ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET"

Transkrypt

1 ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET Historia zmian Data zmiany Wersja Autor Opis Michał Gołoś Utworzenie pierwszej wersji dokumentu Sebastian Daniluk Odświeżenie zasad Adrian Otto Doprecyzowanie punktu ZASADY MODELOWANIA KONWENCJA NAZEWNICZA 1.1. Nazwy obiektów powinny być w języku angielskim w liczbie pojedynczej Nazwy obiektów nie powinny zaczynać się od cyfry i nie powinny zawierać spacji Nazwy tabel i widoków powinny być poprzedzone prefiksem (wymyślonym wg. zdrowego rozsądku np. pierwsze spółgłoski z nazwy) dla tabel stosujemy prefiks pięcioznakowy, np. cmn.busno_business_node dla tabel głównych systemu piątą literą w prefiksie powinna być litera x, np. cmn.patix_patient dla tabel asocjacji prefiks składa się ze złączenia prefiksów tabel, które łączymy rozdzielonych znakiem _. Pierwszy powinien być ten ważniejszy (wg. zdrowego rozsądku ). Przykład: prodx_servx (połączenie tabel prodx_product, servx_service) dla widoków stosujemy prefiks sześcioznakowy, przy czym szóstym znakiem powinna być litera v, np. cmn.shrsxv_reservation_service_instance. nazwy widoków będące nazwą tabeli z dodaną literą v do prefiksu są zarezerwowane, np. cmn.montxv_month. Zazwyczaj są one wykorzystywane do widoków generowanych na tabelach wykorzystujących rozwiązanie wielojęzyczności 1.4. Nazwy kluczy głównych powinny być zgodne ze wzorcem: nazwa kolumny nazwa ograniczenia (constraint), gdzie <table_prefix>_id PK_<table_name>

2 <table_prefix> - prefik tabeli np. dla tabeli cmn.factx_facility powinno to być odpowiednio: factx_id i PK_factx_facility W przypadku gdy kolumna PK pochodzi z innej tabeli, tzn. jest jednocześnie PK i FK, to powinna mieć nazwę według klucza: <pkcolumnname>_< table_prefix >, gdzie <table_prefix> oznacza prefiks tabeli, w której dodajemy taki skopiowany klucz np. kolumna shdlx_id_shblk w tabeli shdl.shblk_schedule_blockade 1.5. Nazwy kluczy obcych powinny być zgodne ze wzorcem: nazwa kolumny nazwa ograniczenia (constraint) <foreign_column_name>[_<relation_type>] FK_<table_prefix>_<foreign_column_name>[_<relation_type>], gdzie <foreign_column_name> - nazwa kolumny w innej tabeli do której się odnosimy <relation_type> - opcjonalne określenie typu relacji w przypadku wielokrotnego odwoływania się do tej samej tabeli np. kolumna locat_id w tabeli cmn.factx_facility jest referencją do klucza głównego w tabeli cmn.locat_location, nazwa ograniczenia w tym przypadku jest FK_factx_locat_id kolumny servt_id_additional_service, servt_id_ffs_patient, servt_id_contract_patient z tabeli slr.sersc_service_salary_configuration są referencjami do klucza głównego w tabeli slr.servt_service_valuation_type 1.6. Nazwy ograniczeń typu default powinny być zgodne ze wzorcem: DF_<table_prefix>_<column_name> np. nazwa ograniczenia DF_patix_patix_active dla kolumny patix_active w tabeli cmn.patix_patient 1.7. Nazwy ograniczeń typu unique powinny być zgodne ze wzorcem: UQ_<table_prefix>_<column_name> Zalecane jest używanie indeksów zamiast constraint Nazwy ograniczeń typu check powinny być zgodne ze wzorcem: CK_<table_prefix>_ <column_name> 1.9. Nazwy indeksów powinny być zgodne ze wzorcem: IX_<table_prefix >_<column_list> Nazwy procedur powinny być zgodne ze wzorcem: sp<applicationname>_<action><table name or Logical instance etc.>, gdzie <ApplicationName> - nazwa aplikacji, np. Recp, EHR, Prd, GPP, itp. np: cmn.spehr_searchpatient Nazwy funkcji powinny być zgodne ze wzorcem: udf<applicationname>_<action><table name or Logical instance etc.> KOMPETENCJE ZESPOŁU DB DEV Do kompetencji należących wyłącznie do Zespół DB Dev a dotyczących modelowania i programowania baz danych należy min.: akceptacja zmian modelu

3 tworzenie kluczowych procedur, funkcji, widoków itd. w szczególności tych które mają widoczny wpływ na wydajność całego systemu od strony baz danych dodawanie nowych funkcji CLR (lista dostępnych funkcji - patrz niżej) tworzenie wyszukiwarek tekstowych optymalizacja/strojenie, w tym tworzeniem indeksów Zmiany do modelu muszą być zgłoszone do Zespołu DB Dev w celu weryfikacji i akceptacji POZOSTAŁE ZASADY Nie używamy kluczy głównych (PK) na kilku kolumnach. Jeżeli tabela posiada taki klucz, to należy utworzyć sztuczny klucz PK, a na dotychczasowych kolumnach, jeżeli była wymagana unikalność, trzeba założyć unikalny indeks Do grupowania rozwiązań stosujemy schema, nazwa jak najkrótsza, np. prd. Wyjątkiem są obiekty ogólnego zastosowania, które występują we wszystkich bazach danych Kolumny z wartością DEFAULT powinny być NOT NULL, constraint zawsze z nazwą Używamy typów nvarchar(max), varchar(max), varbinary(max) zamian text, ntext, image. Przy czym długość pola max powinna być użyta w ostateczności. Jeżeli to możliwe liczba znaków powinna zostać jawnie określona i dostosowana do przetrzymywanych danych Dla kolumn do przechowywania wartości pieniężnych używamy typu money Nie zaszywamy nazw serwera i bazy danych w definicji obiektu Do przechowywania wartości wielojęzycznych korzystamy z rozwiązania opisanego w punkcie 3, patrz niżej Do przechowywania konfiguracji aplikacji po stronie bazy danych używamy mechanizmu AppConfig, opisany osobno Do audytowania danych korzystamy ze specjalnego mechanizmu patrz niżej Kolumny typu mapa bitowa posiadają sufix _bit i są typu całkowitoliczbowego. Korzystanie z mapy bitowej, patrz niżej Kolumny z ograniczeniem typu CHECK posiadają sufix _chk oraz muszą posiadać opisy w tabeli cmn.chkdx_check_dictionary, patrz niżej Każdy model lub jego zmiana wchodząca na produkcję musi być zaakceptowana przez Zespół DB Nie zakładamy sami indeksów, wyjątek PK i UQ Nie używamy narzędzia DTA (Database Tuning Advisor), optymalizacją zajmuje się Zespół DB Nie używamy narzędzia Profiler, do monitorowania zapytań dla silników w wersji 2012 lub wyżej jest przygotowany osobny mechanizm, opisany niżej. Dla starszych silników monitorowanie na życzenie w Zespole DB. 2. ZASADY PROGRAMOWANIA 2.1. Kod powinien być opatrzony komentarzem. Komentarze powinny napisane być w języku polskim W kodzie wszystkie słowa kluczowe powinny być pisane z wielkiej litery (UPPER CASE) 2.3. Nie usuwamy danych, tylko je dezaktywujemy (usuwamy tylko te niepotrzebne) 2.4. Obiekty w jednej bazie danych nie mogą odwoływać się do obiektów w innej. Wyjątek baza data_federation, która do tego służy, patrz niżej Nowe procedury, funkcje i widoki powinny zawierać wypełniony nagłówek o postaci: -- ============================================= -- Author: -- Create date: -- Description: -- =============================================

4 3. ROZWIĄZANIA BAZODANOWE BAZA DATA_FEDERATION UWAGA! W przypadku niedużych tabel rekomendowane jest użycie replikacji zamiast bazy DATA_FEDERATION Baza służy do łączenia odwołań do kilku baz danych w jednym miejscu. Baza nie przechowuje danych. Dla każdego obiektu z bazy zewnętrznej tworzony jest synonim. Synonim tworzony jest w schema o nazwie składanej z <DB_prefix>_<schema> Obiekty (widoki, funkcje itd.) tworzymy w schema obiektu rozszerzanego. Odwołania w obiektach tylko do synonimów. OBSŁUGA WIELOJĘZYCZNOŚCI Do przechowywania wszystkich teksów wielojęzycznych w bazach danych używamy typu danych XML z użyciem schema walidującej [dbo].[4net_multilangcollection] oraz typie XML DOCUMENT. Np.: [factp_name] XML (DOCUMENT [dbo].[4net_multilangcollection]) NOT NULL Dla wszystkich tabel z wartościami wielojęzycznymi są generowane automatycznie widoki obsługujące pobieranie danych. Widoki te nie powinny być modyfikowane. Nie odwołujemy się bezpośrednio do wartości, tylko z użyciem w/w widoków. Widoki są tworzone w schema takiej samej, co tabela słownikowa. Informacje o języku są przekazywane w kolumnie langx_code (stare rozwiązanie langx_id). Należy obsługiwać sytuację, w której dla wartości słownikowej nie ma wartości tekstowej w wybranym języku, w takich przypadkach należy zwracać wartość dla języka polskiego. Widoki generowane automatycznie obsługują te przypadki. Do obsługi modyfikacji wielojęzyczności XML służy funkcja dbo.udfgetmultilangvalue. Funkcja przyjmuje 3 typu XML, przekazywany jest XML do modyfikacji, w przypadku UPDATE może to być nazwa kolumny zawierającej XML, dla INSERT ustawiamy typu NVARCHAR(MAX), przekazuje tekst, jaki ma zostać ustawiony, jeżeli chcemy usunąć wartość to ustawiamy - - typu VARCHAR(6), przekazujemy kod języka w którym dotyczy modyfikacja, jeżeli podamy NULL to przyjmuje się wartość pl Dzięki takiej funkcji można pisać instrukcje INSERT/UPDATE dla wielu wierszy w locie. XML SELECT 'Pierwsza nazwa', NULL) SELECT 'Pierwsza nazwa', 'EN')

5 INSERT INTO cmn.factp_facility_special_type (factp_active, factp_name) VALUES (1, dbo.udfgetmultilangvalue(null, N'ABW', 'PL')) UPDATE cmn.factp_facility_special_type SET factp_name = dbo.udfgetmultilangvalue(factp_name, N'New Name', 'EN') WHERE factp_id = 2 AUDYT DANYCH Na potrzeby audytu danych w bazach LM, powstał mechanizm zapewniający takie działanie. Mechanizm można włączyć dla dowolnej tabeli, która spełnia poniższe wymagania: 1. Posiada klucz podstawowy (PK). 2. Nie zawiera klucza podstawowego na kilku kolumnach (multi PK). 3. PK nie może być zmieniany, zmiany PK nie są audytowane. 4. Audyt nie obsługuje typów danych: text, ntext, image, geography, geometry, binary, varbinary, timestamp. Sposób instalacji: 1. Dostarczony skrypt uruchomić na bazie, na której chcemy uruchomić mechanizm audytu. Skrypt utworzy 2 tabele: I. [audit].[audtt_definition_table] tabela zawierająca listę tabel, które chcemy audytować, należy wypełnić samemu II. [audit].[audtc_definition_column] tabela zawierająca listę kolumn z w/w tabel, które chcemy audytować, należy wypełnić samemu 2 procedury składowane: I. [audit].[spaudit_create] do uruchamiania audytu dla podanej w parametrach tabeli II. [audit].[spaudit_createall] do uruchomienia audytu na wszystkich zdefiniowanych w tabeli [audit].[audtt_definition_table] tabelach 2. Należy uzupełnić tabelę [audit].[audtt_definition_table], objaśnienie kolumn: [audtt_id] [int] id tabeli, tylko do odczytu [audtt_object_id] kolumna tylko do odczytu, podaje id obiektu, jeżeli znajdzie taką tabelę w strukturze bazy danych [audtt_schema] [sysname] NOT NULL nazwa schemy [audtt_table] [sysname] NOT NULL nazwa tabeli [audtt_length] [varchar](4) NOT NULL wszystkie audytowane dane są konwertowane do typu NVARCHAR, w tej kolumnie podajemy długość przechowywanych danych, np. 16, MAX itp. [audtt_is_common] [bit] NOT NULL DEFAULT (1)- decyduje o sposobie logowania czy będzie to osobna tabela czy wspólna (opcja domyślna) 3. Należy uzupełnić tabelę [audit].[audtc_definition_column], objaśnienie kolumn: [audtc_id] [int] - id wiersza, tylko do odczytu [audtt_id] [int] NOT NULL id tabeli z tabeli [audit].[audtt_definition_table] [audtc_column] [sysname] NOT NULL nazwa kolumny [audtc_alias] [sysname] NULL ewentualny alias kolumny [audtc_is_additional] [bit] NOT NULL DEFAULT (0) czy kolumna jest dodatkową kolumna klucza, domyślnie (False), jeżeli chcemy do audytowanych danych dołączyć wartość z tej kolumny należy ustawić na True 4. Uruchomić mechanizm audytu dla wybranej tabeli przy użyciu procedury [audit].[spaudit_create] podając, jako parametry lub dla wszystkich zdefiniowanych tabel przy użyciu procedury [audit].[spaudit_createall] Do audytowanej tabeli zostaną utworzone: 3 wyzwalacze po jednym dla operacji INSERT, UPDATE, DELETE Tabelę przechowującą historię zmian, jeżeli tak tabela jeszcze nie istnieje, w przypadku audytowania wspólnego (wartość kolumny [audtt_is_common] = True) tabela nazywać się będzie [audit].[audtl_audit], jeżeli audytowanie ma przebiegać osobno nazwa

6 będzie w formie [audit].[audtl_<schema audytowanej tabeli_nazwa audytowanej tabeli>_audit] Bezpośrednio do audytowanej tabeli zostaną dodane kolumny: [audtl_row_version] [int] wersja wiersza, automatycznie zwiększana w przypadku modyfikacji danych [audtl_created] [datetime] przechowuje datę utworzenia rekordu, jeżeli rekord został wstawiony przed włączeniem audytu to przechowuję datę włączenia audytu [audtl_created_by] [nvarchar] (128) - przechowuje nazwę użytkownika, który utworzył rekord, jeżeli rekord został wstawiony przed włączeniem audytu to przechowuję nazwę użytkownika włączającego audytu [audtl_operation] [char](1) przechowuje typ operacji (I,U,D) [audtl_owner] [nvarchar] (128) - nazwę użytkownika, który ostatnio modyfikował dane [audtl_from] [datetime] data od kiedy obowiązuję/obowiązywała wersja rekordu [audtl_to] [datetime] data do kiedy obowiązuję/obowiązywała wersja rekordu Zrealizowany został mechanizm ustawiania wartości kolumn [audtl_created_by] i [audtl_owner] na podstawie kontekstu sesji. Aby przekazać do audytu informację o użytkowniku wykonującym modyfikację należy po otworzeniu sesji wstawić nazwę użytkownika do parametru CONTEXT_INFO Przykładowy kod, gdzie 'username' to przekazywana nazwa użytkownika: VARBINARY(128) = CAST('username' AS VARBINARY(128)) SET TYPY I OPERATORY BITOWE Kolumny typu mapa bitowa posiadają sufix _bit i są typu całkowitoliczbowego. Do pracy z mapami bitowymi służą operatory bitowe: & - Bitwise AND - Bitwise OR ^ - Bitwise Exclusive OR Przykład zastosowania: [operation].[slr].[worcn_worker_contract].[worcn_contract_data_bit] Mapa bitowa [worcn_contract_data_bit] przedstawia wartości umowy. Kolejne bity odpowiadają wartościom: Nr. bitu Dzień tygodnia BIN DEC 1 worcn_to_be_exported worcn_use_fixed_salary worcn_use_service_salary worcn_use_additional_service_valuation worcn_nfz_points_salary worcn_poz_patients_salary worcn_use_service_variant_control_change worcn_use_worked_hours_salary

7 Poniższe zapytanie zwraca wyniki dla rekordów, które w mapie [worcn_contract_data_bit] mają ustawione bity 2(worcn_use_fixed_salary) oraz 8(worcn_use_worked_hours_salary). select * from [slr].[worcn_worker_contract] where [worcn_contract_data_bit] & 2>0 AND [worcn_contract_data_bit] & 128>0 TABELA CMN.CHKDX_CHECK_DICTIONARY Tabela przechowuje wartości zawarte w ograniczeniach typu CHECK. Kolumny: [chkdx_id][int] - ID, generowane automatycznie [chkdx_code][char](1) dopuszczalna wartość ograniczenia [chkdx_target_column][varchar](400) nazwa kolumny zawierającej ograniczenie [chkdx_sort_order][int] kolejność wartości [chkdx_name] [XML] nazwa odpowiadająca danej wartości Każda wartość to oddzielny w wpis w tabeli [cmn].[chkdx_check_dictionary] Przykład: 1. Dodanie Ograniczenia typu CHECK ALTER TABLE [cmn].[serva_service_variant] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [CK_serva_esignature_chk] CHECK (([serva_esignature_chk]=' T ' OR [serva_esignature_chk]='n')) 2. Wpis do [cmn].[chkdx_check_dictionary] INSERT INTO cmn.chkdx_check_dictionary (chkdx_code,chkdx_target_column,chkdx_sort_order,chkdx_name) VALUES ('T','cmn.serva_service_variant.serva_esignature_chk',1, dbo.udfgetmultilangvalue(null, N'TAK', 'PL')), ('N','cmn.serva_service_variant.serva_esignature_chk',2, dbo.udfgetmultilangvalue(null, N'NIE', 'PL')) FUNKCJE CLR Nazwa dbo.concat( NVARCHAR(MAX),>, NVARCHAR(MAX),>) dbo.regexmatch ( NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexismatch ( Miejsce użycia Opis SELECT dbo.concat(c, ; ) FROM (VALUES ('a'), ('b'), ('c')) t(c) SELECT 1)

8 NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexindex ( NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexescape ( NVARCHAR(MAX),>) dbo.regexreplace ( NVARCHAR(MAX),>, NVARCHAR(MAX),>) dbo.regexreplacex ( NVARCHAR(MAX),>, NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexoptionenumeration ( BIT,>) dbo.fuzzymatch ( BIT,>) dbo.trim ( NVARCHAR(MAX),>) dbo.isvalidpesel ( NVARCHAR(11),>) dbo.isvalidnip ( NVARCHAR(10),>) dbo.formatdatatime ( NVARCHAR(64),>) dbo.removeaccent ( NVARCHAR(MAX),>) dbo.split ( NVARCHAR(255),>) gdzie RegEx SELECT '^[A- 1) SELECT SELECT dbo.regexescape('[*]') SELECT dbo.regexreplace('warszawa (Mazowieckie)', '.*?\((.*?)\).*', '$1') SELECT dbo.regexreplacex('powered by '\b(https? ftp ])', '<a href="$2">$2</a>',1) SELECT dbo.regexoptionenumeration (1,0,0,0,0,0,0,0,0) SELECT [dbo].[fuzzymatch] ('ala', 'ola', 1) SELECT [dbo].[trim] (' ala ') SELECT [dbo].[isvalidpesel] (' ') SELECT [dbo].[isvalidnip] (' ') SELECT [dbo].[formatdatatime](' :52:45', 'dd-mm-yyyythh:mm:ss') SELECT [dbo]. [RemoveAccent]('ąćęńóśźż') SELECT * FROM [dbo].[split]('a,b,cd,e,f,gh', ',') MONITOROWANIE ZAPYTAŃ Dla silników SQL Server w wersji 2012 lub wyższej włączony jest mechanizm Extended Events, utworzony jest event o nazwie Profiler, który umożliwia monitorowanie ruchu na serwerze. Event można znaleźć z poziomu SSMS, po zalogowaniu do serwera, w katalogu Management-> Extended Events->Profiler, klikamy PPM i wybieramy opcję Watch Live Data, przykład:

9 4. DOBRE PRAKTYKI PROGRAMOWANIA W TSQL 1.1. Unikamy stosowania symbolu *, klauzuli DISTINCT oraz LIKE w zapytaniach Jeżeli potrzebujemy uzyskać identyfikator wstawianego wiersza to należy używać SCOPE_IDENTITY(), a nie Powód zwraca identyfikator ostatnio dodanego wiersza, nie koniecznie tego, którego wstawiliśmy. Możliwe jest, że w wyniku naszego wstawienia został wyzwolony jakiś trigger, który dokonał innego wstawienia do innej tabeli, wtedy otrzymamy jego identyfikator.

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Typy danych wbudowane użytkownika Tabele organizacja wiersza przechowywanie dużych danych automatyczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables MYSQL 1 1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables 2 2. Wstępna konfiguracja Po zainstalowaniu aplikacji należy przed uruchomieniem wykonać

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 9 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER XLZEBRAPRINTER Oprogramowanie XLZebraPrinter służy do wykonywania dowolnych wydruków etykiet (łącznie z możliwością wydruku kodów kreskowych 1D oraz 2D) na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta?

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta? Gr Masyla: 1. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące opcji recovery model w MS SQL Server a) Ustawienie Simple pozwala zaoszczędzid miejsce na dysku b) Model full jest zalecany dla baz danych, w których

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo