wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych SYLLABUS Ubezpieczenia społeczne rok akademicki 2013/2014, semestr zimowy piątek, (4-godzinny blok zajęć w październiku i listopadzie 2013) PROWADZĄCY: dr Magdalena Maria Arczewska TYTUŁ ZAJĘĆ: Ubezpieczenia społeczne (Social security system) RODZAJ ZAJĘĆ: obligatoryjne dla ścieżki IV. Zarządzanie kadrami FORMA ZAJĘĆ: konwersatorium TOK STUDIÓW: trzyletnie stacjonarne I stopnia ROK STUDIÓW: II SEMESTR: letni LICZBA GODZIN DLA JEDNEJ GRUPY: 30 ECTS: 3 WYMAGANIA: Ukończony kurs przedmiotu Polityka społeczna z elementami demografii OPIS PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce oraz zapoznanie ich z rozwiązaniami przyjętymi w różnych krajach w zakresie zabezpieczania utraty dochodu będącej skutkiem wystąpienia ryzyka socjalnego objętego ubezpieczeniem. W ramach pierwszego modułu zajęć, studenci zapoznają się z rozwiązaniami w zakresie ubezpieczenie emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego przyjętymi w Polsce; poznają uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i demograficzne przyjętych rozwiązań oraz źródła prawa regulującego ich funkcjonowanie. Przybliżona zostanie im ponadto kwestia reformowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po 1989 roku. W ramach drugiego modułu konwersatorium, studenci zdobędą wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych w aspekcie komparatywnym, poprzez udział w przygotowaniu prezentacji odnoszących się do poszczególnych programów ubezpieczeniowych w wybranych krajach (Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Stany Zjednoczone). Podsumowaniem konwersatorium będzie udział w debacie dotyczącej porównania tych rozwiązań z mechanizmami obowiązującymi w Polsce oraz wskazania pożądanych kierunków reform. EFEKTY UCZENIA SIĘ: Student: Rozumie wartości, zasady i cele ubezpieczenia społecznego 1

2 Analizuje demograficzne, ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych w Polsce Wymienia kluczowe akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce Rozumie znaczenie podstawowych pojęć, w tym składaka na ubezpieczenie społeczne, świadczenie z ubezpieczenia społecznego, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, wymiar i waloryzacja świadczenia z ubezpieczenia społecznego Wyjaśnia sposób finansowania ubezpieczenia społecznego w Polsce Przedstawia najistotniejsze rozwiązania w zakresie funkcjonowania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Polsce Przedstawia najistotniejsze rozwiązania w zakresie funkcjonowania ubezpieczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w Polsce Przedstawia najistotniejsze rozwiązania w zakresie funkcjonowania ubezpieczenia wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach METODY I KRYTERIA OCENIANIA: Najważniejszą formą weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się jest egzamin pisemny zawierający kilkanaście pytań otwartych. Student powinien wykazać się umiejętnościami przedstawionymi w rubryce efekty uczenia się. Oznacza to w szczególności znajomość zagadnień teoretycznych i podstaw funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz aspektów związanych ze wspólnotową koordynacją tej dziedziny zabezpieczenia społecznego. SPOSÓB ZALICZENIA: Egzamin pisemny Podstawą zaliczenia konwersatorium jest aktywny udział w zajęciach, w tym przygotowanie prezentacji (praca indywidualna) oraz udział w debacie. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach student może otrzymać 1 punkt (maksymalnie 12 punktów). Prezentacja systemu zabezpieczenia społecznego danego kraju na zajęciach oceniana jest w skali 0 5 punkty (każdy student oceniany jest indywidualnie). Za udział w debacie można otrzymać do 3 punktów. Łącznie można otrzymać 20 punktów. Liczba punktów otrzymana za uczestnictwo w konwersatorium ma wpływ na wynik egzaminu (premia motywacyjna). Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach (łącznie na czterech godzinach zajęć), przy czym nieobecność skutkuje niemożliwością uzyskania punktów za aktywność na danych zajęciach. LITERATURA: G. Ancyparowicz (red.): Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

3 G. Ancyparowicz: Co różni emeryturę klasyczną od kapitałowej?, [w:] Tygodnik Solidarność Nr 38/2012, cz. 1 3 E. Dziubińska-Lechnio, M. Kostrzewa, P. Kostrzewa E. Kowalczyk, E. Skowrońska: Ubezpieczenia społeczne Seria Meritum, WoltersKluwer Polska- ABC, Warszawa 2012 M. Gersdorf, B. Gudowska (red.): Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 J. Grzelińska-Darłak: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, Gaskor, Wrocław 2011 J. Hrynkiewicz (red.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce-10 lat reformowania, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2011 J. Hrynkiewicz (red.): O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012 I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2012 I. Jędrasik-Jankowska, K. Jankowska: Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, LexisNexis, Warszawa 2011 Y. Jorens (ed.): 50 years of social security coordination. Past-present-future. Report of the conference celebrating the 50th Anniversary of the European Coordination of Social Security, Prague, 7 & 8 May 2009, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit E.3, Manuscript completed in May 2009 M. Kawiński: Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 J. Kucharczyk, E. Kuźmicz: Podnoszenie wieku emerytalnego diagnoza potrzeb i rekomendacje na przykładzie Polski i Niemiec, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 A. Mikulec: Efektywność systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach , [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 228/ 2011, s L. Oręziak: OFE w Polsce produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych [w:] Polityka Społeczna Nr 11-12/2012 S. Pieńkowska-Kamieniecka: System zabezpieczenia emerytalnego w Wielkiej Brytanii, [w:] Ubezpieczenia Społeczne Nr 3 (84) 2011 A. Pisulewski: Oddziaływanie systemu emerytalnego na politykę fiskalną w Polsce, [w:] Polityka Społeczna Nr 7/ 2012 A. Siporska: Reforma systemów emerytalnych w Europie Centralnej i Wschodniej, [w:] Ubezpieczenia Społeczne Nr 12/

4 J. Strusińska-Żukowska, B. Gudowska (red.): Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 P. Szukalski: Solidarność pokoleń: dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 K. Ślebzak: Ochrona emerytalnych praw nabytych, Oficyna, Warszawa 2009 B. Wagner, A. Malaka (red.): Ubezpieczenie chorobowe, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Iwonicz Zdrój 2010 A. Wiktorow: Zmiany w ustawowym wieku emerytalnym w Europie: wnioski dla Polski, [w:] Ubezpieczenia Społeczne Nr 11/ 2011 A. Wiktorow: Problemy waloryzacji emerytur i rent w Polsce, [w:] Ubezpieczenia Społeczne Nr 3/2012 J. Witkowski: Nowelizacja przepisów emerytalnych, [w:] Serwis Prawno-Pracowniczy 2012, Nr 29/30 J. Wratny, M. B. Rycak (red.): Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej: księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2011 A. Wypych-Żywicka: Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 M. Żukowski, A. Malaka (red.): Wiek emerytalny, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny 2012 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: Moduł I. Ubezpieczenia społeczne w Polsce Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego W. Szubert: Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987, s (rozdział I. Geneza i ogólne tendencje rozwojowe ubezpieczenia społecznego) M. Kawiński: Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s (rozdział 2. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego) Ubezpieczenie emerytalne w Polsce Literatura I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2012, s (rozdział I. Ryzyko emerytalne) 4

5 L. Oręziak: OFE w Polsce produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych [w:] Polityka Społeczna Nr 11-12/2012, s M. Rymsza: Redystrybucyjna i więziotwórcza funkcja ubezpieczenia społecznego a ewolucja systemu emerytalnego w Polsce, [w] Hrynkiewicz J.(red.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce-10 lat reformowania, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2011, s Ubezpieczenie rentowe w Polsce I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2012, s (rozdział XIX. Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniu rentowym) A. Wilmowska-Pietruszyńska: Kierunki reformowania ubezpieczenia rentowego. Ryzyko niezdolności do pracy, [w] Hrynkiewicz J.(red.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce-10 lat reformowania, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2011, s Ubezpieczenie chorobowe w Polsce Literatura J. Jończyk: Ryzyko pracodawcy związane z chorobą pracownika, [w:] B. Wagner, A. Malaka (red.): Ubezpieczenie chorobowe, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Iwonicz Zdrój 2010, s E. Dziubińska-Lechnio, M. Kostrzewa, P. Kostrzewa E. Kowalczyk, E. Skowrońska: Ubezpieczenia społeczne Seria Meritum, WoltersKluwer Polska- ABC, Warszawa 2012, s (rozdział II. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa: pkt. 2. Zasiłek chorobowy, pkt. 5. Zasiłek macierzyński) Ubezpieczenie wypadkowe w Polsce Literatura E. Dziubińska-Lechnio, M. Kostrzewa, P. Kostrzewa E. Kowalczyk, E. Skowrońska: Ubezpieczenia społeczne Seria Meritum, WoltersKluwer Polska- ABC, Warszawa 2012, s (rozdział XV. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: pkt. 1. Zakres podmiotowy ustawy wypadkowej, pkt. 2. Zakres przedmiotowy ustawy wypadkowej, pkt. 3 Rodzaje wypadków, pkt. 4. Elementy definicji wypadków) J. Grzelińska-Darłak: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, Gaskor, Wrocław 2011, s (część II. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: pkt. 6. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego, pkt. 7. Jednorazowe odszkodowanie, pkt. 8. Inne świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego) Reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po 1989 roku - debata 5

6 J. Hrynkiewicz: Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce po 1989 roku, [w] Hrynkiewicz J.(red.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce-10 lat reformowania, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2011, s G. Uścińska: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.): Polityka społeczna w kryzysie, IPS UW, Warszawa 2009, s T. Szumlicz: Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym, [w:] M. Rymsza (red.): Reformy społeczne. Bilans dekady, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s Szczególne zasady koordynacji stosowane w świadczeniach z tytułu ubezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej T. Bińczycka-Majewska: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE na progu XXI w., [w:] J. Wratny, M. B. Rycak (red.): Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej: księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s S. Roberts: A short history of social security coordination, [w:] Y Jorens: 50 years of Social Security Coordination. Past Present Future, the European Commission, May 2009, s Moduł II. Ubezpieczenia społeczne w perspektywie porównawczej Prezentacje porównawcze dotyczące poszczególnych programów ubezpieczeniowych w wybranych krajach Celem prezentacji jest przedstawienie, w jaki sposób funkcjonują w wybranych krajach poszczególne systemy ubezpieczenia społecznego (Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Stany Zjednoczone). Każde zajęcia w ramach tego modułu składają się z dwóch części prezentacji oraz dyskusji, której celem jest podsumowanie oraz porównanie omówionych rozwiązań w odniesieniu do Polski. Plan prezentacji i pracy pisemnej 1. Historia i powstanie ubezpieczenia na wypadek danego ryzyka w poszczególnych krajach 2. Uwarunkowania społeczne, demograficzne, ekonomiczne i prawne objęcia danego ryzyka socjalnego ubezpieczeniem w poszczególnych krajach 3. Cechy charakterystyczne oraz szczegółowe rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach 4. Nierozwiązane problemy 5. Współczesne reformy i ich przyczyny 6. Rozwiązania dotyczące danego ryzyka w poszczególnych krajach a perspektywa Polski podobieństwa, różnice, wyzwania Ubezpieczenie emerytalne 6

7 Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od bezrobocia Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech (z uwagi na brak perspektywy porównawczej, plan pracy zostanie odpowiednio zmodyfikowany) 7

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie systemów ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii

Finansowanie systemów ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii dr Roman Garbiec Katedra Marketingu Politechnika Częstochowska Finansowanie systemów ubezpieczeń społecznych... 201 Finansowanie systemów ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś

Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś W 80-LECIE UCHWALENIA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WROCŁAW 2013 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo mediów audiowizualnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE Kod u polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenia do

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo