SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści : 1. POSTANOWIENIA I WYMAGANIA OGÓLNE 2. WYMAGANIA TECHNICZNE NA UTM 2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA 2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĘDU MIASTA STARACHOWICE 3. WYMAGANIA TECHNICZNE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ 3.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ANALIZATOR RUCHU SIECIOWEGO DLA URZĘDU MIASTA PIŃCZÓW 3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - MACIERZ DYSKOWA DLA URZĘDU MIASTA STARACHOWICE 3.3. WYMAGANIA NA MODUŁ BATERYJNY DO UPS-a HP R5000 DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH 4. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA 5. INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

2 2 1. POSTANOWIENIA I WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla wydzielonych Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego, zwanymi w niniejszym dokumencie także Partnerami Projektu Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem i dokumentacją oraz zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie całości systemów do eksploatacji, a także zapewnienie serwisu. W wyniku zrealizowania przedmiotu zamówienia powstanie w danej JST system bezpieczeństwa, zwany w dalszej części niniejszego dokumentu Systemem Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wiedzę umożliwiającą samodzielną konfigurację i eksploatację dostarczonych urządzeń i oprogramowania do Systemów w pełnym zakresie użytkowym Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla dostaw sprzętowych, licencji, usług oraz parametrów i funkcjonalności sprzętu Całość dostarczonego sprzętu musi być sprzętem fabrycznie nowym w opakowaniach fabrycznych, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 12 miesięcy przed datą składania ofert. Po dostarczeniu powyższego sprzętu, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu i Partnerom Projektu stosowne oświadczenie lub inny dokument potwierdzający datę jego produkcji Wraz z dostawą Wykonawca dołączy odpowiednie oświadczenia, karty katalogowe lub certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów opisanych w SIWZ Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną Podmiot świadczący usługi serwisowe musi posiadać swój serwis na terenie Polski Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet oprogramowania i sterowników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50Hz Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia, oprogramowanie lub inne elementy muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności Warunki licencjonowania: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie komponenty oprogramowania niezbędne do uruchomienia i wdrożenia urządzeń objętych zamówieniem;

3 Wykonawca zagwarantuje przeniesienie na Partnerów Projektu w imieniu i na rzecz których działa Zamawiający, prawa do licencji lub sublicencji wszelkiego pozostałego oprogramowania związanego i niezbędnego do eksploatacji zamawianych urządzeń; Warunki udzielonych przez Wykonawcę licencji zamówionego oprogramowania nie będą stanowiły bariery do dokonania rozbudowy systemu (np. w zakresie dodatkowych licencji); Licencje na użytkowanie dowolnego oprogramowania wdrożonego w ramach tego zamówienia udzielane będą bezterminowo Wymagania prawne. Rozwiązania wchodzące w skład Systemu muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę JST. W szczególności System musi być zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 100 poz. 1024); Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U r. Nr 64 poz. 565) z póź. zm. Dz.U ; Rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U r. Nr 217 poz. 1836) Sprzęt musi być zainstalowany w 4 lokalizacjach Partnerów Projektu, a następnie objęty serwisem świadczonym w miejscu instalacji przez wskazany okres dla każdego z urządzeń wymieniony w p. 2 i 3, licząc od dnia odbioru. 2. WYMAGANIA TECHNICZNE NA urządzenia UTM (Unified Threat Management, wielofunkcyjny Firewall) Dostarczone w ramach zamówienia urządzenie UTM musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcjonalności niezależnie od rodzaju łączy sieciowych dla poszczególnych lokalizacji. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych dostawców łączy sieciowych dla poszczególnych lokalizacji. Zamawiający wymaga aby urządzenia realizujące funkcję Firewall oraz IPS pochodziły od jednego producenta i mogły być zarządzane za pomocą jednej aplikacji lub rozwiązania sprzętowego zawierającego stosowną aplikację umożliwiającą uzyskanie takiej funkcjonalności. W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania, Wykonawca winien przedłożyć dokument w języku polskim pochodzący od importera tej technologii, stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski zostały dochowane wymogi właściwych przepisów

4 4 prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 229. Poz. 2315, z późn. zm.) WYMAGANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA Zapora sieciowa (ang. Firewall): Typ: klasy Stateful Inspection Urządzenie musi obsługiwać translacje adresów NAT, PAT Urządzenie musi dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako most (ang. bridge) warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako most) Narzędzie do konfiguracji firewall a musi umożliwiać tworzenie reguł przy użyciu gotowych elementów. Osoba administrująca musi mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie Edytor reguł na firewall u musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności zastosowanych w polityce elementów i obiektów zapewniając spójność definiowanych reguł Zapora musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o co najmniej lokalną bazę użytkowników, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP, NTLM oraz uwierzytelnianie w oparciu o mechanizmy Active Directory UTM musi umożliwiać tworzenie wydzielonych stref bezpieczeństwa np. strefy zdemilitaryzowanej DMZ (ang. Demilitarized Zone) System wykrywania włamań (ang. INTRUSION PREVENTION SYSTEM IPS/IDS): System detekcji i prewencji włamań (IPS/IDS) musi wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym za pomocą analizy protokołów oraz sygnatur Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy Urządzenie musi mieć możliwość inspekcji protokołów warstwy 7 wewnątrz protokołu SSL Administrator urządzenia musi mieć możliwość konfiguracji trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu licencję gwarantującą aktualizację baz i oprogramowania Systemu we wskazanym okresie serwisowania liczonym od daty odbioru. System musi być wyposażony w licencję aktualizacji reguł we wskazanym okresie serwisowania liczonym od daty odbioru UTM musi mieć możliwość zarządzania przepływnością (pasmem) i jakością usług (ang. traffic shaping/qos):

5 Zarządzanie przepływnością (ang. traffic shaping) i jakością usług (QoS) musi dotyczyć: reguł, adresów IP lub zdefiniowanego użytkownika UTM musi mieć możliwość przypisywania ruchu nazwanych użytkowników i reszty ruchu do kolejek o różnych priorytetach Ochrona antywirusowa: UTM musi pozwalać na zastosowanie co najmniej jednego skanera antywirusowego Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji (złośliwego kodu) Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) Ochrona przed niechcianą pocztą (ang. antyspam): UTM musi wykorzystywać mechanizm klasyfikacji wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną określający czy są one wiadomościami niechcianymi (SPAM) Ochrona antyspam musi działać w oparciu o: białe, czarne listy, DNS RBL, skaner heurystyczny W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator musi mieć możliwość modyfikacji listy serwerów RBL lub skorzystania z domyślnie wprowadzonych przez producenta Systemu nazw serwerów Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin lub powinien umożliwić definiowanie własnych komunikatów do wiadomości rozpoznanych jako SPAM Wirtualne sieci prywatne (VPN): UTM musi posiadać wbudowany koncentrator VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja) UTM musi posiadać możliwość budowy kanałów VPN w oparciu o: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN, IPSec NAT Traversal UTM musi posiadać funkcjonalność automatycznego przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover) UTM musi posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf UTM musi umożliwiać monitorowanie stanu tuneli VPN i stałe utrzymywanie ich aktywności UTM musi umożliwiać filtrowanie adresów IP sieci WWW oraz filtrowanie URL: UTM musi posiadać wbudowany filtr URL Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP zarówno w trybie RESPOND jak i REQUEST UTM musi umożliwiać zdefiniowanie akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony WWW do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: blokowanie dostępu do adresu URL, zezwolenie na dostęp do adresu URL,

6 6 blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację wykorzystującą protokół HTTPS UTM musi mieć możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem formatu MIME UTM musi mieć możliwość stworzenia białej listy stron WWW wyłączonych z filtrowania URL oraz białej listy stron WWW dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane UTM musi posiadać filtr stron WWW musi posiadać funkcjonalność pobierania informacji o klasyfikacji stron i baz kategorii stron udostępniany przez producenta lub wskazany przez niego podmiot za pośrednictwem sieci Internet Uwierzytelnianie: UTM musi pozwalać na uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników, zewnętrzną bazę użytkowników (np.: LDAP), integrację z serwerem Microsoft Active Directory. Rozwiązanie powinno pozwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL, Radius, NTLM Administracja: UTM musi posiadać narzędzie administracyjne (programowe) pozwalające na monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym Komunikacja z UTM musi być możliwa przy wykorzystaniu polskiego lub angielskiego interfejsu graficznego Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a UTM musi odbywać się minimum przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu HTTPS Parametry warstwy drugiej i trzeciej: UTM musi posiadać mechanizm równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (ang. Load Balancing) UTM musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego z wykorzystaniem dynamicznego routingu min. RIP OSPF, BGP wersja UTM musi mieć możliwość tworzenia interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q Wymagane certyfikaty: Deklaracja zgodności CE na dostarczony sprzęt Certyfikat bezpieczeństwa powszechnie uznawanej organizacji np.: ICSA Labs, Common Criteria EAL 4+ lub równoważny innej niezależnej powszechnie uznawanej organizacji Wymagany okres gwarancji UTM wynosi min. 4 lata od daty odbioru.

7 WYMAGANIA TECHNICZNE - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu UTM (ang. Unified Threat Management) zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wiedzy pozwalającej na samodzielną konfigurację i eksploatację UTM. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełne prawa modyfikowania konfiguracji UTM w zakresie wynikającym z przeznaczenia tegoż UTM a. UTM musi posiadać minimum: Możliwość tworzenia wirtualnych UTM ów w pełni funkcjonalnych - zgodnie z powyżej przedstawionymi Wymaganiami technicznymi- część wspólna Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ-45 - min 12szt Liczba portów 10 GbE SFP+ - min. 2 szt Liczba portów 1 GbE SFP - min. 8 szt Maksymalna przepustowość Firewalla min. 16 Gbps Maksymalna przepustowość IPS nie mniej niż 6 GBps Maksymalna przepustowość IPSec VPN nie mniej niż 8 Gbps Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec (klient-brama) nie mniej niż Maksymalna liczba równoczesnych sesji nie mniej niż Maksymalna liczba nowych sesji na sek. nie mniej niż Maksymalna ilość użytkowników chronionych - nie mniej niż Licencja na nielimitowaną ilość użytkowników Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Serwis urządzenia UTM musi być świadczony w okresie gwarancji WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu UTM (ang. Unified Threat Management) zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. UTM musi posiadać minimum: Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ45 min. 8 szt Maksymalna przepustowość Firewall-a - min. 7 Gbps Maksymalna przepustowość IPSec VPN min. 1.5 Gbps Maksymalna przepustowość Antyvirus min. 500 Mbps Maksymalna przepustowość IPS min. 800 Mbps Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min Maksymalna liczba nowych sesji na sek. nie mniej niż Minimalna ilość pamięci wewnętrznej nie mniej niż 32GB

8 Licencja na nielimitowaną ilość użytkowników Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Serwis urządzenia UTM musi być świadczony w okresie gwarancji WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - UTM DLA URZĄD MIASTA STARACHOWICE Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenie sieciowe typu UTM (ang. Unified Threat Management), zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. UTM musi posiadać minimum: Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ-45 min. 8 szt Maksymalna przepustowość Firewall-a nie mniej niż 3 Gbps Maksymalna przepustowość VPN IPSec nie mniej niż -2 Gbps Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec (brama-brama) nie powinna być mniejsza niż Przepustowość IPS -500 Mbps Maksymalna liczba równoczesnych sesji min Ilość nowych sesji na sek Maksymalna ilość użytkowników chronionych Licencja na nielimitowaną ilość użytkowników Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Serwis urządzenia UTM musi być świadczony w okresie gwarancji. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ 3.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ANALIZATOR RUCHU SIECIOWEGO DLA URZĄD MIASTA PIŃCZÓW Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu Analizator ruchu sieciowego zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w Wymaganiach i postanowieniach ogólnych oraz opisane poniżej. W ramach systemu logowania i raportowania muszą być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Liczba portów Ethernet 10/100/1000 RJ-45 min. 2 szt Funkcja centralnej kwarantanny Analiza aktywności użytkowników Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. , SNMP Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym Możliwość generowania raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, DOC, HTML. Raporty muszą obejmować zagadnienia dotyczące całej sfery bezpieczeństwa.

9 Zastosowane systemy logowania muszą umożliwiać cykliczny eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania danych w celu ich składowania przez dłuższy okres czasu Na podstawie analizy testów przeprowadzonych przez Zamawiającego w zakresie ilości logów w ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania musi umożliwiać zapis oraz analizę co najmniej 200 nowych logów/sekundę Dysk twardy min. 500 GB Techniczna możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Wymagany okres gwarancji analizatora ruchu sieciowego wynosi min. 4 lata od daty odbioru Serwis analizatora ruchu sieciowego musi być świadczony w okresie gwarancji 3.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - MACIERZ DYSKOWA DLA URZĘDU MIASTA STARACHOWICE Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i przekaże do eksploatacji użytkowej urządzenia sieciowe typu Macierz dyskowa z przełącznikiem zapewniające wszystkie funkcjonalności opisane w części ogólnej oraz opisane poniżej. W ramach systemu muszą być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Macierz dyskowa Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej cztery moduły do transmisji i obsługi danych protokołem blokowym Fiber Channel 8Gbit/s Macierz powinna być wyposażona w podwójne, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID Moduły obsługujące przestrzeń dyskową powinny być wyposażone w pamięć o pojemności co najmniej 4 GB każdy, opartej na szybkiej pamięci DDR 3 dedykowanej do obsługi buforowania odczytu i zapisu Urządzenie powinno pozwalać na skonfigurowanie jak największej pamięci cache zapisu, nie mniej niż 700MB Pamięć cache musi być mirrorowana, pomiędzy co najmniej 2 kontrolerami dedykowaną wielościeżkową magistralą PCIe Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o pamięć Flash co najmniej do pojemności 100GB Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania Macierz powinna współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i dyskami Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona w co najmniej 8 dysków SAS o pojemności 600 GB każdy i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min Macierz musi umożliwiać pracę w/w technologii dyskowych w obrębie jednej półki.

10 Macierz powinna pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line Każdy dysk powinien posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps lub wydajniejszej Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono co najmniej RAID 1, 10, 5 i Macierz musi umożliwiać integracje ze środowiskami wirtualnymi VMware, która przejawia się w: -obsłudze mechanizmu VAAI; -uproszczeniu przydzielania wolumenów dla serwerów ESX. Z interfejsu zarządzania VMware musi istnieć możliwość tworzenia kolejnych datastore ów bez konieczności logowania się do interfejsu macierzy oraz prezentowania ich szczegółów konfiguracyjnych, co najmniej: nazwa macierzy, poziom protekcji RAID, numer LUN a, itp.; -prezentowaniu szczegółów konfiguracyjnych VMware w interfejsie macierzy. Z interfejsu macierzy musi istnieć możliwość wglądu w zawartość wolumenów logicznych przydzielonych do serwerów VMware, raportowania nazw nadanych wolumenom z poziomu VMware oraz nazw maszyn wirtualnych składowanych w tych wolumenach Oferowane urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę do co najmniej 8 portów FC 2/4/8 Gb/s do komunikacji z hostami Macierz powinna być zarządzana zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI) Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski Macierz musi zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu) Przełącznik i karty HBA Karty HBA FC 8 Gb/s do podłączenia hostów, co najmniej jednoportowe, posiadające złącze PCIe 4 sztuki Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC.

11 Przełączniki muszą być dostarczone w konfiguracji z niezbędnymi modułami wyposażenia i licencjami pozwalającymi na równoczesną pracę z minimum 8 aktywnymi portami FC 8Gb/s Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, N oraz FL Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze non-blocking uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów Zsumowana przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 384 Gb/s endto-end Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. trunk oraz obsługiwać grupy połączeń trunk o różnych długościach Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: - listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric; - możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP; - możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP; - kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów; - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2; - wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric; - konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP; - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS. - obsługa SNMP v Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19 oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19 (dostawa musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do montażu).

12 Zamawiający wymaga, aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, serwis realizowany w języku polskim Wyposażenie dodatkowe Zamawiający wymaga dostarczenia 8 przewodów światłowodowych do połączeń pomiędzy przełącznikiem a macierzą i hostami Każdy światłowód ma mieć długość co najmniej 2 metrów i być zakończony złączami LC-LC Dodatkowe wymagania Zamawiający wymaga instalacji, uruchomienia, konfiguracji i uruchomienia do eksploatacji użytkowej wszystkich dostarczonych urządzeń Konfiguracja musi obejmować : - system bezpieczeństwa macierzy; - przyporządkowanie użytkowników i ich uprawnień; - konfiguracja pamięci cache w macierzy dyskowej; - konfigurację macierzy dyskowej, w tym grup RAID, LUN i połączeń z serwerami oraz testy poprawności pracy macierzy dyskowej Gwarancja Wymagany okres gwarancji macierzy dyskowej, przełącznika i karty HBA, wynosi min. 3 lata od daty odbioru Serwis Serwis obejmujący macierz dyskową, przełącznik i karty HBA, musi być świadczony w okresie gwarancji Wymagania na moduł bateryjny do UPS-a HP R5000 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Zamawiany moduł bateryjny do UPS-a HP R5000 (AF461A) musi posiadać obudowę rack 3U Moduł bateryjny, musi być wyposażony w komplet akumulatorów Wymagany okres gwarancji modułu bateryjnego wynosi min. 2 lata od daty odbioru Serwis obejmujący moduł bateryjny, musi być świadczony w okresie gwarancji. 4. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA 4.1. Definicje Serwis działanie Wykonawcy w zamówionym okresie czasu polegające na: - konserwacji i przeglądzie stanu technicznego sprzętu i oprogramowania w okresie i zakresie zalecanym instrukcjami producenta; - przywrócenie sprawności wszystkich funkcjonalności systemu / urządzenia, jeżeli brak takich stwierdzono, poprzez naprawę lub wymianę; - dostarczenie aktualizacji oprogramowania, reguł /sygnatur/ baz : antywirus, IPS, webfilter, antyspam;

13 13 - dostęp do wsparcia technicznego w języku polskim Usterka - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element Systemu, nie wpływające na funkcjonalność i wydajność Systemu, ale niezgodny ze stanem określonym w Umowie Awaria - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element Systemu, ograniczające wydajność lub funkcjonalność Systemu i uniemożliwiające Partnerowi korzystanie z Systemu zgodnie Umową, z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania Podstawowe Usługi - usługi, parametry i funkcje realizowane przez System w ramach których musi być zachowana ciągłość funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wynikająca z Umowy Awaria Niekrytyczna - awaria, która negatywnie wpływa na wydajność lub funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemożliwia świadczenia podstawowych usług Awaria Krytyczna - awaria, która uniemożliwia świadczenie podstawowych usług Zgłoszenie Awarii lub Usterki - ciąg działań ze strony Partnerów Projektu mający na celu powiadomienie Serwisu o zaistniałej Awarii lub Usterce, wykonany zgodnie z Procedurą Dostępność Serwisu - dni i godziny, w jakich Serwis przyjmuje Zgłoszenia Awarii lub Usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Partnera Projektu Reakcja Serwisu - nawiązanie kontaktu przez pracownika Serwisu ze zgłaszającym Awarię lub Usterkę pracownikiem Partnera Projektu w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę zapisu w udostępnionym w tym celu systemie rejestracji zgłoszeń Przywrócenie funkcjonalności - doprowadzenie Systemu, w którym wystąpiła Awaria do takiego stanu, aby możliwa była realizacja wszystkich funkcjonalności utraconych w wyniku Awarii Usunięcie Usterki - przywrócenie Systemu, w którym wystąpiła Usterka do stanu, w jakim znajdował się on przed wystąpieniem Usterki. W razie braku możliwości naprawy uszkodzonych urządzeń, dopuszcza się podstawienie przez Serwis, Urządzenia Zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego urządzenia Naprawa usunięcie awarii lub usterki i przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia Czas Reakcji Serwisu - maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii lub Usterki a Reakcją Serwisu Czas Naprawy - czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii a Naprawą liczony w godzinach roboczych Urządzenie Zastępcze - urządzenia lub podzespoły, które Serwis udostępnia w ramach Procedury Partnerowi Projektu jeżeli nie jest możliwe w ustalonym czasie Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki w drodze naprawy uszkodzonych urządzeń lub podzespołów; Urządzenie Zastępcze musi mieć parametry takie same lub lepsze jak urządzenie, które uległo awarii.

14 Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Godziny Robocze - godziny pracy poszczególnych Partnerów Gwarancja i serwis Wykonawca zapewni serwis na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres wskazany w punktach 2 oraz 3 dla każdego Systemu oddzielnie, licząc od daty odbioru tegoż Systemu przez poszczególnych Partnerów Projektu Gwarancja i usługi serwisowe muszą być świadczone w miejscu instalacji sprzętu, u Partnera Projektu Uszkodzone i wymieniane w ramach obsługi gwarancyjnej dyski twarde i inne nośniki danych pozostają własnością Partnera i nie będą wydawane na zewnątrz poza siedzibę Partnera Projektu Wszelkie koszty serwisu mają być w pełni włączone do ceny ofertowej W okresie serwisowania wszelkie koszty usuwania wad, awarii, usterek oraz zmian, których przyczyna nie leży po stronie Partnera Projektu, ponosi Wykonawca Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy: Wykona u Partnera Projektu przeglądy serwisowe sprzętu i oprogramowania w ilości min. 1 w ostatnim roku wymaganego okresu serwisowania Będzie informował Partnerów Projektu o dostępnych aktualizacjach/poprawkach oprogramowania, sterowników, bibliotek jeżeli informacja o nowych aktualizacjach/poprawkach nie jest wysyłana automatycznie przez oprogramowanie, Zainstaluje w siedzibie Partnerów Projektu powyższe aktualizacje/poprawki (jeżeli oprogramowanie komercyjne dopuszcza pobranie aktualizacji w ramach licencji) jeżeli aktualizacje/poprawki nie są możliwe do pobrania automatycznie Zapewni prawidłowe (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) działanie ofertowanego rozwiązania (urządzeń sieciowych, innych elementów istotnych dla bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania systemu) Nie pobiera dodatkowych opłat za wszelkie prace zawiązane z serwisem wraz z dojazdem, delegacją itp Wymagana jest dostępność Serwisu w dni robocze w godzinach pracy urzędów, w wymiarze : przez 5 dni roboczych w tygodniu / 8 godzin dziennie (w przedziale 07:00-16:00) Wymagany jest Czas Reakcji Serwisu do 4 godzin Czas usunięcia awarii/usterki urządzenia/elementu wynosi: - Awaria Krytyczna do 8 godz., - Awaria Niekrytyczna do 4 dni, - Usterka do 8 dni

15 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, awarii, usterki w terminie 14 dni do daty ich zgłoszenia przez Partnera Projektu, to Partner Projektu ma prawo zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad, awarii, usterki będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Wykonawca przedstawi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy opis sposobu w jaki Partnerzy Projektu mogą zgłaszać wszelkie wady, usterki, awarie. 5. INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY 5.1. Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie administratorów i operatorów Systemu u każdego Partnera Projektu, z zasadami konfiguracji i eksploatacji zamówionego sprzętu. Powyższe instruktaże będą przeprowadzane przez przedstawiciela Wykonawcy po dostarczeniu sprzętu do każdej ujętej w zamówieniu jednostki będącej Partnerem Projektu Wykonawca w ramach wdrożenia zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla wskazanej, przez właściwego dla danego Systemu Partnera Projektu, grupy użytkowników. W/w instruktaż musi zostać przeprowadzony w języku polskim.

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.3 Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. 1. Zamawiający: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM ZAŁĄCZNIK NR 1 cd dot. PAKIETU 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

U TM U30 1.000 5.000. liczba sesji równoległych. liczba sesji równoległych. liczba sesji równoległych. liczba sesji równoległych

U TM U30 1.000 5.000. liczba sesji równoległych. liczba sesji równoległych. liczba sesji równoległych. liczba sesji równoległych U TM Unified Threat Management NOWY STANDARD SZYBKOŚCI U30 200 5 0. 000 U70 600 1 00. 000 U120 700 200. 000 U250 U450 U1100 U1500 U6000 850 1.000 2.800 3.800 5.000 8 00. 000 1. 200. 000 2. 5 00. 000 40

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania: I. Wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania : Serwer RACK 19 TYP A (sztuk 1) Opis elementów serwera 1. Procesor:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

13. Konfiguracja proxy http, smtp, pop3, ftp, ssl

13. Konfiguracja proxy http, smtp, pop3, ftp, ssl 13. Konfiguracja proxy http, smtp, pop3, ftp, ssl Każdy z mechanizmów proxy w urządzeniach NETASQ może działać w sposób transparentny dla użytkownika, tzn. nie wymagać konfiguracji przeglądarki czy innego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo