POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKL.08.01.02-16-005/13"

Transkrypt

1 Lublin, dn r. O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Ul. Bohaterów Monte Cassino Lublin Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa opolskiego projektu Nowe możliwości nr POKL /13 poszukujemy firmy, która zrealizuje jako podwykonawca usługi podane w opisie zamówienia dla maksymalnie 40 osób (24K/16M; Uczestnikami Projektu będą osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu KC). Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja ścieżki szkoleniowo-doradczej (wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach dwóch modułów: 1. MODUŁ II (rekrutacja + poradnictwo zawodowe + szkolenia zawodowe), który obejmie łącznie 2 grupy szkoleniowe liczące średnio 10 osób każda (łącznie 20 Uczestników Projektu). Ścieżka szkoleniowo-doradcza będzie realizowana w dwóch turach (I tura: , II tura: ), po 1 grupa na każdą turę rekrutacji. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Zakres ścieżki szkoleniowo-doradczej przedstawia się następująco: a) REKRUTACJA: 20 Uczestników Projektu otwarta, przeprowadzona zostanie w dwóch turach (I tura , II tura ); Uczestnikami Projektu będą osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu KC; Podwykonawca będzie podmiotem, który zna specyfikę branży, posiada bazę danych potencjalnych Uczestników Projektu; Podwykonawca zapewni własne materiały rekrutacyjne (ulotki, plakaty) oraz kadrę zdolną do rekrutacji 20 UP; Podwykonawca otrzyma od Zamawiającego opracowane dokumenty rekrutacyjne; Zamawiający otrzyma od Podwykonawcy zweryfikowane pod względem formalnym zgłoszenia;

2 Minimum 60 % Uczestników Projektu będą stanowiły kobiety. Będą one kwalifikowane w pierwszej kolejności w przypadku takiej samej liczby punktów co mężczyźni; Podwykonawca zobowiązany będzie do przekazania zebranych dokumentów rekrutacyjnych Zamawiającemu, który zatwierdzi ostateczne listy Uczestników Projektu podczas prac Komisji Rekrutacyjnej, w trakcie, której oceni zgłoszenia kandydatów pod kątem merytorycznym; Minimum raz na 2 tygodnie będą organizowane spotkania Zamawiającego z Podwykonawcą w celu omówienia postępów w procesie rekrutacji; Obszar realizacji - województwo opolskie. b) PORADNICTWO ZAWODOWE: Obejmie łącznie 20 Uczestników Projektu; Wymiar poradnictwa zawodowego to 12 godzin lekcyjnych dla każdego z 20 Uczestników Projektu (łącznie 240 godzin lekcyjnych w ramach umowy) w systemie 6 spotkań x 2 godziny/dzień, ustalanych indywidualnie z doradcą; Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut; do czasu poradnictwa nie wlicza się przerw; Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w dwóch turach w planowanym okresie: a) I tura: luty 2015 b) II tura: kwiecień 2015 Program poradnictwa obejmuje m.in.: lokalny rynek pracy oraz dostosowanie się do niego, efektywne metody poszukiwania zatrudnienia; c) SZKOLENIE ZAWODOWE DORADCA FINANSOWY: Obejmie 2 grupy średnio 10-osobowe (łącznie 20 Uczestników Projektu); Wymiar szkolenia zawodowego - Doradca finansowy to 150 godzin dla jednej grupy (łącznie 300 godzin lekcyjnych w ramach umowy) w systemie 25 spotkań średnio 6 godzin/dzień, średnio 3/4 razy w tygodniu; Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut; do czasu zajęć nie wlicza się przerw; Szkolenie zawodowe będzie realizowane w dwóch turach w planowanym okresie: a) I tura: r. b) II tura: r. Forma zajęć: wykłady + ćwiczenia; Wybór rodzaju szkolenie uzależniony jest od decyzji Uczestnika Projektu, zadeklarowanej w Formularzu Zgłoszeniowym. Program szkolenia zawodowego obejmuje m.in.: kompletna wiedza dotycząca rynku finansowego, podstawa prawna wykonywania tego zawodu, specyfika działalności doradcy finansowego, oferty finansowe poszczególnych banków; 2. MODUŁ III (rekrutacja + poradnictwo zawodowe + szkolenia zawodowe), które obejmie łącznie 2 grupy szkoleniowe liczące średnio 10 osób każda (łącznie 20 Uczestników Projektu).

3 Ścieżka szkoleniowo-doradcza będzie realizowana w dwóch turach (I tura: , II tura: ), po 1 grupa na każdą turę rekrutacji. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Zakres ścieżki szkoleniowo-doradczej przedstawia się następująco: a) REKRUTACJA: 20 Uczestników Projektu otwarta, przeprowadzona zostanie w dwóch turach (I tura , II tura ); Uczestnikami Projektu będą osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu KC; Podwykonawca będzie podmiotem, który zna specyfikę branży, posiada bazę danych potencjalnych Uczestników Projektu; Podwykonawca zapewni własne materiały rekrutacyjne (ulotki, plakaty) oraz kadrę zdolną do rekrutacji 20 UP; Podwykonawca otrzyma od Zamawiającego opracowane dokumenty rekrutacyjne; Zamawiający otrzyma od Podwykonawcy zweryfikowane pod względem formalnym zgłoszenia; Minimum 60 % Uczestników Projektu będą stanowiły kobiety. Będą one kwalifikowane w pierwszej kolejności w przypadku takiej samej liczby punktów co mężczyźni; Podwykonawca zobowiązany będzie do przekazania zebranych dokumentów rekrutacyjnych Wnioskodawcy, który zatwierdzi ostateczne listy Uczestników Projektu podczas Komisji Rekrutacyjnej, w trakcie której oceni zgłoszenia kandydatów pod kątem merytorycznym; Minimum raz na 2 tygodnie będą organizowane spotkania Zamawiającego z Podwykonawcą w celu omówienia postępów w procesie rekrutacji; Obszar realizacji - województwo opolskie. b) PORADNICTWO ZAWODOWE: Obejmie łącznie 20 Uczestników Projektu; Wymiar poradnictwa zawodowego to 12 godzin lekcyjnych dla każdego z 20 Uczestników Projektu (łącznie 240 godzin lekcyjnych w ramach umowy) w systemie w systemie 6 spotkań x 2 godziny/dzień, ustalanych indywidualnie z doradcą; Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut; do czasu poradnictwa nie wlicza się przerw; Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w dwóch turach w planowanym okresie: a) I tura: luty 2015 b) II tura: kwiecień 2015 Program poradnictwa obejmuje m.in. lokalny rynek pracy oraz dostosowanie się do niego, efektywne metody poszukiwania zatrudnienia; c) SZKOLENIE ZAWODOWE TELEMARKETER / PRACOWNIK KANCELARYJNY: Obejmie 2 grupy średnio 10-osobowe (łącznie 20 Uczestników Projektu);

4 Wymiar szkolenia zawodowego Telemarketer / Pracownik kancelaryjny to 150 godzin dla jednej grupy (łącznie 300 godzin lekcyjnych w ramach umowy) w systemie 25 spotkań średnio 6 godzin/dzień, średnio 3/4 razy w tygodniu; Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut; do czasu zajęć nie wlicza się przerw; Szkolenie zawodowe realizowane w dwóch turach w planowanym okresie: a) I tura: r. b) II tura: r. Forma zajęć: wykłady + ćwiczenia; Wybór rodzaju szkolenie uzależniony jest od decyzji Uczestnika Projektu, zadeklarowanej w Formularzu Zgłoszeniowym. Program szkolenia zawodowego Telemarketer obejmuje m.in.: przełamywanie barier osobistych w telemarketingu, techniki oddziaływania na osoby, prowadzenie rozmów z klientem, psychologia rozmowy z klientem; Program szkolenia zawodowego Pracownik kancelaryjny obejmuje m.in.: organizacja pracy biurowej, organizacja obiegu dokumentów, zasady efektywnej komunikacji; W związku z tym poszukujemy potencjalnych Wykonawców zdolnych do przeprowadzenia powyżej opisanych usług i informujemy o możliwości złożenia przez Państwa oferty. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników wskazanych ścieżek o wskazanym zakresie przedmiotowym. 2. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia zajęć (sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne). 3. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu na zajęcia z poradnictwa zawodowego (materiały dodatkowe konieczne do przeprowadzenia zadania) oraz szkoleń zawodowych (podręcznik, ćwiczenia, płyta CD). 4. Zapewnienia cateringu podczas zajęć w ramach szkoleń zawodowych (25 spotkań/uczestnik Projektu). Wykonawca zapewni catering w formie obiadu oraz poczęstunku. Przez obiad rozumie się drugie danie składające się z porcji mięsa, ziemniaków, ryżu lub frytek oraz surówki. Przez poczęstunek rozumie się kawę, herbatę oraz ciastka. 5. Przygotowania programu zajęć na zajęcia z poradnictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych. 6. Przeprowadzenia początkowych i końcowych testów sprawdzających wiedzę Uczestników Projektu na szkoleniu zawodowym. 7. Sporządzenie opinii doradcy/doradców na zakończenie poradnictwa zawodowego wraz z rejestrem opinii. 8. Przeprowadzenia początkowych i końcowych ankiet monitorujących na poradnictwie zawodowym oraz na szkoleniu zawodowym. 9. Zapewnienia: a) kadry wykwalifikowanych doradców legitymujących się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia poradnictwa oraz doświadczeniem praktycznym. b) kadry specjalistycznych trenerów legitymujących się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia szkoleń zawodowych oraz doświadczeniem praktycznym; 10. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli, w co najmniej 80% zajęć zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenia będą zawierać informacje o zakresie i liczbie godzin zajęć. 11. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

5 12. Prowadzenia dokumentacji szkoleń zawodowych zawierającej m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, analizy testów sprawdzających wiedzę. 13. Prowadzenia dokumentacji z poradnictwa zawodowego zawierającej m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety monitorujące początkowe i końcowe. 14. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 15. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w tym doświadczenie w rekrutacji oraz realizacji poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych: Doradca finansowy, Telemarketer oraz Pracownik kancelaryjny lub równoważnych. Przez szkolenia zawodowe równoważne rozumie się szkolenia zawodowe o zbliżonym zakresie przedmiotowym do wyżej wskazanych); b) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) Posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia; e) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, faksem lub elektronicznie. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami został upoważniony p. Adrian Gawor Menadżer Projektu.

6 Adres do korespondencji i złożenia oferty: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin, tel.: , Nr fax: Oferta musi być złożona do dnia r. do godziny 12:00. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty. Kryteria oceny Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), przy wyborze oferty będziemy się kierować kryterium 100 % cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium 100% cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : C 0 ) x 100 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.

7 OFERTA Dane oferenta I. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi zrealizować MODUŁ II (rekrutacja + poradnictwo zawodowe + szkolenia zawodowe) Proponowana przez nas cena brutto za przeprowadzenie MODUŁU II (rekrutacja + poradnictwo zawodowe + szkolenia zawodowe) wynosi:. PLN (słownie:... złotych) za całość usługi. II. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi zrealizować MODUŁ III (rekrutacja + poradnictwo zawodowe + szkolenia zawodowe) Proponowana przez nas cena brutto za przeprowadzenie MODUŁU III (rekrutacja + poradnictwo zawodowe + szkolenia zawodowe) wynosi:. PLN (słownie:..... złotych) za całość usługi. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym oraz posiadam wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.. Miejscowość i data. Podpis i pieczęcie oferenta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo