ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE"

Transkrypt

1 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008

2 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska ZASIŁKI CHOROBOWE Charakter świadczeń Aktualny stan prawny Podstawowe akty prawne Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy Okresy wypłaty Płatnicy zasiłków chorobowych Składka na ubezpieczenie chorobowe Publicznie dyskutowane propozycje zmian w zakresie obciążenia pracodawców wydatkami z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Ekspertyza Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Umowa społeczna" Projekt nowelizacji Kodeksu pracy - propozycja posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Propozycja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy Standardy międzynarodowe Międzynarodowa Organizacja Pracy - Konwencje nr 102 i nr Dokumenty Rady Europy - Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego i Zrewidowany Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego Rozwiązania w państwach europejskich Analiza statystyczna Propozycje zmian - możliwości zmniejszenia odpowiedzialności i obciążeń pracodawców ; Zmniejszenie liczby dni, za które pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za okres choroby Niewypłacanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za pierwszy dzień każdej nieprzerwanej niezdolności do pracy Przejmowanie przez ZUS wypłaty zasiłków finansowanych z FUS od płatników składek 35 Rozdział II Bożena Balcenak-Paradowska, Hanna Perło, Dorota Bieniasz, Gertruda Uścińska, Małgorzata Rusewicz, Hanna Zalewska ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA ' Charakter świadczeń Aktualny stan prawny Świadczenia z systemu ubezpieczeniowego 39

3 2.2. Przedłużenie ochrony po ustaniu zatrudnienia - bezrobotni Świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa w systemie zaopatrzeniowym Ochrona pracy i opieka zdrowotna nad kobietami w okresie ciąży i połogu Osoby nieuprawnione do świadczeń z tytułu macierzyństwa Projektowane zmiany Projekt rządowy - projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Projekty senackie Projekt poselski Ocena istniejącego systemu i proponowanych zmian : Świadczenia z tytułu macierzyństwa- standardy międzynarodowe...; Rozwiązania w innych krajach ' Analiza statystyczna Propozycje rozwiązań Wprowadzenie okresowego zasiłku macierzyńskiego Zmiana charakteru becikowego" Obniżenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okresy powyżej 18, 20 i 28 tygodni Skutki finansowe etapowego wydłużania wymiaru urlopu macierzyńskiego 60 Rozdział III Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Bieniasz, Hanna Perło, Anna Ruzik ŚWIADCZENIA RODZINNE Charakter świadczeń Aktualny stan prawny Projektowane zmiany Standardy międzynarodowe Rozwiązania w innych krajach Analiza statystyczna Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczeniobiorcy Wsparcie dochodowe samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych Propozycje rozwiązań 80 Rozdział IV Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Charakter świadczeń, Aktualny stan prawny Propozycje publicznie dyskutowane Standardy międzynarodowe, Rozwiązania w innych krajach, Analiza statystyczna Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Propozycje rozwiązań 100

4 Rozdział V ŚWIADCZENIA EMERYTALNE 102 Gertruda Uścińska, Anna Ruzik, Hanna Zalewska 1. Zmiany w zakresie wieku emerytalnego Charakter świadczenia Aktualny stan prawny Propozycje poddane publicznej dyskusji Standardy międzynarodowe Rozwiązania w wybranych krajach europejskich Analiza statystyczna obecnych rozwiązań Propozycje zmian 116 Hanna Zalewska, Gertruda Uścińska, Małgorzata Rusewicz 2. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych Pojęcie waloryzacji Zasady waloryzacji Publicznie dyskutowane propozycje zmian zasad waloryzacji Propozycje zmian mechanizmu waloryzacji świadczeń i ich finansowe skutki 127 Tadeusz Szumlicz 3. Wypłata świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego Problem instytucjonalny wypłaty świadczeń Uwagi o funkcjonowaniu systemu o rozwiązaniach kapitałowych 138 Tadeusz Szumlicz 4. Reforma Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE na tle zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego Ocena dotychczasowej koncepcji dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne w formie IKE Zasadniczo błędna filozofia" IKE Krytyka proponowanych zmian 148 Rozdział VI Bożena Balcerzak-Paradowska, Małgorzata Rusewicz, Dorota Bieniasz, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI ŻYWICIELA RODZINY Charakter świadczeń Aktualny stan prawny Charakter prawny renty rodzinnej Warunki przyznania i wypłaty renty rodzinnej z ubezpieczenia rentowego Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego Jednorazowe odszkodowanie Rozstrzygnięcia wspólne dla renty rodzinnej wypadkowej oraz dla jednorazowego odszkodowania Dodatek dla sieroty zupełnej Zasiłek pogrzebowy 163

5 3. Publicznie dyskutowane propozycje dotyczące świadczeń w razie śmierci żywiciela rodziny Standardy międzynarodowe Rozwiązania w innych krajach Analiza statystyczna Propozycje zmian i ich skutki finansowe Podwyższenie minimalnego wieku wymaganego do przyznania renty rodzinnej dla wdowy lub wdowca Wprowadzenie dodatku do renty rodzinnej dla dzieci będących półsierotami Wprowadzenie wyższego wymiaru rent rodzinnych.' Skutki finansowe 176 Rozdział VII Gertruda Uścińska, Andrzej Szybkie, Hanna Zalewska ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH Charakter prawny ochrony z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej Aktualny stan prawny Podstawowe regulacje Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego Zakres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego w systemie powszechnym w Polsce Publicznie dyskutowane propozycje dotyczące zakresu osobowego ubezpieczenia wypadkowego i możliwości wprowadzenia dobrowolnego ubezpieczenia Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe w świetle standardów europejskich Standardy MOP i Rady Europy Rozwiązania w wybranych krajach europejskich Analiza statystyczna obecnych rozwiązań Propozycje rozwiązań oraz skutki finansowe Propozycje rozwiązań na przyszłość Skutki finansoweniektórych proponowanych rozwiązań 201 Rozdział VIII Anna Wilmowska, Dionizy Bilski, Andrzej Kwolek, Małgorzata Rusewicz, Andrzej Szybkie ORZECZNICTWO LEKARSKIE I REHABILITACJA W ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Istota orzecznictwa lekarskiego Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym Ewolucja rozwiązań Zmiany wprowadzane od 1996 roku Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą Aktualny stan prawny Proponowane zmiany 216

6 4. Rola rehabilitacji w zapobieganiu niepełnosprawności Proponowane zmiany Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności Aktualny stan prawny Instytucje stosujące orzecznictwo Orzecznictwo o długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej naruszeniem sprawności organizmu (niepełnosprawnością) Stan aktualny Sądowe postępowanie odwoławcze w orzecznictwie o niepełnosprawności i niezdolności do pracy Wpływ instytucji zabezpieczenia społecznego na orzecznictwo lekarskie realizowane na ich potrzeby Systemy orzecznictwa lekarskiego w innych krajach Przegląd rozwiązań funkcjonujących w zakresie orzecznictwa lekarskiego w wybranych krajach europejskich Konkluzje Propozycje zmian dotyczących orzecznictwa lekarskiego Propozycje o charakterze ogólnym Propozycje w zakresie orzecznictwa o długotrwałej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności Propozycje w zakresie orzecznictwa o długotrwałej częściowej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności Propozycje w zakresie orzecznictwa o długotrwałej całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności Propozycje w zakresie orzecznictwa o niezdolności do samodzielnej egzystencji Propozycje w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności dorosłych Propozycje w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności dzieci Propozycje w zakresie wykraczającym poza zagadnienia orzecznictwa lekarskiego, chociaż z nim związane Konkluzje Rekomendacje 250 Rozdział IX Anna Wilmowska, Piotr Błędowski ZAŁOŻENIA DO UBEZPIECZENIA PIELĘGNACYJNEGO Ubezpieczenie społeczne pielęgnacyjne - idea i propozycje rozwiązań Uwagi ogólne Propozycje dotyczące społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego Propozycje dotyczące stopni niesamodzielności Świadczeniodawcy w ubezpieczeniu pielęgnacyjnym Świadczenia dla osób niesamodzielnych Kasa Ubezpieczenia Pielęgnacyjnego Krajowa Rada ds. Osób Niesamodzielnych Składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne Uwagi dodatkowe 271

7 10 Spis treści Rozdział X Ewa Brożyna, Andrzej Barczyński, Ewa Giermanowska AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ANALIZA ROZWIĄZAŃ. PROPOZYCJE NA PRZYSZŁOŚĆ Polityka społeczna państwa wobec osób niepełnosprawnych Warsztaty terapii zajęciowej i turnusy rehabilitacyjne Zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej Wsparcie osób niepełnosprawnych w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych System finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych : Wsparcie państwa dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń, adaptacji lub nabycia urządzeń Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy i kosztów płacy osoby niepełnosprawnej Zwolnienia z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne pracowników będących osobami niepełnosprawnymi Realne bariery wstrzymujące aktywizację zawodową niepełnosprawnych Bariery zatrudniania młodzieży niepełnosprawnej Rekomendacje Propozycja zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Jakie są główne zagrożenia dla systemu i dlaczego zmiany są konieczne? Postulowane kierunki zmian w modelu organizacji i wsparcia finansowego Propozycje zmian systemowych 316 SUMMARY 321 LITERATURA 324 DOKUMENTY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE 330

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział:

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: U Z A S A D N I E N I E Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: Ważne dla przyszłości Polski jest uniknięcie zagrożeń demograficznych. Oznacza to potrzebę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie Tablica 2. Dochody budżetu państwa Wyszczególnienie 2013 2014 2015 pw Projekt 1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM 279.151.205 286.200.447 297.252.925 1. Dochody podatkowe, w tym: 241.650.924 257.963.401 269.820.001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo