ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryterium Waga (%) Cena ofertowa brutto 20 % lakosc wykonanych stron i~ternetowych Doswiadczenie. 60% 20% Razem 100 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryterium Waga (%) Cena ofertowa brutto 20 % lakosc wykonanych stron i~ternetowych Doswiadczenie. 60% 20% Razem 100 %"

Transkrypt

1 URZi\D M IEJSKI w Miel cu Mielec, dnia r tv1ielec, ul Zeromsk'<)Jo 2 ' IIJ.R.RoO ~ J.l. l.ij'h.q.rn,.:.i.:)i...."'".1 "., Rr; Q (\ '. 1R ~ 92 ( p~e CL C - am a'w laj ceo J SP ZPYTNIE OFERTOWE dotycz~ce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczaj~cej euro netto l. Zwracamy si y z prosbif 0 przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany przedmiot zamowienia: Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzt(du Miejskiego w Mielcll z zapewnieniem pefnego dostypu dja osob niepefnosprawnych, zgodnie ze szczegofowym opisem przedmiotu zamowienia, stanowiifcym zalifczn i k nr I do umowy. 2. Warunki udziafu w postypowaniu: Wykonawca posiada wiedzy i doswiadczenie niezbydne do realizacji zamowlenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uplyv,tem terminu skladania ofert zrealizowat naletycie co najmniej 2 usll1gi, ktorych przedmiotem byl0 wykonanie strony internetowej jednostki samorzifdu terytorialnego ILlb organll administracji publicznej, kazda w kwocie minimalnej zt brutto. 3. Tennin realizacji zam6wienia: - Przedlozenie Zamawiajifcemu 3-ch r6znych projekt6w graficzno-funkcjonalnych strony internetowej do dnia r. ; - Przedlozenie Zamawiajifcemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej - do dnia r. ; - Przedtozenie ZamawiajifcemLl systemu zarzifdzania tresciif strony intemetowej - do dnia 3 l l5 r. ; - In stalacja strony internetowej na serwerze Zamawiajifcego - do dnia r. 4. Warllnki platnosci : przelew 14 dni. 5. Inne istotne warllnki zamowienia: zawarte w umowie oraz szczegotowym opisie przedmiotu zam6wienia. 6. Kryterium oceny ofert: Kryterium Waga (%) Cena ofertowa brutto 20 % lakosc wykonanych stron i~ternetowych Doswiadczenie 60% 20% Razem 100 % Oceny ofeliy dokona trzyosobowa komisja ztozona z pracownikow Urzydu Miejskiego w Mielcll. Zastosowany zostanie nastypujifcy wzor: a) Cena ofertowa brutto: Maksymalnq I iczby punkt6w (20) w kryterium "Cena ofertowa brutto" otrzyma Wykonawca, kt6ry Sporz. L. Pezda-informatyk r.

2 zaproponuje najnlzszq Ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamowlenia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymujq odpowiednio umniejszonq liczby punktow zgodnie z ponizszym wzorem: Pc = gdzie: najnizsza zaoferowana cena brutto cena brutto zaoferowana w ofercie badanej Pc - liczba punktow przyznanych Wykonawcy za ceny x 20 pkt b) Jak056 wykonanych stron internetowych: Liczba punktow w kryterium "Jakos6 wykonanych stron internetowych" zostanie przyznana na podstawie wykazanych w zatqczniku nr 4 wykonanych przez Wykonawcy stron internetowychjednostki samorzqdu terytorialnego lub organu administracji publicznej oraz stron internetowych dziatajqcych w systemie zarzqdzania tresciq Wordpress lub Orupal za: estetyky grafiki (1-15 pkt), przyjaznose dla utytkownika (1-15 pkt), przejrzystos6 infonnacji (1-15 pkt), kreatywnos6 (1-15 pkt) zgodnie z ponizszym wzorem: P J = suma punktow przyznanych ofercie badanej przez wszystkich cztonk6w komisji liczba cztonk6w komisji x 60 pkt x 60 pkt gdzie: Pj - I iczba punktow przyznanych Wykonawcy za jakos6 wykonanych stron internetowych c) 005wiadczenie: Liczba punkt6w w kryterium "Ooswiadczenie" zostanie przyznana na podstawie wykazanych w zatqczniku nr 4 wykonanych przez Wykonawcy stron internetowych jednostki samorzqdu terytorialnego lub organu administracji publicznej oraz stron internetowych dziatajqcych w systemie zarzqdzania tresciq Wordpress lub Drupal zgodnie z ponizszym wzorem: Pd = (Iiczba wykonanych stron internetowych jednostki samorzqdu terytorialnego lub organu administracji publicznej + liczba wykonanych stron internetowych dziatajqcych w systemie zarzqdzania tresciq Wordpress lub Orupal ) x 2 pkt gdzie: Pd - liczba punkt6w przyznanych Wykonawcy za doswiadczenie Zamowienie zostanie przyznane Wykonawcy, kt6ry uzyska najwiykszq liczby punkt6w zgodnie z ponizszym wzorem : Lqczna liczba punkt6w przyznanych Wykonawcy = Pc + Pj+ Pd 7. Spos6b przygotowania oferty: a) oferty nalety sporzqdzie w jyzyku polskim na zatqczonym druku "Oferta" b) oferta winna bye podpisana przez osoby upowaznionq Sporz. L. Pezda-informatyk r.

3 c) w przypadku przesfania oferty w fonnie listowej, na kopercie nalety umiescic napis "Oferta na Budowy oficjalnego serwisu internetowego Urzydu Miejskiego." 8. Ofel1y nalety ZfOtyC w terminie do dnia do godz. 12:00 w formie: a) pisemnej (osobiscie, listownie) na adres: Urz~d Miejski w Mielcu, ul. Zeromskiego 26; Mielec b) faxem na numer: c) w wersji elektronicznej na KI Fti0" I Blur:t Pr IK 11 \. I III IMI1l3Cj i....~~~.~~:.)... y:. l~~... (podpis Kierownika Wydziafu Melytorycznego) Sporz. L. Pezda-infonnatyk r.

4 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz stworzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych standardów sieciowych w oparciu o spełnienie wymagań WCG 2.0 w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych maksymalnie na poziomie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nowy serwis będzie posiadał responsywny układ dostosowując rozmiar i układ treści do aktualnego urządzenia użytkownika w tym m.in. telefonu komórkowego, tabletu i komputera przenośnego. Główna struktura serwisu będzie oparta na najczęstszych scenariuszach wizyt: mieszkaniec poszukujący informacji na temat aktualnej sytuacji miasta oraz oferty kulturalnej, muzealnej i miejsc do spędzenia czasu wolnego, obywatel chcący wykonać czynność administracyjną (m.in. sprawy ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy cywilne, geodezyjne etc.) potencjalny przedsiębiorca szukający porad na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej, ulg i terenów inwestycyjnych. Zasób informacyjny zostanie zbudowany wokół powyższych scenariuszy tak, aby najczęściej poszukiwane informacje były dostępne po maksymalnie trzech przejściach w strukturze serwisu. W przypadku gdyby użytkownik nie był w stanie odnaleźć poszukiwanej informacji do wykorzystania w serwisie będą dostępne wewnętrzna wyszukiwarka i automatycznie generowana mapa strony. Prezentacja informacji w serwisie będzie maksymalnie uproszczona z zachowaniem przejrzystości, spójności i podstaw semantyki: wszystkie elementy graficzne o znaczeniu informacyjnym posiadać będą zrozumiały tekst alternatywny, podstrony będą zawierać strukturę nagłówków w prawidłowej hierarchii, kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML będzie logiczna i intuicyjna, typografia tekstów i kontrasty będą zaprojektowane pod kątem czytelności, treści nie będą przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana przy użyciu tekstu, zapewniony będzie mechanizm przeskoczenia, bez przeładownia strony, do istotnych treści serwisu (tzw. skip links), wszystkie strony serwisu posiadać będą unikalne tytuły pozwalające na szybką ocenę aktualnej pozycji w serwisie.

5 Zamówienie w szczególności obejmuje: 1. Opracowanie projektu graficznego strony internetowej (uwzględniając logo miasta Mielca i księgę znaku loga). Wykonawca przedstawi 3 istotnie różniące się projekty graficzne głównej strony internetowej, z których Zamawiający wybierze jeden odpowiadający projekt graficzny do dalszej pracy. Projekty muszą być funkcjonalne, estetyczne i atrakcyjne wizualnie. 2. Opracowanie wraz z Zamawiającym struktury serwisu internetowego wstępna propozycja głównego menu: Mielec, Samorząd, Urząd Miejski, Dla mieszkańców, Dla inwestorów. 3. Stworzenie serwisu internetowego w oparciu o wybrany projekt graficzny i system zarządzania treścią (CMS) wraz z migracją danych zawartych na stronie internetowej 4. Realizacja punktów 1-3 ma skutkować powstaniem w pełni funkcjonalnego serwisu internetowego Serwis powinien wyświetlać się bez błędów w najpopularniejszych przeglądarkach oraz winien uwzględniać różne rozdzielczości ekranu. 5. Przeszkolenie 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu głównych użytkowników systemu w zakresie obsługi CMS. Specyfikacja techniczna dla strony internetowej Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Mielcu będzie oparty w głównej części na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych: system kodowania znaków w standardzie UTF-8, standard języka znaczników formatujących stronę WWW w najnowszej wersji HTML 5, kaskadowe arkusze stylu CSS w najnowszej wersji 3 (w tym arkusz druku), dokumenty elektroniczne o dużych rozmiarach będą kompresowane formatem.zip, dokumenty graficzne w formatach:.jpg (.jpeg),.gif i.png, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne w formatach:.rtf,.pdf,.doc,.xls,.ppt, Open Document. Serwis internetowy będzie zawierał dodatkowe 3 wersje językowe: angielski, niemiecki, francuski. Treść w języku polskim (do 20 znormalizowanych stron 4) dostarczy Zamawiający, a przetłumaczy Wykonawca. Wykonawca wykona okazjonalny szablon graficzny strony głównej w odcieniach szarości (żałoba narodowa), którą administrator będzie miał możliwość włączyć poprzez CMS. Większość zakładek w menu prowadzić będzie do prostych podstron tekstowo-graficznych, na których musi być możliwość umieszczenia: tytułu i śródtytułów, tekstu, zdjęć, załączania filmów, linków oraz dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych. Serwis nie będzie zawierał obiektów i animacji Flash. Podstrona główna musi zawierać tzw. karuzelę obrazków, czyli moduł cyklicznie przewijający informacje, które administrator będzie mógł wybrać

6 z poziomu CMS. Moduł musi działać zarówno automatycznie, jak też zawierać przyciski umożliwiające ręczne przewinięcie informacji w prawo lub w lewo oraz zatrzymanie karuzeli. Nawigacja strony za pomocą menu głównego, rozwijalnego (drop down). Dodatkowy element nawigacji w postaci belki ze ścieżką strony (tzw. okruszki chleba). Strona internetowa musi posiadać mechanizm obsługi błędów dedykowane strony informacyjne o występujących błędach (np. błąd 404, czasowa niedostępność serwisu). Wykonawca zapewni instalację skryptu informującego o plikach Cookies. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania podstrony z mapą serwisu internetowego oraz tworzenia pliku Sitemap XML. Pliki graficzne w galerii muszą być prezentowane w postaci miniatur z możliwością powiększenia zdjęć. Powiększanie zdjęć musi opierać się na skrypcie JavaScript i technice overlay z możliwością przeglądania reszty zdjęć z danego albumu wraz z funkcjami: następne, poprzednie, zamknij. Skrypt musi zapewnić możliwość przeglądania powiększonych zdjęć przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. Obsługa treści serwisu będzie odbywać się za pomocą systemu zarządzania treścią (CMS) o otwartym kodzie Wordpress lub Drupal w najnowszej stabilnej wersji z zainstalowaną polonizacją interfejsu użytkownika. CMS będzie posiadał edytor WYSIWYG (TinyMCE lub CKeditor). dministrator CMS musi posiadać możliwość tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, korektorzy itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (kategorie, posty, strony oraz pozycje w menu CMS) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, zmiana elementów menu). Wykonawca zapewni moduł statystyczny Google nalytics do wglądu z poziomu administratora CMS (klucz zostanie dostarczony przez Zamawiającego). Poprzez CMS administrator będzie mógł zarządzać (dodawać, edytować, organizować) bannerami umieszczonymi na stronie głównej. Edytor bannerów (np. widget, plugin, moduł) musi pozwalać na dodanie grafiki jako tła lub ustalenie koloru tła, tekstu informacyjnego oraz adresu www, do które będzie prowadzić banner po kliknięciu na stronie. Kod serwisu będzie zgodny ze standardami W3C i nie będzie generował błędów i ostrzeżeń podczas testów walidacji W3C. Wizualna warstwa serwisu (PHP I HTML) będzie oddzielona od warstwy logicznej (CSS). Serwis będzie responsywny dostosowując rozmiar i ułożenie informacji do aktualnego rozmiaru ekranu urządzenia używanego przez użytkownika (komputer, tablet, telefon). Serwis będzie poprawnie wyświetlany bez zmian funkcjonalności dla użytkowników w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępnych na komputerach klasy PC: Internet Explorer w wersji 8 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 38 i wyżej, Opera w wersji 30 i wyżej, Google Chrome w wersji 43 i wyżej,

7 oraz na urządzeniach mobilnych opartych o systemy operacyjne: pple ios, ndroid, Windows Phone. Wykonawca wykona migrację archiwalnych danych z aktualnego serwisu internetowego z dostarczonej przez Zamawiającego bazy danych MySQL. Migracja będzie obejmować informacje z zakładek: ktualności, Kalendarz Imprez, Telefony i adresy. Zamawiający uruchomi stworzony serwis internetowy na zapewnionych przez Wykonawcę: hostingu (PHP 5.5, MySQL 5) oraz domenie Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy kod źródłowy, źródłowe pliki graficzne (umożliwiające edycję) oraz instrukcję dla administratora strony. Planowany poziom spełnienia przez serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Mielcu wymagań Web Content ccessibility Guidelines (WCG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych jest opisany w tabeli nr 1. Tabela nr 1 zawiera minimalne wymagania Web Content ccessibility Guidelines (WCG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych według załącznika rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz wyróżnione pogrubieniem tekstu wytyczne WCG 2.0, które wykraczają poza minimalny poziom spełnienia a są planowane do wdrożenia w projekcie. Są to pozycje z maksymalnym możliwym poziomem spełnienia : Kontrast zwiększony (), Niska głośność lub brak treści audio w tle (), Prezentacja wizualna (), Klawiatura (bez wyjątków) (), Bez limitu czasu (), Zakłócenia (), Trzy błyski (), Lokalizacja (), Cel linku (), Nagłówki sekcji (), Zmiana na żądanie ().

8 Tabela nr 1. Planowany poziom spełnienia wymagań WCG 2.0 Lp. Zasada Wymaganie Pozycja w WCG 2.0 Poziom 1. Wymaganie Wymaganie Wymaganie Zasada 1 Postrzeganie Wymaganie Wymaganie Wymaganie Wymaganie Zasada 2 Funkcjonalność Wymaganie Wymaganie Wymaganie Zasada 3 Zrozumiałość Wymaganie Zasada 4 Kompatybilność Wymaganie

9 OFERT Załącznik nr 2 Przedmiot zamówienia Zamawiający Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP dres do korespondencji oraz telefon i faks Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Cena ofertowa za całość zamówienia w zł brutto (cyfrowo i słownie): Termin wykonania zamówienia Przedłożenie Zamawiającemu 3-ch różnych projektów graficzno-funkcjonalnych strony internetowej do dnia r.; - Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej do dnia r.; - Przedłożenie Zamawiającemu systemu zarządzania treścią strony internetowej do dnia r.; - Instalacja strony internetowej na serwerze Zamawiającego do dnia r. Zobowiązania Wykonawcy: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany. 4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:., tel.:, faks:., Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

10 Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert usług, które potwierdzają posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było wykonanie strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej, każda w kwocie minimalnej zł brutto. Lp. Nazwa usługi (adres strony internetowej) Rok realizacji usługi Cena wykonanej usługi (brutto) Odbiorca usługi (nazwa, adres) Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

11 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych stron internetowych Ocenie jakości wykonanych stron internetowych i doświadczenia podlegać będzie do pięciu wykonanych stron internetowych jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej. Lp. 1. dres wykonanej strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej Odbiorca usługi (nazwa, adres) Ocenie jakości wykonanych stron internetowych i doświadczenia podlegać będzie do pięciu wykonanych stron internetowych działających w systemie zarządzania treścią Wordpress lub Drupal. Lp. 1. dres wykonanej strony internetowej w systemie zarządzania treścią Wordpress lub Drupal Odbiorca usługi (nazwa, adres) Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

12 Umowa NR BPI zawarta dnia. w Mielcu pomiędzy Gminą Miejską Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec, w imieniu, której działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca Pan Jan Myśliwiec I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, zwaną dalej Zamawiającym a. z siedzibą w w imieniu której działa Pan/i zwanym dalej Wykonawcą. 1. Przedmiotem umowy jest Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych, zwanego dalej stroną internetową, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) Przedłożenie Zamawiającemu 3-ch różnych projektów graficzno-funkcjonalnych strony internetowej do dnia r. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia, dokona wyboru jednego projektu, do dalszego opracowania przez Wykonawcę. 2) Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej do dnia r.; 3) Przedstawienie Zamawiającemu systemu zarządzania treścią strony internetowej do dnia r. ; 4) Instalacja strony internetowej na serwerze Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu funkcjonowania i obsługi strony internetowej dla 4 pracowników Zamawiającego, w wymiarze 5 godzin do dnia r. 5) Udzielenie zamawiającemu wsparcia technicznego w zakresie obsługi strony internetowej przez okres 12 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. Pomoc techniczna realizowana będzie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby takiej pomocy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych interesów Zamawiającego. 2. Wykonawca wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 3. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej lub em na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania pisma lub wiadomości Po przedstawieniu Zamawiającemu ostatecznego projektu graficznego strony internetowej, Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy listy uwag do projektu, w ciągu 5 dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego oraz przedstawić poprawiony projekt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia

13 otrzymania listy uwag. Postanowienia niniejszego ustępu, nie naruszają obowiązku Wykonawcy zachowania terminu określonego w 2 pkt Wykonawca udostępni Zamawiającemu ostateczny projekt graficzny strony internetowej w postaci elektronicznej (pliki na CD lub innym nośniku przenośnym) w formacie wielowarstwowego pliku graficznego *.PSD lub pojedynczych plików *.PSD. 6. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i instalacji strony internetowej Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości zł brutto (słownie złotych brutto:.) tj. łącznie z podatkiem VT ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, w tym m.in. przeprowadzenie szkolenia i udzielenia wsparcia powdrożeniowego, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze końcowym. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowił będzie protokół odbioru końcowego, który poprzedzony zostanie przeprowadzeniem audytu, zgodnie z ust. 2 oraz usunięciem błędów, zgodnie z ust Zamawiający zleci przeprowadzenie przez niezależną firmę audytu dostępności strony internetowej zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych błędów, wykazanych w raportach poaudytowych o których mowa w ust Za zachowanie końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, uważane będzie jego zakończenie do dnia r. i brak stwierdzenia błędów w toku audytu. 5. Osobami upoważnionymi do dokonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego są: - Krzysztof Urbański - Kierownik Biura Promocji i Informacji, - Łukasz Pezda - pracownik Biura Promocji i Informacji 6. Zapłata faktury nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VT przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, na okres 6 miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego. 2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, liczonym od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14 3. W razie nie zachowania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 2, Zamawiający może zlecić usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25% wartości zamówienia, określonej w 4 ust. 1, 2) w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w 2 oraz w 6 ust. 2, w wysokości 1% wartości zamówienia, określonej w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w zakresie jego działalności, posiada pełną wiedze i kwalifikacje do jego należytego wykonania i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców lub podwykonawców W ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1, Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach umowy, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tymi utworami w kraju i zagranicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności obejmujących: 1) dokonywanie adaptacji i wprowadzanie zmian strony internetowej, polegających na jej rozbudowie, 2) sporządzania kopii zapasowych strony internetowej dowolną techniką na własne potrzeby, 3) wykorzystywania strony internetowej w sieci wewnętrznej i sieciach rozległych, w tym wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, 4) świadczenia usług serwisowych wobec strony internetowej przez podmioty trzecie, po upływie okresu gwarancji.

15 2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 4 ust. 1 Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego opracowań utworów powstałych w ramach umowy, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 3. Przeniesienie praw autorskich określonych w ust. 1 nie obejmuje: 1) składników strony internetowej licencjonowanych na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GPL, 2) składników strony internetowej licencjonowanych na podstawie odrębnych licencji podmiotów trzecich lub Zamawiającego, których treść Wykonawca udostępni na wniosek Zamawiającego, 4. W przypadku gdy Zamawiający wskaże elementy, jakie mają znaleźć się w projekcie graficznym (znaki towarowe, zdjęcia, utwory pisemne, itd.), Wykonawca przyjmuje, iż Zamawiający jest uprawniony do takiego dysponowania tymi elementami, które umożliwiają zarówno korzystanie z nich przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy jak i do umieszczenia ich na stronie internetowej. Koszty związane z korzystaniem z elementów graficznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania na stronie internetowej składników, do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych. W takim przypadku stosuje się postanowienia licencji udzielanej przez podmiot dysponujący prawami autorskimi do tych składników, a Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego wyszczególnić jakie składniki strony internetowej są dostarczone na podstawie odrębnych licencji. Koszty związane z użyciem składników, co do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych obciążają w całości Wykonawcę w całym czasie użytkowania serwisu. 6. Z chwilą przeniesienia praw autorskich w stosunku do wskazanych wyżej utworów, Wykonawca jednocześnie przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów lub nośników, na jakich zostały one utrwalone Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca przekroczył końcowy termin wykonania zamówienia. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie, 2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 11.

16 Zamawiający i Wykonawca ustanawiają osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji niniejszej umowy i bieżących kontaktów: a) ze strony Zamawiającego: - Krzysztof Urbański - Łukasz Pezda b) ze strony Wykonawcy: Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 13. Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia 2. Oferta Wykonawcy 3. Wzór protokołu odbioru końcowego. ZMWIJĄCY: WYKONWC:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na Załącznik nr 2 "ZP30" do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu URZĄD \IV M IE JSK I Mielcu Wydziat Urbanistyki, GospodarkI Gruntami j Gaodezi; Mielec,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

! oznaczenie sprawy UGG

! oznaczenie sprawy UGG Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy UGG.271.22.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec, dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie):

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Załącznik nr 1 OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów komunalnych w mieście Mielcu. Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17 Załącznik nr 6 do ogłoszenia PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17 zawarta w dniu 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:. Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Prace do wykonania: Montaż szyby 9 szt. Montaż poliwęglanu - 15 szt. Naprawa i malowanie ławek 61 szt. Remont koszy i słupków 10 szt.

Prace do wykonania: Montaż szyby 9 szt. Montaż poliwęglanu - 15 szt. Naprawa i malowanie ławek 61 szt. Remont koszy i słupków 10 szt. Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu. (pieczęć zamawiającego) Mielec, dnia 06.05.2015 r. oznaczenie sprawy ITG-TDG ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na. w Mielcu w obrębie 1. Stare Miasto, składających

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na. w Mielcu w obrębie 1. Stare Miasto, składających Załącznik nr 2 "ZP30" do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu URZĄD vv MIEJSK! Mielcu Wydział Urbanistyki. Gospodarki Gruntami i Geodezji Mielec, dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Mielec, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mielec, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zalącznik nr 2 "ZP30" do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu URZĄD MIEJSKI Mielcu Wyuziat Urbanistyki. Gospodarki V\ ~;runtaml I Mielec, dnia 18.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu....2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Muzeum - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Ramowy Wzór Umowy zawartej w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pl. Ofiar Getta 6, NIP 813-362-12-48, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON 060059216

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo