KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07"

Transkrypt

1 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON NIP Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów parkingowych usytuowanych na posesji budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim Obiekt : Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim Grodzisk Wielkopolski, ul. świrki i Wigury 3 Zamawiający : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32, Poznań Opracowano : sierpień 2014r.

2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI : I Strona tytułowa Str.1 II Zawartość dokumentacji Str.2 III Mapa zasadnicza Str.3 IV Mapa poglądowo - sytuacyjna Str.4 V Dokumenty formalno - prawne Str.5-6 VI Oświadczenie projektanta Str.7 VII Załączniki : Str.8-9 Decyzja o nadaniu uprawnień PrzynaleŜność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby InŜynierów VIII Część opisowa Str IX Część rysunkowa Str X Dokumentacja fotograficzna Str.15 XI Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Str

3 3

4 MAPA POGLĄDOWO - SYTUACYJNA 4

5 5

6 6

7 Poznań, sierpień 2014r O Ś W I A D C Z E N I E Ja niŝej podpisany : Aleksy Bajer Posiadający uprawnienia budowlane nr : 358/88 Wydane przez : Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu Będąc członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa nr : WKP/BO/0103/01 po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004r) zgodnie z art. 20 ust. 4 OŚWIADCZAM Ŝe projekt budowlany : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów parkingowych usytuowanych na posesji budynku Sądu rejonowego w Grodzisku wielkopolskim przy ul. świrki i Wigury 3 opracowany dla : Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32 na działce ozn. nr ewid. gruntu : 1232/2 sporządzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... 7

8 8

9 9

10 CZĘŚĆ OPISOWA do Projektu wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów parkingowych usytuowanych na posesji budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. świrki i Wigury 3 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora wykonania projektu 1.2 Uzgodnienia techniczno - materiałowe dokonane przez projektanta z inwestorem 1.3 Wizja lokalna 1.4 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla celów projektowych 1.5 Obowiązujące normy i przepisy 2. Przedmiot prac Przedmiotem prac jest dostawa oraz montaŝ dwóch szlabanów parkingowych wraz z ich uruchomieniem na terenie posesji Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. świrki i Wigury 3 Przedmiotem opracowania jest projekt rozwiązań technicznych umoŝliwiających wykonanie tych prac. 3. PołoŜenie budynku oraz stan istniejący Budynek Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, usytuowany przy ul. świrki i Wigury 3, jest budynkiem neobarokowym z 1905 roku. Składa się z dwóch kondygnacji, całkowicie podpiwniczony z poddaszem uŝytkowym. Ze względu na swoje wartości architektoniczne i historyczne wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 2202/A. Działka na której mieści się budynek graniczy z działką starostwa Powiatowego. Wjazd na posesje następuje poprzez bramy od ulicy świrki i Wigury 3 oraz od ulicy Więziennej. 10

11 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 1. Dostawa oraz montaŝ szlabanów Projektowane szlabany usytuowane będą jeden za bramą wjazdową od ul. świrki i Wigury, drugi przed bramą w kierunku ul. Więziennej. Pierwszy szlaban będzie wykorzystywany jako wjazd na posesję drugi jako wyjazd. Przewiduje się zamontowanie szlabanów elektromechanicznych o długości ramion 4,2 m oraz 3,2 m z ramieniem płaskim oraz oznaczeniami (nalepkami) zabezpieczającymi. Blok napędowy z centralą sterującą naleŝy posadowić na specjalnej podstawie betonowej. Po przeciwnej stronie bloku napędowego naleŝy zamontować kolumnę przytwierdzoną do podłoŝa do montaŝu fotokomórek bezprzewodowych. Zestaw fotokomórek składa się z odbiornika zainstalowanego na obudowie (przewodowo) i nadajnika, który jest zasilany z baterii. PowyŜszy zestaw zabezpieczy przed moŝliwością niechcianego opuszczenia ramienia w momencie kiedy na linii wjazdu będzie znajdował się pojazd lub człowiek. Szlabany naleŝy równieŝ wyposaŝyć w lampy ostrzegawcze z przyciemnianym pomarańczowym kloszem. Do sterowania szlabanami parkingowymi naleŝy przewidzieć piloty radiowe, które jednocześnie będą obsługiwać wjazd i wyjazd jednocześnie. NaleŜy dobrać równieŝ odpowiedni odbiornik z moŝliwością obsługi większej ilości pilotów. Zasilanie do szlabanów naleŝy wykonać przewodem YKSY 3 x 2,5 mm2 przeprowadzonym z terenu do budynku w istniejącym przepuście. Zabezpieczenie wykonać włącznikiem róŝnicowo prądowym typu S 301-B/10A zamontowanym w obudowie typu IP 55 we wskazanych (wg rys. nr 2) pomieszczeniach. 11

12 2. Dostęp dla osób niepełnosprawnych Zgodnie z informacjami inwestor nie występuje. 3. Ekologia Odpady stałe Niniejszy projekt nie zawiera opracowania dotyczącego urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Miejsce na odpadki istnieje na terenie działki. Emisja hałasów oraz wibracji Projektowany remont nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. UŜytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną i utwardzeniem dojść. 4. Uwagi i zalecenia końcowe a) Przed przystąpieniem do robót opracować harmonogram i przedłoŝyć Inwestorowi, uwzględniając poprawną kolejność i technologię oraz moŝliwość równoczesnego uŝytkowania obiektu. b) Wykonanie robót powierzyć fachowcom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, winny być wykonywane zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami BHP, prowadzone i kierowane - jeśli jest to wymagane przez obowiązujące Prawo Budowlane - przez osobę uprawnioną tj. kierownika budowy. d) Materiały uŝyte do robót powinny być pełnowartościowe i posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Autor opracowania : 12

13 13

14 14

15 Wjazd od strony ul. świrki i Wigury Wjazd od ulicy Więziennej 15

16 INFORMACJA BIOZ 16

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim ul. świrki i Wigury Grodzisk Wielkopolski Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego Poznań Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację : Aleksy Bajer ul. Piekałkiewicza Poznań Data sporządzenia : sierpień 2014r 17

18 1. Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z : Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9Dz. U. Z 2003r. nr 120, poz. 1126) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 2. Część opisowa Zakres robót dla całego zamierzenia remontowego oraz realizacji poszczególnych robót : Zamierzenie składa się z szeregu prac budowlanych mających na celu dostawę oraz montaŝ dwóch szlabanów parkingowych. Prace swym zakresem obejmują roboty montaŝowe oraz elektryczne. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek Sądu Rejonowego. Wskazanie elementów budynku, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naleŝy ograniczyć dostęp do strefy gdzie prowadzony jest montaŝ szlabanów oraz wykonywane biedą prace w zakresie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku (piwnice), zabezpieczyć te miejsca przed dostępem osób postronnych. 18

19 Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce ich występowania Roboty ziemne - nie występują Roboty rozbiórkowe i demontaŝowe nie występują Roboty murarskie i tynkarskie nie występują Rusztowania i ruchome podesty nie występują Roboty na wysokości nie występują Roboty na elektryczne : prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych naleŝy wykonywać ręcznie po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu skuteczności wyłączenia. Techniczne środki ochronne przed poraŝeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują 3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek 19

20 poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Strefy szczególnego zagroŝenia nie występują. 5. Uwagi końcowe Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyŝszą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem (o ile zachodzi konieczność jego sporządzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego) Przy realizacji prac obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych oraz warunki BHP obowiązujące w budownictwie. Wszystkie materiały uŝyte do realizacji prac muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym Wszystkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta, a ich realizacja moŝe nastąpić po uzyskaniu stosownych pozwoleń właściwego organu. Opracowanie : 20

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców Gmina Siechnice marzec 2011 r. Strona 1 z 24 Spis Treści : Strona Spis treści...... 2 Podstawowe pojęcia i ich skróty stosowane w opracowaniu..... 3 1. Wstęp.......

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.3 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 165 9608 Poz. 987 987 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo