Załącznik nr 3. Warunki ex-ante oraz sposób ich wypełnienia w RSIWM Ex ante conditionalit y. Warunek exante

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Warunki ex-ante oraz sposób ich wypełnienia w RSIWM 2013-2020. Ex ante conditionalit y. Warunek exante"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Warunki ex-ante oraz sposób ich wpełnienia w RSIWM 1.1.A TO A national or regional[1] research and innovation strategic polic framework for smart specialisation is in place that Istnieje krajowa lub regionalna strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji RSIWM jest programem strategicznm województwa, w którm określona została politka województwa małopolskiego na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji. Założenia tej politki został przedstawione w części 5 dokumentu: Priortet, działania, przedsięwzięcia strategiczne. Regionaln program operacjn województwa małopolskiego na lata zawiera odniesienia do RSIWM w zakresie dotczącm rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu. Analiza SWOT została przeprowadzona a jej wniki został zamieszczone w części 3 RSIWM pt. Analiza strategiczna. 1.1.B Is based on a SWOT or similar analsis to concentrate resources on a limited set of R&I priorities. Oparcie RSI na analizie SWOT lub podobnch analizach co ma pomóc w koncentracji zasobów na ograniczonej liczbie priortetów B+I Metoda przeprowadzenia analiz strategicznej SWOT została przedstawiona w pierwszch akapitach części 3 RSIWM, pt. Analiza strategiczna. W opisie tm określono również w jaki sposób wniki analiz SWOT posłużł do wboru celów, priortetów oraz inteligentnch specjalizacji. Metodologia wboru inteligentnch specjalizacji została przedstawiona w pierwszej części rozdziału 5 RSWIWM, pt.: Priortet, działania, przedsięwzięcia strategiczne. Opis tej metodologii rozpoczna się od akapitu W RSIWM położon został nacisk na wspieranie specjalizacji regionalnej... W opisie metodologii wboru inteligentnch specjalizacji został przedstawione kategorie interesariusz uczestniczącch w procesie właniania inteligentnch specjalizacji oraz role, jakie podmiot te w tm procesie spełnił. W RSIWM określono również proces dochodzenia do ostatecznego zestawu dziedzin kluczowch dla specjalizacji regionalnej. Charakterstki te znajdują się w pierwszej części rozdziału 5 RSIWM, pt.: Priortet, działania, przedsięwzięcia strategiczne. Opis ten rozpoczna się od akapitu

2 Dziedzin kluczowe dla specjalizacji regionalnej C Outlines measures to stimulate private RTD investment ie zarsu działań mającch na celu pobudzenie prwatnch inwestcji w badania i rozwój technologii. RSWIWM określa kategorie beneficjentów uprawnionch do ubiegania się o wsparcie w ramach programu, ram finansowe oraz zasad wdrażania tego programu. Ponadto w opisach poszczególnch przedsięwzięć strategicznch, w częściach zakres rzeczow, scharakterzowano instrument wdrożeniowe wkorzstwane w celu realizacji poszczególnch przedsięwzięć strategicznch. Zarówno instrument wdrożeniowe, jak również jasno określone zasad ich stosowania, a także ram finansowe i ogólne zasad wdrażania programu stanowią paletę politk (polic-mix) planowanch do realizacji w celu urzeczwistnienia idei specjalizacji regionalnej. Element palet politk (polic-mix) został określone w częściach: 5, 6 i 7 niniejszego programu. RSIWM została przgotowana zgodnie z zaleceniami metodologicznmi dotczącmi wkorzstania w procesie budow strategii rozwoju potencjału odkrwczego przedsiębiorstw ( entrepreneurial discover process"), jak również jest ona dostosowana do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw z regionu, zwłaszcza sektora MSP. Wjaśnienia na ten temat znajdują się w: - punkcie 1.3, w którm określono rodzaje podmiotów uczestniczącch w przgotowaniu RSIWM - uchwale Nr 1179/2011 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przgotowania RSIWM , - części 11 RSIWM, pt. Konsultacje społeczne, w którm przedstawiono streszczenie wników konsultacji społecznch oraz podmiotów biorącch w nich udział (znacząca ich ilość to przedsiębiorstwa),

3 - załączniku nr 2 do RSIWM, w którm zestawiono uwagi zgłaszane do projektu RSIWM, a dotczące m.in. inteligentnej specjalizacji regionalnej. Ponadto, składowmi przedsięwzięć strategicznch są projekt wnioskowane do Banku Projektów Regionalnch oraz wnioskowane wprost do RSIWM na etapie konsultacji środowiskowch i konsultacji społecznch dokumentu. RSIWM ma na celu zwiększenie poziomu wdatków sektora prwatnego na B+R, co odzwierciedla opis priortetu nr 2. (cel priortetu) oraz charakterstki instrumentów przewidzianch do wdrożenia w ramach przedsięwzięć strategicznch w tm priortecie (współfinansowanie, instrument mieszane dotacjno-zwrotne). 1.1.D Contains a monitoring and review sstem ie sstemu monitoringu i przeglądu RSI RSIWM zawiera opis sstemu monitorowania oraz wskaźników osiągnieć w przekroju poszczególnch priortetów tego programu (część 8 programu). Zasad monitorowania tego programu są wspólne dla wszstkich programów strategicznch. Ponadto, regionaln program operacjn zawiera również opis zasad i mechanizmów monitorowania jego wdrażania środków Unii Europejskiej zarządzanch przez Władze regionalne. To regionaln program operacjn jest również dokumentem dla określenia zasad monitorowania i ewaluacji przedsięwzięć współfinansowanch ze środków Unii Europejskiej. RSIWM jest dokumentem określającm politkę rozwoju województwa a jego cele nie będą osiągane włącznie za pomocą środków Unii Europejskiej. Sstem monitorowania RSIWM określa wskaźniki produktu. Wskaźniki nakładów został przedstawione w części 6 programu, pt. Plan finansow. Ten sposób definiowania wskaźników jest zgodn z zasadami opracowwania programów strategicznch. Zasad monitorowania RSIWM określone w części 8.1. programu wskazują Departament

4 Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako odpowiedzialn za monitorowanie tego programu strategicznego oraz określają trb gromadzenia danch oraz ich wkorzstwanie w celu zarządzania jego wdrażaniem. Regionaln program operacjn zawiera preczjne odniesienia do RSIWM oraz wskazuje miejsce jego udostępnienia dla opinii publicznej (strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.) 1.1.E A framework outlining available budgetar resources for R&I has been adopted ie zarsu źródeł finansowania B+I RSIWM , w części 6 Plan finansow, wskazuje źródła dostępnch źródeł jego finansowania. Do źródeł tch należą: - środki europejskie, - - środki przedsiębiorstw, - środki jednostek samorządu lokalnego, - środku budżetu województwa, - krajowe środki publiczne, - inne krajowe środki publiczne (m.in szkół wższch), - inne środki zagraniczne. 1.2.A An indicative multi-annual plan for Budgeting and prioritization of investments linked to EU priorities, and where ie wieloletniego planu wskazująceg o budżet i priortet inwestcjne powiązane z Zgodnie z zasadami programowania strategicznego, indkatwn wieloletni plan finansow, uwzględniając dostępną i przewidwaną alokację budżetową na infrastrukturę stanowi cześć regionalnego programu operacjnego. Priortet RSIWM został określone w części 5 programu. Zawierają one staranne odniesienia do dziedzin kluczowch specjalizacji regionalnej województwa.

5 appropriate, the European Strateg Forum on Research Infrastructur es (ESFRI) has been adopted priortetami UE oraz tam gdzie to konieczne z European Strateg Forum on Research Infrastructur es Priortet RSIWM są również zgodne z priortetami identfikowanmi przez European Strateg Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Zgodnie z zasadami programowania strategicznego, wieloletni plan uwzględniając dostępną i przewidwaną alokację budżetową na infrastrukturę stanowi cześć regionalnego programu operacjnego.

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Sylwia Luc Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Streszczenie Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Wprowadzenie Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku wpłynął nie tylko na wzrost

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA STRESZCZENIE Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem.

Bardziej szczegółowo