DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A."

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym) i regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 9 kwietnia 2013 r.

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B I C SPÓŁKI RAPORT S.A. 1. Nazwa i siedziba Emitenta Raport S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 37, Koszalin. 2. Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, Kraków. 3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych Dokumentem Informacyjnym Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (sto tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B oraz (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C spółki Raport S.A. z siedzibą w Koszalinie o jednostkowej wartości nominalnej równej 100,00 (sto 00/100) złotych każda. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 2 1. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych Dokumentem Informacyjnym... 2 SPIS TREŚCI 3 ROZDZIAŁ I: CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem obligacji ROZDZIAŁ II: OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Oświadczenie Emitenta Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy ROZDZIAŁ III: DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Warunki wykupu Obligacji Serii B Wykup Obligacji Serii B przed dniem wykupu (przedterminowy wykup) Warunki wykupu Obligacji Serii C Wykup Obligacji Serii C przed dniem wykupu (przedterminowy wykup) Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Rating Obligacji Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi Dokumentem Informacyjnym Osoby fizyczne Osoby prawne Podatek od czynności cywilnoprawnych ROZDZIAŁ IV: DANE O EMITENCIE Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej, lub inny numer, pod którym został wpisany Emitent zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji Czas trwania Emitenta Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 3

4 4. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Właściwy sąd rejestrowy Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Struktura organizacyjna Emitenta Rynek wierzytelności Oferta usług Emitenta Atuty Emitenta Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Sprawy w których Emitent jest stroną pozwaną Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 4

5 19. Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym Osoby zarządzające i nadzorujące Dane o strukturze akcjonariatu bądź udziałów Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy lub wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników ROZDZIAŁ V: SPRAWOZDANIA FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Raport S.A. za 2011 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Raport S.A. za pierwsze półrocze 2012 r Jednostkowe sprawozdanie finansowe Raport S.A. za 2011 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Jednostkowe sprawozdanie finansowe Raport S.A. za pierwsze półrocze 2012 r ROZDZIAŁ VI: ZAŁĄCZNIKI Odpis aktualny z KRS Emitenta Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść uchwał podjętych w sprawie zmiany statutu nie zarejestrowanych przez sąd Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Serii B Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Serii C Warunki Emisji Obligacji Warunki Emisji Obligacji Serii B Warunki Emisji Obligacji Serii C Definicje i objaśnienia skrótów Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 5

6 ROZDZIAŁ I: CZYNNIKI RYZYKA Obligacje są zobowiązaniem tylko i wyłącznie Emitenta. Żaden inny podmiot, działający w jakimkolwiek charakterze, nie będzie zobowiązany ani odpowiedzialny z tytułu Obligacji, a w szczególności nie będzie ich gwarantował. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka. Wystąpienie któregokolwiek z poniżej opisanych zdarzeń mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, bądź które uważa się za nieistotne, mogą także niekorzystnie wpłynąć na kondycję Emitenta, Inwestorzy powinni więc uwzględnić również ewentualne inne ryzyka nie wskazane poniżej. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub ich potencjalnego wpływu. 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i działalnością Emitenta 1.1 Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność Emitenta w dużym stopniu opiera się na wysoko wykwalifikowanej kadrze. Jakość kadry to najistotniejszy czynnik sukcesu Emitenta. Firma zatrudnia około 50 osób, w większości specjalistów doskonale znających proces windykacji oraz sposób postępowania z dłużnikami. Dotychczasowy rozwój Emitenta był determinowany nie tylko wiedzą i praktyczną znajomością rynku, ale także ambicją i zaangażowaniem pracowników, oraz kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Aby zapobiec niekorzystnym skutkom utraty kadry Emitent zapewnia wszystkim pracownikom optymalne warunki pracy, a także możliwości rozwoju zawodowego i awansu w stale rozwijającej się grupie kapitałowej. Czynnikiem ryzyka w tym przypadku może być możliwość utraty pracowników wraz z ich wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami ważnymi z punktu widzenia strategicznych interesów Emitenta. Przewidując taką ewentualność w przypadku kadry menadżerskiej umowy zawierają zapisy o karach za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub naruszenie obowiązków. Dane historyczne dotyczące zatrudnienia kadry menadżerskiej Emitenta pokazują, że ryzyka związane z tym czynnikiem są właściwie zarządzane przez Emitenta. Rotacja kadry menadżerskiej Emitenta w ostatnich latach jest na bardzo niskim poziomie. 1.2 Ryzyko związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. Bezpieczeństwo danych Działalność Emitenta związana jest z koniecznością stałego przetwarzania danych osobowych. Emitent dokłada wszelkich starań aby dane objęte tajemnicą były należycie chronione. System, na którym odbywa się przetwarzanie danych do celów prowadzonej działalności wyposażony jest w wymagane zabezpieczenia zarówno przed próbą nielegalnego dostępu jak i utraty zgromadzonych informacji. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo utraty danych dwukrotnie w ciągu dnia sporządzana jest kopia zapasowa systemu. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 6

7 Ryzyko przypadkowego wydania osobom postronnym dokumentów lub informacji jest ograniczone przez wewnętrzne przepisy. Aby uniknąć takich sytuacji stworzono wykaz dokumentów jawnych, do których mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne bez konieczności uzyskania akceptacji osób upoważnionych. Pozostałe dane, nie wymienione w wykazie wymagają, przed przekazaniem osobom nieuprawnionym, zezwolenia Członka Zarządu Emitenta lub osób przez niego upoważnionych. Emitent jako jedyna spółka z branży windykacyjnej ma wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o wymagania normy ISO 27001:2005, który wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością stanowi Zintegrowany System Zarządzania. Niemniej jednak, istnieje ryzyko związane z nieprzewidzianymi w rutynowych sposobach postępowania kradzieżami danych lub świadomego działania pracownika na szkodę Emitenta. 1.3 Ryzyko utraty płynności Ryzyko utraty płynności przez Emitenta, poza normalnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, wiąże się z zakupem pakietów wierzytelności. Zakup wierzytelności na własny rachunek, pociąga za sobą konieczność dużego jednorazowego wydatku. Aby zapewnić sobie środki umożliwiające dokonanie transakcji Emitent wspomaga się finansowaniem zewnętrznym emisją weksli. Istnieje ryzyko złego oszacowania realnej wartości portfela wierzytelności, a co za tym idzie niemożności uzyskania środków w procesie windykacji. Powyższe ryzyko minimalizowane jest sposobem działania Emitenta. Będące przedmiotem zakupu wierzytelności są wyceniane każdorazowo bardzo skrupulatnie, a decyzja o ich zakupie podejmowana jest po zbadaniu nie tylko możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału ale także szacowanych kosztów koniecznych do poniesienia w trakcie windykacji. Ponadto, niemal wszystkie instytucje sprzedające portfele wierzytelności czynią to w formie oficjalnych przetargów i ceny oferowane przez Emitenta w większości tych przetargów nie różnią się istotnie od cen oferowanych przez konkurencję. Prawdopodobieństwo złej wyceny portfela przez kilka wyspecjalizowanych podmiotów jednocześnie jest zatem niewielkie. Dodatkowo, Emitent dokonując kolejnych zakupów stara się zdywersyfikować ryzyko, nabywając wierzytelności różnego rodzaju, o różnym stopniu trudności i przeterminowania. Posiadane wierzytelności są ponadto w sposób ciągły obsługiwane przez służby windykacyjne Emitenta, co zapewnia stały dopływ gotówki i minimalizuje ryzyko wystąpienia utraty płynności. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 7

8 1.4 Ryzyko związane z brakiem zakupu nowych pakietów wierzytelności Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są przychody związane z działaniami windykacyjnymi na pakietach wierzytelności. Istnieje ryzyko, iż ze względu na działalność podmiotów konkurencyjnych lub z uwagi na decyzję Emitenta wynikającą z przeprowadzonych wycen oferowanych na rynku pakietów wierzytelności, może zaistnieć sytuacja, iż Emitent przez pewien czas nie będzie nabywał nowych pakietów wierzytelności. Może to negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Emitenta. 1.5 Ryzyko nieuczciwej konkurencji i stosowania dumpingu Konkurencja na rynku na którym działa Emitent jest duża. Pakiety wierzytelności nabywane są w drodze przetargu gdzie głównym kryterium podejmowania decyzji o wyborze oferenta jest cena za nabywany pakiet. Jest mało prawdopodobne, aby którakolwiek z funkcjonujących obecnie na polskim rynku firm windykacyjnych mogła skutecznie, ze szkodą dla Emitenta stosować nieuczciwe praktyki. Emitent może być narażony w krótkim okresie na pojedyncze, nieuczciwe działania firm konkurencyjnych, które mogą w pojedynczych sytuacjach zaoferować klientom nierynkowe ceny. W efekcie Emitent może nie zakupić portfela wierzytelności lub zaprzestać współpracy z pojedynczym klientem na określony czas. 1.6 Ryzyko rynku należności i windykacji Zarówno rynek należności, windykacji jak i sekurytyzacji mierzony wartością przyjętych przez firmy windykacyjne, spraw do obsługi - rozwija się w tempie średnio kilkudziesięciu procent rocznie. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, jak dotąd żadna z wielkich firm nie prowadzi działalności na rynku Emitenta, ponieważ z ich punktu widzenia jest za mały. Ponadto prognozuje się, że w obliczu kryzysu na rynku finansowym, duże firmy zagraniczne będą raczej ograniczać swoją działalność na nowych rynkach i nie będą wdrażać strategii ekspansji geograficznej. Emitent jako podmiot świadomy zmian zachodzących na rynku wierzytelności śledzi je i podejmuje działania mające na celu najskuteczniejszą ochronę swoich interesów. Atrakcyjność branży może spowodować wzrost liczby podmiotów w niej funkcjonujących oraz zwiększenie kapitałów kierowanych na zakup nowych pakietów przez podmioty już obecne na rynku. Może to skutkować utrudnieniem zakupu nowych portfeli po zakładanej cenie oraz w zakładanej wielkości i terminie. 1.7 Ryzyko związane z dwoma, głównymi dostawcami wierzytelności Emitent posiada bardzo dobre, ugruntowane w trakcie odpowiednio 10 i 8 letniej współpracy relacje biznesowe z dwoma głównymi dostawcami wierzytelności. Łączny udział tych dostawców w strukturze portfeli nabywanych przez Emitenta w ostatnich latach przekracza 90%. Nie można wykluczyć, że podmioty te w przyszłości zmienią swoją politykę sprzedaży wierzytelności, co może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Powszechnie przyjmuje się, iż sprzedaż zaległych wierzytelności do podmiotów zewnętrznych jest Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 8

9 objawem dojrzałości rynku zarządzania należnościami i jest również przyjętym standardem praktyki rynkowej w krajach Europy Zachodniej. 1.8 Ryzyko związane z prawnymi podstawami działalności Emitenta Zmieniające się często przepisy prawa, a także jego interpretacje, zwłaszcza dotyczące przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie Emitenta. Zmiany w/w przepisów z jednej strony mogą powodować zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, z drugiej zaś opóźniać i/lub zmniejszać osiągane dochody. Działalność Emitenta jest ściśle związana i bezpośrednio zależna od regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, a także w krajach, w których prowadzi on swoją działalność. Na moment powstawania niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitentowi nie są znane wprowadzone lub planowane nowelizacje prawa, mogące - bezpośrednio lub pośrednio - w znacznym stopniu wpłynąć na sytuację ekonomiczną i prawną Emitenta. 1.9 Ryzyko błędnego oszacowania wartości nabywanych pakietów wierzytelności Poziom przychodów oraz zysków Emitenta z tytułu nabywanych pakietów wierzytelności na własny rachunek uzależniony jest od dokonania prawidłowej oceny jakości oferowanych portfeli pod kątem prawdopodobieństwa skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużników. Niewłaściwe oszacowanie jakości portfela może spowodować, iż osiągane przez Emitenta wyniki finansowe będą negatywnie odbiegały od szacowanego pierwotnie poziomu. Ceny pakietów wierzytelności oferowanych do sprzedaży uzależnione są od szeregu czynników, m.in. rodzaju dłużnika, parametrów długu, rodzaju zobowiązania, okresu trwania długu, wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych, czy konkurencyjne oferty cenowe innych uczestników przetargu na dany pakiet. Ze względu na różnorodność oferowanych do sprzedaży pakietów wierzytelności istnieje ryzyko niewłaściwej oceny jakości danego pakietu przez Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki. Duże doświadczenie Emitenta w zakresie nabywania portfeli wierzytelności z różnych segmentów oraz znajomość branży zmniejsza możliwość wystąpienia powyższego ryzyka Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w sprzedaży wierzytelności i licencjonowania działalności windykacyjnej Działalność Grupy uzależniona jest od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych przez ich pierwotnych właścicieli. Ewentualne wprowadzenie ograniczeń czy zakazu zbywania wierzytelności przez pierwotnych wierzycieli mogłoby mieć istotny wpływ na działalność Grupy. W przeszłości miały miejsce nieskuteczne próby wprowadzenia takich ograniczeń w obrocie wierzytelności konsumenckimi. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 9

10 Zgodnie z wiedzą Emitenta, ustawodawca nie przewiduje obecnie wprowadzenia takich ograniczeń, jednak nie można wykluczyć takiego ryzyka w przyszłości Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości konsumenta W dniu 31 marca 2009 roku weszła w życie ustawa o zmienia ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1572), która wprowadziła do polskiego systemu prawnego instytucję upadłości konsumenckiej dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), skorzystanie z drogi upadłości konsumenckiej nie jest możliwe w przypadku, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym, albo do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika (dłużnika) lub za jego zgodą. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne, w stosunku do których Grupa prowadzi działania windykacyjne, ostateczna kwota spłaty wierzytelności przez dłużnika w ramach postępowania upadłościowego może okazać się niższa, niż w przypadku prowadzonej przez Grupę windykacji Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko Emitentowi W związku z prowadzoną działalnością Emitent może być narażony na wszczęcie przeciwko niemu postępowań cywilnych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych przez klientów czy kontrahentów. Strony wszczynające postępowania przeciwko Emitentowi mogą żądać zapłaty znaczących kwot lub domagać się innego zaspokojenia wysuwanych roszczeń, co może mieć wpływ na zdolność Emitenta do prowadzenia działalności, a wielkość potencjalnych kosztów wynikających z takich postępowań może być niepewna przez długi czas. Możliwe jest także podejmowanie negatywnych działań informacyjnych związanych z prowadzonymi postępowaniami, co może naruszyć reputację Emitenta, bez względu na to, czy toczące się postępowania są zasadne oraz jaki będzie ich wynik Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Branża, w której działa Emitent, jest określana jako branża antycykliczna. Oznacza to, że zmiany koniunktury nie wpływają istotnie na zmniejszenie dynamiki tempa rozwoju Emitenta. W przypadku wzrostu gospodarczego zwiększające się realnie dochody gospodarstw domowych powodują znacznie większą skłonność do inwestowania i zaciągania kredytów. Naturalną konsekwencją takiego stanu jest powiększająca się liczba potencjalnych dłużników co ma znaczny wpływ na wzrost rynku, na którym działa Emitent. Jeśli istotnie pogorszyłaby się sytuacja makroekonomiczna, w efekcie czego gwałtownie wzrosłoby bezrobocie i pogorszyłyby się dochody ludności, wówczas prawdopodobny byłby spadek spłacalności obecnie posiadanych portfeli wierzytelności. Niemniej jednak, do tej pory Emitent nie zaobserwował takiego zjawiska. Wynika to z dwóch podstawowych czynników. Po pierwsze portfel Emitenta zawiera wierzytelności już przeterminowane, Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 10

11 a po drugie, w przeciwieństwie do banków, które zaobserwowały pogorszenie jakości portfela kredytowego w pierwszym półroczu 2009 r. spowodowane głównie wyczerpaniem możliwości zaciągania nowych kredytów (refinansowanie/ pętla zadłużenia) przez swoich dłużników, dłużnicy Emitenta wcześniej również nie mieli możliwości refinansowania kredytów Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów Koszty operacyjne i inne koszty Emitenta mogą wzrosnąć przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów. Do czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, należą: a) inflacja; b) wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych; c) zmiany w przepisach prawa, innych istotnych regulacjach lub polityce rządowej; d) wzrost kosztów finansowania. Czynniki te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta Inwestorzy powinni brać pod uwagę osiągnięcie przez Emitenta stanu niewypłacalności. W razie niewypłacalności Emitenta jego wierzyciele będą uprawnieni do zaspokojenia swoich wierzytelności z majątku Emitenta. W razie upadłości Emitenta istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego cały lub prawie cały majątek zostałby przeznaczony na zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli, co rzutuje na możliwość braku całkowitego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z tytułu posiadanych Obligacji Ryzyko związane z opodatkowaniem nabywanych wierzytelności Grupa w swojej działalności nabywa pakiety wierzytelności zbywane przez ich pierwotnych właścicieli. Z pojęciem nabywania wierzytelności związane są liczne wątpliwości, w szczególności czy jest to usługa podlegająca opodatkowaniu oraz w jaki sposób należałoby kalkulować podstawę opodatkowania. Wątpliwości interpretacyjne dotyczą głównie następujących zagadnień: czy nabywanie wierzytelności w celu ich windykacji stanowi usługę ściągania długów wyłączoną ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, czy też nabycie wierzytelności (bez względu na cel nabycia) powinno podlegać zwolnieniu jako usługa obrotu wierzytelnościami. Wobec rozbieżnych wyroków dotyczących przedmiotowego zagadnienia 29 kwietnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów tego sądu następujące pytanie: Czy nabycie wierzytelności pieniężnej w celu windykacji na podstawie umowy przelewu jest usługą ściągania długów w rozumieniu ustawy o VAT? (sygn.. akt I FSK 375/09). Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie pozwoli Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 11

12 rozwiać wątpliwości dotyczące kwalifikacji dla celów VAT czynności nabycia wierzytelności (stawka 23% lub zwolnienie od podatku). Emitent nie może wykluczyć negatywnej odpowiedzi w przedmiotowej kwestii, co będzie miało niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Grupy i jej perspektywy rozwoju. W świetle dotychczasowego orzecznictwa nabycie wierzytelności było usługą nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-93/10 istnieje ryzyko, że organy podatkowe przyjmą stanowisko, iż transakcje nabycia wierzytelności nie podlegają w ogóle opodatkowaniu VAT, lecz powinny być opodatkowane PCC w wysokości 1% (lub innej właściwej stawki) wartości rynkowej nabytych portfeli wierzytelności. W związku z tym, nie można wykluczyć, że w przyszłości Grupa będzie musiała utworzyć rezerwę lub dokonać zapłaty zaległego podatku PCC lub ponosić obciążenia w związku z tym podatkiem Ryzyko związane z możliwością obniżenia odsetek ustawowych Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są przychody z tytułu odsetek za zwłokę naliczane według stopy odsetek ustawowych. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 13%. Na przestrzeni ostatnich lat wysokość odsetek ustawowych nie zmieniła się, jednak nie można wykluczyć decyzji w sprawie ich obniżenia, co miałoby negatywny wpływ na przyszłe wyniki Emitenta Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa oraz ich interpretacji i stosowania W Polsce relatywnie często dokonywane są zmiany przepisów prawa co podnosi ryzyko wprowadzenia rozwiązań mniej korzystnych dla Emitenta. Dodatkowo w związku z niejednolitymi praktykami organów administracji państwowej i orzecznictwa sądowego pojawia się czynnik ryzyka obciążenia Emitenta dodatkowymi kosztami w przypadku przyjęcia przez Emitenta w ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych odmiennej interpretacji prawa niż stanowisko organów administracji państwowej Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów sądowych i egzekucyjnych Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Emitent jest stroną znacznej liczby postępowań sądowych. Opóźnienia występujące po stronie wymianu sprawiedliwości, mogą spowodować przesunięcie terminów ostatecznych rozstrzygnięć procesów windykacyjnych z wykorzystaniem drogi sądowej co negatywnie może wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Spółka podejmuje działania ograniczające ewentualny brak drożności organów sądowych, np. poprzez dokonywanie w porozumieniu z dłużnikami wyboru sądu rozpoznającego ewentualny spór. Dodatkowo Emitent najczęściej współpracuje z wybranymi, najbardziej efektywnymi, komornikami sądowymi. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 12

13 2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem obligacji 2.1 Obligacje mogą nie stanowić właściwej inwestycji dla wszystkich inwestorów Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić czy inwestycja w Obligacje jest dla niego odpowiednia inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien: posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny; posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; w pełni rozumieć warunki Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomy stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk. Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie: Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem; Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę. Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia jaka jest właściwa klasyfikacja Obligacji z punktu widzenia zarządzania ryzyka lub podobnych zasad. 2.2 Ryzyko związane z charakterem obligacji Obligacja jest instrumentem finansowym, który umożliwia uzyskanie określonej stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka. Wyróżnia się dwa podstawowe ryzyka inwestycji w obligacje: Ryzyko kredytowe, Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 13

14 Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania warunków. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek w terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż jedynie ryzyko niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż emitent prawidłowo obsługuje płatności wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko zawarta w oprocentowaniu obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Oczywiście istnieje także możliwość odwrotna, w wyniku której ocena wiarygodności kredytowej emitenta wzrośnie, a wraz z nią cena obligacji. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ryzyko stopy procentowej polega na tym, iż istnieje możliwość zrealizowania niższej od oczekiwanej stopy dochodu w terminie do wykupu (YTM yield to maturity). Wyróżnia się dwa podstawowe elementy ryzyka stopy procentowej: Ryzyko dochodu, Ryzyko reinwestycji. Ryzyko dochodu związane jest z faktem iż obligacja o zmiennym oprocentowaniu okresowo dostosowuje się do rynkowych stóp procentowych, w efekcie inwestor otrzymuje odsetki na rynkowym poziomie przez cały okres inwestycji. Z drugiej jednak strony na chwilę emisji nie są możliwe do przewidzenia bezwzględne wartości zrealizowanych przepływów kuponowych z obligacji (struktury przepływów pieniężnych). Ich wysokość uzależniona jest od przyszłych poziomów stopy WIBOR 6M. Jej ewentualny spadek/wzrost w przyszłości wpłynie na odpowiednio niższą/wyższą nominalną stopę zwrotu z inwestycji w obligacje dla Inwestora. Ryzyko reinwestycji wynika z faktu, iż nie ma pewności co do stopy dochodu po jakiej będzie istniała możliwość reinwestowania płatności odsetkowych z obligacji. Aby inwestor zrealizował dokładnie oczekiwany poziom YTM konieczne jest reinwestowania odsetek z obligacji po tej samej stopie. 2.3 Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności Z obrotem Obligacjami po wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu, wiąże się ryzyko zmienności kursów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji muszą się liczyć z odbieganiem ich notowań od ceny emisyjnej, a tym samym z niezrealizowaniem zaplanowanego zysku. Jednocześnie należy mieć na uwadze relatywnie niską płynność rynku ASO CATALYST rozumianą jako łatwość zbycia obligacji bez utraty wartości. Jest to więc ryzyko wystąpienia sytuacji w której posiadacze Obligacji nie będą mieli realnej możliwości ich zbycia po pożądanej przez nich cenie. 2.4 Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO CATALYST Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW i BondSpot, na żądania KNF, mają Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 14

15 obowiązek wstrzymać wprowadzenie określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymać rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy nić 10 dni. 2.5 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO CATALYST Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW i BondSpot, na żądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 13 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: - na wniosek Emitenta; - jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; - jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO CATALYST. 2.6 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w ASO CATALYST Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW i BondSpot, na żądanie KNF, mają obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: - na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków; - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; - wskutek ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; - wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Ponadto organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: - w przypadkach określonych przepisami prawa; Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 15

16 - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 2.7 Ryzyko spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji Emitent wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań, w tym głównie zobowiązań finansowych i nie prognozuje żadnych problemów ze spłatą przyszłych zobowiązań, w szczególności związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z Obligacji. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia w przyszłości ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań przez Emitenta. Jakkolwiek, jak wskazano powyżej, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie przewiduje żadnych problemów związanych ze spłatą swoich zobowiązań. 2.8 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 polegające na wymogu informowania KNF przez Emitenta o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości zł. 2.9 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez Organizatora ASO CATALYST Zgodnie z 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW lub w rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: - upomnieć emitenta, - nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do zł, - zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, - wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 16

17 ROZDZIAŁ II: 1. Oświadczenie Emitenta OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 17

18 2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 18

19 ROZDZIAŁ III: 1. Cele emisji DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST Zgodnie z celem emisji przedstawionym w warunkach emisji Obligacji Serii B, środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji serii B zostały wykorzystane na spłatę weksli oraz zakup nowych pakietów wierzytelności. Zgodnie z celem emisji przedstawionym w warunkach emisji Obligacji Serii C, środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji Serii C zostały wykorzystane na zakup oraz sfinansowanie kosztów obsługi pakietów wierzytelności przez Emitenta, spółki zależne Emitenta oraz na zakup Certyfikatów Inwestycyjnych w Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Raport 2, którego serwiserem i uczestnikiem jest Emitent. 2. Wielkość emisji Emisja (sto tysięcy) sztuk Obligacji Serii B doszła do skutku. Emitent przydzielił wszystkie oferowane Obligacje Serii B. Emisja (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii C doszła do skutku. Emitent przydzielił wszystkie oferowane Obligacje Serii C. 3. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 100,00 (sto 00/100) złotych. Łączna wartość emisji Obligacji Serii B wyniosła ,00 (dziesięć milionów 00/100) złotych. Łączna wartość emisji Obligacji Serii C wyniosła ,00 (piętnaście milionów 00/100) złotych. 4. Warunki wykupu Obligacji Serii B Obligacje Serii B zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji Serii B, to jest w dniu 21 lutego 2015 r. (36 miesięcy od Daty Emisji), a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za VI Okres Odsetkowy. Jeżeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje Serii B zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Dniem ustalenia prawa do wykupu jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Wykupu Obligacji Serii B, tj. 13 lutego 2015 roku. Wykup Obligacji Serii B (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble Securities, a w przypadku dematerializacji Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 19

20 4.1 Wykup Obligacji Serii B przed dniem wykupu (przedterminowy wykup) Przed dematerializacją Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem Noble Securities. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji Serii B zapisana w Ewidencji prowadzonej przez Noble Securities. Po dematerializacji Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje Serii B. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji Serii B zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze sponsora emisji, jeśli taki rejestr będzie prowadzony. Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B poprzez wypłatę środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji Serii B wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami od Obligacji Serii B. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot upoważniony przez Emitenta, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza. Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje Serii B podlegają umorzeniu. A. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII B W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH: W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje Serii B podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. B. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA Przed dematerializacją Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii B powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta oraz Noble Securities jako prowadzącego Ewidencję. Po dematerializacji Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii B powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje Serii B oraz na adres Emitenta. W przypadku, gdy Obligacje Serii B danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne żądanie powinno zostać przekazane na adres sponsora emisji i Emitenta. Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji Serii B poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii B przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a nie wypłacone odsetki. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 20

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna Dokument Informacyjny Hollywood spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 16 października 2014 roku strona 1 z 125 Wstęp Emitent Firma: VENO Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo