ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET"

Transkrypt

1 ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET Historia zmian Data zmiany Wersja Autor Opis Michał Gołoś Utworzenie pierwszej wersji dokumentu Sebastian Daniluk Odświeżenie zasad Adrian Otto Doprecyzowanie punktu ZASADY MODELOWANIA KONWENCJA NAZEWNICZA 1.1. Nazwy obiektów powinny być w języku angielskim w liczbie pojedynczej Nazwy obiektów nie powinny zaczynać się od cyfry i nie powinny zawierać spacji Nazwy tabel i widoków powinny być poprzedzone prefiksem (wymyślonym wg. zdrowego rozsądku np. pierwsze spółgłoski z nazwy) dla tabel stosujemy prefiks pięcioznakowy, np. cmn.busno_business_node dla tabel głównych systemu piątą literą w prefiksie powinna być litera x, np. cmn.patix_patient dla tabel asocjacji prefiks składa się ze złączenia prefiksów tabel, które łączymy rozdzielonych znakiem _. Pierwszy powinien być ten ważniejszy (wg. zdrowego rozsądku ). Przykład: prodx_servx (połączenie tabel prodx_product, servx_service) dla widoków stosujemy prefiks sześcioznakowy, przy czym szóstym znakiem powinna być litera v, np. cmn.shrsxv_reservation_service_instance. nazwy widoków będące nazwą tabeli z dodaną literą v do prefiksu są zarezerwowane, np. cmn.montxv_month. Zazwyczaj są one wykorzystywane do widoków generowanych na tabelach wykorzystujących rozwiązanie wielojęzyczności 1.4. Nazwy kluczy głównych powinny być zgodne ze wzorcem: nazwa kolumny nazwa ograniczenia (constraint), gdzie <table_prefix>_id PK_<table_name>

2 <table_prefix> - prefik tabeli np. dla tabeli cmn.factx_facility powinno to być odpowiednio: factx_id i PK_factx_facility W przypadku gdy kolumna PK pochodzi z innej tabeli, tzn. jest jednocześnie PK i FK, to powinna mieć nazwę według klucza: <pkcolumnname>_< table_prefix >, gdzie <table_prefix> oznacza prefiks tabeli, w której dodajemy taki skopiowany klucz np. kolumna shdlx_id_shblk w tabeli shdl.shblk_schedule_blockade 1.5. Nazwy kluczy obcych powinny być zgodne ze wzorcem: nazwa kolumny nazwa ograniczenia (constraint) <foreign_column_name>[_<relation_type>] FK_<table_prefix>_<foreign_column_name>[_<relation_type>], gdzie <foreign_column_name> - nazwa kolumny w innej tabeli do której się odnosimy <relation_type> - opcjonalne określenie typu relacji w przypadku wielokrotnego odwoływania się do tej samej tabeli np. kolumna locat_id w tabeli cmn.factx_facility jest referencją do klucza głównego w tabeli cmn.locat_location, nazwa ograniczenia w tym przypadku jest FK_factx_locat_id kolumny servt_id_additional_service, servt_id_ffs_patient, servt_id_contract_patient z tabeli slr.sersc_service_salary_configuration są referencjami do klucza głównego w tabeli slr.servt_service_valuation_type 1.6. Nazwy ograniczeń typu default powinny być zgodne ze wzorcem: DF_<table_prefix>_<column_name> np. nazwa ograniczenia DF_patix_patix_active dla kolumny patix_active w tabeli cmn.patix_patient 1.7. Nazwy ograniczeń typu unique powinny być zgodne ze wzorcem: UQ_<table_prefix>_<column_name> Zalecane jest używanie indeksów zamiast constraint Nazwy ograniczeń typu check powinny być zgodne ze wzorcem: CK_<table_prefix>_ <column_name> 1.9. Nazwy indeksów powinny być zgodne ze wzorcem: IX_<table_prefix >_<column_list> Nazwy procedur powinny być zgodne ze wzorcem: sp<applicationname>_<action><table name or Logical instance etc.>, gdzie <ApplicationName> - nazwa aplikacji, np. Recp, EHR, Prd, GPP, itp. np: cmn.spehr_searchpatient Nazwy funkcji powinny być zgodne ze wzorcem: udf<applicationname>_<action><table name or Logical instance etc.> KOMPETENCJE ZESPOŁU DB DEV Do kompetencji należących wyłącznie do Zespół DB Dev a dotyczących modelowania i programowania baz danych należy min.: akceptacja zmian modelu

3 tworzenie kluczowych procedur, funkcji, widoków itd. w szczególności tych które mają widoczny wpływ na wydajność całego systemu od strony baz danych dodawanie nowych funkcji CLR (lista dostępnych funkcji - patrz niżej) tworzenie wyszukiwarek tekstowych optymalizacja/strojenie, w tym tworzeniem indeksów Zmiany do modelu muszą być zgłoszone do Zespołu DB Dev w celu weryfikacji i akceptacji POZOSTAŁE ZASADY Nie używamy kluczy głównych (PK) na kilku kolumnach. Jeżeli tabela posiada taki klucz, to należy utworzyć sztuczny klucz PK, a na dotychczasowych kolumnach, jeżeli była wymagana unikalność, trzeba założyć unikalny indeks Do grupowania rozwiązań stosujemy schema, nazwa jak najkrótsza, np. prd. Wyjątkiem są obiekty ogólnego zastosowania, które występują we wszystkich bazach danych Kolumny z wartością DEFAULT powinny być NOT NULL, constraint zawsze z nazwą Używamy typów nvarchar(max), varchar(max), varbinary(max) zamian text, ntext, image. Przy czym długość pola max powinna być użyta w ostateczności. Jeżeli to możliwe liczba znaków powinna zostać jawnie określona i dostosowana do przetrzymywanych danych Dla kolumn do przechowywania wartości pieniężnych używamy typu money Nie zaszywamy nazw serwera i bazy danych w definicji obiektu Do przechowywania wartości wielojęzycznych korzystamy z rozwiązania opisanego w punkcie 3, patrz niżej Do przechowywania konfiguracji aplikacji po stronie bazy danych używamy mechanizmu AppConfig, opisany osobno Do audytowania danych korzystamy ze specjalnego mechanizmu patrz niżej Kolumny typu mapa bitowa posiadają sufix _bit i są typu całkowitoliczbowego. Korzystanie z mapy bitowej, patrz niżej Kolumny z ograniczeniem typu CHECK posiadają sufix _chk oraz muszą posiadać opisy w tabeli cmn.chkdx_check_dictionary, patrz niżej Każdy model lub jego zmiana wchodząca na produkcję musi być zaakceptowana przez Zespół DB Nie zakładamy sami indeksów, wyjątek PK i UQ Nie używamy narzędzia DTA (Database Tuning Advisor), optymalizacją zajmuje się Zespół DB Nie używamy narzędzia Profiler, do monitorowania zapytań dla silników w wersji 2012 lub wyżej jest przygotowany osobny mechanizm, opisany niżej. Dla starszych silników monitorowanie na życzenie w Zespole DB. 2. ZASADY PROGRAMOWANIA 2.1. Kod powinien być opatrzony komentarzem. Komentarze powinny napisane być w języku polskim W kodzie wszystkie słowa kluczowe powinny być pisane z wielkiej litery (UPPER CASE) 2.3. Nie usuwamy danych, tylko je dezaktywujemy (usuwamy tylko te niepotrzebne) 2.4. Obiekty w jednej bazie danych nie mogą odwoływać się do obiektów w innej. Wyjątek baza data_federation, która do tego służy, patrz niżej Nowe procedury, funkcje i widoki powinny zawierać wypełniony nagłówek o postaci: -- ============================================= -- Author: -- Create date: -- Description: -- =============================================

4 3. ROZWIĄZANIA BAZODANOWE BAZA DATA_FEDERATION UWAGA! W przypadku niedużych tabel rekomendowane jest użycie replikacji zamiast bazy DATA_FEDERATION Baza służy do łączenia odwołań do kilku baz danych w jednym miejscu. Baza nie przechowuje danych. Dla każdego obiektu z bazy zewnętrznej tworzony jest synonim. Synonim tworzony jest w schema o nazwie składanej z <DB_prefix>_<schema> Obiekty (widoki, funkcje itd.) tworzymy w schema obiektu rozszerzanego. Odwołania w obiektach tylko do synonimów. OBSŁUGA WIELOJĘZYCZNOŚCI Do przechowywania wszystkich teksów wielojęzycznych w bazach danych używamy typu danych XML z użyciem schema walidującej [dbo].[4net_multilangcollection] oraz typie XML DOCUMENT. Np.: [factp_name] XML (DOCUMENT [dbo].[4net_multilangcollection]) NOT NULL Dla wszystkich tabel z wartościami wielojęzycznymi są generowane automatycznie widoki obsługujące pobieranie danych. Widoki te nie powinny być modyfikowane. Nie odwołujemy się bezpośrednio do wartości, tylko z użyciem w/w widoków. Widoki są tworzone w schema takiej samej, co tabela słownikowa. Informacje o języku są przekazywane w kolumnie langx_code (stare rozwiązanie langx_id). Należy obsługiwać sytuację, w której dla wartości słownikowej nie ma wartości tekstowej w wybranym języku, w takich przypadkach należy zwracać wartość dla języka polskiego. Widoki generowane automatycznie obsługują te przypadki. Do obsługi modyfikacji wielojęzyczności XML służy funkcja dbo.udfgetmultilangvalue. Funkcja przyjmuje 3 typu XML, przekazywany jest XML do modyfikacji, w przypadku UPDATE może to być nazwa kolumny zawierającej XML, dla INSERT ustawiamy typu NVARCHAR(MAX), przekazuje tekst, jaki ma zostać ustawiony, jeżeli chcemy usunąć wartość to ustawiamy - - typu VARCHAR(6), przekazujemy kod języka w którym dotyczy modyfikacja, jeżeli podamy NULL to przyjmuje się wartość pl Dzięki takiej funkcji można pisać instrukcje INSERT/UPDATE dla wielu wierszy w locie. XML SELECT 'Pierwsza nazwa', NULL) SELECT 'Pierwsza nazwa', 'EN')

5 INSERT INTO cmn.factp_facility_special_type (factp_active, factp_name) VALUES (1, dbo.udfgetmultilangvalue(null, N'ABW', 'PL')) UPDATE cmn.factp_facility_special_type SET factp_name = dbo.udfgetmultilangvalue(factp_name, N'New Name', 'EN') WHERE factp_id = 2 AUDYT DANYCH Na potrzeby audytu danych w bazach LM, powstał mechanizm zapewniający takie działanie. Mechanizm można włączyć dla dowolnej tabeli, która spełnia poniższe wymagania: 1. Posiada klucz podstawowy (PK). 2. Nie zawiera klucza podstawowego na kilku kolumnach (multi PK). 3. PK nie może być zmieniany, zmiany PK nie są audytowane. 4. Audyt nie obsługuje typów danych: text, ntext, image, geography, geometry, binary, varbinary, timestamp. Sposób instalacji: 1. Dostarczony skrypt uruchomić na bazie, na której chcemy uruchomić mechanizm audytu. Skrypt utworzy 2 tabele: I. [audit].[audtt_definition_table] tabela zawierająca listę tabel, które chcemy audytować, należy wypełnić samemu II. [audit].[audtc_definition_column] tabela zawierająca listę kolumn z w/w tabel, które chcemy audytować, należy wypełnić samemu 2 procedury składowane: I. [audit].[spaudit_create] do uruchamiania audytu dla podanej w parametrach tabeli II. [audit].[spaudit_createall] do uruchomienia audytu na wszystkich zdefiniowanych w tabeli [audit].[audtt_definition_table] tabelach 2. Należy uzupełnić tabelę [audit].[audtt_definition_table], objaśnienie kolumn: [audtt_id] [int] id tabeli, tylko do odczytu [audtt_object_id] kolumna tylko do odczytu, podaje id obiektu, jeżeli znajdzie taką tabelę w strukturze bazy danych [audtt_schema] [sysname] NOT NULL nazwa schemy [audtt_table] [sysname] NOT NULL nazwa tabeli [audtt_length] [varchar](4) NOT NULL wszystkie audytowane dane są konwertowane do typu NVARCHAR, w tej kolumnie podajemy długość przechowywanych danych, np. 16, MAX itp. [audtt_is_common] [bit] NOT NULL DEFAULT (1)- decyduje o sposobie logowania czy będzie to osobna tabela czy wspólna (opcja domyślna) 3. Należy uzupełnić tabelę [audit].[audtc_definition_column], objaśnienie kolumn: [audtc_id] [int] - id wiersza, tylko do odczytu [audtt_id] [int] NOT NULL id tabeli z tabeli [audit].[audtt_definition_table] [audtc_column] [sysname] NOT NULL nazwa kolumny [audtc_alias] [sysname] NULL ewentualny alias kolumny [audtc_is_additional] [bit] NOT NULL DEFAULT (0) czy kolumna jest dodatkową kolumna klucza, domyślnie (False), jeżeli chcemy do audytowanych danych dołączyć wartość z tej kolumny należy ustawić na True 4. Uruchomić mechanizm audytu dla wybranej tabeli przy użyciu procedury [audit].[spaudit_create] podając, jako parametry lub dla wszystkich zdefiniowanych tabel przy użyciu procedury [audit].[spaudit_createall] Do audytowanej tabeli zostaną utworzone: 3 wyzwalacze po jednym dla operacji INSERT, UPDATE, DELETE Tabelę przechowującą historię zmian, jeżeli tak tabela jeszcze nie istnieje, w przypadku audytowania wspólnego (wartość kolumny [audtt_is_common] = True) tabela nazywać się będzie [audit].[audtl_audit], jeżeli audytowanie ma przebiegać osobno nazwa

6 będzie w formie [audit].[audtl_<schema audytowanej tabeli_nazwa audytowanej tabeli>_audit] Bezpośrednio do audytowanej tabeli zostaną dodane kolumny: [audtl_row_version] [int] wersja wiersza, automatycznie zwiększana w przypadku modyfikacji danych [audtl_created] [datetime] przechowuje datę utworzenia rekordu, jeżeli rekord został wstawiony przed włączeniem audytu to przechowuję datę włączenia audytu [audtl_created_by] [nvarchar] (128) - przechowuje nazwę użytkownika, który utworzył rekord, jeżeli rekord został wstawiony przed włączeniem audytu to przechowuję nazwę użytkownika włączającego audytu [audtl_operation] [char](1) przechowuje typ operacji (I,U,D) [audtl_owner] [nvarchar] (128) - nazwę użytkownika, który ostatnio modyfikował dane [audtl_from] [datetime] data od kiedy obowiązuję/obowiązywała wersja rekordu [audtl_to] [datetime] data do kiedy obowiązuję/obowiązywała wersja rekordu Zrealizowany został mechanizm ustawiania wartości kolumn [audtl_created_by] i [audtl_owner] na podstawie kontekstu sesji. Aby przekazać do audytu informację o użytkowniku wykonującym modyfikację należy po otworzeniu sesji wstawić nazwę użytkownika do parametru CONTEXT_INFO Przykładowy kod, gdzie 'username' to przekazywana nazwa użytkownika: VARBINARY(128) = CAST('username' AS VARBINARY(128)) SET TYPY I OPERATORY BITOWE Kolumny typu mapa bitowa posiadają sufix _bit i są typu całkowitoliczbowego. Do pracy z mapami bitowymi służą operatory bitowe: & - Bitwise AND - Bitwise OR ^ - Bitwise Exclusive OR Przykład zastosowania: [operation].[slr].[worcn_worker_contract].[worcn_contract_data_bit] Mapa bitowa [worcn_contract_data_bit] przedstawia wartości umowy. Kolejne bity odpowiadają wartościom: Nr. bitu Dzień tygodnia BIN DEC 1 worcn_to_be_exported worcn_use_fixed_salary worcn_use_service_salary worcn_use_additional_service_valuation worcn_nfz_points_salary worcn_poz_patients_salary worcn_use_service_variant_control_change worcn_use_worked_hours_salary

7 Poniższe zapytanie zwraca wyniki dla rekordów, które w mapie [worcn_contract_data_bit] mają ustawione bity 2(worcn_use_fixed_salary) oraz 8(worcn_use_worked_hours_salary). select * from [slr].[worcn_worker_contract] where [worcn_contract_data_bit] & 2>0 AND [worcn_contract_data_bit] & 128>0 TABELA CMN.CHKDX_CHECK_DICTIONARY Tabela przechowuje wartości zawarte w ograniczeniach typu CHECK. Kolumny: [chkdx_id][int] - ID, generowane automatycznie [chkdx_code][char](1) dopuszczalna wartość ograniczenia [chkdx_target_column][varchar](400) nazwa kolumny zawierającej ograniczenie [chkdx_sort_order][int] kolejność wartości [chkdx_name] [XML] nazwa odpowiadająca danej wartości Każda wartość to oddzielny w wpis w tabeli [cmn].[chkdx_check_dictionary] Przykład: 1. Dodanie Ograniczenia typu CHECK ALTER TABLE [cmn].[serva_service_variant] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [CK_serva_esignature_chk] CHECK (([serva_esignature_chk]=' T ' OR [serva_esignature_chk]='n')) 2. Wpis do [cmn].[chkdx_check_dictionary] INSERT INTO cmn.chkdx_check_dictionary (chkdx_code,chkdx_target_column,chkdx_sort_order,chkdx_name) VALUES ('T','cmn.serva_service_variant.serva_esignature_chk',1, dbo.udfgetmultilangvalue(null, N'TAK', 'PL')), ('N','cmn.serva_service_variant.serva_esignature_chk',2, dbo.udfgetmultilangvalue(null, N'NIE', 'PL')) FUNKCJE CLR Nazwa dbo.concat( NVARCHAR(MAX),>, NVARCHAR(MAX),>) dbo.regexmatch ( NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexismatch ( Miejsce użycia Opis SELECT dbo.concat(c, ; ) FROM (VALUES ('a'), ('b'), ('c')) t(c) SELECT 1)

8 NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexindex ( NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexescape ( NVARCHAR(MAX),>) dbo.regexreplace ( NVARCHAR(MAX),>, NVARCHAR(MAX),>) dbo.regexreplacex ( NVARCHAR(MAX),>, NVARCHAR(MAX),>, INT,>) dbo.regexoptionenumeration ( BIT,>) dbo.fuzzymatch ( BIT,>) dbo.trim ( NVARCHAR(MAX),>) dbo.isvalidpesel ( NVARCHAR(11),>) dbo.isvalidnip ( NVARCHAR(10),>) dbo.formatdatatime ( NVARCHAR(64),>) dbo.removeaccent ( NVARCHAR(MAX),>) dbo.split ( NVARCHAR(255),>) gdzie RegEx SELECT '^[A- 1) SELECT SELECT dbo.regexescape('[*]') SELECT dbo.regexreplace('warszawa (Mazowieckie)', '.*?\((.*?)\).*', '$1') SELECT dbo.regexreplacex('powered by '\b(https? ftp ])', '<a href="$2">$2</a>',1) SELECT dbo.regexoptionenumeration (1,0,0,0,0,0,0,0,0) SELECT [dbo].[fuzzymatch] ('ala', 'ola', 1) SELECT [dbo].[trim] (' ala ') SELECT [dbo].[isvalidpesel] (' ') SELECT [dbo].[isvalidnip] (' ') SELECT [dbo].[formatdatatime](' :52:45', 'dd-mm-yyyythh:mm:ss') SELECT [dbo]. [RemoveAccent]('ąćęńóśźż') SELECT * FROM [dbo].[split]('a,b,cd,e,f,gh', ',') MONITOROWANIE ZAPYTAŃ Dla silników SQL Server w wersji 2012 lub wyższej włączony jest mechanizm Extended Events, utworzony jest event o nazwie Profiler, który umożliwia monitorowanie ruchu na serwerze. Event można znaleźć z poziomu SSMS, po zalogowaniu do serwera, w katalogu Management-> Extended Events->Profiler, klikamy PPM i wybieramy opcję Watch Live Data, przykład:

9 4. DOBRE PRAKTYKI PROGRAMOWANIA W TSQL 1.1. Unikamy stosowania symbolu *, klauzuli DISTINCT oraz LIKE w zapytaniach Jeżeli potrzebujemy uzyskać identyfikator wstawianego wiersza to należy używać SCOPE_IDENTITY(), a nie Powód zwraca identyfikator ostatnio dodanego wiersza, nie koniecznie tego, którego wstawiliśmy. Możliwe jest, że w wyniku naszego wstawienia został wyzwolony jakiś trigger, który dokonał innego wstawienia do innej tabeli, wtedy otrzymamy jego identyfikator.

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL cz.1

Podstawy języka SQL cz.1 Język SQL (ang. Structured Querty Language) jest to język zapytao, stosowany w relacyjnych bazach danych do komunikowania się z bazą. Jest również podstawowym językiem programowania baz danych. Język SQL

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo