WZÓR UMOWY O ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY O ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do siwz WZÓR UMOWY O ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY z dnia r. między [ ], z siedzibą w [ ] kod pocztowy [ ], ul. [ ] nr [ ], NIP [ ], REGON [ ], reprezentowanym przez: [ ] [ ], zwanym dalej Organizatorem a [ ], z siedzibą w [ ] kod pocztowy [ ], ul. [ ] nr [ ], NIP [ ], REGON [ ], wpisanym do [ ] pod numerem [ ], zwanym dalej Zarządcą, Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków, przy zachowaniu interesów Organizatora oraz Zarządcy, dotyczących zarządzania przez Zarządcę samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej Instytucją, dla której Organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. 2. Instytucja prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje swoje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr XVIII/517/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: "Trafostacja Sztuki" w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1000 z dnia 7 maja 2012 r.) oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. PRZEDMIOT UMOWY Organizator powierza, a Zarządca przyjmuje za wynagrodzeniem do wykonania usługę polegającą na zarządzaniu Instytucją w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 2. Zarządca zarządza Instytucją w sposób ciągły i nieprzerwany, z uwzględnieniem strategicznych i bieŝących zadań Instytucji, w oparciu o Strategiczny Program Działania Instytucji zawarty w ofercie Zarządcy. 3. Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, Ŝe nie ma ona charakteru umowy o pracę ani nie stanowi podstawy zatrudnienia.

2 MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY 3. Zarządca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w siedzibie Instytucji, w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu, albo siedziby a takŝe w kaŝdym innym miejscu na terenie Polski oraz za granicą, jeŝeli wymagać będzie tego interes Instytucji, w ramach wynagrodzenia naleŝnego na podstawie postanowień niniejszej Umowy. CZAS TRWANIA UMOWY I ZAKRES CZASOWY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ Umowa została zawarta na czas oznaczony, to jest na 50 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2. Zarządca przystąpi do wykonywania swoich obowiązków z dniem 1 listopada 2012 roku. 3. Zarządca jest zobowiązany w warunkach pełnej dyspozycyjności, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w 13 ust.1., wykonywać nałoŝone na niego niniejszą Umową obowiązki i przyjęte zadania, przez cały czas jej trwania, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej. 4. Zarządca nie jest obowiązany wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dni, kiedy ich wykonywanie jest obiektywnie niemoŝliwe lub niecelowe, a w związku z niewykonaniem tych obowiązków przez Zarządcę Instytucja nie poniesie uszczerbku. Dniami tymi są zazwyczaj dni ustawowo wolne od pracy, określone w odrębnych przepisach, chyba Ŝe świadczenie usług objętych niniejszą Umową wymaga obecności Zarządcy w siedzibie lub poza siedzibą Instytucji. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY Zarządca obejmuje zarządzanie Instytucją na podstawie niniejszej umowy. 2. Zarządca oświadcza, iŝ dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do naleŝytego zarządzania Instytucją oraz Ŝe nie istnieją Ŝadne przeszkody prawne i faktyczne uniemoŝliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego obowiązku. 3. Zarządca zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania i obowiązującymi przepisami prawa. 4. Zarządca samodzielnie kieruje Instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 5. Zarządca organizuje działalność Instytucji, a takŝe odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

3 6. Zarządca prowadzi sprawy Instytucji będąc umocowanym do składania samodzielnie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie Instytucji lub w niniejszej Umowie, o ile odrębne przepisy i postanowienia Statutu Instytucji oraz niniejszej Umowy nie stanowią inaczej Do zakresu obowiązków Zarządcy naleŝy w szczególności: 1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności organizacyjnej i statutowej, 2) wdraŝanie Strategicznego Programu Działania Instytucji oraz Rocznych Planów Działania Instytucji, 3) dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku Instytucji, 4) zapewnianie terminowego regulowania wszystkich zobowiązań przez Instytucję, w szczególności zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne; 5) przeznaczanie zysku osiągniętego z działalności gospodarczej Instytucji wyłącznie na cele statutowe Instytucji; 6) przedstawianie Organizatorowi i innym właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych, 7) zapewnianie rzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej Instytucji, w tym w szczególności dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych oraz finansowych; 8) wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji pracodawcy wobec pracowników Instytucji, 9) stworzenie i skutecznego przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, identyfikacji wizualnej i promocyjnej Instytucji zgodnie ze złoŝoną ofertą, 10) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, 11) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunków pracy, 12) składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów 13) planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych działalności wystawienniczej i edukacyjnej przy uwzględnieniu wytycznych Organizatora w zakresie prezentacji znaków identyfikacji wizualnej Miasta Szczecin, 14) planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnej, wizerunkowej, identyfikacji wizualnej i promocyjnej Instytucji przy uwzględnieniu wytycznych Organizatora w zakresie prezentacji znaków identyfikacji wizualnej Miasta Szczecin, 15) zaplanowanie, zaprojektowanie i wdroŝenie systemu identyfikacji wizualnej Instytucji oraz systemu identyfikacji przestrzennej z uwzględnieniem wytycznych Organizatora. 2. W przypadku Zarządcy będącym osobą prawną Zarządca wskaŝe osobę fizyczną, która w jego imieniu będzie wykonywała czynności zarządu Instytucją, zwaną dalej Reprezentantem Zarządcy. 3. Reprezentant Zarządcy będzie spełniał warunki minimalne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4 7. 1. Zarządca zobowiązuje się do realizacji Strategicznego Programu Działania Instytucji zgodnie ze złoŝoną ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Uszczegółowieniem Strategicznego Programu Działania Instytucji, są Roczne Plany Działania Instytucji, zawierające się w następujących okresach: 1) od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 2) od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 3) od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, 4) od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 3. Roczny Plan Działania Instytucji określa harmonogram realizacji działań opisanych w Strategicznym Programie Działania Instytucji, w okresie czasu objętym tym Planem, wraz ze wskazaniem przewidywanych źródeł finansowania. 4. Projekty Rocznych Planów Działania Instytucji będą przedkładane, do akceptacji, Organizatorowi kaŝdorazowo na kolejny rok budŝetowy w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budŝetowy, za wyjątkiem Rocznego Planu Działania Instytucji, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, który będzie przedłoŝony Organizatorowi do dnia 15 grudnia 2012 roku. 5. Zaakceptowany przez Organizatora Roczny Plan Działania Instytucji, staje się integralną częścią niniejszej umowy. 6. Strony dopuszczają moŝliwość wprowadzania aktualizacji Rocznych Planów Działania Instytucji. Aktualizacja Rocznego Plany Działania Instytucji wymaga uzyskania zgody Organizatora. Zaakceptowana przez Organizatora aktualizacja Rocznego Planu Działania Instytucji staje się integralną częścią niniejszej umowy. 8. Zarządca kaŝdorazowo niezwłocznie ma obowiązek powiadomić pisemnie Organizatora o: 1) przeszkodach uniemoŝliwiających lub w istotny sposób opóźniających wdraŝanie Strategicznego Programu Działania Instytucji lub Rocznego Programu Działania Instytucji, 2) ustanowieniu zastępcy Zarządcy lub Reprezentanta Zarządcy, 3) przeszkodach uniemoŝliwiających lub w istotny sposób opóźniających realizację obowiązków, o których mowa w 6 niniejszej Umowy; 4) niewypełnieniu przez Instytucję zobowiązań publiczno-prawnych lub wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Instytucji środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona w kaŝdym roku obowiązywania umowy.

5 2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną zapewnione i przekazane w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieŝącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektu, 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 3. Tryb i terminy przekazywania dotacji określają odrębne przepisy. 4. Podstawą do określenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 2 jest plan finansowy Instytucji, stanowiący podstawę jej gospodarki finansowej, sporządzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.). 5. Ostateczna wysokość dotacji na dany rok ustalana będzie w uchwale budŝetowej Organizatora. 6. W przypadku realizacji przez Instytucję projektów z udziałem pomocowych środków europejskich bądź innych, w ramach których wymagany jest wkład własny, Organizator zobowiązuje się do wsparcia starań Instytucji o pozyskanie niezbędnych na ten cel środków, pod warunkiem ujęcia realizacji tych projektów w Rocznym Planie Działania Instytucji. 7. Niniejsza umowa nie skutkuje przyznaniem Instytucji roszczeń o wypłatę dotacji ani teŝ roszczeń o wypłatę odszkodowania dla Zarządcy lub Instytucji w razie nieprzyznania Instytucji dotacji we wnioskowanej przez niego wysokości na dany rok. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Zarządcy, Organizator moŝe wyrazić zgodę na zmianę wysokości lub termin wypłaty transzy dotacji Organizatorowi przysługuje prawo nadzoru nad realizacją Strategicznego Programu Działania Instytucji oraz Rocznych Planów Działania Instytucji. 2. Przedmiotem nadzoru jest w szczególności: 1) prawidłowość realizacji planu finansowego, w tym prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budŝetu miasta, 2) zgodność prowadzonej działalności z zadaniami statutowymi Instytucji oraz Strategicznym Programem Działania Instytucji oraz Rocznymi Planami Działania Instytucji, 3) stan zobowiązań i naleŝności finansowych, 4) organizacja wewnętrzna Instytucji, 5) postępowanie w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, 6) stan ulg i umorzeń, 7) sposób gospodarowania mieniem Instytucji, 8) przestrzeganie zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach publicznych 9) sposób prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

6 3. W ramach nadzoru analizie mogą być poddawane równieŝ inne informacje, w tym m.in. opinie biegłych rewidentów dotyczące badania bilansu, wyniki kontroli przeprowadzonych przez jednostki uprawnione oraz informacje własne Organizatora. 4. W celu realizacji uprawnienia Organizatora, o którym mowa w ust. 2 Zarządca zobowiązuje się do: 1) udzielania Organizatorowi, bez zbędnej zwłoki, nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania, oczekiwanych wyjaśnień i informacji, 2) umoŝliwienia Organizatorowi wglądu do dokumentów oraz pomieszczeń Instytucji, 3) sporządzania i przekazywania Organizatorowi w wymaganych przepisami terminach przez cały okres obowiązywania umowy, pisemnych sprawozdań oraz planów dotyczących działalności Instytucji, w tym realizacji Strategicznego Programu Działania Instytucji. 5. Pisemne sprawozdania z realizacji Strategicznego Programu Działania Instytucji w danym roku kalendarzowym oraz Rocznego Planu Działania Instytucji będą składane Organizatorowi w jego siedzibie, nie rzadziej niŝ 2 razy w ciągu roku: 1) do 15 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, 2) do 25 stycznia roku następującego za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, 3) podane w punktach 1 i 2 terminy mogą ulec zmianie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zarządcy przez Organizatora. OCENA PRACY ZARZĄDCY Organizator będzie dokonywał rocznej oceny pracy Zarządcy w oparciu o następujące kryteria: l.p. Kryteria liczba 1 Przedsiębiorczość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność rozwiązywania spraw konfliktowych 2 Sprawność w organizacji i nietypowych Umiejętność planowania i organizowania działalności instytucji w celu i zarządzaniu instytucją wdraŝania Strategicznego Programu Działania Instytucji oraz Rocznego Programu Działania Instytucji 3 Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów Kreatywność, otwartość na nowe 4 zjawiska, dąŝenie do poszerzania Podejmowanie inicjatyw zakresu działalności instytucji 5 wzbogacających Nawiązywanie i umacnianie Punktacja max 9 6

7 działalność instytucji współpracy z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi podmiotami w celu realizacji nowych projektów 6 Wykorzystywanie, tworzenie i stosowanie narzędzi, słuŝących pro- Dbałość o promocję i wizerunek instytucji mocji instytucji 7 Podejmowanie spójnych ze strategią komunikacji Miasta oraz strategii komunikacji marki Floating Garden działań wzmacniających pozytywny wizerunek instytucji 8 Terminowe i rzetelne wywiązywanie się z zaleceń i próśb organizatora 9 Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień Współpraca wyczerpująco, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i bez z organizatorem instytucji kultury zbędnej zwłoki 10 Aktywne zabieganie o środki zewnętrzne, wykorzystywanie wszelkich dostępnych programów i funduszy Starania krajowych i zagranicznych 11 w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych Stałe podnoszenie kwalifikacji własnych oraz pracowników odpowiadających za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych KaŜde z kryteriów wymienionych w ust. 1 oceniane jest w punktowej skali ocen: 1) 0 punktów przyznaje się, jeŝeli Zarządca w ogóle nie spełniał danego kryterium bądź spełniał je w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom; 2) 1 punkt przyznaje się, jeŝeli Zarządca zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; 3) 2 punkty przyznaje się, jeŝeli Zarządca prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; 4) 3 punkty przyznaje się, jeŝeli Zarządca zawsze spełniał dane kryterium w sposób niejednokrotnie przewyŝszający oczekiwania. 3. Liczba uzyskanych punktów odpowiada następującej skali ocen: l.p. Suma uzyskanych punktów Ocena Zarządcy negatywna pozytywna wyróŝniająca OGRANICZENIA ZARZĄDCY W PROWADZENIU SPRAW I REPREZENTOWANIU INSTYTUCJI

8 Zarządca uzyska zgodę, zasięgnie opinii lub zawiadomi Organizatora lub inny właściwy organ albo osobę, o ile w odniesieniu do określonych spraw lub czynności wymagają tego przepisy prawa. 2. JeŜeli przepisy prawa uzaleŝniają skuteczność określonych czynności od braku sprzeciwu właściwego organu, Zarządca nie dokona tych czynności w razie zgłoszenia takiego sprzeciwu. ZASTĘPOWANIE ZARZĄDCY Zarządca będący osobą fizyczną moŝe powierzyć osobie trzeciej wykonywanie swoich obowiązków w zakresie bieŝącego zarządzania Instytucją i wdraŝania Strategicznego Programu Działania Instytucji jedynie w odniesieniu do czynności niecierpiących zwłoki i w sytuacji, gdy sam nie moŝe ich wykonywać, na okres nie dłuŝszy niŝ łącznie 21 dni w ciągu roku kalendarzowego. W takim przypadku udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Instytucji nie wymaga zgody Organizatora. Zarządca powinien jednak niezwłocznie powiadomić Organizatora o osobie zastępcy, jego kwalifikacjach i adresie. 2. Zarządca będący osobą prawną moŝe powierzyć osobie trzeciej wykonywanie swoich obowiązków w zakresie bieŝącego zarządzania Instytucją i wdraŝania Strategicznego Programu Działania Instytucji jedynie w odniesieniu do czynności niecierpiących zwłoki i w sytuacji, gdy Reprezentant Zarządcy nie moŝe ich wykonywać, na okres nie dłuŝszy niŝ łącznie 21 dni w ciągu roku kalendarzowego. W takim przypadku udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Instytucji nie wymaga zgody Organizatora. Zarządca powinien jednak niezwłocznie powiadomić Organizatora o osobie zastępcy, jego kwalifikacjach i adresie 3. Za działania osób, które wykonują czynności zarządu, Zarządca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. WYNAGRODZENIE Organizator zapłaci Zarządcy za realizację w całości przedmiotu niniejszej Umowy zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie netto [ ] PLN plus naleŝny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto [ ] PLN (słownie: [ ] złotych). 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Zarządcy związane z realizacją w całości przedmiotu niniejszej Umowy, w tym zakładany zysk, naleŝne podatki, składki na ubezpieczenia, a takŝe koszty podróŝy słuŝbowych Zarządcy lub Reprezentanta Zarządcy (delegacje krajowe i zagraniczne), koszty udziału w szkoleniach Zarządcy lub Reprezentanta Zarządcy, warsztatach, sesjach, zjazdach i innych rodzajach

9 działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zarządczych, koszty związane z ewentualnym wykorzystywaniem prywatnego telefonu komórkowego do celów słuŝbowych, koszty związane z ewentualnym wykorzystywaniem prywatnego samochodu do celów słuŝbowych, koszty wynagrodzenia osoby wykonującej w imieniu zarządzającego czynności zarządcze nad Instytucją na podstawie umowy o zarządzaniu i inne niewymienione koszty. 3. Z wynagrodzenia naleŝnego Zarządcy nie zostaną potrącone składki na obowiązkowe ubezpieczenia, jak równieŝ zaliczka na podatek dochodowy. 4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 odbywać się będzie w formie zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego w kwocie netto [ ] PLN plus naleŝny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto [ ] PLN (słownie: [ ] złotych), na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zarządcę do 7 (siódmego) dnia kaŝdego miesiąca następującego po miesiącu, za jaki wynagrodzenie jest naleŝne. W sytuacji, gdyby Zarządca nie świadczył swych usług objętych niniejszą Umową przez pełny miesiąc, wówczas jego miesięczne wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie obniŝone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w miesiącu, za jaki przysługuje. 5. W okresie trwania niniejszej Umowy wynagrodzenie naleŝne Zarządcy jest niezmienne, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe na mocy porozumienia Stron moŝe ulec obniŝeniu w kaŝdej chwili, zaś podwyŝszone moŝe zostać w drodze porozumienia Stron, na wniosek Zarządcy, w razie ustawowej zmiany podatku VAT naleŝnego od wynagrodzenia, nie wcześniej niŝ z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego wprowadzającego zmianę. W tym ostatnim przypadku dostosowaniu do nowej stawki podatku VAT będzie podlegało jedynie wynagrodzenie brutto, przy niezmienności wynagrodzenia netto. 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Organizatora. 7. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia naleŝnego Zarządcy, moŝe on naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 8. Strony nie przewidują podziału zysku wypracowanego przez Instytucję. Zysk wypracowany przez Instytucję zostanie przeznaczony na jej działalność statutową. 9. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Zarządcy z tytułu wynagrodzenia naleŝnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Organizatora wyraŝonej na piśmie pod rygorem niewaŝności. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W trakcie trwania niniejszej Umowy, a takŝe po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat Zarządca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Organizatora informacji programowych, finansowych, personalnych, handlowych, pracowniczych, dotyczących

10 Instytucji lub podmiotów z nimi współpracujących, w tym powierzonych Instytucji lub Organizatorowi przez klientów, które Zarządca uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy, chyba Ŝe stan tajemnicy wobec tych informacji ustał lub ich ujawnienia zaŝąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie, jednakŝe tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek ten dotyczy takŝe Reprezentanta Zarządcy. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. 3. Zarządca odpowiada równieŝ za zachowanie powyŝszych informacji w tajemnicy przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzył. 4. W razie naruszenia zobowiązań, o których mowa ust. 1 i 3, Zarządca zapłaci Organizatorowi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania odpowiedniej noty obciąŝeniowej karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 13 ust. 1. JeŜeli szkoda poniesiona przez Instytucję lub Organizatora przewyŝszy wysokość zastrzeŝonej kary, Organizator moŝe dochodzić od Zarządcy pozostałej części odszkodowania. 5. Zarządca, wykonując czynności wynikające z niniejszej Umowy, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz procedur określonych w tym zakresie przez administratora danych osobowych u Organizatora lub w Instytucji i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami. 6. Zarządca zobowiązuje się do wykorzystywania przetwarzanych przez niego w ramach realizacji niniejszej Umowy danych osobowych wyłącznie w celach określonych w Umowie i w tym zakresie umoŝliwi Organizatorowi w kaŝdym czasie i bez ograniczenia kontrolę procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 7. Organizator zastrzega sobie moŝliwość rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niedochowania przez Zarządcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 8. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zarządca zapłaci Organizatorowi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania odpowiedniej noty obciąŝeniowej karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 13 ust. 1. JeŜeli szkoda poniesiona przez Instytucję lub Organizatora przewyŝszy wysokość zastrzeŝonej kary, Organizator moŝe dochodzić od Zarządcy pozostałej części odszkodowania. ZAKAZ KONKURENCJI Zarządca zobowiązuje się do niewykonywania w czasie trwania umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jakichkolwiek dodatkowych prac, które stanowiłyby działalność konkurencyjną w stosunku do statutowej działalności prowadzonej przez Instytucję. Obowiązek ten dotyczy równieŝ Reprezentanta Zarządcy. 2. W przypadku prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem niniejszej

11 umowy, Zarządca zobowiązuje się zaprzestać prowadzenia tych zajęć najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zakaz konkurencji unormowany postanowieniami niniejszego paragrafu nie dotyczy działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej, sportowej, charytatywnej, społecznej, publicystycznej, politycznej, wydawniczej prowadzonej przez Zarządcę lub Reprezentanta Zarządcy jeŝeli ich charakter lub rozmiary nie utrudniają naleŝytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 4. Zarządca ma obowiązek niezwłocznego pisemnego informowania, bez uprzedniego wezwania, w czasie trwania zakazu konkurencji o wszelkich okolicznościach podanych wyŝej niezbędnych do ustalenia, czy prowadzi działalność konkurencyjną. 5. W razie naruszenia obowiązków, o których mowa wyŝej, Zarządca zapłaci Organizatorowi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania odpowiedniej noty obciąŝeniowej karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 13 ust. 1. JeŜeli szkoda poniesiona przez Instytucję lub Organizatora przewyŝszy wysokość zastrzeŝonej kary, Organizator moŝe dochodzić od Zarządcy pozostałej części odszkodowania. ZAWIESZENIE ZARZĄDCY 16. Organizator ma prawo natychmiastowego zawieszenia Zarządcy w wykonywaniu przez niego niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia po jego stronie okoliczności upowaŝniających Organizatora do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. Okres zawieszenia Zarządcy trwa do momentu wyjaśnienia tych okoliczności, jednak nie dłuŝej niŝ na okres 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających zawieszenie. Za okres, w którym prawa Zarządcy były zwieszone, wynagrodzenie mu nie przysługuje, chyba Ŝe zawieszenie to było oczywiście bezzasadne. ROZWIĄZANIE UMOWY 17. Niniejsza Umowa moŝe być rozwiązana w kaŝdym czasie na mocy zgodnego porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Organizator moŝe odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Zarządca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części Umowy, tj. wykonania Umowy do dnia złoŝenia przez Organizatora oświadczenia

12 o odstąpieniu. Ponadto Zarządcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze od Organizatora. 2. Organizator moŝe wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli: 1) Zarządca nie wykonuje postanowień niniejszej Umowy lub wykonuje je w sposób nienaleŝyty, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia lub wezwania Organizatora w tym względzie; 2) Zarządca odstąpił od realizacji niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku gdy nie realizuje Strategicznego Programu Działania Instytucji lub Rocznego Planu Działania Instytucji mimo uprzedniego pisemnego upomnienia lub wezwania Organizatora w tym względzie, 3) Zarządca bez względu na przyczynę nie moŝe wykonywać obowiązków określonych niniejszą Umową, przez okres dłuŝszy niŝ 21 dni w ciągu roku kalendarzowego, 4) Zarządca powierzył wykonywanie zarządu wbrew postanowieniom niniejszej Umowy osobie trzeciej bez zgody Organizatora lub osobie, które nie spełnia minimalnych wymagań określonych dla Reprezentanta Zarządcy określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za wyjątkiem przypadków opisanych w 12 ust. 1 i 2, 5) Zarządca przekazał, ujawnił lub wykorzystał tajemnicę Instytucji lub Organizatora bez zgody Organizatora; 6) Zarządca naruszył zakaz konkurencji unormowany w niniejszej Umowie; 7) Zarządca dopuścił się innego raŝącego naruszenia prawa w związku z zarządzaniem Instytucją, 8) Zarządca uzyska ocenę negatywną w wyniku rocznej oceny pracy Zarządcy dokonanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami 10 niniejszej Umowy. 3. Zarządca moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli Zarządca przez 2 kolejne miesiące nie otrzymał naleŝnego mu wynagrodzenia miesięcznego, chyba Ŝe sam ponosi za to odpowiedzialność. 19. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywiera skutki, o ile zostało złoŝone na piśmie. KARY UMOWNE W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazujących na nienaleŝyte wykonanie bądź niewykonywanie umowy, Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 13. ust. 1 niniejszej Umowy za kaŝdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. W razie wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie 18 ust. 2 pkt 1-2 oraz pkt 4-8, Zarządca zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 13 ust. 1

13 3. JeŜeli poniesiona przez Organizatora szkoda byłaby wyŝsza od zastrzeŝonej kary, Organizator moŝe dochodzić pozostałej części odszkodowania. 21. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym Instytucja w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia wypowiedzenia sporządza bilans na dzień rozwiązania Umowy, przy czym Zarządcy przysługuje prawo udziału w przeprowadzeniu inwentaryzacji i sporządzeniu tego bilansu. 22. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w razie: 1) śmierci Zarządcy będącym osobą fizyczną, 2) utraty przez Zarządcę będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych lub jej ograniczenia. UBEZPIECZENIE Zarządca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać w mocy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej ściśle zakres prowadzonej działalności Zarządcy, zgodny z przedmiotem niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia nie moŝe być niŝsza od kwoty wynagrodzenia Zarządcy, o którym mowa w 13 ust Zarządca przedstawi Organizatorowi kopię polisy ubezpieczenia, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 4. Zarządca będzie przedstawiał Organizatorowi kopię polis ubezpieczenia w kolejnych latach, co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia z poprzedniej polisy. KLAUZULA SIŁY WYśSZEJ 24. śadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeŝeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienaleŝycie wskutek okoliczności niezaleŝnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołoŝenia najwyŝszej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski Ŝywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Zarządca mógł łatwo uniknąć.

14 KLAUZULA SALWATORYJNA 25. JeŜeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się niewaŝne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to waŝności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast niewaŝnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeŝeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w sposób moŝliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, Ŝe jeŝeli całość Umowy bez niewaŝnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. SĄD WŁAŚCIWY 26. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. INTEGRALNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ UMOWY Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Strony dopuszczają moŝliwość dokonania zmiany umowy: 1) w zakresie osoby Reprezentanta Zarządcy, 2) w zakresie Strategicznego Programu Działania Instytucji jeŝeli z przyczyn niezaleŝnych od Zarządcy nie będzie moŝliwa jego realizacja w całości lub części. 3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Zarządcy. 4. Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego. 5. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 6. Zmiana postanowień zawartej Umowy moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyraŝoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaŝności. 7. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, Ŝe Umowa jest niewaŝna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą dotyczyć w szczególności: 1) zmiany czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia: zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej i innych uprawnionych podmiotów, w szczególności dotyczące zmiany terminu zachowania trwałości produktu w związku z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowania ze środków Unii

15 Europejskiej; 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia i jego zakresu oraz zmiana wynagrodzenia a) zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w opisie i warunkach przedmiotu zamówienia tych elementów, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji całości zamówienia; b) zmiany wynagrodzenia wynikającej z moŝliwości ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości; c) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub innych zmian, w tym wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS; 3) zmiany osób i podmiotów a) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku zdarzeń losowych niezaleŝnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy; b) zmiany osoby pełniącej funkcję osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia w przypadku sytuacji niezaleŝnej od Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego, jeŝeli ta osoba nie wywiązuje sie z nałoŝonych obowiązków; 4) inne zmiany a) zmiany wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŝytej staranności; b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; c) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; d) inne zmiany, których konieczność wprowadzenia nastąpi na skutek zmian w przepisach powszechnie obowiązujących e) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, Ŝe wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wszystkie powyŝsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŝe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŝenia takiej zgody i nie rodzą Ŝadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

16 REśIM PRAWNY Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności: kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normujących umowę zlecenia, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. DORĘCZENIA Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania lub jakiekolwiek inne pisma i korespondencja związane z niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adresy wskazane w komparycji Umowy jedynie listami poleconymi lub pocztą kurierską oraz faksem lub pocztą elektroniczną na numery lub adresy wskazane przez Strony w trakcie trwania niniejszej Umowy, z zastrzeŝeniem, Ŝe zawiadomienia i inna korespondencja przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską mają znaczenie decydujące. 2. Zmiana przez Stronę adresu określonego w komparycji Umowy wiąŝe drugą Stronę, poczynając od dnia następnego po doręczeniu jej zawiadomienia w tej sprawie. LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 31. Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) dla Organizatora i 1 (jeden) dla Zarządcy Organizator Zarządca

Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin Załącznik do zarządzenia Nr 24/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2009 r. Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA Umowa zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH......

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH...... PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto zwaną dalej Zamawiającym,a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy U M O W A N R. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, NIP 542-20-84-619,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy:55/ba/pn/2010 W dniu... 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA NR...

Załącznik nr 2 UMOWA NR... Załącznik nr 2 UMOWA NR... Zawarta w dniu:. r. pomiędzy: Miasto Czeladźul. Katowicka 45 41-250 Czeladź NIP 6252448720 Przedszkole Publiczne nr 7 im.bajkowej Przygody z siedzibą w Czeladzi 41-250, ul. Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór Umowy) Umowa zawarta w dniu... 2013 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR. W dniu... w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 (NIP: 612-000-38-08), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Dariusza Jośko

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 wzór umowy Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Znak sprawy: ZOZ/ZP O-II/15/11

Załącznik nr 6 wzór umowy Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Znak sprawy: ZOZ/ZP O-II/15/11 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 REGON 000311467 NIP 655 16 62 705

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O Wzór umowy U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2013r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012

UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy Miastem Łódź, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725 00 28 902; REGON 472057632; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676 208 34 99; REGON: 351555335; adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu pomiędzy:

zawarta w w dniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy Umowa nr FN.3320-2/10 zawarta w w dniu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim reprezentowanym przez..................,..................., zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

znak: SO.271.35.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA NR

znak: SO.271.35.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA NR Wzór UMOWA NR W dniu... 2011 r., pomiędzy:.. z siedzibą w...; zwanym (-ą) w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym (-ą) przez: w imieniu, którego działa (-ją): a..... zwanym (-ą) w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4 Zał. nr 4 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1...

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1... Załącznik nr 7 UMOWA - wzór Zawarta w dniu.. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok)

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok) Załącznik nr 5 do SIWZ BZP.243.6.2011.KP Nr umowy:. (Pieczęć jednostki organizacyjnej) Projekt nr: UDA POKL.04.01.01-00-054/10-00 Zadanie 4: Nowy kierunek - Journalism and Social Communication Kategoria:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Część..

UMOWA ZLECENIE. Część.. Zp. 271.11.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA ZLECENIE Część.. Zawarta w dniu.2012r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wymienionych w

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wymienionych w ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 REGON 000311467 NIP 655 16 62 705

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ _01_ATZ_2013_EL_14717_1_2014

UMOWA Nr ATZ _01_ATZ_2013_EL_14717_1_2014 UMOWA Nr ATZ _01_ATZ_2013_EL_14717_1_2014 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. świrki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, REGON 000288917, NIP 525-00-05-828, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ... Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: CIOR 4/34/10 Wzór Załącznik nr 3 do siwz. UMOWA nr...

Znak sprawy: CIOR 4/34/10 Wzór Załącznik nr 3 do siwz. UMOWA nr... UMOWA nr... na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2010r. pomiędzy: Pocztą Polską

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata

Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata 2007-2013 Zadanie nr 1 Diagnoza struktury organizacyjnej sądownictwa Projekt Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

2)..., prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą... NIP.. REGON wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem.

2)..., prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą... NIP.. REGON wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem. Druk Nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do oferty PROJEKT UMOWY W dniu...2010 r. pomiędzy: 1) Gminnym Zespołem Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie przy ul. Rynek 17 reprezentowanym przez : 1. mgr inŝ. Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik nr 3 wzór umowy dostawa pieczywa do Magazynu śywnościowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. kod wg CPV

UMOWA. Załącznik nr 3 wzór umowy dostawa pieczywa do Magazynu śywnościowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. kod wg CPV Załącznik nr 3 wzór umowy dostawa pieczywa do Magazynu śywnościowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. kod wg CPV 15811000-6 UMOWA zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a...

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niŝ kwota unijna dla dostaw/usług tj 206000 euro nr sprawy: AP341-93/08 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro)

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro) Załącznik nr 8 do SIWZ Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej 30 000 Euro) W dniu...w...pomiędzy: Województwem Małopolskim ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków, NIP: 676-217-83-37 - Małopolskim

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2 UMOWA NR WOK/.../12 na organizację zakwaterowania w podróŝach słuŝbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Załącznik nr 6.2 UMOWA NR WOK/.../12 na organizację zakwaterowania w podróŝach słuŝbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia. Załącznik nr 6.2 UMOWA NR WOK/.../12 na organizację zakwaterowania w podróŝach słuŝbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia. zawarta w dniu...2012 roku we Wrocławiu pomiędzy: GMINĄ

Bardziej szczegółowo