PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Mysłowicach ADRES INWESTYCJI: ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Dotyczy robot instalacyjnych dla budynku magazynowogarażowego KOD ZAMÓWIENIA: CPV Instalacja centralnego ogrzewania CPV Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV Roboty instalacyjne hydrauliczne Opracowali: Bartłomiej STACHNIAK Mysłowice, czerwiec 2015

2 Przedmiotem zamówienia jest: OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Mysłowicach konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznej gazu (WLZ wewnętrzna linia zasilająca) wraz z zabudową pieca, instalacji CO wraz z grzejnikami i montażem głowic termostatycznych, jak również wykonanie dwóch punków czerpalnych CWU zasilanych wodą z zasobnika (zasobnik wbudowany w piec o pojemności około 50 litrów wraz z układem cyrkulacji) w budynku magazynowo-garażowym. Zakres opracowań projektowych i wymagania zamawiającego. Zamawiający wymaga opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji wyżej wymienionych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedłożona dokumentacja winna obejmować wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, zgody i pozwolenia. Dla przedmiotowego zakresu Zamawiający wymaga, aby wykonawca dochował wszelkich koniecznych procedur koniecznych do realizacji zadania. Zgłoszenia i pozwolenia mogą obejmować całość zadania lub poszczególne jego zakresy. Celem wypełnienia wszelkich procedur Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyda pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. 2

3 Zakres prac i koniecznych opracowań. Zakres prac oraz koniecznych opracowań: Wykonanie dokumentacji projektowych i uzyskanie akceptacji zamawiającego Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę Wykonanie zakresu prac w oparciu o uzyskane pozwolenie Dodatkowo zamawiający oczekuje przedstawienia przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac projektowych i budowlanych przedstawienia: projektu organizacji robót wraz przedstawieniem zakresów koniecznych decyzji i zgłoszeń dla przedmiotowych zakresów projektu harmonogramu robót wraz kolejnością ich realizacji plan BIOZ dla zakresu realizowanych prac (BIOZ dostarczyć przed rozpoczęciem robót) Wszelkie opinie, zgłoszenia, decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy, pomiary niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia prac Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt występując przed organami w imieniu Zamawiającego, działając na podstawie pisemnego upoważnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zakwalifikowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do procedur określonych w przepisach ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2006rr 156 poz z późniejszymi zmianami). O wydanie i jego zakres Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego. Przy opracowaniu w/w projektów należy stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) oraz odpowiednie normy branżowe. Ustala się konieczność zaopiniowania każdego etapu prac projektowych z Zamawiającym. Uwaga! Wszelkie rozwiązania techniczne stanowiące kompletne rozwiązanie powinny Być zaprojektowane i wykonane jako rozwiązania jednego systemodawcy z zachowaniem reżimu technologicznego. Przed przystąpieniem do prac projektowych winien dokonać sprawdzenia możliwości realizacji zamierzenia projektowego we wskazanym pomieszczeniu. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji miejsca zainstalowania pieca dla systemu CO i CWU, jeżeli wykonawca zaproponuje inna lokalizacje i będzie ona w ocenie zamawiającego równoważna. Sam fakt wskazania/wystapienie o wykonanie instalacji kotła w innym pomieszczeniu nie zobowiązuje Zamawiającego do wyrażania zgody na zmianę lokalizacji urządzenia. 3

4 Przygotowana dokumentacja. Dokumentacja powinna zostać wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w odpowiedniej branży w zakresie odpowiadającym jej zakresie opracowania. Osoby projektantów powinny posiadać aktualne zaświadczenie przynależności do okręgowej izby samorządu zawodowego. Zakres inwestycji dla której opracowano program funkcjonalno użytkowy obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych, uzyskania wymaganych prawem wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia tj. wykonania instalacji gazu, CO i CWU w budynku magazynowo-garażowym. Na załączniku graficznym wskazano lokalizację pomieszczenie do lokalizacji kotła oraz wnioskowaną przez Zamawiającego lokalizacje szafki gazowej (zakres wg gestora sieci). Opis wraz z przewidzianym zakresem prac Opis stanu istniejącego. Budynek magazynowo-garażowy na dzień dzisiejszy nie posiada instalacji gazu, CO ani CWU. Ogrzewanie jest realizowane za pomocą grzejników elektrycznych. Budynek będzie oprócz zakresu wskazanego w niniejszym opracowaniu poddany będzie termomodernizacji dociepleniu ścian i dachu, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej. Opis rodzaju i zakresu prac budowlanych Roboty przygotowawcze: W pierwszym etapie należy dokonać demontażu istniejących grzejników elektrycznych wraz z demontażem zasilania. W pomieszczeni dedykowanym pod montaż pieca należy przeprowadzić prace przygotowawcze związane z niezbędnym przygotowaniem doprowadzenia i odprowadzenia powietrza, przygotowaniem ścian i sufitów (wyrównanie i malowanie) oraz wyrównaniem powierzchni posadzki poprzez położenie płytek po uprzednim przygotowaniu podłoża. Wytrasować przebiegi tras instalacji, dokonać przekuć i montażu uchwytów wraz z zabezpieczeniem przejść za pomocą tulei ochronnych. Roboty instalacyjne: Wykonawca po przeprowadzeniu instalacji przez pomieszczenia jest zobowiązany do pozostawienia pomieszczeń przez które prowadził instalację w sposób niepogorszonym, a więc w zakresie przekuć i miejsc bruzdowania zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni oraz odtworzenia wykończenia ścian (płatkowanie, malowanie przy malowaniu wymagane jest przemalowanie całej ściany na której realizowane były prace). 4

5 Roboty odtworzeniowe: Wykonawca po przeprowadzeniu instalacji przez pomieszczenia jest zobowiązany do pozostawienia pomieszczeń przez które prowadził instalację w sposób niepogorszonym, a więc w zakresie przekuć i miejsc bruzdowania zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni oraz odtworzenia wykończenia ścian (płatkowanie, malowanie przy malowaniu wymagane jest przemalowanie całej ściany na której realizowane były prace). Dane techniczne i parametryczne: Kubatura powierzchni ogrzewanej 839 Ilość kondygnacji 2 Powierzchnia zabudowy 522 Powierzchnia użytkowania pomieszczeń ogrzewanych 246 Wymagania ogólne: Wszystkie prace prowadzone musza być zgodnie ze sztuka i wiedzą budowlana, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Wszelkie zabudowywane materiały muszą być nowe, posiadać atesty i aprobaty. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona przez osoby uprawnione posiadające stosowne uprawnienia zawodowe. Do odbiorów Wykonawca musi przedstawić kompletne atesty, zaświadczenia, certyfikaty i pomiary. Prace projektowe i wykonawcze należy prowadzić przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, a przede wszystkim: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 roku) z późn. zmian., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 5

6 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r.nr 121 poz.1138), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.z 2003r.nr 121 poz.1137), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563). 6

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków NAZWA ZAMÓWIENIA: Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: Rewitalizacja zabytkowego zespołu architektury klinik Akademii Medycznej

ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: Rewitalizacja zabytkowego zespołu architektury klinik Akademii Medycznej ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Adres: UL PASTEURA 1, 50-367 WROCŁAW, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ/zał. nr 1 do umowy nr AR/U/./14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania pod nazwą: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Remont wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Oznaczenie sprawy: MDK.225.01.2014.AG ZAŁĄCZNIK NR 2 Program funkcjonalno-użytkowy 1. Strona tytuł owa I. Nazwa zamówienia: 1) Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji obiektu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM Rynek 1-5; 68-200 Żary; tel. 68 4708300, fax. 68 4708368 www.zary.pl; e-mail: miasto@um.zary.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej w ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Sygn. VII 2811/04/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA ZADANIA: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowany zgodnie z : art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na modernizację pomieszczeń stanowiska UBE poprzez montaż dodatkowych przegród szklanych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na modernizację pomieszczeń stanowiska UBE poprzez montaż dodatkowych przegród szklanych Załącznik A do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na modernizację pomieszczeń stanowiska UBE poprzez montaż dodatkowych przegród szklanych Nazwa zamówienia: Opracowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000- Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 4510000- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 450000-9 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Wariant 2, Część Pierwsza Zamawiający: Instytut Centrum Adres: ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź NIP: 729-22-42-712 REGON: 471610127 Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno Użytkowy Termomodernizacja, instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO UŻTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO UŻTKOWY Załącznik nr 9 do SIWZ PROGRAM FUNCJONALNO UŻTKOWY Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu do przewozu osób z demontażem istniejącego dźwigu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

OGŁOSZENIE. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. OGŁOSZENIE Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz przebudowę istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wymiana instalacji (remont) centralnego ogrzewania w Internacie Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja 7 szt. elektrycznych dźwigów towarowo-osobowych pod kątem dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 (Dz.U. nr 191 poz 1596

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo