UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.. na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej Zamawiającym a.... reprezentowanym przez zgodnie z odpisem z KRS z dnia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. zwanym dalej Wykonawcą, 1 Strony oświadczają, iŝ niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) Wykonawca oświadcza, iŝ spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo 2. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: oraz REGON: Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:, REGON:.., KRS 3 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa prasy codziennej i wydawnictw periodycznych do Ministerstwa Gospodarki w roku 2010 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŝy i systematycznego dostarczania Zamawiającemu prasy codziennej oraz wydawnictw periodycznych, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do umowy, zwanych dalej Tytułami. 1

2 3. Tytuły dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia 2 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 4. Wykonawca dostarczać będzie zamówione Tytuły w dacie wydania i zgodnie z kolejnym numerem ich wydania, do godziny od poniedziałku do piątku, w opakowaniu foliowym, z podziałem na komórki organizacyjne, zgodnie z załącznikami nr 4 do umowy. 4 Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od 2 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyłącznie Tytuły nowe, wolne od wad. 2. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania zamówionych Tytułów oraz codziennego sprawdzania zgodności dostarczonych egzemplarzy z ich wykazem zawartym w załączniku nr 4 do umowy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iŝ dostarczone Tytuły mają wady lub brak jest egzemplarzy danego Tytułu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych i dostarczenia brakujących egzemplarzy gazet i tygodników w dniu ich wydania, a periodyków w ciągu 5 dnia od daty ich wydania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust Pracownicy Zamawiającego mają prawo do pisemnego lub telefonicznego składania reklamacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z wykazem zawartym w załączniku nr 3 do umowy. 5. Za szkody powstałe podczas dostawy Tytułów do siedziby Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Strony zgodnie ustalają, iŝ wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z naleŝnego Wykonawcy, zgodnie z 7 umowy, wynagrodzenia, na co niniejszym Wykonawca wyraŝa nieodwołalną zgodę Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia w zakresie rzeczowym i ilościowym przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy. 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględni zmianę poczynając od najbliŝszego numeru Tytułu Za wykonanie zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie określone w ofercie z dnia w wysokości:.. (słownie złotych:.) plus naleŝny podatek VAT.., co łącznie czyni kwotę. zł brutto (słownie złotych:.). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z naleŝytym wykonaniem zamówienia, w tym koszt np.; transportu, dojazdu, odbioru itp Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1, płatne będzie z góry, kwartalnie za zamówione Tytuły, przelewem na rachunek Wykonawcy nr podany na fakturze, 2

3 w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Strony po upływie kwartału, na podstawie dowodów dostawy, dokonują korekty ilości zamówionych Tytułów w stosunku do faktycznie dostarczonych egzemplarzy, co jest podstawą do wystawiania faktur korygujących. 3. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie dostarczone Tytuły, z zastrzeŝeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w 7 ust Wykonawca zobowiązuje się do nie podwyŝszania cen prenumeraty przez okres obowiązywania umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zaprzestaniu ukazywania się któregokolwiek z Tytułów lub ukazania się Tytułów łącznych i zwrócenia ewentualnie powstałej nadpłaty poprzez wystawienie faktury korygującej. 6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić zbiorczą fakturę dla wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. 7. Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 8. Koszt obsługi bankowej powstały poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy kar umownych: 1) za opóźnienie w dostawie Tytułów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia, do wysokości 10% wartości niedostarczonych Tytułów, według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 5 do umowy; 2) za niedotrzymanie terminów: wymiany Tytułów na nowe i wolne od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 0.05% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 za kaŝdy dzień opóźnienia, do wysokości 10% wartości niewymienionych Tytułów, według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 3; 3) za odstąpienie Wykonawcy od umowy - kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust Strony zgodnie ustalają, iŝ naliczona przez Zamawiającego kara umowna moŝe zostać przez niego potrącona z naleŝnego Wykonawcy, zgodnie z 4 umowy, wynagrodzenia, na co niniejszym Wykonawca wyraŝa nieodwołalną zgodę. 3. W przypadku niewykonania umowy w terminie, o którym mowa w 3 ust.4, Zamawiający moŝe wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia w oznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niŝ 7 dni roboczych od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i Ŝądać kwoty, o której mowa w ust.1 pkt Zamawiający moŝe odstąpić od umowy na warunkach zawartych w art. 145 ustawy Prawo 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku środków na realizację zamówienia w roku budŝetowym Strony zobowiązują się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, które posiadły w związku z wykonywaniem umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezaleŝnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 3

4 2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy, z zastrzeŝeniem przepisów ustawy Prawo 3. Informacje poufne mogą być ujawnione na Ŝądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku zawinionego niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyŝszej. Dla celów umowy siłą wyŝszą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemoŝliwe do zapobieŝenia i przewidzenia. 3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie wynikłe z winy wydawcy poszczególnych Tytułów. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest udokumentować fakt opóźnienia z winy wydawcy. 4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŝszających kary umowne Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane, bez zbędnej zwłoki, w sposób polubowny. 2. W przypadku braku moŝliwości polubownego załatwienia sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Do postanowień umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 2. Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 3. Zamawiający nie zgadza się na zmiany postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 4. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania osobiście lub za pośrednictwem poczty na następujące adresy: 1) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu jest adres: Ministerstwo Gospodarki lub Minister Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa, 2) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla doręczeń Wykonawcy jest adres:. 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o kaŝdej zmianie adresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane pod dotychczasowy adres uwaŝa się za skutecznie doręczone. 6. Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, faxu lub telefonu na adres wskazany w ust W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo 4

5 8. KaŜda zmiana umowy lub jej załaczników wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez Strony. 14 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na pięciu kolejno numerowanych i parafowanych przez strony kartach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 15 Załączniki nr 3, 4, 5 stanowią integralną część umowy. Załączniki: 1. Pełnomocnictwo reprezentanta Zamawiającego, 2. Pełnomocnictwo reprezentanta Wykonawcy / odpis z KRS, 3. Oferta Wykonawcy, 4. Kompletacja pakietów dostarczanej prasy, 5. Wyszczególnienie tytułów. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH w 2015 r.

PROJEKT UMOWY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH w 2015 r. 1 PROJEKT UMOWY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH w 2015 r. zawarta dnia.. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), al. Niepodległości 10 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo