Wzór-UMOWA nr ... NIP:.REGON:... wpisanym do.., zwanym dalej Wykonawcą, Reprezentowanym przez: zwanymi w treści umowy Stronami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór-UMOWA nr ... NIP:.REGON:... wpisanym do.., zwanym dalej Wykonawcą, Reprezentowanym przez: zwanymi w treści umowy Stronami"

Transkrypt

1 Strona 1 Wzór-UMOWA nr Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie pomiędzy: Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy,, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Andrzeja Miszczuka Prezesa Stowarzyszenia Radosława Dudzińskiego Wiceprezesa Stowarzyszenia a NIP:.REGON:... wpisanym do.., zwanym dalej Wykonawcą, Reprezentowanym przez:.... zwanymi w treści umowy Stronami 1 Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 dalej zwana ustawą Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować narzędzia analityczne wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym w ramach projektu Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS zwanego dalej zadaniem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna (w ramach działania 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO) 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia. 3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapewni udział personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana osobowa w składzie personelu dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. Wniosek o zmianę personelu powinien mieć formę pisemną, zawierać życiorys członka podlegającego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, wskazywać zakres zastępstwa oraz uzasadnienie. 5. Wykonawca gwarantuje, iż równoległe inne organizowane przez niego zamówienia, nie będą zakłócały realizacji przedmiotu niniejszej umowy Przedmiot umowy należy zrealizować do dnia Za datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania Umowy przez obie Strony Umowy. 3. Strony oświadczają, iż realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w ramach bezpośrednio następujących po sobie podzadań. Przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Prac powinien zawierać, co

2 Strona 2 najmniej podzadania przedstawione w załączniku 2, które po zatwierdzeniu będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 4 niniejszej umowy Za wykonanie i odebranie przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (brutto) w wysokości. zł (słownie:..złotych brutto), zawierając podatek VAT w wysokości. złotych. 2. Na kwotę wynagrodzenia wskazaną w ust. 1 składają się następujące poddziałania a. Podzadanie 1 - Utworzenie aplikacji internetowych umożliwiających monitorowanie w wymiarze przestrzennym dostępności i jakości oferowanych usług.zł brutto b. Podzadanie 2 - Zasilenie utworzonych aplikacji internetowych w niezbędne dane i informacje przestrzenne. zł brutto c. Podzadanie 3 - Utworzenie aplikacji benchmarkingowej umożliwiającej porównywanie wydatków gminy na poszczególne rodzaje usług publicznych.. zł brutto d. Podzadanie 4 - Opracowanie przy pomocy utworzonych aplikacji GIS modelowych analiz demonstrujących, w jaki sposób należy monitorować i optymalizować jakość i dostępność oferowanych usług publicznych zł brutto e. Podzadanie 5 - Opracowanie przewodnika postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich w jaki sposób należy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS. zł brutto f. Podzadanie 6 Publikacja przewodnika monitorowania jakości i dostępności usług.. zł brutto g. Podzadanie 7 Przeszkolenie pracowników samorządowych w zakresie korzystania z utworzonych aplikacji i tworzenia analiz przestrzennych dla 20 pracowników samorządowych zł brutto h. Podzadanie 8- Wsparcie doradcze pracowników samorządowych w zakresie monitorowania za pomocą narzędzi informatycznych dostępności i jakości oferowanych usług.zł brutto 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wypłat wynagrodzenia (o którym mowa w ust.1) w transzach w zależności od otrzymanego od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektu i zrealizowanych przez Wykonawcę podzadań. Wypłata będzie dokonywana na podstawie wystawionych faktur VAT przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie rozliczeniowym (faktura VAT) w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie współfinansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (w ramach działania 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO). 5. Wszystkie kwoty wymienione w Umowie stanowią wartość brutto, która zawiera wartość podatku VAT, ustaloną według obowiązujących przepisów. 6. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje koszty wszystkich prac, których konieczność wykonania wynika z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje również koszty dojazdu, noclegu i wszelkie inne wydatki, które Wykonawca będzie musiał ponieść celem wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 7. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1,, chociażby nie można było w czasie zawarcia Umowy przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 8. Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 9. W przypadku opóźnienia w przekazaniu należności za realizację Usługi, z powodu braku środków na rachunku Wykonawcy Zleceniobiorcy nie przysługują odsetki Wykonawca wykona wszystkie podzadania projektu zgodnie z obowiązującymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy i założeniami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca ma obowiązek w każdej chwili udostępnić Zamawiającemu informacje nt. stanu realizacji Umowy oraz udostępnić wgląd w proces jej realizacji, w tym w robocze opracowania, w sposób, który nie

3 Strona 3 utrudni wywiązania się przez Wykonawcę z ciążących na nim zobowiązań niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, że wszystkie działania realizowane w ramach Umowy realizowane są z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logo Unii Europejskiej i logo POPT oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zarówno w treści publikacji, jak i we wszystkich wykonanych materiałach, w tym w szczególności drukowanych, utrwalonych na płytach CD (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: hhtp://www.popt.gov.pl/zpfe/strony/zasady.aspx) 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz zapewnić poprawność techniczną i merytoryczną dostarczonych aplikacji 6. Wykonawca zapewnia, iż osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadają konieczną wiedzę i doświadczenie w realizacji powierzonych im zadań. 7. Wykonawca wdroży aplikacje GIS i bencharkingowe samodzielnie albo zawrze umowy o wdrożenie całości lub części systemu z innymi wykonawcami. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców jak za swoje własne działania. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia aplikacji zapewniając prawidłową i bezproblemową współpracę z bieżącymi systemami informatycznymi Zamawiającego oraz JST korzystających z danych aplikacji. 9. Wchodzące w skład systemu aplikacje muszą być utrzymywane na infrastrukturze Wykonawcy przez min. 3 lata. 10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych całego wdrożonego systemu przez okres 3 letniego serwisu pogwarancyjnego Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędną pomoc w ramach instalowania i obsługi Oprogramowania, w szczególności przez zapewnienie współpracy delegowanych w tym celu pracowników. 2. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia aplikacji oraz przeprowadzenia szkoleń i doradztwa. 3. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac objętych umową w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza następujące osoby: a... b Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza: a. b. 5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworzonych aplikacji oraz modelowych analiz i opracowanego przewodnika. na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na tych, które zostały wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Zamawiający w szczególności uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 w/w ustawy. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich nośników, na których utrwalono utwory wskazane w ust. 1 oraz bazy, o których mowa w ust. 1.

4 Strona 4 aaaa 8 1. Podstawą przyjęcia Wykonania Przedmiotu umowy będą Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Końcowy. 2. Podstawą uznania Umowy za należycie wykonaną jest podpisanie Protokołów Odbioru Częściowego i Protokołu Końcowego. 3. Zamawiający na dostarczonym przez Wykonawcę formularzu Protokołu Odbioru podpisuje lub odmawia podpisania Protokołu Odbioru przedstawiając Wykonawcy podstawę odmowy. 4. Za dzień odbioru Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Wykonawcę Protokołu Końcowego. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rozbieżności, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego problemów w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych zastrzeżeń w terminie uznaje się, że odbiór Przedmiotu Umowy nastąpił w dniu zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 6. Zamawiający może zgłaszać swoje zastrzeżenia, co do odbieranego Przedmiotu Umowy wyłącznie w okresie prowadzenia procedury odbiorczej. 7. Jeżeli Wykonawca uzyska pozytywny wynik odbioru Przedmiotu Umowy najdalej w trzecim zgłoszeniu uważa się, że Wykonawca wykonał Przedmiotu Umowy w terminie ostatniego zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 8. Jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nie będą możliwe do usunięcia, albo, gdy z okoliczności będzie wynikać, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie i terminie wyznaczonym, przez Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w części, która nie została prawidłowo wykonana przez Wykonawcę, bądź żądać obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wadliwie wykonanego przedmiotu umowy. 9 Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar w n/w przypadkach i wysokościach: 1. Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy kary za: a) opóźnienie w wykonaniu zobowiązania określonego w 1 w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu kary za: a) Odstąpienie od umowy przez Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust1. b) W przypadku, kiedy wysokość kar nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadkach wyżej wymienionych naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy niezależnie od podstaw przewidzianych w przepisach prawa, również w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, a w szczególności: a) wadliwego, nieterminowego lub niekompletnego wykonania przedmiotu umowy b) opóźnienia w rozpoczęciu wykonania Umowy skutkującego niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, c) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, d) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności

5 Strona 5 dających podstawę do odstąpienia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z 10 umowy. 4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zdecyduje czy chce zachować zakończone Podzadania. Jeżeli to nastąpi wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane i zachowane przez Zamawiającego Podzadania i prace w wysokości ustalonej proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: a) opóźnienia terminu wykonania zamówienia, b) zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi kwalifikacjami, c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki VAT obowiązującej na daną usługę; d) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego; e) nieprzewidzianych trudności technicznych związanych z wdrażaniem systemu. f) nieprzewidzianych trudności związanych z realizacją projektu. 5. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminów realizacji umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4., pod warunkiem przedłużenia terminu realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą Programu Pomoc Techniczna, łącznie nie dłużej niż o czas przedłużenia realizacji projektu. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 7. Wszelkie spory wynikłe między stronami dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego. 8. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia b) harmonogram realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

6 Strona 6 Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie narzędzi analitycznych wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt swoim działaniem obejmuje 7 JST z woj. lubelskiego, tj. powiat parczewski oraz 6 gmin powiatu (gmina i miasto Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, Siemień, Jabłoń) Zadanie 1 - Opracowanie narzędzi analitycznych pozwalających na przestrzenne monitorowanie dostępności i jakości oferowanych usług 1. Utworzenie aplikacji internetowych umożliwiających monitorowanie w wymiarze przestrzennym dostępności i jakości oferowanych usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i komunikacji, kultury oraz geodezji i planowania przestrzennego; liczba utworzonych aplikacji 5 Wymagania ogólne dla 5 aplikacji razem: Wchodzące w skład systemu aplikacje muszą być utrzymywane na infrastrukturze Wykonawcy przez min. 3 lata. Wykonawca ma dostarczyć aplikacje klienckie do obsługi systemu poprzez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne (minimum dla systemów Android, ios, Windows Phone). Każda z aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową musi posiadać następujące funkcje standardowe (minimum): interaktywna nawigacja (przesuwanie, zmiana skali mapy), zmiana mapy bazowej (podkładowej), włączanie/wyłączanie warstw tematycznych, regulacja przezroczystości warstw tematycznych, legenda obiektów na mapie, identyfikacja obiektów na mapie (możliwość odczytywania informacji przypisanych do obiektów), wyszukiwarka obiektów na mapie, rysowanie na mapie różnych kształtów (punktów, polilinii, linii odręcznych, poligonów zamkniętych, okręgów), wykonywanie pomiarów odległości (w metrach, kilometrach) i powierzchni (w metrach i kilometrach kwadratowych, hektarach i arach) na mapie, wstawianie własnego tekstu na mapę z możliwością wyboru koloru czcionki, odczytywanie współrzędnych punktów na mapie w układzie WGS 84, drukowanie bieżącego widoku mapy, mapa przeglądowa w małej skali umożliwiająca użytkownikowi zorientowanie się na mapie, interfejs aplikacji w języku polskim Opis wymaganych funkcji aplikacji mobilnych: interaktywna nawigacja po mapie (obsługa gestów), możliwość wyboru mapy podkładowej, możliwość włączania/wyłączania warstw tematycznych zawierających obiekty na mapie, legenda, obsługa GPS (wskazanie bieżącej lokalizacji użytkownika), Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Edukacja": aplikacja musi zawierać oprócz funkcji standardowych narzędzia analityczne ułatwiające odnalezienie i wybranie dla dziecka placówki edukacyjnej z uwzględnieniem: granic obwodów szkolnych, odległości od miejsca zamieszkania, czasu dojazdu, ilości dostępnych wolnych miejsc w placówkach edukacyjnych, rejonu objętego obowiązkowym dowozem do szkoły ( odpowiednio 3 km w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km w przypadku klas V- VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum). Narzędzia mają pozwalać osobom zarządzającym oświatą, obrazować ilość uczniów w placówkach edukacyjnych w połączniu z danymi nt. tendencji demograficznych i migracji. Narzędzie ma służyć do optymalnego zaplanowania sieci usług edukacyjnych, aby były one łatwo dostępne. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Opieka zdrowotna": aplikacja musi zawierać oprócz funkcji

7 Strona 7 standardowych narzędzia analityczne ułatwiające odnalezienie najbliższej placówki medycznej oferującej pożądane świadczenie i dostęp do określonego specjalisty. Narzędzia informatyczne dla managerów służby zdrowia mają umożliwiać prowadzenie analiz z zakresu dynamicznie rozwijającej się nauki jaką jest geomedycyna. Narzędzia te na podstawie danych statystycznych mają umożliwić określenie stopnia ryzyka zachorowalności na poszczególne typy chorób na wybranym obszarze, co pozwoli dostosować sieć placówek medycznych do potrzeb mieszkańców i w konsekwencji ułatwi do nich dostęp. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Transport i komunikacja": aplikacja musi zawierać interaktywne mapy informujące o przebiegu tras komunikacyjnych, a w przypadku środków transportu wyposażonych w GPS również o bieżącej lokalizacji tych pojazdów, ułatwiające odnalezienie węzłów komunikacyjnych, dworców, przystanków wraz rozkładami jazdy. Musi zawierać narzędzia dla osób zajmujących się organizacją komunikacji pozwalające na efektywne planowanie tras z uwzględnieniem danych statystycznych nt. demografii, potrzeb transportowych, głównych skupisk ludności. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Kultura": aplikacja musi zawierać informacje o dostępności wydarzeń kulturalnych (jednorazowych i cyklicznych) oraz placówkach kulturalnych (domach kultury, bibliotekach, izbach pamięci, itp.). Narzędzia dla managerów kultury umożliwiające zbieranie i zarządzanie informacjami o inicjatywach kulturalnych, wytwórcach sztuki ludowej, produktach regionalnych, itp. Informacje te ułatwią planowanie akcji promocyjnych i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców czy turystów tak aby była dostosowana do ich potrzeb i łatwo dostępna. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Geodezja i planowanie przestrzenne": aplikacja musi pozwalać na publiczne udostępnienie niezbędnych danych związanych z procesami planowania przestrzennego i inwestycyjnego, w tym punkty adresowe, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. 2. Zasilenie utworzonych aplikacji internetowych w niezbędne dane i informacje przestrzenne; liczba aplikacji zasilonych w dane przestrzenne 5 Wykonawca musi dostarczyć informacje i dane z obszaru powiatu parczewskiego potrzebne do wykonania aplikacji i analiz GIS: mapy referencyjne w skali nie mniejszej niż 1: zawierające sieci dróg z numeracją i nazwami ulic, linie kolejowe, obszary zabudowane, cieki i zbiorniki wodne, granice jednostek administracyjnych (powiatu i gmin), granice sołectw, nazwy miejscowości, obszary zalesione. dane tematyczne do analiz i aplikacji (w skali nie mniejszej niż 1:10 000): sieć dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych wraz z informacjami o numeracji, rodzaju nawierzchni i średnich prędkościach jazdy na poszczególnych odcinkach dróg, granice obwodów szkolnych, lokalizacje placówek edukacyjnych, dane o liczbie uczniów/wolnych miejsc w poszczególnych placówkach edukacyjnych, rejony objęte obowiązkowym dowozem do szkoły, dane o liczbie mieszkańców w poszczególnych sołectwach (aktualne i historyczne), dane o saldzie migracji w poszczególnych gminach, placówki medyczne z informacją o oferowanych świadczeniach, dane statystyczne o zachorowalności na poszczególne typy chorób na obszarze powiatu, przebieg tras (linii) komunikacyjnych wraz z informacją o częstotliwości kursów, lokalizacja przystanków i dworców autobusowych, wydarzenia kulturalne (jednorazowe w 2013 i cykliczne), placówki kulturalne (domy kultury, biblioteki, izby pamięci, itp.), instytucje zajmujące się organizacją i promowaniem kultury, wytwórcy sztuki ludowej, produkty regionalne, punkty adresowe, granice działek ewidencyjnych, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin znajdujących się na terenie powiatu

8 Strona 8 3. Utworzenie aplikacji benchmarkingowej umożliwiającej porównywanie wydatków gminy na poszczególne rodzaje usług publicznych; liczba utworzonych aplikacji benchmarkingowych 1 opis techniczny: Aplikacja benchmarkingowa jest dedykowana do prowadzenia porównań wydatków budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Porównania mają ułatwić planowanie budżetu jednostki oraz dostarczyć informacji na temat poziomu JST oraz jej rozwoju na tle innych jednostek samorządowych. Aplikacja powinna być skonstruowana w architekturze klient-serwer. Interfejsem użytkownika aplikacji musi być przeglądarka internetowa. Wszystkie funkcjonalności aplikacji powinny być dostępne w następujących przeglądarkach (ich aktualnych wersjach na dzień oddania projektu): Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari i działać pod kontrolą systemów operacyjnych: Windows 7/8, Linux, ios 6.x. Repozytorium danych aplikacji powinna stanowić relacyjna baza danych. Aplikacja w celu konstruowania porównań powinna posługiwać się danymi statystycznymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Wszystkie analizy powinny być prezentowane w formie tabelarycznej (liczbowej) oraz graficznej (wykresy). Aplikacja musi wspierać wykonywanie co najmniej następujących typów wykresów on-line: liniowe, słupkowe, kolumnowe, punktowe, powierzchniowe, kołowe, radarowe. Aplikacja musi posiadać wbudowane mechanizmy interpolacji danych krzywymi sklejanymi oraz musi umożliwiać wstawianie etykiet dla punktów danych i rotację etykiet znaczników osi. Aplikacja musi zapewniać eksport wykonanych wizualizacji danych (wykresów) do co najmniej następujących formatów: pdf, png, jpeg, svg. Wszystkie widoczne dla użytkownika elementy aplikacji muszą posiadać interfejs w języku polskim. W ramach zamówienia należy dostarczyć licencję zapewniającą użytkowanie aplikacji przez okres 5 lat oraz zapewnić hosting dla aplikacji na serwerze Wykonawcy przez okres 5 lat. Opis funkcjonalny: Głównym celem aplikacji ma być umożliwienie oceny budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez porównanie do budżetów innych gmin. W celu zrealizowania ww. zadania aplikacja musi: - umożliwiać wybór grupy porównawczej spośród wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce na podstawie kryteriów uwzględniających jednocześnie liczbę mieszkańców oraz dochody per capita; na podstawie ww. kryteriów aplikacja musi umożliwiać utworzenie co najmniej 15 rozłącznych grup porównawczych; - umożliwiać porównanie wybranej Jednostki Samorządu Terytorialnego z grupą porównawczą, powiatem wybranej JST, województwem i w skali kraju pod kątem każdego kryterium porównawczego, - zapewnić możliwość wykonania porównania wg co najmniej następujących grup kryteriów porównawczych związanych z budżetem JST: wydatki na a) transport, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, b) oświatę i wychowanie, c) kulturę, sport i turystykę, d) administrację, e) zdrowie i opiekę społeczną, f) wydatki inwestycyjne; - zapewnić możliwość wykonania porównania wg co najmniej następujących grup kryteriów porównawczych związanych z charakterystyką JST: a)liczba ludności, b) struktura wiekowa ludności, c) obciążenia społeczne, d) przyrost naturalny i saldo migracji, e) poziom zatrudnienia, - zapewnić możliwość eksportu wykonanego opracowania do formatu PDF, - zapewnić możliwość zapisu wykonanych opracowań, - zapewnić możliwość zakładania kont w systemie dla indywidualnych użytkowników. Wykonawca musi zasilić bazę danych aplikacji danymi aktualnymi na dzień odbioru aplikacji i obejmującymi wszystkie kryteria porównawcze dla wszystkich JST w Polsce. Dane muszą pochodzić z repozytoriów

9 Strona 9 Głównego Urzędu Statystycznego. Zadanie 2 - Opracowanie i przetestowanie docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości usług publicznych w wymiarze przestrzennym z wykorzystaniem powstałych narzędzi informatycznych 1. Opracowanie przy pomocy utworzonych aplikacji GIS modelowych analiz demonstrujących, w jaki sposób należy monitorować i optymalizować, jakość i dostępność oferowanych usług publicznych; liczba opracowanych modelowych analiz 5 Wykonawca musi wykonać analizy demonstrujące, w jaki sposób należy monitorować i optymalizować jakość i dostępność oferowanych usług publicznych. Wyniki działań należy przekazać w formie opracowania zawierającego mapy powstałe na poszczególnych etapach analiz wraz z ich opisem tekstowym. Koncepcję analiz Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed ich przeprowadzeniem do akceptacji. Wykonawca musi wykonać analizę demonstrującą funkcjonalności aplikacji, obejmującą co najmniej 75% wszystkich kryteriów porónawczych. 2. Opracowanie przewodnika postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich w jaki sposób należy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS; liczba opracowanych przewodników 1 Wykonawca musi wykonać przewodnik postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich, w jaki sposób należy monitorować, jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS. Koncepcję przewodnika Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed ich przeprowadzeniem do akceptacji. Wykonawca musi wykonać analizę demonstrującą funkcjonalności aplikacji, obejmującą co najmniej 75% wszystkich kryteriów porównawczych. 3. Publikacja przewodnika monitorowania jakości i dostępności usług; liczba wydrukowanych egzemplarzy 150 Publikacja będzie zawierała na stronie tytułowej logotyp Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informację publikacja bezpłatna, oraz informację: publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Natomiast na tylnej okładce: logotyp Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz informację publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Treść publikacji musi zawierać informacje o: nakładzie, dacie wydania publikacji, danych adresowych wydawcy, Instytucji Pośredniczącej zlecającej badanie (w tym logo i adres strony internetowej), źródle finansowania (środki UE przyznane w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Wykonawca jest zobowiązany stosować się do obecnie obowiązujących zapisów Podstawowych zasad oznakowania projektów finansowanych ze środków Programu Pomoc Techniczna , znajdujących się na stronie 4. Przeszkolenie pracowników samorządowych w zakresie korzystania z utworzonych aplikacji i tworzenia analiz przestrzennych dla 20 pracowników samorządowych

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Lublin: opracowanie narzędzi analitycznych wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Wzór U M O W A zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo