MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA Raport z badania ankietowego projektu Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2 Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, grudzień 2010

2

3 Spis treści WSTĘP Opis projektu Zarys badania ankietowego Przedsiębiorstwa Dolnego Śląska Szkolnictwo zawodowe Dolnego Śląska Znaczenie szkolnego doradcy zawodowego Badanie ankietowe charakterystyka respondentów badanie - rezultaty ilościowe badanie - rezultaty jakościowe praktyki zawodowe uczniów Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza ofert pracy dolnośląskich przedsiębiorców Podsumowanie... 89

4 4 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a

5 5 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Wstęp W ostatnich latach w Polsce nastąpiły znaczące zmiany socjologiczne, które wyłoniły inny, nowy model własnej kariery zawodowej. Przyczyniły się one do zmian w myśleniu i postrzeganiu przez młodych ludzi własnej przyszłości związanej ze ścieżka zawodową. Ukończenie szkoły wyższej kojarzone jest z prestiżem, doskonałym startem do kariery zawodowej, wyższymi zarobkami oraz gwarancją pewnego startu w dorosłe życie. Zwiększająca się z roku na rok ilość prywatnych wyższych uczelni utwierdza, młodych ludzi w przekonaniu, że jedyną i słuszna drogą kariery zawodowej jest ukończenie studiów. Przez długi okres czasu osoby kończące szkoły zawodowe i technika przedstawiano jako te bezradne, bez ambicji co wykształtowało w opinii publicznej pogląd, że jak nie skończysz studiów wyższych jesteś nieudacznikiem i gorszym kandydatem do pracy. Powodów powstania tej sytuacji jest kilka. Jednym z nich jest wstyd, niedosyt, że ukończyłem jedynie szkołę zawodową, a nie studia wyższe i pomimo tego, że jestem wykwalifikowanym doświadczonym ślusarzem, krawcem to mój status w hierarchii społecznej jest niski, bez możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego. Opinia taka jest nieprawdziwa i krzywdząca, czego dowodem jest nasze badanie ankietowe.

6 6 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Wbrew negatywnym głosom w tej kwestii, przedsiębiorcy poszukują wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym ich firma zyska rangę i zaufanie klienta, a to przełoży się bezpośrednio na sukces finansowy i społeczny firmy. Kolejnym ważnym czynnikiem, który spowodował zmniejszenie ilości uczniów w szkołach zawodowych jest brak wsparcia w gimnazjach przez szkolnego doradcę zawodowego, który we właściwy sposób potrafi ukierunkować i wskazać dalszą ścieżkę zawodową na podstawie predyspozycji i zainteresowań gimnazjalisty. Spadek liczby uczniów szkół zawodowych spowodowany jest również niską elastycznością programu nauczania, który nie jest dostosowany do potrzeb regionu w poszczególnych zawodach, likwidacją szkół zawodowych oraz strukturalnego bezrobocia. Ponad 12% Polaków posiada wyższe wykształcenie, które jednak w dobie wysokiego bezrobocia nie gwarantuje zatrudnienia, a warunkiem niskiego bezrobocia i rozwoju gospodarczego jest właściwe wykształcenie (niekoniecznie wyższe) zgodne z potrzebami rynku pracy i regionu. W samym Wrocławiu na koniec września 2010 w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu zarejestrowanych było ponad osób z wykształceniem wyższym, w tym długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy) 762 osoby, natomiast do 25 roku życia z wyższym wykształceniem 394 osoby, bez doświadczenia zawodowego 1022 osoby (z wykształceniem wyższym bez podziału na wiek). Od 1995 sukcesywnie wzrasta ilość osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym. W obecnych realiach rynku pracy zdecydowanie w lepszej sytuacji są wykwalifikowani pracownicy, dla których znalezienie pracy nie stanowi tak dużego problemu, tym bardziej, że uzupełnienie kwalifikacji np. kursem na wózki widłowe gwarantuje w 80% przypadków podjęcie stałego i dobrze płatnego zatrudnienia. W skali globalnej w dalszym ciągu najtrudniej jest o wykwa-

7 7 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a lifikowanych i doświadczonych robotników w zawodach: murarz, cukiernik, kelner, piekarz, szewc, mechanik pojazdów samochodowych etc. Badanie ankietowe pozwoliło zwrócić szczególną uwagę na tzw. zawody wymierające, które idą w niepamięć, nie tylko ze względu na brak zapotrzebowania na niektóre z nich (zduństwo, sitarstwo, repasacja, garncarstwo) i postępującą nowoczesną technologię produkcji, ale również na brak osób zainteresowanych nauką w tych zawodach. Przyszłość i odrodzenie się zawodów wymierających jest niepewna i stanowi niewiadomą w następnych latach. Społeczne zapotrzebowanie na usługi świadczone w tych zawodach było i będzie, chociażby ze względu na modny w ostatnich latach powrót do rzeczy naturalnych i zdrowych (być może, znowu ogórki będą kiszone w beczkach z drewna, a materiały, które degradują środowisko naturalne zostaną zastąpione ekologicznymi). Powrót do szkół zawodowych profesji niemodnych, wymierających jest ważne także, ze względu na możliwość przetrwania, niektórych umiejętności i zdolności (szewstwo), przy czym duże znaczenie ma tu rozbudzanie w młodzieży zainteresowań, aby w przyszłości wybrali ścieżkę zawodową, która oprócz korzyści finansowych przyniesie im zadowolenie i satysfakcję zawodową. W czasie realizacji projektu jeden z przedsiębiorców powiedział, że w jednym z miast dolnośląskich jest młody wykwalifikowany mechanik pojazdów samochodowych (po szkole zawodowej), na którego usługi czeka pół miasta, a terminy jego usług są odległe i bardzo kosztowne. Zatem., kwalifikacje i umiejętności są bardziej istotne, niż stopień wykształcenia. Pomysł powstania i realizacji projektu zrodził się właśnie na podstawie ww. przesłanek, wniosków ze współpracy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej z przedsiębiorcami oraz dokumentów strategicznych takich jak: Plan Działania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 2, Krajowa Strategia Zatrudnienia

8 8 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Wyrażamy nadzieję, że przeprowadzone badanie ankietowe i opracowana Monografia stanie się przydatnym narzędziem zarówno dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty jak i uczniów szkół gimnazjalnych i zawodowych. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego zaskoczyły i wskazały wiele ważnych aspektów szkolnictwa zawodowego w tym: problemy młodzieży, trudności i bariery przedsiębiorców oraz niedopracowane programowo dolnośląskie szkolnictwo zawodowe. Realizacja projektu okazała się dla Zespołu Projektowego prawdziwym wyzwaniem ze względu na napotkane przeciwności. Dał się zauważyć zupełny brak zainteresowania respondentów (czasami wręcz wyraźna niechęć i wrogość) udziałem w badaniu, a w szczególności średnich i dużych przedsiębiorstw. Wydawałoby się, że te przedsiębiorstwa, w których ilość zatrudnianych pracowników stanowi duży odsetek i zapotrzebowanie w procesie rekrutacji jest największe, przyjmą zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym pozytywnie i ze zrozumieniem (działania projektowe miały za zadanie m. in. ukierunkowanie absolwentów szkół gimnazjalnych w wyborze zawodu). Przedsiębiorcy odmawiali wypełnienia kwestionariusza podając różne przyczyny tej decyzji takie jak: tajemnica spółki, prezes nie wyraził zgody, brak czasu, a czasami bo nie, co sprawiło, że badanie ankietowe, które miało być zrealizowane internetowo zostało przeprowadzone w 75% osobiście przez doradców zawodowych projektu ( wysłano internetowych zaproszeń do udziału w badaniu, a zwrotnie na serwer projektu wróciło jedynie ponad 250 wypełnionych ankiet, przy czym w założeniu spodziewano się zwrotu ankiet, co stanowiło zaledwie 36% wysłanych kwestionariuszy). Doprowadzenie badania ankietowego do końca wymagało od Zespołu Projektowego uporu, cierpliwości, dużej odporności psychicznej i determinacji. Motywacją do pracy było przekonanie o słuszności i zasadności badanej tematyki, która jest szczegól-

9 9 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a nie ważna dla młodzieży, szkół, przedsiębiorców i całego Dolnego Śląska. Dolnośląska Izba Gospodarcza i Zespół Projektowy dziękuje wszystkim dolnośląskim Przedsiębiorcom za udział w badaniu ankietowym. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie udałoby się zrealizować celów projektu. Mamy nadzieję, że opublikowane wyniki i rezultaty przeprowadzonego badania przyczynią się do pewnych zmian programowych w systemie szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku, młodzieży ułatwią wybór zawodu, a przedsiębiorcom dostarczą nowych uczniów-praktykantów oraz pracowników w pełni przygotowanych i wykwalifikowanych do wykonywania świadomie wybranego zawodu.

10

11 1

12 12 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a

13 13 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Opis Projektu Dolnośląska Izba Gospodarcza zrealizowała projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2 Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska od do Celem głównym projektu było przeprowadzenie badania ankietowego wśród przedsiębiorców Dolnego Śląska w poszczególnych działach gospodarki narodowej, co miało umożliwić zdiagnozowanie ich potrzeb kadrowych, a także dostarczyć wiedzę, która pomoże dostosować program nauczania oraz ofertę edukacyjną szkolnictwa zawodowego do lokalnego rynku pracy w najbliższych latach. Kolejnym aspektem wygenerowanym w ramach realizacji projektu była próba wyeliminowania zawodów nadwyżkowych na dolnośląskim rynku pracy, a co za tym idzie pomoc w rozwoju zawodów deficytowych (zdiagnozowanie potrzeb kadrowych przedsiębiorców wyeliminuje kształcenie uczniów w zawodach, na które na rynku pracy nie ma zapotrzebowania). Celem szczegółowym projektu była chęć nawiązania współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, umożliwienie rozwoju szkół zawodowych na Dolnym Śląsku oraz pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu przyszłych wykwalifikowanych pracowników. Po-

14 14 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a moc ta polegałaby na kształceniu uczniów na praktykach zawodowych w poszczególnych zawodach, które młodzież odbywałaby u przedsiębiorców, którzy wyrazili taką aprobatę. Takie działania miałyby być pomocne w konstruowaniu i opracowywaniu wieloletnich programów nauczania w oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe wśród dolnośląskich przedsiębiorców. Badanie ankietowe miało także na celu, wskazanie młodzieży gimnazjalnej możliwości wyboru ścieżki zawodowej oraz pomóc w świadomym wyborze zawodu, który zagwarantuje im zatrudnienie i odbycie praktyk zawodowych. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (w tym również na podstawie analizy ogłoszeń prasowych, które zamieszczali przedsiębiorcy w czasie realizacji projektu oraz danych statystycznych dotyczących Dolnego Śląska) projekt przewidywał opracowanie i publikację: Monografii z badań i analiz kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska oraz opracowanie baz danych: Baza przedsiębiorców praktyki zawodowe u przedsiębiorców Baza przedsiębiorców gotowych przyjąć młodzież szkół zawodowych na praktyki w swoich firmach ponadto: przeprowadzenie 2500 ankiet badawczych opracowanie bazy danych przedsiębiorców biorących udział w badaniu oraz rezultatów miękkich m.in.: zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej w kwestii świadomego wyboru zawodu, zmniejszenia ryzyka błędu w trakcie konstruowania i wdrażania programu nauczania oraz oferty edukacyjnej w dolnośląskich szkołach zawodowych.

15 15 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Monografia z badań i analiz kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska została rozesłana (mailowo oraz pocztą) do szkół gimnazjalnych, szkół zawodowych, techników, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dolnośląskich przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu. Dane te udostępnione są również na stronie internetowej projektu oraz

16

17 2

18 18 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a

19 19 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Zarys badania ankietowego Monografia powstała na podstawie dogłębnej analizy: wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu, ankiet badawczych, wywiadów i ogłoszeń prasowych. Badanie miało charakter ilościowy i jakościowy, który osiągnięto poprzez specjalnie dobrane pytania, zgodne z założeniami projektu. Badanie ankietowe jest jednym z najbardziej znanych i prostych form pozyskania informacji od grupy, która będzie badana zgodnie z założeniami i celami, które chcemy osiągnąć. Jednym ze źródeł informacji (oprócz analizy anonsów prasowych przedsiębiorców poszukujących pracowników niskiej i średniej kadry) było badanie ankietowe przeprowadzone na celowo-losowej próbie 2052 przedsiębiorców (mikro, małych, średnich i dużych) Dolnego Śląska, głównie sektora prywatnego. W wyborze przyszłych respondentów znaczenie miał dział gospodarki narodowej, w którym prowadzona jest działalność (ze względu na wcześniejszą analizę struktury działalności podmiotów gospodarczych w regionie). Przeprowadzona analiza skupiała się głównie wokół działów gospodarki takich jak: budownictwo, transport, turystyka, górnictwo, handel itd. Największą grupę respondentów stanowili mikro przedsiębiorcy, którzy stanowią jedną z większych populacji

20 20 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a potencjalnych pracodawców (zatrudniający ponad 40% ogółu pracowników). Projekt przewidywał przeprowadzenie badania empiryczno-diagnostycznego wśród przedsiębiorców Dolnego Śląska, którego przekrojowość i kompleksowość miała pozwolić na: zdiagnozowanie potrzeb kadrowych (wyłonić zawody nadwyżkowe i deficytowe) dolnośląskich przedsiębiorców na poziomie szkolnictwa zawodowego określenie faktycznej populacji uczniów-praktykantów odbywających praktyki zawodowe określenie zapotrzebowania na uczniów-praktykantów szkół zawodowych w latach następnych zdefiniowanie rodzaju umiejętności i kwalifikacji, których brakuje praktykantom szkół zawodowych podjęcie próby sprecyzowania rzędu wielkości przyszłego zatrudnienia u przedsiębiorców (najbliższe 5 lat). W konstruowaniu narzędzia badawczego, czyli kwestionariusza ankietowego Zespół Projektowy kierował się celami głównym i szczegółowymi, które zakładał projekt i zawierał: temat badania nazwę, adres firmy wielkość przedsiębiorstwa przynależność przedsiębiorcy do działu gospodarki narodowej strukturę wykształcenia pracowników (procentowy) zawód wiodący w przedsiębiorstwie zawody specjalistyczny-nietypowy plany w strukturze zatrudnienia (najbliższe 5 lat) na jakie stanowisko najtrudniej zrekrutować pracownika jakich umiejętności brakuje kandydatom do pracy zawody deficytowe zawody nadwyżkowe braki pracowników na dzień badania ankietowego czy odbywają się praktyki zawodowe uczniów szkół zawodo-

21 21 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a wych i w jakich zawodach (ilość uczniów) czy w ramach współpracy ze szkołami zawodowymi przedsiębiorca jest zainteresowany przyjęciem na praktyki zawodowe uczniów (ilość i zawód) uwagi Ankieta badawcza zawierała pytania zamknięte i otwarte. W celu osiągnięcia odpowiedzi na główne pytanie badania w jakich zawodach brakuje w Państwa firmie pracowników ujęto je 3-krotnie, zmieniając jedynie formę zapytania (dodatkowo zapytano na jakie stanowisko najtrudniej zrekrutować pracownika i czy na dzień badania brakuje w Państwa firmie pracowników ). Jednorazowe użycie pytania czy brakuje w Państwa firmie pracowników w określonych zawodach nie gwarantowało oczekiwanej odpowiedzi. Na tak sformułowane pytanie większość odpowiedzi brzmiałaby nie, a pytając kilka razy o to samo, respondenci wymieniali braki pracowników w określonych zawodach, co pozwoliło na wyłonienie zawodów deficytowych. Badanie tej grupy respondentów opierało się na założeniu, że to właśnie oni posiadają największą wiedzę na temat potrzeb kadrowych i praktyk zawodowych, w które są bezpośrednio zaangażowani. Najlepszym źródłem informacji okazały się jednak nie same ankiety badawcze wypełnione internetowo (założenie projektu), ale wywiady, które przeprowadzano bezpośrednio z przedsiębiorcami w celu uzupełnienia kwestionariusza. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły wyszczególnić zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz uzyskać informacje dotyczące praktyk zawodowych u przedsiębiorców. Na tej podstawie po dogłębnym przeanalizowaniu formularzy badania ankietowego został opracowany materiał, który posłużył do powstania: Monografii z badań i analiz potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska, Baza przedsiębiorców praktyki zawodowe u przedsiębiorców oraz Baza przedsiębiorców gotowych przyjąć młodzież szkół zawodowych na praktyki w swoich firmach.

22 22 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Internetowe zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym otrzymało przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska, uwzględniono wszystkie dolnośląskie powiaty oraz wzięto pod uwagę podział na działy gospodarki narodowej i branżę, w których prowadzona jest działalność. Informacje dotyczące realizowanego projektu i sama ankieta badawcza znajdowała się na stronie internetowej projektu Tabela ilościowa wysłanych zaproszeń do udziału w badaniu ankietowym Dział gospodarki Usługi Produkcja Handel Ilość wysłanych mailowych zaproszeń / ogółem/ budownictwo handel transport turystyka przemysł łączność górnictwo energetyka razem

23 23 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Przedsiębiorstwa działające w poszczególnych działach gospodarki narodowej, do których wysłano mailowe zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym Z 7100 wysłanych zaproszeń do udziału w badaniu ankietowym, zwrot wypełnionych ankiet stanowił jedynie 3,9% (277), przy czym należy podkreślić, że większość z nich została wypełniona dopiero po ponownym wysłaniu maila lub telefonicznych prośbach doradców zawodowych. Stosunek zaproszeń wysłanych internetowo do zwrotu wypełnionych ankiet

24 24 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Brak możliwości technicznych spowodował, że mailowych zaproszeń do udziału w badaniu ankietowym nie rozesłano do przedsiębiorców działających w zawodach tzw. wymierających. Firmy te prowadzone są głównie przez osoby starsze, a w związku z tym wykluczone cyfrowo i nie posiadają adresów mailowych (zbyt późno w ich życiu pojawiła się technologia informatyczna). W takich przypadkach doradcy zawodowi przeprowadzili badaniewywiad telefonicznie, uzyskując wiele cennych informacji na temat problemów kadrowych i praktyk uczniowskich w zawodach: szewc, kaletnik, kowal itp.

25 3

26 26 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a

27 27 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Przedsiębiorstwa Dolnego Śląska Województwo dolnośląskie to 26 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie (Jelenia Góra, Legnica, Wrocław), w tym 169 gmin (36 miejskich, 55 wiejsko-miejskich i 78 wiejskich). Dolny Śląsk to 91 miast i 2930 wsi. W miastach zamieszkuje 72% ludności (II miejsce w Polsce). Liczba mieszkańców to 7,6% ludności Polski (stan na 30 VI 2010 r ,1 tys. osób). W całym regionie zarejestrowanych jest ponad (dane z października 2010) 329,7 tys. podmiotów gospodarczych (bez indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym ponad 300 tys. mikro, 10 tys. małych, 2 tys. średnich i 390 dużych przedsiębiorstw), dla których kształcenie wykwalifikowanych pracowników jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Największą grupę stanowią mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, ale to właśnie oni stanowią największą grupę przedsiębiorców zatrudniających około 40% ogółu pracowników. Mikro, mała, średnia i duża przedsiębiorczość przynosi korzyści finansowo-ekonomiczne nie tylko osobom bezpośrednio w nią zaangażowanym, ale także samej gminie na której bezpośrednio funkcjonują.

28 28 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Sektor prywatny na Dolnym Śląsku obejmuje 95,5% wszystkich podmiotów gospodarczych, natomiast sektor publiczny zaledwie 4,5%. W rejestrze podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne (234,1 tys.), które stanowią 71,0% ogółu firm prowadzących działalność gospodarczą (571 to zagraniczne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Najwięcej podmiotów gospodarczych koncentruje swoją działalność w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych 88,1 tys. (26,7% ogółu). W budownictwie prowadzi działalność 39,3 tys. firm (11,9%) w obsłudze rynku nieruchomości 34,0 tys. (10,3%) oraz: przemysł 8,2% transport i gospodarka magazynowa 6,3% zakwaterowanie i gastronomia 3% informacja i komunikacja 2,3% pozostała działalność usługowa 5,9% Zdecydowana większość podmiotów działa na terenie miasta Wrocławia (30,6%) oraz w powiatach: wałbrzyskim (6,1%) świdnickim (5,4%) kłodzkim (5,4%) górowskim (0,8%) milickim (1,0%) W przemyśle przeciętne zatrudnienie w październiku br. wyniosło 207,6 tys. osób, co stanowiło 49,2% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw.

29 29 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON DOLNY ŚLĄSK Wyszczególnienie 2009 Październik 2010 OGÓŁEM Sektor publiczny Sektor prywatny OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE MAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym: Spółki handlowe Spółki cywilne Przedsiębiorstwa państwowe = Spółdzielnie Fundacje Stowarzyszenia i organizacje społeczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Dane statystyczne październik Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30 30 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Podmioty gospodarki narodowej w podziale na sektory (Urząd Statystyczny Wrocław październik 2010) Podmioty gospodarki narodowej bez osobowości prawnej 2009 i 2010 rok (Urząd Statystyczny Wrocław październik 2010)

31 31 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Branżami o największym nasyceniu pracowników z wykształceniem zawodowym są: górnictwo, transport, turystyka, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, działalność usługowa oraz handel hurtowy i detaliczny. Województwo dolnośląskie zajmuje wysoką pozycję na tle innych regionów Polski pod względem podstawowych wskaźników obrazujących poziom przedsiębiorczości. Przekłada się to na ilość miejsc pracy i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w poszczególnych działach gospodarki narodowej. Kadra o kwalifikacjach zawodowych stanowi od 40 do 60% zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Na Dolnym Śląsku każdego roku zmniejsza się ilość szkół zawodowych i absolwentów tych szkół. Sytuacja ta nie sprzyja i nie pomaga rynkowi zatrudnienia, który w chwili obecnej chłonny jest wykwalifikowanych robotników.

32

33 4

34 34 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a

35 35 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Szkolnictwo Zawodowe Dolnego Śląska Największy odsetek szkół zawodowych na Dolnym Śląsku stanowią szkoły publiczne 65,6%. Rozkład na poszczególne typy szkół przedstawia tabela poniżej. Rodzaj szkoły publicznej Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoły Policealne Technika uzupełniające razem

36 36 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Publiczne szkoły zawodowe na Dolnym Śląsku 2008/2009 i 2009/2010 Ponadto funkcjonują niepubliczne szkoły zawodowe, których w roku szkolnym 2008/2009 było 250, a w roku szkolnym 2009/2010 liczba ta zwiększona została do 252 szkół ( w tym technikum 9, zasadnicza szkoła zawodowa 8, technikum uzupełniające 14, a szkoła policealna 221). W tym przypadku zanotowano ich niewielki wzrost, ale jedynie o 0,8%. Rodzaj szkoły niepublicznej Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Technikum 5 9 Zasadnicza szkoła zawodowa 7 8 Szkoły Policealne Technika uzupełniające = razem Razem ilość szkół zawodowych publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2009/2010 zamyka się w ilości 636 szkół w tym: technikum 161, zasadnicze szkoły zawodowe 136, szkoły policealne 290, technika uzupełniające - 49.

37 37 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Niepubliczne szkoły zawodowe rok szkolny 2009/2010 Kształcenie odbywa się głównie poprzez: 1. Zasadnicze szkoły zawodowe prowadzące kształcenie uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, stolarz, murarz, kucharz małej gastronomii. 2. Technika prowadzące kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik, technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych. 3. Szkoły policealne kształcące: techników ekonomistów, techników informatyki, techników administracji, techników administracji i bezpieczeństwa pracy, techników usług kosmetycznych i techników usług turystycznych. Na dzień dzisiejszy województwo dolnośląskie dysponuje 195 placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe, w tym 37 placówek publicznych i 158 placówek niepublicznych (największy odsetek stanowią placówki kształcenia ustawicznego 153, a najmniej placówki kształcenia praktycznego 26 oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 16). W tym zestawieniu dominują placówki niepubliczne (74%). Rolą kształcenia ustawicznego powinno być, szybkie dostosowanie kwalifikacji pracowników do lokalnego

38 38 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a rynku pracy (doraźnie), a jego rozwój i stabilizacja stanowić ważny element w edukacji regionu. Placówki kształcenia zawodowego Dolny Śląsk Od ponad 5 lat odnotowuje się spadek ilości uczniów w szkołach zawodowych. W 2005 roku w województwie dolnośląskim do szkół zawodowych uczęszczało ponad 142 tys. uczniów, a trzy lata później niecałe 130 tys. (spadek 12 tys.) i liczba uczniów z roku na rok wciąż maleje. Innym problemem jest niski procent zdawalności egzaminów końcowych, który średnio wynosi około 64%. Najpopularniejsze kierunki, w których uczniowie przystępują do egzaminów końcowych (bez względu na typ szkoły zawodowej) to: technik ekonomista (1162) technik informatyk (799) technik mechanik (774) technik hotelarstwa (652) technik usług kosmetologicznych (504) sprzedawca (808) kucharz małej gastronomii (668) mechanik pojazdów samochodowych (361) ślusarz i murarz (tylko po 118 zdających) przedstawione dane dotyczą roku szkolnego 2008/2009.

39 39 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Najpopularniejsze kierunki szkół zawodowych Dolny Śląsk Strategia personalna firm nastawiona jest na pozyskanie i utrzymanie wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są wizytówką firmy i decydują jednocześnie o jej sukcesie lub porażce. Wsparcie dla mocno rozwiniętej przedsiębiorczości stanowi zaplecze edukacyjne z elastycznym programem nauczania przystosowanym do potrzeb i specyfiki regionu. Średnio na 1 gminę przypadają: 4 szkoły działające w zakresie szkolnictwa zawodowego (publiczne i niepubliczne) 1 placówka kształcenia zawodowego. Stały wzrost przedsiębiorczości generuje zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych i rozwój szkolnictwa zawodowego w zawodach deklarowanych przez przedsiębiorców i regionalny rynek pracy.

40 40 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Dostosowanie programu nauczania do lokalnego rynku pracy i potrzeb rekrutacyjnych przedsiębiorców pozwoli na sukcesywne zmniejszanie ilości osób bezrobotnych oraz przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu opartego na wykwalifikowanych pracownikach. *W rozdziale wykorzystano dane statystyczne Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, oraz opracowania Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

41 5

42 42 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a

43 43 Mon o g r a f i a z Ba d a ń i An a l i z Ka d r o w y c h Pr z e d s i ę b i o r c ó w Do l n e g o Śl ą s k a Znaczenie szkolnego doradcy zawodowego Zadaniem doradcy zawodowego w szkole jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. W perspektywie jest to z całą pewnością wychowanie młodzieży i przygotowanie jej do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jaką jest bezrobocie lub zmiana społeczna, kształtowanie jednostek wartościowych społecznie, ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy, zmotywowanych do ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji. Trafny wybór drogi zawodowej wymaga uwzględnienia wielu czynników. Należą do nich zainteresowania i preferencje, ogólny poziom intelektualny, różne zdolności szczegółowe, kompetencje

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA DR ANTONI JEŻOWSKI, 2011 NIECO STATYSTYKI 160 000 140 000 147 831 Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/11 120 000 100 000 88 957 80 000

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2009r. RAPORT Świdnica, dnia 20.07.2010r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2009r. CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2009 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2009 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2009 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2010 Opracowanie: Ilona

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa MONITORING ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Liczba absolwentów w 2010 roku - według szkół zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry

Rysunek 1. Liczba absolwentów w 2010 roku - według szkół zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry 1. Analiza podaży oraz struktury zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 1.1. Analiza podaży oraz struktury zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Jeleniej Górze Niniejszy raport to część

Bardziej szczegółowo

Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego

Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pierwszy raport cząstkowy Autorzy: Joanna Krupowicz, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM BADANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA GLIWICE, 22.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo