DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A."

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym) i regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 9 kwietnia 2013 r.

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B I C SPÓŁKI RAPORT S.A. 1. Nazwa i siedziba Emitenta Raport S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 37, Koszalin. 2. Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, Kraków. 3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych Dokumentem Informacyjnym Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (sto tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B oraz (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C spółki Raport S.A. z siedzibą w Koszalinie o jednostkowej wartości nominalnej równej 100,00 (sto 00/100) złotych każda. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 2 1. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych Dokumentem Informacyjnym... 2 SPIS TREŚCI 3 ROZDZIAŁ I: CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem obligacji ROZDZIAŁ II: OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Oświadczenie Emitenta Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy ROZDZIAŁ III: DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Warunki wykupu Obligacji Serii B Wykup Obligacji Serii B przed dniem wykupu (przedterminowy wykup) Warunki wykupu Obligacji Serii C Wykup Obligacji Serii C przed dniem wykupu (przedterminowy wykup) Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Rating Obligacji Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi Dokumentem Informacyjnym Osoby fizyczne Osoby prawne Podatek od czynności cywilnoprawnych ROZDZIAŁ IV: DANE O EMITENCIE Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej, lub inny numer, pod którym został wpisany Emitent zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji Czas trwania Emitenta Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 3

4 4. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Właściwy sąd rejestrowy Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Struktura organizacyjna Emitenta Rynek wierzytelności Oferta usług Emitenta Atuty Emitenta Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Sprawy w których Emitent jest stroną pozwaną Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 4

5 19. Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym Osoby zarządzające i nadzorujące Dane o strukturze akcjonariatu bądź udziałów Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy lub wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników ROZDZIAŁ V: SPRAWOZDANIA FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Raport S.A. za 2011 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Raport S.A. za pierwsze półrocze 2012 r Jednostkowe sprawozdanie finansowe Raport S.A. za 2011 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Jednostkowe sprawozdanie finansowe Raport S.A. za pierwsze półrocze 2012 r ROZDZIAŁ VI: ZAŁĄCZNIKI Odpis aktualny z KRS Emitenta Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść uchwał podjętych w sprawie zmiany statutu nie zarejestrowanych przez sąd Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Serii B Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Serii C Warunki Emisji Obligacji Warunki Emisji Obligacji Serii B Warunki Emisji Obligacji Serii C Definicje i objaśnienia skrótów Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 5

6 ROZDZIAŁ I: CZYNNIKI RYZYKA Obligacje są zobowiązaniem tylko i wyłącznie Emitenta. Żaden inny podmiot, działający w jakimkolwiek charakterze, nie będzie zobowiązany ani odpowiedzialny z tytułu Obligacji, a w szczególności nie będzie ich gwarantował. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka. Wystąpienie któregokolwiek z poniżej opisanych zdarzeń mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, bądź które uważa się za nieistotne, mogą także niekorzystnie wpłynąć na kondycję Emitenta, Inwestorzy powinni więc uwzględnić również ewentualne inne ryzyka nie wskazane poniżej. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub ich potencjalnego wpływu. 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i działalnością Emitenta 1.1 Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność Emitenta w dużym stopniu opiera się na wysoko wykwalifikowanej kadrze. Jakość kadry to najistotniejszy czynnik sukcesu Emitenta. Firma zatrudnia około 50 osób, w większości specjalistów doskonale znających proces windykacji oraz sposób postępowania z dłużnikami. Dotychczasowy rozwój Emitenta był determinowany nie tylko wiedzą i praktyczną znajomością rynku, ale także ambicją i zaangażowaniem pracowników, oraz kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Aby zapobiec niekorzystnym skutkom utraty kadry Emitent zapewnia wszystkim pracownikom optymalne warunki pracy, a także możliwości rozwoju zawodowego i awansu w stale rozwijającej się grupie kapitałowej. Czynnikiem ryzyka w tym przypadku może być możliwość utraty pracowników wraz z ich wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami ważnymi z punktu widzenia strategicznych interesów Emitenta. Przewidując taką ewentualność w przypadku kadry menadżerskiej umowy zawierają zapisy o karach za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub naruszenie obowiązków. Dane historyczne dotyczące zatrudnienia kadry menadżerskiej Emitenta pokazują, że ryzyka związane z tym czynnikiem są właściwie zarządzane przez Emitenta. Rotacja kadry menadżerskiej Emitenta w ostatnich latach jest na bardzo niskim poziomie. 1.2 Ryzyko związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. Bezpieczeństwo danych Działalność Emitenta związana jest z koniecznością stałego przetwarzania danych osobowych. Emitent dokłada wszelkich starań aby dane objęte tajemnicą były należycie chronione. System, na którym odbywa się przetwarzanie danych do celów prowadzonej działalności wyposażony jest w wymagane zabezpieczenia zarówno przed próbą nielegalnego dostępu jak i utraty zgromadzonych informacji. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo utraty danych dwukrotnie w ciągu dnia sporządzana jest kopia zapasowa systemu. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 6

7 Ryzyko przypadkowego wydania osobom postronnym dokumentów lub informacji jest ograniczone przez wewnętrzne przepisy. Aby uniknąć takich sytuacji stworzono wykaz dokumentów jawnych, do których mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne bez konieczności uzyskania akceptacji osób upoważnionych. Pozostałe dane, nie wymienione w wykazie wymagają, przed przekazaniem osobom nieuprawnionym, zezwolenia Członka Zarządu Emitenta lub osób przez niego upoważnionych. Emitent jako jedyna spółka z branży windykacyjnej ma wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o wymagania normy ISO 27001:2005, który wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością stanowi Zintegrowany System Zarządzania. Niemniej jednak, istnieje ryzyko związane z nieprzewidzianymi w rutynowych sposobach postępowania kradzieżami danych lub świadomego działania pracownika na szkodę Emitenta. 1.3 Ryzyko utraty płynności Ryzyko utraty płynności przez Emitenta, poza normalnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, wiąże się z zakupem pakietów wierzytelności. Zakup wierzytelności na własny rachunek, pociąga za sobą konieczność dużego jednorazowego wydatku. Aby zapewnić sobie środki umożliwiające dokonanie transakcji Emitent wspomaga się finansowaniem zewnętrznym emisją weksli. Istnieje ryzyko złego oszacowania realnej wartości portfela wierzytelności, a co za tym idzie niemożności uzyskania środków w procesie windykacji. Powyższe ryzyko minimalizowane jest sposobem działania Emitenta. Będące przedmiotem zakupu wierzytelności są wyceniane każdorazowo bardzo skrupulatnie, a decyzja o ich zakupie podejmowana jest po zbadaniu nie tylko możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału ale także szacowanych kosztów koniecznych do poniesienia w trakcie windykacji. Ponadto, niemal wszystkie instytucje sprzedające portfele wierzytelności czynią to w formie oficjalnych przetargów i ceny oferowane przez Emitenta w większości tych przetargów nie różnią się istotnie od cen oferowanych przez konkurencję. Prawdopodobieństwo złej wyceny portfela przez kilka wyspecjalizowanych podmiotów jednocześnie jest zatem niewielkie. Dodatkowo, Emitent dokonując kolejnych zakupów stara się zdywersyfikować ryzyko, nabywając wierzytelności różnego rodzaju, o różnym stopniu trudności i przeterminowania. Posiadane wierzytelności są ponadto w sposób ciągły obsługiwane przez służby windykacyjne Emitenta, co zapewnia stały dopływ gotówki i minimalizuje ryzyko wystąpienia utraty płynności. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 7

8 1.4 Ryzyko związane z brakiem zakupu nowych pakietów wierzytelności Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są przychody związane z działaniami windykacyjnymi na pakietach wierzytelności. Istnieje ryzyko, iż ze względu na działalność podmiotów konkurencyjnych lub z uwagi na decyzję Emitenta wynikającą z przeprowadzonych wycen oferowanych na rynku pakietów wierzytelności, może zaistnieć sytuacja, iż Emitent przez pewien czas nie będzie nabywał nowych pakietów wierzytelności. Może to negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Emitenta. 1.5 Ryzyko nieuczciwej konkurencji i stosowania dumpingu Konkurencja na rynku na którym działa Emitent jest duża. Pakiety wierzytelności nabywane są w drodze przetargu gdzie głównym kryterium podejmowania decyzji o wyborze oferenta jest cena za nabywany pakiet. Jest mało prawdopodobne, aby którakolwiek z funkcjonujących obecnie na polskim rynku firm windykacyjnych mogła skutecznie, ze szkodą dla Emitenta stosować nieuczciwe praktyki. Emitent może być narażony w krótkim okresie na pojedyncze, nieuczciwe działania firm konkurencyjnych, które mogą w pojedynczych sytuacjach zaoferować klientom nierynkowe ceny. W efekcie Emitent może nie zakupić portfela wierzytelności lub zaprzestać współpracy z pojedynczym klientem na określony czas. 1.6 Ryzyko rynku należności i windykacji Zarówno rynek należności, windykacji jak i sekurytyzacji mierzony wartością przyjętych przez firmy windykacyjne, spraw do obsługi - rozwija się w tempie średnio kilkudziesięciu procent rocznie. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, jak dotąd żadna z wielkich firm nie prowadzi działalności na rynku Emitenta, ponieważ z ich punktu widzenia jest za mały. Ponadto prognozuje się, że w obliczu kryzysu na rynku finansowym, duże firmy zagraniczne będą raczej ograniczać swoją działalność na nowych rynkach i nie będą wdrażać strategii ekspansji geograficznej. Emitent jako podmiot świadomy zmian zachodzących na rynku wierzytelności śledzi je i podejmuje działania mające na celu najskuteczniejszą ochronę swoich interesów. Atrakcyjność branży może spowodować wzrost liczby podmiotów w niej funkcjonujących oraz zwiększenie kapitałów kierowanych na zakup nowych pakietów przez podmioty już obecne na rynku. Może to skutkować utrudnieniem zakupu nowych portfeli po zakładanej cenie oraz w zakładanej wielkości i terminie. 1.7 Ryzyko związane z dwoma, głównymi dostawcami wierzytelności Emitent posiada bardzo dobre, ugruntowane w trakcie odpowiednio 10 i 8 letniej współpracy relacje biznesowe z dwoma głównymi dostawcami wierzytelności. Łączny udział tych dostawców w strukturze portfeli nabywanych przez Emitenta w ostatnich latach przekracza 90%. Nie można wykluczyć, że podmioty te w przyszłości zmienią swoją politykę sprzedaży wierzytelności, co może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Powszechnie przyjmuje się, iż sprzedaż zaległych wierzytelności do podmiotów zewnętrznych jest Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 8

9 objawem dojrzałości rynku zarządzania należnościami i jest również przyjętym standardem praktyki rynkowej w krajach Europy Zachodniej. 1.8 Ryzyko związane z prawnymi podstawami działalności Emitenta Zmieniające się często przepisy prawa, a także jego interpretacje, zwłaszcza dotyczące przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie Emitenta. Zmiany w/w przepisów z jednej strony mogą powodować zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, z drugiej zaś opóźniać i/lub zmniejszać osiągane dochody. Działalność Emitenta jest ściśle związana i bezpośrednio zależna od regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, a także w krajach, w których prowadzi on swoją działalność. Na moment powstawania niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitentowi nie są znane wprowadzone lub planowane nowelizacje prawa, mogące - bezpośrednio lub pośrednio - w znacznym stopniu wpłynąć na sytuację ekonomiczną i prawną Emitenta. 1.9 Ryzyko błędnego oszacowania wartości nabywanych pakietów wierzytelności Poziom przychodów oraz zysków Emitenta z tytułu nabywanych pakietów wierzytelności na własny rachunek uzależniony jest od dokonania prawidłowej oceny jakości oferowanych portfeli pod kątem prawdopodobieństwa skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużników. Niewłaściwe oszacowanie jakości portfela może spowodować, iż osiągane przez Emitenta wyniki finansowe będą negatywnie odbiegały od szacowanego pierwotnie poziomu. Ceny pakietów wierzytelności oferowanych do sprzedaży uzależnione są od szeregu czynników, m.in. rodzaju dłużnika, parametrów długu, rodzaju zobowiązania, okresu trwania długu, wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych, czy konkurencyjne oferty cenowe innych uczestników przetargu na dany pakiet. Ze względu na różnorodność oferowanych do sprzedaży pakietów wierzytelności istnieje ryzyko niewłaściwej oceny jakości danego pakietu przez Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki. Duże doświadczenie Emitenta w zakresie nabywania portfeli wierzytelności z różnych segmentów oraz znajomość branży zmniejsza możliwość wystąpienia powyższego ryzyka Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w sprzedaży wierzytelności i licencjonowania działalności windykacyjnej Działalność Grupy uzależniona jest od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych przez ich pierwotnych właścicieli. Ewentualne wprowadzenie ograniczeń czy zakazu zbywania wierzytelności przez pierwotnych wierzycieli mogłoby mieć istotny wpływ na działalność Grupy. W przeszłości miały miejsce nieskuteczne próby wprowadzenia takich ograniczeń w obrocie wierzytelności konsumenckimi. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 9

10 Zgodnie z wiedzą Emitenta, ustawodawca nie przewiduje obecnie wprowadzenia takich ograniczeń, jednak nie można wykluczyć takiego ryzyka w przyszłości Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości konsumenta W dniu 31 marca 2009 roku weszła w życie ustawa o zmienia ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1572), która wprowadziła do polskiego systemu prawnego instytucję upadłości konsumenckiej dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), skorzystanie z drogi upadłości konsumenckiej nie jest możliwe w przypadku, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym, albo do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika (dłużnika) lub za jego zgodą. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne, w stosunku do których Grupa prowadzi działania windykacyjne, ostateczna kwota spłaty wierzytelności przez dłużnika w ramach postępowania upadłościowego może okazać się niższa, niż w przypadku prowadzonej przez Grupę windykacji Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko Emitentowi W związku z prowadzoną działalnością Emitent może być narażony na wszczęcie przeciwko niemu postępowań cywilnych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych przez klientów czy kontrahentów. Strony wszczynające postępowania przeciwko Emitentowi mogą żądać zapłaty znaczących kwot lub domagać się innego zaspokojenia wysuwanych roszczeń, co może mieć wpływ na zdolność Emitenta do prowadzenia działalności, a wielkość potencjalnych kosztów wynikających z takich postępowań może być niepewna przez długi czas. Możliwe jest także podejmowanie negatywnych działań informacyjnych związanych z prowadzonymi postępowaniami, co może naruszyć reputację Emitenta, bez względu na to, czy toczące się postępowania są zasadne oraz jaki będzie ich wynik Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Branża, w której działa Emitent, jest określana jako branża antycykliczna. Oznacza to, że zmiany koniunktury nie wpływają istotnie na zmniejszenie dynamiki tempa rozwoju Emitenta. W przypadku wzrostu gospodarczego zwiększające się realnie dochody gospodarstw domowych powodują znacznie większą skłonność do inwestowania i zaciągania kredytów. Naturalną konsekwencją takiego stanu jest powiększająca się liczba potencjalnych dłużników co ma znaczny wpływ na wzrost rynku, na którym działa Emitent. Jeśli istotnie pogorszyłaby się sytuacja makroekonomiczna, w efekcie czego gwałtownie wzrosłoby bezrobocie i pogorszyłyby się dochody ludności, wówczas prawdopodobny byłby spadek spłacalności obecnie posiadanych portfeli wierzytelności. Niemniej jednak, do tej pory Emitent nie zaobserwował takiego zjawiska. Wynika to z dwóch podstawowych czynników. Po pierwsze portfel Emitenta zawiera wierzytelności już przeterminowane, Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 10

11 a po drugie, w przeciwieństwie do banków, które zaobserwowały pogorszenie jakości portfela kredytowego w pierwszym półroczu 2009 r. spowodowane głównie wyczerpaniem możliwości zaciągania nowych kredytów (refinansowanie/ pętla zadłużenia) przez swoich dłużników, dłużnicy Emitenta wcześniej również nie mieli możliwości refinansowania kredytów Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów Koszty operacyjne i inne koszty Emitenta mogą wzrosnąć przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów. Do czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, należą: a) inflacja; b) wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych; c) zmiany w przepisach prawa, innych istotnych regulacjach lub polityce rządowej; d) wzrost kosztów finansowania. Czynniki te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta Inwestorzy powinni brać pod uwagę osiągnięcie przez Emitenta stanu niewypłacalności. W razie niewypłacalności Emitenta jego wierzyciele będą uprawnieni do zaspokojenia swoich wierzytelności z majątku Emitenta. W razie upadłości Emitenta istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego cały lub prawie cały majątek zostałby przeznaczony na zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli, co rzutuje na możliwość braku całkowitego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z tytułu posiadanych Obligacji Ryzyko związane z opodatkowaniem nabywanych wierzytelności Grupa w swojej działalności nabywa pakiety wierzytelności zbywane przez ich pierwotnych właścicieli. Z pojęciem nabywania wierzytelności związane są liczne wątpliwości, w szczególności czy jest to usługa podlegająca opodatkowaniu oraz w jaki sposób należałoby kalkulować podstawę opodatkowania. Wątpliwości interpretacyjne dotyczą głównie następujących zagadnień: czy nabywanie wierzytelności w celu ich windykacji stanowi usługę ściągania długów wyłączoną ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, czy też nabycie wierzytelności (bez względu na cel nabycia) powinno podlegać zwolnieniu jako usługa obrotu wierzytelnościami. Wobec rozbieżnych wyroków dotyczących przedmiotowego zagadnienia 29 kwietnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów tego sądu następujące pytanie: Czy nabycie wierzytelności pieniężnej w celu windykacji na podstawie umowy przelewu jest usługą ściągania długów w rozumieniu ustawy o VAT? (sygn.. akt I FSK 375/09). Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie pozwoli Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 11

12 rozwiać wątpliwości dotyczące kwalifikacji dla celów VAT czynności nabycia wierzytelności (stawka 23% lub zwolnienie od podatku). Emitent nie może wykluczyć negatywnej odpowiedzi w przedmiotowej kwestii, co będzie miało niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Grupy i jej perspektywy rozwoju. W świetle dotychczasowego orzecznictwa nabycie wierzytelności było usługą nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-93/10 istnieje ryzyko, że organy podatkowe przyjmą stanowisko, iż transakcje nabycia wierzytelności nie podlegają w ogóle opodatkowaniu VAT, lecz powinny być opodatkowane PCC w wysokości 1% (lub innej właściwej stawki) wartości rynkowej nabytych portfeli wierzytelności. W związku z tym, nie można wykluczyć, że w przyszłości Grupa będzie musiała utworzyć rezerwę lub dokonać zapłaty zaległego podatku PCC lub ponosić obciążenia w związku z tym podatkiem Ryzyko związane z możliwością obniżenia odsetek ustawowych Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są przychody z tytułu odsetek za zwłokę naliczane według stopy odsetek ustawowych. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 13%. Na przestrzeni ostatnich lat wysokość odsetek ustawowych nie zmieniła się, jednak nie można wykluczyć decyzji w sprawie ich obniżenia, co miałoby negatywny wpływ na przyszłe wyniki Emitenta Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa oraz ich interpretacji i stosowania W Polsce relatywnie często dokonywane są zmiany przepisów prawa co podnosi ryzyko wprowadzenia rozwiązań mniej korzystnych dla Emitenta. Dodatkowo w związku z niejednolitymi praktykami organów administracji państwowej i orzecznictwa sądowego pojawia się czynnik ryzyka obciążenia Emitenta dodatkowymi kosztami w przypadku przyjęcia przez Emitenta w ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych odmiennej interpretacji prawa niż stanowisko organów administracji państwowej Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów sądowych i egzekucyjnych Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Emitent jest stroną znacznej liczby postępowań sądowych. Opóźnienia występujące po stronie wymianu sprawiedliwości, mogą spowodować przesunięcie terminów ostatecznych rozstrzygnięć procesów windykacyjnych z wykorzystaniem drogi sądowej co negatywnie może wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Spółka podejmuje działania ograniczające ewentualny brak drożności organów sądowych, np. poprzez dokonywanie w porozumieniu z dłużnikami wyboru sądu rozpoznającego ewentualny spór. Dodatkowo Emitent najczęściej współpracuje z wybranymi, najbardziej efektywnymi, komornikami sądowymi. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 12

13 2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem obligacji 2.1 Obligacje mogą nie stanowić właściwej inwestycji dla wszystkich inwestorów Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić czy inwestycja w Obligacje jest dla niego odpowiednia inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien: posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny; posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; w pełni rozumieć warunki Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomy stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk. Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie: Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem; Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę. Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia jaka jest właściwa klasyfikacja Obligacji z punktu widzenia zarządzania ryzyka lub podobnych zasad. 2.2 Ryzyko związane z charakterem obligacji Obligacja jest instrumentem finansowym, który umożliwia uzyskanie określonej stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka. Wyróżnia się dwa podstawowe ryzyka inwestycji w obligacje: Ryzyko kredytowe, Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 13

14 Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania warunków. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek w terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż jedynie ryzyko niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż emitent prawidłowo obsługuje płatności wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko zawarta w oprocentowaniu obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Oczywiście istnieje także możliwość odwrotna, w wyniku której ocena wiarygodności kredytowej emitenta wzrośnie, a wraz z nią cena obligacji. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ryzyko stopy procentowej polega na tym, iż istnieje możliwość zrealizowania niższej od oczekiwanej stopy dochodu w terminie do wykupu (YTM yield to maturity). Wyróżnia się dwa podstawowe elementy ryzyka stopy procentowej: Ryzyko dochodu, Ryzyko reinwestycji. Ryzyko dochodu związane jest z faktem iż obligacja o zmiennym oprocentowaniu okresowo dostosowuje się do rynkowych stóp procentowych, w efekcie inwestor otrzymuje odsetki na rynkowym poziomie przez cały okres inwestycji. Z drugiej jednak strony na chwilę emisji nie są możliwe do przewidzenia bezwzględne wartości zrealizowanych przepływów kuponowych z obligacji (struktury przepływów pieniężnych). Ich wysokość uzależniona jest od przyszłych poziomów stopy WIBOR 6M. Jej ewentualny spadek/wzrost w przyszłości wpłynie na odpowiednio niższą/wyższą nominalną stopę zwrotu z inwestycji w obligacje dla Inwestora. Ryzyko reinwestycji wynika z faktu, iż nie ma pewności co do stopy dochodu po jakiej będzie istniała możliwość reinwestowania płatności odsetkowych z obligacji. Aby inwestor zrealizował dokładnie oczekiwany poziom YTM konieczne jest reinwestowania odsetek z obligacji po tej samej stopie. 2.3 Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności Z obrotem Obligacjami po wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu, wiąże się ryzyko zmienności kursów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji muszą się liczyć z odbieganiem ich notowań od ceny emisyjnej, a tym samym z niezrealizowaniem zaplanowanego zysku. Jednocześnie należy mieć na uwadze relatywnie niską płynność rynku ASO CATALYST rozumianą jako łatwość zbycia obligacji bez utraty wartości. Jest to więc ryzyko wystąpienia sytuacji w której posiadacze Obligacji nie będą mieli realnej możliwości ich zbycia po pożądanej przez nich cenie. 2.4 Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO CATALYST Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW i BondSpot, na żądania KNF, mają Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 14

15 obowiązek wstrzymać wprowadzenie określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymać rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy nić 10 dni. 2.5 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO CATALYST Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW i BondSpot, na żądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 13 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: - na wniosek Emitenta; - jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; - jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO CATALYST. 2.6 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w ASO CATALYST Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW i BondSpot, na żądanie KNF, mają obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: - na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków; - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; - wskutek ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; - wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Ponadto organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: - w przypadkach określonych przepisami prawa; Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 15

16 - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 2.7 Ryzyko spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji Emitent wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań, w tym głównie zobowiązań finansowych i nie prognozuje żadnych problemów ze spłatą przyszłych zobowiązań, w szczególności związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z Obligacji. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia w przyszłości ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań przez Emitenta. Jakkolwiek, jak wskazano powyżej, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie przewiduje żadnych problemów związanych ze spłatą swoich zobowiązań. 2.8 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 polegające na wymogu informowania KNF przez Emitenta o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości zł. 2.9 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez Organizatora ASO CATALYST Zgodnie z 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW lub w rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: - upomnieć emitenta, - nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do zł, - zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, - wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 16

17 ROZDZIAŁ II: 1. Oświadczenie Emitenta OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 17

18 2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 18

19 ROZDZIAŁ III: 1. Cele emisji DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST Zgodnie z celem emisji przedstawionym w warunkach emisji Obligacji Serii B, środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji serii B zostały wykorzystane na spłatę weksli oraz zakup nowych pakietów wierzytelności. Zgodnie z celem emisji przedstawionym w warunkach emisji Obligacji Serii C, środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji Serii C zostały wykorzystane na zakup oraz sfinansowanie kosztów obsługi pakietów wierzytelności przez Emitenta, spółki zależne Emitenta oraz na zakup Certyfikatów Inwestycyjnych w Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Raport 2, którego serwiserem i uczestnikiem jest Emitent. 2. Wielkość emisji Emisja (sto tysięcy) sztuk Obligacji Serii B doszła do skutku. Emitent przydzielił wszystkie oferowane Obligacje Serii B. Emisja (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii C doszła do skutku. Emitent przydzielił wszystkie oferowane Obligacje Serii C. 3. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 100,00 (sto 00/100) złotych. Łączna wartość emisji Obligacji Serii B wyniosła ,00 (dziesięć milionów 00/100) złotych. Łączna wartość emisji Obligacji Serii C wyniosła ,00 (piętnaście milionów 00/100) złotych. 4. Warunki wykupu Obligacji Serii B Obligacje Serii B zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji Serii B, to jest w dniu 21 lutego 2015 r. (36 miesięcy od Daty Emisji), a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za VI Okres Odsetkowy. Jeżeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje Serii B zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Dniem ustalenia prawa do wykupu jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Wykupu Obligacji Serii B, tj. 13 lutego 2015 roku. Wykup Obligacji Serii B (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble Securities, a w przypadku dematerializacji Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 19

20 4.1 Wykup Obligacji Serii B przed dniem wykupu (przedterminowy wykup) Przed dematerializacją Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem Noble Securities. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji Serii B zapisana w Ewidencji prowadzonej przez Noble Securities. Po dematerializacji Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje Serii B. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji Serii B zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze sponsora emisji, jeśli taki rejestr będzie prowadzony. Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B poprzez wypłatę środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji Serii B wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami od Obligacji Serii B. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot upoważniony przez Emitenta, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza. Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje Serii B podlegają umorzeniu. A. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII B W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH: W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje Serii B podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. B. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA Przed dematerializacją Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii B powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta oraz Noble Securities jako prowadzącego Ewidencję. Po dematerializacji Obligacji Serii B w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii B powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje Serii B oraz na adres Emitenta. W przypadku, gdy Obligacje Serii B danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne żądanie powinno zostać przekazane na adres sponsora emisji i Emitenta. Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji Serii B poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii B przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a nie wypłacone odsetki. Dokument Informacyjny obligacji serii B i C spółki Raport S.A. Strona 20

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI CASUS FINANSE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI CASUS FINANSE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI CASUS FINANSE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji.

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji. Nota informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6 000 000 zł (sześć milionów złotych) wyemitowanych przez REDAN Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A2014 do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę PBG S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą w Wysogotowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Emisja obligacji zamiennych serii AAA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje informację o

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęto Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. w dniu 4 listopada 2009 r. zatwierdzono uchwałą Nr 27/O/09 Rady Nadzorczej Bond Spot S.A. w dniu 5 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 1. Cel emisji dłużnych instrumentów

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych Raport bieżący nr: 62/2012 Data raportu: 2012-12-05 Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A. Temat: (i) emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz (ii) udzielenie

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. - Załącznik Katalog informacji publikowanych w raportach zawierających informacje poufne

Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. - Załącznik Katalog informacji publikowanych w raportach zawierających informacje poufne Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. - Załącznik Katalog informacji publikowanych w raportach zawierających informacje poufne Wrocław, 19 grudnia 2016 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Raportowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 50.000.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów).

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 50.000.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów). Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 1. Cel emisji instrumentów dłużnych

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia

4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 1. Cel emisji dłużnych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Emitent: Data sporządzenia: 3 czerwca 2013 r.

Emitent: Data sporządzenia: 3 czerwca 2013 r. Nota Informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A 1 (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.450.000 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wyemitowanych

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Cel emisji nie został określony. 2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Obligacje zwykłe na okaziciela, zabezpieczone. 3. Wielkość

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A.

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. 1.071 Obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny dla obligacji serii A Emitent: "Quality All Development - Fundusz Kapitałowy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115, 00-102 Warszawa Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo