Regulamin usługi Content Club oraz Serwisów Premium MT. 1. Uwagi ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi Content Club oraz Serwisów Premium MT. 1. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Content Club oraz Serwisów Premium MT 1. Uwagi ogólne 1. Usługa Content Club (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o. 2. Usługa polega na dostępie do obiektów multimedialnych na telefony komórkowe i możliwości ich pobrania na telefon komórkowy. Dostęp do Usługi przeznaczony jest dla subskrybentów serwisów Premium SMS MT (dalej: Serwisy MT). 3. Usługę świadczy firma CALAIS ENTERPRISE, S.L.U., z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, przy ulicy C/ Margallo, 2-6 E, kod pocztowy: ES-28020, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid pod numerem No. ESB (zwaną dalej Calais Enterprise lub Organizator ). 4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i aktywuje Serwis MT poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium SMS MT wskazanych w Regulaminie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 2. Korzystanie z Usługi 1. Aby aktywować Serwis MT i korzystać z Usługi, należy wysłać na wskazany Numer Premium SMS MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu MT (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM, w sieci Plus i Play - 0zł): a. Dla sieci Orange: Nazwa serwisu MT Numer Premium SMS MT Aktywacja serwisu Częstotliwość Godzina otrzymania SMS JDOWN START JDOWN 7 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu b. Dla sieci Play: Nazwa serwisu MT Numer Premium SMS MT JDOWN START JDOWN, JDOWN c. Sieć T-Mobile: 09:00 Aktywacja serwisu Częstotliwość Godzina otrzymania SMS 5 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu 09:00

2 Nazwa serwisu MT Numer Premium SMS MT JDOWN JDOWN oraz START JDOWN oraz WIN oraz ODBIERAM d. Sieć Plus: Nazwa serwisu MT Numer Premium SMS MT JDOWN START JDOWN oraz TAK JDOWN oraz WIN oraz ODBIERAM Aktywacja serwisu Częstotliwość Godzina otrzymania SMS 7 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu 09:00 Aktywacja serwisu Częstotliwość Godzina otrzymania SMS 7 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu 09:00 2. Opcjonalnie, Organizator może umożliwić aktywacje Serwisu MT poprzez stronę WWW. W takim wypadku, Użytkownik jest zobowiązany wpisać na stronie www reklamującej Serwis MT, swój numer telefon, oraz unikalny PIN, który otrzyma od Operatora GSM. 3. Aby dezaktywować Serwis MT, należy wysłać komendę dezaktywacyjną Serwisu: Nazwa serwisu Numer Premium SMS MT Dezaktywacja serwisu MT JDOWN STOP JDOWN Opłata za SMS dezaktywacyjny jest zgodna z cennikiem opłat operatora GSM ( Orange, T- Mobile). Koszt wysłania SMS w sieci Play i Plus to 0zł. 4. Po aktywacji Serwisu MT, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie SMS Premium MT od Organizatora. Za każdy taki SMS Użytkownik otrzyma punkty, które będzie mógł wymienić na wybrany kontent multimedialny w Usłudze. Liczba otrzymanych punktów oraz koszt jaki ponosi Użytkownik, to, w zależności od Serwisu: Serwis MT Koszt otrzymania Liczba punktów SMS Premium MT (netto/brutto) JDOWN 2 pln /2,46 pln 2 5. Każdy Użytkownik Serwisu MT ma dostęp do Usługi, z zastrzeżeniami: a. Użytkownik który nie posiada żadnych punktów, ma dostęp tylko do kontentu DARMOWEGO b. Użytkownik który posiada choć 1 punkt, ma dodatkowo dostęp do kontentu EXCLUSIVE 6. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani jakikolwiek inny.

3 7. Punkty muszą być wymienione na kontent multimedialny w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od przyznania punktów. 8. Kontent do pobrania w Usłudze jest dostępny dla Użytkowników na stronie wap.jdown.co lub na stronie wap.gadzety.papla.pl 9. Za każdy pobrany obiekt z kategorii Exclusive, Użytkownikowi zostanie odjęty 1 punkt z posiadanej liczby punktów. 10. Użytkownik płaci tylko za Premium SMS MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu MT. 11. Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych osobowych; identyfikacja Uczestnika następuje w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Serwisie MT, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 12. Wiadomości w ramach realizacji Serwisu MT wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej. 13. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu MT, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu. 14. Warunkiem skorzystania z Serwisu MT jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie. 15. Opłaty za korzystanie z Serwisu MT pobierane są przez Operatorów Sieci GSM. 16. Wiadomość dezaktywująca Serwis MT może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM, z którego została wysłana wiadomość aktywująca Serwis MT. 17. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM. 18. Treści Serwisów MT mogą stanowić utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). 19. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione. 3. Odpowiedzialność 1. Digitaran oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa oraz Serwisy MT świadczone były na jak najwyższym poziomie. 2. Digitaran nie ma możliwości weryfikacji wieku Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług i Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich przez Użytkowników do tego nieuprawnionych. 3. Digitaran nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy. 4. Digitaran nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Serwisów MT, związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Digitaran uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu. 5. Niezależnie od powyższych ustaleń Digitaran ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi i Serwisów MT w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Digitaran nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem

4 systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 6. Zabrania się korzystania z Usługi i Serwisów MT w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność. 7. Digitaran zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usługi i Serwisów MT Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych. 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Digitaran nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne. 4. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 2. O właściwych opłatach Użytkownik jest informowany poprzez usługi, SMS reklamowe, reklamy telewizyjne i witryny www, na których promowane są Serwisy MT. Opłaty za korzystanie z Serwisów MT będą naliczane w rachunku za korzystanie z telefonu komórkowego. Zastosowanie mogą mieć odrębne opłaty bezprzewodowych dostawców usługi przesyłania wiadomości tekstowych/ WAP/ GPRS/ UMTS. Jeśli usługa ma charakter jednorazowy, Użytkownik ze względów technicznych otrzymuje kilka wiadomości zawierających łącze WAP. Za pomocą tego łącza WAP można pobrać element treści. Właściwa opłata jest należna bez względu na to, czy Użytkownik rzeczywiście pobrał element czy nie. 3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Użytkownikowi Serwisu MT i Usługi. Reklamacja powinna być złożona poprzez na adres lub w formie pisemnej z dopiskiem "Serwis <nazwa Serwisu> lub Content Club" i wysłana listem poleconym na adres:, Calle de Velazquez, 157 1ª Planta, Madrit, ES-28002, Hiszpania (Spain),; Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, numer telefonu, z którego dokonano połączenia z numerem Serwisu oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz drogą lub pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, złożone w formie innej niż drogą lub pisemną (list polecony), a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane. 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Użytkowników. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. W przypadku, jeśli Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi poda Organizatorowi dane osobowe, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm. ), w zakresie oraz celu niebędnym do wykonania zobowiązań Organizatora związanych z Usługą, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

5 Zasady promocji TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA 1. Uwagi ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka CALAIS ENTERPRISE, S.L.U., z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, przy ulicy C/ Margallo, 2-6 E, kod pocztowy: ES-28020, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid pod numerem No. ESB (zwaną dalej Calais Enterprise lub Organizator ). 2. Promocja TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA swoim zasięgiem obejmuje obszar Polski. 3. Promocja przeznaczona jest dla subskrybentów Serwisów MT, opisanych w Regulaminie usług Content Club oraz Serwisów Premium MT, którzy: i. Zarejestrują się w Serwisie w danym cyklu konkursowym, poprzez stronę internetową lub inną stronę, na której promowane są Serwisy MT ii. Pozostaną w Serwisie MT ostatniego dnia danego cyklu konkursowego. 2. Czas trwania 1. Datą rozpoczęcia promocji będzie 01 styczeń 2012 r., a datą końcową 31 grudnia 2013 r. (włącznie). 2. Promocja składa się z 24 cykli konkursowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. 3. Jeśli z powodu siły wyższej lub z innych przyczyn byłoby konieczne zmodyfikowanie niektórych aspektów tej promocji, fakt ten zostanie ogłoszony wszystkim użytkownikom na stronie internetowej promocji. 3 Uprawnienie do uczestnictwa 1. Z zastrzeżeniem 1 ust.3, w promocji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w promocji. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia związane z udziałem w promocji powinny być składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 2. W promocji nie będą mogli uczestniczyć pracownicy Digitaran ani innych firm biorących udział w przygotowaniu promocji oraz ich krewni i powinowaci pierwszego stopnia. 3. Udział w niniejszej promocji jest darmowy dla subskrybentów Serwisów MT opisanych w Regulaminie usług Content Club oraz Serwisów Premium MT. 4 Cel promocji 1. Celem promocji jest zachęcanie do użytkowania produktów i usług oferowanych przez Digitaran, w szczególności do korzystania z Serwisów MT oraz Usługi Content Club. 2. Użytkownik, który zapisze się do Serwisu MT, będzie mógł wziąć udział w konkursie, zgodnie z par. piątym niniejszych zasad. 5 Zasady Promocji

6 1. Podczas okresu obowiązywania promocji, to jest od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013, Digitaran przeprowadzi promocję Serwisów, której celem będzie poinformowanie społeczności użytkowników o istnieniu promocji. 2. Aby wziąć udział w promocji, Użytkownik musi zarejestrować się w którymkolwiek z Serwisów MT oferowanych przez Digitaran w obowiązującym okresie promocji. 3. Użytkownik będzie mógł się zarejestrować poprzez stronę internetową lub strony internetowe stron trzecich (Landing page). Użytkownik musi umieścić w odpowiednim polu swój numer telefonu, a następnie musi wysłać na podany numer telefonu SMS o podanej treści. Opcjonalnie dla wybranych sieci, Użytkownik nie musi wysyłać SMS. Następnie Użytkownik otrzyma na swój telefon komórkowy wiadomość z hasłem (lub kodem PIN), które powinien umieścić w odpowiednim polu strony internetowej lub Landing Page w celu dokończenia rejestracji. 4. Powyższe oznacza zaakceptowanie Regulaminu Serwisu MT oraz Promocji. 5. Użytkownik może ubiegać się wyłącznie o taką nagrodę, jaka zostanie mu zaprezentowana na stronie internetowej lub strony internetowe stron trzecich (Landing page). Jeśli na stronie internetowej zostanie zaprezentowanych kilka nagród, Użytkownik będzie mógł wybrać z nich jedną, pożądaną nagrodę. 6 Opis nagród i ich wręczenie 1. Organizator, w każdym miesięcznym cyklu konkursowym, wręczy jedną (1) nagrodę z nagród, które określa załącznik nr 1 do zasad Promocji. 2. Organizator ma prawo do rozszerzania listy nagród w załączniku nr Zwycięzca ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody, jednak nie będzie mógł w żadnym wypadku wymienić jej na inną lub jej równowartość w gotówce. 4. Jeśli zwycięzcą okaże się osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia w jej imieniu, w szczególności związane z odbiorem nagrody, powinny być składane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. 5. W wypadku gdyby z powodów siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, spółka organizująca nie mogła wręczyć nagrody, zobowiązuje się ona do zastąpienia jej inną o podobnych charakterystykach i takiej samej lub wyższej wartości, lub do wręczenia jej odpowiednika w gotówce. 6. Przed wydaniem zwycięzcy nagrody pieniężnej, z której wygraniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od zwycięzcy zryczałtowany podatek dochodowy od nagród, w wysokości 10% ich wartości, o ile przepisy prawa tak nakazują. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 7. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wysokość nagrody rzeczowej powoduje powstanie obowiązku podatkowego, do nagród zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi, lecz pobrana jako zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 7.Wybór laureata 1. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym trwał dany cykl konkursowy zostanie przeprowadzony finał danego cyklu konkursowego i wyłoniony laureat, który otrzyma nagrodę.

7 2. Laureat zostanie wyłoniony w ten sposób, że do bazy danych telefonów komórkowych wszystkich tych osób, które wzięły udział w promocji i spełniają warunki zamieszczone w 1, zostanie wysłane 1 pytanie konkursowe z 3 wariantami odpowiedzi. 3. Laureatem zostanie ten Użytkownik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie w jak najkrótszym czasie. Odpowiedzi należy udzielić na numer wskazany w SMSie. 4. Jako czas odpowiedzi liczony jest czas od momentu wysłania pytania przez aplikację konkursową na numer MSISDN, z którego dokonano rejestracji w Promocji, do momentu otrzymania przez aplikację konkursową SMSa od tego MSISDN z odpowiedzią. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty przeprowadzenia finału Promocji, w wypadku wystąpienia okoliczności do tego upoważniających. 6. Laureat otrzyma nagrodę, która była zaprezentowana lub którą wybrał na stronie internetowej poprzez którą się zarejestrował w Promocji. Jeśli użytkownik dokonał rejestracji w Promocji kilkakrotnie poprzez różne strony internetowe, wówczas ma prawo wyboru jednej nagrody spośród nagród które były mu prezentowane. 9. Powiadomienie zwycięzcy i wysyłka nagrody 1. Laureat danego cyklu konkursowego powiadomiony zostanie o wygranej telefonicznie w terminie najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym trwał dany cykl konkursowy. Organizator podejmie 5 (pięć) prób kontaktu telefonicznego z Laureatem, na numer telefonu Laureata zarejestrowany w Promocji. 2. W przypadku niemożności 5 krotnego skontaktowania się z laureatem, Organizator dokona połączenia, na zasadach powyższych, do Uczestnika, który pod względem szybkości udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zajął kolejne miejsce. 3. W celu przekazania nagrody przez Organizatora, Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w związku z udziałem w niniejszej Promocji. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Lauratowi. 4. Jeśli nie powiodą się regulaminowe próby kontaktu z laureatem Konkursu oraz kolejnymi osobami uprawnionymi do nagrody, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora. 5. Nagroda do laureata wysłana zostanie pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata telefonicznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 6. Laureat może wyrazić pisemnie swoją zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora, wyłącznie w celu ujawnienia tożsamości zwycięzcy nagrody. 7. Nagrody nie będą mogły podlegać wymianie, kompensacji, lub zastąpieniu innymi. Po wręczeniu nagrody Organizator nie jest odpowiedzialny za stratę, kradzież, zniszczenie lub usterkę nagrody. Uprawnienia Laureata związane z ewentualne gwarancją realizuje producent nagrody. 11 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

8 2. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Promocji oraz wydania przyznanych Nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Promocji do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ). 3. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagrody. 12 Postanowienia Końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Promocji Uczestników, postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Regulaminie. 2. Deklarując wzięcie udziału w Promocji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. Załącznik nr 1 do Zasad Promocji Lista nagród w Promocji Twoja Najlepsza Nagroda : zl for a supermarket a. Ipad2 b. Iphone4 c zl for a Travel d. Nintendo 3DS e zl f. Nespresso Delongui g. Travel to Hollywood h zl for Clothes i. MacBook j. Pack Apple: MacBook, Iphone4, Ipad2 k. E- reader Sony l. BlackBerry Torch m zl for fuel n. TV Sony Bravia o. Canon Camera p. Playstation 3 q. Smartphone + internet r. DVD next Base Click 9

9 s. Philips Home Cinema t. Xbox Kinect u. 300 zl for a poker web v zl for Clothes w. Nespresso Pixie x. Iphone4s y. Nespresso CitiZ

REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT. 1. Uwagi ogólne

REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT. 1. Uwagi ogólne REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM 1. Uwagi ogólne 1. Usługa Club (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o. 2. Club

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty w nim zastosowane rozumie się w sposób zgodny z poniższymi definicjami: a) DOSTAWCA: AUREON

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Avantis S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Avantis S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Avantis S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki korzystania z płatnej usługi serwisu pod nazwą: BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT EKSTRA RODZIC (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

każdej takiej wiadomości. d) Elementy Multimedialne lub Elementy - wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, w tym cyfrowe

każdej takiej wiadomości. d) Elementy Multimedialne lub Elementy - wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, w tym cyfrowe Regulamin świadczenia serwisów multimedialnych przez HIMA-G Sp. z o.o. I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; Regulamin usługi SMS MT OGRODNIK 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT OGRODNIK (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Justpay (dalej zwany Regulaminem ) z dnia 18.08.2015

Regulamin serwisu Justpay (dalej zwany Regulaminem ) z dnia 18.08.2015 Regulamin serwisu Justpay (dalej zwany Regulaminem ) z dnia 18.08.2015 Spis treści Zasady ogólne serwisu: 1-8 Warunki działania w Polsce: 9-16 Warunki działania na Słowacji: 17-18 Warunki działania w Czechach:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisów. 1 Definicje

Regulamin korzystania z Serwisów. 1 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin korzystania z Serwisów 1 Definicje 1. Organizator - RMS Sp. z o.o. z siedzibą: w Lublinie (20-703 Lublin), przy ulicy Cisowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 13.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia serwisu MT ANTYWIRUS

Regulamin świadczenia serwisu MT ANTYWIRUS I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia serwisu MT ANTYWIRUS Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo