Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy Gdańsk Gdańsk, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. na terenie województwa mazowieckiego na obszarze powiatu miasto stołeczne Warszawa projektu Czas zmian nr POKL /14 poszukujemy firmy, która zrealizuje, jako podwykonawca szkolenia zawodowe VCC wybrane przez Uczestników Projektu oraz zorganizuje i przeprowadzi egzaminy VCC (kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe). Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń zawodowych (średnio 120 godz./grupa) oraz organizacja i przeprowadzenie egzaminów VCC. Liczba godzin szkolenia dla każdej z 4 grup szkoleniowych będzie wynosić średnio 120 godz. ( godz.). UP będą mieli do wyboru jeden z poniższych modułów szkoleń zawodowych. Wybór modułu szkolenia należy do uczestnika projektu i doradcy zawodowego (na etapie rekrutacji). 1) Pierwsza pomoc przedmedyczna 2) Komputer i Internet w zawodach technicznych 3) Programowanie serwisów WWW 4) Systemy prezentacji informacji w biznesie 5) Programy biurowe w administracji 6) Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 2D 7) Przedsiębiorczość 8) Techniki sprzedaży 9) Techniki sprzedaży telefonicznej 10) Negocjacje z elementami NLP 11) Systemy mobilne w biznesie 12) Multimedia w reklamie 13) Emisja głosu 14) Język angielski dla elektryków 15) Język angielski dla florystów 16) Język angielski dla administratorów sieci i baz danych 17) Język angielski dla grafików komputerowych 18) Język niemiecki dla tokarzy/frezerów 19) Język niemiecki dla spawaczy 20) Język niemiecki dla opiekunów osób starszych 21) Język niemiecki dla monterów Grupę docelową projektu stanowią 64 osoby przewidziane do zwolnienia (znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/stosunku służbowego) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i/lub modernizacyjne, pracujące lub zamieszkujące na obszarze powiatu miasto stołeczne Warszawa, w wieku aktywności zawodowej.

2 Szkolenia zawodowe do wyboru obejmą łącznie 4 grupy szkoleniowe liczące 16 osób każda (maksymalnie 64 osoby), po dwie grupy w każdej turze. Szkolenia zawodowe, a także egzaminy VCC powinny odbywać się w dwóch turach według harmonogramu: 1) I tura - listopad-grudzień 2014 r. (2 grupy); 2) II tura - grudzień 2014 r.-styczeń 2015 r. (2 grupy). Zamawiający zastrzega, iż harmonogram zajęć oraz egzaminów VCC może ulec zmianie w celu dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu. Wymiar szkolenia zawodowego to średnio 120 godzin lekcyjnych (od 90 do 150 godzin lekcyjnych) dla każdej z grup. Organizacja szkoleń: dni powszednie (średnio 8 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu) lub weekendy (piątekniedziela), średnio 20 godzin w każdy weekend, średnio 4 razy w miesiącu. Łącznie w ramach całego zamówienia zrealizowanych zostanie maksymalnie 600 godzin lekcyjnych z zakresu szkoleń zawodowych wybranych przez UP. Na pierwszych, środkowych i ostatnich zajęciach uczestnicy projektu przystąpią do testu weryfikującego zdobytą wiedzę oraz przystąpią do wewnętrznego egzaminu końcowego. Na zakończenie szkoleń uczestnicy projektu podejdą do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu VCC. W związku z powyższym poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania wskazanych szkoleń zawodowych oraz egzaminów VCC oraz informujemy o możliwości złożenia przez Państwa oferty. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników Projektu wskazanych szkoleń zawodowych. Zajęcia będą miały formę wykładów (ok. 30%) oraz ćwiczeń (ok. 70%). 2. Przekaz treści zajęć będzie dostosowany do poziomu i wykształcenia UP. 3. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń (sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, instalację grzewczą, posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne). W zależności od tematyki szkoleń sale szkoleniowe powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć m.in.: komputery wraz z oprogramowaniem/laptopy/tablicę multimedialną lub innego rodzaju narzędzia wspomagających proces edukacji). 4. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu (skrypty lub podręczniki jeżeli będą konieczne). 5. Zapewnienia profesjonalnej kadry trenerskiej posiadającej minimum roczne doświadczenie trenerskie. Trener powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz zajęć praktycznych w wymiarze minimum 120 godzin szkoleniowych w obszarze objętym danym szkoleniem zawodowym. 6. Przygotowania i przeprowadzenia wśród Uczestników Projektu testów wiedzy na rozpoczęcie, w środku i na zakończenie szkoleń oraz przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu końcowego. 7. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć, podeszli do testów wiedzy oraz zdali wewnętrzny egzamin końcowy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 8. Prowadzenia dokumentacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego. 9. Zorganizowania, opłacenia kosztów i przeprowadzenia egzaminów VCC. 10. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 11. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 12. Zarejestrowania swojej instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie i aktualizowania w tej bazie informacji o realizowanych szkoleniach nie rzadziej niż raz w miesiącu. Po zakończeniu szkoleń Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenia dokonania aktualizacji informacji o szkoleniach za każdy miesiąc kalendarzowy. 13. Zapewnienia cateringu dla Uczestników Projektu biorących udział w szkoleniu.

3 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru i oceny ofert Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: a) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym co najmniej 1 trenerem do każdego z wybranych szkoleń zawodowych spełniającymi wymagania wskazane w kryterium oceny ofert potencjał Wykonawcy). Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. c) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. d) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postepowania, tj.: - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

4 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. a) d) powyżej zostanie dokonana na podstawie dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony p. Mateusz Toruń Adres do korespondencji i złożenia oferty: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Telefon/fax: tel.: , fax: Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu wraz z załącznikami w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, faksem lub elektronicznie. Oferta musi być złożona do dnia roku do godziny Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty. Kryteria oceny ofert Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 90 % cena, kryterium 5% doświadczenie oraz kryterium 5% potencjał. 1. Opis sposobu obliczania kryterium 90% cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium 90% cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : C 0 ) x 90 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 90. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5 2. Opis sposobu obliczania kryterium 5% doświadczenie. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych z zakresu szkoleń wymienionych w opisie zamówienia lub równoważnych zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Przez szkolenie zawodowe równoważne rozumie się szkolenia zawodowe o zbliżonym zakresie przedmiotowym do szkoleń zawodowych wskazanych w opisie zamówienia. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych wypełnia tabelę: Załącznik numer 1: Doświadczenie wykonawcy, którą dołącza do oferty. Maksymalne oceniane przez Zamawiającego łączne doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych wymienionych w opisie zamówienia lub równoważnych wynosi 720 godzin szkoleniowych. Punkty przyznawane za kryterium 5% doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 5 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Opis sposobu obliczania kryterium 5 % potencjał. Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów). W kryterium potencjał Wykonawca może wskazać maksymalnie 21 trenerów - po 1 do każdego, spośród wymienionych w opisie zamówienia, szkoleń zawodowych. Każdy ze wskazanych przez Wykonawcę trenerów musi posiadać doświadczenie w pracy z grupą docelową, jak również musi posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz zajęć praktycznych w wymiarze minimum 120 godzin szkoleniowych w obszarze objętym danym szkoleniem zawodowym (spośród szkoleń wymienionych w opisie zamówienia lub równoważnym). Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika numer 2 Potencjał Wykonawcy, którą Wykonawca dołącza do oferty. W Załączniku nr 2 Potencjał Wykonawcy Wykonawca nie może wskazać trenerów, co do których złożył oświadczenie w warunkach udziału w postępowaniu pkt a) potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia. W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów, którymi dysponuje Wykonawca. Punkty przyznawane za kryterium 5 % potencjał będą liczone wg następującego wzoru: P = (P 0 : P max ) x 5 gdzie: P - liczba punktów przyznana danej ofercie, P 0 - potencjał (liczba osób) obliczony badanej oferty, P max - maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert.

6 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + P) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. W przypadku, gdy dwie lub więcej ważnych ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryteriów poza cenowych (doświadczenie oraz/lub potencjał), Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej ważnej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

7 dane oferenta OFERTA Przedmiotem oferty jest zrealizowanie wskazanych szkoleń zawodowych VCC oraz organizację i przeprowadzenie egzaminów VCC w ramach projektu Czas zmian nr POKL /14. Proponowana przez nas cena brutto za całość wskazanych szkoleń zawodowych oraz egzaminów VCC wynosi:.. PLN (słownie: złotych), tj.. PLN (słownie:.. złotych za osobę. Podpisując niniejszą ofertę oświadczamy jednocześnie, iż w pełni akceptujemy oraz spełniamy wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Akceptujemy, iż w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej ważnej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania. miejscowość i data podpis i pieczęcie oferenta

8 Załącznik numer 1: Doświadczenie wykonawcy Wykaz należycie zrealizowanych przez Wykonawcę szkoleń zawodowych VCC spośród szkoleń wymienionych w opisie zamówienia lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Lp. Nazwa szkolenia zawodowego Podmiot, dla którego szkolenie zawodowe zrealizowano Liczba godzin szkoleniowych szkolenia zawodowego zrealizowanych przed dniem złożenia oferty

9

10 SUMA. podpis i pieczęć oferenta

11 Załącznik numer 2: Potencjał Wykonawcy Wykaz trenerów, którymi dysponuje Wykonawca (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych). Każdy z wskazanych przez Wykonawcę trenerów musi posiadać doświadczenie w pracy z grupą docelową oraz musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz zajęć praktycznych w wymiarze minimum 120 godzin szkoleniowych w obszarze objętym danym szkoleniem zawodowym (spośród szkoleń wymienionych w opisie zamówienia lub równoważnym). Lp. Imię i nazwisko wraz ze wskazaniem funkcji jako trenera Tematyka oraz odbiorca zajęć

12 podpis i pieczęć oferenta

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo