ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryterium Waga (%) Cena ofertowa brutto 20 % lakosc wykonanych stron i~ternetowych Doswiadczenie. 60% 20% Razem 100 %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryterium Waga (%) Cena ofertowa brutto 20 % lakosc wykonanych stron i~ternetowych Doswiadczenie. 60% 20% Razem 100 %"

Transkrypt

1 URZi\D M IEJSKI w Miel cu Mielec, dnia r tv1ielec, ul Zeromsk'<)Jo 2 ' IIJ.R.RoO ~ J.l. l.ij'h.q.rn,.:.i.:)i...."'".1 "., Rr; Q (\ '. 1R ~ 92 ( p~e CL C - am a'w laj ceo J SP ZPYTNIE OFERTOWE dotycz~ce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczaj~cej euro netto l. Zwracamy si y z prosbif 0 przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany przedmiot zamowienia: Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzt(du Miejskiego w Mielcll z zapewnieniem pefnego dostypu dja osob niepefnosprawnych, zgodnie ze szczegofowym opisem przedmiotu zamowienia, stanowiifcym zalifczn i k nr I do umowy. 2. Warunki udziafu w postypowaniu: Wykonawca posiada wiedzy i doswiadczenie niezbydne do realizacji zamowlenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uplyv,tem terminu skladania ofert zrealizowat naletycie co najmniej 2 usll1gi, ktorych przedmiotem byl0 wykonanie strony internetowej jednostki samorzifdu terytorialnego ILlb organll administracji publicznej, kazda w kwocie minimalnej zt brutto. 3. Tennin realizacji zam6wienia: - Przedlozenie Zamawiajifcemu 3-ch r6znych projekt6w graficzno-funkcjonalnych strony internetowej do dnia r. ; - Przedlozenie Zamawiajifcemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej - do dnia r. ; - Przedtozenie ZamawiajifcemLl systemu zarzifdzania tresciif strony intemetowej - do dnia 3 l l5 r. ; - In stalacja strony internetowej na serwerze Zamawiajifcego - do dnia r. 4. Warllnki platnosci : przelew 14 dni. 5. Inne istotne warllnki zamowienia: zawarte w umowie oraz szczegotowym opisie przedmiotu zam6wienia. 6. Kryterium oceny ofert: Kryterium Waga (%) Cena ofertowa brutto 20 % lakosc wykonanych stron i~ternetowych Doswiadczenie 60% 20% Razem 100 % Oceny ofeliy dokona trzyosobowa komisja ztozona z pracownikow Urzydu Miejskiego w Mielcll. Zastosowany zostanie nastypujifcy wzor: a) Cena ofertowa brutto: Maksymalnq I iczby punkt6w (20) w kryterium "Cena ofertowa brutto" otrzyma Wykonawca, kt6ry Sporz. L. Pezda-informatyk r.

2 zaproponuje najnlzszq Ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamowlenia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymujq odpowiednio umniejszonq liczby punktow zgodnie z ponizszym wzorem: Pc = gdzie: najnizsza zaoferowana cena brutto cena brutto zaoferowana w ofercie badanej Pc - liczba punktow przyznanych Wykonawcy za ceny x 20 pkt b) Jak056 wykonanych stron internetowych: Liczba punktow w kryterium "Jakos6 wykonanych stron internetowych" zostanie przyznana na podstawie wykazanych w zatqczniku nr 4 wykonanych przez Wykonawcy stron internetowychjednostki samorzqdu terytorialnego lub organu administracji publicznej oraz stron internetowych dziatajqcych w systemie zarzqdzania tresciq Wordpress lub Orupal za: estetyky grafiki (1-15 pkt), przyjaznose dla utytkownika (1-15 pkt), przejrzystos6 infonnacji (1-15 pkt), kreatywnos6 (1-15 pkt) zgodnie z ponizszym wzorem: P J = suma punktow przyznanych ofercie badanej przez wszystkich cztonk6w komisji liczba cztonk6w komisji x 60 pkt x 60 pkt gdzie: Pj - I iczba punktow przyznanych Wykonawcy za jakos6 wykonanych stron internetowych c) 005wiadczenie: Liczba punkt6w w kryterium "Ooswiadczenie" zostanie przyznana na podstawie wykazanych w zatqczniku nr 4 wykonanych przez Wykonawcy stron internetowych jednostki samorzqdu terytorialnego lub organu administracji publicznej oraz stron internetowych dziatajqcych w systemie zarzqdzania tresciq Wordpress lub Drupal zgodnie z ponizszym wzorem: Pd = (Iiczba wykonanych stron internetowych jednostki samorzqdu terytorialnego lub organu administracji publicznej + liczba wykonanych stron internetowych dziatajqcych w systemie zarzqdzania tresciq Wordpress lub Orupal ) x 2 pkt gdzie: Pd - liczba punkt6w przyznanych Wykonawcy za doswiadczenie Zamowienie zostanie przyznane Wykonawcy, kt6ry uzyska najwiykszq liczby punkt6w zgodnie z ponizszym wzorem : Lqczna liczba punkt6w przyznanych Wykonawcy = Pc + Pj+ Pd 7. Spos6b przygotowania oferty: a) oferty nalety sporzqdzie w jyzyku polskim na zatqczonym druku "Oferta" b) oferta winna bye podpisana przez osoby upowaznionq Sporz. L. Pezda-informatyk r.

3 c) w przypadku przesfania oferty w fonnie listowej, na kopercie nalety umiescic napis "Oferta na Budowy oficjalnego serwisu internetowego Urzydu Miejskiego." 8. Ofel1y nalety ZfOtyC w terminie do dnia do godz. 12:00 w formie: a) pisemnej (osobiscie, listownie) na adres: Urz~d Miejski w Mielcu, ul. Zeromskiego 26; Mielec b) faxem na numer: c) w wersji elektronicznej na KI Fti0" I Blur:t Pr IK 11 \. I III IMI1l3Cj i....~~~.~~:.)... y:. l~~... (podpis Kierownika Wydziafu Melytorycznego) Sporz. L. Pezda-infonnatyk r.

4 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz stworzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych standardów sieciowych w oparciu o spełnienie wymagań WCG 2.0 w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych maksymalnie na poziomie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nowy serwis będzie posiadał responsywny układ dostosowując rozmiar i układ treści do aktualnego urządzenia użytkownika w tym m.in. telefonu komórkowego, tabletu i komputera przenośnego. Główna struktura serwisu będzie oparta na najczęstszych scenariuszach wizyt: mieszkaniec poszukujący informacji na temat aktualnej sytuacji miasta oraz oferty kulturalnej, muzealnej i miejsc do spędzenia czasu wolnego, obywatel chcący wykonać czynność administracyjną (m.in. sprawy ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy cywilne, geodezyjne etc.) potencjalny przedsiębiorca szukający porad na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej, ulg i terenów inwestycyjnych. Zasób informacyjny zostanie zbudowany wokół powyższych scenariuszy tak, aby najczęściej poszukiwane informacje były dostępne po maksymalnie trzech przejściach w strukturze serwisu. W przypadku gdyby użytkownik nie był w stanie odnaleźć poszukiwanej informacji do wykorzystania w serwisie będą dostępne wewnętrzna wyszukiwarka i automatycznie generowana mapa strony. Prezentacja informacji w serwisie będzie maksymalnie uproszczona z zachowaniem przejrzystości, spójności i podstaw semantyki: wszystkie elementy graficzne o znaczeniu informacyjnym posiadać będą zrozumiały tekst alternatywny, podstrony będą zawierać strukturę nagłówków w prawidłowej hierarchii, kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML będzie logiczna i intuicyjna, typografia tekstów i kontrasty będą zaprojektowane pod kątem czytelności, treści nie będą przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana przy użyciu tekstu, zapewniony będzie mechanizm przeskoczenia, bez przeładownia strony, do istotnych treści serwisu (tzw. skip links), wszystkie strony serwisu posiadać będą unikalne tytuły pozwalające na szybką ocenę aktualnej pozycji w serwisie.

5 Zamówienie w szczególności obejmuje: 1. Opracowanie projektu graficznego strony internetowej (uwzględniając logo miasta Mielca i księgę znaku loga). Wykonawca przedstawi 3 istotnie różniące się projekty graficzne głównej strony internetowej, z których Zamawiający wybierze jeden odpowiadający projekt graficzny do dalszej pracy. Projekty muszą być funkcjonalne, estetyczne i atrakcyjne wizualnie. 2. Opracowanie wraz z Zamawiającym struktury serwisu internetowego wstępna propozycja głównego menu: Mielec, Samorząd, Urząd Miejski, Dla mieszkańców, Dla inwestorów. 3. Stworzenie serwisu internetowego w oparciu o wybrany projekt graficzny i system zarządzania treścią (CMS) wraz z migracją danych zawartych na stronie internetowej 4. Realizacja punktów 1-3 ma skutkować powstaniem w pełni funkcjonalnego serwisu internetowego Serwis powinien wyświetlać się bez błędów w najpopularniejszych przeglądarkach oraz winien uwzględniać różne rozdzielczości ekranu. 5. Przeszkolenie 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu głównych użytkowników systemu w zakresie obsługi CMS. Specyfikacja techniczna dla strony internetowej Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Mielcu będzie oparty w głównej części na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych: system kodowania znaków w standardzie UTF-8, standard języka znaczników formatujących stronę WWW w najnowszej wersji HTML 5, kaskadowe arkusze stylu CSS w najnowszej wersji 3 (w tym arkusz druku), dokumenty elektroniczne o dużych rozmiarach będą kompresowane formatem.zip, dokumenty graficzne w formatach:.jpg (.jpeg),.gif i.png, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne w formatach:.rtf,.pdf,.doc,.xls,.ppt, Open Document. Serwis internetowy będzie zawierał dodatkowe 3 wersje językowe: angielski, niemiecki, francuski. Treść w języku polskim (do 20 znormalizowanych stron 4) dostarczy Zamawiający, a przetłumaczy Wykonawca. Wykonawca wykona okazjonalny szablon graficzny strony głównej w odcieniach szarości (żałoba narodowa), którą administrator będzie miał możliwość włączyć poprzez CMS. Większość zakładek w menu prowadzić będzie do prostych podstron tekstowo-graficznych, na których musi być możliwość umieszczenia: tytułu i śródtytułów, tekstu, zdjęć, załączania filmów, linków oraz dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych. Serwis nie będzie zawierał obiektów i animacji Flash. Podstrona główna musi zawierać tzw. karuzelę obrazków, czyli moduł cyklicznie przewijający informacje, które administrator będzie mógł wybrać

6 z poziomu CMS. Moduł musi działać zarówno automatycznie, jak też zawierać przyciski umożliwiające ręczne przewinięcie informacji w prawo lub w lewo oraz zatrzymanie karuzeli. Nawigacja strony za pomocą menu głównego, rozwijalnego (drop down). Dodatkowy element nawigacji w postaci belki ze ścieżką strony (tzw. okruszki chleba). Strona internetowa musi posiadać mechanizm obsługi błędów dedykowane strony informacyjne o występujących błędach (np. błąd 404, czasowa niedostępność serwisu). Wykonawca zapewni instalację skryptu informującego o plikach Cookies. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania podstrony z mapą serwisu internetowego oraz tworzenia pliku Sitemap XML. Pliki graficzne w galerii muszą być prezentowane w postaci miniatur z możliwością powiększenia zdjęć. Powiększanie zdjęć musi opierać się na skrypcie JavaScript i technice overlay z możliwością przeglądania reszty zdjęć z danego albumu wraz z funkcjami: następne, poprzednie, zamknij. Skrypt musi zapewnić możliwość przeglądania powiększonych zdjęć przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. Obsługa treści serwisu będzie odbywać się za pomocą systemu zarządzania treścią (CMS) o otwartym kodzie Wordpress lub Drupal w najnowszej stabilnej wersji z zainstalowaną polonizacją interfejsu użytkownika. CMS będzie posiadał edytor WYSIWYG (TinyMCE lub CKeditor). dministrator CMS musi posiadać możliwość tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, korektorzy itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (kategorie, posty, strony oraz pozycje w menu CMS) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, zmiana elementów menu). Wykonawca zapewni moduł statystyczny Google nalytics do wglądu z poziomu administratora CMS (klucz zostanie dostarczony przez Zamawiającego). Poprzez CMS administrator będzie mógł zarządzać (dodawać, edytować, organizować) bannerami umieszczonymi na stronie głównej. Edytor bannerów (np. widget, plugin, moduł) musi pozwalać na dodanie grafiki jako tła lub ustalenie koloru tła, tekstu informacyjnego oraz adresu www, do które będzie prowadzić banner po kliknięciu na stronie. Kod serwisu będzie zgodny ze standardami W3C i nie będzie generował błędów i ostrzeżeń podczas testów walidacji W3C. Wizualna warstwa serwisu (PHP I HTML) będzie oddzielona od warstwy logicznej (CSS). Serwis będzie responsywny dostosowując rozmiar i ułożenie informacji do aktualnego rozmiaru ekranu urządzenia używanego przez użytkownika (komputer, tablet, telefon). Serwis będzie poprawnie wyświetlany bez zmian funkcjonalności dla użytkowników w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępnych na komputerach klasy PC: Internet Explorer w wersji 8 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 38 i wyżej, Opera w wersji 30 i wyżej, Google Chrome w wersji 43 i wyżej,

7 oraz na urządzeniach mobilnych opartych o systemy operacyjne: pple ios, ndroid, Windows Phone. Wykonawca wykona migrację archiwalnych danych z aktualnego serwisu internetowego z dostarczonej przez Zamawiającego bazy danych MySQL. Migracja będzie obejmować informacje z zakładek: ktualności, Kalendarz Imprez, Telefony i adresy. Zamawiający uruchomi stworzony serwis internetowy na zapewnionych przez Wykonawcę: hostingu (PHP 5.5, MySQL 5) oraz domenie Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy kod źródłowy, źródłowe pliki graficzne (umożliwiające edycję) oraz instrukcję dla administratora strony. Planowany poziom spełnienia przez serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Mielcu wymagań Web Content ccessibility Guidelines (WCG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych jest opisany w tabeli nr 1. Tabela nr 1 zawiera minimalne wymagania Web Content ccessibility Guidelines (WCG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych według załącznika rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz wyróżnione pogrubieniem tekstu wytyczne WCG 2.0, które wykraczają poza minimalny poziom spełnienia a są planowane do wdrożenia w projekcie. Są to pozycje z maksymalnym możliwym poziomem spełnienia : Kontrast zwiększony (), Niska głośność lub brak treści audio w tle (), Prezentacja wizualna (), Klawiatura (bez wyjątków) (), Bez limitu czasu (), Zakłócenia (), Trzy błyski (), Lokalizacja (), Cel linku (), Nagłówki sekcji (), Zmiana na żądanie ().

8 Tabela nr 1. Planowany poziom spełnienia wymagań WCG 2.0 Lp. Zasada Wymaganie Pozycja w WCG 2.0 Poziom 1. Wymaganie Wymaganie Wymaganie Zasada 1 Postrzeganie Wymaganie Wymaganie Wymaganie Wymaganie Zasada 2 Funkcjonalność Wymaganie Wymaganie Wymaganie Zasada 3 Zrozumiałość Wymaganie Zasada 4 Kompatybilność Wymaganie

9 OFERT Załącznik nr 2 Przedmiot zamówienia Zamawiający Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP dres do korespondencji oraz telefon i faks Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Cena ofertowa za całość zamówienia w zł brutto (cyfrowo i słownie): Termin wykonania zamówienia Przedłożenie Zamawiającemu 3-ch różnych projektów graficzno-funkcjonalnych strony internetowej do dnia r.; - Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej do dnia r.; - Przedłożenie Zamawiającemu systemu zarządzania treścią strony internetowej do dnia r.; - Instalacja strony internetowej na serwerze Zamawiającego do dnia r. Zobowiązania Wykonawcy: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany. 4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:., tel.:, faks:., Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

10 Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert usług, które potwierdzają posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było wykonanie strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej, każda w kwocie minimalnej zł brutto. Lp. Nazwa usługi (adres strony internetowej) Rok realizacji usługi Cena wykonanej usługi (brutto) Odbiorca usługi (nazwa, adres) Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

11 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych stron internetowych Ocenie jakości wykonanych stron internetowych i doświadczenia podlegać będzie do pięciu wykonanych stron internetowych jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej. Lp. 1. dres wykonanej strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej Odbiorca usługi (nazwa, adres) Ocenie jakości wykonanych stron internetowych i doświadczenia podlegać będzie do pięciu wykonanych stron internetowych działających w systemie zarządzania treścią Wordpress lub Drupal. Lp. 1. dres wykonanej strony internetowej w systemie zarządzania treścią Wordpress lub Drupal Odbiorca usługi (nazwa, adres) Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

12 Umowa NR BPI zawarta dnia. w Mielcu pomiędzy Gminą Miejską Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec, w imieniu, której działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca Pan Jan Myśliwiec I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, zwaną dalej Zamawiającym a. z siedzibą w w imieniu której działa Pan/i zwanym dalej Wykonawcą. 1. Przedmiotem umowy jest Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych, zwanego dalej stroną internetową, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) Przedłożenie Zamawiającemu 3-ch różnych projektów graficzno-funkcjonalnych strony internetowej do dnia r. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia, dokona wyboru jednego projektu, do dalszego opracowania przez Wykonawcę. 2) Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej do dnia r.; 3) Przedstawienie Zamawiającemu systemu zarządzania treścią strony internetowej do dnia r. ; 4) Instalacja strony internetowej na serwerze Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu funkcjonowania i obsługi strony internetowej dla 4 pracowników Zamawiającego, w wymiarze 5 godzin do dnia r. 5) Udzielenie zamawiającemu wsparcia technicznego w zakresie obsługi strony internetowej przez okres 12 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. Pomoc techniczna realizowana będzie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby takiej pomocy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych interesów Zamawiającego. 2. Wykonawca wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 3. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej lub em na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania pisma lub wiadomości Po przedstawieniu Zamawiającemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej, Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy listy uwag do projektu, w ciągu 5 dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego oraz przedstawić poprawiony projekt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia

13 otrzymania listy uwag. Postanowienia niniejszego ustępu, nie naruszają obowiązku Wykonawcy zachowania terminu określonego w 2 pkt Wykonawca udostępni Zamawiającemu ostateczny projekt graficzny strony internetowej w postaci elektronicznej (pliki na CD lub innym nośniku przenośnym) w formacie wielowarstwowego pliku graficznego *.PSD lub pojedynczych plików *.PSD. 6. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i instalacji strony internetowej Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości zł brutto (słownie złotych brutto:.) tj. łącznie z podatkiem VT ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, w tym m.in. przeprowadzenie szkolenia i udzielenia wsparcia powdrożeniowego, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze końcowym. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowił będzie protokół odbioru końcowego, który poprzedzony zostanie przeprowadzeniem audytu, zgodnie z ust. 2 oraz usunięciem błędów, zgodnie z ust Zamawiający zleci przeprowadzenie przez niezależną firmę audytu dostępności strony internetowej zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych błędów, wykazanych w raportach poaudytowych o których mowa w ust Za zachowanie końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, uważane będzie jego zakończenie do dnia r. i brak stwierdzenia błędów w toku audytu. 5. Osobami upoważnionymi do dokonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego są: - Krzysztof Urbański - Kierownik Biura Promocji i Informacji, - Łukasz Pezda - pracownik Biura Promocji i Informacji 6. Zapłata faktury nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VT przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, na okres 6 miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego. 2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, liczonym od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14 3. W razie nie zachowania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 2, Zamawiający może zlecić usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25% wartości zamówienia, określonej w 4 ust. 1, 2) w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w 2 oraz w 6 ust. 2, w wysokości 1% wartości zamówienia, określonej w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w zakresie jego działalności, posiada pełną wiedze i kwalifikacje do jego należytego wykonania i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców lub podwykonawców W ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1, Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach umowy, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tymi utworami w kraju i zagranicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności obejmujących: 1) dokonywanie adaptacji i wprowadzanie zmian strony internetowej, polegających na jej rozbudowie, 2) sporządzania kopii zapasowych strony internetowej dowolną techniką na własne potrzeby, 3) wykorzystywania strony internetowej w sieci wewnętrznej i sieciach rozległych, w tym wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, 4) świadczenia usług serwisowych wobec strony internetowej przez podmioty trzecie, po upływie okresu gwarancji.

15 2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 4 ust. 1 Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego opracowań utworów powstałych w ramach umowy, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 3. Przeniesienie praw autorskich określonych w ust. 1 nie obejmuje: 1) składników strony internetowej licencjonowanych na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GPL, 2) składników strony internetowej licencjonowanych na podstawie odrębnych licencji podmiotów trzecich lub Zamawiającego, których treść Wykonawca udostępni na wniosek Zamawiającego, 4. W przypadku gdy Zamawiający wskaże elementy, jakie mają znaleźć się w projekcie graficznym (znaki towarowe, zdjęcia, utwory pisemne, itd.), Wykonawca przyjmuje, iż Zamawiający jest uprawniony do takiego dysponowania tymi elementami, które umożliwiają zarówno korzystanie z nich przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy jak i do umieszczenia ich na stronie internetowej. Koszty związane z korzystaniem z elementów graficznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania na stronie internetowej składników, do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych. W takim przypadku stosuje się postanowienia licencji udzielanej przez podmiot dysponujący prawami autorskimi do tych składników, a Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego wyszczególnić jakie składniki strony internetowej są dostarczone na podstawie odrębnych licencji. Koszty związane z użyciem składników, co do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych obciążają w całości Wykonawcę w całym czasie użytkowania serwisu. 6. Z chwilą przeniesienia praw autorskich w stosunku do wskazanych wyżej utworów, Wykonawca jednocześnie przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów lub nośników, na jakich zostały one utrwalone Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca przekroczył końcowy termin wykonania zamówienia. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie, 2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 11.

16 Zamawiający i Wykonawca ustanawiają osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji niniejszej umowy i bieżących kontaktów: a) ze strony Zamawiającego: - Krzysztof Urbański - Łukasz Pezda b) ze strony Wykonawcy: Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 13. Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia 2. Oferta Wykonawcy 3. Wzór protokołu odbioru końcowego. ZMWIJĄCY: WYKONWC:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Sękocin Stary: 09 lutego 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-2015/02/01

Sękocin Stary: 09 lutego 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-2015/02/01 Sękocin Stary: 09 lutego 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-2015/02/01 W związku z realizacją projektu badawczego pt.: ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opis Warunków Zamówienia

Opis Warunków Zamówienia Opis Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na zadanie pn.: syng. PR.271.2.2013 Realizacja kampanii promocyjnej w ramach projektu Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica

OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY Wraz z danymi teleadresowymi w tym. Tel.. Faks, e-mail OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.chrzest966.pl

wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.chrzest966.pl Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury

stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

przykładowy tekst w Powiecie Nazwapowiatu

przykładowy tekst w Powiecie Nazwapowiatu Zapytanie ofertowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy zamówienia Opracowanie informatycznego systemu analiz usług powiatowych sektora ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ W Z Ó R U M O W Y U M O W A N R / M C S /.. / 1 3 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wyodrębniono zadania:

UMOWA. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wyodrębniono zadania: UMOWA zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Stanisław Skaja - Starosta Chojnicki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania

Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania Załącznik nr 7 Wzór umowy dla zadania nr 2 Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania zawarta w Jeleniej Górze w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Remont i uzupełnienie wyposażenia boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Remont i uzupełnienie wyposażenia boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu Mielec, dnia 07.07.2015 r.. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy - DZE-ZZ.271.68.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/5na5/2013. Modernizacja serwisów internetowych dla trzech urzędów gmin wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/5na5/2013. Modernizacja serwisów internetowych dla trzech urzędów gmin wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego Kraków, 6 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/5na5/2013 Przedmiot: Modernizacja serwisów internetowych dla trzech urzędów gmin wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego Zamawiający: FRDL Małopolski

Bardziej szczegółowo