Regulamin serwisu Klub Lidera, (zwany dalej Regulaminem ) Obowiązuje od 29 maja 2012r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu Klub Lidera, (zwany dalej Regulaminem ) Obowiązuje od 29 maja 2012r"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu Klub Lidera, (zwany dalej Regulaminem ) Obowiązuje od 29 maja 2012r I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem serwisu Klub Lidera (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Serwisem" lub Klubem ) jest Digital Alea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , przy ul. Królewskiej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS , Regon: , (zwana dalej "Organizatorem" lub "Digital Alea"). 2. Serwis Klub Lidera VI edycja działa w okresie od dnia r. do dnia r. do godziny 23:59:00:00 włącznie, z zastrzeżeniem ust.5 poniżej. 3. Klub Lidera jest serwisem subskrypcyjnym, polegającym na zapewnieniu jego użytkownikom możliwości cyklicznego otrzymywania treści określonego rodzaju (wiadomości SMS), do momentu dezaktywacji usługi przez Użytkownika lub zakończenia działania Serwisu. Klub Lidera jest serwisem SMS MT, Użytkownik płaci za każdą wiadomość SMS otrzymaną w ramach Serwisu. 4. Każda osoba (dalej Użytkownik ), która przystępuje do korzystania z Serwisu i dokonuje jego subskrypcji poprzez wysłanie SMS aktywującego Serwis pod numer dostępowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 5. W ramach Klubu zostanie zorganizowany konkurs SMS (dalej Konkurs ), w okresie oraz na zasadach określonych w art. IV-IX Regulaminu. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach r. (od godz 00:00) r. (do godz 20:00). 6. W ramach Serwisu, każdy zarejestrowany Użytkownik uzyska dostęp do Multimedialnego Klubu Lidera, w którym do pobrania będzie, przy pierwszym bilowaniu (tj. po pobraniu pierwszej opłaty za subskrypcję), 5 darmowych elementów kontentowych. Każde kolejne bilowanie (tj. pobranie każdej kolejnej opłaty za subskrypcję) powoduje możliwość pobrania 1 darmowego elementu.

2 7. Wszyscy Użytkownicy Serwisu z V edycji zostaną automatycznie Użytkownikami Serwisu w ramach VI edycji. Do Użytkowników, o których mowa w zdaniu powyżej, zostanie wysłany SMS z informacją o kontynuacji Serwisu oraz o możliwości rezygnacji z udziału w VI edycji Serwisu. W Konkursie prowadzonym w ramach VI edycji Serwisu nie będzie brana pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez Użytkowników w ramach I, II,III, IV i V edycji Konkursu II.Uczestnictwo w Klubie Lidera 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 oraz 3 niniejszego artykułu Regulaminu, użytkownikiem Klubu Lidera (zwanym dalej Użytkownikiem ) może być osoba fizyczna, uprawniona do używania numeru telefonu komórkowego (nr MSISDN) w sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., PTK Centertel Sp. z o. o., Polkomtel S.A (zwanymi dalej Operatorami ). 2. W Serwisie i Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (oraz osoby współpracujące, na podstawie umów cywilnoprawnych) wskazanych wyżej Operatorów, Organizatora lub innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu lub prowadzeniu Serwisu lub Konkursu. W Serwisie i Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 3. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Serwisie i w Konkursie wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku takich osób wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy. III. Klub Lidera 1. Aby zarejestrować się do Serwisu, należy wysłać SMS rejestracyjny o treści TAK (Użytkownicy sieci T-mobile, Plus), START TAK (Użytkownicy sieci Orange) lub o innej treści określonej w materiałach promocyjnych lub informujących o Klubie, na numer lub inny numer podany w materiałach promocyjnych, z numeru telefonu

3 komórkowego, do używania którego jest się uprawnionym. Opłata za SMS rejestracyjny jest zgodna z cennikiem opłat operatora GSM ( Orange, T-mobile). Koszt wysłania SMS w sieci Plus to 0zł. 2. Treści zamówienia służące do aktywacji Serwisu: Operator Numer dostępowy Aktywacja serwisu PLUS TAK ORANGE START TAK T-mobile TAK Częstotliwość otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT 1 X DZIENNIE* * z zastrzeżeniem, że dwa bilowania nastąpią w przypadku zarejestrowania się do Serwisu przed godzina 18:00 3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do subskrypcji oraz z informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS i możliwości rezygnacji z Serwisu. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma również pierwszą wiadomość w ramach subskrypcji, za którą pobrana zostanie opłata w wysokości 4 zł netto/ 4,92zł brutto. Wiadomość ta będzie zawierała informacje o pytaniu konkursowym. 4. W ramach subskrypcji, Użytkownicy będą otrzymywali informacje dotyczące Konkursu, w tym pytania konkursowe, otrzymają również dostęp do Multimedialnego Klubu Lidera, o którym mowa w Art. I ust.5 Regulaminu. Treści stanowiące przedmiot subskrypcji w ramach Serwisu wysyłane są do Użytkownika zgodnie z częstotliwością wskazaną w ust. 2 powyżej. 5. Użytkownik przystępując do Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w porach i częstotliwościach wynikających z zamawianego Serwisu. 6. Koszt otrzymania jednej wiadomości SMS przez Użytkownika w ramach Serwisu to 4zł bez VAT/4,92zł z VAT. Wraz z otrzymaniem wiadomości SMS MT Użytkownik

4 otrzyma adres strony www do Multimedialnego Klubu Lidera, w którym będzie mógł pobrać darmowy kontent. 7. Każde pobranie opłaty za przesłany do Użytkownika SMS uprawnia do pobrania kontentu w multimedialnym Klubie Lidera przez 24h. 8. Użytkownik płaci tylko za odebrane płatne wiadomości doręczone w ramach aktywowanego serwisu Klub Lidera, zgodnie z częstotliwością opisaną w ust.2 powyżej. 9. Użytkownik, który przystąpi do Serwisu jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania Serwisu, jednakże nie dłużej niż do 26/08/2012r. 10. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP TAK na numer (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM). 11. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania wiadomości oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie. 12. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego Serwis. IV.Uczestnictwo w Konkursie SMS 1. Aby zarejestrować się do konkursu SMS, nie będąc Użytkownikiem Klubu Lidera, należy wysłać SMS o treści TAK na numer 7455 lub inny numer konkursowy podany w materiałach promocyjnych, z numeru telefonu komórkowego, do używania którego jest się uprawnionym. Koszt wysłania 1 wiadomości na numer 7455 to 4zł bez VAT/ 4,92zł z VAT. 2. Udział w Konkursie (tj. udzielanie odpowiedzi na pytania) jest bezpłatny dla zarejestrowanych Użytkowników Klubu Lidera. Dla pozostałych uczestników Konkursu koszt wysłania 1 SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe na numer 7455 wynosi 4zł netto/4,92zł brutto.

5 3. Uczestnicy Konkursu (dalej Uczestnicy ): a) będący Użytkownikami Klubu Lidera odpowiadają na przesłane pytania wiedzowe poprzez wysyłanie odpowiedzi na darmowy numer SMS (z zastrzeżeniem art.vii ust.4 oraz art.viii ust.4 Regulaminu); b) dla pozostałych uczestników Konkursu koszt wysłania 1 SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe na numer 7455 wynosi 4zł netto/4,92zł brutto. 4. Codziennie około godziny 18:00 do wszystkich Użytkowników Klubu Lidera zostanie wysłana odpłatna wiadomość z informacją, że za chwilę Użytkownik otrzyma SMS-em pytanie wiedzowe. 5. Do Uczestników Konkursu nie będących Użytkownikami Klubu Lidera, mogą być wysyłane wiadomości SMS zachęcające do dalszego udziału w Konkursie. 6. W Konkursie można wziąć udział w okresie od dnia r od godziny 00:00:00 do r do godziny 20:00:00 włącznie, przy czym w dniu r. zostanie przeprowadzony Finał ostatniego Etapu Dziennego (z dnia r.), Mały i Wielki Finał Konkursu. 7. Konkurs podzielony jest na etapy dzienne, finał dzienny, mały i wielki finał. V.Etapy dzienne 1. W ramach Etapów Dziennych zadaniem Uczestnika jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w jak najkrótszym czasie. 2. Pytanie, o którym mowa w ust.1 powyżej, Użytkownik Klubu otrzyma codziennie około godziny 18:00, z zastrzeżeniem że wcześniej nie dezaktywował Serwisu. W przypadku rejestracji w Serwisie przed godz.18, Użytkownik otrzyma 2 odpłatne wiadomości z pytaniami konkursowymi, jedną bezpośrednio po rejestracji w Serwisie, drugą około godziny 18:00, zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ustępu. Uczestnik Konkursu nie będący Użytkownikiem Klubu otrzyma pytanie konkursowe po wysłaniu SMS o treści i na numer określony w art. IV ust.1 Regulaminu.

6 3. Odpowiedz na pytanie Użytkownik Klubu odsyła na darmowy numer 8074, natomiast Uczestnik Konkursu nie będący Użytkownikiem Klubu na odpłatny numer 7455 (koszt wysłania 1 SMS to 4zł bez VAT/4,92zł z VAT). 4. Po udzieleniu odpowiedzi Uczestnik zwrotnie otrzyma SMS z podsumowaniem czasu odpowiedzi na pytanie lub zachęcenie do poprawy uzyskanego czasu. 5. Uczestnicy Konkursu mogą poprawiać swój wynik nieograniczona ilość razy wysyłając komendę POPRAW na numer 7455 (4zł bez VAT/4,92zł z VAT). 6. Z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego ustępu, każdy Etap Dzienny liczony jest od momentu wysłania pytania konkursowego około godziny 18:00 danego dnia do Użytkowników Klubu Lidera, do momentu wysłania kolejnego pytania około godziny 18:00 następnego dnia. W przypadku rejestracji w Serwisie przed godz. 18:00 danego dnia, odpowiedź na pytanie wysłane przez Organizatora zgodnie ze zdaniem drugim ust.2 powyżej (tj. bezpośrednio po rejestracji w Serwisie), będzie wliczana do Etapu Dziennego, którego koniec przypada w tym dniu ok. godz. 18:00. W przypadku Uczestników Konkursu nie będących Użytkownikami Klubu, z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego ustępu, Etap Dzienny liczony jest od godz. 18:00 danego dnia do godz. 18:00 dnia następnego. Pierwszy Etap Dzienny rozpoczyna się o godz. 00:00:00 dnia r., natomiast ostatni Etap Dzienny kończy się o godz. 23:59:00 dnia r. VI.Finały Dzienne 1. Do finału Etapu Dziennego przechodzi 100 Uczestników z najkrótszym czasem poprawnej odpowiedzi, jaki uzyskali w trakcie trwania Etapu Dziennego poprzedzającego Finał Dzienny. 2. Finał każdego Etapu Dziennego odbywa się w dniu następnym po zakończeniu danego Etapu Dziennego, około godziny 20:00, za pomocą wydzwaniania IVR. Do każdego Uczestnika, który zakwalifikował się do Finału Etapu Dziennego zostanie wykonane automatyczne połączenie IVR, podczas którego Uczestnik zostanie poproszony o odpowiedź na jedno pytanie, dokonując odpowiedniego wyboru na klawiaturze telefonu.

7 3. Zwycięzcą Finału Dziennego zostaje Uczestnik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie w jak najkrótszym czasie w systemie IVR. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskają taki sam czas odpowiedzi, do określenia Zwycięzcy zastosowane będzie dodatkowo kryterium, zgodnie z którym pierwszeństwo ma ten Uczestnik, który wysłał Inicjującą wiadomość SMS, o której mowa w art. III ust. 1 lub w art. IV ust. 1, jako pierwszy. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów połączenia telefonicznego IVR. 4. System IVR Organizatora podejmie 1 próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: - nieodebranie przez Uczestnika telefonu, - nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane), - nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. VII.Mały Finał 1. Mały Finał odbędzie się ostatniego dnia trwania konkursu Klub Lidera ( r.). 2. Warunkiem uczestnictwa jest udział przynajmniej w 25 Etapach Dziennych, a maksymalnie w 49 Etapach Dziennych. W Małym Finale nie biorą udziału Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Wielkiego Finału zgodnie z art. VIII ust.2 Regulaminu. W przypadku Użytkowników Serwisu, za udział w co najmniej 25 Etapach Dziennych rozumie się otrzymanie przez Użytkownika co najmniej 25 płatnych wiadomości SMS z pytaniem konkursowym oraz udzielenie odpowiedzi na te pytania. W przypadku Uczestników Konkursu nie będących Użytkownikami Serwisu, przez udział w co najmniej 25 Etapach Dziennych rozumie się udzielenie odpowiedzi na co najmniej 25 pytań wysłanych w 25 różnych Etapach Dziennych. 3. Ostatniego dnia trwania Konkursu około godziny 10:00 Uczestnicy, którzy spełnią powyższy warunek, otrzymają SMS z pytaniem konkursowym z numeru 7455.

8 4. Uczestnik udziela odpowiedzi wysyłając SMS na numer 7455 (4zł bez VAT/4,92zł z VAT). Uczestnik może poprawiać swój wynik wysyłając komendę POPRAW na numer 7455 (4zł bez VAT/4,92zł z VAT). W odpowiedzi na komendę POPRAW Uczestnik otrzymuje ponownie pytanie (z numeru 8074) i wysyła odpowiedź na numer 8074 (koszt 0 zł). 5. Po odpowiedzi na pytanie Uczestnik otrzyma SMS z podsumowaniem czasu odpowiedzi na pytanie lub zachęcenie do poprawy uzyskanego czasu. 6. Wynik Uczestnicy mogą poprawiać nieskończoną ilość razy, jednak nie później niż do godziny 17:45:00 dnia r 7. Tego samego dnia około godziny 18:00 do 100 Uczestników, którzy uzyskali najlepszy czas poprawnej odpowiedzi w Małym Finale, zostanie wykonane automatyczne połączenie głosowe- IVR z finałowym pytaniem. 8. Zwycięzcą Małego Finału zostanie osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w ust.7 powyżej, w jak najkrótszym czasie. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskają taki sam czas odpowiedzi, do określenia Zwycięzcy zastosowane będzie dodatkowo kryterium, zgodnie z którym pierwszeństwo ma ten Uczestnik, który wysłał Inicjującą wiadomość SMS, o której mowa w art. III ust. 1 lub w art. IV ust. 1, jako pierwszy. 9. W przypadku, jeśli żaden Uczestnik nie spełni warunków, o których mowa w ust. 2-7 powyżej, nagrody pozostają własnością Organizatora. 10. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów połączenia telefonicznego IVR. 11. System IVR Organizatora podejmie 1 próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: - nieodebranie przez Uczestnika telefonu, - nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane), - nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora

9 VIII.Wielki Finał 1. Wielki Finał będzie odbywał się ostatniego dnia trwania konkursu Klub Lidera ( r.). 2. Warunkiem uczestnictwa jest udział przynajmniej w 50 Etapach Dziennych. W przypadku Użytkowników Serwisu, za udział w co najmniej 50 Etapach Dziennych rozumie się otrzymanie przez Użytkownika co najmniej 50 płatnych wiadomości SMS z pytaniem konkursowym oraz udzielenie odpowiedzi na te pytania. W przypadku Uczestników Konkursu nie będących Użytkownikami Serwisu, przez udział w co najmniej 50 Etapach Dziennych rozumie się udzielenie odpowiedzi na co najmniej 50 pytań wysłanych w 50 różnych Etapach Dziennych. 3. Ostatniego dnia trwania Konkursu około godziny 10:00 Uczestnicy, którzy spełnią powyższy warunek, otrzymają SMS z pytaniem konkursowym z numeru Uczestnik udziela odpowiedzi wysyłając SMS na numer 7455 (4zł bez VAT/4,92zł z VAT). Uczestnik może poprawiać swój wynik wysyłając komendę POPRAW na numer 7455 (4zł bez VAT/4,92zł z VAT). W odpowiedzi na komendę POPRAW Uczestnik otrzymuje ponownie pytanie (z numeru 8074) i wysyła odpowiedź na numer 8074 (koszt 0 zł). 5. Po odpowiedzi na pytanie Uczestnik otrzyma SMS z podsumowaniem czasu odpowiedzi na pytanie lub zachęcenie do poprawy uzyskanego czasu. 6. Wynik Uczestnicy mogą poprawiać nieskończoną ilość razy, jednak nie później niż do godziny 17:45:00 dnia r 7. Tego samego dnia około godziny 19:00 do 100 Uczestników, uzyskali najlepszy czas poprawnej odpowiedzi w Wielkim Finale, zostanie wykonane automatyczne połączenie IVR z finałowym pytaniem. 8. Zwycięzcą Wielkiego Finału zostanie osoba, która na pytanie, o którym mowa w ust.7 powyżej, udzieli prawidłowej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskają taki sam czas odpowiedzi, do określenia Zwycięzcy zastosowane będzie dodatkowo kryterium, zgodnie z którym pierwszeństwo ma ten Uczestnik, który wysłał Inicjującą wiadomość SMS, o której mowa w art. III ust. 1 lub w art. IV ust. 1, jako pierwszy. 9. W przypadku, jeśli żaden Uczestnik nie spełni warunków, o których mowa w ust. 2-7 powyżej, nagrody pozostają własnością Organizatora.

10 10. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów połączenia telefonicznego IVR. 11. System IVR Organizatora podejmie 1 próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: - nieodebranie przez Uczestnika telefonu, - nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane), - nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora IX. Nagrody 1. W ramach Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą wygrać następujące nagrody: 1. W każdym Finale Dziennym zostanie przyznana jedna z nagród opisanych poniżej: 1. Za uzyskanie najkrótszego czasu odpowiedzi, zgodnie z art. VI ust. 2 Regulaminu: nagroda pieniężna w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (razem w okresie trwania Konkursu zostanie przyznanych 90 takich nagród) 2. Za uzyskanie drugiego najkrótszego czasu odpowiedzi,: nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (stu złotych 00/100) brutto (razem w okresie trwania Konkursu zostanie przyznanych 90 takich nagród) 2. Mały Finał: 1. Za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda pieniężna w wysokości zł (dwa tysiące 00/100) brutto (razem w okresie trwania Konkursu zostanie przyznana 1 taka nagroda) 3. Wielki Finał

11 1. Za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda pieniężna w wysokości zł (pięć tysięcy 00/100) brutto (razem w okresie trwania Konkursu zostanie przyznana 1 taka nagroda) * Wartość nagród Dziennych oraz Finałowych może zostać zwiększona przez Organizatora serwisu. 2. Przed wydaniem zwycięzcy nagrody pieniężnej, z której wygraniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od zwycięzcy zryczałtowany podatek dochodowy od nagród, w wysokości 10% ich wartości, o ile przepisy prawa tak nakazują. Pobranie należnego podatku od nagrody pieniężnej następuje przez potrącenie jego wysokości z kwoty stanowiącej nagrodę pieniężną. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 3. W terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzca, za pośrednictwem połączenia głosowego na numer telefonu MSISDN, z którego dokonano połączenia z numerami Konkursu w celu określenia sposobu przekazania nagrody. Do zwycięzcy podejmowana jest 3 krotna próba obdzwonienia. W przypadku niemożności 3 krotnego skontaktowania się ze zwycięzcą, Organizator wyłoni jednego zwycięzcę rezerwowego. 4. W celu przekazania nagrody przez Organizatora, Zwycięzca powinien zarejestrować się do usługi skycash, o czym zostanie dokładnie poinformowany podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora. 5. Organizator dokona przelewu środków pieniężnych do usługi skycash, podając numer zwycięzcy oraz wartość nagrody. Po dokonaniu przelewu Uczestnik zostanie poinformowany SMSem, ze wygrana może odebrać na Po dokonaniu bezpłatnej rejestracji, Uczestnik będzie widział środki na swoim koncie. Od momentu wysłania do Uczestnika SMS z informacja o dostępności środków, ma on 5 dni na dokonanie rejestracji w usłudze skycash.

12 6. Jeśli nie powiodą się regulaminowe próby kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, wówczas nagroda nie zostanie przyznana, i pozostanie własnością Organizatora. 7. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane najpóźniej do r. włącznie. X. Postanowienia końcowe 1. Każdy z Użytkowników ma możliwość zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Serwisie Klub Lidera. Aby to uczynić Użytkownik powinien przesłać wiadomość SMS o treści STOP TAK pod numer 60466, Opłata za SMS zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM. 2. Aby wyrejestrować się z Konkursu SMS należy wysłać SMS o treści STOP na numer 7455 (4zł bez VAT/4,92zł z VAT). 3. W każdej chwili trwania Konkursu Użytkownik może wysłać komendę POPRAW na numer 7455 celem poprawienia swojego wyniku. 4. Koszt wysłania SMS na numer 7455 wynosi 4zł bez VAT/4,92zł z VAT. 5. Koszt wysłania SMS na numer 8074 wynosi 0zł. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Regulaminie. 7. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Użytkownikowi Klubu i Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji, lecz nie później niż w ciągu 14 dni zakończenia Serwisu lub Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora), tj. do dnia r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z dopiskiem "Klub Lidera VI" i wysłana listem poleconym na adres: Digital Alea Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa oraz powinna określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, numer telefonu, z którego dokonano połączenia z numerem Serwisu lub

13 Konkursu oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, złożone w formie innej niż pisemna (list polecony), a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane. 8. Deklarując wzięcie udziału w Klubie lub Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu lub Użytkowników Serwisu. 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Serwisu lub Konkursu. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Uczestników spółce akcyjnej Avantis z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r.(Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn.zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Serwisu lub Konkursu. Użytkownicy oraz Uczestnicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin konkursów Klub gracza Aktualizacja z dnia 13 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów Klub gracza Aktualizacja z dnia 13 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów Klub gracza Aktualizacja z dnia 13 lipca 2012r 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursach prowadzonych pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Postanowienia ogólne a) WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Content Club oraz Serwisów Premium MT. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi Content Club oraz Serwisów Premium MT. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi Content Club oraz Serwisów Premium MT 1. Uwagi ogólne 1. Usługa Content Club (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI CLUB INFO i CLUB VIDEO. 1. Uwagi ogólne

REGULAMIN USŁUGI CLUB INFO i CLUB VIDEO. 1. Uwagi ogólne REGULAMIN USŁUGI i 1. Uwagi ogólne 1. Usługa Club Info i Club Video (dalej Usługi) są dostępne dla użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG

Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Definicje... 2 3. Wymagania techniczne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi News (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Konkurs Halloween Obowiązuje od 16 października 2006 roku

Konkurs Halloween Obowiązuje od 16 października 2006 roku Konkurs Halloween Obowiązuje od 16 października 2006 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Halloween (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem") jest Avantis S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy! Na Bogato VOX FM

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy! Na Bogato VOX FM REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy! Na Bogato VOX FM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Ty wydajesz my płacimy! Na Bogato VOX FM promowanego na antenie Radia VOX FM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs KOLEKCJONER SERC, (zwany dalej Regulamin ) Obowiązuje od 25 stycznia 2007 roku

Regulamin Konkurs KOLEKCJONER SERC, (zwany dalej Regulamin ) Obowiązuje od 25 stycznia 2007 roku Regulamin Konkurs KOLEKCJONER SERC, (zwany dalej Regulamin ) Obowiązuje od 25 stycznia 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Kolekcjoner Serc (zwanego w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Ty wydajesz my płacimy promowanego na antenie Radia VOX FM oraz na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne Regulamin Regulamin usługi 1. Uwagi ogólne 1. Usługa "Serwis Premium SMS MT" (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji w serwisie accessonline.biz. I. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji w serwisie accessonline.biz. I. Postanowienia ogólne Regulamin promocji w serwisie accessonline.biz I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem serwisu jest PGNC LLC z siedzibą w One Commerce Center, 1201 Orange Street, Wilmington, Delaware 19899-0511 USA (zwany

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA

Zasady promocji TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA I. Postanowienia ogólne Zasady promocji TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Warto wiedzieć ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Warto wiedzieć (dalej Konkurs ) jest MK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Cosmooferta. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Cosmooferta. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Cosmooferta 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Cosmooferta (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj, zwany dalej Konkursem organizowany jest na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ustaw nadajniki LTE. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Ustaw nadajniki LTE. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Ustaw nadajniki LTE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Ustaw nadajniki LTE (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subskrypcje SMS Premium MT KREDYT. 1. Uwagi ogólne

Regulamin Subskrypcje SMS Premium MT KREDYT. 1. Uwagi ogólne Regulamin Regulamin Subskrypcje SMS KREDYT 1. Uwagi ogólne 1. Subskrypcje (dalej Usługa lub Serwis) jest usługą dostępną dla abonentów sieci GSM sieci Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o., PTC S.A. 2. Usługę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska),

Bardziej szczegółowo

Regulamin "Subskrypcji MT"

Regulamin Subskrypcji MT Regulamin "Subskrypcji MT" &1. Uwagi Ogólne 1. "Subskrypcje MT" (dalej "Usługa") jest usługą dostępna dla uzytkownikow sieci GSM czyli sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. zo.o., PTC sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój bilet na UEFA Euro 2012 w sieci Delikatesów Centrum (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Twój bilet na UEFA Euro 2012 w sieci Delikatesów Centrum (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Twój bilet na UEFA Euro 2012 w sieci Delikatesów Centrum (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYBIERZ NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA VIVE TAURON KIELCE. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU WYBIERZ NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA VIVE TAURON KIELCE. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU WYBIERZ NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA VIVE TAURON KIELCE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS WYBIERZ NAJLEPSZEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

regulamin konkursu REGULAMIN Konkursu Wygraj z Orange

regulamin konkursu REGULAMIN Konkursu Wygraj z Orange regulamin konkursu konkursu Wygraj z Orange obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do 21grudnia 2012 r. REGULAMIN Konkursu Wygraj z Orange I. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU 1. Informacje ogólne 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą Lion Darmowy Internet w Środku (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT EKSTRA RODZIC (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 8,15,22,29 lipca i 5,12,19.26 sierpnia 2012 r. w każdą niedzielę w audycji Lato z Radiem.

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 8,15,22,29 lipca i 5,12,19.26 sierpnia 2012 r. w każdą niedzielę w audycji Lato z Radiem. REGULAMIN Konkursu w Lecie z radiem Organizatorem konkursu jest Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwany dalej Organizatorem). Celem konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Łap spadające ceny. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Łap spadające ceny. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Łap spadające ceny 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Łap spadające ceny (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Airbike. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Airbike. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs Airbike 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska), wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zielona faktura. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Zielona faktura. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Zielona faktura 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Zielona faktura (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koło nagród Obowiązuje od 25 maja 2011 roku

Regulamin Koło nagród Obowiązuje od 25 maja 2011 roku Regulamin Koło nagród Obowiązuje od 25 maja 2011 roku OGSM/PDF08/0511, Strona 1 z 8 I. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wielkiego Cyfrowego Konkursu obowiązuje od dnia

Regulamin Wielkiego Cyfrowego Konkursu obowiązuje od dnia Regulamin Wielkiego Cyfrowego Konkursu obowiązuje od dnia 15.09.2008 I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w Konkursie SMS prowadzonym pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE I. Postanowienia ogólne 1 W niniejszy regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a. Wykonawca - Bild Presse Polska spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu RING rozgrywki interaktywne obowiązuje od dnia roku

Regulamin konkursu RING rozgrywki interaktywne obowiązuje od dnia roku Regulamin konkursu RING rozgrywki interaktywne obowiązuje od dnia 21.01.2008 roku I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach

Bardziej szczegółowo

Regulamin "Konkursu Filmowego - 007 Quantum of Solace" dalej zwany Regulaminem

Regulamin Konkursu Filmowego - 007 Quantum of Solace dalej zwany Regulaminem Regulamin "Konkursu Filmowego - 007 Quantum of Solace" dalej zwany Regulaminem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem "Konkursu Filmowego - 007 Quantum of Solace" (dalej: "Konkurs") jest FM Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage NIVEA Polska. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage NIVEA Polska. 1 Informacje ogólne REGULAMIN KONKURSU na tablicy fanpage NIVEA Polska 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie Pielęgnacja twarzy z NIVEA" oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne obowiązuje od 30 stycznia 2017r.

Regulamin usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne obowiązuje od 30 stycznia 2017r. Regulamin usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne obowiązuje od 30 stycznia 2017r. 1. Postanowienia ogólne 1. Ten regulamin określa zasady świadczenia Usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zabawy Mikołajki. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zabawy Mikołajki. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zabawy Mikołajki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs"), jest Firma brandaddicted Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja Munka 3, 01-529 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT. 1. Uwagi ogólne

REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT. 1. Uwagi ogólne REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM 1. Uwagi ogólne 1. Usługa Club (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o. 2. Club

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21?

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Co wiesz na temat Forever 21? ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN KONKURSU Discovery-Gorączka Złota 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Discovery-Gorączka Złota zwanego dalej Konkursem, jest Discovery Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem SMS-owego konkursu (zwanego dalej Konkurs ). Konkurs przeprowadzany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mix Oferta Elastyczna. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mix Oferta Elastyczna. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mix Oferta Elastyczna 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Mix Oferta Elastyczna (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Biegnę po NMD (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Biegnę po NMD (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Biegnę po NMD (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Biegnę po NMD (dalej: Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FitQuest. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU FitQuest. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU FitQuest 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Low Cost z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska), wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1B OSCARY DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1B OSCARY DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 0BRegulamin konkursu SMS 1B OSCARY 2009 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs rozgrywany jest w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w audycji Lato z Radiem w godz do

1. Konkurs rozgrywany jest w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w audycji Lato z Radiem w godz do REGULAMIN Konkursu w Lecie z radiem Organizatorem konkursu jest Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwany dalej Organizatorem). Celem konkursu jest

Bardziej szczegółowo