JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, PIŁA OŚWIADCZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO WRAZ ZE SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI BUDYNKU NR 1 LOKALIZACJA: POZNAŃ, BUDYNEK NR 1, UL. KOŚCIUSZKI 92/98, DZIAŁKA NR 4, OBRĘB 0051 POZNAŃ INWESTOR: WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY, POZNAŃ, UL. KOŚCIUSZKI 92/98 jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT ARCHITEKTURY /AUTOR PROJEKTU Imię i nazwisko MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr WP - OIA/OKK/UPB/52/2011, WP-0857 Pieczątka i podpis PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INś. ADAM PODWIKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr WKP/0219/POOK/07 DATA OPRACOWANIA LIPIEC 2013 r 1 S t r o n a

2 ZAWARTOŚĆ TECZKI 1.0 CZĘŚĆ OPISOWA Oświadczenie projektantów...str 1 Zawartość teczki...str 2 Opis techniczny...str 3-6 Informacja BIOZ...str 7-9 Uprawnienia i wpis do izb...str Dokumentacja fotograficzna...str 14 Wyrys z mapy ewidencyjnej...str 15 Wizualizacja projektu...str CZĘŚĆ RYSUNKOWA PS/01 Plan sytuacyjny I/01 Inwentaryzacja A/01 Rzut wejścia i schodów zewnętrznych A/02 Przekrój A-A A/03 Elewacja K/01 Szczegół daszku nad wejściem 2 S t r o n a

3 OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora, Wizja lokalna i oględziny budynku, Inwentaryzacja obiektu, Uzgodnienia materiałowo-konstrukcyjne, Podstawowe normy i przepisy budowlane. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany Remontu i przebudowy wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi budynku nr 1 w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi budynku nr 1 w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/ ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: Przedmiotowy budynek usytuowany jest na centrum miasta Poznania. Działka jest zabudowana zespołem budynków Wojskowego Zarządu Infrastruktury. Działka jest uzbrojona oraz posiada dostęp do drogi publicznej. Obiekt leŝy na terenie zamkniętym PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: Nie przewiduje się Ŝadnych zamian w zagospodarowaniu działki INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ. Przedmiotowy budynek (w którym planuje się remont wejścia głównego) naleŝy do zespołu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A 231 z r NA TERENIE NIE MAJĄ MIEJSCA SZKODY GÓRNICZE, KTÓRE MIAŁYBY WPŁYW NA ZABUDOWĘ INWESTYCJA NIE WPŁYWA NEGATYWNIE NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Nie dotyczy 3 S t r o n a

4 2.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE: 2.1. Przeznaczenie i program uŝytkowy: Przedmiotowy obiekt jest budynkiem administracyjno - biurowym. Nie planuje się zmiany przeznaczenia i programu uŝytkowego budynku Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy: Budynek wzniesiony został w 1971r. Obiekt posiada dziewięć kondygnacji nadziemnych, z czego najniŝsza kondygnacja posiada poziom posadzki poniŝej poziomu terenu. Budynek o formie i detalu modernistycznym. Obiekt posiada dach płaski. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Kościuszki i jest wyniesione ponad poziom terenu na wysokość ok. 2,0m. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne dwubiegowe (bieg szerszy i węŝszy). Partię wejściową flankują daszek i ścianki Ŝelbetowe. Funkcja - administracyjno biurowa. Bryła budynku nawiązuje do otaczającej zabudowy. 3.0 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE: 3.1 Układ konstrukcyjny Istniejący. 3.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne Istniejące. 3.3 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: Opinia geotechniczna Nie dotyczy Warunki i sposób posadowienia Istniejące Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej Nie dotyczy 3.4 Zakres prac projektowych Planuje się remont konstrukcji schodów zewnętrznych: - usunięcie (skucie) warstw tynków skorodowanych lub odspoinowanych, - malowanie powłokami antykorozyjnymi widocznych prętów zbrojeniowych schodów zewnętrznych, - nawilŝenie wodą przed uzupełnieniem ubytku, - uzupełnienie ubytku tynku zaprawą naprawczą. 4 S t r o n a

5 Planuje się wymianę okładziny schodów zewnętrznych z lastriko na kamień naturalny płyty granitowe (wg rysunków szczegółowych). Planuje się zastosowanie dwóch kolorów granitu jasnoszary i ciemnoszary. Większą część schodów (tj. cały węŝszy bieg, czoła i skrajne partie biegu szerokiego) planuje się obłoŝyć płytami granitowymi w kolorze jasnoszarym. Środkową część biegu szerokiego oraz spocznika głównego planuje się obłoŝyć płytami granitowymi w kolorze ciemnoszarym. Przed wejściem naleŝy zamontować wycieraczkę systemową, w poziomie okładziny kamiennej wpuszczaną z wkładem czyszczącym, Planuje się obłoŝenie partii wejściowej tj. Ŝelbetowych ścianek flankujących i daszku okładziną z kamienia naturalnego - płytami granitowymi w kolorze jasnoszarym. Planuje się wymianę balustrady stalowej na balustradę ze stali nierdzewnej wraz z pochwytem, Planuje się montaŝ daszka na wejściem o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Daszek kryty od góry blachą trapezową w kolorze szarym np. RAL Od dołu daszek planuje się obudować płytami HPL w kolorze szarym np. RAL Napis LEWE SKRZYDŁO przy wejściu, wykonać jako litery przestrzenne ze stali nierdzewnej, Wszystkie instalacje w obrębie wejścia naleŝy pozostawić, Z uwagi na niezmieniane warunki BHP, Sanitarne i PPOś nie są wymagane uzgodnienia z Rzeczoznawcami. 4.0 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Nie dotyczy. 5.0 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEśNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAśENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI. Nie dotyczy. 6.0 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE W STOSUNKU DO OBIEKTU LINIOWEGO. Nie dotyczy 7.0 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO. Istniejące. 5 S t r o n a

6 8.0 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACYJNYCH Nie dotyczy 9.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE Inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nie dotyczy WARUNKI OCHRONY PRZECIPOśAROWEJ. Planowany remont nie ma wpływu na istniejące warunki ochrony przeciwpoŝarowej. Parametry i wymiary dróg ewakuacyjnych pozostają nie zmienione. UWAGI KOŃCOWE. Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych tom I, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań ppoŝ., sanitarno - higienicznych, bhp, W przypadku stwierdzenia występowania warunków odmiennych od załoŝonych w dokumentacji naleŝy powiadomić projektanta w celu podania aktualnego rozwiązania, Zmiany rozwiązań materiałowo-uŝytkowo-konstrukcyjnych wymagają zgody/akceptacji projektanta, Niniejszy Projekt rozpatrywać z projektami branŝowymi, Wszystkie uŝyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów, elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji moŝliwe jest zastosowanie rozwiązań, urządzeń i aparatów dowolnej firmy równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niŝ przywołany w dokumentacji i po uzgodnieniu z Inwestorem. opracował: mgr inŝ. arch. Paweł Misiórny 6 S t r o n a

7 INFORMACJA BIOZ OGÓLNY OPIS INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi budynku nr 1 w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/ ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W trakcie realizacji inwestycji wykonywane będą następujące roboty budowlane: demontaŝ istniejącej balustrady schodów zewnątrznych, demontaŝ istniejącej okładziny lastriko schodów zewnątrznych, remont schodów, montaŝ nowej okładziny w partii wejśiowej i na schodach, roboty instalacyjne w zakresie przełoŝenia istniejącyh opraw oświetleniowych oraz systemu monitoringu, montaŝ nowej balustrady, montaŝ daszku nad wejściem, REALIZACJIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Realizacja jednofazowa 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE Na działce znajdują się inne budynki Wojskowego Zarządu Infrastruktury. 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Nie dotyczy 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ZagroŜenia związane wymianą okładziny oraz robotami montaŝowymi powyŝej 1m od powierzchni gruntu. 5. IFORMACJE DOTYCZĄCE WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę zwrócić naleŝy na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: oznaczenie terenu prowadzenia prac, 7 S t r o n a

8 roboty montaŝowe powyŝej 1,0m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady ochronne i pasy zabezpieczające, prace związane z instalacją elektryczną mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac wykonać naleŝy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez: ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaŝnionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 6. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: W przypadku wystąpienia zagroŝenia pracownik powinien bezzwłocznie powiadomić swego przełoŝonego. W celu zapobieŝenia powstawania zagroŝeń bezpieczeństwa i zdrowia przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie, zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy, wyznaczenie dróg kołowych i pieszych dla osób upowaŝnionych do przebywania na terenie budowy, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi- nie dotyczy 7. OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY NaleŜy wyznaczyć składowiska materiałów i wyrobów oraz odpowiednio stanowiska oznaczyć. 8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORAGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA Nie dotyczy 8 S t r o n a

9 9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. NaleŜy wyznaczyć miejsce do przechowywania dokumentacji budowy, w celu zabezpieczenia dokumentacji przed wpływem warunków atmosferycznych bądź innych uszkodzeń. O wszystkich zauwaŝonych nieprawidłowościach lub niezgodnościach z załoŝeniami projektowymi naleŝy niezwłocznie zawiadomić projektanta. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodne z przepisami BHP - w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montaŝu i innymi przepisami. opracował: mgr inŝ. arch. Paweł Misiórny 9 S t r o n a

10 10 S t r o n a

11 11 S t r o n a

12 12 S t r o n a

13 13 S t r o n a

14 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 14 S t r o n a

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła OBIEKT ADRES OBIEKTU Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo