Raport z badania potrzeb potencjalnych użytkowników Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania potrzeb potencjalnych użytkowników Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych"

Transkrypt

1 Raport z badania potrzeb potencjalnych użytkowników Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych Ryszard Skrzypiec Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, lipiec 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne realizowany w konsorcjum z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Akces Lab Spółdzielnią Socjalną oraz Siecią Obywatelską Watchdog Polska

2 Wprowadzenie... 3 Metodologia... 4 Realizacja badania... 4 Pytania badawcze... 6 Wyniki badania... 8 Załączniki Raporty badawcze A. Raport z badania fokusowego nr B. Raport z badania ankietowego on-line C. Raport z badania fokusowego nr D. Raport z badania techniką telefonicznego wywiadu indywidualnego E. Raport z badania fokusowego nr Narzędzia badawcze A. Scenariusz badania fokusowego nr B. Kwestionariusz ankiety on-line C. Scenariusz badania fokusowego nr D. Dyspozycje do telefonicznych wywiadów indywidualnych E. Scenariusz badania fokusowego nr Tabele i wykresy

3 Wprowadzenie Celem badania potrzeb potencjalnych użytkowników Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych było rozpoznanie stopnia i sposobu wykorzystania orzeczeń sądowych w działaniach organizacji pozarządowych, identyfikacja barier i czynników sprzyjających efektywnemu zdobywaniu i korzystaniu z ważnych z ich punktu widzenia informacji z zakresu prawa. Jego wyniki służą zarówno dopasowaniu narzędzia analizy orzeczeń do potrzeb, oczekiwań i możliwości jego potencjalnych użytkowników, ale także przygotowaniu działań promujących korzystanie przez organizacje pozarządowe z orzeczeń sądowych w każdym z aspektów ich działalności (formalno-prawnym, operacyjnym, systemowym), jak i udostępnione narzędzie (walor edukacyjny projektu). Z uwagi na fakt, że badanie miało charakter eksploracyjny, niniejszy raport zawiera rekomendacje pod adresem zespołów, których zadaniem jest opracowanie i wdrożenie Systemu oraz jego promocję. Wnioski z badania mają charakter syntetyczny, natomiast szczegółowe analizy zawierają raporty z poszczególnych faz badania 1. Przedstawione w raporcie zestawy propozycji zgłoszone przez badanych wymagają opracowania pod kątem funkcjonalności SAOS. 1 Szczegółowe raporty badawcze opublikowano w części Załączniki, 1. Raporty badawcze. 3

4 Metodologia Realizacja badania Na wykorzystane w badaniu instrumentarium badawcze złożyły się: 1) badania ankietowe on-line (zakładana próba: n= 500), 2) telefoniczne wywiady kwestionariuszowe (zakładana liczba respondentów: n = 20-25), 3) badanie fokusowe (3 sesje, zakładana liczba uczestników: n = 18-30). Badaniem objęto zbiorowość członków i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji członkowskich OFOP, o różnym poziomie orientacji w zakresie badanego problemu. Badanie realizowano w 3 fazach: eksploracyjnej, pogłębiającej i podsumowującej w okresie od lutego do lipca br. Taki sposób organizacji badania umożliwił opracowanie narzędzi badawczych dostosowanych do potrzeb każdego etapu, z uwzględnieniem wniosków (merytorycznych i metodologicznych) wynikających z etapu poprzedniego. 1. Faza eksploracyjna Badanie w tej fazie prowadzono w okresie od lutego do maja br. z wykorzystaniem technik badania fokusowego i ankiety on-line. Jego celami były: - identyfikacja istotnych aspektów problemu badawczego, czyli: 1) znaczenie prawa w działaniach organizacji pozarządowych; 2) korzystanie przez organizacje pozarządowe z orzeczeń sądowych w ich działalności w obszarach: ogólnoustrojowym (np. dostęp do informacji publicznych), formalno-prawnym i finansowym, merytorycznym (specjalistycznym, specyficznym dla każdej organizacji); 3) ocena dostępności orzeczeń sądowych w momencie badania; 4) projekcja systemu analiz orzeczeń sądowych; - przygotowanie kolejnych etapów badania (zgodnie z założeniami o fazowości jego realizacji), czyli: doprecyzowanie problemów i pytań badawczych, opracowanie narzędzi badawczych, rekrutację respondentów. Dzięki zastosowaniu dwóch odmiennych technik badawczych ta faza została podzielona na dwie podfazy: przygotowawczą (badanie fokusowe) i badania właściwego (ankieta). Taki sposób organizacji pozwolił na zwiększenie trafności wyników tej fazy badania. A. Badanie fokusowe nr 1 Zrealizowano w formie panelu dyskusyjnego w dniu 3 marca br. W badaniu wzięło udział 7 respondentów reprezentujących organizacje skupione w Grupie ds. Zdrowia OFOP oraz 2 przedstawicieli OFOP. Problemy i pytania badawcze, wokół których toczyła się dyskusja w trakcie tego panelu, zawiera scenariusz fokusa nr 1 2. Wyniki badania fokusowego nr 1 zawiera Raport z badania fokusowego nr 1: Identyfikacja potrzeb potencjalnych użytkowników orzeczeń sądowych w ramach Projektu SAOS (organizacje działające w ochronie zdrowia, w tym na rzecz osób wykluczonych). Wyniki zostały wykorzystane na potrzeby opracowania narzędzia zastosowanego w następnej podfazie (kwestionariusz ankiety), natomiast najważniejsze wnioski zostały uwzględnione w raporcie końcowym z badania. B. Badanie ankietowe on-line Badanie zrealizowano w okresie kwiecień lipiec br. na dwóch odmiennie rekrutowanych próbach badawczych: 1) adresowanej (kwestionariusz ankiety był dystrybuowany za pośrednictwem adresów do organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie 2 Narzędzia badawcze wykorzystane w poszczególnych fazach badania opublikowano w części Załączniki, 2. Narzędzia badawcze. 4

5 danych OFOP liczącej 1375 rekordów) i 2) otwartej (rekrutacji do badania dokonano poprzez zamieszczenie zaproszenia i linku do ankiety na portalu Problemy i pytania badawcze zawiera kwestionariusz ankiety on-line. Wyniki badania ankietowego zawiera Raport z badania ankietowego: Orzeczenia sądowe w organizacjach pozarządowych znaczenie, korzystanie, potrzeby. Wyniki zostały wykorzystane na potrzeby opracowania narzędzia zastosowanego w następnej fazie (pogłębiającej), natomiast najważniejsze wnioski zostały uwzględnione w raporcie końcowym z badania. 2. Faza pogłębiająca Badanie w tej fazie prowadzono w okresie czerwiec lipiec br. z wykorzystaniem technik badania fokusowego i telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych. Jego celami były: pogłębienie wiedzy o istotnych aspektach problemu badawczego, czyli 1) udział organizacji w stanowieniu prawa; 2) zainteresowanie i wykorzystywanie orzeczeń sądowych w działalności organizacji i 3) promocja orzeczeń i Systemu wśród potencjalnych użytkowników organizacji pozarządowych; przygotowanie kolejnej fazy badania (zgodnie z założeniami o fazowości jego realizacji), czyli: doprecyzowanie problemów i pytań badawczych, opracowanie narzędzi badawczych, rekrutację uczestników. Dzięki zastosowaniu dwóch odmiennych technik badawczych ta faza została podzielona na dwie podfazy: przygotowawczą (badanie fokusowe) i badania właściwego (wywiady). Taki sposób organizacji pozwolił na zwiększenie trafności tej fazy badania. C. Badanie fokusowe nr 2 Zrealizowano w formie panelu dyskusyjnego w dniu 9 czerwca br. W badaniu wzięło udział 12 uczestników reprezentujących organizacje zajmujące się rzecznictwem społecznym, w tym podmioty zaangażowane w realizację projektu. Problemy i pytania badawcze, wokół których toczyła się dyskusja w trakcie tego panelu, zawiera scenariusz fokusa nr 2. Wyniki badania fokusowego nr 2 zawiera Raport z badania fokusowego nr 2 Komentarz do wstępnych wyników badania ankietowego: Identyfikacja potrzeb potencjalnych użytkowników SAOS. Wyniki zostały wykorzystane na potrzeby opracowania narzędzia zastosowanego w następnej podfazie (scenariusz wywiadu), natomiast najważniejsze wnioski zostały uwzględnione w raporcie końcowym z badania. D. Telefoniczne wywiady indywidualne Zrealizowano w okresie czerwiec lipiec br. na zbiorowości 22 respondentów wytypowanych z grona respondentów badania ankietowego, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w tej fazie badania i podali kontakt (N = 50). Problemy i pytania badawcze, wokół których prowadzono wywiad zawierają dyspozycje do telefonicznego wywiadu indywidualnego. Wyniki badania w formie wywiadów zawiera Raport z badania potrzeb potencjalnych użytkowników SAOS zrealizowanego techniką telefonicznych wywiadów indywidualnych. Wyniki zostały wykorzystane na potrzeby opracowania narzędzia zastosowanego w następnej fazie (podsumowującej), natomiast najważniejsze wnioski zostały uwzględnione w raporcie końcowym z badania. 5

6 3. Faza podsumowująca Badanie w tej fazie przeprowadzono w lipcu br. z wykorzystaniem techniki badania fokusowego, raport z badania podano także publicznym konsultacjom. Celem badania był krytyczny komentarz do obserwacji i wniosków sformułowanych na podstawie poprzednich faz badania, w szczególności w zakresie: znaczenia prawa w działaniach organizacji pozarządowych i ich uczestnictwa w stanowieniu prawa; korzystania przez organizacje pozarządowe z orzeczeń sądowych (zainteresowanie, doświadczenia, możliwości); projekcji systemu udostępniania orzeczeń sądowym potencjalnym użytkownikom; promocji korzystania z orzeczeń i systemu ich udostępniania w gronie potencjalnych użytkowników. E. Badanie fokusowe nr 3 Badanie zrealizowano 16 lipca br. z wykorzystaniem techniki badania fokusowego. W badaniu wzięło udział 7 panelistów reprezentujących 5 organizacji pozarządowych prowadzących działalność lokalną, które wykorzystują orzeczenia sądowe we własnej działalności. Problemy i pytania badawcze, wokół których prowadzono wywiad zawiera scenariusz fokusa nr 3. Wyniki badania fokusowego nr 3 zawiera Raport z badania fokusowego nr 3 Komentarz do wyników badania potrzeb potencjalnych użytkowników SAOS. Wyniki badania zostały uwzględnione w raporcie końcowym z badania. E. Publiczne konsultacje końcowego raportu z badania Raport końcowy poddano publicznym konsultacjom. W pierwszej połowie lipca został udostępniony na stronie realizatora, czyli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Wnioski ze wszystkich faz badania zostały uwzględnione w raporcie końcowym. Pytania badawcze Badanie podejmuje następujące problemy badawcze i odpowiada na następujące pytania badawcze: Problem 1. Udział organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa Pytania badawcze Czy organizacje pozarządowe angażują się w działania na rzecz stanowienia prawa (np. biorą udział w konsultacjach społecznych, działaniach rzeczniczych)? Skąd czerpią wiedzę w zakresie problemu, którymi się zajmują, i które podejmują w tego typu działaniach (konsultacje, rzecznictwo)? Problem 2. Korzystanie z orzeczeń sądowych Pytania badawcze Jaką rolę w działaniach organizacji pozarządowych pełnią orzeczenia sądowe? Jaki zakres informacji zawartych w orzeczeniach sądowych interesuje organizacje pozarządowe i jest przez nie wykorzystywany? W jaki sposób organizacje pozarządowe znajdują orzeczenia sądowe? Jakie są warunki akceptacji wyników wyszukiwania informacji prawnych w internecie? Co pomaga, a co utrudnia organizacjom pozarządowym znajdować i efektywnie wykorzystywać znalezione orzeczenia sądowe? 6

7 Gdyby organizacja miała dostęp do bazy orzeczeń to według jakich kryteriów chciałaby sortować i przeszukiwać ten zbiór? Problem 3. Promocja wykorzystywania orzeczeń przez organizacje pozarządowe Pytania badawcze Czy orzeczenia sądowe są lub mogą być przydatne w działaniach organizacji pozarządowych? W jakich sytuacjach organizacje pozarządowe mogą, czy nawet powinny wykorzystywać orzeczenia sądowe? 7

8 Wyniki badania Zbiorcze wyniki badania zostaną zaprezentowane w formie prób odpowiedzi na powyższe pytania badawcze. Wyniki szczegółowe z wszystkich faz realizacji badania zawierają raporty analityczne dołączone do niniejszego opracowania (zob. Załączniki 1. Raporty badawcze). 1. Znaczenie stanowienia i interpretacji prawa w działalności organizacji pozarządowych Na podstawie przeprowadzonego badania możemy stwierdzić, że stanowienie i interpretacja prawa są istotne właściwie dla wszystkich obszarów działania organizacji. Badani podkreślają wagę regulacji ogólnoustrojowych, przepisów specyficznych dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, dziedzinowych odnoszących się do prowadzonej przez nie działalności merytorycznej. 2. Udział organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa Z uwagi na charakter badania i zastosowane metody badawcze nie możemy udzielić trafnej odpowiedzi na pytanie o zaangażowanie organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa. W próbach badawczych znalazły się podmioty, dla których taka forma zaangażowania stanowi ich misję; takie, dla których jest to jedna z wielu aktywności; takie, które robią to z konieczności; organizacje, które dopiero mają takie zamiary; i wreszcie te, które się w to nie angażują. Także cel, formy i szczebel instytucji państwa, który jest obiektem tego typu oddziaływania są różne: od lokalnych po międzynarodowe, od konsultacji miejscowych aktów prawa po litygacje strategiczne, od interwencji w sprawach indywidualnych osób po systemowe zmiany prawa. Natomiast możemy stwierdzić, że stanowienie prawa, w opinii badanych, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu ich organizacji pozarządowych i prowadzonych przez nią działaniach merytorycznych. Wydaje się jednak, że w większym stopniu w tym pierwszym (np. prawo stowarzyszeń, fundacji, księgowość) niż tym drugim zakresie (np. odpowiedzialność organizacji, pożytek publiczny). Organizacje pozarządowe wykorzystują wiele źródeł wiedzy o problemie, którym się zajmują i/lub uczestniczą w stanowieniu prawa. Zresztą najczęściej dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości wykorzystania. Przede wszystkim wskazują źródła oficjalne (sądy, organy władzy i administracji publicznej, samorządowej, instytucje międzynarodowe, np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości), specjalistyczne (np. portal informacyjny fachowe piśmiennictwo (np. Przegląd Prawa Handlowego). Ponadto informacje publikowane w mediach, a także dystrybuowane przez inne organizacje pozarządowe, wymieniane na forach internetowych i portalach społecznościowych. Istotną rolę odgrywa doświadczenie organizacji i wiedza zdobywana w trakcie prowadzonych przez nią działań (np. relacje osobiste poszkodowanych, świadków zgłaszane za pośrednictwem telefonu zaufania lub pozyskiwane w ramach prowadzonych programów profilaktyczno-interwencyjnych). O ile jednak źródła oficjalne i specjalistyczne darzone są dużym zaufaniem, to do pozostałych podchodzi się z pewną rezerwą. Jednak, z uwagi na szczupłość kadr organizacji, wiedza prawna skumulowana jest w rękach niewielkiego grona osób, czasem całego zarządu, a częściej jednej lub dwóch osób z tego grona oraz prawnika i księgowej (o ile takie osoby są członkami lub pracownikami organizacji). 3. Korzystanie z orzeczeń sądowych Z uwagi na charakter badania, w próbach badawczych przeważały osoby, które deklarowały znajomość i korzystanie z orzeczeń sądowych, wydaje się jednak, że w sektorze przeważają organizacje, które nie znają, nie zetknęły się i nie korzystają z orzeczeń sądowych. 8

9 Także dlatego, że w ich opinii, nie jest im to do niczego potrzebne 3, a dotychczasowa działalność nie zmusiła ich do skorzystania z tego zasobu wiedzy prawnej. Niepodejmowanie prób samodzielnego wyszukiwania informacji z zakresu prawa, w szczególności orzeczeń sądowych, wynika zasadniczo z kilku powodów: 1) braku wiedzy o orzeczeniach sądowych i ich roli jako wykładni prawa; 2) braku kompetencji niezbędnych do ich interpretacji; 3) niedostępność orzeczeń sądowych; 4) braku zaufania do zasobów internetu; 5) powierzenia tego zadania specjaliście (prawnik, księgowa). Orzeczenia sądowe, w opinii badanych wykorzystujących je w działalności organizacji, to praktyczna wykładnia przepisów prawa i kopalnia argumentów i są wykorzystywane w różnorodnych działaniach: strażniczych i rzeczniczych, działaniach operacyjnych (związanych z realizacją misji organizacji) i na potrzeby uregulowania spraw formalnych organizacji. Jednak trzeba zaznaczyć, że deklarujący korzystanie z tych instrumentów postrzegają je raczej jako instrumenty działań operacyjnych (konkretna sprawa związana z działalnością własnej organizacji) niż kontrolnej czy systemowej (zmiana prawa). Tym niemniej formułuje się zastrzeżenia, co do możliwości powszechnego, efektywnego i bezproblemowego korzystania z tego instrumentu. Jak stwierdza jeden z badanych: Ogólnie rzecz ujmując, byłaby ta wiedza przydatna we wszystkich wskazanych zakresach, jednak orzecznictwo jest tak różne, szczególnie na poziomie Sądów Rejonowych, gdzie są rejestrowane NGO. Uwagi do statutów, błędnie wypełnionych formularzy KRS, protokołów i uchwał każdorazowo są różne i w dużej mierze zależą od tego, co akurat wyłapie referendarz sądowy. Reasumując, są przydatne, jednak to kwestia uznaniowa. Uczestnicy pierwszego fokusa sformułowali bogaty katalog treści możliwych do wyabstrahowania z orzeczeń sądowych, w świetle wyników badania, wydaje się jednak, że w praktyce zakres wykorzystywanych informacji jest uboższy. Organizacje pozarządowe poszukują w orzeczeniach raczej argumentów pozwalających załatwić daną sprawę niż wprowadzić zmianę społeczną. Interesuje ich bardziej treść orzeczenia niż jego cechy (organ orzekający, data, miejsce i sprawca zdarzenia, wysokość kary). Najczęściej eksplorowane są dwa zakresy: 1) odpowiedzialność organizacji, jej organów i personelu za skutki działań (lub zaniechań) wobec korzystających, personelu i systemu, ale także prawa i obowiązki korzystających; 2) procedury regulujące działalność organizacji pozarządowych (np. rejestracja działalności gospodarczej) i jej otoczenia (administracji publicznej, sądownictwa). Propozycje słów kluczy, przy pomocy których badani przeszukują zasoby internetu w poszukiwaniu informacji prawnych są mocno rozstrzelone (ich zestawienia zawierają raporty z badania ankietowego i zrealizowanego za pomocą wywiadów telefonicznych, zob. Załączniki 1. Raporty badawcze) i wydają się nie wyczerpywać wszystkich możliwych rozwiązań w tym zakresie. Bardziej użyteczna wydaje się analiza propozycji kryteriów porządkowania i przeszukiwania tych zasobów. Lista proponowanych rozwiązań obejmuje: porządkowanie wg głównych działów prawa (kodeks cywilny, karny, handlowy, organizacji pozarządowych z poddziałami); możliwość przeszukiwania krzyżowego: a) po konkretnych przepisach prawa 4, b) po działach (np. ochrona zdrowotna, podatki); c) po sygnaturach; d) datach orzeczeń; e) po podmiocie będącym stroną w sporze; f) ze względu na rodzaj i wysokość orzeczonej kary; g) autorach publikacji (literatura przedmiotu, oznaczone cytaty); 3 Cytowane w raporcie fragmenty to wypowiedzi badanych ze wszystkich faz badania. 4 Co powinno stanowić podstawę porządkowania. Jak stwierdza jeden z badanych ( Obecnie wyskakuje głównie treść ustaw, a nie wyroki na nich oparte ). 9

10 mapowanie orzecznictwa (np. odpowiedzialność opiekuna, odpowiedzialność karna organizacji); wewnętrzne linki do konkretnych przepisów prawa, orzeczeń, glos, komentarzy, możliwość szybkiego przeskakiwania do wyroków powiązanych (na wzór funkcjonujących już rozwiązań, np. Lex); obejmującego historię sprawy; index hasłowy (np. handel ludźmi); wyszukiwanie zaawansowane pozwalające na uściślanie wyników wyszukiwania. uwzględnienie orzeczeń z uzasadnieniami, glosami i z podziałem na konkretne zagadnienia prawne i czyny (uporządkowana tak, jak ma to miejsce np, w Przeglądzie Prawa Handlowego); szeregowanie orzeczeń wedle popularności w przywoływaniu i glosowaniu, autorów i rangi prawodawczej; zsynchronizowanie z portalem prawnym Sejmu; udostępniona profilem EPUAP lub podobnym. Powyższy zestaw propozycji można sprowadzić do następującej konkluzji: potrzebna jest darmowa, kompleksowa i aktualizowana na bieżąco baza orzeczeń sądowych z możliwością pełnotekstowego (językiem dostosowanym do kompetencji zwykłego obywatela, a nie prawnika) przeszukiwania pod różnymi kątami: meritum, obszar, czas, sędzia itp., pozwalająca docierać do dobrze i wszechstronnie otagowanych i zlinkowanych wyników. Wiarygodność wyników wyszukiwania informacji prawnych w internecie w opinii badanych warunkują następujące aspekty: data publikacji; źródło (oficjalna strona instytucji publicznej parlament, rząd, ministerstwo, agencja, samorząd, znana organizacja pozarządowa o dobrej reputacji, firma); instancja wydająca orzeczenie (prawomocność); liczba cytowań dokumentu; autorska; polecona przez specjalistę w zakresie danej tematyki. Pomimo spełnienia powyższych warunków, wynik każdego wyszukiwania wymaga weryfikacji z aktualnym stanem prawnym. Lista zgłoszonych przez badanych barier utrudniających zdobywanie i wykorzystywanie orzeczeń sądowych w działalności organizacji jest długa i obejmuje propozycje mieszczące się zasadniczo w kategoriach ograniczeń: 1) technicznych (dostęp do orzeczeń za pośrednictwem rzetelnej, wiarygodnej, wygodnej w obsłudze bazy), 2) merytorycznych (kompetencje potencjalnych użytkowników, korzyści z korzystania z praktycznej wykładni prawa w działalności organizacji); 3) proceduralnych (niejednolitość orzecznictwa) 5. Zresztą podobnie, co zresztą nie powinno dziwić, można uporządkować zidentyfikowane przez badanych czynnik ułatwiające zdobywanie i wykorzystywanie orzeczeń sądowych. 4. Promocja wykorzystywania orzeczeń przez organizacje pozarządowe Orzeczenie sądowe, w opinii badanych, to wyraz istotnego z punktu widzenia stosowania prawa stanowiska, wiążącego dla stron i źródło normy dla wszystkich, definiującego i precyzującego niektóre terminy i przepisy prawa. Korzystanie z nich może być czynnikiem profesjonalizacji organizacji. Lepsza orientacja w przepisach prawa i ich wykładni pozwala działać skuteczniej i zabezpiecza przed przykrymi konsekwencjami. Korzystanie z nich przyczynia się także do bardzo potrzebnego 5 Niektórzy z nich zastanawiają się czy chcą samodzielni ich szukać. 10

11 upowszechnienia kultury prawnej w społeczeństwie. Korzystanie z orzeczeń pozwala poszerzyć i wzmocnić możliwości udzielania indywidualnego wsparcia podopiecznym poprzez udzielanie porad prawnych, co w sytuacji faktycznego niedorozwoju poradnictwa prawnego byłoby niezwykle cenne. Stanowią dobry oręż w kontaktach z sądami i administracją publiczną, ponieważ pozwalają posługiwać się argumentami zrozumiałymi i akceptowanymi przez prawników i urzędników. Badani podkreślają konieczność zapewnienia przyjazności Systemu umożliwiającej łatwe poruszanie się po jego zasobach, docieranie do szukanych treści, tak aby mogli korzystać z niego także niespecjaliści, co dobrze oddaje następująca wypowiedź By pokrzywdzony mógł sam łatwo znaleźć podobną sprawę. Oddziałuje to psychologicznie, mobilizuje do podjęcia działania. Wśród propozycji ułatwiających i promujących korzystanie z Systemu na uwagę zasługują m.in.: możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień (tworzenie indywidualnych chmur tagów); możliwość sieciowania za pomocą bazy (np. organizacja zakłada profil i taguje, jakim zakresem informacji się zajmuje, a baza podpowiada podobne profile); udostępnienie orzeczeń sądowych w miejscach odwiedzanych przez organizacje pozarządowe (zlinkowanie materiałów i opracowań publikowanych na ngo.pl, udostępnianie informacji przez portale społecznościowe, dostępność w organizacjach infrastrukturalnych, na szkoleniach). Badani sformułowali także kilka istotnych zastrzeżeń pod adresem realizacji takiego przedsięwzięcia, jak SAOS. Po pierwsze zgłosili wątpliwość co do sensowności gromadzenia i udostępniania informacji, które już są udostępniane lub powinny być udostępniane przez podmioty do tego zobowiązane (sądy powszechne), co dobrze oddaje następująca wypowiedź jednego z panelistów Patologiczny dla mnie jest pomysł, że my się spotykamy po piwnicach, żeby wymyślać za publiczne pieniądze coś, co powinno robić Ministerstwo Sprawiedliwości. Tu postuluje się podjecie działań wymuszających na instytucjach do tego zobowiązanych udostępnienie tego typu danych w dostępny sposób. Po drugie, obawę co do trwałości Systemu (realność jego funkcjonowania po zakończeniu finansowania z projektu, w tym kompletność i aktualność). Tu postuluje się podjęcie działań mających na celu samopodtrzymanie narzędzia, m.in. poprzez zachęcenie organizacji do zasilania go ważnymi treściami oraz rozpropagowanie informacji o jego funkcjonowaniu wśród potencjalnych uczestników. Po trzecie, niebezpieczeństwo rozbudowy narzędzia o funkcjonalności utrudniające korzystanie z Systemu niespecjalistom. Konkludując trzeba zatem stwierdzić, że efektem realizacji projektu nie powinno być narzędzie dublujące istniejące rozwiązania, wypracowane w ramach projektu funkcjonalności Systemu powinny być przekazane administratorom istniejących już baz, natomiast System powinien tworzyć nową jakość. 11

12 Załączniki 1. Raporty badawcze A. Raport z badania fokusowego nr 1 Identyfikacja potrzeb potencjalnych użytkowników orzeczeń sądowych w ramach Projektu SAOS (organizacje działające w ochronie zdrowia, w tym na rzecz osób wykluczonych) Badanie fokusowe nr 1 w formie panelu dyskusyjnego został przeprowadzony w dniu 3 marca br. W badaniu wzięło udział 7 respondentów reprezentujących organizacje skupione w Grupie ds. Zdrowia OFOP oraz 2 przedstawicieli OFOP. Cel i metoda badania Badanie miało charakter eksploracyjny, a jego celem była identyfikacja istotnych aspektów związanych z wykorzystywaniem w praktyce orzeczeń sądowych przez organizacje pozarządowe, w szczególności identyfikacji zakresu informacji poszukiwanych lub takich, których łatwa dostępność byłaby przydatna w prowadzonej przez organizację działalności. Z uwagi na fakt, że grupa uczestników badania była homogeniczna i tworzyli ją przedstawiciele organizacji statutowo działających w obszarze ochrony zdrowia, stąd też dyskusja toczyła się wokół zdarzeń i orzeczeń związanych z tą tematyką. Scenariusz fokusa znajduje się w części Załączniki 2. Narzędzia badawcze. Wnioski z badania Do najbardziej przydatnych, w opinii uczestników badania, informacji pochodzących z orzeczeń sądowych należą: rejestr zdarzeń medycznych będących przedmiotem postępowań sądowych obejmujący: a) informację o czasie zdarzenia, b) sprawcy (podmiocie świadczącym usługę medyczną), c) rodzaju wyrządzonej szkody, d) wyroku, w tym formy i wysokości odszkodowania i uwzględniających dane o: a) rodzaju placówki - szpital, przychodnia, inna placówka opieki medycznej (z uwzględnieniem świadczeniodawców publicznych lub realizujących świadczenia ze środków publicznych i niepublicznych), b) lekarzu wobec którego orzeczono popełnienie błędu medycznego, c) rozpoznaniu medycznym stanowiącym podstawę orzeczenia, d) obszarze geograficznym - miejsce działania sprawcy, sądu orzekającego; informacje o lukach w prawie utrudniających/ułatwiających dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne (odpowiedź na pytanie W jakich sprawach pacjenci zawsze przegrywają? ). Takie informacje umożliwiają podejmowanie działań rzeczniczych w celu zmiany przepisów i/lub podejmowania prób przygotowania wniosku o odszkodowanie, które omijałoby te rafy; informacje o pozwach zbiorowych skierowanych przeciwko danej placówce opieki medycznej; informacje o organizacjach pozarządowych uczestniczących w postępowaniach jako strona lub na prawach strony; 12

13 informacje o placówkach zatrudniających lekarzy, wobec których orzeczono popełnienie błędu medycznego, orzeczono jako karę dodatkową zakaz pełnienia funkcji publicznych. W opinii badanych warto objąć kwerendą także inne, oprócz sądów, podmioty. W obszarze ochrony zdrowia istotne z punktu widzenia interesu pacjenta orzeczenia wydają m.in.: Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, lekarze i komisje lekarskie ZUS orzekające o niezdolności do pracy. Natomiast generalnie, wszelkie orzeczenia wydawane w sprawach dotyczących osób wykonujących zawody zaufania publicznego, także wydawane przez korporacje zawodowe. W opinii respondentów możliwość efektywnego wykorzystywania orzeczeń przez organizacje pozarządowe ogranicza anonimizacja danych stron procesu (choć, co sygnalizowali badani, nie zawsze konsekwentnie stosowana), co utrudnia rozpoznanie sprawców i poszkodowanych, docieranie do nich, obserwację procesu naprawy szkody, procesów naprawczych u sprawców, identyfikacji podmiotów, które źle (ze szkodą dla innych i siebie) działają. W opinii badanych orzeczenia sądowe w ramach projektu SAOS powinny być prezentowane w formie Mapy orzeczeń, zaś w zakresie informacji z obszaru ochrony zdrowia obejmować: a) typ zdarzenia (delikt - błąd lekarza, kontrakt - niedostępność leczenia), b) organizacja (szpital, przychodnia, inna placówka), c) system świadczenia usług (NFZ, ZUS, PFRON), d) sprawca (lekarz, pielęgniarka, inna osoba świadcząca usługę medyczną), e) rozpoznanie medyczne (terminologia), f) wyrok - sentencja, uzasadnienie, ścieżka odwoławcza g) geografia zdarzenia i orzekania o zdarzeniu. Zastosowanie wyników badania Z uwagi na skład uczestników panelu badani koncentrowali uwagę na obszarze ochrony zdrowia, jednak wnioski wynikające z badania mają charakter uniwersalny i znalazły zastosowanie w przygotowaniu kwestionariusza na potrzeby badania ankietowego zbiorowości przedstawicieli organizacji pozarządowych (w szczególności członków OFOP), pełniących w nich różne funkcje (zarząd, księgowość, obsługa prawna, inne). Celem tej fazy badania było: a) rozpoznanie skali i formy korzystania przez organizacje pozarządowe z orzeczeń sądowych oraz uwarunkowań tego procesu; b) identyfikacja dobrych informatorów, czyli potencjalnych respondentów dalszych etapów badania realizowanych przy zastosowaniu technik: telefonicznego wywiadu kwestionariuszowego i fokusa; c) uświadomienie badanym możliwości korzystania z tego instrumentu (walor edukacyjno-promocyjny, dodatkowa korzyść z badania). Badanie techniką telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych zostanie przeprowadzone z osobami legitymującymi się wiedzą i/lub doświadczeniem w zakresie wykorzystywania orzeczeń sądowych w działalności organizacji pozarządowych, a jego celem będzie pogłębienie wiedzy o: a) sposobach i zakresie wykorzystywanych treści, b) potrzebach, barierach i ułatwieniach w zakresie korzystania z tego instrumentu; c) korzyściach z wykorzystywania tego mechanizmu; d) sposobach efektywnej prezentacji orzeczeń w SAOS. Natomiast fokusy pozwolą pogłębić i skomentować wnioski wcześniejszych etapów badania, doprecyzować odpowiedzi na pytania badawcze i rekomendacje odnośnie zaprogramowania SAOS. 13

14 B. Raport z badania ankietowego on-line Orzeczenia sądowe w organizacjach pozarządowych znaczenie, korzystanie, potrzeby Badanie ankietowe on-line zrealizowano w okresie kwiecień lipiec br. na dwóch odmiennie rekrutowanych próbach badawczych: 1) adresowanej (kwestionariusz ankiety był dystrybuowany za pośrednictwem adresów do organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie danych OFOP liczącej 1375 rekordów) i 2) otwartej (rekrutacji do badania dokonano poprzez zamieszczenie zaproszenia i linku do ankiety na portalu Kwestionariusz ankiety znajduje się w części Załączniki 2. Narzędzia badawcze. Charakterystyka respondentów W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano 429 odpowiedzi, odpowiednio 266 na próbie adresowanej i 163 na próbie otwartej. Faktycznie zrealizowana liczba zwrotów ankiet wyniosła 82%, co pozwoliło wyczerpać potrzeby informacyjne badania. Jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w tej pierwszej próbie odnotowaliśmy wysoki, rzędu 55% 6, odsetek braku odpowiedzi na poszczególne pytania. W badaniu wzięli udział przede wszystkim członkowie zarządów (prawie 2/3 respondentów), w dalszej kolejności pracownicy, a w niewielkim stopniu osoby odpowiedzialne z organizacji za księgowość lub prawo. Rekrutujący się przede wszystkim ze stowarzyszeń i fundacji (z tych pierwszych 2 razy częściej niż z tych drugich) działających na obszarze Polski (rozkład wskazań co do zasięgu działania: lokalny-regionalny-ogólnopolski jest dość równomierny). Podstawowe statystyki związane z realizacją badania zawiera załącznik nr Tabele i wykresy. Wyniki badania 1. Połowa badanych potwierdziła, że w trakcie działalności w organizacji pozarządowej zetknęła się z terminem orzeczenie sądowe, rozumianym jako wyrok, postanowienie lub nakaz zapłaty orzeczony przez sąd w procesie karnym lub cywilnym (rozkład odpowiedzi zaprezentowano w tabeli nr 1). 2. Ranking obszarów 7, w których w opinii badanych stanowienie i interpretacja prawa jest istotne dla funkcjonowania organizacji pozarządowych: prawo stowarzyszeń, fundacji, spółdzielcze, księgowość, współpraca z administracją publiczną, podatki, dostęp do informacji publicznej, prawo pracy i odpowiedzialność organizacji, pożytek publiczny 8. Ponadto badani wskazali następujące dodatkowe lub uszczegółowili powyższe, dość ogólne obszary działania organizacji, w których stanowienie prawa i jego interpretacja w ich opinii jest istotna. 6 Dla zrealizowanej próby ten odsetek wynosi średnio 33%. 7 Wyboru dokonywano z zamkniętej listy odpowiedzi. 8 Liczba wskazań najrzadziej wybieranego obszaru (pożytek publiczny) stanowiła 69% wskazań najczęściej wybieranego obszaru (pożytek publiczny). Rozkład odpowiedzi zaprezentowano w tabeli nr 2. 14

15 Ogólne: - prawo karne, cywilne, międzynarodowe, rodzinne, gospodarcze, ochrony środowiska, BHP, autorskie (format udostępniania danych), opłata majątkowa, udostępnianie danych (informacja publiczna, dane osobowe). Dotyczące organizacji pozarządowych (specyficzne): zgodność prowadzonej działalności z zapisami ustawy o DPP, ustaw dziedzinowych (np. o pomocy społecznej i wielu innych aktów prawnych); działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza ( Ważne jest, aby potrafić dookreślić co i w ramach jakiej działalności jest realnie prowadzone. ); zasady funkcjonowania i rozliczania działalności organizacji pozarządowych, w tym rozliczanie dotacji ze środków publicznych, sprawozdawczość OPP; przepisy dotyczące uzyskania pomocy z instytucji np. PFRON, PCPR, MOPS, programów profilaktyki przeciwalkoholowej i narkotykowej, finansowania oświaty; zbiórki publiczne na działalność charytatywną, w szczególności zbieranie środków poprzez różne aktywności: organizowanie koncertów, pikników, reklamowanie sponsorów itp.; opodatkowanie (np. darowizn), sponsoring; zgodność działalności organizacji ze statutem (np. uprawnienia zarządu); interpretacja przepisów przez organy nadzoru nad stowarzyszeniami; łączenie funkcji radnego gminnego z zasiadaniem w zarządzie organizacji; składki członkowskie a składki członków wspierających (zagadnienie ich równoważności); wykorzystanie 1% na działania statutowe fundacji i cele specjalne (osoby prywatne); wolontariat; sprawozdawczość; prawo pracy; rozwiązanie i likwidacja organizacji. Działalność (merytoryczna) organizacji: prowadzenie szkół przez organizacje; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; rewitalizacja zaniedbanych części miast; planowanie przestrzenne; zintegrowane działania rozwojowe; partycypacja społeczna; działalność medyczna (opieka hospicyjna nad dziećmi); odpowiedzialność organizacji podczas organizacji imprezy masowej, zasady wspierania osób zagrożonych wykluczeniem (np. uzależnionych od alkoholu, korzystanie z tzw. funduszu korkowego); poradnictwo prawne i obywatelskie; wspieranie spółdzielców mieszkaniowych w egzekwowaniu należnych im praw (Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i pokrewne); monitorowanie instytucji publicznych; prawo autorskie; ochrona środowiska. Na podstawie powyższej listy można stwierdzić, że stanowienie i interpretacja prawa są istotne właściwie dla wszystkich obszarów działania organizacji, czy to na płaszczyźnie regulacji ogólnoustrojowych, specyficznych dla funkcjonowania organizacji pozarządowych czy wreszcie prowadzonej przez nie działalności. 3. Połowa badanych potwierdza przydatność dla funkcjonowania organizacji pozarządowych zawartej w orzeczeniach sądowych wykładni przepisów. W największym stopniu w zakresie odpowiedzialność organizacji i jej organów, w nieco mniejszym w zakresie 15

16 sprawozdawczości, zaś w najmniejszym w zakresie rejestracji organizacji pozarządowych (rozkład odpowiedzi zaprezentowano na wykresie nr 1). Ponadto badani wskazali także wiele innych aspektów, w dużej mierze zbieżnych z propozycjami wymienionymi w punkcie nr 2 niniejszego raportu. W kontekście powyższych propozycji na uwagę zasługuje następujący komentarz: Ogólnie rzecz ujmując, byłaby ta wiedza przydatna we wszystkich wskazanych zakresach, jednak orzecznictwo jest tak różne, szczególnie na poziomie Sądów Rejonowych, gdzie są rejestrowane NGO. Uwagi do statutów, błędnie wypełnionych formularzy KRS, protokołów i uchwał każdorazowo są różne i w dużej mierze zależą od tego, co akurat wyłapie referendarz sądowy. Reasumując, są przydatne, jednak to kwestia uznaniowa. To sygnał potencjalnie istotnego ograniczenia samodzielnego korzystania przez organizacje pozarządowe z instrumentu prawnego jakim są orzeczenia sądowe. 4. Badanych prosiliśmy o wskazanie płaszczyzn realizacji działań, w których wykładnia zawarta w orzeczeniach sądowych może mieć dla ich organizacji istotne znaczenie. Wyznaczyliśmy zasadniczo 4 ogólne relacje: 1) podmiot korzystający, 2) podmiot system, 3) podmiot kadra, 4) podmiot otoczenie (w kontekście odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotu za szkody wynikające z jego działalności lub niedopełnienie obowiązków). Rozkład wskazań badanych w ramach 10 wybranych branż: 1) sport i rekreacja, 2) edukacja i wychowanie, 3) kultura i sztuka, 4) pomoc społeczna, 5) ochrona zdrowia, 6) rozwój lokalny, 7) ochrona środowiska, 8) rynek pracy, 9) sprawy zawodowe i 10) wsparcie organizacji pozarządowych zaprezentowano na wykresach Ponadto badani poszerzyli bądź uszczegółowi zaproponowane ogólne płaszczyzny o następujące propozycje: 1) w obszarze sportu i rekreacji: organizacja sportu i wypoczynku dzieci; zatrudnienie, bhp, ppoż.; odpowiedzialność organizatorów imprez, bezpieczeństwo uczestników, w tym także w trakcie pikników, turnusów wakacyjnych, wyjść integracyjnych; relacja wolontariusz podopieczny; organizacja wydarzeń sportowych w świetle przepisów o zgromadzeniach; odpowiedzialność karna za powierzone dzieci. 2) W obszarze edukacji i wychowania: dostępność edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami wyrównywanie szans edukacyjnych, programy i szkoły alternatywne; korzystanie z dorobku i wizerunku ucznia; prawa i obowiązki ucznia i rodzica - kiedy kończy się odpowiedzialność organizacji za podopiecznego ( Czy nauczyciel rzeczywiście musi być obecny podczas warsztatów profilaktycznych dla młodzieży w szkole? ) procedury związane z możliwością pomocy placówce edukacyjnej przez organizacje pozarządowe; relacje instytucji niepublicznych z jednostkami samorządu terytorialnego; przepisy bhp, szczególnie w przypadku zajęć prowadzonych przez wolontariuszy, zajęć pozaszkolnych, wypadki podczas zajęć warsztatowych, odpowiedzialność za zatrucia podczas lekcji gotowania przez dzieci ( Co z Sanepidem? ), konsekwencje wypadków drogowych odpowiedzialność personelu, w tym wolontariuszy (i organizacji za nich) za prowadzenie przez nich działań wychowawczych; ubezpieczenie uczestników imprez rekreacyjnych; szkolenia dla wolontariuszy ( Czy są powiązane z ustawą oświatową? ); 16

17 karta nauczyciela a szkoła niepubliczna; podatek VAT. 3) W obszarze kultury i sztuki: ochrona prawa autorskiego w praktyce, licencje, zastrzeżenie znaku, zakres ochrony, korzystanie z dobra wspólnego ( Jeśli zatrudniamy reżysera teatralnego do stworzenia spektaklu, to czy po stworzeniu spektaklu artysta ma do niego jakiekolwiek prawa? Jakie? ), możliwość rozpowszechniania dzieł; tantiemy w przypadku puszczania muzyki na koncertach charytatywnych; dozwolony użytek, niekomercyjne, edukacyjne projekcje filmów; dostęp do dóbr kultury przez dzieci i dorosłych z wielorakimi niepełnosprawnościami (w tym intelektualną): dostosowanie repertuaru do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, udogodnienia dla niepełnosprawnych (bariery architektoniczne); dofinansowanie ofert przez JST. 4) W obszarze pomocy społecznej: konsekwencje złego wykorzystania świadczeń pomocy socjalnej; odpowiedzialność urzędnika za decyzję (odwołania od decyzji organów do SKO, WSA, NSA); dostęp do informacji publicznej; zasada pomocniczości; relacje podopieczni a pracownicy socjalni i placówki pomocy społecznej (prawa i obowiązki, formy wsparcia, przywileje, odpowiedzialność za podopiecznego); ochrona danych osobowych; prawidłowa działalność placówki i świadczonych przez nią usług; sprawa podatku VAT; (progowe) kryteria przyznawania pomocy społecznej. 5) W obszarze ochrony zdrowia: odpowiedzialność lekarza za błędy lekarskie, udzielane informacje, poprawność dokumentacji pacjenta, etyka; prawidłowość opieki medycznej (jakość usług); przepisy regulujące zakres praw pacjenta i obowiązki placówki medycznej wobec pacjenta; przyznawanie skierowań do sanatorium oraz decydowanie o placówce leczniczej; wysokość świadczeń, realizacja skierowań; odpłatność za usługi; (nieczytelne) zasady kontraktowania usług; pomoc doraźna, pierwsza pomoc przedlekarska; relacja medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna; oświadczenia pacjenta; odpowiedzialność za podopiecznych tj. osób z niepełnosprawnością; wspierania placówek medycznych w zakresie pozyskiwania środków na wyposażenie. 6) W obszarze rozwoju lokalnego: zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego; tryb odwoławczy, procedura administracyjna; ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym jej przepisy sprawiają wiele problemów interpretacyjnych ( Każda inicjatywa PPP wiąże się z badaniem przez prokuraturę i inne instytucje kontrolne; orzecznictwo pomogłoby nakreślić kierunki interpretacji przepisów, prawa i obowiązki partnerów, zabezpieczenia, 17

18 odpowiedzialność. )działalność odpłatna i nieodpłatna bez procedury ustawy o zamówieniach publicznych; wysokość kar, ich obowiązkowość; dostęp do informacji publicznej; funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, inicjatywy lokalnej; odpowiedzialności urzędów za podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnej; korzystanie przez organizacje pozarządowe ze środków publicznych; planowanie przestrzenne. 7) W obszarze ochrona środowiska: wątpliwości w sprawie stanowienia Natura 2000 ( To mieszkańcy powinni stanowić o możliwościach korzystania, a nie pseudoekolodzy. ); przepisy i warunki korzystania ze środowiska naturalnego; uzyskiwanie dostępu do środowiska na cele społeczne, niezarobkowe; przepisy dotyczące stężeń substancji chemicznych w powietrzu; egzekucji kar; segregacja odpadów, zanieczyszczenia powietrza; identyfikacja zagrożeń i obszarów chronionych; realizacja inwestycji ferm wiatrowych; odpowiedzialność podmiotów publicznych z tytułu spełnienia norm ochrony środowiska. 8) W obszarze rynku pracy: wykorzystanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (np. w przypadku śmierci beneficjenta, który otrzymał dotację itp.); dostęp do zatrudnienia lokalnych podopiecznych (bezrobotnych); (czytelna) wykładnia prawa pracy itp. działania urzędów pracy w zakresie doboru oferty dla klienta (sprawność działania, procedury przekazywania danych itp.); współpraca różnych instytucji (publicznych i pozarządowych) w zakresie wspierania działań aktywizujących osoby bezrobotne; prawa i obowiązki pracownika, podstawy zwolnienia dyscyplinarnego; wyroki w sprawie bhp i prawa pracy; funkcjonowanie podmiotów rynku pracy. 9) W obszarze spraw pracowniczych: umowy zlecenia i o dzieło przy zatrudnianiu pracowników w ramach grantów; zwolnienie dyscyplinarne, urlop i ekwiwalent (np. naliczanie w szkole niepublicznej), badania lekarskie; (czytelna) wykładnia prawa pracy itp.; zmiana podmiotu będącego pracodawcą i kontynuacja w tym zakresie stosunku pracy mobbing, kultura pracy, atmosfera w pracy, warunki pracy; przyuczanie do zawodu w ramach praktyk; wyroki w sprawie bhp i prawa pracy; prawa, obowiązki i odpowiedzialność wolontariuszy; prawo upadłościowe; Kodeks Spółek Handlowych a współwłasność i prawa wynikające z posiadania akcji jako darowizny Skarbu Państwa na podstawie Ustawy o Restrukturyzacji Przedsiębiorstw ( Możliwość uznania w/w jako wierzytelność pracowniczą w kontekście prowadzenia upadłości. Możliwość przekształcenia akcji zamiennie na 18

19 inne dobro, akcje nie weszły na giełdę papierów wartościowych, dobro nie zostało skonsumowane. ) 10) W obszarze wsparcia organizacji pozarządowych: zwiększenie kompetencji po uwolnieniu zawodów; jakość doradztwa; zakładanie organizacji, zgłaszanie zmian, sposoby nadzoru i kontroli nad organizacjami sprawy podatkowe; procedura odwoławcza, jej skuteczność i zasadność; relacje organizacji pozarządowych i instytucji państwowych i lokalnych; prawo upadłościowe; dotacje. A także dodatkowo w następujących przypadkach: spraw dotyczących kultury materialnej, archeologów amatorów (poszukiwanie z wykrywaczami metalu); orzecznictwa w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i penitencjarnym w zakresie właściwości regulowanych zapisami kpk, kk, kkw, kpw; naruszeń praw konsumenta, obywatelskich, człowieka; orzeczenia w zakresie odszkodowań za skutki odniesione w wypadkach drogowych; finansowania organizacji pozarządowych projekty, organizacja imprez, zbiórka pieniędzy, darowizny; funkcjonowanie organizacji, instytucji szkoleniowej oraz rynku pracy; dostęp do informacji publicznej; statut a zwolnienia podatkowe dla OPP, działalność gospodarcza; kontrola i nadzór nad organizacjami, możliwości odwoławcze od decyzji administracyjnych oraz innych oświadczeń woli (jak np. przydzielanie dotacji); prawo cywilne, prawo administracyjne orzeczenia w sprawach karnych i odpowiedzialność dyscyplinarna członków stowarzyszenia; ochrona danych osobowych; wolontariat; odpowiedzialność materialna członków zarządu fundacji. Podobnie jak w przypadku poprzednich pytań (pkt 2 i 3) także w tym przypadku badani wymieniają długą listę spraw i problemów, w których wykładnia zawarta w orzeczeniach sądowych może okazać się przydatna w działalności ich organizacji. Zasadniczo powyższe wskazania można sprowadzić do następujących kwestii: odpowiedzialności, w tym praw i obowiązków, organizacji, jej organów i personelu za skutki działań (lub zaniechań) wobec korzystających, personelu i systemu, ale także praw i obowiązków korzystających; procedur związanych z działalnością organizacji pozarządowych (np. rejestracja działalności gospodarczej) i jej otoczenia (administracji publicznej, sądownictwa). 5. Prawie połowa badanych deklaruje korzystanie z orzeczeń lub zainteresowanie korzystaniem w przyszłości. Natomiast co 10. jednoznacznie stwierdza, że nie jest to jego organizacji do niczego potrzebne. Tę ostatnią postawę dobrze ilustrują następujące komentarze: Nie mamy takiej potrzeby. Nie to potrzebne w naszej działalności., Nie miewamy problemów wymagających szukania orzecznictwa., Sporadycznie zdarzają się sprawy, w których konieczne byłoby korzystanie z orzecznictwa. (rozkład odpowiedzi zaprezentowano w tabeli nr 3). 19

20 2/3 respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie przyznało, że samodzielnie poszukuje orzeczeń sądowych. Najczęściej przeszukując zasoby źródłowe (zbiory orzeczeń, strony internetowe sądów) i serwisy dla organizacji pozarządowych. Zdecydowanie rzadziej korzysta się w tym celu z porad prawnych, a najrzadziej z subskrypcji newsleterów czy w inny sposób. Te inne sposoby, wskazane przez badanych, to: 1) orzeczenia, uchwały i postanowienia NSA, WSA, Sądu Najwyższego, KRS, sądów powszechnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika ubezpieczonych; 2) informatory: system informacji prawnej LEX, Lex Polonica, Indor, lex online, e-prawnik; 3) media: Dziennik Gazeta Prawna; 4) publikacje: zeszyty samorządowe, biblioteka prawa pracy; 5) doradztwo świadczone przez centra organizacji pozarządowych; 6) wymianę informacji z innymi organizacjami pozarządowymi. 6. Niepodejmowanie prób samodzielnego wyszukiwania informacji z zakresu prawa, w szczególności orzeczeń sądowych, wynika zasadniczo z kilku powodów (pomijamy tu brak potrzeby): 1) braku wiedzy o orzeczeniach sądowych i ich roli jako wykładni prawa; 2) braku kompetencji niezbędnych do ich interpretacji; 3) niedostępność orzeczeń sądowych; 4) braku zaufania do zasobów internetu ( dużo błędnych informacji w Google i na forum ); 5) powierzeniu tego zadania specjaliście (prawnik, księgowa). 7. Nastawienie, przynajmniej części badanych do pomysłu, aby samodzielnie szukać orzeczeń sądowych dobrze oddaje następujący komentarz: Nie wiem czy chcę podjąć się samodzielnego szukania? Zapytani o bariery utrudniające samodzielne docieranie i korzystanie z orzeczeń sądowych badani wskazali zarówno ograniczenia techniczne, proceduralne (np. prawo precedensu), jak i merytoryczne: fakt, że nie wszystkie orzeczenia są publikowane; trudność znalezienia podobnej sprawy (konieczność wskazania konkretnego tytułu orzeczenia, sądu orzekającego); brak dostępu do kompleksowej, darmowej, otwartej i łatwej w przeszukiwaniu bazy orzecznictwa (poza administracyjnym); zawiłość stron internetowych na których można znaleźć orzeczenia; niedopasowanie systemów do przetwarzania maszynowego, powiązania tematyczne, tezowanie powiązane z konkretnymi przepisami ustaw; brak możliwości zaawansowanego wyszukiwania w wyszukiwarkach; brak otagowania orzeczeń (słowa kluczowe, podział na tematykę orzeczeń, np. prawo stowarzyszeń); rozproszenie orzecznictwa z poszczególnych gałęzi prawa; niska wiarygodność niektórych źródeł; brak wiedzy gdzie szukać; nadmiar informacji; specjalistyczny język orzeczeń; nieumiejętność dopasowania wyników wyszukiwania do potrzeb (sprawy, którą chce się rozwiązać); niejednolite interpretacje; brak czasu; brak funduszy na poszukiwanie; brak możliwości konsultacji z prawnikami. 8. Głosy stwierdzające, że Nic nie utrudnia korzystania z należą do rzadkości. Większość badanych wskazuje wiele czynników ułatwiających samodzielne wyszukiwanie i korzystanie z orzeczeń sądowych. Podobnie, jak w przypadku barier, lista zgłoszonych propozycji jest długa, zróżnicowana i obejmuje m.in.: 20

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Definicje 1 Użyte w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Standard Prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć Preambuła Samorząd lokalny w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany uchwałą Nr 27/10/VI

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia Sądów Administracyjnych oraz System Informacji Podatkowej

Orzeczenia Sądów Administracyjnych oraz System Informacji Podatkowej Orzeczenia Sądów Administracyjnych oraz System Informacji Podatkowej mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Kontakt: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl Centralna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/ STATUT FUNDACJI CREDU /wyciąg/ Preambuła Kierując się potrzebą realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda 313 Consulting

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź Warszawa 2013 Metodologia Badanie przeprowadzono z

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Projekt zatwierdził:.. Druk nr

Projekt zatwierdził:.. Druk nr Projekt wykonał: Kornel Klefas Projekt zatwierdził:.. Druk nr UCHWAŁA NR... RADY... z dnia... w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Program Profilaktyczny adresowany jest do społeczności szkolnej ZSCKR w Mokrzeszowie. W swojej koncepcji,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

Formalno-prawne aspekty opiniowania sprawy rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko. Konferencja podsumowująca

Formalno-prawne aspekty opiniowania sprawy rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko. Konferencja podsumowująca Formalno-prawne aspekty opiniowania sprawy rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko Konferencja podsumowująca Bydgoszcz, 10 kwietnia 2014 r. Obszary problemowe zgłaszane przez poradnie

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo