SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści : 1. POSTANOWIENIA I WYMAGANIA OGÓLNE 2. WYMAGANIA TECHNICZNE NA UTM 2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA 2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĘDU MIASTA STARACHOWICE 3. WYMAGANIA TECHNICZNE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ 3.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ANALIZATOR RUCHU SIECIOWEGO DLA URZĘDU MIASTA PIŃCZÓW 3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - MACIERZ DYSKOWA DLA URZĘDU MIASTA STARACHOWICE 3.3. WYMAGANIA NA MODUŁ BATERYJNY DO UPS-a HP R5000 DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH 4. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA 5. INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

2 2 1. POSTANOWIENIA I WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla wydzielonych Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego, zwanymi w niniejszym dokumencie także Partnerami Projektu Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem i dokumentacją oraz zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie całości systemów do eksploatacji, a także zapewnienie serwisu. W wyniku zrealizowania przedmiotu zamówienia powstanie w danej JST system bezpieczeństwa, zwany w dalszej części niniejszego dokumentu Systemem Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wiedzę umożliwiającą samodzielną konfigurację i eksploatację dostarczonych urządzeń i oprogramowania do Systemów w pełnym zakresie użytkowym Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla dostaw sprzętowych, licencji, usług oraz parametrów i funkcjonalności sprzętu Całość dostarczonego sprzętu musi być sprzętem fabrycznie nowym w opakowaniach fabrycznych, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 12 miesięcy przed datą składania ofert. Po dostarczeniu powyższego sprzętu, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu i Partnerom Projektu stosowne oświadczenie lub inny dokument potwierdzający datę jego produkcji Wraz z dostawą Wykonawca dołączy odpowiednie oświadczenia, karty katalogowe lub certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów opisanych w SIWZ Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną Podmiot świadczący usługi serwisowe musi posiadać swój serwis na terenie Polski Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet oprogramowania i sterowników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50Hz Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia, oprogramowanie lub inne elementy muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności Warunki licencjonowania: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie komponenty oprogramowania niezbędne do uruchomienia i wdrożenia urządzeń objętych zamówieniem;

3 Wykonawca zagwarantuje przeniesienie na Partnerów Projektu w imieniu i na rzecz których działa Zamawiający, prawa do licencji lub sublicencji wszelkiego pozostałego oprogramowania związanego i niezbędnego do eksploatacji zamawianych urządzeń; Warunki udzielonych przez Wykonawcę licencji zamówionego oprogramowania nie będą stanowiły bariery do dokonania rozbudowy systemu (np. w zakresie dodatkowych licencji); Licencje na użytkowanie dowolnego oprogramowania wdrożonego w ramach tego zamówienia udzielane będą bezterminowo Wymagania prawne. Rozwiązania wchodzące w skład Systemu muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę JST. W szczególności System musi być zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 100 poz. 1024); Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U r. Nr 64 poz. 565) z póź. zm. Dz.U ; Rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U r. Nr 217 poz. 1836) Sprzęt musi być zainstalowany w 4 lokalizacjach Partnerów Projektu, a następnie objęty serwisem świadczonym w miejscu instalacji przez wskazany okres dla każdego z urządzeń wymieniony w p. 2 i 3, licząc od dnia odbioru. 2. WYMAGANIA TECHNICZNE NA urządzenia UTM (Unified Threat Management, wielofunkcyjny Firewall) Dostarczone w ramach zamówienia urządzenie UTM musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcjonalności niezależnie od rodzaju łączy sieciowych dla poszczególnych lokalizacji. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych dostawców łączy sieciowych dla poszczególnych lokalizacji. Zamawiający wymaga aby urządzenia realizujące funkcję Firewall oraz IPS pochodziły od jednego producenta i mogły być zarządzane za pomocą jednej aplikacji lub rozwiązania sprzętowego zawierającego stosowną aplikację umożliwiającą uzyskanie takiej funkcjonalności. W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania, Wykonawca winien przedłożyć dokument w języku polskim pochodzący od importera tej technologii, stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski zostały dochowane wymogi właściwych przepisów

4 4 prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 229. Poz. 2315, z późn. zm.) WYMAGANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA Zapora sieciowa (ang. Firewall): Typ: klasy Stateful Inspection Urządzenie musi obsługiwać translacje adresów NAT, PAT Urządzenie musi dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako most (ang. bridge) warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako most) Narzędzie do konfiguracji firewall a musi umożliwiać tworzenie reguł przy użyciu gotowych elementów. Osoba administrująca musi mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie Edytor reguł na firewall u musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności zastosowanych w polityce elementów i obiektów zapewniając spójność definiowanych reguł Zapora musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o co najmniej lokalną bazę użytkowników, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP, NTLM oraz uwierzytelnianie w oparciu o mechanizmy Active Directory UTM musi umożliwiać tworzenie wydzielonych stref bezpieczeństwa np. strefy zdemilitaryzowanej DMZ (ang. Demilitarized Zone) System wykrywania włamań (ang. INTRUSION PREVENTION SYSTEM IPS/IDS): System detekcji i prewencji włamań (IPS/IDS) musi wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym za pomocą analizy protokołów oraz sygnatur Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy Urządzenie musi mieć możliwość inspekcji protokołów warstwy 7 wewnątrz protokołu SSL Administrator urządzenia musi mieć możliwość konfiguracji trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu licencję gwarantującą aktualizację baz i oprogramowania Systemu we wskazanym okresie serwisowania liczonym od daty odbioru. System musi być wyposażony w licencję aktualizacji reguł we wskazanym okresie serwisowania liczonym od daty odbioru UTM musi mieć możliwość zarządzania przepływnością (pasmem) i jakością usług (ang. traffic shaping/qos):

5 Zarządzanie przepływnością (ang. traffic shaping) i jakością usług (QoS) musi dotyczyć: reguł, adresów IP lub zdefiniowanego użytkownika UTM musi mieć możliwość przypisywania ruchu nazwanych użytkowników i reszty ruchu do kolejek o różnych priorytetach Ochrona antywirusowa: UTM musi pozwalać na zastosowanie co najmniej jednego skanera antywirusowego Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji (złośliwego kodu) Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) Ochrona przed niechcianą pocztą (ang. antyspam): UTM musi wykorzystywać mechanizm klasyfikacji wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną określający czy są one wiadomościami niechcianymi (SPAM) Ochrona antyspam musi działać w oparciu o: białe, czarne listy, DNS RBL, skaner heurystyczny W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator musi mieć możliwość modyfikacji listy serwerów RBL lub skorzystania z domyślnie wprowadzonych przez producenta Systemu nazw serwerów Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin lub powinien umożliwić definiowanie własnych komunikatów do wiadomości rozpoznanych jako SPAM Wirtualne sieci prywatne (VPN): UTM musi posiadać wbudowany koncentrator VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja) UTM musi posiadać możliwość budowy kanałów VPN w oparciu o: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN, IPSec NAT Traversal UTM musi posiadać funkcjonalność automatycznego przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover) UTM musi posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf UTM musi umożliwiać monitorowanie stanu tuneli VPN i stałe utrzymywanie ich aktywności UTM musi umożliwiać filtrowanie adresów IP sieci WWW oraz filtrowanie URL: UTM musi posiadać wbudowany filtr URL Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP zarówno w trybie RESPOND jak i REQUEST UTM musi umożliwiać zdefiniowanie akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony WWW do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: blokowanie dostępu do adresu URL, zezwolenie na dostęp do adresu URL,

6 6 blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację wykorzystującą protokół HTTPS UTM musi mieć możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem formatu MIME UTM musi mieć możliwość stworzenia białej listy stron WWW wyłączonych z filtrowania URL oraz białej listy stron WWW dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane UTM musi posiadać filtr stron WWW musi posiadać funkcjonalność pobierania informacji o klasyfikacji stron i baz kategorii stron udostępniany przez producenta lub wskazany przez niego podmiot za pośrednictwem sieci Internet Uwierzytelnianie: UTM musi pozwalać na uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników, zewnętrzną bazę użytkowników (np.: LDAP), integrację z serwerem Microsoft Active Directory. Rozwiązanie powinno pozwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL, Radius, NTLM Administracja: UTM musi posiadać narzędzie administracyjne (programowe) pozwalające na monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym Komunikacja z UTM musi być możliwa przy wykorzystaniu polskiego lub angielskiego interfejsu graficznego Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a UTM musi odbywać się minimum przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu HTTPS Parametry warstwy drugiej i trzeciej: UTM musi posiadać mechanizm równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (ang. Load Balancing) UTM musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego z wykorzystaniem dynamicznego routingu min. RIP OSPF, BGP wersja UTM musi mieć możliwość tworzenia interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q Wymagane certyfikaty: Deklaracja zgodności CE na dostarczony sprzęt Certyfikat bezpieczeństwa powszechnie uznawanej organizacji np.: ICSA Labs, Common Criteria EAL 4+ lub równoważny innej niezależnej powszechnie uznawanej organizacji Wymagany okres gwarancji UTM wynosi min. 4 lata od daty odbioru.

7 WYMAGANIA TECHNICZNE - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu UTM (ang. Unified Threat Management) zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wiedzy pozwalającej na samodzielną konfigurację i eksploatację UTM. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełne prawa modyfikowania konfiguracji UTM w zakresie wynikającym z przeznaczenia tegoż UTM a. UTM musi posiadać minimum: Możliwość tworzenia wirtualnych UTM ów w pełni funkcjonalnych - zgodnie z powyżej przedstawionymi Wymaganiami technicznymi- część wspólna Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ-45 - min 12szt Liczba portów 10 GbE SFP+ - min. 2 szt Liczba portów 1 GbE SFP - min. 8 szt Maksymalna przepustowość Firewalla min. 16 Gbps Maksymalna przepustowość IPS nie mniej niż 6 GBps Maksymalna przepustowość IPSec VPN nie mniej niż 8 Gbps Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec (klient-brama) nie mniej niż Maksymalna liczba równoczesnych sesji nie mniej niż Maksymalna liczba nowych sesji na sek. nie mniej niż Maksymalna ilość użytkowników chronionych - nie mniej niż Licencja na nielimitowaną ilość użytkowników Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Serwis urządzenia UTM musi być świadczony w okresie gwarancji WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu UTM (ang. Unified Threat Management) zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. UTM musi posiadać minimum: Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ45 min. 8 szt Maksymalna przepustowość Firewall-a - min. 7 Gbps Maksymalna przepustowość IPSec VPN min. 1.5 Gbps Maksymalna przepustowość Antyvirus min. 500 Mbps Maksymalna przepustowość IPS min. 800 Mbps Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min Maksymalna liczba nowych sesji na sek. nie mniej niż Minimalna ilość pamięci wewnętrznej nie mniej niż 32GB

8 Licencja na nielimitowaną ilość użytkowników Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Serwis urządzenia UTM musi być świadczony w okresie gwarancji WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĄD MIASTA STARACHOWICE Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenie sieciowe typu UTM (ang. Unified Threat Management), zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. UTM musi posiadać minimum: Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ-45 min. 8 szt Maksymalna przepustowość Firewall-a nie mniej niż 3 Gbps Maksymalna przepustowość VPN IPSec nie mniej niż -2 Gbps Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec (brama-brama) nie powinna być mniejsza niż Przepustowość IPS -500 Mbps Maksymalna liczba równoczesnych sesji min Ilość nowych sesji na sek Maksymalna ilość użytkowników chronionych Licencja na nielimitowaną ilość użytkowników Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Serwis urządzenia UTM musi być świadczony w okresie gwarancji. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ 3.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ANALIZATOR RUCHU SIECIOWEGO DLA URZĄD MIASTA PIŃCZÓW Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu Analizator ruchu sieciowego zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w Wymaganiach i postanowieniach ogólnych oraz opisane poniżej. W ramach systemu logowania i raportowania muszą być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ-45 min. 2 szt Funkcja centralnej kwarantanny Analiza aktywności użytkowników Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. , SNMP Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym Możliwość generowania raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, DOC, HTML. Raporty muszą obejmować zagadnienia dotyczące całej sfery bezpieczeństwa.

9 Zastosowane systemy logowania muszą umożliwiać cykliczny eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania danych w celu ich składowania przez dłuższy okres czasu Na podstawie analizy testów przeprowadzonych przez Zamawiającego w zakresie ilości logów w ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania musi umożliwiać zapis oraz analizę co najmniej 200 nowych logów/sekundę Dysk twardy min. 500 GB Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Wymagany okres gwarancji analizatora ruchu sieciowego wynosi min. 4 lata od daty odbioru Serwis analizatora ruchu sieciowego musi być świadczony w okresie gwarancji 3.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - MACIERZ DYSKOWA DLA URZĘDU MIASTA STARACHOWICE Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu Macierz dyskowa z przełącznikiem zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. W ramach systemu muszą być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Macierz dyskowa Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej cztery moduły do transmisji i obsługi danych protokołem blokowym Fiber Channel 8Gbit/s Macierz powinna być wyposażona w podwójne, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID Moduły obsługujące przestrzeń dyskową powinny być wyposażone w pamięć o pojemności co najmniej 4 GB każdy, opartej na szybkiej pamięci DDR 3 dedykowanej do obsługi buforowania odczytu i zapisu Urządzenie powinno pozwalać na skonfigurowanie jak największej pamięci cache zapisu, nie mniej niż 700MB Pamięć cache musi być mirrorowana, pomiędzy co najmniej 2 kontrolerami dedykowaną wielościeżkową magistralą PCIe Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o pamięć Flash co najmniej do pojemności 100GB Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania Macierz powinna współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i dyskami Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona w co najmniej 8 dysków SAS o pojemności 600 GB każdy i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min Macierz musi umożliwiać pracę w/w technologii dyskowych w obrębie jednej półki.

10 Macierz powinna pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line Każdy dysk powinien posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps lub wydajniejszej Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono co najmniej RAID 1, 10, 5 i Macierz musi umożliwiać integracje ze środowiskami wirtualnymi VMware, która przejawia się w: -obsłudze mechanizmu VAAI; -uproszczeniu przydzielania wolumenów dla serwerów ESX. Z interfejsu zarządzania VMware musi istnieć możliwość tworzenia kolejnych datastore ów bez konieczności logowania się do interfejsu macierzy oraz prezentowania ich szczegółów konfiguracyjnych, co najmniej: nazwa macierzy, poziom protekcji RAID, numer LUN a, itp.; -prezentowaniu szczegółów konfiguracyjnych VMware w interfejsie macierzy. Z interfejsu macierzy musi istnieć możliwość wglądu w zawartość wolumenów logicznych przydzielonych do serwerów VMware, raportowania nazw nadanych wolumenom z poziomu VMware oraz nazw maszyn wirtualnych składowanych w tych wolumenach Oferowane urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę do co najmniej 8 portów FC 2/4/8 Gb/s do komunikacji z hostami Macierz powinna być zarządzana zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI) Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski Macierz musi zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Przełącznik i karty HBA Karty HBA FC 8 Gb/s do podłączenia hostów, co najmniej jednoportowe, posiadające złącze PCIe 4 sztuki Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC.

11 Przełączniki muszą być dostarczone w konfiguracji z niezbędnymi modułami wyposażenia i licencjami pozwalającymi na równoczesną pracę z minimum 8 aktywnymi portami FC 8Gb/s Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, N oraz FL Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze non-blocking uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów Zsumowana przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 384 Gb/s endto-end Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. trunk oraz obsługiwać grupy połączeń trunk o różnych długościach Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: - listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric; - możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP; - możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP; - kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów; - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2; - wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric; - konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP; - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS. - obsługa SNMP v Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19 oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu).

12 Zamawiający wymaga, aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, serwis realizowany w języku polskim Wyposażenie dodatkowe Zamawiający wymaga dostarczenia 8 przewodów światłowodowych do połączeń pomiędzy przełącznikiem a macierzą i hostami Każdy światłowód ma mieć długość co najmniej 2 metrów i być zakończony złączami LC-LC Dodatkowe wymagania Zamawiający wymaga instalacji, uruchomienia, konfiguracji i uruchomienia do eksploatacji użytkowej wszystkich dostarczonych urządzeń Konfiguracja musi obejmować : - system bezpieczeństwa macierzy; - przyporządkowanie użytkowników i ich uprawnień; - konfiguracja pamięci cache w macierzy dyskowej; - konfigurację macierzy dyskowej, w tym grup RAID, LUN i połączeń z serwerami oraz testy poprawności pracy macierzy dyskowej Gwarancja Wymagany okres gwarancji macierzy dyskowej, przełącznika i karty HBA, wynosi min. 3 lata od daty odbioru Serwis Serwis obejmujący macierz dyskową, przełącznik i karty HBA, musi być świadczony w okresie gwarancji Wymagania na moduł bateryjny do UPS-a HP R5000 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Zamawiany moduł bateryjny do UPS-a HP R5000 (AF461A) musi posiadać obudowę rack 3U Moduł bateryjny, musi być wyposażony w komplet akumulatorów Wymagany okres gwarancji modułu bateryjnego wynosi min. 2 lata od daty odbioru Serwis obejmujący moduł bateryjny, musi być świadczony w okresie gwarancji. 4. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA 4.1. Definicje Serwis działanie Wykonawcy w zamówionym okresie czasu polegające na: - konserwacji i przeglądzie stanu technicznego sprzętu i oprogramowania w okresie i zakresie zalecanym instrukcjami producenta; - przywrócenie sprawności wszystkich funkcjonalności systemu / urządzenia, jeżeli brak takich stwierdzono, poprzez naprawę lub wymianę; - dostarczenie aktualizacji oprogramowania, reguł /sygnatur/ baz : antywirus, IPS, webfilter, antyspam;

13 13 - dostęp do wsparcia technicznego w języku polskim Usterka - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element Systemu, nie wpływające na funkcjonalność i wydajność Systemu, ale niezgodny ze stanem określonym w Umowie Awaria - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element Systemu, ograniczające wydajność lub funkcjonalność Systemu i uniemożliwiające Partnerowi korzystanie z Systemu zgodnie Umową, z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania Podstawowe Usługi - usługi, parametry i funkcje realizowane przez System w ramach których musi być zachowana ciągłość funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wynikająca z Umowy Awaria Niekrytyczna - awaria, która negatywnie wpływa na wydajność lub funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemożliwia świadczenia podstawowych usług Awaria Krytyczna - awaria, która uniemożliwia świadczenie podstawowych usług Zgłoszenie Awarii lub Usterki - ciąg działań ze strony Partnerów Projektu mający na celu powiadomienie Serwisu o zaistniałej Awarii lub Usterce, wykonany zgodnie z Procedurą Dostępność Serwisu - dni i godziny, w jakich Serwis przyjmuje Zgłoszenia Awarii lub Usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Partnera Projektu Reakcja Serwisu - nawiązanie kontaktu przez pracownika Serwisu ze zgłaszającym Awarię lub Usterkę pracownikiem Partnera Projektu w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę zapisu w udostępnionym w tym celu systemie rejestracji zgłoszeń Przywrócenie funkcjonalności - doprowadzenie Systemu, w którym wystąpiła Awaria do takiego stanu, aby możliwa była realizacja wszystkich funkcjonalności utraconych w wyniku Awarii Usunięcie Usterki - przywrócenie Systemu, w którym wystąpiła Usterka do stanu, w jakim znajdował się on przed wystąpieniem Usterki. W razie braku możliwości naprawy uszkodzonych urządzeń, dopuszcza się podstawienie przez Serwis, Urządzenia Zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego urządzenia Naprawa usunięcie awarii lub usterki i przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia Czas Reakcji Serwisu - maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii lub Usterki a Reakcją Serwisu Czas Naprawy - czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii a Naprawą liczony w godzinach roboczych Urządzenie Zastępcze - urządzenia lub podzespoły, które Serwis udostępnia w ramach Procedury Partnerowi Projektu jeżeli nie jest możliwe w ustalonym czasie Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki w drodze naprawy uszkodzonych urządzeń lub podzespołów; Urządzenie Zastępcze musi mieć parametry takie same lub lepsze jak urządzenie, które uległo awarii.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET H 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... Lp. Wymagania minimalne 1 Obudowa Typu Rack, wysokość 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19,; Dostarczona wraz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Model wzorcowy: HP DL380 G7.

Model wzorcowy: HP DL380 G7. Kraków, dnia 25 stycznia 2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zmawiającego. 1. Narodowe Centrum Nauki, ul.gołębia 24, 31-007 Kraków,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Zamawiający: Powiat Prudnicki,

Bardziej szczegółowo