REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT. 1. Uwagi ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT. 1. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM 1. Uwagi ogólne 1. Usługa Club (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o. 2. Club to zbiór wszystkich serwisów aktywowanych przez organizatora, wysczególnionych poniżej. 3. Usługa polega na dostępie do obiektów multimedialnych na telefony komórkowe i możliwości ich pobrania na telefon komórkowy bądź artykułów tematycznych. Dostęp do Usługi przeznaczony jest dla subskrybentów serwisów SMS (dalej: Serwisy ). 4. Usługę świadczy firma NVIA Gestión de Datos, S.L, z siedzibą w Las Rozas (Madryt), Hiszpania, przy ulicy Calle la Oliva 18,, kod pocztowy: 28230, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid pod numerem No. ESB (zwaną dalej NVIA lub Organizator ). Telefon kontakty: (+34) ; 5. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów SMS wskazanych w Regulaminie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 6. W promocji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w promocji. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia związane z udziałem w promocji powinny być składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 2. Korzystanie z Usługi 1. Aby aktywować Serwis i korzystać z Usługi, należy wysłać na wskazany SMS wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM, w sieci Plus i Play - 0zł): a. Dla sieci Orange: NAGRODA CLUB INFO INFO CLUB CLUB PLIK PLIK 4 razy/tydzień KOSZT SMS

2

3 b. Dla sieci Play: NAGRODA 3 razy/tydzień CLUB INFO INFO 3 razy/tydzień CLUB razy/tydzień CLUB PLIK PLIK 4 razy/tydzień KOSZT SMS c. Sieć T-Mobile: NAGRODA, CLUB INFO INFO CLUB CLUB PLIK PLIK 4 razy/tydzień KOSZT SMS d. Sieć Plus: NAGRODA TAK CLUB INFO INFO CLUB CLUB PLIK PLIK KOSZT SMS 2. Opcjonalnie, Organizator może umożliwić aktywacje Serwisu poprzez stronę WWW. W takim wypadku, Użytkownik jest zobowiązany wpisać na stronie www reklamującej Serwis, swój numer telefon, oraz unikalny PIN, który otrzyma od Operatora GSM.

4 3. Aby dezaktywować Serwis, należy wysłać komendę dezaktywacyjną Serwisu: SMS Dezaktywacja STOP NAGRODA CLUB INFO STOP INFO CLUB STOP CLUB PLIK STOP PLIK 4. Opłata za SMS dezaktywacyjny jest zgodna z cennikiem opłat operatora GSM (T-Mobile). Koszt wysłania SMS w sieci Orange, Play i Plus to 0zł. 5. Po aktywacji Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie SMS od Organizatora. Za każdy taki SMS Użytkownik otrzyma 4 kupony, które będzie mógł wymienić na wybrany kontent multimedialny w Usłudze (CLUB, CLUB PLIK) 6. W przypadku Serwisu CLUB INFO użytkownik otrzyma dostęp jedynie do artykułów tematycznych. 7. W przypadku Serwisu NAGRODA, użytkownik zostaje automatycznie (bez żadnych dodatkowych kosztów) przypisany do promocji, gdzie jest do wygrania jest 4000 PLN Brutto. Szczegółowe warunki promocji NAGRODA umieszczone są na stronie konkretnej strony docelowej. 8. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani jakikolwiek inny. 9. Kupony muszą być wymienione na kontent multimedialny w okresie do 3 (trzech) miesięcy od momentu rezygnacji z. 10. Kontent do pobrania w Usłudze jest dostępny dla Użytkowników na stronie club.in-urphone.com 11. Za każdy pobrany obiekt, Użytkownikowi zostaną odjęte kupony z posiadanej puli kuponów zgodnie z poniższym schematem. Wartość w Kuponach Kontent 1 kupon Zdjęcia, Dzwonki Polifoniczne, Real Sound 2 kupony Real Music, Animacje 3 kupony Motywy 4 kupony Video 12. Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu. 13. Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych osobowych; identyfikacja Uczestnika następuje w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Serwisie, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 14. Wiadomości w ramach realizacji Serwisu wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej. 15. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu, bądź zakończenia jego trwania. 16. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

5 17. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM. 18. Wiadomość dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM, z którego została wysłana wiadomość aktywująca Serwis. 19. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM. 20. Treści Serwisów mogą stanowić utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). 21. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione. 3. Odpowiedzialność 1. NVIA oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa oraz Serwisy świadczone były na jak najwyższym poziomie. 2. NVIA nie ma możliwości weryfikacji wieku Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług i Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich przez Użytkowników do tego nieuprawnionych. 3. NVIA nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy. 4. NVIA nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Serwisów, związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, NVIA uprawniona będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu. 5. NVIA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Promocji Uczestników, postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Regulaminie. 6. Niezależnie od powyższych ustaleń NVIA ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi i Serwisów w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, NVIA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 7. Zabrania się korzystania z Usługi i Serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność. 8. NVIA zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usługi i Serwisów Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych. 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa hiszpańskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre

6 obyczaje czy naruszających czyjąś godność, NVIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne. 4. Dane Osobowe 1. Aktywując subskrypcję, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Nvia dla celów nieniejszej usługi (numer telefony i inne gdy podane) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Ponadto, podane dane osobowe przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu bezpłatnego wysyłania listów elektronicznych bądź wiadomości SMS przez Nvia, bądź osoby trzecie przez Nvia upoważnione, z informacjami handlowymi, które mogą być przedmiotem zainteresowania Użytkownika. Użytkownik, nie jest zobowiązany reagować na jakąkolwiek formę odbioru wspomnianych informacji mogąc jednocześnie przciwstawić się przetwarzaniu danych na warunkach opisanych poniżej. 3. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić pisząc list na adres: Skr. Pocztowa nº 88, Madrid (Hiszpania) bądź list elektroniczny na adres z następującymi informacjami: Dane zainteresowanego bądź jego prawnego przedstawiciela. Imię i nazwisko zainteresowanego, kopie dowodu osobistego, paszportu, bądź innego obowiązujacego dokumentu. W przypdku gdy wnioskodawca będzie reprezentantem posiadacza danych będzie zobowiązany przedstawić swoje imię, dowód osobisty i dokument potwierdzający reprezentajcę bądź upoważnienie działania w jego imieniu. Wyszczególnić z którego prawa się chce skorzystać (prawo do informacji, dostępu, sprostowania czy też anulowania) i w stosunku dokładnie do których danych (numer telefonu komórkowego, list elektroniczny itd.). Jeżeli wyraża się cheć sprostowania danych należy przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą zmianę danych. Tryb/sposób, w jakim chciałoby się uzyskać dostęp do danych będących celem wniosku: korzystając z prawa dostępu Użytkownik może wybrać możliwość zobaczenia danych z następujących: na ekranie komutera, w formie pisemnej, kserokopia czy też w liście elektronicznym... Adres, data i podpis osoby zainteresowanej. 5. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Madrycie. 2. O właściwych opłatach Użytkownik jest informowany poprzez usługi, SMS reklamowe, i witryny www, na których promowane są Serwisy. Opłaty za korzystanie z Serwisów będą naliczane w rachunku za korzystanie z telefonu komórkowego. Zastosowanie mogą mieć odrębne opłaty bezprzewodowych dostawców usługi przesyłania wiadomości tekstowych/ WAP/ GPRS/ US. Jeśli usługa ma charakter jednorazowy,

7 Użytkownik ze względów technicznych otrzymuje kilka wiadomości zawierających łącze WAP. Za pomocą tego łącza WAP można pobrać element treści. Właściwa opłata jest należna bez względu na to, czy Użytkownik rzeczywiście pobrał element czy nie. 3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Użytkownikowi Serwisu i Usługi. Reklamacja powinna być złożona poprzez na adres lub w formie pisemnej z dopiskiem "Serwis <nazwa Serwisu> lub Club " i wysłana listem poleconym na adres:, Calle La Oliva 18, Las Rozas (Madryt) Hiszpania (Spain); Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, numer telefonu, z którego dokonano połączenia z numerem Serwisu oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz drogą lub pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, złożone w formie innej niż drogą lub pisemną (list polecony), a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane. 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Użytkowników. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty w nim zastosowane rozumie się w sposób zgodny z poniższymi definicjami: a) DOSTAWCA: AUREON

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Niniejszy dokument ( Regulamin ) zawiera warunki korzystania z serwisu muzycznego Tidal ( Serwis ) przez użytkownika ( Użytkownik ) oraz prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD"

REGULAMIN USŁUGI GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

International Business Center. Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć

International Business Center. Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć International Business Center Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć 1 International Business Center I. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo