Krzysztof Borowski. Wstęp Globalizacja rynków finansowych, wydłuŝenie czasu pracy poszczególnych giełd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Borowski. Wstęp Globalizacja rynków finansowych, wydłuŝenie czasu pracy poszczególnych giełd"

Transkrypt

1 Krzysztof Borowski Wybrane systemy transakcyjne wykorzystywane przez inwestorów jednosesyjnych. Opublikowany w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 74, Warszawa 2006, str Wstęp Globalizacja rynków finansowych, wydłuŝenie czasu pracy poszczególnych giełd światowych, liberalizacja przepisów dotyczących swobodnego przepływu kapitału między państwami, redukcja kosztów prowizji przeprowadzona ze strony biur maklerskich oraz rozwój technik komputerowych, a zwłaszcza Internetu, doprowadziły do powstania nowej grupy inwestorów inwestorów jednosesyjnych 1. W artykule przedstawione zostały podstawowe strategie wykorzystywane przez inwestorów jednoseryjnych. W literaturze przedmiotu zazwyczaj tego typu techniki weryfikuje się w trendach bocznych tj. na rynku kiedy strategie kup i trzymaj nie przynoszą wysokich stóp zwrotu. Ostatnim dłuŝszym trendem bocznym, w jakim znajdował się indeks Wig20 był koniec 2002 r., stąd teŝ przykłady zastosowań poszczególnych technik zostały umieszczone w tym właśnie horyzoncie czasowym. 1. Inwestowanie jednosesyjne Inwestorzy jednosesyjni przeprowadzają transakcje w dowolnym momencie sesji giełdowej i zamykają wszystkie pozycje do końca notowań 2. 1 Od wielu lal skalpowanie rynków (scalping) czyli zawieranie transakcji podczas bardzo szybkich i względnie krótkich ruchów cen było domeną inwestorów posiadających bezpośredni dostęp do systemu giełdowego. Korzystając z niskich prowizji i moŝliwości szybkiej realizacji zleceń, bez trudu osiągali zyski z szybkiego wejścia i wyjścia z rynku. W ostatnim czasie wielu inwestorów przekonało się, Ŝe skalpowanie rynków jest moŝliwe bez bezpośredniej obecności na parkiecie. W rzeczywistości spędzają dzień przy komputerze podłączeni poprzez Internet do systemu komputerowego swojego biura maklerskiego, które umoŝliwia im składanie zleceń on-line bezpośrednio do systemu giełdowego. Stosunkowo małe ruchy cen, z jakimi ma do czynienia skalpujący muszą być zrekompensowane przez otwarcie stosunkowo duŝych pozycji. Skuteczność skalpowania zaleŝy w duŝej mierze od szybkiej realizacji poniesionych strat i osiągniętych zysków. Niektóre amerykańskie biura maklerskie wprowadzają jeszcze dodatkowe rozróŝnienie graczy na: 1. Jednodniowych graczy. 2. Bardzo aktywnych graczy (obrót co najmniej 100 kontraktami terminowymi w czasie jednej sesji). 3. Sckalperów (obrót co najmniej 500 kontraktami terminowymi w czasie jednej sesji). 4. Swingerów graczy utrzymujących pozycje przez dwie lub trzy sesje. Na podstawie strony internetowej: z dnia W literaturze zagadnienia moŝna spotkać opinie, Ŝe inwestor jednosesyjny nie powinien czekać aŝ do samego zamknięcia notowań lecz likwidować pozycje wcześniej nawet w połowie notowań: Gopalakrishnan J. Candlestick Charting for Daytrading, Technical Analysis of Stock & Commodities, November 2000, vol. 18, nr.11, str

2 Głównymi celami inwestora jednosesyjnego są: 1. Kończyć kaŝdą sesję bez otwartych pozycji 2. Osiągnąć zysk 3. Ograniczać ewentualne straty do minimum Inwestowanie jednosesyjne umoŝliwia inwestorom: znacznie efektywniejsze wykorzystanie posiadanego kapitału 3, i wystawia ich na znacznie mniejsze ryzyko straty 4. Okazuje się, Ŝe wiele systemów transakcyjnych znacznie lepiej sprawdza się w krótszym okresie czasu 5. Inną zaletą inwestowania jednosesyjnego jest fakt, Ŝe wynik transakcji (zysk lub strata) jest znany znacznie szybciej niŝ w przypadku inwestycji pozycyjnych. Jest to szczególnie waŝne z punktu widzenia ograniczania strat. Najpopularniejszymi metodami stosowanymi w inwestowaniu jednosesyjnym są 6 : 1. Średnie kroczące 2. Kanał średniej kroczącej 3. Wskaźnik siły relatywnej Wildera 4. Wskaźnik momentum 5. Wskaźnik zmian tempa 6. Wybicie z kanału 7. Oscylator stochastyczny SP 8. Luki cenowe 9. Unikatowy oscylator O/C 10. System następujących po sobie cen zamknięcia 3 Inwestowanie jednosesyjne nie wymaga posiadania kapitału zabezpieczającego niezbędnego do utrzymania pozycji między poszczególnymi sesjami. Większość domów maklerskich umoŝliwia inwestorom agresywne inwestowanie w przeciągu jednej sesji, pozwalając im na otwieranie stosunkowo duŝych pozycji bez wnoszenia wysokich depozytów zabezpieczających. 4 Inwestor pozycyjny często pada ofiarą znacznych wahań cen, będących reakcją na wydarzenia, które wystąpiły po zamknięciu sesji. Okazuje się, Ŝe posiadana na koniec sesji pozycja inwestora jest zyskowna, ale na otwarciu następnej sesji przynosi juŝ stratę na skutek reakcji rynku na jakąś niekorzystną wiadomość. 5 Bernstein J. Inwestor jednosesyjny, Oficyna wydawnicza, Kraków System inwestycyjny moŝe zostać stworzony i przetestowany praktycznie w obrębie jednej sesji. 6 Dokładne omówienie wykorzystywanych w pracy wskaźników moŝna znaleźć w pracy: Achelis S. Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998 oraz Blau W. Momentum, Direction, and Divergence, J. Wiley & Sons, Nowy York RóŜne sposoby wygładzania średniej ruchomej omówione zostały w Nowakowski J., Borowski K. Wykorzystanie ciągów liczbowych w analizie technicznej, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 20, Warszawa 2001.

3 W artykule omówione zostały niektóre z ww. metod inwestowania, które znacznie odbiegają od sposobów otwierania i zamykania pozycji przeprowadzanych w przypadku inwestowania pozycyjnego. 2. Oscylator stochastyczny i metoda jednosesyjnego strzału stochastycznego (SP). Oscylator stochastyczny składa się z dwu wartości: tzw. procentu K (%K) i procentu D (%D). Druga wielkość jest średnią ruchomą linii %K. Na akcjogramie linia %K oznaczana jest zazwyczaj jako linia ciągła, podczas gdy linia %D jako linia przerywana. W oscylatorze stochastycznym występują cztery zmienne: Przedział czasowy %K liczba jednostek, jaką uŝywamy do obliczeń stochastycznych. Spowalniający przedział czasowy %K odpowiadający za wewnętrzne wygładzanie wartości %K. Wartość 1 jest uznawana za szybki wskaźnik stochastyczny, wartość 3 za wolny wskaźnik stochastyczny. Przedział czasowy %D liczba jednostek czasu, jaką uŝywamy do obliczeń średniej ruchomej %K. Metoda %D oznacza wybrany sposób (prosty, ekspotencjalny, szeregu czasowego, triangularny, zmienny lub waŝony) stosowaną do obliczania wartości %D. Sposób obliczenia wielkości %K i %D wygląda następująco: C LN % K =100 H L N N gdzie: C ostatnią cena zamknięcia L N - najniŝsza cena z ostatnich N okresów H N najwyŝsza cena z ostatnich N okresów % D = 100 gdzie: H L T T H T T - kresowa suma róŝnic (C - L N ) L T T - okresowa suma róŝnic (H N L N )

4 Oscylator stochastyczny kształtuje się zawsze w przedziale od 0% do 100%. Wartość 0% oznacza, Ŝe ostatnia cena zamknięcia była zarazem minimalną ceną osiągniętą przez dany instrument w analizowanym przedziale czasu. Wartość 100% oznacza, Ŝe ostatnia cena zamknięcia była zarazem najwyŝszą ceną osiągniętą przez dany instrument w analizowanym przedziale czasowym. Rysunek 1. Zastosowanie metody strzału stochastycznego na przykładzie notowań 5 minutowych indeksu Wig20 w dniach 2 i 3 grudnia 2002 r. Źródło: opracowanie własne Bardzo waŝnym zagadnieniem jest sposób zastosowania oscylatora stochastycznego: Sygnał kupna jest generowany w momencie, gdy oscylator (lina %K lub %D) spada poniŝej zadanego poziomu (np. 20) a następnie wzrasta powyŝej tego poziomu. Sygnał sprzedaŝy powstaje, gdy oscylator wzrasta powyŝej zadanego poziomu (np. 80) a następnie ponownie spada poniŝej tego poziomu. Sygnał kupna jest generowany w momencie, gdy linia %K wzrasta powyŝej poziomu linii %D a sygnał sprzedaŝy w momencie, gdy linia %K spada poniŝej poziomu linii %D.

5 Wykorzystanie oscylatora w analizie w celu określenia dywergencji polegających np. na osiąganiu kolejnych maksimów lokalnych przez ceny przy jednoczesnym braku kolejnych maksimów lokalnych wartości oscylatora. Oscylator stochastyczny da sygnał kupna, jeśli %K znajdzie się na poziomie 75% lub wyŝszym pod koniec okresu, którym posługuje się inwestor. Dla celów inwestowania jednosesyjnego wykorzystuje się zazwyczaj dane 5- lub 10-minutowe dla czternastookresowego oscylatora stochastycznego. Oznacza to, Ŝe po tym jak linia %K oscylatora przekroczyła poziom 75% przy danych 5- lub 10 minutowych, inwestora składa zlecenie kupna bezpośrednio po upływie tych 5- lub 10- minut. Po zajęciu pozycji długiej naleŝy złoŝyć zlecenie stop strata 7 zgodnie ze stosowaną metodą zarządzania ryzykiem albo zamknąć pozycję, gdy tylko linie %K i %D przetną się ponownie po upływie jednego z 5- lub 10-minutowych okresów. Wykorzystanie metody strzału stochastycznego przedstawione zostało na rys. nr 1. ZauwaŜmy, Ŝe wszystkie transakcje przeprowadzone zgodnie z tą metodą przyniosły w analizowanym okresie zysk. Wymuszone zamknięcie transakcji, które nastąpiło na zamknięciu sesji dnia 2 grudnia zmniejszyło nieco łączną stopę zwrotu, jaką moŝna było osiągnąć utrzymując pozycję krótką aŝ do momentu przebicia przez oscylator swojej średniej, które to nastąpiło następnego dnia. W tym przypadku zyskowniejszą strategią była strategia pozycyjna polegająca na utrzymaniu pozycji krótkiej. Przyjęte na rys. 1 oznaczenia to: K kupno, otwarcie pozycji długiej S sprzedaŝ, otwarcie pozycji krótkiej ZD zamknięcie pozycji długiej i wyjście z rynku ZK zamknięcie pozycji krótkiej i wyjście z rynku W wyjście z rynku na koniec sesji Strategia strzału stochastycznego generuje wskazanie wejścia na rynek wtedy, gdy większość inwestorów uwaŝa go za wyprzedany lub wykupiony. Innymi słowy SP generuje sygnał kupna, gdy większość inwestorów uwaŝa rynek za wykupiony i niezdolny do dalszych 7 Zlecenie stop strat określane jest równieŝ z literaturze zagadnienia jako: stop loss lub trailing stop.

6 wzrostów, a sygnał zajęcia pozycji krótkiej, gdy większość inwestorów uwaŝa rynek za wyprzedany i niezdolny do dalszych spadków. Twórcy tej metody wychodzą z załoŝenia, Ŝe rynek nie jest na tyle wykupiony, aby nie mógł dalej rosnąć, ani tak wyprzedany, aby nie mógł dalej spadać. MoŜna ją porównać do prawa fizyki głoszącego, Ŝe ciało będące w ruchu pozostanie w ruchu, dopóki nie zabraknie mu energii. Analizując rynek akcji i rynek terminowy, zauwaŝamy, Ŝe wiele z silnych ruchów cen ma miejsce na krótko przed końcem trendu wzrostowego lub spadkowego 8. Bardzo często największy i najszybszy ruch cen odbywa się po osiągnięciu przez rynek stanu wykupienia lub wyprzedania. SP stara się wykorzystać właśnie to zjawisko. Inwestorzy w celu optymalizacji tej metody inwestycyjnej z powodzeniem mogą wykorzystać poszczególne stopnie swobody tej metody: Dane giełdowe z określonego przedziału czasowego np. 5- lub 10 minutowe. Na rynku akcji najczęściej sprawdzają się wykresy 5 minutowe. Na innych rynkach bardziej skuteczne mogą okazać się dane o dłuŝszym horyzoncie czasowym. Poziom wykupienia oscylatora stochastycznego. Nie zawsze musi to być wielkość 75%. Okazuje się, Ŝe na podstawie przeprowadzonych badań najbardziej optymalnym poziomem na GPW dla 5-minutowych notowań indeksu Wig20 w okresie jest wartość 74%. Poziom wyprzedania oscylatora stochastycznego - niekoniecznie musi zostać przyjęta wielkość 25%. Optymalizacja dokonana dla indeksu Wig20 w przedziałach 5- minutowych wykazała, Ŝe najlepszym poziomem sygnalnym oscylatora okazywał się poziom 24% (analizowany okres czasu jak wyŝej). RóŜne wartości N oraz T stosowane do konstrukcji oscylatora stochastycznego. Okazuje się, Ŝe metoda SP sprawdza się na rynkach o duŝej zmienności, do których zaliczamy rynki walutowe, czasami rynek ropy naftowej, rynek kontraktów terminowych na indeksy giełdowe. 3. Zmodyfikowana metoda jednosesyjnego strzału stochastycznego (SP) 8 W przypadku załamania cen akcji, któremu towarzyszy gwałtowny wzrost wolumenu obrotu uŝywa się często angielskiego określenia selling climax.

7 Po wygenerowaniu sygnału przez SP rynek moŝe utrzymywać się w trendzie przez dłuŝszy okres czasu. W związku z tym moŝna zmodyfikować nieco standardową metodę SP, tak aby było moŝliwe utrzymanie zajętej pozycji nieco dłuŝej. OtóŜ w tym celu stosuje się blisko podąŝające za ceną rynkową zlecenie stop, które będzie zmieniało swój limit przynajmniej co 20 minut, tak aby zabezpieczyć zysk w razie nagłego odwrócenia trendu. Technika ta pozwala uczestniczyć w większych ruchach cenowych występujących po sygnale wyjścia generowanym przez pierwotną metodę SP. Doskonale nadaje się do wykorzystania przez inwestorów składających zlecenia za pomocą sieci Internet. ZauwaŜmy, Ŝe w przypadku pierwszej transakcji z rys. 1 sygnał zamknięcia pozycji długiej, pojawił się praktycznie w połowie zwyŝki. Zastosowanie metody zmodyfikowanej pozwoliłoby wydłuŝyć okres utrzymania pozycji długiej aŝ do punku nr 1, co przyczyniłoby się do istotnego wzrostu stopy zwrotu: z 0,29% do 0,54%. 4. Metoda wykorzystanie sygnałów kupna lub sprzedaŝy generowanych przez oscylator stochastyczny w ciągu pierwszych 30 minut notowań. Nieco inną odmianą techniki wykorzystującej sygnały generowane przez oscylator stochastyczny posługuje się grono inwestorów wykorzystujących silne zmiany cen akcji lub indeksów na samym otwarciu notowań. Badania statystyczne 9 wykazały, Ŝe pierwsze minut sesji na Wall Street charakteryzuje się wyjątkowo dynamiką zmian cen, której towarzyszy duŝy wolumen obrotu. W tej właśnie fazie sesji inwestorzy składający zlecenia kupna lub sprzedaŝy, reagują na informacje zarówno makroekonomiczne jak i bezpośrednio dotyczące notowanych firm, które pojawiły się pomiędzy zamknięciem poprzedniej sesji a otwarciem bieŝących notowań. Bardzo często po zarysowaniu się trendu wzrostowego lub spadkowego w pierwszej fazie notowań, po ok. 30 minutach występuje korekta techniczna w kierunku przeciwnym. Właśnie ten ruch ceny akcji lub indeksu w kierunku przeciwnym do dominującego w czasie pierwszych 30 minut sesji stara się wykorzystać wielu inwestorów. W przypadku tej metody posługujemy się wykresem minutowym ceny akcji bądź indeksu. Sygnał kupna powstaje w momencie przebicia przez linię %K od dołu linii %D w obszarze wyprzedania 10, a sygnał sprzedaŝy w momencie przecięcia przez linię %K od góry linii %D w obszarze wykupienia. Sygnały generowane poza obszarami wyprzedania i wykupienia 9 Stevens P. Trade the Opening s Reaction, Technical Analysis of Stock & Commodities, May 2001, vol. 19, nr.5, str Literatura przedmiotu wskazuje zazwyczaj na dwa poziomy wyprzedania i wykupienia oznaczone odpowiednio: 20% i 80% w pierwszym przypadku i 30% i 70% w drugim.

8 oscylatora posiadają zbyt mały potencjał wzrostowy i powinny być ignorowane. Po wystąpieniu sygnału kupna lub sprzedaŝy inwestor musi określić tzw. punkt wejścia na rynek. Zazwyczaj ustawia się w tym przypadku zlecenie z limitem ceny nieznacznie powyŝej lub poniŝej ceny zamknięcia dla jednominutowej świecy, w czasie której powstał sygnał na oscylatorze stochastycznym. Zlecenie obronne stop strata umieszcza się nieco poniŝej ceny minimalnej jednominutowej świecy poprzedzającej zajęcie pozycji długiej, lub nieco powyŝej ceny maksymalnej tej świecy w przypadku otwarcia pozycji krótkich. Rysunek 2. Zastosowanie zmodyfikowanej metody strzału stochastycznego na przykładzie notowań 1 minutowych indeksu Wig20 w dniu 17 grudnia 2002 r. SprzedaŜ Stochastic Oscillator j 100 h Kupno h Zamknięcie pozycji Poranny trend spadkowy 5 minut WIG20 15 minut Kontynuacja porannego trendu spadkowego :57 :00 16h :03 17 :06 :09 :12 :15 :18 :21 :24 :27 :30 :33 :36 :39 :42 :45 :48 :51 :54 :57 :00 11h Źródło: opracowanie własne :03 :06 :09 :12 :15 :18 Okazuje się, Ŝe na rynku indeksu Nasdaq średni czas utrzymania pozycji w kierunku przeciwnym do trendu utworzonego prze pierwsze pół godziny notowań wynosił 15 minut 11. Przykład wykorzystania zmodyfikowanej techniki strzału stochastycznego przedstawiony został na rys. 2. W dniu 17 grudnia 2002 r. indeks Wig20 po otwarciu notowań przejawiał tendencję spadkową. Sygnał zajęcia pozycji długiej wystąpił o godz i trwał 5 minut, po czym przeszedł w sygnał likwidacji pozycji długiej i otwarcia pozycji krótkiej. W naszym 11 Stevens P. Trade the Opening s Reaction, Technical Analysis of Stock & Commodities, May 2001, vol. 19, nr.5, str

9 przykładzie wzrostowy ruch korekcyjny w całodziennym trendzie spadkowym wystąpił dokładnie po 30 minutach a więc analogicznie do tego, co obserwuje się na Wall Street. Fakt ten moŝe świadczyć o pewnym podobieństwie psychologicznych zachowań inwestorów krajowych jak i operujących na Wall Street. 5. Luki otwarcia Luka otwarcia powstaje, gdy cena otwarcia na dzisiejszej sesji jest wyŝsza od ceny maksymalnej z sesji poprzedniej lub niŝsza od minimalnej z sesji poprzedniej. Przyjęło się nazywać pierwszą jako lukę wzrostową, a drugą spadkową. WyróŜnia się dwa sygnały generowane przez wystąpienie luki 12 : Sygnał generowany przez lukę otwarcia (gap open GO) Opóźniony sygnał luki otwarcia (delayed gap open DGO). Rysunek 3. Przykład wykorzystania strategii opartej na spadkowej luce otwarcia - indeks WIG20 w dniach 26 i Dane 5 minutowe. 12 Klasyczny sposób wykorzystania wskazań powstających przy utworzeniu się luki przedstawiony został w ksiąŝce: Nison S. Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-PRESS, Warszawa 1996.

10 Spadkowa luka otwarcia WIG20 Sygnał kupna 15h 26 11h 12h 13h 14h 15h 27 11h 12h 13h 14h 15h 28 11h Źródło: opracowanie własne Zasady wykorzystywania sygnałów otwarcia w luce spadkowej (GO): Pojawienie się luki spadkowej jest warunkiem koniecznym utworzenia wskazania kupna. Po powstaniu na wykresie spadkowej luki otwarcia, naleŝy umieścić zlecenie kupna, gdy rynek wzrośnie i przewyŝszy poziom minimum cenowego z poprzedniej sesji o określoną liczbę punktów. Bezpośrednio po zrealizowaniu zlecenia kupna koniecznym jest złoŝenie zlecenia stop strata na określoną kwotę lub o kilka punktów poniŝej ceny minimalnej z bieŝącego dnia Przykład wykorzystania strategii opartej na spadkowej luce otwarcia przedstawiony został na rys. 3. Na wykresie indeksu WIG20 utworzonego w odstępach 5-minutowych, pomiędzy kolejnymi sesjami w dniach 26 i 27 listopada 2002 r. wystąpiła spadkowa luka otwarcia. Sygnał zajęcia pozycji długiej powstał w momencie przebicia przez indeks swojego minimum z dnia wynoszącego 1223,82 pkt. Wskazanie takie miało miejsce o godz. 10:55 następnego dnia. Następnie wartość indeksu nieustannie zyskiwała aŝ do godz. 15:25.

11 Praktyka pokazuje, Ŝe niespodziewane wzrosty, jakie występują po spadkowej luce otwarcia są zazwyczaj bardzo silne. Rysunek 4. Przykład wykorzystania strategii opartej na wzrostowej luce otwarcia - indeks WIG20 w dniach 19 i Dane 5 minutowe. Maksimum cenowe WIG20 Wzrostowa luka otwarcia Sygnał sprzedaŝy h 12h 13h 14h 15h 20 11h 12h 13h 14h 15h 21 Źródło: opracowanie własne Zasady wykorzystywania sygnałów otwarcia w luce wzrostowej (GO): Pojawienie się luki wzrostowej jest warunkiem koniecznym utworzenia wskazania krótkiej sprzedaŝy. Po powstaniu na wykresie wzrostowej luki otwarcia, naleŝy umieścić zlecenie sprzedaŝy, gdy rynek spadnie i przebije poziom maksimum cenowego z poprzedniej sesji o określoną liczbę punktów. Bezpośrednio po zrealizowaniu zlecenia sprzedaŝy koniecznym jest złoŝenie zlecenia stop strata na określona kwotę lub o kilka punktów poniŝej ceny maksymalnej z bieŝącego dnia. Przykład wykorzystania strategii opartej na wzrostowej luce otwarcia przedstawiony został na rys. 4. Na wykresie indeksu WIG20, pomiędzy kolejnymi sesjami w dniach 19 i 20 listopada 2002 r. wystąpiła wzrostowa luka otwarcia. Sygnał krótkiej sprzedaŝy powstał w momencie przebicia przez indeks swojego maksimum z dnia wynoszącego 1159,80 pkt.

12 Wskazanie takie miało miejsce o godz. 10:55 następnego dnia. Po czym wartość indeksu zniŝkowała aŝ do godz. 12:30. Rysunek 5. Opóźniony sygnał kupna po wystąpieniu spadkowej luki otwarcia Spadkowa luka otwarcia Sesja poprzednia Zlecenie kupna powinno zostać umieszczone powyŝej maksimum Koniec pierwszej godziny Źródło: opracowanie własne Opóźniony sygnał kupna po pojawieniu się spadkowej luki otwarcia (DGO) rys. 5: Po wystąpieniu spadkowej luki otwarcia naleŝy złoŝyć zlecenie kupna dwa punkty wyŝej niŝ minimum z poprzedniej sesji analogicznie jak to miało miejsce w podstawowej metodzie GO. Jeśli po upływie godziny od rozpoczęcia sesji zlecenie nie zostanie zrealizowane i jeśli cena bieŝąca będzie wyŝsza od ceny otwarcia o dwa punkty, naleŝy otworzyć pozycję długą. Jeśli po upływie pierwszej godziny sesji cena jest niŝsza od ceny otwarcia inwestor powinien złoŝyć zlecenie kupna dwa punkty powyŝej aktualnego maksimum sesji. Opóźniony sygnał kupna po pojawieniu się wzrostowej luki otwarcia (DGO) patrz rys. 6: Po wystąpieniu wzrostowej luki otwarcia naleŝy złoŝyć zlecenie sprzedaŝy dwa punkty poniŝej maksimum z poprzedniej sesji analogicznie jak to miało miejsce w podstawowej metodzie GO.

13 Jeśli po upływie godziny od rozpoczęcia sesji zlecenie nie zostanie zrealizowane i jeśli cena bieŝąca będzie niŝsza od ceny otwarcia o dwa punkty, naleŝy otworzyć pozycję krótką. Jeśli po upływie pierwszej godziny sesji cena jest wyŝsza od ceny otwarcia inwestor powinien złoŝyć zlecenie sprzedaŝy dwa punkty niŝej aktualnego minimum sesji. Rysunek 6. Opóźniony sygnał sprzedaŝy po wystąpieniu wzrostowej luki otwarcia Wzrostowa luka otwarcia Po upywie pierwszej godziny naleŝy złoŝyć zlecenie stop poniŝej tego poziomu Sesja poprzednia Źródło: opracowanie własne Technika wykorzystania luki powinna być stosowana na rynkach wykazujących duŝe wahania w obrębie jednej sesji, aby moŝna było znaleźć ruchy dając okazję do uzyskania znacznego zysku. Takimi rynkami są niewątpliwie: rynek kontraktów terminowych na indeksu giełdowe, rynek walutowy, rynek towarów (commodities) m.in. ropy naftowej i metali szlachetnych. Z praktyki wiadomo, Ŝe jeśli rynek przez dłuŝszy czas zniŝkuje, a spadkową lukę otwarcia poprzedzają niekorzystne wiadomości, generowany sygnał jest dokładniejszy i oferuje większy potencjał wzrostowy. Wzrostowa luka otwarcia powstała w trendzie wzrostowym jako reakcja na korzystne wiadomości, dając sygnał sprzedaŝy, pozwala osiągnąć dość duŝe zyski przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka. 6. Unikatowy oscylator do inwestowania jednosesyjnego O/C.

14 Oscylator to wskaźnik techniczny składający się zazwyczaj z dwu lub więcej średnich ruchomych. Do wskaźników tego typu zalicza się m.in.: RSI, ROC, Oscylator Stochastyczny i MACD. Na wykresie intraday pierwszą cenę z kaŝdego 5-minutowego okresu określa się jako cenę otwarcia, a ostatnią jako cenę zamknięcia. Ceny zamknięcia w trendzie wzrostowym są wyŝsze od cen otwarcia, a w trendzie spadkowym są od nich niŝsze. Porównując średnią kroczącą z 5-, 10- lub 15-minutowych cen otwarcia z analogiczną średnią z cen zamknięcia, moŝna szybko wykryć zmiany trendu albo jeszcze zanim się pojawią, albo na samym ich początku. Konstrukcja oscylatora O/C: Konstruujemy dwie średnie ruchome: a) Dla cen otwarcia z 6 10 słupków obliczonej na podstawie danych 5-, 10- lub 15-minutowych. b) Dla cen zamknięcia z słupków obliczonej na podstawie danych 5-, 10- lub 15-minutowych. Przeprowadzamy transakcje kupna w momencie przecięcia się średnich. Gdy średnia ruchoma obliczona dla cen zamknięcia przecina od dołu średnią ruchomą z cen otwarcia, powstaje sygnał kupna, a gdy średnia ruchoma z cen zamknięcia zniŝkuje poniŝej średniej z otwarć, powstaje sygnał sprzedaŝy. NaleŜy dostosować długość średnich do rodzaju danych, z jakich aktualnie się korzysta (dane 5-, 10- lub 15-minutowe), i do zmienności rynku, na którym się działa. Nie ma jednoznacznych reguł określających długość średnich, dlatego naleŝy kierować się indywidualnym osądem. Istotnym zagadnieniem jest mierzona w punktach głębokość przecięcia się średnich. Trzeba określić, jak głębokie musi być przebicie jednej średniej przez drugą, aby moŝna było uznać je za jeden z sygnałów. Płytkie przebicia linii zero nie są wiarygodnymi wskazaniami do przeprowadzenia transakcji. Sygnał O/C moŝna zastosować do odwrócenia pozycji albo wcześniej skorzystać z ruchomych zleceń stop do likwidowania pozycji, zanim ten sygnał nastąpi.

15 Rysunek 7. Ilustracja zastosowania unikatowego oscylatora O/C dla danych 5 minutowych indeksu WIG20 w okresie Wzrost waretości portfela o/c Equity ( ) Oscylator O/C Ruchome zlecenie stop sprzedaŝ w pobliŝu szcytu oscylatora 5 0 Dodatkowy zysk z krótkiej sprzedaŝy przy wykorzystaniu ruchomego zlecenia stop Sell P WIG20 O Buy R Ruchome zlecenie stop Sell P O Buy Sell SellO P O P Buy Buy Sell P O Buy O Buy h 13h 14h 15h 21 11h 12h 13h 14h 15h 22 11h 12h 13h 14h 15h 25 Źródło: opracowanie własne Przykład zastosowania oscylatora O/C na rynku polskim został przedstawiony na rys. 7. Po przeprowadzeniu optymalizacji długości stosowanych średnich okazało się, Ŝe dla indeksu WIG20 w okresie październik listopad 2002 r. najwyŝszą stopę zwrotu z transakcji przeprowadzonych zarówno w pozycjach długich jak i krótkich otrzymano dla: 7 i 16 okresowych średnich ruchomych obliczonych odpowiednio dla ceny otwarcia i zamknięcia, przy zastosowaniu danych 5 minutowych. Przeprowadzone obliczenia wskazują, Ŝe metoda oscylatora O/C znacznie lepiej sprawdza się w silnych trendach wzrostowych lub spadowych, natomiast znacznie gorzej w trendach bocznych. Świadczy o tym takŝe układ linii opisującej wzrost wartości portfela w analizowanym okresie. Zastosowanie ruchomych zleceń stop pozwoliłoby zwiększyć osiągniętą stopę zwrotu. Po dokonaniu drugiej transakcji kupna i osiągnięciu szczytu przez oscylator O/C musimy czekać z zamknięciem pozycji aŝ do momentu jego przecięcia z linią sygnalną. W tam samym czasie obserwujemy silną deprecjację indeksu. Wykorzystanie zlecenia ruchomego zlecenia stop w momencie osiągnięcia przez oscylator O/C swojego ekstremum pozwala nam zamknąć

16 pozycję w pobliŝu 1212 pkt. a nie 1206 pkt. Otwarta w tym samym momencie 13 pozycja krótka przyniosłaby znacznie większy zysk niŝ taka sama transakcja, która została przeprowadzona po utworzeniu wskazania sprzedaŝy przez oscylator O/C. 7. System następujących po sobie cen zamknięcia System następujących po sobie cen zamknięcia (consecutive closes - CC) opiera się na prostej, ale analogicznej i przynoszącej zyski koncepcji: po ustaleniu się trendu rynkowego optymalną strategią jest inwestowanie zgodnie z trendem, dopóki nie nastąpi jego odwrócenie. System CC moŝna opisać w następujący sposób: Sygnał kupna będący początkiem nowej fali wzrostowej jest generowany w momencie, gdy na rynku wystąpi określona liczba coraz wyŝszych następujących po sobie zamknięć. Sygnał powstający po pięciu takich zamknięciach opisuje się jako 5CCU tj. pięć kolejnych zamknięć w górę 14. Sygnał sprzedaŝy będą początkiem nowej fali deprecjacji pojawia się w momencie, gdy na rynku wystąpi określona liczba coraz niŝszych następujących po sobie cen zamknięcia. Sygnał utworzony po pięciu takich zamknięciach zapisuje się jako 5CCD tj. 5 kolejnych zamknięć w dół. System CC moŝe być wykorzystany na trzy sposoby: 1. Zamykanie pozycji po osiągnięciu przez kurs poziomu docelowego. Podstawową wadą takiego rozwiązania jest ograniczanie potencjalnych zysków. Inwestor w momencie wystąpienia nagłego i silnego ruchu rynku moŝe pozostawać poza rynkiem po wcześniejszej realizacji zlecenia zamknięcia pozycji na poziomie kursu docelowego. 2. Likwidacja pozycji i otwieranie pozycji przeciwnych, gdy pojawia się przeciwny sygnał lub na koniec sesji. 3. Składanie ruchomych zleceń stop strata. Bardzo często okazuje się, Ŝe stopa zwrotu osiągnięta w ten sposób jest wyŝsza od stopy zwrotu uzyskanej przy zastosowaniu tylko i wyłącznie sygnałów CCU i CCD. 13 Zmiana posiadanej pozycji na przeciwną tj. zamiana pozycji długiej na krótką lub odwrotnie, dokonana w krótkim odstępie czasu lub w skrajnych przypadkach w postaci jednego zlecenia nosi nazwę flippingu. 14 Oczywiście inwestorzy mogą stosować strategie nccu i kccd, gdzie n i k oznaczają odpowiednio liczbę kolejnych zamknięć w górę i w dół tworzących sygnał kupna i sprzedaŝy. W tym przypadku liczby n i k stanowią stopnie swobody tej metody.

17 Rysunek 8. Przykład zastosowania strategii 5CCU na wykresie 5 min. indeksu WIG20 w dniu :50 :00 13h :10 :20 :30 :40 :50 :00 14h Źródło: opracowanie własne Sygnał kupna 5CCU 2 :10 :20 :30 :40 :50 :00 15h WIG20 :10 :20 :30 :40 :50 :00 16h :15 28 :25 :35 :45 :55 11h : Rysunek 9. Przykład zastosowania strategii 5CCD na wykresie 5 min. indeksu WIG20 w dniu

18 :50 :00 12h Sygnał sprzedaŝy 5CCD :10 :20 :30 :40 :50 :00 13h Źródło: opracowanie własne WIG20 :10 :20 :30 :40 :50 :00 14h :10 :20 :30 :40 :50 :00 15h :10 :20 :30 :40 :50 :00 16h : Przykład zajęcia pozycji długiej i otwarcia krótkiej zgodnie z wymogami strategii 5CCU i 5CCD przedstawiona została na rys. 8 i 9. Analiza sygnałów 5CCU i 5CCD na wykresie 5 minutowym indeksu Wig20 wykazała, Ŝe skuteczność wskazań momentów otwarcia pozycji zgodnie z wymogami metody 5CCU jest stosunkowo duŝa. W przypadku strategii CCD w celu zwiększenia efektywności naleŝałoby raczej stosować metodę 3CCD. Strategia 5CCD okazała się efektywną jedynie w nielicznych przypadkach. Zakończenie Wykorzystanie sygnałów i systemów transakcyjnych, które lepiej sprawdzają się w krótkim okresie czasu pozwalają inwestorom na maksymalne wykorzystanie kapitału, jakim dysponują mogą oni otwierać stosunkowo duŝe pozycje na wielu rynkach (rynku akcji, obligacji, kontraktów terminowych i rynku towarowym) bez wnoszenia depozytów zabezpieczających, co pozwala im grać aktywniej i osiągać wyŝszą stopę zwrotu. Inwestowanie jednosesyjne naraŝa inwestorów na duŝo mniejsze ryzyko poniesienia straty niŝ gra pozycyjna istnieje moŝliwość zareagowania od razu na negatywną wiadomość,

19 zamykając pozycję. UmoŜliwia ono takŝe poznanie wyniku transakcji o wiele szybciej niŝ w przypadku inwestycji długoterminowych. W końcu zaspokaja indywidualne potrzeby inwestorów, dla których inwestowanie jednosesyjne jest o wiele ciekawsze i mniej stresujące niŝ długoterminowe. Bibliografia 1. Achelis S. Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa Bernstein J. Inwestor jednosesyjny, Oficyna wydawnicza, Kraków Blau W. Momentum, Direction, and Divergence, J. Wiley & Sons, Nowy York Gopalakrishnan J. Candlestick Charting for Daytrading, Technical Analysis of Stock & Commodities, November 2000, vol. 18, nr.11, str Nison S. Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-PRESS, Warszawa Nowakowski J., Borowski K. Wykorzystanie ciągów liczbowych w analizie technicznej, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 20, Warszawa Stevens P. Trade the Opening s Reaction, Technical Analysis of Stock & Commodities, May 2001, vol. 19, nr.5, str Strony internetowe: z dnia

20 Bibliografia: 1. Bernstein J. Inwestor jednosesyjny, Oficyna wydawnicza, Kraków Bernstein J., Silber M. Stochastic Fantastic, MBH, Winnetka Murphy J. Analiza techniczna, WIG-PRESS, Warszawa Achelis S. Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa Nison S. Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-PRESS, Warszawa Blau W. Momentum, Direction, and Divergence, J. Wiley & Sons, Nowy York Gopalakrishnan J. Candlestick Charting for Daytrading, Technical Analysis of Stock & Commodities, November 2000, vol. 18, nr.11, str Streszczenie W artykule przedstawione zostały podstawowe techniki stosowane przez inwestorów jednoseryjnych: matoda strzału stochastycznego (zwykła i zmodyfikowana), Metoda wykorzystanie sygnałów kupna lub sprzedaŝy generowanych przez oscylator stochastyczny w ciągu pierwszych 30 minut notowań, metoda luk otwarcia, oscylator do inwestowania jednosesyjnego O/C, system następujących po sobie cen zamknięcia.

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym.

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym. Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Transformata Fishera Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym Krzysztof Borowski Katedra Bankowości SGH Wprowadzenie Wiele metod statystycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej Narzędzia analizy technicznej wskaźniki (długoterminowy trend) oscylatory (średnioterminowe wahania) Czy wierzyć w to co czytamy w książkach? Fakty i mity na temat wybranych narzędzi analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan KRAKÓW 2012 2 Spis treści Wstęp...3 1. Co jest potrzebne do sukcesu?...3 2. Czy inwestowanie jednosesyjne się opłaca?...5 3. System

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane formuły świec

Zmodyfikowane formuły świec Heikin Ashi Wady techniki Z uwagi na stosowane w technice Heikin Ashi procedury obliczeniowe, luki cenowe z techniki świec japońskich zostają włączone do korpusów odpowiednich świec (moŝna zatem mówić

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju W przeciwieństwie do wskaźników takich jak średnie kroczące, MACD itp. oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi albo równoczesnymi w stosunku do trendu. Nigdy natomiast nie są opóźnione w stosunku do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Wykresy przełamania trzech linii

Wykresy przełamania trzech linii Wykresy przełamania trzech linii Ogólne zasady rysowania Wygląda jak szereg białych i czarnych klocków róŝniących się wysokością. KaŜdy klocek mieści się w osobnej kolumnie KaŜdy z nich nazywany jest linią.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 7 2 Zamykanie pozycji Nie ma znaczenia, kiedy pozycja zostanie otwarta, najważniejsze jest to, kiedy zostanie zamknięta To nie wybór chwili

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d.

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. Trzech białych żołnierzy Formacja trzech białych żołnierzy przedstawia serię wysokich białych świec, które stopniowo zamykają się na coraz wyższych poziomach.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Wczorajsze poprawienie się nastrojów na Wall Street odbiło się echem również w Tokio. Nikkei po środowym spadku zaczął odrabiać straty. Ocieplenie zauważyć można było już na rozpoczęciu notowania,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Uruchamianie aplikacji... 2 3. Funkcjonalność... 3 3.1 Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI ŚWIECE JAPOŃSKIE Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK WARSZAWA 2008 WSTĘP Przystępując do budowy systemu transakcyjnego musieliśmy najpierw opracować pewną

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Slide 1 Zlecenie z limitem ceny Najpopularniejszym zleceniem jest zlecenie z limitem ceny, w którym naleŝy wybrać ilość i limit

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. RozwaŜmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 NajwaŜniejsze funkcje transakcyjne w Serwisie BRe Brokers Składanie zleceń Serwis BRe Brokers umoŝliwia szybkie złoŝenie zlecenia m.in. z poziomu: funkcji

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX Średnie kroczące Rynek spada czy rośnie? Rynek spada czy rośnie? Czym jest średnia krocząca (Moving

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.01.2006 Witam. WIG INFORMATYKA Indeks ten rozpoczął wzrost w połowie maja ubiegłego roku. Przyspieszenie wzrostu nastąpiło z początkiem grudnia. Od tego czasu urósł o prawie 30%. Po drodze

Bardziej szczegółowo