego Tajemnice sprzed wieków Jak wyglądała latarnia morska na Faros? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna - latarnia na Faros - badania archeologiczne pozostałości po latarni materiał wykraczający poza podstawę programową - przedstawia dokonania postaci: Sostratosa, Ptolemeusza I, Ptolemeusza II - lokalizuje na mapie wyspę Faros i port w Aleksandrii - wymienia nazwy siedmiu cudów świata starożytnego - omawia okoliczności budowy latarni morskiej na Faros - opisuje prawdopodobny wygląd latarni - wyjaśnia znaczenie prowadzenia badań archeologicznych dla lepszego poznania historii i dokonań człowieka POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II 2 9

20 ROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE. Początki Rzymu - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 03) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - Italia położenie geograficzne i warunki naturalne - legenda o założeniu Rzymu - monarchia rzymska i jej upadek - społeczeństwo Rzymu - podbój Italii przez Rzymian 5. - zna wydarzenia związane z datami: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 389 r. p.n.e. - prezentuje postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa - poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz, Galowie - lokalizuje na mapie Italię i Rzym - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii - określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie - porównuje wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej - opowiada legendę o założeniu Rzymu - wymienia imiona królów panujących w Rzymie - charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich - omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie - określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu - wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian - przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian - wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie - wyjaśnia znaczenie wyrażenia pyrrusowe zwycięstwo - podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie 20

21 Tajemnice sprzed wieków Jak poznano pochodzenie Etrusków? - podręcznik, zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna - pochodzenie Etrusków - osiągnięcia cywilizacji etruskiej materiał wykraczający poza podstawę programową - przedstawia dokonania postaci: Herodota, Dionizjusza z Halikarnasu - lokalizuje na mapie siedziby Etrusków w Italii - wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca pochodzenia Etrusków - wymienia osiągnięcia cywilizacji etruskiej - omawia organizację państwa etruskiego - opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków - dostrzega rolę współczesnych technologii w procesie poznawania dziejów 2. Republika rzymska - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 0) - zeszyt ćwiczeń, s ustrój państwa rzymskiego - urzędnicy rzymscy - zasady funkcjonowania republiki - rola plebejuszy w państwie rzymskim 5. - poprawnie posługuje się terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, kolegialność, konsul, dyktator, pretor, cenzor, edyl, kwestor, liktor, trybun ludowy, veto - wymienia nazwy najważniejszych instytucji władzy w starożytnym Rzymie - omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu i poszczególnych urzędników rzymskich - przedstawia dokonania Cyncynata - przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej - wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską - określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania - podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu 3. Podboje Rzymu - podręcznik, s. 6 (w tym: tekst źródłowy, s. - armia rzymska - wojny punickie - ekspansja zna wydarzenia związane z datami: r. p.n.e., r. p.n.e., 26 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., r. p.n.e., 52 r. p.n.e. - opisuje przebieg wojen punickich - prezentuje dokonania 2

22 6) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna Rzymu po wojnach punickich - podbój Galii przez Juliusza Cezara - przedstawia dokonania postaci: Hannibala, Scypiona, Juliusza Cezara, Wercyngetoryksa - poprawnie posługuje się terminami: legion, oddział inżynieryjny, wojny punickie, Kartagina, Kanny, Zama, Alezja, Imperium Rzymskie - wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii rzymskiej - określa przyczyny i skutki wojen punickich - wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich oraz w II i I w. p.n.e. Hannibala - omawia zasady organizacji armii rzymskiej - opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty - charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian - przedstawia podboje Rzymian na przełomie II i I w. p.n.e. - przedstawia dzieje podboju Galii - wyjaśnia, jakie były przyczyny sukcesów podbojów prowadzonych przez Rzymian 4. Upadek republiki rzymskiej - podręcznik, s. 7 2 (w tym: tekst źródłowy, s. 2) - zeszyt ćwiczeń,.s oś czasu - skutki podbojów rzymskich - organizacja Imperium Rzymskiego - niewolnictwo w Rzymie powstanie zna wydarzenia związane z datami: 7 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e., 44 r. p.n.e., 3 r. p.n.e. - przedstawia dokonania postaci: Spartakusa, Gajusza Juliusza Cezara, Pompejusza Krassusa, Marka Antoniusza, Oktawiana, Kleopatry - poprawnie posługuje się terminami: prowincja, namiestnik, łuk - charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich - opisuje przebieg uroczystości triumfu - wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów - omawia przyczyny wojen domowych w Rzymie 22

23 - mapa ścienna Spartakusa - kryzys republiki rzymskiej - wojny domowe - rządy Juliusza Cezara triumfalny, triumf, gladiator, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum - lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych - wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji - omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie - wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy - przedstawia przyczyny i skutki wybuchu powstania gladiatorów - podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej - omawia skutki podbojów rzymskich dla mieszkańców Italii - prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie - przedstawia sytuację niewolników w państwie rzymskim - omawia przebieg powstania Spartakusa - wymienia dokonania Juliusza Cezara - przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry 5. Cesarstwo rzymskie - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 23) - zeszyt ćwiczeń, s. - organizacja i ustrój cesarstwa - panowanie Oktawiana Augusta - rozwój przedstawia dokonania postaci: Oktawiana Augusta, Trajana - poprawnie posługuje się terminami: pax romana, pryncypat, cesarz, cesarstwo, romanizacja, bursztynowy szlak, barbarzyńcy, limes, Wał - omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych - wyjaśnia zasady pryncypatu - charakteryzuje politykę 23

24 oś czasu - mapa ścienna terytorialny cesarstwa - rzymskie drogi - barbarzyńscy Hadriana, Dakowie - określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego - wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu - wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa cesarstwa w okresie pax romana - omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami - uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było komedią republiki - określa zakres władzy cesarza - lokalizuje na mapie bursztynowy szlak - przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa - przedstawia ludy sąsiadujące z państwem Rzymian - wyjaśnia przyczyny budowy limes i Wału Hadriana - omawia sposób funkcjonowania gospodarki rzymskiej - opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim - wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - omawia znaczenie szlaku bursztynowego dla gospodarki rzymskiej 6. Życie w Wiecznym Mieście - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. - miasto Rzym - domy Rzymian zna wydarzenia związane z datą 72 r. n.e. - poprawnie posługuje się terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), - określa warunki życia w mieście - porównuje Forum Romanum z 24

25 30) - zeszyt ćwiczeń, s religia rzymska - Forum Romanum - architektura rzymska 6.2 amfiteatr, atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju, westalki, kuria - omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich - wymienia rozrywki starożytnych Rzymian ateńską agorą - wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian - opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina - podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich - określa podobieństwa między religią rzymską a grecką - opisuje wygląd starożytnego Rzymu - wyjaśnia wpływ religii greckiej na rzymską - omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta - opisuje wygląd rzymskiej świątyni - wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych - przedstawia system wierzeń rzymskich Tajemnice sprzed wieków Jak odkryto Pompeje? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna - okoliczności zniszczenia miasta Pompeje - odkrycie ruin Pompejów - wygląd starożytnego materiał wykraczający poza podstawę programową - zna wydarzenia związane z datami: 79 r. n.e., 748 r., 86 r. - przedstawia dokonania Giuseppe Fiorellego - lokalizuje na mapie Pompeje - wymienia osiągnięcia cywilizacji - określa okoliczności zniszczenia miasta - opisuje wygląd rzymskiego domu na podstawie wykopalisk w Pompejach - omawia wygląd Pompejów - wyjaśnia, na czym polega 25

26 miasta rzymskiej praca archeologa 7. Osiągnięcia Rzymian - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 37) - zeszyt ćwiczeń, s związki między kulturą rzymską i grecką - Koloseum - akwedukty - prawo rzymskie - literatura rzymska zna wydarzenia związane z datami: 449 r. p.n.e., 25 r. n.e., r. n.e. - przedstawia dokonania postaci: Galena, Wespazjana, Tytusa, Justyniana, Wergiliusza, Horacego, Owidiusza, Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza, Mecenasa - poprawnie posługuje się terminami: mozaika, Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, mecenas - wymienia osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej - wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty - podaje nazwy rzymskich zbiorów praw - omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie - wymienia przedstawicieli rzymskiej - wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską - opisuje wygląd i funkcje Koloseum - przedstawia sposób budowy akweduktów - omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa - wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych - wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii - ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację - tłumaczy, na czym polegał wpływ kultury greckiej na 26

27 literatury i historii rzymską - wyjaśnia etymologię słowa mecenat 8. Pierwsi chrześcijanie - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 42) - zeszyt ćwiczeń, s Palestyna w czasach rzymskich - Jezus i jego nauki - powstanie i rozwój chrześcijaństwa zna wydarzenia związane z datami: 7 4 r. p.n.e., r., 33 r., 380 r., 392 r. - przedstawia dokonania postaci: Jezusa z Galilei, Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu, Trajana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego - określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian - omawia działalność apostołów - wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie - oś czasu - mapa ścienna - symbole chrześcijańskie - zasady wiary chrześcijańskiej - prześladowania pierwszych chrześcijan - zwycięstwo religii chrześcijańskiej - podziały w Kościele chrześcijańskim - poprawnie posługuje się terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, chrystogram, Pismo Święte, Ewangelia, teologia, katolicy, sobór, papież, heretyk, zabobon, edykt mediolański - charakteryzuje działalność Jezusa - wymienia imiona autorów Ewangelii - omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej - określa symbole chrześcijaństwa - lokalizuje na mapie zasięg - opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia - podaje przyczyny prześladowań chrześcijan - wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego - wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej - przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie 27

28 chrześcijaństwa do V w. n.e. - podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu - wyjaśnia przyczyny ogłoszenia edyktu mediolańskiego 9. Koniec świata starożytnego - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 47) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - kryzys cesarstwa rzymskiego - podział cesarstwa - wędrówka ludów - Hunowie - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego zna wydarzenia związane z datami: 235 r., 395 r., 45 r., 476 r. - przedstawia dokonania postaci: Dioklecjana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego, Attyli, Odoakra, Romulusa Augustulusa - poprawnie posługuje się terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy, Wandal, wandal, Hun, Got - wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią - wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo - lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów - omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w. - wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim - charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza - określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów - opisuje tryb życia Hunów - wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu - omawia symboliczne znaczenie daty 476 r. - określa wewnętrzne i zewnętrzne 28

29 przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - wyjaśnia etymologię słowa wandal POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III 2 ROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA. Bizancjum - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 55) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - sytuacja w Bizancjum po upadku Rzymu - panowanie Justyniana I Wielkiego - wzrost znaczenia Konstantynopola - Hagia Sophia - kultura i nauka w Bizancjum - początki rozłamu w Kościele chrześcijańskim zna wydarzenia związane z datami: 330 r., 395 r., 527 r. - przedstawia dokonania Justyniana I Wielkiego - poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm, prawosławie, bazylika - lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie - wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana I Wielkiego - wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym - opisuje okoliczności powstania Konstantynopola - charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu - wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego - omawia ustrój Bizancjum - opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia - określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum - przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki - wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a 29

30 - poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego zachodnim - określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola 2. Początki islamu - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 59) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - Arabowie - działalność Mahometa - islam zasady wiary - meczet - podboje arabskie - nauka i kultura Arabów zna wydarzenia związane z datami: 622 r., 630 r., 632 r., 7 r. - przedstawia dokonania Mahometa - poprawnie posługuje się terminami: islam, Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, szariat, dżihad, meczet, świątynia Kaaba, minaret, kalif, arabeska - lokalizuje na mapie Półwysep Arabski oraz miasta: Mekkę i Medynę - przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu - charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem - dostrzega znaczenie idei świętej wojny dla rozprzestrzeniania się religii arabskiej - opisuje wygląd meczetu - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim - opisuje warunki życia i zajęcia Arabów - wymienia filary wiary arabskiej - omawia organizację państwa arabskiego - charakteryzuje stosunek Arabów do podbitych narodów - określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju 30

31 - wskazuje na mapie kierunki i zasięg podbojów Arabów spuścizny starożytnych cywilizacji - prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki 3. Państwo Franków - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 66) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - Merowingowie i Karolingowie - Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na zachodzie - kultura, nauka i sztuka w państwie Franków zna wydarzenia związane z datami: 496 r., 732 r., 75 r., 756 r., 800 r., 84 r. - przedstawia dokonania postaci: Chlodwiga, Karola Młota, Pepina Krótkiego, Karola Wielkiego i Einharda - poprawnie posługuje się terminami: arianizm, majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, renesans karoliński, retoryka, dialektyka, kaligrafia, manuskrypt, miniatura - lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków - opisuje życie codzienne i zajęcia Franków - określa zasięg terytorialny państwa Franków - przedstawia sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego - omawia organizację państwa Franków - wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers - opisuje sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów - uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński dla zmian w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w. - omawia związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa 3

32 - wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga - wskazuje na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego - przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego - ocenia wpływ dokonań Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy - charakteryzuje postać Karola Wielkiego - określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola Wielkiego w średniowiecznej Europie - prezentuje dokonania Karola Wielkiego 4. Rzesza Ottonów - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 68) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - podział państwa Franków traktat w Verdun - cesarstwo Ottonów - Otton I i Otton III - idea uniwersalizmu zna wydarzenia związane z datami: 843 r., 962 r., 995 r., 000 r. - przedstawia dokonania postaci: Ludwika Pobożnego, Ludwika Niemieckiego, Karola Łysego, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona III, Henryka II - poprawnie posługuje się terminami: traktat w Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm - wymienia postanowienia traktatu w Verdun - przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego - ocenia znaczenie traktatu w Verdun dla dalszych losów politycznych Europy - charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów - omawia dokonania Ottona I i Ottona III - tłumaczy, na czym polega idea 32

33 - lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego - wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka - omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I uniwersalizmu - ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy - opisuje politykę następców Ottona III 5. Najazdy Normanów - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 75) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - Normanowie życie i zajęcia ludności - religia Normanów - podboje wikingów - powstanie państw skandynawskich - okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce 7. - zna wydarzenia związane z datą 066 r. - przedstawia dokonania postaci: Leifa Erikssona, Roberta Giuscarda i Wilhelma Zdobywcy - poprawnie posługuje się terminami: Normanowie (wikingowie), runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy - lokalizuje na mapie siedziby Normanów - omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego - przedstawia system wierzeń Normanów - wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich - opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich - prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich - dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów - opisuje warunki życia i zajęcia - opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili 33

34 ludności normańskiej się w Ameryce - podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów - wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów - wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii - omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła Tajemnice sprzed wieków Sekrety tkaniny z Bayeux - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s mapa ścienna - podbój Anglii przez Normanów - historia tkaniny z Bayeux - wyniki badań nad tkaniną z Bayeux materiał wykraczający poza podstawę programową - zna wydarzenia związane z datami 066 r., 070 r. - przedstawia dokonania postaci: Wilhelma Zdobywcy, Edwarda Wyznawcy, Harolda, Matyldy, biskupa Oda - poprawnie posługuje się terminem tkanina z Bayeux - opisuje, co zostało przedstawione na tkaninie z Bayeux - wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i pochodzenie źródeł historycznych - tłumaczy, na czym polega trudność w ustaleniu autorów dzieł średniowiecznych - opisuje przebieg podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę - opowiada o dziejach tkaniny z Bayeux - dostrzega znaczenie źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów 34

35 6. Słowianie i Węgrzy - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. 79) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - wędrówka Słowian - pierwsze państwa słowiańskie - działalność Cyryla i Metodego - najazdy Węgrów - powstanie Rusi zna wydarzenia związane z datami: IV V w., VII w., IX w., 863 r., 885 r., 955 r., 988 r., 00 r. - przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego - poprawnie posługuje się terminami: Słowianie, głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole, Korona św. Stefana - dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową) - wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier - omawia warunki życia i zajęcia Słowian - omawia organizację plemion słowiańskich - wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego - opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego - wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu - przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego - charakteryzuje powstanie państwa ruskiego - wyjaśnia przyczyny przyjęcia chrztu przez władców słowiańskich 7. Między papiestwem a cesarstwem - podręcznik, s (w tym: tekst źródłowy, s. - kryzys kościoła w X w zna wydarzenia związane z datami: X w., 054 r., 075 r., 077 r., 22 r. - charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w. 35

36 85) - zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - reforma kościoła - schizma wschodnia - spór o inwestyturę - przedstawia dokonania postaci: Sylwestra II, Grzegorza VII i Henryka IV - poprawnie posługuje się terminami: Cluny, prawo kanoniczne, schizma wschodnia, ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski, inwestytura, Canossa, konkordat wormacki, synod - wymienia przejawy kryzysu - omawia dokonania papieża Sylwestra II - przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej - wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę - opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany w Kościele w X w. - lokalizuje na mapie Cluny - wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego - podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII - tłumaczy znaczenie powiedzenia: pójść do Cannosy - określa przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła oraz jego wyznawców POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV 2 ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW 36

37 . Pradzieje ziem polskich - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s oś czasu - mapa ścienna - kultury archeologiczne na ziemiach polskich - Biskupin - gospodarka ziem polskich - religia Słowian materiał wykraczający poza podstawę programową - określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich - zna wydarzenia związane z datami: 20 tys. lat p.n.e., VIII w p.n.e., VI w. p.n.e. - poprawnie posługuje się terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, kultura oryniacka, kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej, kultura unietycka, kultura łużycka, kultura przeworska, dymarka - przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich - wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich - opisuje wygląd osady w Biskupinie - charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich - omawia system wierzeń słowiańskich - wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie Tajemnice sprzed wieków Kiedy powstała osada w Biskupinie? - podręcznik, s zeszyt ćwiczeń, s okoliczności powstania osady w Biskupinie - dendrochronologia materiał wykraczający poza podstawę programową - zna wydarzenia związane z datami: VIII w. p.n.e., 933 r. - przedstawia dokonania postaci: Walentego Szwajcera, Józefa Kostrzewskiego - poprawnie posługuje się terminem - przedstawia okoliczności odkrycia osady w Biskupinie - określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendrochronologicznej 37

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji dydaktyczne nauczania Odniesienia do programowej Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

- program Śladami przeszłości Okres I

- program Śladami przeszłości Okres I Wymagania edukacyjne z historii dla klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Program nauczania Śladami przeszłości Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Aut. dr T. Maćkowski,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Sprawności podlegające ocenie. I Chronologia historyczna. Sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? -zna zakres treści nauczania i materiały z których

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości 2. Umiejętności 3. Postawa II. W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz (nauczyciel zaznacza w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASY I -III GIMNAZJUM Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?. Prahistoria człowieka Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011 z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ STANISŁAWA ROSZAKA nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI System oceniania w swych założeniach ma pomóc uczniowi w analizie opanowania materiału jaki będzie realizowany w klasie podczas lekcji historii.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI Roczny plan pracy z historii dla klasy I a i b gimnazjum na rok szkolny 202/203 do programu nauczania Śladami przeszłości realizowany w Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 przez

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia, nauczania - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Początki cywilizacji HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Ocena Uczeń :- definiuje Uczeń : - ocenia rolę terminy : historia źródło źródeł historycznych w historyczne, procesie poznawania archeologia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach I-III Gimnazjum w Zbiersku. Klasa I Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Co to jest historia? - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 202/203 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Co to jest historia? - historia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel : Andrzej Szarmach

Nauczyciel : Andrzej Szarmach Nauczyciel : Andrzej Szarmach Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Gimnazjum im J..B.Solfyw Trzebielu I 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Historia jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era)

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów

Starożytny Wschód Historia, źródło historyczne, nauki pomocnicze historii, periodyzacja dziejów Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości L.p. Temat lekcji Daty, pojęcia Uwagi 1. Co to jest historia? - Historia jako nauka - Klasyfikacja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji rozdziały Początki cywilizacji i Antyczna Grecja W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Początki cywilizacji. Dział I

Początki cywilizacji. Dział I Początki cywilizacji Dział I Terminy historia źródła historyczne archeologia epoki historyczne chronologia nasza era periodyzacja przed naszą erą klasyfikacja źródeł historycznych wiek nazwy epok historycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi)

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Rocznica wybuchu II wojny światowej. - jakie były przyczyny napaści na Polskę Niemiec i ZSRR - omówić na czym polegała tragedia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 roku nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 1 Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 Lp Temat Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) bardzo dobry (5) Celujący (6) DZIAŁ I POCZĄTKI CYWILIZACJI 1. Czym jest histotria? Czas w historii

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: HISTORIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I PÓŁROCZE) ROZDZIAŁ I: HISTORIA, POCZĄTKI CYWILIZACJI - poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Łukasz Połomski Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Jak zbadano pochodzenie człowieka? Czas wielkich przemian W kraju Sumerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Temat lekcji Historia jako nauka. Mierzenia czasu w historii. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM

Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak HISTORIA Na lekcjach historii uczniowie mogą otrzymać oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów. Kartkówki i odpowiedzi obejmują powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prehistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1 Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum

Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum Nauczyciel: Jakub Poprawa Wymaganie edukacyjne z historii dla klas I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny Klasa 1 historia Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Czas w historii. 1. Prahistoria człowieka 2. Czas wielkich Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju Nauczanie historii odbywa się w klasach 1-3 według programu nauczania Śladami przeszłości autorstwa Teresy Kowalskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA I Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Uczeń odznacza się specjalnymi zainteresowaniami humanistycznymi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Starożytność

DZIAŁ I. Starożytność Plan pracy z historii na rok szkolny 2011/2012 w klasie I b LO, semestr I Prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba godzin 15 Zakres rozszerzony Podręcznik Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schyłku

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU Cele oceniania: Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne do programu nauczania ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Autorstwa : Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Gimnazjum klasa 1 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed

Bardziej szczegółowo