3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM"

Transkrypt

1 3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiały i ich producenci podani zostali jako przykładowi, zaś mogą być zastosowane inne o równowaŝnych parametrach. 3.1 ZALECENIA WSTĘPNE 1. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i adaptacyjnych naleŝy wykonać następujące badania dodatkowe, które rozstrzygną sporne kwestie konserwatorskie: - EKSPERTYZĘ KONSTRUKCYJNĄ stanu technicznego całego obiektu wszystkich elementów: fundamentów, stropów, więźby dachowej, balkonu i ścian obwodowych. Na podstawie wyników ekspertyzy podjąć wymagane działania. W przypadku negatywnej oceny stanu technicznego opracować odrębny projekt. - BADANIA NA ZAWARTOŚĆ POLICHROMII pasowe odkrywki w układzie krzyŝowym na poziomie ścian obwodowych parteru, sklepieniach parteru, ścianach obwodowych piętra, sufitach piętra zachowanych w postaci historycznej; Pasowe odkrywki krzyŝowe na elewacjach budynku; punktowe odkrywki na dekoracjach sztukatorskich parteru (gurty i głowice), kominkach, oryginalnych fasetach; badania posłuŝą do ustalenia kolorystyki obiektu oraz formy wykończeń malarskich poszczególnych pomieszczeń. - BADANIA MYKOLOGICZNE wraz z badaniami stopnia zawilgocenia i zasolenia murów obwodowych i ścian działowych badania umoŝliwią ustalenie właściwej metody zwalczania mikroflory oraz rozstrzygną o konieczności działań mających na celu ewentualne osuszenie i odsolenie obiektu. - BADANIA POWŁOK MALARSKICH na elementach wymagających oczyszczenia i ekspozycji opaski okienne i drzwiowe wykonane z piaskowca, sztukatorskie dekoracje sklepień na poziomie parteru, sztukatorskie dekoracje elewacji, kominki, stropy drewniane; 17

2 Badania pozwolą doprecyzować metody i zakres usuwania ahistorycznych powłok malarskich załoŝonych wtórnie na wymienione elementy. Badania mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnieni w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz konserwacji kamienia i detalu architektonicznego. Wyniki badań powinny posłuŝyć do sformułowania ostatecznego projektu konserwatorskiego, który powinien zostać zaakceptowany przez odpowiedni organ słuŝby ochrony zabytków. - BADANIA DENDROCHRONOLOGICZNE wraz z oceną stanu technicznego drewnianych stropów belkowych. 2. Wykonanie nowoprojektowanych elementów stolarka okienna, stolarka drzwiowa, parkiety, podłogi, posadzki, schody, boazerie, piece powinno być poprzedzone sporządzeniem przez wykonawcę szczegółowego projektu określającego formę i konstrukcję elementów. Projekt musi zyskać akceptację odpowiedniego organ słuŝby ochrony zabytków. 3. Konserwację elementów zabytkowych ewentualne polichromie i elementy malarskie, detale architektoniczne kamienne i sztukatorskie, kominki, stropy powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji malarstwa oraz kamienia i detalu architektonicznego. 4. Pozostałe prace rzemieślnicze i remontowe powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim BRYŁA Zalecenia ogólne: Bryła pałacu podlega ochronie nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian w proporcjach, wysokości poszczególnych części, kształcie dachów wraz z układem kominów. Nie dopuszcza się zmian bryły poprzez dodanie jakichkolwiek nowych elementów lub części kubaturowych. 18

3 3.3. ELEWACJE Zalecenia ogólne: NaleŜy zachować historyczne rozwiązania kompozycji elewacji ilość (lokalizację) osi, detal architektoniczny, wielkość oraz kształt otworów okiennych i drzwiowych. Skorygować wielkość i formę balkonu ponad wejściem głównym. W partii przyziemia wypracować cokół. Prace remontowe przy elewacji poprzedzić badaniami warstw malarskich celem ustalanie pierwotnej kolorystyki obiektu. Na podstawie wyników badań, na etapie wykonawstwa, opracować odrębny projekt kolorystyki, zatwierdzony przez odpowiednie słuŝby ochrony zabytków. Zalecenia szczegółowe 1. Wykończenie tynkarskie - NaleŜ ocenić stan techniczny oraz charakter istniejących tynków. - Na podstawie widocznych mikrospękań oraz odspojeń tynków na poziomie parteru naleŝy załoŝyć konieczność wymiany ok. 50% istniejących tynków. - Mechanicznie usunąć osłabione i odspojone warstwy tynku wapiennego. - Mechanicznie usunąć wtórne uzupełnienia i przemurowania cementowe. - Wstępnie zdezynfekować zawilgocone partie muru, szczególnie w strefie gzymsu koronującego, balkonów i przyziemia. - Po usunięciu tynków lico ceglane oczyścić mechanicznie miękkimi szczotkami metalowymi z pozostałości zaprawy. - W razie koniczności po zdjęciu tynków uzupełnić ewentualne ubytki lica ceglanego i spoin. Spoiny osłabione wydłutować do ok. 3 cm głębokości. Spoiny uzupełnić zaprawą wapienno-piaskową, np.: Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS lub inną równowaŝną. - Ewentualne głębokie pęknięcia muru wypełnić iniekcjami z Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości np.: firmy Remmers Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 lub inną równowaŝną. - Usunąć mechanicznie zbędne elementy metalowe. 19

4 - Partie tynku w zadowalającym stanie technicznym umyć ciepłą wodą pod zwiększonym ciśnieniem (max. 120 bar) oraz biodegradowalnymi detergentami. - Obszary zasolone kompresować okładami odsalającymi - minimalnie trzykrotnie. - Zachowane tynki powierzchniowo wzmocnić i scalić powłoką gruntującą np.: Sto Plex W lub inną równowaŝną. - Ubytki powłok tynkarskich uzupełnić tynkami renowacyjnymi krzemianowymi, dwuwarstwowymi np.: firm Baumit-Bayosan, Schomburg, Sopro Remers, STO-Tubag lub innymi równowaŝnymi. Warstwa wykończeniowa grubości ok. 10 mm powinna odtwarzać fakturę tynków oryginalnych. - NaleŜy rozwaŝyć moŝliwość wykonania świadka w elewacji północnej w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z okien parteru. Analiza kamiennej opaski wokół otworu wskazuje Ŝe jest ona obecnie znacznie głębiej niŝ pierwotnie pogrąŝona w warstwie tynkarskiej. W sąsiedztwie otworu naleŝy wykonać sondaŝ poprzez warstwowe zdjęcie tynków, w celu zdiagnozowania obecności pierwotnej wyprawy. W przypadku jej zachowania moŝna dokonać ekspozycji, po odpowiednich zabiegach konserwatorskich, wokół wybranego otworu okiennego. 2. Detal architektoniczny tynkarski - Ocenić stan techniczny detalu architektonicznego. - Zdjąć formę profili w celu uzupełnienia i ewentualnej rekonstrukcji rekonstrukcji elementów ciągnionych. - Silnie zdestruowane partie gzymsów i elementów ciągnionych usunąć mechanicznie. - Elementy odspojone podkleić np.: PARALOIDEM B-72 lub innym równowaŝnym - Detal w zadowalającym stanie technicznym oczyścić chemicznie z warstw farby (zastosować preparat dostosowany do rodzaju powłok wykończeniowych oraz stanu i składu podłoŝa). 20

5 - Wzmocnić powierzchniowo powłoką gruntującą ( np.: Sto Plex W lub inną równowaŝną). - Rekonstruowane elementy ciągnione wykonać w narzucie z wolnej ręki, w miejscach naraŝonych na powstawanie spękań zastosować mikrosiatkę z włókna szklanego. W przypadku głębokich ubytków rekonstrukcję wykonać na rdzeniu z zaprawy gruboziarnistej, np.: Sto Deco Grob, TWM Trass- Werkstein Mortel lub innej równowaŝnej. - Powierzchnie wykończyć malarsko farbami silikatowymi lub mikrosilikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki. - Parapety blend wykończyć szlemą o własnościach hydrofobowych. - ZałoŜyć opierzenie blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. - NaroŜne boniowania w związku z ich złym stanem technicznym usunąć mechanicznie po uprzednim zdokumentowaniu i zdjęciu form profili. - Usunięte elementy zrekonstruować na postawie zachowanego detalu historycznego. Rekonstrukcję wykonać na rdzeniu z zaprawy gruboziarnistej, np.: Sto Deco Grob, TWM Trass-Werkstein Mortel lub innej równowaŝnej, wierzchnią warstwę wykonać z zaprawy wapiennej z kruszywem konfekcjonowanym, narzucanej z wolnej ręki; opracować powierzchniowo, po częściowym utwardzeniu, za pomocą twardych szczotek i nakłuć szpikulcami celem uzyskania faktury zgodnej z oryginałem 3. Detal architektoniczny kamienny - Wstępnie zdezynfekować, np.: preparatem Alkutex BFA firmy Remmers lub innym równowaŝnym. - Oczyścić chemicznie przy uŝyciu gorącej wody i środków niezawierających amoniaku i chloru. Zabrudzenia i przemalowania silnie przywierające do podłoŝa usunąć mechanicznie metodami konserwatorskimi (z uŝyciem dłut, skalpeli, mikropiaskowania itp.) - Wykonać wtórną dezynfekcję. 21

6 - Miejsca istotnie osłabione wzmocnić strukturalnie hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym np.: Funcosil Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger 100 firmy REMMERS lub innymi równowaŝnymi. - Wszystkie szczeliny i głębokie spękania wypełnić poprzez zapuszczenie dobranego preparatu (np.: epoksydowego EPIDIAN 5 lub innego równowaŝnego) lub w iniekcjach ciśnieniowych z Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości np.: firmy Remmers Viscacid Epoxi Injektionsharz 100 lub inną równowaŝną. - Uzupełnić ubytki w przypadku ubytków rozległych flekować kamieniem dobranym kolorystycznie i strukturalnie do oryginału, w przypadku mniejszych ubytków uzupełniać kitami mineralnymi o dobranych parametrach, barwionymi w masie wykonanymi na bazie spoiwa wapiennego (np.: Funcosil Restauriermortel lub innym równowaŝnym) i konfekcjonowanego kruszywa kwarcowego. - Kity scalić kolorystycznie rozcieńczonymi farbami silikatowymi. - Spoinę pomiędzy elementami piaskowcowymi uzupełnić (lub wymienić w zaleŝności od stanu) dwuskładnikową zaprawą do spoinowania elementów z piaskowca np.: Funcosil ECC Fugenmortel lub innym równowaŝnym. - Zrekonstruować brakujące okapniki parapetów z kapinosami rekonstrukcje wykonać na podstawie zachowanych okapników. Części rekonstruowane osadzać na prętach mosięŝnych ø 3mm w wywierconych otworach na np.: EPIDIAN 5 lub innym równowaŝnym. Szpary montaŝowe uszczelnić kitami. - Wykonać impregnację hydrofobową elementów kamiennych preparatami krzemoorganicznymi. Odpowiedni preparat dobrać po uprzedniej próbie, zwracając uwagę na nasiąkliwość i stopień przebarwienia piaskowca (np.: Funcosil SL, Funcosil NSL, Funcosil AS Fassadensiegel lub innym równowaŝnym). - Parapety hydrofobizować trzykrotnie. 22

7 3.4.DACHY - Zaleca się wymianę obecnego pokrycia dachowego nad korpusem na ceramiczne z uŝyciem dachówki esówki w kolorze naturalnej czerwieni, w typie uzgodnionym z odpowiednim organem słuŝby ochrony zabytków. - W celu wytworzenia dominanty fasady dopuszcza się powiększenie lukarny w typie powieki, znajdującej się we wschodniej połaci dachu. - Nad ryzalitowymi klatkami schodowymi pokrycie dachu z blachy tytanowocynkowej płaskiej wykończonej sztuczną patyną, montowanej na rąbek stojący. Blacha zakładana na pełne deskowanie deski grubości mm, szerokości mm. UWAGA: nie stosować impregnatów do drewna zawierających sole. Pokrycie dachów powinno zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Rynny i odprowadzenie wody opadowej - Wykonać rynny z blachy miedzianej zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. 3.5.REKONSTRUKCJA ELEMENTÓW ELEWACJI 1. cokół nie zaleca się wprowadzania cokołu z piaskowca ze względu na ryzyko uszkodzenia przepony hydroizolacyjnej; cokół naleŝy zrekonstruować jako element tynkarski, wysunięty przed lico na 3-4 cm, wysokością dostosowany do układu naroŝnego boniowania. Górna krawędź cokołu zakończyć profilem o formie uzgodnionej z odpowiednim organem słuŝby ochrony zabytków. Cokół wykonać ze specjalistycznej renowacyjnej zaprawy cokołowej np.: Baumit SanovaPutz S lub innej równowaŝnej, nakładanej warstwowo zgodnie z zaleceniami producenta. Ostatnią warstwę moŝna wzmocnić dodatkowo mikrosiatką z włókna szklanego. Cokół pomalować zgodnie z projektem kolorystyki. 2. balkon obecny balkon rozebrać, pozostawiając piaskowcowe konsole;; nowemu balkonowi nadać głębokość zgodną z układem tralek; balkon zaopatrzyć w balustradę o formach historyzujących tralki toczone 23

8 z piaskowca dobranego kolorystycznie i fakturowo do zachowanych konsoli; naroŝne słupki o przekroju kwadratowym wykonane z piaskowca lub murowane, wykończone tynkarsko; pulpit o profilowanych krawędziach wykonany z piaskowca analogicznego do tralek. Formy poszczególnych elementów nawiązujące do stylistyki z lat 80. XVIII w do ostatecznego uzgodnienia z odpowiednim organem słuŝby ochrony zabytków i wykonawcą. Nową płytę balkonu wykończyć posadzką pływającą oraz szlema wodoodporną. Wykonać system odprowadzania wody opadowej. 3. stolarka okienna dopuszcza się wymianę stolarki okiennej na współczesną nawiązującą do form stolarki historycznej. Obecna stolarka pochodzi z lat 40. XX wieku i nie posiada cech zabytkowych. Zaleca się wymianę stolarki na nową drewnianą o konstrukcji skrzynkowej. Stolarka w swej formie powinna nawiązywać do formy stolarek okiennych z ostatniej ćwierci XVIII w. Stolarka powinna posiadać stały słupek przechodzący w postaci prostego półwałka na podkładce oraz ślemię o wysokości zbliŝonej do szerokości słupka, o skromnym profilowaniu. W oknach szczytów poddasza wprowadzić stolarkę bez ślemion, jedynie z samym słupkiem. Zewnętrzne skrzydła okienne szklone małą taflą szklaną osadzoną w szprosach (zaleca się wykonanie szprosów właściwych a nie naklejanych na szybę). Wymianę stolarki powinno poprzedzać sporządzenie, przez wykonawcę z odpowiednimi uprawnieniami, projektu uwzględniającego formę i konstrukcję okien, w oparciu o dostarczone wzory ikonograficzne. Zaleca się aby skrzydła okienne nie posiadały funkcji uchylnej. Stolarka powinna być wykończona powłoką malarską kryjącą w kolorze jasno szaro-perłowym, naniesioną technologią stosowaną przez producenta. NaleŜy rozwaŝyć wprowadzenie w dwóch zachowanych w pierwotnej wielkości otworach okiennych parteru elewacji zachodniej stolarki nawiązującej do starszych form o konstrukcji jednoramowej nawiązującej 24

9 do krosnowej z krzyŝem okiennym, szklonych płytkami szklanymi na ołów. Okna owalne zrekonstruować jako jednoramowe, ściśle według zachowanych okien oryginalnych. RozwaŜyć szklenie barwne. 4. Wykonać konserwację kraty kutej w oknie w elewacji zachodniej. Konserwację kraty wykonać bez demontaŝu. Kratę oczyścić mechanicznie z warstw skorodowanych (np. poprzez piaskowanie). Pomalować farbą do metalu na kolor antracytowy. 5. drzwi wejściowe ze względu na zły stan techniczny dopuszcza się wymianę drzwi wejściowych na nowe, drewniane, ściśle powielające formę drzwi historycznych, jednocześnie zaleca się przeniesienie oryginalnych drzwi do wnętrza, jednego z adaptowanych budynków i wykorzystanie wtórne po zabiegach konserwatorskich np.: jako drzwi szafy wnękowej. 3.6 WNĘTRZA Zalecenia ogólne - Zachować historyczny układ pomieszczeń. - Zaleca się rekonstrukcję układu i komunikacji dawnej kaplicy pałacowej. - Dopuszcza się zmiany komunikacji oraz artykulacji pozostałych ścian w zakresie elementów wykazanych w wynikach badań architektonicznych. - Wszelkie prace mogące uszkodzić warstwy tynkarskie naleŝy poprzedzić badaniami na zawartość polichromii zwłaszcza na poziomie parteru. - Przed przystąpieniem do prac konieczne jest wprowadzenie tymczasowej wentylacji mechanicznej pracującej w sposób ciągły przez okres 1-2 miesięcy celem osuszenia wnętrza budynku oraz przeprowadzenie dezynfekcji. Zalecenia szczegółowe Detal architektoniczny - NaleŜy ocenić i zdokumentować stan zachowania detalu architektonicznego oraz rozpoznać ewentualne historyczne wykończenie malarskie. 25

10 Dekoracja sklepień parteru - Dekoracje oczyścić środkami chemicznymi dobranymi w zaleŝności od rodzaju powłok malarskich. - Doczyścić mechanicznie metodami konserwatorskimi (z uŝyciem dłut, skalpeli, miękkich szczotek, okładów itd. w zaleŝności od rodzaju usuwanych nawarstwień, stopnia związania z podłoŝem, stanu zachowania detalu). - Wzmocnić wgłębnie osłabione partie w zaleŝności od stanu zachowania np.: Funcosilem 100 do 500 lub innym równowaŝnym. - Elementy odspojone podkleić np.: PARALOIDEM B-72 lub innym równowaŝnym. - W zaleŝności od stanu zachowania podjąć decyzję o stopniu rekonstrukcji i uczytelnieniu rysunku. - Rekonstrukcję i drobne uzupełnienia wykonywać z ręki masą sztukatorską wykonaną na bazie spoiwa wapiennego i konfekcjonowanego kruszywa kwarcowego. - Wykończyć malarsko zgodnie z kolorystyką określoną na podstawie badań, farbami dostosowanymi do oryginału lub na bazie wapna redyspergowanego. Portal z piaskowca w sieni - Oczyścić portal z powłok malarskich środkami chemicznymi niezasadowymi np.: niealkalicznymi abbeizerami firmy REMMERS lub REMOSOL firmy INKO lub innymi równowaŝnymi. - Doczyścić mechanicznie metodami konserwatorskimi. Mechanicznie usunąć ewentualne wcześniejsze naprawy i uzupełnienia. - Ocenić stopień nasączenia struktury kamienia pokostami i ftalanami. - Partie osłabione wzmocnić hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym np.: STEINFESTIGER OH lub innym równowaŝnym. - Ewentualne ubytki uzupełnić kitem mineralnym barwionym w masie wykonanymi na bazie spoiwa wapiennego i konfekcjonowanego kruszywa kwarcowego. - Scalić kolorystycznie partie przebarwione rozcieńczonymi farbami silikatowymi. 26

11 Fasety Detal w zadowalającym stanie technicznym oczyścić chemicznie z warstw farby. Wzmocnić powierzchniowo powłoką gruntującą partie osłabione ( np.: Sto Plex W lub inną równowaŝną). Rekonstruowane elementy ciągnione wykonać w narzucie z wolnej ręki, w miejscach naraŝonych na powstawanie spękań zastosować mikrosiatkę z włókna szklanego. W przypadku głębokich ubytków rekonstrukcję wykonać rdzeń z zaprawy gruboziarnistej, np.: Sto Deco Grob, TWM Trass-Werkstein Mortel lub innej równowaŝnej. Kominki - Wykonać badania na obecność wykończeniowej powłoki malarskiej oraz złoceń. - W przypadku odnalezienia powłoki malarskiej i/lub złoceń opracować odrębny projekt konserwacji technologicznej. - W przypadku braku pierwotnej powłoki malarskiej oprawy kominków oczyścić z warstw farby środkami chemicznymi niezasadowymi np.: niealkalicznymi abbeizerami firmy REMMERS lub REMOSOL firmy INKO lub innymi równowaŝnymi. - Doczyścić mechanicznie metodami konserwatorskimi. Mechanicznie usunąć ewentualne wcześniejsze naprawy i uzupełnienia. - Ocenić stopień nasączenia struktury kamienia pokostami i ftalanami. - Partie osłabione wzmocnić hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym np.: Funcosil Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger 100 firmy REMMERS lub innym równowaŝnym. - Ewentualne ubytki uzupełnić kitem mineralnym barwionym w masie wykonanymi na bazie spoiwa wapiennego i konfekcjonowanego kruszywa kwarcowego. - Scalić kolorystycznie partie przebarwione rozcieńczonymi farbami silikatowymi. - Paleniska oczyścić mechanicznie. 27

12 - Ubytki cegły uzupełnić barwionymi w masie kitami mineralnymi. - Dopuszcza się wymianę silnie destruowanych cegieł na nowe odpowiadające formatem cegle historycznej. - Dopuszcza się wykończenie dna palenisk cegłą szamotową po uprzednim podkuci obecnego lica, w taki sposób aby nie zmienić kształtu i wielkości palenisk. - Zachowane wyciory metalowe naleŝy poddać zabiegom konserwatorskim po uprzednim demontaŝu oczyszczenie z powłok korozji mikropiaskowaniem, zabezpieczenie powierzchni farbą do metalu w kolorze grafitowym. - W przypadku daleko posuniętej destrukcji wyciorów dopuszcza się rekonstrukcję na podstawie elementów zachowanych. Drewniane stropy - Stropy o funkcjach nośnych poddać ocenie konstruktorskiej. - Wykonać odkrywkę w deskowaniu celem sprawdzenia ewentualnego obciąŝenia stropów drewnianych warstwami gruzu. - Ocenić stan zachowania stropów w tym występowanie mikroflory oraz Ŝerowisk owadów. - Stropy poddać wstępnej dezynfekcji powierzchniowej. - Wykonać systemową dezynsekcję czynnych Ŝerowisk owadów poprzez nasycanie impregnatami zawierającymi syntetyczne pyretroidy lub metodą gazową. - Usunąć mechanicznie fragmenty zdestuowane, w przypadku fragmentów zaatakowanych przez grzyby niŝsze usunąć ogniska z 2 cm marginesem. - Usunąć listewki maskujące szczeliny w miejscach osadzenia belek w gniazdach. - Ustalić rodzaj powłok wykończeniowych załoŝonych na belki i wsuwki. - Powłoki usunąć metodami chemicznymi uŝywając zmywaczy lub/i rozpuszczalników w zaleŝności od rodzajów powłok wykończeniowych. - Uzupełnić drobne ubytki stropów kitami do drewna barwionymi w masie. 28

13 - Większe ubytki flekować drewnem suszonym komorowo o cechach zgodnym z drewnem oryginalnym. - Nie kitować wzdłuŝnych pęknięć belek (dopuszczalna jest ich integracja kolorystyczna). - W razie potrzeby uzupełniane fragmenty belek zintegrować kolorystycznie. - Szpary w miejscu osadzenia belek w gniazdach uszczelnić kauczukiem lub poliuretanem. - Powierzchnię stropów wykończyć powłoką z naturalnego wosku pszczelego zastosować jeden z gotowych preparatów dostępnych na rynku. - W sali środkowej, na poziomie piętra, zaleca się pozostawienie obecnego deskowania stropu układanego w jodełkę pomimo jego ahistorycznego charakteru. Wymiana deskowania w chwili obecnej moŝe być znacznie utrudniona z powodu, znajdującego się ponad eksponowanym stropem drewnianym, stropu masywnego. Nie jest wskazane równieŝ dokładanie kolejnej warstwy desek na juŝ istniejące. Zaleca się zatem poddanie obecnych wsuwek oczyszczeniu i niezbędnym zabiegom konserwatorskim oraz zintegrowanie kolorystyczne z belkami. - Na poziomie poddasza naleŝy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie analogiczne do wcześniej opisanych. Nie naleŝy usuwać ani maskować szerokich fleków będących świadkami osadzenia historycznych podciągów. - Oryginalne wypełnienie przestrzeni międzybelkowej najprawdopodobniej nie zachowało się, tym nie mniej, na etapie robót konserwatorskich, naleŝy wykonać odkrywkę obecnego deskowania (poprzez usunięcie warstwy tynku na trzcinie) i ocenić charakter desek oraz ślady na belkach świadczące o sposobie pierwotnego wypełnienia przestrzeni międzybelkowych (wsuwki? deski? itd.). - W chwili obecnej dopuszcza się pozostawienie przestrzeni międzybelkowych w wykończeniu tynkarskim. - W celu zmniejszenia niekorzystnego wraŝenia estetycznego powodowanego współczesnymi masywnymi podciągami w okładzinie drewnianej, o ahistorycznym przekroju prostokątnym, zaleca się ich zintegrowanie 29

14 kolorystyczne z projektowanym wykończeniem malarskim ścian lub przestrzeni międzybelkowych. - Zaleca się uŝycie matowych farb akrylowych. Wnęki Zaleca się korektę kształtu wnęki drzwiowej na poziomie parteru zakończonej zniekształconym trójłuczem. Kształt wnęki naleŝy skorygować w oparciu o zachowaną wnękę oryginalną w południowo-zachodnim pomieszczeniu parteru. 3.7 ELEMENTY REKONSTRUOWANE WYSTROJU WNĘTRZ Posadzka parteru - Dopuszcza się wprowadzenie na poziomie parteru posadzek kamiennych. - W sieni proponuje się powtórzenie formy geometrycznego wzoru posadzki lastrykowej z zastosowaniem dwóch kolorów kamienia. - Zaleca się wprowadzenie okładziny z gatunków kamienia uŝywanego historycznie. - Ze względów uŝytkowych proponuje się wykonanie posadzki z wapieni zbitych wykończonych satynowym polerem: w sieni proponuje się uŝycie jasnoszarego lub jasnougrowego wapienia z grupy tzw. marmurów świętokrzyskich, do wypełnienia romboidalnych pól oraz czarnego wapienia dębnickiego do wykonania bordiur; w pozostałych pomieszczeniach parteru proponuje się jednolitą okładzinę kamienną analogiczną do okładziny stanowiącej jasne pola w posadzce sieni. - Wielkość płyt dobrać tak aby w jednym polu otoczonym czarną bordiurą mieściły się maksymalnie cztery płyty wapienia jasnego. - Posadzkę naleŝy wykonać z płyt kamiennych zgodnie z zasadami sztuki kamieniarskiej. Podłogi piętra i poddasza - Na piętrze proponuje się wprowadzenie taflowego parkietu w układzie karo. Układ listew w taflach naleŝy oprzeć na zachowanym rysunku 30

15 inwentaryzatorskim z 1955 roku. W sali środkowej naleŝy rozwaŝyć wprowadzenie w centralnych taflach dodatkowej dekoracji w postaci intarsjowanych gwiazd, uwidocznionych na przywołanej inwentaryzacji. - Na poziomie poddasza zaleca się wprowadzenie podłóg deskowych. - Parkiet i podłogi wykonać z twardego drewna liściastego dąb, jesion zintegrowanego kolorystycznie z barwą stropów drewnianych. - Wykończenie podług i parkietów według technologii stosowanej przez wykonawcę. Posadzki łazienek i pomieszczeń gospodarczych - Dopuszcza się wykończenie posadzek gresem ceramicznym stylizowanym na wykończenie kamienne; - W związku z ahistorycznym charakterem powyŝszych pomieszczeń nie formułuje się szczegółowych zaleceń konserwatorskich związanych z ich formą. Schody - Dopuszcza się rekonstrukcję, pochodzących prawdopodobnie z lat 80. XVIII w.) schodów prowadzących z przestrzeni sieni poprzez, obecnie zamurowany, otwór w ścianie północnej. - Rekonstruując schody naleŝy nawiązać do układu utrwalonego w materiałach archiwalnych. - Dopuszcza się wykonanie schodów Ŝelbetowych w okładzinie drewnianej nawiązujących do form historycznych występujących w latach 80. XVIII w. - stopnice z profilowanymi noskami, balustrada brusowa, policzki o profilowanych krawędziach, obudowa przestrzeni pod schodami z kasetonowymi podziałami. Zaleca się wykonanie schodów z twardego drewna liściastego (dąb, jesion), barwionego na kolor analogiczny do stropów drewnianych piętra (uwaga: kolor dobierać po oczyszczeniu stropu z warstw wykończeniowych), wykończonego woskowaniem. - Na spocznikach podłogi deskowe wykonane z drewna analogicznego do schodów i zintegrowane z nimi kolorystycznie. 31

16 - Ostateczna forma schodów do uzgodnienia z odpowiednim organem słuŝby ochrony zabytków. - Dopuszcza się wykonanie drewnianych kręconych schodów w ryzalicie zachodnim o konstrukcji współczesnej. Parapety okien - Zaleca się wymianę obecnych parapetów z lastriko na parapety drewniane wykończone warstwą malarską zintegrowaną z wykończeniem stolarki okiennej. Wykończenie ścian - Dopuszcza się wykończenie ścian w centralnym pomieszczeniu na poziomie piętra drewnianą boazerią. - Zaleca się wykonanie boazerii do wysokości ok. 30 cm ponad poziom nadproŝy otworów drzwiowych. - Boazerii naleŝy nadać formę kasetonową, osadzoną na profilowanej listwie cokołowej, zwieńczoną profilowanym gzymsikiem. - Ostateczna forma i konstrukcja boazerii musi zostać uzgodniona z odpowiednim organem słuŝby ochrony zabytków. - Dopuszcza się wymianę drzwi na piętrze na drzwi dopasowane do formy boazerii; Jednocześnie zaleca się transfer obecnej stolarki, po wykonaniu zabiegów konserwatorskich, na poziom poddasza. Piece kaflowe - Dopuszcza się wprowadzenie jako element dekoracyjny pieców kaflowych według rozmieszczenia wynikającego z zachowanych materiałów archiwalnych oraz badań architektonicznych. - W związku z brakiem informacji na temat form pieców historycznych zaleca się wprowadzenie pieców nawiązujących do bryły i stylistyki pieców zabytkowych z końca XVIII wieku, jednak o uproszczonym detalu bez dekoracji ornamentalnej. - Ostateczna forma i konstrukcja boazerii musi zostać uzgodniona z odpowiednim organem słuŝby ochrony zabytków. 32

17 Wykonanie prac moŝna powierzyć np.: firmie Manufaktura Pałac Nakomiady Nakomiady Kętrzyn, lub innej firmie wykonawczej o podobnym doświadczeniu i referencjach. Kolorystyka wnętrz Podstawę do określenia kolorystyki wnętrz powinny oraz techniki malarskiej powinny stanowić badania na zawartość polichromii. W przypadku nieodnalezieni oryginalnych warstw malarskich proponuje się następujące rozwiązanie: - na poziomie parteru nawiązać do tradycji naśladownictwa form kamiennych przez detal sztukatorski, znanej między innymi z grupy kościołów kalisko-lubelskich i innych realizacji z 1 połowy XVII wieku dekoracyjne gurty sklepień wraz z opaskami kapitelowymi i rozetami pomalować na jednolity kolor odpowiadający barwie piaskowca portalu znajdującego się w sieni; ściany i sklepienia utrzymać białe z ewentualnym lekkim załamaniem bieli w kierunku odcienia detalu; - na piętrze wybrać kolorystykę z gamy popularnej w 3 ćwierci XVIII wieku rozbielone szarości, jasne róŝe, jasny karmin, jasne błękity, jasne zielenie oraz odcienie jasnooliwkowe i jasnougrowe; - wnętrza wnęk piecowych celem wyeksponowania pieców moŝna pomalować farbą w gamie ścian pomieszczenia jednak o dwa tony ciemniejszą; - fasety pozostawić białe zintegrowane z sufitami; - ostateczny projekt kolorystyki powinien zostać sporządzony na etapie wykonawstwa, na podstawie wyników badań. 4.0 UWAGI KOŃCOWE I. Program konserwatorski stanowi podstawę do opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŝytkowego (Dz. U. Z 2004r nr 202, poz. 2072), 33

18 2. Ustawa z dnia r prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r, nr 156, poz z późn. zmianami i wszystkich wydanych na jej podstawie aktów prawnych, 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych ora planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŝytkowym (Dz. U. z 2001r, nr 130, poz. 1389), 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2003r, nr 120, poz ), 5. Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia r w sprawie prowadzenia spraw konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.( Dz. U. Z 2004r nr 150, poz. 1579). II. Zakres programu konserwatorskiego moŝe ulec zmianie w porozumieniu z opiniującym organem słuŝb konserwatorskich. III. Projekt budowlany musi zostać zatwierdzony przez odpowiednie słuŝby ochrony zabytków. IV. Wszelkie prace przy obiekcie muszą odbywać się pod nadzorem konserwatorskim. 34

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Dokonano przeglądu okien na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA W ZEMBORZYNIE

PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA W ZEMBORZYNIE Radom 03.11.2012 PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA W ZEMBORZYNIE Zemborzyn Kościelny 27-515 Zemborzyn p. Tarłów gmina: Tarłów powiat: opatowski województwo: świętokrzyskie DEKANAT LIPSKI Proboszcz: ks. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 A/ Opis SPIS TREŚCI 1. Podstawy opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Lokalizacja 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 5. Dane techniczne 6. Zagospodarowanie terenu 7. Elewacje opis stanu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE 1. OPIS ZAKRESU REMONTU Planowany remont wykonany będzie w następującym zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW ZAWADZKI Kostów 9/10, 46-220 Byczyna tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy 1 I. Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysokości 250 cm. Brak krzyŝa. Napis złuszczony, nieczytelny. 1. Oczyszczenie nagrobka z nawarstwień

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710 ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140 www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowo renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WYSZYŃSKIEGO 24-24A

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WYSZYŃSKIEGO 24-24A PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WYSZYŃSKIEGO 24-24A ZAŁĄCZNIK NR 8 ELEWACJA- TYNKI 1. Usunięcie kabli i elementów metalowych, które nie posiadają znaczenia konstrukcyjnego (tj. bolce, haki, gwoździe). 2.

Bardziej szczegółowo

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Roboty konserwatorskie B.00.00.01 Granit i roboty kamieniarskie 1. Wstęp 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKCIE ZABYTKOWYM - budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 1. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 77/79 1.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 1.1.1.ELEWACJA NR. 77. Na początku XIX wieku kamienica była

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7,DZ.NR 10/2 OBR.8 W LĘBORKU 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 24/6 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku: Płońsk,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowej stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30.

OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowej stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30. dr Katarzyna Darecka 04. 06. 2015 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków - zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowej stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zamawiający: Muzeum-Zamek w Łańcucie ul. Zamkowa 1 37-100 Łańcut Tel.: /17/2252010; Fax.: /17/2252010 wewn. 134 e-mail: krzysztof.zaba@zamek-lancut.pl www.zamek-lancut.pl Łańcut, 19.10.2012 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI PRZY ul. CENTRALNEJ W POŁOMI GMINA MSZANA

INWENTARYZACJA. BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI PRZY ul. CENTRALNEJ W POŁOMI GMINA MSZANA Rybnik, październik 2010r. INWENTARYZACJA BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI PRZY ul. CENTRALNEJ W POŁOMI GMINA MSZANA Zamawiający: GMINA MSZANA Opracował: Pracownia Architektury i Grafiki top PROJECT ul. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Uprawnienia budowlane, oświadczenie projektantów II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania projektu 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Zakres wyburzeń i rozbiórek 4. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI ATIK Sp. z o.o. KONSERWACJA ARCHITEKTURY ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź NIP 725-000-79-00 REGON 470522160 KRS 0000458481 tel./fax +48 42 674 19 13 kom. +48 503 092 996 e-mail: m.m.kloda@gmail.com web: www.atik.art.pl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2. Opis konstrukcji 3. Infrastruktura lokalu 4. Obciążenia 5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia

OPINIA TECHNICZNA. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2. Opis konstrukcji 3. Infrastruktura lokalu 4. Obciążenia 5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia OPINIA TECHNICZNA dotycząca stanu technicznego więźby dachowej oraz pokrycia dachu w budynku przy ulicy Jana Pawła II 9 Plac Armii Krajowej 1-3-5 w Głubczycach. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2.

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo