REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Partnerów w Programie Afiliacyjnym Creamfinance, organizowanym przez TRM LIMITED Limited z siedzibą w Irish Town, przy ul. Suite 3, Second Floor, Icom House, Gibraltar, Numer rejestrowy: , Numer REID: GIKO , Numer identyfikacji podatkowej , (dalej jako TRM LIMITED ), która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa udzielania pożyczek osobom fizycznym na rzecz Creamfinance Poland Sp. z o.o.; Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy dotyczącej wsparcia TRM LIMITED przez PARTNERÓW w zakresie pozyskiwania nabywców produktów pożyczkowych Creamfinance Poland Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady udziału PARTNERA w Programie Afiliacyjnym TRM LIMITED, który jest wykorzystywany do promocji produktów pożyczkowych Creamfinance Poland Sp. z o.o. 1.2 Uczestnictwo PARTNERA w Programie Afiliacyjnym rozpoczyna się z dniem akceptacji niniejszego Regulaminu oraz umieszczenia przez PARTNERA w jego Serwisie informacji o ofercie pożyczkowej Creamfinance Poland Sp. z o.o.oraz hiperłącza (odnośnika) przekierowującego Użytkowników z Serwisu PARTNERA do Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o.oraz pozwalającego zapisać to przekierowanie w systemie bazy danych. 1.3 TRM LIMITED zapewni PARTNEROWI odnośniki w formie łączy tekstowych, banerów, formularzy lub katalogów produktów, przy czym PARTNER nie ma prawa modyfikacji odnośników otrzymanych od TRM LIMITED. 1.4 Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego TRM LIMITED jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieni u formularza rejestracyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną do TRM LIMITED. 1.5 Wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną do TRM LIMITED jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 2. DEFINICJE Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie: 2.1 Program Afiliacyjny oznacza realizowany przez TRM LIMITED program marketingowy, w ramach którego PARTNER wykonuje czynności opisane w niniejszym Regulaminie, zmierzające do pozyskania nabywców produktów pożyczkowych Creamfinance Poland Sp. z o.o., na zasadach i w zamian za wynagrodzenie opisane w niniejszym Regulaminie; 2.2 Użytkownik (niepotwierdzony lead) oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu PARTNERA, która zostaje przekierowana do Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o. poprzez

2 Odnośnik zapewniany przez TRM LIMITED, spełniającą warunki określone w Ramowej Umowie Pożyczki Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.3 Serwis PARNTERA oznacza stronę internetową zgłoszoną przez PARTNERA do udział w Programie Afiliacyjnym, której wyłącznym właścicielem jest PARTNER i która będzie udostępniana TRM LIMITED do zamieszczania Odnośników; 2.4 Serwis Creamfinance Poland Sp. z o.o. oznacza stronę internetową pod adresem lub inną stronę wskazaną PARTNEROWI przez TRM LIMITED; 2.5 Odnośnik (tracking link) - oznacza hiperłącze przekierowujące użytkownika z Serwisu PARTNERA do Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.6 Pozyskany Użytkownik (lead) oznacza Użytkownika, który przez Odnośnik zostaje przekierowany i dokonał skutecznej rejestracji w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o. tj. wypełnił Formularz Internetowy w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o. oraz wpłacił opłatę rejestracyjną w kwocie wynikającej z tabeli opłat zamieszczonej w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.7 Klient oznacza Pozyskanego Użytkownika, który nabył Produkt od Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.8 Produkty oznaczają produkty pożyczkowe znajdujące się w ofercie Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.9 Formularz Internetowy oznacza elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki znajdujący w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.; 2.10 Prowizja - oznacza ustalone w niniejszym Regulaminie wynagrodzenie PARTNERA z tytułu wykonywania czynności objętych zakresem niniejszego Regulaminu; 2.11 Materiały Reklamowe oznaczają materiały graficzne/tekstowe (np. banery elektroniczne, linki, opis Produktów, etc.) udostępnione PARTNEROWI przez TRM LIMITED wraz z Odnośnikiem, w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu. 3. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA 3.1 Przystępując do Programu Afiliacyjnego PARTNER oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Serwisu PARTNERA. Mając na uwadze powyższe, PARTNER zobowiązuje się niezwłocznie poinformować TRM LIMITED o jakichkolwiek zmianach właścicielskich odnośnie Serwisu PARTNERA. 3.2 Zgłoszenie przez PARTNERA kolejnego serwisu oraz podjęcie za pośrednictwem tego kolejnego serwisu działań objętych zakresem niniejszego Regulaminu, wymagać będzie zgłoszenia tego kolejnego serwisu do TRM LIMITED na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i tylko skuteczne zgłoszenie uprawnia PARTNERA do uzyskania Prowizji z tytułu czynności wykonanych za pośrednictwem kolejnego serwisu. 3.3 PARTNER zobowiązuje się w okresie brania udziału w Programie Afiliacyjnym zamieszczać w Serwisie PARTNERA Odnośnik oraz Materiały Reklamowe otrzymane od TRM LIMITED, w sposób

3 uprzednio uzgodniony z TRM LIMITED. PARTNER zobowiązuje się do korzystania tylko z materiałów marketingowych (teksty, banery, HTML, Flash, formularze itp.), dostarczonych TRM LIMITED i obowiązkowo zaopatrzonych w odnośniki (trackinglinks), które są niezbędne do pomiaru wyników w Internecie, w przeciwnym razie TRM LIMITED nie będzie miało możliwości ustalenia wysokości Prowizji PARTNERA. Dostarczone kody źródłowe nie mogą być zmieniane i powinny być stosowane wyłącznie na powierzchniach reklamowych Serwisu PARTNERA. 3.4 Przekazywanie jakichkolwiek Materiałów Reklamowych lub Odnośników osobom trzecim przez PARTNERA wymaga wyrażenia uprzedniej zgody przez TRM LIMITED w formie pisemnej. 3.5 Podczas wyświetlania Odnośnika oraz Materiałów Reklamowych w Serwisie PARTNERA, PARTNER musi posiadać odpowiednie prawa do prowadzenia działań marketingowych na powierzchni reklamowej. 3.6 PARTNER zobowiązuje się do prezentowania aktualnych Materiałów Reklamowych oraz zgodnych z nimi aktualnych informacji o Produktach w Serwisie PARTNERA. PARTNER nie ma prawa ingerować w treść lub kształt Materiałów Reklamowych, a także tworzyć nowych form graficznych bez pisemnej zgody TRM LIMITED, pod rygorem wykluczenia PARTNERA z Programu Afiliacyjnego przez TRM LIMITED ze skutkiem natychmiastowym. 3.7 PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Użytkowników oraz wszelkich innych osób, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 3.8 Strony ustalają, że zakazane jest podejmowania przez PARTNERA następujących działań: a) jakiegokolwiek wykorzystywania, modyfikacji, zamieszczania, w szczególności w wyszukiwarkach i stronach internetowych bez uprzedniej akceptacji TRM LIMITED dotyczącej treści, miejsca i sposobu użycia znaku towarowego i nazwy LENDON i Creamfinance Poland Sp. z o.o., jakichkolwiek ich odmian, mutacji oraz skojarzeń; b) wprowadzania w błąd Użytkowników Serwisu PARTNERA w zakresie informacji o Produktach; c) umieszczania Odnośników w innym miejscu niż zaakceptowane przez TRM LIMITED; d) uzależniania możliwości skorzystania z Produktów od dokonania czynności niepowiązanych z Creamfinance Poland Sp. z o.o.(np. zakup, wpłata, rejestracja, usługa na PARTNERA), za wyjątkiem sytuacji, kiedy TRM LIMITED wyraził na takie czynności zgodę na piśmie; e) oferowania korzyści materialnej lub niematerialnej nie oferowanej przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.w zamian za rejestrację przez Użytkownika w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o. lub skorzystanie z Produktu; f) występowania w imieniu lub podszywania się pod TRM LIMITED lub Creamfinance Poland Sp.z o.o.; g) stwarzania pozorów lub sztucznego kreowania zainteresowania Użytkowników Produktami;

4 h) dokonywania rejestracji w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.i tym samym tworzenia podstawy do naliczenia Prowizji, w szczególności poprzez: samodzielne wypełnianie formularzy rejestracyjnych Creamfinance Poland Sp. z o.o.danymi Użytkowników, podawanie nieprawdziwych danych w formularzach rejestracyjnych Creamfinance Poland Sp. z o.o., podawanie nieprawdziwych informacji nt. celu wypełnienia formularza rejestracyjnego Creamfinance Poland Sp. z o.o.lub skorzystania z Produktu; i) zautomatyzowane generowanie odsłon, kliknięć, pozyskanych klientów i sprzedaży za pośrednictwem systemów technicznych; j) wysyłania masowej niezamówionej informacji (tzw. spam) dotyczącej Produktów, Materiałów Reklamowych lub Odnośników. 3.9 Dopuszczenie się przez PARTNERA, któregokolwiek z działań opisanych w ust. 3.8 powyżej uprawnia TRM LIMITED do wykluczenia PARTNERA z Programu Afiliacyjnego ze skutkiem natychmiastowym Strony uznawać będą za rażące naruszenie przez PARTNERA zapisów niniejszego Regulaminu, uprawniające TRM LIMITED do wykluczenia PARTNERA z Programu Afiliacyjnego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: a) nazwa domeny lub treści Serwisu PARTNERA są niezgodne z prawem polskim lub normami obyczajowymi, w szczególności: - są powiązane z pornografią, z użyciem przemocy, z wykorzystywaniem zwierząt; - są obraźliwe, oszczercze lub naruszają dobre imię osoby lub osób, nawołują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami; - naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną, w szczególności udostępniają w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też promują czy zachęcają do łamania praw autorskich; b) nazwa lub treści Serwisu PARTNERA naruszają dobry wizerunek TRM LIMITED, Creamfinance Poland Sp. z o.o. i marki LENDON; c) nazwa domeny lub treści Serwisu PARTNERA mają znamiona działań nieuczciwej konkurencji; d) nazwa domeny Serwisu PARTNERA jest zarezerwowana przez inny podmiot lub PARTNER nie ma pełni praw do domeny (prawo do domeny powinno być udowodnione na wezwanie TRM LIMITED); e) treści Serwisu PARTNERA są przygotowane niedbale, zawierają błędy (językowe, stylistyczne, ortograficzne, logiczne) i nie przedstawiają wartości merytorycznej dla Użytkownika; f) treści Serwisu PARTNERA naruszają regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne; g) narusza reguły i dobre praktyki wskazywane przez Google we wskazówkach dla Webmasterów;

5 h) udostępnia wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy lub hiperłącza do nich; i) PARTNER podjął działania szkodzące TRM LIMITED, Creamfinance Poland Sp. z o.o. lub marki LENDON, bez względu na formę tych działań PARTNER nie jest umocowany do składania w imieniu i/lub na rzecz TRM LIMITED jakichkolwiek oświadczeń, ani też nie jest umocowany do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i/lub na rzecz TRM LIMITED Strony ustalają ponadto, że PARTNER nie jest uprawniony do odbierania na swój rachunek od Klientów jakichkolwiek płatności związanych z zawieranymi umowami pożyczki ani dokonywać jakichkolwiek wpłat w imieniu lub zamiast Klienta. Wszelkie płatności wynikające z zawartych przez Klientów umów pożyczki winny być dokonywane bezpośrednio przez Klienta na rachunek bankowy wskazany przez TRM LIMITED PARTNER nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w ofercie Creamfinance Poland Sp. z o.o., w tym w szczególności zabronione jest pobieranie przez PARTNERA od Klientów jakichkolwiek opłat, prowizji lub innych należności w zamian za udzielenie pożyczki przez Creamfinance Poland Sp. z o.o PARTNER nie ma prawa używania w kampaniach AdWords słów bandowych (tzn. słowa odpowiadające zapytaniom zawierającym nazwę LENDON, CREAMFINANCE, RETINO, EXTRAPORTFEL, TRM LIMITED) PARTNER oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez TRM LIMITED, znajdującym się w serwisie TRM LIMITED i akceptuje punkty w nim zawarte Przeniesienie przez PARTNERA praw i obowiązków wynikających z udziału w Programie Afiliacyjnym na podmiot trzeci wymaga uprzedniej zgody TRM LIMITED wyrażonej w formie pisemnej. 4. PRAWA I OBOWIĄZKI TRM LIMITED 4.1 TRM LIMITED zobowiązuje się do udostępnienia PARTNEROWI Materiałów Reklamowych oraz Odnośników do umieszczania ich w Serwisie PARTNERA. 4.2 TRM LIMITED ma prawo nieograniczonej aktualizacji Materiałów Reklamowych oraz Odnośników, przy czym aktualizacje te są wiążące dla PARTNERA od momentu otrzymania powiadomienia drogą elektroniczną i od tego momentu PARTNER zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie zaktualizowanymi Materiałami Reklamowymi/Odnośnikami. 4.3 W przypadku wykorzystywania Programu Afiliacyjnego, Materiałów Reklamowych lub Odnośników niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub w sposób naruszający przepisy prawa, godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, TRM LIMITED zastrzega sobie prawo do wykluczenia PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym ze skutkiem natychmiastowym.

6 4.4 TRM LIMITED ma prawo do kontrolowania funkcjonowania Programu Afiliacyjnego w Serwisie PARTNERA. Jeżeli stwierdzi brak Odnośników i/lub Materiałów Reklamowych lub nieodpowiednie ich użycie ma prawo do wykluczenia PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym w trybie natychmiastowym. 4.5 W przypadku negatywnej weryfikacji pod względem zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie TRM LIMITED może zawiesić udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian przez PARTNERA, a w przypadku braku współpracy PARTNERA we wprowadzaniu tych zmian ma prawo wykluczenia PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym ze skutkiem natychmiastowym. 4.6 TRM LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za błędy/zakłócenia/przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o Przez zgodę na udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym TRM LIMITED nie gwarantuje wyłączności PARTNEROWI i zastrzega sobie możliwości dopuszczenia do udziału w Programie Afiliacyjnym dowolnej ilości PARTNERÓW o profilu działalności identycznym (lub podobnym), na co PARTNER przystępując do Programu Afiliacyjnego wyraża zgodę. 4.8 TRM LIMITED ma prawo przeniesienia praw i obowiązków (całości lub części) wynikających Programu Afiliacyjnego z na dowolny podmiot trzeci, bez konieczności uzyskania zgody PARTNERA. 5. WYNAGRODZENIE 5.1 Wyłączną podstawą do uzyskania Prowizji przez PARTNERA jest: CPS (Cost-Per-Sale): każdorazowe nabycie przez Pozyskanego Użytkownika Produktu poprzez Serwis Creamfinance Poland Sp. z o.o.(od tego momentu Użytkownika Pozyskanego uważa się za Klienta w rozumieniu niniejszego Regulaminu), niezwłocznie (maksymalnie w okresie 30 dni) po: (1) wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Internetowego w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.oraz (2) wpłaceniu przez Użytkownika opłaty rejestracyjnej w kwocie wynikającej z tabeli opłat zamieszczonej w Serwisie Creamfinance Poland Sp. z o.o.(od tego momentu Użytkownika uważa się za Pozyskanego Użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu), przy czym Strony ustalają, że uprawniające do Prowizji jest wyłącznie pierwsze nabycie Produktu przez danego Klienta i jakiekolwiek późniejsze nabycie Produktu przez danego Klienta lub przedłużenie okresu spłaty, nie będzie uprawniać PARTNERA do uzyskania Prowizji. 5.2 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że Program Afiliacyjny uregulowany w niniejszym Regulaminie nie przewiduje wynagrodzenia typu CPL (Cost-Per-Lead), przewidującego naliczenie Prowizji z tytułu otwarcia Serwisu Creamfinance Poland Sp. z o.o.przez Użytkownika za pomocą Odnośnika znajdującego się w Serwisie PARTNERA, nie skutkujące nabyciem przez Użytkownika/Pozyskanego Użytkownika Produktu poprzez Serwis Creamfinance Poland Sp. z o.o.

7 5.3 Wysokość Prowizji (w kwocie brutto) ustalana jest indywidualnie z każdym z PARTNERÓW w momencie rejestracji PARTNERA w Programie Afiliacyjnym. 5.4 Prowizja, o której mowa w ust. 5.1 powyżej nie będzie należna w przypadku, gdy podstawowe dane Użytkownika takiej jak: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres znajdują się już w bazie klientów Creamfinance Poland Sp. z o.o Przed wypłatą Prowizji, TRM LIMITED zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzedaży według kryteriów określonych w zleceniu dla PARTNERA i do anulowania płatności w przypadku ich niespełnienia. 5.6 Wypłaty Prowizji następować będą po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą obliczenia Prowizji jest rozliczenie przygotowane przez TRM LIMITED i przesłane do PARTNERA w formie elektronicznej w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 5.7 Prowizja będzie wypłacana PARTNEROWI na podstawie prawidłowo wystawionej przez PARTNERA faktury VAT (ze stawką VAT 0% - tzw. odwrotne obciążenie) wystawionej przez PARTNERA na rzecz TRM LIMITED po otrzymaniu rozliczenia, o którym mowa w ust powyżej, przy czym faktura, o której mowa powyżej zostanie wystawiona przez PARTNERA w języku angielskim i zawierać będzie termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury TRM LIMITED. W przypadku wystawienia przez PARTNERA błędnej faktury, wymagane będzie dokonanie jej korekty przez PARTNERA, z zastrzeżeniem, że termin płatności faktury liczony jest nie wcześniej niż po otrzymaniu przez TRM LIMITED skorygowanej faktury. 5.8 Warunkiem realizacji płatności Prowizji jest osiągnięcie kwoty minimalnej w wysokości zł (trzy tysiące złotych) w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy kwota minimalna nie zostanie osiągnięta, wypłata następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym limit minimalny został osiągnięty. W przypadku braku płatności, saldo prowizji jest przenoszone na następny miesiąc. 5.9 Od momentu zaprzestania udziału PARTNERA w Programie Afiliacyjnym wynagrodzenie przestaje być naliczane, nawet w przypadku, gdyby PARTNER jeszcze nie usunął danych Odnośników i Materiałów Reklamowych z Serwisu PARTNERA Poza Prowizją wskazaną w niniejszym Rozdziale 5, PARTNEROWI nie przysługuje z tytułu udziału w Programie Afiliacyjnym żadne inne wynagrodzenie. PARTNER potwierdza, iż wynagrodzenie określone w Rozdziale 5 w całości wyczerpuje jego roszczenia wobec TRM LIMITED PARTNER nie ma prawa żądania zaliczki na poczet wynagrodzenia Strony wyrażają zgodę na otrzymywanie prawidłowo wystawionych (zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług Art. 106m i Art. 106n) faktur elektronicznych oraz rachunków elektronicznych w postaci pliku.pdf lub.jpg Uprawnienia do wynagrodzenia nie mogą być przeniesione przez PARTNERA na osobę trzecią.

8 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 6.1 Regulamin obowiązuje bezterminowo. 6.2 TRM Limited zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy PARTNER zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym wygasa O zmianach Regulaminu TRM Limited będzie powiadamiał PARTNERA drogą elektroniczną, na wskazany przez PARTNERA w formularzu rejestracyjnym adres W każdym momencie TRM Limited oraz PARTNEROWI przysługuje prawo do zaprzestania współpracy w ramach Programu Afiliacyjnego bez podania przyczyny z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym stosowne oświadczenie zostało skutecznie dostarczone drugiej ze stron. 6.5 TRM LIMITED ma prawo wykluczyć PARTNERA z udziału w Programie Afiliacyjnym ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w każdym przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu przez PARTNERA. 6.5 Niezwłocznie po zakończeniu udziału w Programie Afiliacyjnym PARTNER jest zobowiązany do usunięcia wszystkich Odnośników oraz Materiałów Reklamowych z Serwisu PARTNERA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych. 6.6 TRM LIMITED zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości. 7. DANE OSOBOWE 7.1 PARTNER nie ma prawa przetwarzanie danych osobowych Użytkowników/Klientów, uzyskiwanych przez TRM LIMITED lub LENDON. 7.2 PARTNER ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własne potrzeby wyłącznie w przypadku, jeżeli uzyska od danej osoby odrębną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Jeżeli PARTNER uzyska od danej osoby zgodę na przetwarzanie danych osobowych tej osoby w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, PARTNER będzie administratorem uzyskanych w ten sposób danych i będzie wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich związanych z tym obowiązków, jak również ewentualne konsekwencje związane z niewykonaniem tych obowiązków. 7.3 Zgoda TRM LIMITED na udział PARTNERA w Programie Afiliacyjnym nie stanowi powierzenia PARTNEROWI przez TRM LIMITED do przetwarzania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów. Ponadto, w ramach udziału w Programie Afiliacyjnym PARTNER nie uzyskuje żadnego prawa do wglądu w dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów. 8. POUFNOŚĆ

9 8.1 Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o przedmiocie i warunkach Programu Afiliacyjnego oraz niewykorzystywania w celach innych niż wykonywanie Programu Afiliacyjnego jakichkolwiek danych zebranych w związku z wykonywaniem Programu Afiliacyjnego, chyba że konieczność udostępnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia właściwego organu władzy publicznej. 8.2 Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne, o których mowa w niniejszym Rozdziale 8 członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nich zobowiązań i obowiązków na podstawie Programu Afiliacyjnego lub dochodzenia roszczeń z niego wynikających, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym Rozdziale. 8.3 Obowiązki wynikające z niniejszego punktu wiążą Strony również po zakończeniu współpracy w ramach Programu Afiliacyjnego,. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 PARTNER wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Afiliacyjnego na podany w formularzu rejestracyjnym adres PARTNERA. 9.2 Współpraca uregulowana w niniejszym Regulaminie podlega prawu polskiemu. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności co do zasad odpowiedzialności PARTNERA oraz TRM LIMITED, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 9.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Regulaminem TRM LIMITED oraz PARTNER zobowiązują się rozstrzygać, w pierwszej kolejności w drodze porozumienia. W razie nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od pisemnego zawiadomienia Strony przez drugą Stronę o powstaniu sporu, każda ze Stron może wnieść powództwo w sprawie do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla TRM LIMITED. 9.4 Preambuła oraz załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P 1. Niniejszy Program Partnerski opracowany przez M&P służy promowaniu usług świadczonych przez M&P, w tym wydarzeń, imprez i szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com)

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo