Syllabus. Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ ZDROWIE PUBLICZNE. Liczba godzin dydaktycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Syllabus. Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ ZDROWIE PUBLICZNE. Liczba godzin dydaktycznych"

Transkrypt

1 1 Syllabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ ZDROWIE PUBLICZNE INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D II stopnia - stacjonarne II stopnia - niestacjonarne Podyplomowe Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ). Kod przedmiotu Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne Punkty ECTS 3 Forma zajęć Liczba godzin dydaktycznych Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Część I zagadnienia podstawowe Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Warunki zaliczenia przedmiotu Ogółem Wykłady Seminaria Ćwiczenia obecność na seminariach - aktywny udział w seminariach - przygotowanie pisemnego referatu na wyznaczony temat 5. Zajęcia praktyczne - przygotowanie prezentacji ustnej z 6. Praktyki zawodowe wykorzystaniem multimediów na 7. Samokształcenie 30 wyznaczony temat 8. E learning - pozytywny wynik z egzaminu - test wiedzy INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS) Cele kształcenia C(W)1 C(W)2 Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić) Egzamin Zaliczenie z oceną Zaliczenie przekazanie wiedzy w zakresie genezy oraz miejsca systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia w polityce społecznej w Polsce przekazanie wiedzy w zakresie instytucji ubezpieczenia społecznego w Polsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego struktura organizacyjna i zadania C(W)3 przekazanie wiedzy w zakresie działów ubezpieczenia społecznego C(W)4 przekazanie wiedzy w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego C(W)5 przekazanie wiedzy w zakresie instytucji ubezpieczenia w Polsce: Narodowy Fundusz Zdrowia struktura organizacyjna i zadania C(W)6 przekazanie wiedzy w zakresie zasad ubezpieczenia C(W)7 przekazanie wiedzy o zakresie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia C(W)8 przekazanie wiedzy o zakresie przedmiotowym ubezpieczenia oraz świadczeniach opieki zdrowotnej C(U)1 przygotowanie do weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do poszukiwania informacji i przepisów prawa na temat świadczeń opieki zdrowotnej Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS). Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS). Odniesienie do celów kształcenia (symbol) zna genezę oraz miejsce systemu ubezpieczeń społecznych C(W)1 oraz ubezpieczenia w polityce społecznej w Polsce EK (W)2 zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych C(W)1, C(W)2, C(W)3, C(W)4 zna instytucje ubezpieczenia społecznego w Polsce: Zakład C(W)2 Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego struktura organizacyjna i zadania EK (W)4 zna i potrafi różnicować oraz charakteryzuje działy C(W)3 ubezpieczenia społecznego zna i potrafi różnicować oraz charakteryzuje świadczenia z ubezpieczenia społecznego C(W)4 1

2 2 zna podstawowe elementy ubezpieczenia C(W)5, C(W)6, C(W)7, C(W)8 zna i potrafi opisać instytucję ubezpieczenia w C(W)5 Polsce: Narodowy Fundusz Zdrowia struktura organizacyjna i zadania zna i opisuje zasady ubezpieczenia C(W)6 zna i potrafi różnicować zakres obowiązkowego i C(W)7 dobrowolnego ubezpieczenia 0 zna i potrafi określić zakres przedmiotowy ubezpieczenia C(W)8 oraz potrafi scharakteryzować świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 1 zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych C(W)8, C(U)1, weryfikuje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej C(U)1 interpretuje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej C(U)1 w aspekcie przyznanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego wykazuje aktywną postawę w poszukiwaniu aktualnych informacji i przepisów prawa na temat świadczeń opieki zdrowotnej Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ TP1 Droga do ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce TP2 Zasady powszechnego ubezpieczenia TP3 System ubezpieczeń społecznych w Polsce: Zasady konstrukcyjne oraz ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych TP4 Ubezpieczenie chorobowe - ogólna i szczegółowa TP5 Ubezpieczenie rentowe - ogólna i szczegółowa TP6 Ubezpieczenie wypadkowe - ogólna i szczegółowa TP7 Ubezpieczenie emerytalne - ogólna i szczegółowa TP8 Ubezpieczenie zdrowotne - ogólna i szczegółowa TP9 Podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych. Świadczenie zdrowotne: gwarantowane i niegwarantowane definicja, rodzaje, zakres. Warunki realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: podstawowa opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczne, leczenie szpitalne, programy zdrowotne, świadczenia wysokospecjalistyczne, opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, zaopatrzenie w leki, zaopatrzenie w wyroby medyczne: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning wykład Wykład, samokształcenie Wykład, samokształcenie seminaria seminaria Odniesienie do efektów kształcenia (symbol) 0 EK (W)2 EK (W)

3 3 Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia) Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia Wykaz piśmiennictwa dla studenta Piśmiennictwo podstawowe do 4 pozycji Piśmiennictwo uzupełniające do 4 pozycji Sposób oceny pracy studenta Typ oceny: diagnostyczne (D), podsumowujące (P) praca w studium przypadku,, analiza orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń komputer, rzutnik multimedialny, grafoskop, folie, tablica, kreda (pisaki), materiały źródłowe 1. Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, Nowak-Kubiak J., Łukasik B., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. Komentarz., ABC Wolters Kluwer, Warszawa, Szpor G. (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, Uścińska G. (red.), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, IPiSS, Warszawa, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej. 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ocenianie formujące: wejściówki obejmujące obszary tematyczne zajęć; dyskusje na zajęciach; Ocenianie podsumowujące: ocena pracy pisemnej (na wyznaczony temat) oraz przygotowanie prezentacji ustnej z wykorzystaniem multimediów na wyznaczony temat, aktywność na zajęciach (seminaria), egzamin (wykłady + seminaria) Metody oceny np., test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt Projekt przygotowanie pracy pisemnej na wyznaczony temat oraz przygotowanie prezentacji ustnej z wykorzystaniem multimediów na wyznaczony temat, Kryteria oceny Ocena Definicja lokalna Ocena Definicja ECTS lokalna ECTS 5 Bardzo dobry znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje A Celujący wybitne osiągnięcia 4,5 Ponad dobry bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje B Bardzo dobry powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami 4 Dobry dobra wiedza, umiejętności, kompetencje C Dobry generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów 3,5 Dość dobry zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami D Zadowalający zadowalający, ale ze znaczącymi błędami 3 Dostateczny zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, E Dostateczny wyniki spełniają minimalne kryteria z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS) 2 Niedostateczny niezadowalająca wiedza, umiejętności, FX, F kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS) INFORMACJE DODATKOWE Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania efektu kształcenia dla przedmiotu Numery symboli treści Sposoby prowadzenia zajęć kształcenia realizowanych w umożliwiające osiągnięcie trakcie zajęć założonych efektów Niedostateczny podstawowe braki w opanowaniu materiału Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia kształcenia TP3 wykład, EK (W)2 TP3 wykład, TP3 wykład, EK (W)4 TP3, TP4, TP5, TP6, TP7 wykład, seminaria, praca w, analiza orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń TP3, TP4, TP5, TP6, TP7 wykład, seminaria, praca w, analiza orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń TP1, TP2, TP8, TP9 wykład, seminaria, praca w TP1, TP2 wykład, 3

4 4 TP2 wykład, TP2 wykład, 0 TP2, TP8, TP9 wykład, seminaria, praca w 1 TP2, TP8, TP9 wykład, seminaria, praca w TP8, TP9 seminaria, praca w grupach, praca z materiałami studium przypadku, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9 seminaria, praca w grupach, praca z materiałami studium przypadku, TP2, TP8, TP9 wykład, seminaria, praca w Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami) Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK) Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia zna genezę oraz miejsce systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia w polityce społecznej w Polsce ; S1A_W09 EK (W)2 zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych zna instytucje ubezpieczenia społecznego w Polsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego struktura organizacyjna i zadania EK (W)4 zna i potrafi różnicować oraz charakteryzuje działy ubezpieczenia społecznego zna i potrafi różnicować oraz charakteryzuje świadczenia z ubezpieczenia społecznego zna podstawowe elementy ubezpieczenia zna i potrafi opisać instytucję ubezpieczenia w Polsce: Narodowy Fundusz Zdrowia struktura organizacyjna i zadania zna i opisuje zasady ubezpieczenia ; S1A_W09 ; S1A_W09 ; S1A_W09 4

5 5 zna i potrafi różnicować zakres obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia 0 zna i potrafi określić zakres przedmiotowy ubezpieczenia oraz potrafi scharakteryzować świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych K_U15 ; S1A_W09 ; S1A_W09 M1_U03; S1A_U06; S1A_U08 1 zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych K_U24 ; S1A_W09 M1_U03; M1_U12-13; S1A_U10 weryfikuje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ; S1A_W09 interpretuje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w aspekcie przyznanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego wykazuje aktywną postawę w poszukiwaniu aktualnych informacji i przepisów prawa na temat świadczeń opieki zdrowotnej ; S1A_W09 ; S1A_W09 5

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawowa opieka zdrowotna dr Mariola Seń (wykład) mgr Janina

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu ZJwOZ Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo