REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Partnerów w Programie Afiliacyjnym Creamfinance, organizowanym przez TRM LIMITED Limited z siedzibą w Irish Town, przy ul. Suite 3, Second Floor, Icom House, Gibraltar, Numer rejestrowy: , Numer REID: GIKO , Numer identyfikacji podatkowej , (dalej jako TRM LIMITED ), która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa udzielania pożyczek osobom fizycznym na rzecz Creamfinance Poland Sp. z o.o.; Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy dotyczącej wsparcia TRM LIMITED przez PARTNERÓW w zakresie pozyskiwania nabywców produktów pożyczkowych Creamfinance Poland Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady udziału PARTNERA w Programie Afiliacyjnym TRM LIMITED, który jest wykorzystywany do promocji produktów pożyczkowych Creamfinance Poland Sp. z o.o. 1.2 Uczestnictwo PARTNERA w Programie Afiliacyjnym rozpoczyna się z dniem akceptacji niniejszego Regulaminu oraz umieszczenia przez PARTNERA w jego Serwisie informacji o ofercie pożyczkowej Creamfinance Poland Sp. z o.o.oraz hiperłącza (odnośnika) przekierowującego Użytkowników z Serwisu PARTNERA do Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o.oraz pozwalającego zapisać to przekierowanie w systemie bazy danych. 1.3 TRM LIMITED zapewni PARTNEROWI odnośniki w formie łączy tekstowych, banerów, formularzy lub katalogów produktów, przy czym PARTNER nie ma prawa modyfikacji odnośników otrzymanych od TRM LIMITED. 1.4 Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego TRM LIMITED jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieni u formularza rejestracyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną do TRM LIMITED. 1.5 Wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną do TRM LIMITED jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 2. DEFINICJE Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie: 2.1 Program Afiliacyjny oznacza realizowany przez TRM LIMITED program marketingowy, w ramach którego PARTNER wykonuje czynności opisane w niniejszym Regulaminie, zmierzające do pozyskania nabywców produktów pożyczkowych Creamfinance Poland Sp. z o.o., na zasadach i w zamian za wynagrodzenie opisane w niniejszym Regulaminie; 2.2 Użytkownik (niepotwierdzony lead) oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu PARTNERA, która zostaje przekierowana do Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o. poprzez

2 Odnośnik zapewniany przez TRM LIMITED, spełniającą warunki określone w Ramowej Umowie Pożyczki Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.3 Serwis PARNTERA oznacza stronę internetową zgłoszoną przez PARTNERA do udział w Programie Afiliacyjnym, której wyłącznym właścicielem jest PARTNER i która będzie udostępniana TRM LIMITED do zamieszczania Odnośników; 2.4 Serwis Creamfinance Poland Sp. z o.o. oznacza stronę internetową pod adresem lub inną stronę wskazaną PARTNEROWI przez TRM LIMITED; 2.5 Odnośnik (tracking link) - oznacza hiperłącze przekierowujące użytkownika z Serwisu PARTNERA do Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.6 Pozyskany Użytkownik (lead) oznacza Użytkownika, który przez Odnośnik zostaje przekierowany i dokonał skutecznej rejestracji w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o. tj. wypełnił Formularz Internetowy w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o. oraz wpłacił opłatę rejestracyjną w kwocie wynikającej z tabeli opłat zamieszczonej w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.7 Klient oznacza Pozyskanego Użytkownika, który nabył Produkt od Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.8 Produkty oznaczają produkty pożyczkowe znajdujące się w ofercie Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.9 Formularz Internetowy oznacza elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki znajdujący w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.10 Prowizja - oznacza ustalone w niniejszym Regulaminie wynagrodzenie PARTNERA z tytułu wykonywania czynności objętych zakresem niniejszego Regulaminu; 2.11 Materiały Reklamowe oznaczają materiały graficzne/tekstowe (np. banery elektroniczne, linki, opis Produktów, etc.) udostępnione PARTNEROWI przez TRM LIMITED wraz z Odnośnikiem, w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu. 3. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA 3.1 Przystępując do Programu Afiliacyjnego PARTNER oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Serwisu PARTNERA. Mając na uwadze powyższe, PARTNER zobowiązuje się niezwłocznie poinformować TRM LIMITED o jakichkolwiek zmianach właścicielskich odnośnie Serwisu PARTNERA. 3.2 Zgłoszenie przez PARTNERA kolejnego serwisu oraz podjęcie za pośrednictwem tego kolejnego serwisu działań objętych zakresem niniejszego Regulaminu, wymagać będzie zgłoszenia tego kolejnego serwisu do TRM LIMITED na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i tylko skuteczne zgłoszenie uprawnia PARTNERA do uzyskania Prowizji z tytułu czynności wykonanych za pośrednictwem kolejnego serwisu. 3.3 PARTNER zobowiązuje się w okresie brania udziału w Programie Afiliacyjnym zamieszczać w Serwisie PARTNERA Odnośnik oraz Materiały Reklamowe otrzymane od TRM LIMITED, w sposób

3 uprzednio uzgodniony z TRM LIMITED. PARTNER zobowiązuje się do korzystania tylko z materiałów marketingowych (teksty, banery, HTML, Flash, formularze itp.), dostarczonych TRM LIMITED i obowiązkowo zaopatrzonych w odnośniki (trackinglinks), które są niezbędne do pomiaru wyników w Internecie, w przeciwnym razie TRM LIMITED nie będzie miało możliwości ustalenia wysokości Prowizji PARTNERA. Dostarczone kody źródłowe nie mogą być zmieniane i powinny być stosowane wyłącznie na powierzchniach reklamowych Serwisu PARTNERA. 3.4 Przekazywanie jakichkolwiek Materiałów Reklamowych lub Odnośników osobom trzecim przez PARTNERA wymaga wyrażenia uprzedniej zgody przez TRM LIMITED w formie pisemnej. 3.5 Podczas wyświetlania Odnośnika oraz Materiałów Reklamowych w Serwisie PARTNERA, PARTNER musi posiadać odpowiednie prawa do prowadzenia działań marketingowych na powierzchni reklamowej. 3.6 PARTNER zobowiązuje się do prezentowania aktualnych Materiałów Reklamowych oraz zgodnych z nimi aktualnych informacji o Produktach w Serwisie PARTNERA. PARTNER nie ma prawa ingerować w treść lub kształt Materiałów Reklamowych, a także tworzyć nowych form graficznych bez pisemnej zgody TRM LIMITED, pod rygorem wykluczenia PARTNERA z Programu Afiliacyjnego przez TRM LIMITED ze skutkiem natychmiastowym. 3.7 PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Użytkowników oraz wszelkich innych osób, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 3.8 Strony ustalają, że zakazane jest podejmowania przez PARTNERA następujących działań: a) jakiegokolwiek wykorzystywania, modyfikacji, zamieszczania, w szczególności w wyszukiwarkach i stronach internetowych bez uprzedniej akceptacji TRM LIMITED dotyczącej treści, miejsca i sposobu użycia znaku towarowego i nazwy LENDON i Creamfinance Poland Sp. z o.o., jakichkolwiek ich odmian, mutacji oraz skojarzeń; b) wprowadzania w błąd Użytkowników Serwisu PARTNERA w zakresie informacji o Produktach; c) umieszczania Odnośników w innym miejscu niż zaakceptowane przez TRM LIMITED; d) uzależniania możliwości skorzystania z Produktów od dokonania czynności niepowiązanych z Creamfinance Poland Sp. z o.o.(np. zakup, wpłata, rejestracja, usługa na PARTNERA), za wyjątkiem sytuacji, kiedy TRM LIMITED wyraził na takie czynności zgodę na piśmie; e) oferowania korzyści materialnej lub niematerialnej nie oferowanej przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.w zamian za rejestrację przez Użytkownika w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o. lub skorzystanie z Produktu; f) występowania w imieniu lub podszywania się pod TRM LIMITED lub Creamfinance Poland Sp.z o.o.; g) stwarzania pozorów lub sztucznego kreowania zainteresowania Użytkowników Produktami;

4 h) dokonywania rejestracji w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.i tym samym tworzenia podstawy do naliczenia Prowizji, w szczególności poprzez: samodzielne wypełnianie formularzy rejestracyjnych Creamfinance Poland Sp. z o.o.danymi Użytkowników, podawanie nieprawdziwych danych w formularzach rejestracyjnych Creamfinance Poland Sp. z o.o., podawanie nieprawdziwych informacji nt. celu wypełnienia formularza rejestracyjnego Creamfinance Poland Sp. z o.o.lub skorzystania z Produktu; i) zautomatyzowane generowanie odsłon, kliknięć, pozyskanych klientów i sprzedaży za pośrednictwem systemów technicznych; j) wysyłania masowej niezamówionej informacji (tzw. spam) dotyczącej Produktów, Materiałów Reklamowych lub Odnośników. 3.9 Dopuszczenie się przez PARTNERA, któregokolwiek z działań opisanych w ust. 3.8 powyżej uprawnia TRM LIMITED do wykluczenia PARTNERA z Programu Afiliacyjnego ze skutkiem natychmiastowym Strony uznawać będą za rażące naruszenie przez PARTNERA zapisów niniejszego Regulaminu, uprawniające TRM LIMITED do wykluczenia PARTNERA z Programu Afiliacyjnego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: a) nazwa domeny lub treści Serwisu PARTNERA są niezgodne z prawem polskim lub normami obyczajowymi, w szczególności: - są powiązane z pornografią, z użyciem przemocy, z wykorzystywaniem zwierząt; - są obraźliwe, oszczercze lub naruszają dobre imię osoby lub osób, nawołują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami; - naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną, w szczególności udostępniają w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też promują czy zachęcają do łamania praw autorskich; b) nazwa lub treści Serwisu PARTNERA naruszają dobry wizerunek TRM LIMITED, Creamfinance Poland Sp. z o.o. i marki LENDON; c) nazwa domeny lub treści Serwisu PARTNERA mają znamiona działań nieuczciwej konkurencji; d) nazwa domeny Serwisu PARTNERA jest zarezerwowana przez inny podmiot lub PARTNER nie ma pełni praw do domeny (prawo do domeny powinno być udowodnione na wezwanie TRM LIMITED); e) treści Serwisu PARTNERA są przygotowane niedbale, zawierają błędy (językowe, stylistyczne, ortograficzne, logiczne) i nie przedstawiają wartości merytorycznej dla Użytkownika; f) treści Serwisu PARTNERA naruszają regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne; g) narusza reguły i dobre praktyki wskazywane przez Google we wskazówkach dla Webmasterów;

5 h) udostępnia wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy lub hiperłącza do nich; i) PARTNER podjął działania szkodzące TRM LIMITED, Creamfinance Poland Sp. z o.o. lub marki LENDON, bez względu na formę tych działań PARTNER nie jest umocowany do składania w imieniu i/lub na rzecz TRM LIMITED jakichkolwiek oświadczeń, ani też nie jest umocowany do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i/lub na rzecz TRM LIMITED Strony ustalają ponadto, że PARTNER nie jest uprawniony do odbierania na swój rachunek od Klientów jakichkolwiek płatności związanych z zawieranymi umowami pożyczki ani dokonywać jakichkolwiek wpłat w imieniu lub zamiast Klienta. Wszelkie płatności wynikające z zawartych przez Klientów umów pożyczki winny być dokonywane bezpośrednio przez Klienta na rachunek bankowy wskazany przez TRM LIMITED PARTNER nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w ofercie Creamfinance Poland Sp. z o.o., w tym w szczególności zabronione jest pobieranie przez PARTNERA od Klientów jakichkolwiek opłat, prowizji lub innych należności w zamian za udzielenie pożyczki przez Creamfinance Poland Sp. z o.o PARTNER nie ma prawa używania w kampaniach AdWords słów bandowych (tzn. słowa odpowiadające zapytaniom zawierającym nazwę LENDON, CREAMFINANCE, RETINO, EXTRAPORTFEL, TRM LIMITED) PARTNER oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez TRM LIMITED, znajdującym się w serwisie TRM LIMITED i akceptuje punkty w nim zawarte Przeniesienie przez PARTNERA praw i obowiązków wynikających z udziału w Programie Afiliacyjnym na podmiot trzeci wymaga uprzedniej zgody TRM LIMITED wyrażonej w formie pisemnej. 4. PRAWA I OBOWIĄZKI TRM LIMITED 4.1 TRM LIMITED zobowiązuje się do udostępnienia PARTNEROWI Materiałów Reklamowych oraz Odnośników do umieszczania ich w Serwisie PARTNERA. 4.2 TRM LIMITED ma prawo nieograniczonej aktualizacji Materiałów Reklamowych oraz Odnośników, przy czym aktualizacje te są wiążące dla PARTNERA od momentu otrzymania powiadomienia drogą elektroniczną i od tego momentu PARTNER zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie zaktualizowanymi Materiałami Reklamowymi/Odnośnikami. 4.3 W przypadku wykorzystywania Programu Afiliacyjnego, Materiałów Reklamowych lub Odnośników niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub w sposób naruszający przepisy prawa, godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, TRM LIMITED zastrzega sobie prawo do wykluczenia PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym ze skutkiem natychmiastowym.

6 4.4 TRM LIMITED ma prawo do kontrolowania funkcjonowania Programu Afiliacyjnego w Serwisie PARTNERA. Jeżeli stwierdzi brak Odnośników i/lub Materiałów Reklamowych lub nieodpowiednie ich użycie ma prawo do wykluczenia PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym w trybie natychmiastowym. 4.5 W przypadku negatywnej weryfikacji pod względem zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie TRM LIMITED może zawiesić udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian przez PARTNERA, a w przypadku braku współpracy PARTNERA we wprowadzaniu tych zmian ma prawo wykluczenia PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym ze skutkiem natychmiastowym. 4.6 TRM LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za błędy/zakłócenia/przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o Przez zgodę na udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym TRM LIMITED nie gwarantuje wyłączności PARTNEROWI i zastrzega sobie możliwości dopuszczenia do udziału w Programie Afiliacyjnym dowolnej ilości PARTNERÓW o profilu działalności identycznym (lub podobnym), na co PARTNER przystępując do Programu Afiliacyjnego wyraża zgodę. 4.8 TRM LIMITED ma prawo przeniesienia praw i obowiązków (całości lub części) wynikających Programu Afiliacyjnego z na dowolny podmiot trzeci, bez konieczności uzyskania zgody PARTNERA. 5. WYNAGRODZENIE 5.1 Wyłączną podstawą do uzyskania Prowizji przez PARTNERA jest: CPS (Cost-Per-Sale): każdorazowe nabycie przez Pozyskanego Użytkownika Produktu poprzez Serwis Creamfinance Poland Sp. z o.o.(od tego momentu Użytkownika Pozyskanego uważa się za Klienta w rozumieniu niniejszego Regulaminu), niezwłocznie (maksymalnie w okresie 30 dni) po: (1) wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Internetowego w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.oraz (2) wpłaceniu przez Użytkownika opłaty rejestracyjnej w kwocie wynikającej z tabeli opłat zamieszczonej w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.(od tego momentu Użytkownika uważa się za Pozyskanego Użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu), przy czym Strony ustalają, że uprawniające do Prowizji jest wyłącznie pierwsze nabycie Produktu przez danego Klienta i jakiekolwiek późniejsze nabycie Produktu przez danego Klienta lub przedłużenie okresu spłaty, nie będzie uprawniać PARTNERA do uzyskania Prowizji. 5.2 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że Program Afiliacyjny uregulowany w niniejszym Regulaminie nie przewiduje wynagrodzenia typu CPL (Cost-Per-Lead), przewidującego naliczenie Prowizji z tytułu otwarcia Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o.przez Użytkownika za pomocą Odnośnika znajdującego się w Serwisie PARTNERA, nie skutkujące nabyciem przez Użytkownika/Pozyskanego Użytkownika Produktu poprzez Serwis Creamfinance Poland Sp. z o.o.

7 5.3 Wysokość Prowizji (w kwocie brutto) ustalana jest indywidualnie z każdym z PARTNERÓW w momencie rejestracji PARTNERA w Programie Afiliacyjnym. 5.4 Prowizja, o której mowa w ust. 5.1 powyżej nie będzie należna w przypadku, gdy podstawowe dane Użytkownika takiej jak: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres znajdują się już w bazie klientów Creamfinance Poland Sp. z o.o Przed wypłatą Prowizji, TRM LIMITED zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzedaży według kryteriów określonych w zleceniu dla PARTNERA i do anulowania płatności w przypadku ich niespełnienia. 5.6 Wypłaty Prowizji następować będą po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą obliczenia Prowizji jest rozliczenie przygotowane przez TRM LIMITED i przesłane do PARTNERA w formie elektronicznej w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 5.7 Prowizja będzie wypłacana PARTNEROWI na podstawie prawidłowo wystawionej przez PARTNERA faktury VAT (ze stawką VAT 0% - tzw. odwrotne obciążenie) wystawionej przez PARTNERA na rzecz TRM LIMITED po otrzymaniu rozliczenia, o którym mowa w ust powyżej, przy czym faktura, o której mowa powyżej zostanie wystawiona przez PARTNERA w języku angielskim i zawierać będzie termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury TRM LIMITED. W przypadku wystawienia przez PARTNERA błędnej faktury, wymagane będzie dokonanie jej korekty przez PARTNERA, z zastrzeżeniem, że termin płatności faktury liczony jest nie wcześniej niż po otrzymaniu przez TRM LIMITED skorygowanej faktury. 5.8 Warunkiem realizacji płatności Prowizji jest osiągnięcie kwoty minimalnej w wysokości zł (trzy tysiące złotych) w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy kwota minimalna nie zostanie osiągnięta, wypłata następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym limit minimalny został osiągnięty. W przypadku braku płatności, saldo prowizji jest przenoszone na następny miesiąc. 5.9 Od momentu zaprzestania udziału PARTNERA w Programie Afiliacyjnym wynagrodzenie przestaje być naliczane, nawet w przypadku, gdyby PARTNER jeszcze nie usunął danych Odnośników i Materiałów Reklamowych z Serwisu PARTNERA Poza Prowizją wskazaną w niniejszym Rozdziale 5, PARTNEROWI nie przysługuje z tytułu udziału w Programie Afiliacyjnym żadne inne wynagrodzenie. PARTNER potwierdza, iż wynagrodzenie określone w Rozdziale 5 w całości wyczerpuje jego roszczenia wobec TRM LIMITED PARTNER nie ma prawa żądania zaliczki na poczet wynagrodzenia Strony wyrażają zgodę na otrzymywanie prawidłowo wystawionych (zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług Art. 106m i Art. 106n) faktur elektronicznych oraz rachunków elektronicznych w postaci pliku.pdf lub.jpg Uprawnienia do wynagrodzenia nie mogą być przeniesione przez PARTNERA na osobę trzecią.

8 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 6.1 Regulamin obowiązuje bezterminowo. 6.2 TRM Limited zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy PARTNER zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym wygasa O zmianach Regulaminu TRM Limited będzie powiadamiał PARTNERA drogą elektroniczną, na wskazany przez PARTNERA w formularzu rejestracyjnym adres W każdym momencie TRM Limited oraz PARTNEROWI przysługuje prawo do zaprzestania współpracy w ramach Programu Afiliacyjnego bez podania przyczyny z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym stosowne oświadczenie zostało skutecznie dostarczone drugiej ze stron. 6.5 TRM LIMITED ma prawo wykluczyć PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w każdym przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu przez PARTNERA. 6.5 Niezwłocznie po zakończeniu udziału w Programie Afiliacyjnym PARTNER jest zobowiązany do usunięcia wszystkich Odnośników oraz Materiałów Reklamowych z Serwisu PARTNERA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych. 6.6 TRM LIMITED zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości. 7. DANE OSOBOWE 7.1 PARTNER nie ma prawa przetwarzanie danych osobowych Użytkowników/Klientów, uzyskiwanych przez TRM LIMITED lub LENDON. 7.2 PARTNER ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własne potrzeby wyłącznie w przypadku, jeżeli uzyska od danej osoby odrębną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Jeżeli PARTNER uzyska od danej osoby zgodę na przetwarzanie danych osobowych tej osoby w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, PARTNER będzie administratorem uzyskanych w ten sposób danych i będzie wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich związanych z tym obowiązków, jak również ewentualne konsekwencje związane z niewykonaniem tych obowiązków. 7.3 Zgoda TRM LIMITED na udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym nie stanowi powierzenia PARTNEROWI przez TRM LIMITED do przetwarzania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów. Ponadto, w ramach udziału w Programie Afiliacyjnym PARTNER nie uzyskuje żadnego prawa do wglądu w dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów. 8. POUFNOŚĆ

9 8.1 Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o przedmiocie i warunkach Programu Afiliacyjnego oraz niewykorzystywania w celach innych niż wykonywanie Programu Afiliacyjnego jakichkolwiek danych zebranych w związku z wykonywaniem Programu Afiliacyjnego, chyba że konieczność udostępnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia właściwego organu władzy publicznej. 8.2 Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne, o których mowa w niniejszym Rozdziale 8 członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nich zobowiązań i obowiązków na podstawie Programu Afiliacyjnego lub dochodzenia roszczeń z niego wynikających, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym Rozdziale. 8.3 Obowiązki wynikające z niniejszego punktu wiążą Strony również po zakończeniu współpracy w ramach Programu Afiliacyjnego,. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 PARTNER wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Afiliacyjnego na podany w formularzu rejestracyjnym adres PARTNERA. 9.2 Współpraca uregulowana w niniejszym Regulaminie podlega prawu polskiemu. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności co do zasad odpowiedzialności PARTNERA oraz TRM LIMITED, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 9.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Regulaminem TRM LIMITED oraz PARTNER zobowiązują się rozstrzygać, w pierwszej kolejności w drodze porozumienia. W razie nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od pisemnego zawiadomienia Strony przez drugą Stronę o powstaniu sporu, każda ze Stron może wnieść powództwo w sprawie do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla TRM LIMITED. 9.4 Preambuła oraz załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA

Regulamin Programu Partnerskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA Regulamin Programu Partnerskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA Spis treści I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 II. DEFINICJE... 2 III. REGULAMIN... 3 IV. ZAWARCIE UMOWY I ZMIANA DANYCH... 3 V. PRAWA, OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 06.05.2014 r. Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu EcoFirma

Regulamin Programu EcoFirma Regulamin Programu EcoFirma Program EcoFirma to największy w Polsce program certyfikujący skierowany na ochronę środowiska. Celem programu jest wspieranie i promocja firm wyróżniających się działaniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 02.03.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Intymnosc.pl

Regulamin Programu Partnerskiego Intymnosc.pl Regulamin Programu Partnerskiego Intymnosc.pl 1 Definicje podstawowe 1. Program: Program Partnerski Intymnosc.pl 2. Regulamin: Niniejszy Regulamin 3. Organizator: P.U.H. KA-JA Jacek Stempin, ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO (Umowa Partnerska dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)

UMOWA O DZIEŁO (Umowa Partnerska dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) UMOWA O DZIEŁO (Umowa Partnerska dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) Zawarta w dniu. (data) w (miejscowość), pomiędzy: PUH Ka-Ja Jacek Stempin, z siedzibą przy ul. Rybackiej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i Alior Sync

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i Alior Sync Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i Alior Sync Regulamin obowiązuje od 24.02.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank i Alior Sync,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy

Regulamin współpracy Wydawcy Regulamin współpracy Wydawcy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą oraz CUBE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 19A, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GWARANCJA RZETELNOŚCI. obowiązujący od 01.01.2014r. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie

REGULAMIN PROGRAMU GWARANCJA RZETELNOŚCI. obowiązujący od 01.01.2014r. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie REGULAMIN PROGRAMU GWARANCJA RZETELNOŚCI obowiązujący od 01.01.2014r. 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie 1. PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NOTUS ONLINE

Regulamin Programu Partnerskiego NOTUS ONLINE Regulamin Programu Partnerskiego NOTUS ONLINE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego NOTUS ONLINE, stworzonego przez Dom Kredytowy NOTUS S.A., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI Postanowienia ogólne 1 1. Celem Konkursu TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie do rozliczenia się z podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Byczekcash.pl

Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin współpracy z Wydawcą a programem partnerskim Byczekcash" 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Firmą Tyvent z siedzibą: ul. Gdyńska 43, 05-200

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy TeleInfo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 41 lok. II p., kod pocztowy 00-519, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument ( Warunki Uczestnictwa lub Regulamin ) określa zasady funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Miejsce na pieczątkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Epanel.pl jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej. 1.2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo