REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje a) Portal internetowy - Portal - oznacza oprogramowanie dostepne na stronie szpiegofon.hotapp.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem. b) Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. c) SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść, za którą użytkownik dokonuje opłaty. d) Usługa MT RABAT - usługa subskrypcji Premium MT, którą może aktywować wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. W ramach usługi Użytkownik będzie trzy razy w tygodniu otrzymywał na telefon wiadomości zawierające informacje o akcjach promocyjnych. Akcje promocyjne prowadzone są przez firmy trzecie, nie powiązane z usługodawcą i gromadzone przez usługodawcę z publicznych źródeł. Akcje są weryfikowane przez usługodawcę, który dokłada wszelki starań by były ono najwyższe jakościowo, jednak przekazane informacje nie są gwarancją otrzymania zniżki jeśli organizator ją zmieni/zakończy lub użytkownik nie spełni wymagań akcji promocyjnej. e) SMS MO - płatny sms według taryfy, który może wysłać wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. 2 Wymagania Techniczne 1.Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: a)procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, b)zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java), c)zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące), d)strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800 3 Zasady ogólne

2 1.Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana. 2.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron. 3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 4.W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu. 5.Celem skorzystania z płatnych zasobów portalu wymagane jest uruchomienie Usługi SMS MT RABAT lub skorzystanie z Usługi SMS MO mogą tego dokonać wyłącznie użytkownicy telefonów komórkowych będący abonamentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.(t- Mobile) mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług MT. 6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. 7. Użytkownik w szczególności nie może: a) naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisu przez innych użytkowników; b) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich; c) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług; 8. Poprzez zarejestrowanie się w portalu szpiegofon.hotapp.pl użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o portalu drogą elektroniczną na podany mail i numer telefonu oraz użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach a także treści reklamowych na maila i numer telefonu podanego podczas wypełniania formularza. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie powyższych informacji poprzez zgłoszenie tego faktu administratorowi na adres mail 4 Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu, usługa MT

3 1. W celu skorzystania z płatnych zasobów serwisu Użytkownik powinien wypełnić formularz, a następnie uruchomić usługę subskrypcji MT RABAT. 2. Aby uruchomić usługę subskrypcji MT RABAT Użytkownik powinien po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust.1 podać swój numer telefonu, dzięki czemu Użytkownik otrzyma specjalny kod PIN. Kod ten następnie Użytkownik powinien wprowadzić w formularzu, który pojawi się na stronie. Ponadto użytkownik może uruchomić usługę poprzez podanie swojego numeru telefonu, a następnie wysłanie wiadomości SMS o treści START RABAT na numer Użytkownik w treści darmowej wiadomości SMS wysyłanej po rejestracji do usługi subskrypcji MT otrzyma bezpośredni link do pobrania regulaminu zamówionej usługi w aktualnej wersji wraz z informacją o potwierdzeniu zamówienia. 4.Użytkownik aktywujący subskrypcję usługi MT RABAT wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie na podany przez siebie numer telefonu. 5.Po aktywacji użytkownik otrzymuję wiadomość powitalną. Koszt wiadomości powitalnej to 4,92 PLN brutto. 6.Wiadomości będą wysyłane w poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 9: Koszt usługi to 4,92 PLN brutto za każdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji. W ramach usługi Użytkownik otrzymuje maksymalnie trzy SMS na tydzień oraz dodatkowy SMS poaktywacji subskrypcji. Łączny koszt usługi w okresie miesiąca to: 63,96 PLN brutto. Pobranie wybranych elementów multimedialnych może ponadto wiązać się z opłatami za transfer danych, zgodnie z cennikami operatora. 8. Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony. 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi. Aby dokonać rezygnacji należy wysłać SMS o treści STOP RABAT na numer Koszt wysłania wiadomości jest zgodny z cennikiem operatora. 10. Usługa będzie dostępna od do odwołania. 5 Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu, usługa MO 1. W celu skorzystania z płatnych zasobów serwisu Użytkownik powinien wypełnić formularz, a następnie wysłać SMS MO. 2. Opłata za wysłany SMS MO a) na numer 7143 (SMS MO 1) - koszt wysłania SMS wynosi 1 PLN netto (1,23 PLN z VAT) b) na numer (SMS MO 3) - koszt wysłania SMS wynosi 3 PLN netto (3,69 PLN z VAT) c) na numer (SMS MO 5) - koszt wysłania SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)

4 d) na numer (SMS MO 19) - koszt wysłania SMS wynosi 19 PLN netto (23,37 PLN z VAT) e) na numer (SMS MO 25) - koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75 PLN z VAT) 6 Prawo do odstąpienia od umowy Usługa MT RABAT jest aktywowana automatycznie po potwierdzenia wpłaty od operatora SMS. Rozpoczęcie korzystania z usługi MT RABAT, oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy tj. przed upływem 14 dni. Jest to równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy na usługę MT RABAT zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U r poz. 827). 7 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące działania strony szpiegofon.hotapp.pl lub Usługi SMS MT RABAT można składać na 2. Zaleca się aby reklamacje zawierały następujące informacje: datę i numer telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji, adres na który ma zostać udzielona odpowiedź. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji i odesłane na adres wskazany przez Użytkownika. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie szpiegofon.hotapp.pl/regulamin 2. Administrator portalu zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z portalu. 3. Całkowita odpowiedzialność właściciela strony wobec użytkownika, który nie jest konsumentem (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu. 4. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa jest dostępna pod adresem

5 5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela portalu. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument. 6. Użytkownik będący konsumentem ponadto posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a)możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. b)możliwość zwrócenia się do do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a właścicielem strony. c)możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a właścicielem strony, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty w nim zastosowane rozumie się w sposób zgodny z poniższymi definicjami: a) DOSTAWCA: AUREON

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo