Wzór-UMOWA nr ... NIP:.REGON:... wpisanym do.., zwanym dalej Wykonawcą, Reprezentowanym przez: zwanymi w treści umowy Stronami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór-UMOWA nr ... NIP:.REGON:... wpisanym do.., zwanym dalej Wykonawcą, Reprezentowanym przez: zwanymi w treści umowy Stronami"

Transkrypt

1 Strona 1 Wzór-UMOWA nr Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie pomiędzy: Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy,, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Andrzeja Miszczuka Prezesa Stowarzyszenia Radosława Dudzińskiego Wiceprezesa Stowarzyszenia a NIP:.REGON:... wpisanym do.., zwanym dalej Wykonawcą, Reprezentowanym przez:.... zwanymi w treści umowy Stronami 1 Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 dalej zwana ustawą Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować narzędzia analityczne wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym w ramach projektu Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS zwanego dalej zadaniem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna (w ramach działania 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO) 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia. 3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapewni udział personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana osobowa w składzie personelu dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. Wniosek o zmianę personelu powinien mieć formę pisemną, zawierać życiorys członka podlegającego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, wskazywać zakres zastępstwa oraz uzasadnienie. 5. Wykonawca gwarantuje, iż równoległe inne organizowane przez niego zamówienia, nie będą zakłócały realizacji przedmiotu niniejszej umowy Przedmiot umowy należy zrealizować do dnia Za datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania Umowy przez obie Strony Umowy. 3. Strony oświadczają, iż realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w ramach bezpośrednio następujących po sobie podzadań. Przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Prac powinien zawierać, co

2 Strona 2 najmniej podzadania przedstawione w załączniku 2, które po zatwierdzeniu będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 4 niniejszej umowy Za wykonanie i odebranie przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (brutto) w wysokości. zł (słownie:..złotych brutto), zawierając podatek VAT w wysokości. złotych. 2. Na kwotę wynagrodzenia wskazaną w ust. 1 składają się następujące poddziałania a. Podzadanie 1 - Utworzenie aplikacji internetowych umożliwiających monitorowanie w wymiarze przestrzennym dostępności i jakości oferowanych usług.zł brutto b. Podzadanie 2 - Zasilenie utworzonych aplikacji internetowych w niezbędne dane i informacje przestrzenne. zł brutto c. Podzadanie 3 - Utworzenie aplikacji benchmarkingowej umożliwiającej porównywanie wydatków gminy na poszczególne rodzaje usług publicznych.. zł brutto d. Podzadanie 4 - Opracowanie przy pomocy utworzonych aplikacji GIS modelowych analiz demonstrujących, w jaki sposób należy monitorować i optymalizować jakość i dostępność oferowanych usług publicznych zł brutto e. Podzadanie 5 - Opracowanie przewodnika postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich w jaki sposób należy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS. zł brutto f. Podzadanie 6 Publikacja przewodnika monitorowania jakości i dostępności usług.. zł brutto g. Podzadanie 7 Przeszkolenie pracowników samorządowych w zakresie korzystania z utworzonych aplikacji i tworzenia analiz przestrzennych dla 20 pracowników samorządowych zł brutto h. Podzadanie 8- Wsparcie doradcze pracowników samorządowych w zakresie monitorowania za pomocą narzędzi informatycznych dostępności i jakości oferowanych usług.zł brutto 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wypłat wynagrodzenia (o którym mowa w ust.1) w transzach w zależności od otrzymanego od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektu i zrealizowanych przez Wykonawcę podzadań. Wypłata będzie dokonywana na podstawie wystawionych faktur VAT przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie rozliczeniowym (faktura VAT) w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie współfinansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (w ramach działania 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO). 5. Wszystkie kwoty wymienione w Umowie stanowią wartość brutto, która zawiera wartość podatku VAT, ustaloną według obowiązujących przepisów. 6. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje koszty wszystkich prac, których konieczność wykonania wynika z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje również koszty dojazdu, noclegu i wszelkie inne wydatki, które Wykonawca będzie musiał ponieść celem wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 7. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1,, chociażby nie można było w czasie zawarcia Umowy przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 8. Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 9. W przypadku opóźnienia w przekazaniu należności za realizację Usługi, z powodu braku środków na rachunku Wykonawcy Zleceniobiorcy nie przysługują odsetki Wykonawca wykona wszystkie podzadania projektu zgodnie z obowiązującymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy i założeniami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca ma obowiązek w każdej chwili udostępnić Zamawiającemu informacje nt. stanu realizacji Umowy oraz udostępnić wgląd w proces jej realizacji, w tym w robocze opracowania, w sposób, który nie

3 Strona 3 utrudni wywiązania się przez Wykonawcę z ciążących na nim zobowiązań niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, że wszystkie działania realizowane w ramach Umowy realizowane są z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logo Unii Europejskiej i logo POPT oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zarówno w treści publikacji, jak i we wszystkich wykonanych materiałach, w tym w szczególności drukowanych, utrwalonych na płytach CD (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: hhtp://www.popt.gov.pl/zpfe/strony/zasady.aspx) 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz zapewnić poprawność techniczną i merytoryczną dostarczonych aplikacji 6. Wykonawca zapewnia, iż osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadają konieczną wiedzę i doświadczenie w realizacji powierzonych im zadań. 7. Wykonawca wdroży aplikacje GIS i bencharkingowe samodzielnie albo zawrze umowy o wdrożenie całości lub części systemu z innymi wykonawcami. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców jak za swoje własne działania. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia aplikacji zapewniając prawidłową i bezproblemową współpracę z bieżącymi systemami informatycznymi Zamawiającego oraz JST korzystających z danych aplikacji. 9. Wchodzące w skład systemu aplikacje muszą być utrzymywane na infrastrukturze Wykonawcy przez min. 3 lata. 10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych całego wdrożonego systemu przez okres 3 letniego serwisu pogwarancyjnego Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędną pomoc w ramach instalowania i obsługi Oprogramowania, w szczególności przez zapewnienie współpracy delegowanych w tym celu pracowników. 2. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia aplikacji oraz przeprowadzenia szkoleń i doradztwa. 3. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac objętych umową w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza następujące osoby: a... b Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza: a. b. 5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworzonych aplikacji oraz modelowych analiz i opracowanego przewodnika. na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na tych, które zostały wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Zamawiający w szczególności uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 w/w ustawy. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich nośników, na których utrwalono utwory wskazane w ust. 1 oraz bazy, o których mowa w ust. 1.

4 Strona 4 aaaa 8 1. Podstawą przyjęcia Wykonania Przedmiotu umowy będą Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Końcowy. 2. Podstawą uznania Umowy za należycie wykonaną jest podpisanie Protokołów Odbioru Częściowego i Protokołu Końcowego. 3. Zamawiający na dostarczonym przez Wykonawcę formularzu Protokołu Odbioru podpisuje lub odmawia podpisania Protokołu Odbioru przedstawiając Wykonawcy podstawę odmowy. 4. Za dzień odbioru Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Wykonawcę Protokołu Końcowego. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rozbieżności, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego problemów w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych zastrzeżeń w terminie uznaje się, że odbiór Przedmiotu Umowy nastąpił w dniu zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 6. Zamawiający może zgłaszać swoje zastrzeżenia, co do odbieranego Przedmiotu Umowy wyłącznie w okresie prowadzenia procedury odbiorczej. 7. Jeżeli Wykonawca uzyska pozytywny wynik odbioru Przedmiotu Umowy najdalej w trzecim zgłoszeniu uważa się, że Wykonawca wykonał Przedmiotu Umowy w terminie ostatniego zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 8. Jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nie będą możliwe do usunięcia, albo, gdy z okoliczności będzie wynikać, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie i terminie wyznaczonym, przez Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w części, która nie została prawidłowo wykonana przez Wykonawcę, bądź żądać obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wadliwie wykonanego przedmiotu umowy. 9 Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar w n/w przypadkach i wysokościach: 1. Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy kary za: a) opóźnienie w wykonaniu zobowiązania określonego w 1 w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu kary za: a) Odstąpienie od umowy przez Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust1. b) W przypadku, kiedy wysokość kar nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadkach wyżej wymienionych naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy niezależnie od podstaw przewidzianych w przepisach prawa, również w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, a w szczególności: a) wadliwego, nieterminowego lub niekompletnego wykonania przedmiotu umowy b) opóźnienia w rozpoczęciu wykonania Umowy skutkującego niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, c) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, d) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności

5 Strona 5 dających podstawę do odstąpienia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z 10 umowy. 4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zdecyduje czy chce zachować zakończone Podzadania. Jeżeli to nastąpi wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane i zachowane przez Zamawiającego Podzadania i prace w wysokości ustalonej proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: a) opóźnienia terminu wykonania zamówienia, b) zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi kwalifikacjami, c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki VAT obowiązującej na daną usługę; d) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego; e) nieprzewidzianych trudności technicznych związanych z wdrażaniem systemu. f) nieprzewidzianych trudności związanych z realizacją projektu. 5. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminów realizacji umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4., pod warunkiem przedłużenia terminu realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą Programu Pomoc Techniczna, łącznie nie dłużej niż o czas przedłużenia realizacji projektu. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 7. Wszelkie spory wynikłe między stronami dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego. 8. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia b) harmonogram realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

6 Strona 6 Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie narzędzi analitycznych wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt swoim działaniem obejmuje 7 JST z woj. lubelskiego, tj. powiat parczewski oraz 6 gmin powiatu (gmina i miasto Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, Siemień, Jabłoń) Zadanie 1 - Opracowanie narzędzi analitycznych pozwalających na przestrzenne monitorowanie dostępności i jakości oferowanych usług 1. Utworzenie aplikacji internetowych umożliwiających monitorowanie w wymiarze przestrzennym dostępności i jakości oferowanych usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i komunikacji, kultury oraz geodezji i planowania przestrzennego; liczba utworzonych aplikacji 5 Wymagania ogólne dla 5 aplikacji razem: Wchodzące w skład systemu aplikacje muszą być utrzymywane na infrastrukturze Wykonawcy przez min. 3 lata. Wykonawca ma dostarczyć aplikacje klienckie do obsługi systemu poprzez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne (minimum dla systemów Android, ios, Windows Phone). Każda z aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową musi posiadać następujące funkcje standardowe (minimum): interaktywna nawigacja (przesuwanie, zmiana skali mapy), zmiana mapy bazowej (podkładowej), włączanie/wyłączanie warstw tematycznych, regulacja przezroczystości warstw tematycznych, legenda obiektów na mapie, identyfikacja obiektów na mapie (możliwość odczytywania informacji przypisanych do obiektów), wyszukiwarka obiektów na mapie, rysowanie na mapie różnych kształtów (punktów, polilinii, linii odręcznych, poligonów zamkniętych, okręgów), wykonywanie pomiarów odległości (w metrach, kilometrach) i powierzchni (w metrach i kilometrach kwadratowych, hektarach i arach) na mapie, wstawianie własnego tekstu na mapę z możliwością wyboru koloru czcionki, odczytywanie współrzędnych punktów na mapie w układzie WGS 84, drukowanie bieżącego widoku mapy, mapa przeglądowa w małej skali umożliwiająca użytkownikowi zorientowanie się na mapie, interfejs aplikacji w języku polskim Opis wymaganych funkcji aplikacji mobilnych: interaktywna nawigacja po mapie (obsługa gestów), możliwość wyboru mapy podkładowej, możliwość włączania/wyłączania warstw tematycznych zawierających obiekty na mapie, legenda, obsługa GPS (wskazanie bieżącej lokalizacji użytkownika), Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Edukacja": aplikacja musi zawierać oprócz funkcji standardowych narzędzia analityczne ułatwiające odnalezienie i wybranie dla dziecka placówki edukacyjnej z uwzględnieniem: granic obwodów szkolnych, odległości od miejsca zamieszkania, czasu dojazdu, ilości dostępnych wolnych miejsc w placówkach edukacyjnych, rejonu objętego obowiązkowym dowozem do szkoły ( odpowiednio 3 km w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km w przypadku klas V- VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum). Narzędzia mają pozwalać osobom zarządzającym oświatą, obrazować ilość uczniów w placówkach edukacyjnych w połączniu z danymi nt. tendencji demograficznych i migracji. Narzędzie ma służyć do optymalnego zaplanowania sieci usług edukacyjnych, aby były one łatwo dostępne. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Opieka zdrowotna": aplikacja musi zawierać oprócz funkcji

7 Strona 7 standardowych narzędzia analityczne ułatwiające odnalezienie najbliższej placówki medycznej oferującej pożądane świadczenie i dostęp do określonego specjalisty. Narzędzia informatyczne dla managerów służby zdrowia mają umożliwiać prowadzenie analiz z zakresu dynamicznie rozwijającej się nauki jaką jest geomedycyna. Narzędzia te na podstawie danych statystycznych mają umożliwić określenie stopnia ryzyka zachorowalności na poszczególne typy chorób na wybranym obszarze, co pozwoli dostosować sieć placówek medycznych do potrzeb mieszkańców i w konsekwencji ułatwi do nich dostęp. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Transport i komunikacja": aplikacja musi zawierać interaktywne mapy informujące o przebiegu tras komunikacyjnych, a w przypadku środków transportu wyposażonych w GPS również o bieżącej lokalizacji tych pojazdów, ułatwiające odnalezienie węzłów komunikacyjnych, dworców, przystanków wraz rozkładami jazdy. Musi zawierać narzędzia dla osób zajmujących się organizacją komunikacji pozwalające na efektywne planowanie tras z uwzględnieniem danych statystycznych nt. demografii, potrzeb transportowych, głównych skupisk ludności. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Kultura": aplikacja musi zawierać informacje o dostępności wydarzeń kulturalnych (jednorazowych i cyklicznych) oraz placówkach kulturalnych (domach kultury, bibliotekach, izbach pamięci, itp.). Narzędzia dla managerów kultury umożliwiające zbieranie i zarządzanie informacjami o inicjatywach kulturalnych, wytwórcach sztuki ludowej, produktach regionalnych, itp. Informacje te ułatwią planowanie akcji promocyjnych i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców czy turystów tak aby była dostosowana do ich potrzeb i łatwo dostępna. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. Wymagania szczegółowe dla aplikacji "Geodezja i planowanie przestrzenne": aplikacja musi pozwalać na publiczne udostępnienie niezbędnych danych związanych z procesami planowania przestrzennego i inwestycyjnego, w tym punkty adresowe, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przed wdrożeniem narzędzi wykonawca musi przedstawić koncepcję ich działania Zamawiającemu do akceptacji. 2. Zasilenie utworzonych aplikacji internetowych w niezbędne dane i informacje przestrzenne; liczba aplikacji zasilonych w dane przestrzenne 5 Wykonawca musi dostarczyć informacje i dane z obszaru powiatu parczewskiego potrzebne do wykonania aplikacji i analiz GIS: mapy referencyjne w skali nie mniejszej niż 1: zawierające sieci dróg z numeracją i nazwami ulic, linie kolejowe, obszary zabudowane, cieki i zbiorniki wodne, granice jednostek administracyjnych (powiatu i gmin), granice sołectw, nazwy miejscowości, obszary zalesione. dane tematyczne do analiz i aplikacji (w skali nie mniejszej niż 1:10 000): sieć dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych wraz z informacjami o numeracji, rodzaju nawierzchni i średnich prędkościach jazdy na poszczególnych odcinkach dróg, granice obwodów szkolnych, lokalizacje placówek edukacyjnych, dane o liczbie uczniów/wolnych miejsc w poszczególnych placówkach edukacyjnych, rejony objęte obowiązkowym dowozem do szkoły, dane o liczbie mieszkańców w poszczególnych sołectwach (aktualne i historyczne), dane o saldzie migracji w poszczególnych gminach, placówki medyczne z informacją o oferowanych świadczeniach, dane statystyczne o zachorowalności na poszczególne typy chorób na obszarze powiatu, przebieg tras (linii) komunikacyjnych wraz z informacją o częstotliwości kursów, lokalizacja przystanków i dworców autobusowych, wydarzenia kulturalne (jednorazowe w 2013 i cykliczne), placówki kulturalne (domy kultury, biblioteki, izby pamięci, itp.), instytucje zajmujące się organizacją i promowaniem kultury, wytwórcy sztuki ludowej, produkty regionalne, punkty adresowe, granice działek ewidencyjnych, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin znajdujących się na terenie powiatu

8 Strona 8 3. Utworzenie aplikacji benchmarkingowej umożliwiającej porównywanie wydatków gminy na poszczególne rodzaje usług publicznych; liczba utworzonych aplikacji benchmarkingowych 1 opis techniczny: Aplikacja benchmarkingowa jest dedykowana do prowadzenia porównań wydatków budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Porównania mają ułatwić planowanie budżetu jednostki oraz dostarczyć informacji na temat poziomu JST oraz jej rozwoju na tle innych jednostek samorządowych. Aplikacja powinna być skonstruowana w architekturze klient-serwer. Interfejsem użytkownika aplikacji musi być przeglądarka internetowa. Wszystkie funkcjonalności aplikacji powinny być dostępne w następujących przeglądarkach (ich aktualnych wersjach na dzień oddania projektu): Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari i działać pod kontrolą systemów operacyjnych: Windows 7/8, Linux, ios 6.x. Repozytorium danych aplikacji powinna stanowić relacyjna baza danych. Aplikacja w celu konstruowania porównań powinna posługiwać się danymi statystycznymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Wszystkie analizy powinny być prezentowane w formie tabelarycznej (liczbowej) oraz graficznej (wykresy). Aplikacja musi wspierać wykonywanie co najmniej następujących typów wykresów on-line: liniowe, słupkowe, kolumnowe, punktowe, powierzchniowe, kołowe, radarowe. Aplikacja musi posiadać wbudowane mechanizmy interpolacji danych krzywymi sklejanymi oraz musi umożliwiać wstawianie etykiet dla punktów danych i rotację etykiet znaczników osi. Aplikacja musi zapewniać eksport wykonanych wizualizacji danych (wykresów) do co najmniej następujących formatów: pdf, png, jpeg, svg. Wszystkie widoczne dla użytkownika elementy aplikacji muszą posiadać interfejs w języku polskim. W ramach zamówienia należy dostarczyć licencję zapewniającą użytkowanie aplikacji przez okres 5 lat oraz zapewnić hosting dla aplikacji na serwerze Wykonawcy przez okres 5 lat. Opis funkcjonalny: Głównym celem aplikacji ma być umożliwienie oceny budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez porównanie do budżetów innych gmin. W celu zrealizowania ww. zadania aplikacja musi: - umożliwiać wybór grupy porównawczej spośród wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce na podstawie kryteriów uwzględniających jednocześnie liczbę mieszkańców oraz dochody per capita; na podstawie ww. kryteriów aplikacja musi umożliwiać utworzenie co najmniej 15 rozłącznych grup porównawczych; - umożliwiać porównanie wybranej Jednostki Samorządu Terytorialnego z grupą porównawczą, powiatem wybranej JST, województwem i w skali kraju pod kątem każdego kryterium porównawczego, - zapewnić możliwość wykonania porównania wg co najmniej następujących grup kryteriów porównawczych związanych z budżetem JST: wydatki na a) transport, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, b) oświatę i wychowanie, c) kulturę, sport i turystykę, d) administrację, e) zdrowie i opiekę społeczną, f) wydatki inwestycyjne; - zapewnić możliwość wykonania porównania wg co najmniej następujących grup kryteriów porównawczych związanych z charakterystyką JST: a)liczba ludności, b) struktura wiekowa ludności, c) obciążenia społeczne, d) przyrost naturalny i saldo migracji, e) poziom zatrudnienia, - zapewnić możliwość eksportu wykonanego opracowania do formatu PDF, - zapewnić możliwość zapisu wykonanych opracowań, - zapewnić możliwość zakładania kont w systemie dla indywidualnych użytkowników. Wykonawca musi zasilić bazę danych aplikacji danymi aktualnymi na dzień odbioru aplikacji i obejmującymi wszystkie kryteria porównawcze dla wszystkich JST w Polsce. Dane muszą pochodzić z repozytoriów

9 Strona 9 Głównego Urzędu Statystycznego. Zadanie 2 - Opracowanie i przetestowanie docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości usług publicznych w wymiarze przestrzennym z wykorzystaniem powstałych narzędzi informatycznych 1. Opracowanie przy pomocy utworzonych aplikacji GIS modelowych analiz demonstrujących, w jaki sposób należy monitorować i optymalizować, jakość i dostępność oferowanych usług publicznych; liczba opracowanych modelowych analiz 5 Wykonawca musi wykonać analizy demonstrujące, w jaki sposób należy monitorować i optymalizować jakość i dostępność oferowanych usług publicznych. Wyniki działań należy przekazać w formie opracowania zawierającego mapy powstałe na poszczególnych etapach analiz wraz z ich opisem tekstowym. Koncepcję analiz Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed ich przeprowadzeniem do akceptacji. Wykonawca musi wykonać analizę demonstrującą funkcjonalności aplikacji, obejmującą co najmniej 75% wszystkich kryteriów porónawczych. 2. Opracowanie przewodnika postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich w jaki sposób należy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS; liczba opracowanych przewodników 1 Wykonawca musi wykonać przewodnik postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich, w jaki sposób należy monitorować, jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS. Koncepcję przewodnika Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed ich przeprowadzeniem do akceptacji. Wykonawca musi wykonać analizę demonstrującą funkcjonalności aplikacji, obejmującą co najmniej 75% wszystkich kryteriów porównawczych. 3. Publikacja przewodnika monitorowania jakości i dostępności usług; liczba wydrukowanych egzemplarzy 150 Publikacja będzie zawierała na stronie tytułowej logotyp Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informację publikacja bezpłatna, oraz informację: publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Natomiast na tylnej okładce: logotyp Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz informację publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Treść publikacji musi zawierać informacje o: nakładzie, dacie wydania publikacji, danych adresowych wydawcy, Instytucji Pośredniczącej zlecającej badanie (w tym logo i adres strony internetowej), źródle finansowania (środki UE przyznane w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Wykonawca jest zobowiązany stosować się do obecnie obowiązujących zapisów Podstawowych zasad oznakowania projektów finansowanych ze środków Programu Pomoc Techniczna , znajdujących się na stronie 4. Przeszkolenie pracowników samorządowych w zakresie korzystania z utworzonych aplikacji i tworzenia analiz przestrzennych dla 20 pracowników samorządowych

10 Strona 10 Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia w zakresie korzystania z utworzonych aplikacji i tworzenia analiz przestrzennych dla 20 pracowników samorządowych. Liczba godzin szkolenia: 40 na os (5 dni). Liczba osób uczestniczących w szkoleniach 20os. Wykonawca musi zapewnić trenerów, sale szkoleniowe, catering (min. 20zł na os. dziennie), materiały szkoleniowe. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powinien ustalić dogodne terminy szkolenia odpowiadające wszystkim uczestnikom. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin szkoleniowych na 1 osobę. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu listę odbioru cateringu, materiałów szkoleniowych i listę obecności uczestników szkolenia. 5. Wsparcie doradcze pracowników samorządowych w zakresie monitorowania za pomocą narzędzi informatycznych dostępności i jakości oferowanych usług; liczba godzin doradczych 150 Wykonawca musi przeprowadzić doradztwo w zakresie korzystania z dostarczonej aplikacji i tworzenia analiz porównawczych dla 20 pracowników samorządowych. Liczba godzin szkolenia: 2 godziny na os. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powinien ustalić dogodny termin spotkań z doradcami odpowiadający wszystkim uczestnikom. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin doradztwa na 1 osobę. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu listę obecności uczestników doradztwa oraz kartę indywidualnej usługi doradczej.

11 Strona 11 Załącznik nr 2 Harmonogram 1.Utworzenie aplikacji internetowych umożliwiających monitorowanie w wymiarze przestrzennym dostępności i jakości oferowanych usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i komunikacji, kultury oraz geodezji i planowania przestrzennego; liczba utworzonych aplikacji 5 2.Zasilenie utworzonych aplikacji internetowych w niezbędne dane i informacje przestrzenne; liczba aplikacji zasilonych w dane przestrzenne 5; 3.Utworzenie aplikacji benchmarkingowej umożliwiającej porównywanie wydatków gminy na poszczególne rodzaje usług publicznych; liczba utworzonych aplikacji benchmarkingowych 1; 4.Opracowanie przy pomocy utworzonych aplikacji GIS modelowych analiz demonstrujących w jaki sposób należy monitorować i optymalizować jakość i dostępność oferowanych usług publicznych; liczba opracowanych modelowych analiz 5; 5.Opracowanie przewodnika postępowania pokazującego na przykładzie samorządów partnerskich w jaki sposób należy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS; liczba opracowanych przewodników 1; 6.Publikacja przewodnika monitorowania jakości i dostępności usług; liczba wydrukowanych egzemplarzy 150;. 7.Przeszkolenie pracowników samorządowych w zakresie korzystania z utworzonych aplikacji i tworzenia analiz przestrzennych dla 20 pracowników samorządowych 8.Wsparcie doradcze pracowników samorządowych w zakresie monitorowania za pomocą narzędzi informatycznych dostępności i jakości oferowanych usług; liczba godzin doradczych 150, III kw r. III kw r III kw r III kw r. III kw r. III kw r. IV kw r. IV kw r.

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Lublin: opracowanie narzędzi analitycznych wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR...

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... o wykonanie weryfikacji i/lub oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dnia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na dostawę artykułów promocyjnych w ramach programu Twoje Serce Twoim Życiem

UMOWA nr... na dostawę artykułów promocyjnych w ramach programu Twoje Serce Twoim Życiem Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu UMOWA nr...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór)

UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór) UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór) Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługę opracowania graficznego, składu i druku dwujęzycznej publikacji podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór 2.. NIP:. REGON:. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS..

UMOWA wzór 2.. NIP:. REGON:. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS.. UMOWA wzór na przygotowanie, organizację i obsługę dziesięciu jednodniowych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców/inwestorów/przedstawicieli JST z województwa lubelskiego w ramach zadania zapisanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na podstawie złożonej oferty w dniu.. została zawarta umowa o treści:

na podstawie złożonej oferty w dniu.. została zawarta umowa o treści: Projekt UMOWA zawarta w dniu., w Michałowie pomiędzy: Gminą Michałów, Michalów115, 28-411 Michałów, NIP 6621763306, Reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałów- Mirosław Walaska przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Projekt umowy

Załącznik nr 3. Projekt umowy Załącznik nr 3 Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WZÓR - UMOWA Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 zawarta w dniu... 2013 roku w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... reprezentowaną przez:. zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo