E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji beta. Wersja instrukcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help."

Transkrypt

1 E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji beta Wersja instrukcji

2 1. Wprowadzenie do instalacji Wymagania... 4 Sprzęt... 4 Oprogramowanie Niezbędne oprogramowanie... 5 Microsoft Windows 2003 Server Trial R Microsoft.NET Framework Microsoft SQL Server 2005 Express Edition... 5 JAVA SE Runtime Enviroment Instrukcja instalacji systemu E-SODA krok po kroku... 6 Krok 1. Zmiana ustawień językowych systemu operacyjnego... 6 Krok 2. Instalacja IIS oraz niezbędnych elementów... 7 Krok 3. Przygotowanie instalatora do pracy Krok 4. Uruchomienie pliku 1_system.cmd Krok 5. Rejestrowanie komponentów Uruchomienie pliku 2_biblioteki.cmd Krok 6. Instalacja bazy danych Uruchomienie pliku 3_baza.cmd Krok 7. Instalacja JAVA Uruchomienie pliku 4_java.cmd Krok 8. Restart usług IIS, SQL Server.NET 2.0 Uruchomienie pliku 5_uslugi.cmd Krok 9. Konfiguracja IIS (włączenie obsługi.net 2.0) Krok 10. Konfiguracja IIS (ustawienia w SMTP) Krok 11. Konfiguracja uprawnień do katalogu Binarny Testowanie i rozruch systemu Ewentualne problemy

3 1. Wprowadzenie do instalacji Podczas instalacji systemu E-SODA naleŝy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej kolejności. Jako pierwszy powinien zostać zainstalowany IIS a dopiero następnie.net Framework 2.0. Instalację naleŝy przeprowadzać na koncie administratora lub z prawami administratora. 3

4 2. Wymagania Sprzęt Serwer komputer o wydajności na poziomie: PIV 2 GHz Pamięć operacyjna: min 256 MB, zalecane 512 lub więcej. Oprogramowanie Standardowa instalacja Windows 2003 wersja (Standard, Small Business Server lub Enterprise) Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft SQL SERVER (np. bepłatna wersja SQL Server 2005 Express Edition) JAVA SE Runtime Enviroment w wersji 5 lub wyŝszej Wszelkie niezbędne elementy do uruchomienia systemu E-SODA znajdują się w paczce instalacyjnej. Informacje nt skąd wziąć niezbędne oprogramowanie, zostały przedstawione w rozdziale 3 Niezbędne oprogramowanie. 4

5 3. Niezbędne oprogramowanie Aby móc uruchomić i przetestować system moŝna skorzystać z niŝej wymienionego oprogramowania: Microsoft Windows 2003 Server Trial R2 Konieczna jest rejestracja w Windows LIVE lub Windows Passport. Po przejściu przez rejestrację otrzymuje się link do pliku oraz kod potrzebny do instalacji wersji TRIAL. Wersja Trial działa przez 180 dni. Opis instalacji (j. Ang): Link do pobrania pierwszej płyty Windows Server 2003 trial (ISO 566 MB): Link do pobrania drugiej płyty Windows Server 2003 trial (ISO 122 MB): Microsoft.NET Framework 2.0 AAB15C5E04F5&displaylang=en Link bezpośredni do pliku (dotnetfx.exe 22,4 MB) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dcc397514b41&displaylang=en JAVA SE Runtime Enviroment Link bezpośredni do pliku: / /1/819278/819134/ /2ts+/westCoastFSEND/jre-6u1-oth-JPR/jre-6u1- oth-jpr:2/jre-6u1-windows-i586-p.exe 5

6 4. Instrukcja instalacji systemu E-SODA krok po kroku Krok 1. Zmiana ustawień językowych systemu operacyjnego JeŜeli system E-SODA będzie instalowany na angielsko-języcznej wersji systemu naleŝy w opcjach językowych zmienić domyślne wartości na polski : Uruchomienie programu do ustawiania opcji językowych W tym celu wybieramy z menu głównego Control Panel następnie Regional and Language Options. UWAGA Zmiany dokonujemy w obu zakładkach Regional Options oraz Advanced. Po wprowadzeniu zmiany klikamy OK. Ustawienie opcji językowych 6

7 Krok 2. Instalacja IIS oraz niezbędnych elementów W tym celu wybieramy z menu głównego Control Panel następnie Add or Remove Programs. Uruchomienie menedŝera programów Następnie wybieramy Add/Remove Windows Components. Przejście do zakładki zarządzania aplikacjami systemowymi 7

8 Zaznaczamy Application Server a następnie klikamy na Details. Lista komponentów systemu Windows Zaznaczamy składniki ASP.NET oraz Enable network COM+ access w następnej kolejności zaznaczamy Internet Information Services (IIS) i klikamy Details. Konfiguracja opcji Application Server 8

9 W oknie IIS mają być zaznaczone Common Files Internet Information Services Manager oraz SMTP Service w następnej kolejności zaznaczamy World Wide Web Services i klikamy Details. Konfiguracja opcji Internet Information Services (IIS) W oknie World Wide Web Services zaznaczamy Active Server Pages oraz World Wide Web Services. Konfiguracja opcji World Wide Web Services 9

10 Następnie klikamy OK, OK, OK zamykając kolejne okna, dochodząc do okna Windows Components Wizard, w którym klikamy Next. System moŝe poprosić o włoŝenie płyty instalacyjnej z systemem. Rozpocznie się instalacja wybranych komponentów. W trakcie instalacji system moŝe zaŝądać równieŝ dostępu do drugiej płyty instalacyjnej Windows Server Okno postępu instalowania komponentów Krok 3. Przygotowanie instalatora do pracy Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy przekopiować plik instalacja.zip w dowolne miejsce na lokalnym dysku twardym. Po przekopiowaniu naleŝy plik rozpakować. Krok 4. Uruchomienie pliku 1_system.cmd Z głównego folderu instalacyjnego (rozpakowanego) naleŝy uruchomić plik 1_system.cmd. Zostaje uruchomiony instalator, zostaną rozpakowane niezbędne pliki a następnie rozpocznie się instalacja poszczególnych komponentów tj..net 2.0 oraz SQL Server. JeŜeli w systemie nie było zainstalowanego komponentu.net Framework 2.0 lub bazy danych to zostaną dodane właśnie teraz. Pojawia się ekran z zapytaniem czy akceptujemy warunki licencji, wybieramy Accept. UWAGA ekran instalacyjny.net Framework 2.0 oraz SQL Express 2005 pojawią się jedynie w przypadku gdy w systemie nie ma ich jeszcze zainstalowanych. 10

11 Ekran instalacyjny.net Framework 2.0 Aby zaakceptować instalację Framework.NET 2.0 naleŝy nacisnąć Accept. Podobne okno zostanie wyświetlone dla SQL Server Express Po zainstalowaniu Framework. NET 2.0 oraz SQL Express 2005 pojawi się okno instalacji systemu E-SODA. W pierwszym oknie naleŝy wybrać opcję NEXT. Ekran powitalny aplikacji instalacyjnej e_soda Uwaga. Nie naleŝy zmieniać proponowanych przez instalator parametrów. Klikamy NEXT 11

12 Proponowane ustawienia instalacyjne aplikacji e_soda Rozpocznie się proces instalacji i kopiowania plików. Po jego zakończeniu, w ostatnim oknie zatwierdzamy koniec instalacji przyciskiem CLOSE. Poprawnie ukończona instalacja Krok 5. Rejestrowanie komponentów Uruchomienie pliku 2_biblioteki.cmd W kolejnym kroku naleŝy uruchomić plik 2_biblioteki.cmd. Zostaną załoŝone niezbędne katalogi, skopiowane certyfikaty a takŝe zarejestrowane biblioteki. Krok 6. Instalacja bazy danych Uruchomienie pliku 3_baza.cmd W kolejnym kroku naleŝy uruchomić plik 3_baza.cmd. Zostanie zainstalowana baza danych. Krok 7. Instalacja JAVA Uruchomienie pliku 4_java.cmd W kolejnym kroku naleŝy uruchomić plik 4_java.cmd. Zostanie zainstalowana JAVA. 12

13 Krok 8. Restart usług IIS, SQL Server.NET 2.0 Uruchomienie pliku 5_uslugi.cmd Po ukończonej instalacji aplikacji E-SODA, naleŝy zrestartować usługi IIS, SQL Server oraz skonfigurować IIS pod kątem.net 2.0 Krok 9. Konfiguracja IIS (włączenie obsługi.net 2.0) To krok opcjonalny w kroku 8, konfiguracja IIS pod kątem obsługi.net 2.0 wykonuje się automatycznie. Zamieszczony opis słuŝy sprawdzeniu czy IIS jest prawidłowo skonfigurowany. Konfiguracje serwera IIS rozpoczynamy od uruchomienia programu Internet Information Services (IIS) Manager dostępnego w menu Administrative Tools. Uruchomienie programu do konfiguracji IIS Rozwijamy drzewko w lewej części okna programu, wyszukujemy pozycję Web Sites, po jej rozwinięciu otwieramy kolejną gałąź: Default Web Sites, w której wyszukujemy pozycję e_soda. Klikamy prawym przyciskiem myszy w e_soda i z podręcznego menu wybieramy opcję Properties. MenedŜer IIS W nowo otwartym oknie wyszukujemy zakładkę ASP.NET, w polu ASP.NET version naleŝy wybrać opcję 2.0. i potwierdzić wybór klikając w przycisk OK. 13

14 Okno Properties dla serwisu e_soda PowyŜsze czynności konfiguracyjne naleŝy wykonać w celu sprawdzenia czy IIS jest właściwie skonfigurowany lub w sytuacji gdy IIS był instalowany po Framework.NET 2.0. PoniŜszy ekran pokazuje zakładkę w IIS: Web Service Extensions koniecznie musi być tam widoczna w prawej części okna pozycja ASP.NET v2.0 i musi posiadać status Allowed. Status moŝna zmienić za pomocą przycisku Allow. 14

15 Krok 10. Konfiguracja IIS (ustawienia w SMTP) Konfiguracje ustawień SMTP serwera IIS rozpoczynamy od uruchomienia programu Internet Information Services (IIS) Manager dostępnego w menu Administrative Tools. Uruchomienie programu do konfiguracji IIS Rozwijamy drzewko w lewej części okna programu, wyszukujemy pozycję Default SMTP Virtual Server, klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy opcję Properties. MenedŜer IIS W nowo otwartym oknie naleŝy przejść do zakładki Access i kliknąć w dolnej części tego okna na przycisk Relay. 15

16 Ookno ustawień SMTP serwera IIS W nowo otwartym oknie naleŝy kliknąć w przycisk ADD. Okno definiowania uprawnień przekazywania wiadomości za pomocą SMTP 16

17 Otwarte okno umoŝliwia dodanie adresu. NaleŜy wpisać adres: a następnie za pomocą klawiszy OK zamykamy kolejne okna. Okno wprowadzania adresu dla opcji Relay Krok 11. Konfiguracja uprawnień do katalogu Binarny Podczas instalacji, na dysku systemowym został załoŝony katalog o nazwie BINARNY. W celu nadania właściwych uprawnień naleŝy wybrać Start My Komputer a następnie dysk C. Prawym klawiszem myszy klikamy na katalog Binarny a następnie wybieramy Properties Menu podręczne po kliknięciu w katalog BINARNY 17

18 W otwartym oknie, wybrać naleŝy zakładkę Security a następnie kliknąć ADD. Okno zmiany właściwości z otwartą zakładką Security Następnie klikamy na Advanced Okno wyboru uŝytkowników 18

19 Następnie klikamy na Find Now. Z listy uŝytkowników wybieramy NETWORK SERVICE a następnie klikamy OK, OK Okno wyszukiwania uŝytkowników Na liście uŝytkowników pojawi się nowa pozycja NETWORK SERVICE. W oknie permission for NETWORK SERVICE zaznaczamy dodatkowo Modify oraz Write. Zatwierdzamy przyciskiem OK. 19

20 20

21 5. Testowanie i rozruch systemu Po zakończonej instalacji moŝna przetestować działanie systemu. W tym celu naleŝy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać następujący adres: W odpowiedzi powinien zostać wyświetlony ekran tytułowy systemu E-SODA. 6. Ewentualne problemy A) Problemy w sytuacji gdy system operacyjny jest na innym dysku niŝ C: W tym przypadku naleŝy zmodyfikować plik: DYSK:\baza\install.sql NaleŜy literę dysku w fragmencie c:\baza\e_urzad.bak poprawić na właściwą. Następnie uruchomić plik: DYSK:\baza\sql.cmd. Poprawne załoŝenie bazy moŝna stwierdzić gdy w pliku output.txt będzie informacja: RESTORE DATABASE successfully processed Problemy mogą wynikać ze specyfiki systemu operacyjnego, na którym będzie instalowana aplikacja (inne bazy danych, inne aplikacje, nietypowa konfiguracja, etc) stąd sugestia aby w razie ewentualnych problemów, wykonać zrzut ekranu z informacją o błędzie i przesłać na adres: 21

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server SoftwareStudio Sp. z o.o. ul. Ostroroga 5 60-349 Poznań Tel. 061 66 90 641 e-mail: poznan@softwarestudio.com.pl Instrukcja instalacji oprogramowania Studio Magazyn WMS.net na serwerze IIS z Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5 Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej Wersja 6.5 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SYSTEMOWE... 4 2.1.1 SYSTEM OPERACYJNY... 4 2.1.2 KOMPONENTY SYSTEMOWE... 4 2.1.3 SERWER SQL... 4 2.1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA...3 Przygotowanie do instalacji...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI... 7 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Wersja 2.2 Gwarancja Dołożono wszelkich starań, aby niniejszy dokument był tak dokładny i przydatny,

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe)

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Tematem ćwiczeń jest usługa Remote Desktop, oraz podstawowe usługi internetowe. Pierwsza z nich umożliwia logowanie się na lokalna

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo