WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I?"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL.1 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie I? -zna zakres treści nauczania i materiały z których będzie korzystał -zna kryteria ocen -rozumie, w jaki sposób pracować z różnymi elementami podręcznika -wymienia kryteria ocen na stopnie szkolne -wskazuje na przykładach, jak można wykorzystać teksty wyjaśniające i teksty kultury zawarte w podręczniku -ocenia przydatność informacyjną zbiorów biblioteki szkolnej 2. Co to jest historia? -wyjaśnia pojęcia: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, era, epoka, starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, epoka najnowsza -wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność -dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych -podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych -wyjaśnia, dlaczego uczymy się historii -wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa -przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii -wyjaśnia, dlaczego historia jest nauką humanistyczną -omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów -omawia na konkretnych przykładach warsztat pracy historyka i archeologa 3. Czas w historii -wyjaśnia pojęcia: chronologia, p.n.e, n.e. -oblicza upływ czasu pomiędzy erami i epokami -oblicza upływ czasu między podanymi datami -przypisuje daty wydarzeń do konkretnego wieku -lokalizuje daty na osi czasu i odczytuje z osi czasu potrzebne informacje -wyjaśnia znaczenie daty narodzin Chrystusa dla chrześcijańskiej rachuby czasu -posługuje się cyframi rzymskimi -określa wiek danego wydarzenia i umiejscawia je w odpowiedniej epoce historycznej -określa daty graniczne wieków -używa poprawnie określeń: I, II poł. wieku; początek, koniec wieku -uzasadnia cezury poszczególnych epok -wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu -wyjaśnia potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim -określa ramy chronologiczne epok historycznych 4. Prahistoria człowieka. -wyjaśnia pojęcia: ewolucja, australopitek, homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, paleolit, koczowniczy tryb życia -wskazuje, kiedy i w jakim rejonie na Ziemi pojawił się człowiek -wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka -wskazuje na mapie kolebkę ludzkości -wymienia narzędzia, którymi posługiwali się ludzie pierwotni -omawia sposoby zdobywania pożywienia ludzi w epoce paleolitu -omawia mieszkania i ubiorach ludzi w epoce paleolitu -opisuje warunki życia ludzi w czasach prehistorycznych -wymienia nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prehistorycznych -omawia sposoby krzesania ognia stosowane przez człowieka pierwotnego -wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji człowieka współczesnego -określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka 1

2 5. Jak zbadano pochodzenie człowieka? 6. Czas wielkich przemian. 7. W kraju Sumerów. -przedstawia najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych i ich umiejętności -omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka -wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody -omawia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi -ocenia wpływ warunków naturalnych na sposoby zdobywania pożywienia i mieszkania człowieka pierwotnego -uzasadnia, dlaczego Ziemia nie była zaludniona równomiernie -ocenia znaczenie sztuki dla człowieka i różne jej interpretacje -interpretuj treści zawarte na słynnych malowidłach -przedstawia dokonania Karola Darwina -wyjaśnia pojęcia: ewolucjonizm, antropologia -omawia teorie dotyczące powstania człowieka -opisuje, czym zajmuje się antropolog - omawia sposoby ustalania wieku znalezisk -omawia teorię ewolucji Karola Darwina -wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu -przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka -prezentuje argumenty zwolenników i przeciwników ewolucjonizmu -wyjaśnia pojęcia: neolit, rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, megalit, dolmen, epoka brązu, epoka żelaza -określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej -wskazuje na osi czasu neolit -opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną -przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu (sposobach zdobywania pożywienia, sposobach zamieszkiwania i ubiorach ludzi) -wskazuje na mapie miejsca, gdzie najwcześniej rozwinęło się rolnictwo -podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób -omawia sposób wytopu brązu i żelaza -opisuje rodzaje narzędzi i ozdób wytwarzanych w epoce brązu -przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego -omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu -wskazuje nazwę i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej -charakteryzuje wygląd osad neolitycznych -wykazuje różnice pomiędzy epokami paleolitu, neolitu i brązu -wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy ludzie w epoce neolitu musieli zajmować się rolnictwem -wskazuje rewolucyjny charakter zmian w epoce neolitu -wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej -opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych -wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali -uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu 2

3 -wskazuje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej -wyjaśnia pojęcia: cywilizacja, Żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miastopaństwo, król-kapłan, zikkurat -lokalizuje na mapie Mezopotamię -omawia zajęcia się mieszkańców Międzyrzecza -omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii -określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii -opisuje wygląd miast sumeryjskich -omawia osiągnięcia Sumerów -charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii -omawia organizację państwa Sumerów -określa, które osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii są wykorzystywane także współcześnie -przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw -wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne 8. Babilonia i Asyria. -przedstawia wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e. -wyjaśnia pojęcia: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan -przedstawia najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii -przedstawia dokonania postaci: Hammurabiego, Nabuchodonozora II, Sargona II Wielkiego, Asurbanipala -lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie -omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego -rozróżnia rodzaje wojsk wschodzących w skład armii asyryjskiej -omawia organizację państwa babilońskiego -interpretuje zasadę oko za oko, ząb za ząb -opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II -omawia system religijny starożytnej Babilonii -przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej -charakteryzuje rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej -ocenia starożytny system prawny -wyjaśnia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów -opisuje organizację armii asyryjskiej -ocenia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa 9. W Egipcie faraonów. -przedstawia wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e. -wskazuje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej -wyjaśnia pojęcia: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon, sieć irygacyjna (system nawadniający) -przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II -lokalizuje na mapie Egipt -omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie i ich wpływ na życie jego mieszkańców -wymienia egipskie grupy społeczne, zna ich zadania -charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego -określa zakres władzy faraona -wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej 3

4 10. Piramidy, mumie i hieroglify. 11. Jak dawniej badano zabytki starożytnego Egiptu? -uzasadnia słuszność określenia Egipt darem Nilu -omawia organizację państwa egipskiego -opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II -wykazuje, dlaczego w Egipcie powstała organizacja państwowa -ocenia, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego -prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e. -wskazuje i ocenia źródła potęgi starożytnego Egiptu -przedstawia wydarzenia związane z datami: ok r. p.n.e., 1313 r. p.n.e. -wyjaśnia pojęcia: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify, Dolina Królów -wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich -podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich -przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej -rozpoznaje na ilustracjach zabytki starożytnego Egiptu i zna ich przeznaczenie -omawia egipską wizję losu człowieka po śmierci i obrzędach pogrzebowych -opisuje wierzenia religijne Egipcjan -określa cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich -omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan -omawia przyczyny mumifikacji zwłok -opisuje etapy procesu mumifikacji -wyjaśnia, czym były i jak budowano egipskie piramidy -określa system wartości starożytnych Egipcjan -wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów -wymienia osiągnięcia Egipcjan na różnych polach i wskazuje dziedziny, w których do dziś wykorzystujemy wynalazki egipskie -ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji -przedstawia wydarzenia związane z datami: 1798 r., 1922 r. -przedstawia dokonania postaci: Howarda Cartera, lorda Carnarvona, Tutenchamona -określa okoliczności, w których doszło do rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie -omawia okoliczności odkrycia grobowca Tutenchamona -opisuje wygląd grobowca Tutenchamona -wyjaśnia różnice między dawną a współczesną archeologią -wyjaśnia, czego dotyczy tzw. klątwa Tutenchamona -ocenia postawę pierwszych badaczy dziejów Egiptu 12. Starożytny Izrael. -wskazuje ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego -wyjaśnia pojęcia: Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza -lokalizuje na mapie Izrael -przedstawia główne założenia judaizmu -omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny na życie jej mieszkańców -przedstawia dokonania postaci: Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona, Cyrusa II Wielkiego 4

5 -określa różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych -dostrzega korzenie chrześcijaństwa w judaizmie, wskazuje cechy wspólne obu religii -wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg -opisuje okoliczności powstania państwa Izrael -omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona -przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego -określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków -charakteryzuje system wierzeń Izraelitów -opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej -wskazuje, gdzie mieszkają współcześni wyznawcy judaizmu -ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego 13. Indie i Chiny. -określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin -wyjaśnia pojęcia: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm -przedstawia dokonania postaci: Buddy, Konfucjusza -lokalizuje na mapie Indie i Chiny -omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej -przedstawia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej -omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie Indusu -przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów -określa system wartości wyznawców buddyzmu i hinduizmu -opisuje organizację państwa chińskiego -wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego -prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie -charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza -określa, dlaczego konfucjanizm stał się religią państwową -ocenia wpływ konfucjanizmu na budowę Cesarstwa Chińskiego 14. Od rysunków naskalnych do alfabetu. 15. Jak odczytano pismo Egipcjan? -określa daty powstania poszczególnych rodzajów pisma -wyjaśnia pojęcia: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie -wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne -podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności -określa rolę pisma w starożytności -opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan -określa przyczyny powstania pisma -przedstawia historię pisma -ocenia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej -opisuje sposób produkcji papirusu -określa, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym -ocenia znaczenie pisma dla cywilizacji współczesnej -przedstawia wydarzenia związane z datami: 1799 r., 1824 r. 5

6 16. Ludzie pierwotni. Starożytny Wschód. Powtórzenie wiadomości. -wyjaśnia pojęcia: hieroglif, pismo demotyczne, alfabet grecki, Kamień z Rosetty, kartusz -przedstawia dokonania Jeana Françisa Champolliona -opisuje okoliczności odczytania egipskich hieroglifów -omawia okoliczności odnalezienia Kamienia z Rosetty -opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify egipskie -wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami -wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego badacza -ocenia wpływ pisma hieroglificznego na inne cywilizacje w obszarze Żyznego Półksiężyca -wyjaśnia podstawowe daty i fakty -wyjaśnia pojęcia historyczne -omawia życie ludzi w czasach prehistorycznych -lokalizuje na mapie miejsca wydarzeń i zmiany terytorialne -omawia przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne cywilizacji Starożytnego Wschodu -omawia wydarzenia z uwzględnieniem przyczyn i skutków -charakteryzuje przemiany na terenie Mezopotamii, w Egipcie, Palestynie, Indiach i Chinach -wskazuje wpływ osiągnięć cywilizacyjnych, społecznych i politycznych na współczesność 17. Świat Hellenów. -lokalizuje na mapie Grecję -omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji -określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej -wyjaśnia pojęcia: Hellada, Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia -opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji -wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej -wyjaśnia przyczyny braku jednego państwa greckiego i istnienie systemu polis -charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską -wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej -opisuje wygląd greckiej polis -wyjaśnia, jaką funkcję pełniła agora -omawia przyczyny, przebieg i skutki kolonizacji greckiej -wskazuje na mapie krainy na jakie dzieliła się Hellada, Mykeny i Knossos -porównuje warunki naturalne Grecji i państw Bliskiego Wschodu oraz wskazuje następstwa i źródła różnic w ich rozwoju -omawia sposób powstawania państw greckich -określa czynniki jednoczące Greków 18. Demokratyczne Ateny. -przedstawia wydarzenia związane z datą 508 r. p.n.e. -przedstawia dokonania Peryklesa -wyjaśnia pojęcia: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), demagog, strateg, ostracyzm, Akropol, agora, stoa 6

7 19. W starożytnej Sparcie. -lokalizuje na mapie Ateny -charakteryzuje społeczeństwo Aten -wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis -opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków -omawia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej -prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej -wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm -opisuje wygląd starożytnych Aten -określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione -ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej -wykazuje korzenie współczesnej demokracji w starożytności -ocenia skutki zaangażowania obywateli w życie polityczne państwa -dokonuje oceny zalet i wad demokracji ateńskiej -porównuje demokrację ateńską ze współczesną, określa podobieństw i różnice -formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości -przedstawia dokonania Likurga -wyjaśnia pojęcia: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe -lokalizuje na mapie Spartę -charakteryzuje społeczeństwo spartańskie -opisuje życie i zajęcia Spartan -omawia ustrój Sparty i zadania organów władzy w polis, zasady sprawowania władzy w Sparcie -omawia główne zasady wychowania dzieci w Sparcie -przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego -wyjaśnia, na czym polegało wychowanie spartańskie -wyjaśnia, kto i dlaczego podlegał wychowaniu spartańskiemu -omawia współczesne znaczenie słowa spartański -wyjaśnia znaczenie powiedzeń: mówić lakonicznie, z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartańskie -określa rolę i zadania królów spartańskich -wyjaśnia, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety -przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia -opisuje ustrój spartański i zasady jego funkcjonowania -wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten -wymienia etapy wychowania spartańskiego -charakteryzuje przyczyny i skutki wychowania spartańskiego -ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan -dokonuje oceny ustroju Sparty -wyjaśnia, dlaczego Sparcie udało się osiągnąć hegemonię w Grecji -wyjaśnia związek między podziałem społecznym w Sparcie i sytuacją wewnętrzną tego państwa -porównuje Ateny i Spartę i uzasadnia, która z form sprawowania władzy jest mu bliższa -wskazuje genezę różnic ustrojowych starożytnej Grecji 20. Wojny perskie. -przedstawia wydarzenia związane z datami: VI w. p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e. -przedstawia dokonania postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa -wyjaśnia pojęcia: hoplita, hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, 7

8 21. Wierzenia starożytnych Greków. 22. Igrzyska olimpijskie. triera -lokalizuje na mapie Persję i Grecję -wymienia najważniejsze bitwy wojen persko-greckich i przedstawia rezultaty tych bitew -omawia przyczyny wojen grecko-perskich -wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew -opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków -przedstawia podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego -wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego -omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity -opisuje wygląd triery -przedstawia przebieg i skutki konfliktu grecko-perskiego -omawia dokonania greckich dowódców -uzasadnia, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków -ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami -wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: Termopile, Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom -analizuje, dlaczego Grekom udało się pokonać Persów -uzasadnia, dlaczego potomni wystawili pomnik pod Termopilami -określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji -wyjaśnia pojęcia: tytani, Olimp, wyrocznia, Pytia, Akropol, mit, heros -lokalizuje na mapie Olimp i Delfy -podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali -wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw -wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich i ich czyny -wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków -charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków -określa rolę wyroczni w życiu Greków -opisuje wygląd ateńskiego Akropolu -wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu -wyjaśnia, na czym polega postawa prometejska -odnajduje w mitach wartości uniwersalne -opisuje, w jaki sposób starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów -wyjaśnia wpływ mitologii greckiej na cywilizację współczesną -rozróżnia formy oddawania czci bogom, potrafi je scharakteryzować i wskazać te, które przetrwały do dziś jako kulturalne dziedzictwo starożytnej Grecji -omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków -przedstawia wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 393 r. n.e., 1896 r. -wyjaśnia pojęcia: gimnazjon, agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski -lokalizuje na mapie Olimpię -przedstawia, gdzie odbywały się igrzyska -wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków -wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom -opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich -charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków 8

9 23. Kultura starożytnej Grecji. 24. Filozofowie i wynalazcy. 25. Czy ogniste zwierciadła Archimedesa istniały naprawdę? -analizuje podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi -omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich -przedstawia wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e. -omawia dokonania postaci: Sofoklesa, Arystofanesa, Homera, Fidiasza i Myrona -wyjaśnia pojęcia: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, skene, proskenion, orchestra, theatron, Iliada, Odyseja, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe, porządek dorycki, joński, koryncki -opisuje przebieg Wielkich Dionizji -przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego -omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków -opisuje, jak wyglądał teatr grecki i przedstawienia teatralne -prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej -wskazuje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków -wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych -wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim -wskazuje różnice między grecką tragedią a komedią -przedstawia najważniejsze informacje dotyczące treści Iliady i Odysei -wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego -wskazuje kolumny w porządku doryckim, jońskim i korynckim -opisuje cechy charakterystyczne budowli greckich -określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji -analizuje wpływ sztuki greckiej na współczesne kanony piękna i architektury -porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji i współcześnie -przedstawia wydarzenia związane z datami: VII VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e. -omawia dokonania postaci: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Pitagorasa, Euklidesa, Herodota, Tukidydesa, Klaudiusza Ptolemeusza, Archimedesa -wyjaśnia pojęcia: filozofia, logika, Akademia Platońska, Liceum, klepsydra -przedstawia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów -opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej -opisuje okoliczności narodzin filozofii -przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich -wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków -ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki -odnajduje wartości etyczne w filozofii greckiej, zauważa praktyczny wymiar poglądów filozoficznych -wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych (na wybranych przykładach) -przedstawia dokonania Archimedesa -wyjaśnia pojęcia: ogniste zwierciadła, eureka (heureka) -wskazuje wynalazki Archimedesa i omawia ich zastosowanie 9

10 26. Podboje Aleksandra Macedońskiego. 27. Jak wyglądała latarnia morska na Faros? -wyjaśnia domniemaną zasadę działania ognistych zwierciadeł -przedstawia okoliczności śmierci Archimedesa -wyjaśnia konieczność wykorzystania różnych metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności zjawisk i wydarzeń historycznych -opisuje, w jaki sposób naukowcy próbują dociec prawdy na temat wynalazków Archimedesa -wyjaśnia daty: 338 r. p.n.e., 334 r. p.n.e., 333 r. p.n.e., 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. -przedstawia dokonania postaci: Filipa II, Aleksandra Wielkiego, Dariusza III -wyjaśnia pojęcia: Związek Morski, wojna peloponeska, Cheronea, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna, węzeł gordyjski -wyjaśnia, w jaki sposób Aleksander zbudował swoje państwo -lokalizuje na mapie Macedonię -omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny peloponeskiej -przedstawia działania Filipa II, które doprowadziły do zbudowania potęgi jego kraju -wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra Wielkiego, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria -charakteryzuje sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją -przedstawia przyczyny podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego -omawia skutki powstania imperium Aleksandra Macedońskiego -charakteryzuje państwo stworzone przez Aleksandra Macedońskiego -przedstawia przykłady sztuki hellenistycznej -omawia dokonania Filipa II i Aleksandra Macedońskiego -omawia znaczenie reform Filipa II dla budowy potęgi Macedonii -wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą -opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom -omawia organizację imperium macedońskiego -prezentuje okoliczności zakończenia wyprawy Aleksandra Wielkiego -przedstawia okoliczności powstania państw hellenistycznych -charakteryzuje kulturę hellenistyczną -ocenia założenia polityki wewnętrznej Aleksandra i rozumie ich związek z budową wielkiego imperium -ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów -uzasadnia, dlaczego imperium zbudowane przez Aleksandra musiało się rozpaść -uzasadnia przydomek nadany Aleksandrowi przez potomnych -opisuje dzieła sztuki epoki hellenistycznej -dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii -przedstawia dokonania postaci: Sostratosa, Ptolemeusza I, Ptolemeusza II -lokalizuje na mapie wyspę Faros i port w Aleksandrii -wskazuje nazwy siedmiu cudów świata starożytnego -omawia okoliczności budowy latarni morskiej na Faros -opisuje prawdopodobny wygląd latarni Ocena bardzo bobra -wyjaśnia znaczenie prowadzenia badań archeologicznych dla lepszego poznania historii i dokonań człowieka -określa ekonomiczną i strategiczną rolę latarni morskiej na Faros i portu w Aleksandrii 10

11 28. Starożytna Grecja. Powtórzenie wiadomości. -wyjaśnia podstawowe daty i fakty -wyjaśnia pojęcia historyczne -lokalizuje na mapie miejsca wydarzeń i zmiany terytorialne -omawia przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne starożytnej Grecji -omawia wydarzenia z uwzględnieniem przyczyn i skutków -charakteryzuje przemiany w starożytnej Grecji -wskazuje wpływ osiągnięć cywilizacyjnych, społecznych i politycznych na współczesność 29. Początki Rzymu. -przedstawia wydarzenia związane z datami: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 389 r. p.n.e. -prezentuje postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa -wyjaśnia pojęcia: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz, Galowie -lokalizuje na mapie Italię i Rzym -omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii -określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie -wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian -wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie -wyjaśnia znaczenie wyrażenia pyrrusowe zwycięstwo -omawia legendę o założeniu Rzymu -omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie -określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu -przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian -podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie -na podstawie tekstu źródłowego wymienia imiona królów panujących w Rzymie -na podstawie tekstu źródłowego charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich -dostrzega różnice pomiędzy legendarnymi a naukowymi odkryciami dotyczącymi powstania Rzymu -porównuje wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej 30. Jak poznano pochodzenie Etrusków? -przedstawia dokonania postaci: Herodota, Dionizjusza z Halikarnasu -lokalizuje na mapie siedziby Etrusków w Italii -wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca pochodzenia Etrusków -omawia osiągnięcia cywilizacji etruskiej -omawia organizację państwa etruskiego -opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków -ocenia rolę współczesnych technologii w procesie poznawania dziejów -porównuje osiągnięcia cywilizacji etruskiej z osiągnięciami wcześniejszych cywilizacji starożytnych 31. Republika rzymska. -wyjaśnia pojęcia: republika, zgromadzenie ludowe, senat, kolegialność, konsul, dyktator, pretor, cenzor, edyl, kwestor, liktor, trybun ludowy, veto -wskazuje nazwy najważniejszych instytucji władzy w starożytnym Rzymie 11

12 -omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu i poszczególnych urzędników rzymskich -przedstawia dokonania Cyncynata -omawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej -określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania -określa cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu -wymienia w odpowiedniej kolejności formy ustrojowe państwa rzymskiego -określa podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską -porównuje współczesną i starożytną republikę -dostrzega wady i zalety ustroju Republiki Rzymskiej -analizuje istotę republiki rzymskiej jako formy państwa 32. Podboje Rzymu. -wyjaśnia daty: r. p.n.e., r. p.n.e., 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., r. p.n.e.,52 r. p.n.e. -przedstawia dokonania postaci: Hannibala, Scypiona, Juliusza Cezara, Wercyngetoryksa -wyjaśnia pojęcia: legion, oddział inżynieryjny, wojny punickie, Kartagina, Kanny, Zama, Alezja, Imperium Rzymskie -przedstawia typy oddziałów wchodzących w skład armii rzymskiej -określa przyczyny i skutki wojen punickich -wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich oraz w II i I w. p.n.e. -opisuje przebieg wojen punickich -prezentuje dokonania Hannibala -omawia zasady organizacji armii rzymskiej -opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty -charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian -przedstawia podboje Rzymian na przełomie II i I w. p.n.e. -omawia dzieje podboju Galii -ocenia, dlaczego Rzymianom udało się ostatecznie pokonać Kartagińczyków -charakteryzuje przyczyny sukcesów podbojów prowadzonych przez Rzymian -analizuje, na czym polegała imperialna polityka Republiki Rzymskiej -dokonuje analizy porównawczej taktyki walki Rzymian, Greków i Macedończyków 33. Upadek republiki rzymskiej. -przedstawia wydarzenia związane z datami: 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e., 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e. -przedstawia dokonania postaci: Spartakusa, Gajusza Juliusza Cezara, Pompejusza Krassusa, Marka Antoniusza, Oktawiana, Kleopatry -wyjaśnia pojęcia: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, triumf, gladiator, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum -lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych -omawia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji -omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie -wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy -przedstawia przyczyny i skutki wybuchu powstania gladiatorów -charakteryzuje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej -omawia skutki podbojów rzymskich dla mieszkańców Italii -charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich -opisuje przebieg uroczystości triumfu -wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów -omawia przyczyny wojen domowych w Rzymie -prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie 12

13 34. Cesarstwo rzymskie. 35. Życie w Wiecznym Mieście. -określa sytuację niewolników w państwie rzymskim -omawia przebieg powstania Spartakusa -wymienia dokonania Juliusza Cezara -przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry -ocenia, dlaczego powstanie Spartakusa musiało zakończyło się klęską -wykazuje nieuchronność upadku Republiki Rzymskiej -wyjaśnia genezę i znaczenie powiedzeń: Koś ci zostały rzucone, I Ty, Brutusie, przeciw mnie? -podaje autora O wojnie galijskiej -dokonuje analizy porównawczej ustroju republiki rzymskiej sprzed i w trakcie dyktatury Gajusza Juliusza Cezara -przedstawia dokonania postaci: Oktawiana Augusta, Trajana -wyjaśnia pojęcia: pax romana, pryncypat, cesarz, cesarstwo, romanizacja, bursztynowy szlak, barbarzyńcy, limes, Wał Hadriana, Dakowie -omawia znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego -wskazuje nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu -wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa -wskazuje na mapie obszar Cesarstwa -lokalizuje na mapie bursztynowy szlak -omawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa -przedstawia ludy sąsiadujące z państwem Rzymian -opisuje, jak chroniono granice Imperium -wyjaśnia przyczyny budowy limes i Wału Hadriana -omawia znaczenie szlaku bursztynowego dla gospodarki rzymskiej -wyjaśnia, dlaczego Rzymianie budowali drogi -określa znaczenie dróg w prowadzeniu podbojów przez Rzym -przedstawia przykłady rzymskiego budownictwa -wyjaśnia różnice pomiędzy Republiką a Cesarstwem -omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych -wyjaśnia zasady pryncypatu -charakteryzuje politykę cesarstwa w okresie pax romana -omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami -określa zakres władzy cesarza -omawia sposób funkcjonowania gospodarki rzymskiej -omawia, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim -ocenia znaczenie sieci dróg dla utrzymania rzymskiego panowania -określa znaczenie limesu dla funkcjonowania państwa -wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu -uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było komedią republiki -określa wpływ pokoju rzymskiego na sytuację w Cesarstwie -ocenia skutki romanizacji -wykrywa wpływy cywilizacji rzymskiej we współczesnym świecie -odnajduje inne przykłady bardziej nowożytnych imperiów i porównuje je z rzymskimi -ocenia politykę cesarstwa w okresie pax romana -wyjaśnia datę: 72 r. n.e. -wyjaśnia pojęcia: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju, westalki, kuria -omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich -przedstawia rozrywki starożytnych Rzymian 13

14 36. Jak odkryto Pompeje? 37. Osiągnięcia Rzymian. -podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich -określa podobieństwa między religią rzymską a grecką -opisuje wygląd starożytnego Rzymu -wyjaśnia wpływ religii greckiej na rzymską -określa warunki życia w mieście -porównuje Forum Romanum z ateńską agorą -wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian -opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina -opisuje wygląd rzymskiej świątyni -wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych -przedstawia system wierzeń rzymskich -charakteryzuje zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta -porównuje mentalność i życie codzienne Greków i Rzymian -porównuje styl życia mieszkańca starożytnego Rzymu i starożytnych Aten -przedstawia wydarzenia związane z datami: 79 r. n.e., 1748 r., 1861 r. -omawia dokonania Giuseppe Fiorellego -lokalizuje na mapie Pompeje -przedstawia osiągnięcia cywilizacji rzymskiej -omawia wygląd Pompejów -wyjaśnia, na czym polega praca archeologa -określa okoliczności zniszczenia miasta -opisuje wygląd rzymskiego domu na podstawie wykopalisk w Pompejach -ocenia wpływ odkrycia ruin Pompejów dla rozwoju wiedzy o Imperium Rzymskim -wyjaśnia daty: 449 r. p.n.e., 125 r. n.e., r. n.e. -przedstawia dokonania postaci: Galena, Wespazjana, Tytusa, Justyniana, Wergiliusza, Horacego, Owidiusza, Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza, Mecenasa -wyjaśnia pojęcia: mozaika, Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, mecenas -przedstawia osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej -wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty -podaje nazwy rzymskich zbiorów praw -omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie -wskazuje przedstawicieli rzymskiej literatury i historii -wyjaśnia etymologię słowa mecenat -przedstawia dziedziny, w których kultura grecka wpłynęła na rzymską -opisuje wygląd Koloseum, akweduktu, term -wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską -opisuje wygląd i funkcje Koloseum -przedstawia sposób budowy akweduktów -omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa -wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii -rozpoznaje na ilustracjach zabytki kultury rzymskiej -wyjaśnia, dlaczego Rzymianie przejęli greckie wierzenia, literaturę i filozofię -określa, na czym polegał wpływ kultury greckiej na rzymską 14

15 38. Pierwsi chrześcijanie. 39. Koniec świata starożytnego. -porównuje osiągnięcia Rzymian i Greków -odnajduje wpływ rzymskiej kultury we współczesnym prawodawstwie -wykazuje rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych i jego ponadczasowość -ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację -przedstawia wydarzenia związane z datami: 7 4 r. p.n.e., r., 313 r., 380 r., 392 r. -przedstawia dokonania postaci: Jezusa z Galilei, Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu, Trajana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego -wyjaśnia pojęcia: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, chrystogram, Pismo Święte, Ewangelia, teologia, katolicy, sobór, papież, heretyk, zabobon, edykt mediolański -charakteryzuje działalność Jezusa -omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej -wskazuje na mapie ziemię, gdzie narodził się Jezus -omawia prześladowaniach chrześcijan -wymienia imiona autorów Ewangelii -określa symbole chrześcijaństwa -lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e. -podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu -omawia działalność apostołów -wyjaśnia przyczyny ogłoszenia edyktu mediolańskiego -wyjaśnia, dlaczego Rzymianie odnosili się do chrześcijan nieufnie, a w końcu zaczęli ich prześladować -opisuje strukturę Kościoła we wczesnym chrześcijaństwie -wyjaśnia, kto i kiedy zakończył prześladowania chrześcijan -określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian -charakteryzuje przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie -opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia -przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie -wskazuje na mapie trasę podróży misyjnych św. Pawła -analizuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego -wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej -analizuje różnice między Kościołem Wschodnim i Zachodnim -wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo zmieniło świat antyczny -analizuje przyczyny i skutki prześladowań chrześcijan -ocenia rolę chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim -omawia wydarzenia związane z datami: 235 r., 395 r., 451 r., 476 r. -przedstawia dokonania postaci: Dioklecjana, Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego, Attyli, Odoakra, Romulusa Augustulusa -wyjaśnia: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy, Wandal, wandal, Hun, Got -wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią -omawia reformy Dioklecjana -wskazuje nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo -lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów -omawia sytuację Cesarstwa Zachodniego przed upadkiem -określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego -wyjaśnia etymologię słowa wandal -charakteryzuje sytuację w państwie rzymskim w III i IV w. -wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim 15

16 40. Starożytny Rzym. Powtórzenie wiadomości. -charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza -określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów -opisuje tryb życia Hunów -ocenia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu -klasyfikuje przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego -omawia symboliczne znaczenie daty 476 r. -podaje argumenty za przyjęciem 476 r. jako cezury pomiędzy starożytnością a średniowieczem -charakteryzuje mechanizmy zmian na tronie cesarskim oraz ich przyczyny i skutki -wykazuje, dlaczego Cesarstwo Rzymskie zostało podzielone -analizuje przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie -ocenia wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na upadek Cesarstwa Zachodniego -omawia podstawowe daty i fakty -wyjaśnia pojęcia historyczne -lokalizuje na mapie miejsca wydarzeń i zmiany terytorialne -omawia przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne starożytnego Rzymu -omawia wydarzenia z uwzględnieniem przyczyn i skutków -charakteryzuje przemiany w starożytnym Rzymie -wykazuje wpływ osiągnięć cywilizacyjnych, społecznych i politycznych na współczesność 41. Bizancjum. -omawia związane z datami: 330 r., 395 r., 527 r. -przedstawia dokonania Justyniana I Wielkiego -wyjaśnia pojęcia: Bizancjum, Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm, prawosławie, bazylika -lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie -wskazuje na mapie nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana I Wielkiego -wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym -prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki -poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego -określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola -opisuje okoliczności powstania Konstantynopola -charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu -wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego -omawia ustrój Bizancjum -opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia -określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum -przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego -ocenia rolę Bizancjum dla przetrwania kultury starożytnej -wyjaśnia przyczyny trwania Cesarstwa Wschodniego po upadku Zachodniego -wyjaśnia, dlaczego doszło do podziału Kościoła -uzasadnia istnienie greckich inspiracji i korzeni w kulturze bizantyjskiej -analizuje różnice pomiędzy Kościołami prawosławnym i katolickim -opisuje, jak układały się relacje pomiędzy cesarzem a Kościołem wschodnim -ocenia skutki podziału Kościoła w dziejach chrześcijaństwa -wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a zachodnim 16

17 42. Początki islamu. -omawia wydarzenia związane z datami: 622 r., 630 r., 632 r., 711 r. -przedstawia dokonania Mahometa -wyjaśnia pojęcia: islam, Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, szariat, dżihad, meczet, świątynia Kaaba, minaret, kalif, arabeska -lokalizuje na mapie Półwysep Arabski oraz miasta: Mekkę i Medynę -wskazuje na mapie kierunki i zasięg podbojów Arabów -przedstawia filary wiary arabskiej -omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim -opisuje warunki życia i zajęcia Arabów -prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki -wyjaśnia, w jaki sposób Arabowie władali podbitymi ziemiami -przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu -ocenia znaczenie idei świętej wojny dla rozprzestrzeniania się religii arabskiej -opisuje wygląd meczetu -omawia organizację państwa arabskiego -charakteryzuje stosunek Arabów do podbitych narodów -uzasadnia, dlaczego Arabowie prowadzili podboje -określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny starożytnych cywilizacji -ocenia rolę Arabów w kształtowaniu kultury średniowiecznej -uzasadnia uniwersalizm islamu -ocenia, jakie znaczenie dla funkcjonowania państwa ma sposób sprawowania władzy na terenach podbitych -charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem 43. Państwo Franków. -omawia wydarzenia związane z datami: 496 r., 732 r., 751 r., 756 r., 800 r., 814 r. -przedstawia dokonania postaci: Chlodwiga, Karola Młota, Pepina Krótkiego, Karola Wielkiego i Einharda -wyjaśnia: arianizm, majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, renesans karoliński, retoryka, dialektyka, kaligrafia, manuskrypt, miniatura -lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków -określa zasięg terytorialny państwa Franków -opisuje życie codzienne i zajęcia Franków -wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga -wskazuje na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego -przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego -określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola Wielkiego w średniowiecznej Europie -prezentuje dokonania Karola Wielkiego -charakteryzuje sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego -omawia organizację państwa Franków -wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers -opisuje sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów -uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński dla zmian w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w. -charakteryzuje postać Karola Wielkiego -ocenia, jakie znaczenie miało przywrócenie cesarstwa na Zachodzie -analizuje, dlaczego nie udało się utrzymać jedności cesarstwa karolińskiego -ocenia wpływ dokonań Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy -wykazuje różnice między starożytnym Cesarstwem Rzymskim a cesarstwem Karola Wielkiego 17

18 -przytacza okoliczności powstania Państwa Kościelnego -ocenia znaczenie renesansu karolińskiego dla rozwoju kultury -omawia związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa 44. Rzesza Ottonów. -przedstawia wydarzenia związane z datami: 843 r., 962 r., 995 r., 1000 r. -przedstawia dokonania postaci: Ludwika Pobożnego, Ludwika Niemieckiego, Karola Łysego, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona III, Henryka II -wyjaśnia pojęcia: traktat w Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm -omawia postanowienia traktatu w Verdun -lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego -wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka -określa znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I -omawia dokonania Ottona I i Ottona III -przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego -charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów -porównuje koncepcje polityczne Ottona I i Ottona III -wyjaśnia, na czym polega idea uniwersalizmu -opisuje politykę następców Ottona III -omawia kierunki ekspansji niemieckiej -ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy -porównuje koncepcję uniwersalizmu cesarskiego z bardziej współczesnymi koncepcjami Wspólnej Europy -ocenia znaczenie traktatu w Verdun dla dalszych losów politycznych Europy 45. Najazdy Normanów. 46. Sekrety tkaniny z Bayeux. -przedstawia wydarzenia związane z datą 1066 r. -przedstawia dokonania postaci: Leifa Erikssona, Roberta Giuscarda i Wilhelma Zdobywcy -wyjaśnia pojęcia: Normanowie (wikingowie), runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy -lokalizuje na mapie siedziby Normanów -omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego -wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów -opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej -przedstawia przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów -wskazuje państwa powstałe na terenie Skandynawii -omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła -przedstawia system wierzeń Normanów -opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich -prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich -opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce -wykazuje związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów -określa czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich -ocenia wpływ najazdów Normanów na kształt średniowiecznej Europy -omawia wydarzenia związane z datami 1066 r., 1070 r. -przedstawia dokonania postaci: Wilhelma Zdobywcy, Edwarda Wyznawcy, Harolda, Matyldy, biskupa Oda 18

19 47. Słowianie i Węgrzy. 48. Między papiestwem a cesarstwem. -wyjaśnia pojęcie: tkanina z Bayeux -opisuje, co zostało przedstawione na tkaninie z Bayeux -wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i pochodzenie źródeł historycznych -uzasadnia, na czym polega trudność w ustaleniu autorów dzieł średniowiecznych -opisuje przebieg podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę -omawia dzieje tkaniny z Bayeux -wykazuje znaczenie źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów -ocenia znaczenie źródeł ikonograficznych dla rozwoju współczesnej historiografii -omawia wydarzenia związane z datami: IV V w., VII w., IX w., 863 r., 885 r., 955 r., 988 r., 1001 r. -przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego -wyjaśnia pojęcia: Słowianie, głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole, Korona św. Stefana, wiec -opisuje osiedlanie się Słowian w Europie -dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową) -wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier -omawia warunki życia i zajęcia Słowian -wyjaśnia przyczyny przyjęcia chrztu przez władców słowiańskich -opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego -omawia organizację plemion słowiańskich -charakteryzuje okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego -przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego -charakteryzuje powstanie państwa ruskiego -ocenia znaczenie chrystianizacji w przemianie sposobu życia Słowian -ocenia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu -porównuje okoliczności powstawania państw w Europie Zachodniej i Wschodniej -uzasadnia rolę głagolicy w chrystianizacji Słowian -wylicza i umiejscawia na mapie dzisiejsze państwa słowiańskie -porównuje warunki tworzenia się i rozwoju pierwszych państw słowiańskich -omawia wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1075 r., 1077 r., 1122 r. -przedstawia dokonania postaci: Sylwestra II, Grzegorza VII i Henryka IV -wyjaśnia pojęcia: Cluny, prawo kanoniczne, schizma wschodnia, ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski, inwestytura, Canossa, konkordat wormacki, synod -wyjaśnia istotę konfliktu pomiędzy cesarzem i papieżem -opisuje przejawy kryzysu w Kościele w X w. -lokalizuje na mapie Cluny -wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego -omawia najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII -omawia przebieg konfliktu między cesarzem i papieżem -wyjaśnia, na czym polegał kompromis zawarty pomiędzy cesarzem a papieżem -charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w. -omawia dokonania papieża Sylwestra II -przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej -wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę -wyjaśnia znaczenie powiedzenia: pójść do Cannosy 19

20 49. Wczesne średniowiecze. Powtórzenie wiadomości. 50. Pradzieje ziem polskich. 51. Kiedy powstała osada w Biskupinie? -określa przyczyny konfliktu pomiędzy papieżem i cesarzem -określa przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła oraz jego wyznawców -uzasadnia, dlaczego ani papież, ani cesarz nie chcieli się wyrzec wpływu na obsadę stanowisk kościelnych -analizuje znaczenie reform kluniackich dla poprawy sytuacji w Kościele -ocenia skutki sporu pomiędzy papieżem a cesarzem -ocenia rezultaty konkordatu w Wormacji -wskazuje i ocenia źródła konfliktów w Kościele w okresie wczesnego średniowiecza -omawia podstawowe daty i fakty -wyjaśnia pojęcia historyczne -lokalizuje na mapie miejsca wydarzeń i zmiany terytorialne -omawia przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne wczesnośredniowiecznego świata -omawia wydarzenia z uwzględnieniem przyczyn i skutków -charakteryzuje przemiany w początkach średniowiecza -wskazuje wpływ osiągnięć cywilizacyjnych, społecznych i politycznych państw europejskich, Bizancjum i świata islamu w początkach średniowiecza na ich dalsze losy -określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich -omawia wydarzenia związane z datami: 120 tys. lat p.n.e., VIII w p.n.e., VI w. p.n.e. -wyjaśnia, czym handlowano na szlaku bursztynowym -wyjaśnia pojęcia: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, kultura oryniacka, kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej, kultura unietycka, kultura łużycka, kultura przeworska, dymarka -przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich -opisuje wygląd osady w Biskupinie -omawia system wierzeń słowiańskich -wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie -wyjaśnia znaczenie szlaku bursztynowego dla rozwoju handlu w Europie -wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich -charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich -porównuje i ocenia poziom rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich w odniesieniu do reszty Europy -przedstawia wydarzenia związane z datami: VIII w. p.n.e., 1933 r. -przedstawia dokonania postaci: Walentego Szwajcera, Józefa Kostrzewskiego -wyjaśnia pojęcie dendrochronologia -przedstawia okoliczności odkrycia osady w Biskupinie -określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendrochronologicznej -określa problemy wynikające z zastosowania metody dendrochronologii -wymienia i ocenia korzyści płynące z zastosowania różnych nauk pomocniczych historii w badaniach przeszłości 20

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej.

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Odniesienia do podstawy programowej. Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

- program Śladami przeszłości Okres I

- program Śladami przeszłości Okres I Wymagania edukacyjne z historii dla klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Program nauczania Śladami przeszłości Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Aut. dr T. Maćkowski,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. PG Rzezawa Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji dydaktyczne nauczania Odniesienia do programowej Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Sprawności podlegające ocenie. I Chronologia historyczna. Sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Początki cywilizacji HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Ocena Uczeń :- definiuje Uczeń : - ocenia rolę terminy : historia źródło źródeł historycznych w historyczne, procesie poznawania archeologia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości 2. Umiejętności 3. Postawa II. W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz (nauczyciel zaznacza w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Starożytność

DZIAŁ I. Starożytność Plan pracy z historii na rok szkolny 2011/2012 w klasie I b LO, semestr I Prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba godzin 15 Zakres rozszerzony Podręcznik Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schyłku

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W SEROKOMLI System oceniania w swych założeniach ma pomóc uczniowi w analizie opanowania materiału jaki będzie realizowany w klasie podczas lekcji historii.

Bardziej szczegółowo

Początki cywilizacji. Dział I

Początki cywilizacji. Dział I Początki cywilizacji Dział I Terminy historia źródła historyczne archeologia epoki historyczne chronologia nasza era periodyzacja przed naszą erą klasyfikacja źródeł historycznych wiek nazwy epok historycznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI Roczny plan pracy z historii dla klasy I a i b gimnazjum na rok szkolny 202/203 do programu nauczania Śladami przeszłości realizowany w Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 przez

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASY I -III GIMNAZJUM Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia, nauczania - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości z wymaganiami na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?. Prahistoria człowieka Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011. z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Gimnazjum w Starym Kurowie HISTORIA ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY 2010/2011 z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ STANISŁAWA ROSZAKA nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Co to jest historia? - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach I-III Gimnazjum w Zbiersku. Klasa I Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Gimnazjum im J..B.Solfy w Trzebielu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Gimnazjum im J..B.Solfyw Trzebielu I 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: Przedmiotowy System Oceniania z historii. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu oceniania. 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z historii dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału HISTORIA KLASA I 202/203 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: HISTORIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I PÓŁROCZE) ROZDZIAŁ I: HISTORIA, POCZĄTKI CYWILIZACJI - poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi)

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum. (uczeń rozumie i potrafi) Rocznica wybuchu II wojny światowej. - jakie były przyczyny napaści na Polskę Niemiec i ZSRR - omówić na czym polegała tragedia

Bardziej szczegółowo

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 Historia WYMAGANIA EDUKACYJNE,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Historia jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości I półrocze r. szk 2014/2015 Temat lekcji Historia jako nauka. Mierzenia czasu w historii. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM. - poprawnie posługuje się WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych -

Bardziej szczegółowo

Tematy i zakres treści nauczania Historii (zakres rozszerzony) dla klasy: 2 TA. Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia. Lekcja organizacyjna

Tematy i zakres treści nauczania Historii (zakres rozszerzony) dla klasy: 2 TA. Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia. Lekcja organizacyjna Tematy i zakres treści nauczania Historii (zakres rozszerzony) dla klasy: 2 TA Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna Historia jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era)

Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Szczegółowe wymagania z historii na poszczególne oceny klasa 1 (za: materiały wydawnictwa Nowa Era) Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Historia dla klasy I gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Co to jest historia? - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1

Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 1 Wymagania na poszczególne oceny Historia- klasa1 Lp Temat Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) bardzo dobry (5) Celujący (6) DZIAŁ I POCZĄTKI CYWILIZACJI 1. Czym jest histotria? Czas w historii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W SZLACHCIE Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 roku nr 256,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel : Andrzej Szarmach

Nauczyciel : Andrzej Szarmach Nauczyciel : Andrzej Szarmach Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia dla klasy I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji rozdziały Początki cywilizacji i Antyczna Grecja W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania edukacyjne z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Czas w historii. 1. Prahistoria człowieka 2. Czas wielkich Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Beata Budzik Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka

Bardziej szczegółowo

- poprawnie posługuje się

- poprawnie posługuje się Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel Łukasz Połomski Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I TREŚCI NAUCZANIA Dlaczego uczymy się historii? Najdawniejsze dzieje człowieka Cywilizacje Bliskiego Wschodu (Babilonia, Egipt) Starożytny Izrael DOPUSZCZAJĄCA wiek,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z historii v w klasie I gimnazjum Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Tajemnice sprzed wieków Jak zbadano pochodzenie człowieka? Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL. I GIMNAZJUM Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak

HISTORIA. Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak Klasa Ia, Ib Prowadzący: Agnieszka Poraszka - Światak HISTORIA Na lekcjach historii uczniowie mogą otrzymać oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów. Kartkówki i odpowiedzi obejmują powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł historycznych - podział źródeł historycznych - archeologia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1 Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia?

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I

Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Wymagania z przedmiotu Historia w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Jak zbadano pochodzenie człowieka? Czas wielkich przemian W kraju Sumerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji Co to jest historia? Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM W ŚWINICACH WARCKICH od 2015/ 2016 roku Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII w Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju Nauczanie historii odbywa się w klasach 1-3 według programu nauczania Śladami przeszłości autorstwa Teresy Kowalskiej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Historia Śladami przeszłości - klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja źródeł

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM

Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny z historii do programu nauczania Śladami przeszłości KLASA I GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

GIMNAZJUM NR 12 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe z historii dla klasy 1 Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prehistoria człowieka Zagadnienia - historia jako nauka - definicja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Co to jest historia? 1. Prahistoria człowieka Zagadnienia - historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo