Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej Częstochowa, r.

2 Podział środków Unii Europejskiej (w euro): Austria - 1,24 mld; Belgia - 2,28 mld; Bułgaria - 7,59 mld; Cypr - 0,735 mld; Czechy - 21,98 mld; Niemcy - 19,23 mld Dania - 0,553 mld; Estonia - 3,59 mld; Grecja - 15,52 mld; Hiszpania - 28,56 mld; Finlandia - 1,47 mld; Francja - 15,85 mld; Chorwacja - 8,61 mld; Węgry - 21,91 mld; Irlandia - 1,19 mld; Włochy - 32,82 mld; Litwa - 6,82 mld; Łotwa - 4,51 mld; Luxemburg - 0,059 mld; Malta - 0,725 mld; Holandia - 1,4 mld; Polska - 82,5 mld; Portugalia - 21,47 mld; Rumunia - 22,99 mld; Szwecja - 2,11 mld; Słowenia - 3,07 mld; Słowacja - 12,99 mld; Wielka Brytania - 11,84 mld;

3 Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro z EFRR, EFS i FS alokacja na RPO WSL : 3,47 mld euro (w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)

4

5

6 Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

7 Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Przewiduje się wsparcie obejmujące: Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

8 Grupy docelowe: Osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profil pomocy (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

9 POWIATOWY URZĄD PRACY w Częstochowie: Środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości nie wyższej niż 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ok zł).

10 O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny, który: nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania dołączy oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; przedstawi zabezpieczenie zwrotu wnioskowanego dofinansowania; nie był karany w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie środków za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533, z późn. zm.) lub ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary( Dz. U. z 2012r. poz.768, z późn. zm.);

11 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy; w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

12 złożył zgodny z aktualnym wzorem opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Urzędu Pracy www. pup.czestochowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu; spełnia warunki do uzyskania pomocy publicznej udzielanej w ramach zasady de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.(dz. Urz. UE L 352/1 z r.); jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako bezrobotny minimum 30 dni licząc od dnia rejestracji i w dniu złożenia wniosku posiada ustalony przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie profil pomocy w ramach którego możliwe jest zastosowanie wnioskowanej przez bezrobotnego formy pomocy.

13 Planowane wydatki w ramach dofinansowania winny zostać przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup: środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych i jednocześnie być bezpośrednio związane z planowaną działalnością gospodarcza z zastrzeżeniem, że: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, można przeznaczyć dowolną część wnioskowanych środków, na zakup materiałów oraz towarów można przeznaczyć łącznie do 30 % wnioskowanych środków, na koszty wykonania reklamy (np. strona internetowa, szyld) można przeznaczyć do 10% wnioskowanych środków.

14 Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na: wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów czy adaptacji lokalu oraz zakup nieruchomości i gruntu, wydatki związane z podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji, opłaty administracyjno skarbowe, np. podatki, koncesje, opłaty eksploatacyjne np. prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, polisy, leasing maszyn-urządzeńpojazdów, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, ubezpieczenia, wynagrodzenie pracowników, rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie: akwizycji, ajencji, franczyzy, handlu obnośnego i obwoźnego, zakup pojazdów samochodowych i ich wyposażenia, zakup telefonów komórkowych, stacjonarnych, urządzeń typu GPS, billboardów, odkupienie sprzętu, który wcześniej został zakupiony ze środków publicznych,

15 zakup dokonany od członków rodziny będących w pierwszej linii pokrewieństwa z wnioskodawcą tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa i dzieci oraz od osób poręczających i ich współmałżonków, zakup dokonany od współmałżonka wnioskodawcy, rozpoczęcie działalności gospodarczej w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza tożsama lub zbieżna rodzajowo z planowaną, rozpoczęcie działalności gospodarczej tożsamej lub zbliżonej rodzajowo do działalności prowadzonej przez współmałżonka wnioskodawcy, rozpoczęcie tej samej działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca lub jego współmałżonek prowadził tę samą działalność ( lub o podobnym charakterze) w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przypadku działalności gospodarczych w zakresie wynajmu lub dzierżawy, środki trwałe i wyposażenie planowane do dalszego udostępniania nie mogą przekroczyć 20% kwoty wnioskowanych środków

16 Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Przewiduje się wsparcie obejmujące: 1.Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności 3.Wsparcie pomostowe Konkurs na operatorów działania 7.3 odbędzie się III kwartale 2015 r.

17 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: - osoby powyżej 50 roku życia; - kobiety; - osoby niepełnosprawne; - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach.

18 Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacement) Przewiduje się wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia; poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; bon na zasiedlenie; wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

19 Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej obejmuje w szczególności: wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia.

20 Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe. Przewiduje się wsparcie obejmujące: preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności. Grupa docelowa: Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Konkurs na operatorów działania 7.5 odbędzie się IV kwartale 2015 r.

21 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje rynku pracy. Projekty mające na celu wsparcie ludzi młodych do 29 roku życia bez pracy, poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby młode w wieku lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, należące do grupy NEET.

22 Definicja NEET przyjęta w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Osoba młodą w wieku lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); W procesie oceny czy osoba kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

23 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników Zakres wsparcia: pomoc ma formę premii, wypłacanej w dwóch ratach: 80%/20% kwoty pomocy. Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznes planu. Beneficjenci: Młodzi rolnicy osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem (rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem).

24 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Poddziałanie 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Premia w wysokości zł, wypłacana w ratach: 80%/20% kwoty pomocy. Zakres wsparcia: pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Wspierane jest podejmowanie działalności pozarolniczej przez rolników, małżonków rolników, domowników i beneficjentów Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, dzięki czemu będą oni mogli uzyskiwać dochody spoza rolnictwa.

25 Pomoc może być przyznana, jeżeli: Warunki kwalifikowalności: wnioskodawca jest beneficjentem Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa lub jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, - za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca, gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

26 Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach Rozpocznij działalność PoŻyczymy Ci sukcesu w ramach Działania 6.2. PO KL udzielane są: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej; doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; wartość pożyczki: od zł do zł na osobę; oprocentowanie: według stałej stawki równej 0,25% w skali roku; okres spłaty: do 5 lat.

27 Kto może skorzystać z pożyczki? Mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego, które: ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów np. adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach POKL, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie internetowej:

28 Bank Gospodarstwa Krajowego Pierwszy biznes -Wsparcie w starcie II" Udzielane są: pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej; pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową).

29 Warunki: wartość pożyczki: do 20 krotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (aktualna maksymalna wartość pożyczki: do ,80 zł); oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0, 44% w skali roku, na dzień ); okres spłaty: do 7 lat (84 miesiące); możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku;

30 Kto może skorzystać z pożyczki? student ostatniego roku studiów wyższych lub absolwent szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo zarejestrowany bezrobotny; Operator dla woj. śląskiego: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Słowackiego 10, Opole tel.: , fax: , e - mail:

31 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje: Główny Punkt Informacyjny Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalne Punkty Informacyjne: Bielsko-Biała Częstochowa Rybnik Sosnowiec wyłonione w drodze konkursu w 2015 r.

32 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich świadczy bezpłatne usługi: udzielanie informacji nt. funduszy europejskich dostępnych w regionie i kraju (bezpośrednia / telefoniczna obsługa klienta, odpowiedzi na pytania przesłane drogą elektroniczną i tradycyjną); organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI); spotkania informacyjne i szkolenia; konsultacje pogłębione na etapie przygotowania / realizacji projektu; konsultacje w siedzibie beneficjenta (dla osób niepełnosprawnych);

33 Środa z Funduszami ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata Spotkania pn. Środa z Funduszami będą organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie

34 Sieć Regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim: Główny Punkt Informacyjny UMWS ul. Dąbrowskiego 23 Katowice tel / 193 / 194 Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: Bielsko-Biała / Częstochowa / Rybnik / Sosnowiec

35 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, działa w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zlokalizowany jest: Częstochowa, Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1, 4; telefony: 34/ ; 34/ ; fax: 34/ Punkt jest czynny: w poniedziałki w godzinach od wtorku do piątku w godzinach Konsultanci: Kamila Grochowina, Magdalena Kręciwilk; Adam Morzyk, Józef Wojtas, Małgorzata Wolińska. Wszystkie usługi są świadczone bezpłatne

36 Dziękujemy za uwagę Sieć PIFE współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę Jak założyć własną firmę 15 maja 2014 21.05.2015 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc-Tarczewska Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo