WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy , NIP , reprezentowanym przez, zwanym dalej Zamawiającym, a.., zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Wstęp Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań szkoleniowych i rozwojowych pozwalających na zdobycie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników Zamawiającego, zwane dalej zamówieniem. 2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków publicznych uzyskanych na realizację zadania pn. Rozwój kompetencji pracowników Ministerstwa Środowiska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiot umowy 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się 4 grupy działań szkoleniowych i rozwojowych: 1) Zamknięte szkolenia w siedzibie Ministerstwa Środowiska; 2) Szkolenia z zarządzania projektami; 3) Szkolenia zamknięte na zewnątrz - kierowanie zespołem; 4) Szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne Na realizację zamówienia w zakresie Zamkniętych szkoleń w siedzibie Ministerstwa Środowiska, o których mowa w 2 pkt 1, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 24 sesji szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego, w 6 obszarach merytorycznych. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, tj. 160 uczestników w 2014 r. oraz 320 uczestników w 2015 r., zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 20, nastąpi zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej lub kilku innych sesji szkoleniowych, do maksymalnie 26 uczestników tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 20 uczestników. 3. Sesje szkoleniowe realizowane będą w formie 4-godzinnych zajęć przez dwa lub cztery dni 1

2 w zależności od bloku szkoleniowego, w salach Zamawiającego, które Zamawiający nieodpłatnie udostępnia. Zamawiający zapewnia także zimne i gorące napoje. 4. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, jeżeli mimo zwiększenia liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 26 uczestników nie uda się osiągnąć zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników określonych w ust. 2, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe sesje szkoleniowe, przy czym łączna liczba uczestników nie przekroczy 480, w tym 160 w 2014 r. oraz 320 w 2015 r Na realizację zamówienia w zakresie Szkoleń z zarządzania projektami, o których mowa w 2 pkt 2, zgodnie z SOPZ, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 8 sesji szkoleniowych kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, w zakresie następujących certyfikowanych metodyk: 1) metodyki PRINCE2 Foundation; 2) metodyki PCM lub MSP Foundation lub M_o_R Foundation lub zarządzanie Projektami Unijnymi w oparciu o metodykę PCM. W ramach przygotowania sesji szkoleniowych Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz wyżywienie. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, tj. 60 uczestników w 2014 r. oraz 60 uczestników w 2015 r., zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 15, nastąpi zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej lub kilku innych sesji szkoleniowych, do maksymalnie 17 uczestników tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 15 uczestników. 3. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, jeżeli mimo zwiększenia liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 17 uczestników nie uda się osiągnąć zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, określonych w ust. 2, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe sesje szkoleniowe, przy czym łączna liczba uczestników nie przekroczy 120, w tym 60 uczestników w 2014 r. oraz 60 uczestników w 2015 r. 4. Szkolenia odbędą się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę usytuowanym w odległości do 10 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna Na realizację zamówienia w zakresie Szkoleń zamkniętych na zewnątrz kierowanie zespołem, o których mowa w 2 pkt 3, zgodnie z SOPZ, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 6 sesji szkoleniowych adresowanych do osób kierujących zespołem obejmujących zagadnienia związane z motywowaniem pracowników, organizowaniem pracy oraz delegowaniem zadań i uprawnień, a także skuteczną komunikacją z pracownikami. W ramach przygotowania sesji szkoleniowych Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz wyżywienie. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, tj. 45 uczestników w 2014 r. oraz 45 uczestników w 2015 r., zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 15, nastąpi zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej lub kilku innych sesji szkoleniowych, do maksymalnie 18 uczestników tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 15 uczestników. 2

3 3. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, jeżeli mimo zwiększenia liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 18 uczestników nie uda się osiągnąć zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, określonych w ust. 2, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe sesje szkoleniowe, przy czym łączna liczba uczestników nie przekroczy 90, w tym 45 uczestników w 2014 r. oraz 45 uczestników w 2015 r. 4. Szkolenia odbędą się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę usytuowanym w odległości do 10 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna Na realizację zamówienia w zakresie Szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych, o których mowa w 2 pkt 4, zgodnie z SOPZ, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 10 dwudniowych szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych umożliwiających poznanie miejsc/obiektów istotnych z punktu widzenia zadań Zamawiającego. W ramach przygotowania szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych Wykonawca zapewni transport, noclegi, sale szkoleniowe i wyżywienie oraz obsługę przewodnika i przeprowadzenie prelekcji. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników, tj. 90 uczestników w 2014 r. oraz 210 uczestników w 2015 r. zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednego szkolenia wyjazdowego - wizyty studyjnej będzie mniejsza niż 30 uczestników nastąpi zwiększenie liczby uczestników innego szkolenia wyjazdowego lub kilku innych szkoleń wyjazdowych - wizyt studyjnych do maksymalnie 40 uczestników tak, aby średnio na wizytę przypadało 30 uczestników Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z SOPZ oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby osiągnąć zakładany wskaźnik 990 uczestników szkoleń, w tym 355 uczestników w 2014 r. oraz 635 uczestników w 2015 r. 3. Poszczególne sesje szkoleniowe, o których mowa w 3, 4 i 5, oraz szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne, o których mowa w 6, Wykonawca będzie realizował na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu, o którym mowa 9 ust. 1 z zastrzeżeniem 9 ust. 9 i Szkolenia będą mogły odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym sesje szkoleniowe, o których mowa w 3, 4 i 5, będą mogły odbywać się w przedziale czasowym od godz do godz Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkoleń, o których mowa w 3, 4 i 5, możliwości skonsultowania z trenerem omawianych podczas szkolenia zagadnień w okresie 20 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego szkolenia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (tj. odpowiedzi drogą elektroniczną na pytania uczestników dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia). 6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 7, przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty ze wszystkich szkoleń zakończonych w miesiącu poprzednim: 1) podpisane przez uczestników listy obecności; 2) materiały szkoleniowe; 3) informacje o wynikach testów sprawdzających wiedzę uczestników; 3

4 4) wypełnione kwestionariusze Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia, zwanego dalej AIOS, oraz wyniki ich analizy obrazujące stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonych szkoleń; 5) listę osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; 6) kopie zaświadczeń wydanych uczestnikom. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, za szkolenia zrealizowane w grudniu 2014 r., Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 18 grudnia 2014 r. Terminy i zasady realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia od dnia podpisania niniejszej umowy. 2. Ostateczny termin realizacji wszystkich szkoleń przypada na 10 listopada 2015 r., z uwzględnieniem wyłączenia okresu od 15 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. oraz miesięcy lipiec i sierpień w 2015 r. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2015 r W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, do zatwierdzenia harmonogram realizacji zamówienia obejmujący zakres tematyczny bloków szkoleniowych, propozycje terminów poszczególnych sesji szkoleniowych oraz szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych, nazwiska trenerów mających przeprowadzić poszczególne sesje szkoleniowe, z zastrzeżeniem 10 ust. 3, oraz nazwy ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych, w których będą odbywały się sesje szkoleniowe oraz szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne. 2. Zamawiający dokona weryfikacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania i zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca wprowadzi do harmonogramu poprawki w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy następujące projekty: 1) wzoru zaproszenia na szkolenia; 2) wzoru listy obecności; 3) wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 4) wzoru listy osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 4. Zamawiający dokona weryfikacji materiałów wymienionych w ust. 3 w ciągu 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do materiałów wskazanych w ust. 3 w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed terminem każdej sesji szkoleniowej, o której mowa w 3 i 5, następujące materiały: 1) szczegółowy program sesji szkoleniowej zawierający m.in. określenie metod szkoleniowych (dydaktycznych); 2) projekt materiałów szkoleniowych; 4

5 3) projekt testów sprawdzających wiedzę - tzw. pre- i posttestów. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed terminem każdego szkolenia wyjazdowego-wizyty studyjnej, o którym mowa w 6, szczegółowy program szkolenia. 7. Zamawiający dokona weryfikacji materiałów wymienionych w ust. 5 i 6 w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do ww. materiałów w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie przesyłał uwagi oraz dokonywał akceptacji wymienionych w ust. 1-7 dokumentów drogą elektroniczną. 9. W przypadku uzasadnionej konieczności dokonania zmiany lokalizacji bądź terminu sesji szkoleniowej lub szkolenia wyjazdowego-wizyty studyjnej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie po zaistnieniu konieczności zmiany, nie później jednak niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem sesji szkoleniowej lub szkolenia wyjazdowego-wizyty studyjnej, oraz zaproponuje nową lokalizację bądź termin. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami ww. propozycje, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania poprawionych propozycji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych propozycji przez Wykonawcę. Jeżeli po dwukrotnym zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże propozycje niepoprawione lub zawierające nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłosi uwagi, Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 18 ust. 1 pkt Nieprzeprowadzenie sesji szkoleniowej, o której mowa w 3, wskutek nieobecności trenera wynikłej ze szczególnego zdarzenia losowego, w szczególności nagłej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, nie stanowi nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nowy termin sesji szkoleniowej, zgodnie z procedurą określoną w ust Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zespół realizujący zamówienie Wykonawca zapewni zespół realizujący zamówienie, składający się, zgodnie z SOPZ, ze specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dający rękojmię prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca przedstawi propozycję zespołu, o którym mowa w ust. 1, w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej propozycji w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca przedstawi nową propozycję w terminie 2 dni roboczych. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji nowej propozycji w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 3. Do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu osobę lub osoby uprawnione do prowadzenia szkoleń z danej metodyki, w terminie 7 dni roboczych od dokonania ostatecznego wyboru metodyki lub metodyk. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru metodyki lub metodyk nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 4. Zmiany w zakresie osób składających się na zespół realizujący zamówienie, o których mowa w ust. 5

6 1 i 3, są dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w SOPZ. 5. Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję dotyczącą każdej zmiany personalnej w zespole realizującym zamówienie w terminie: 1) w zakresie osób pełniących funkcję trenera nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem prowadzenia sesji szkoleniowej przez tego trenera; 2) w zakresie osób pełniących funkcję trenera, w przypadku gdy zmiana personalna jest podyktowana okolicznościami nagłymi, niemożliwymi do przewidzenia przy dołożeniu należytej staranności przez Wykonawcę przed rozpoczęciem sesji szkoleniowej, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu odniesienie się do propozycji osoby zastępującej; 3) w zakresie osób pełniących funkcję kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia konieczności zmiany. 6. Zamawiający zatwierdzi propozycję zmiany personalnej lub zgłosi do niej uwagi w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 3, albo niezwłocznie w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania nowej propozycji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji nowej propozycji w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 7. Zamawiający zastrzega, że umiejętności trenerów będą mogły być dodatkowo sprawdzone w trakcie próbnych sesji szkoleniowych. Zamawiający po przeprowadzeniu próbnej sesji szkoleniowej może żądać zmiany trenera, w trybie określonym w ust Zamawiający zastrzega, że może żądać od Wykonawcy dokonania zmian personalnych w zakresie osób, o których mowa w ust. 1 i 3, w każdym czasie i okolicznościach, w szczególności, jeżeli osoby te wykonują zamówienie w sposób nienależyty. W przypadku żądania zmiany personalnej wynikającej z nienależytego wykonywania zamówienia, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w 18 ust. 1 pkt 3. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zmiany personalnej, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję nowej osoby. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej propozycji w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca przedstawi nową propozycję w terminie 2 dni roboczych. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji nowej propozycji w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 9. Zamawiający będzie przesyłał uwagi, w zakresie propozycji personalnych przedstawionych przez Wykonawcę, drogą elektroniczną. 10. Zmiany personalne w zakresie osób, o których mowa w ust. 1 i 3, nie stanowią zmian postanowień niniejszej umowy. Klauzule społeczne Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dotyczącego klauzuli społecznej, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 6

7 721, z późn. zm.) i powierzył tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia, zgodnie z SOPZ. 2. Wykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 3. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z osobą niepełnosprawną oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby, zatrudnionej na okres realizacji zamówienia. Sprawozdania Wykonawca przygotuje po każdym kwartale kalendarzowym sprawozdanie okresowe z realizacji poszczególnych szkoleń i przekaże w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym ostatnie sprawozdanie okresowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji łącznie ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w ust Sprawozdanie okresowe z realizacji poszczególnych szkoleń w 2014 r. zostanie przygotowane i przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 20 grudnia 2014 r. 3. Wykonawca przygotuje sprawozdanie końcowe z realizacji całego zamówienia i przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji ostatniego szkolenia. 4. Wzór sprawozdań zostanie przekazany przez Zamawiającego zgodnie z Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej wersji sprawozdania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Jeżeli po dwukrotnym zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże sprawozdanie zawierające niepoprawione błędy lub nowe błędy Zamawiający może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 18 ust. 1 pkt 6. Procedura akceptacji sprawozdania, o której mowa, nie wstrzymuje procesu realizacji zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu poprawionej wersji sprawozdania dokona jego pisemnej akceptacji w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania. 6. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej wersji sprawozdania w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Jeżeli po dwukrotnym zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże sprawozdanie zawierające niepoprawione błędy lub nowe błędy Zamawiający może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 18 ust. 1 pkt 6. Zamawiający po otrzymaniu poprawionej wersji sprawozdania dokona jego pisemnej akceptacji w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania. 7

8 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie dodatkowych informacji lub sprawozdań o stanie realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje lub sprawozdania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem przez Zamawiającego. Obowiązki informacyjne Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania w materiałach informacyjnych i szkoleniowych informacji o dofinansowaniu zamówienia przez NFOŚiGW, a także logo NFOŚiGW oraz logo Zamawiającego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu przez NFOŚiGW zgodnie z obowiązującą w dniu podpisania umowy Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach i przeszkodach w realizacji zamówienia. 2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działań Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia na każdym etapie. Wynagrodzenie Wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż brutto.. (słownie złotych:.), VAT-zwolniony, zgodnie z zestawieniem kosztów realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdań okresowych, o których mowa w 12 ust. 1 i 2, oraz w przypadku ostatniej części wynagrodzenia - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego, o którym mowa w 12 ust Części wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, zostaną obliczone jako iloczyn kosztu przeszkolenia jednego uczestnika szkolenia należącego do danej grupy działań szkoleniowych i rozwojowych (zgodnie z załącznikiem nr 2) i liczby przeszkolonych uczestników w okresie, którego dotyczy sprawozdanie okresowe. 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, sporządzonych po zaakceptowaniu odpowiednio sprawozdań okresowych lub sprawozdania końcowego. 5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przeszkolone osoby, tj. osoby, które wzięły udział w szkoleniach i potwierdziły swój udział własnoręcznym podpisem na listach obecności. 6. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za osoby, które zgłosiły się do udziału w szkoleniu, jednak nie wzięły w nim udziału. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności wpisów na liście obecności uczestników szkolenia ze stanem rzeczywistym. Z tytułu przeprowadzenia dodatkowych sesji szkoleniowych, o których mowa w 3 ust. 4, 4 ust. 3 oraz 5 ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 8

9 8. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy:.. 9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podwykonawstwo Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia osobom trzecim (podwykonawcom). 2. W każdym przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzył realizację zamówienia, jak za własne działania lub zaniechania. Przeniesienie praw autorskich Z chwilą zapłaty części wynagrodzenia, o których mowa w 15 ust. 2, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych w ramach wykonanych części umowy, w szczególności do materiałów szkoleniowych oraz sprawozdań, o których mowa w 12, zwanych dalej utworami, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 2) wprowadzanie do pamięci komputerów; 3) wprowadzanie do obrotu; 4) użyczenie i najem; 5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 2. W ramach części wynagrodzenia, o których mowa w 15 ust. 2, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, sporządzonych dla Zamawiającego lub przez Zamawiającego, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, na polach eksploatacji wymienionych w ust Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia i przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie jest limitowane pod względem miejsca ani czasu i obejmuje korzystanie i rozporządzanie utworami lub ich opracowaniami, zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie lub w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że: 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji zamówienia, a także powstałe w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób; 2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych dotyczące utworów, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu materiałów szkoleniowych oraz pozostałych publikacji i innych elementów wykorzystywanych podczas szkoleń, a także uzyska nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich; 9

10 3) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia lub dysponowania przez Zamawiającego utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu uzasadnionych kosztów. 6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 2, przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostały utrwalone utwory. Kary umowne Zamawiający może żądać od Wykonawcy prawidłowego wykonania umowy oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości: 1) 2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania umowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia jednostkowego szkolenia; 2) 2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 3) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia zespołu realizującego zamówienie; 4) 0,5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie opracowania, dostarczenia Zamawiającemu oraz zapewnienia posiadania przez każdego z uczestników szkoleń materiałów szkoleniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ; 5) 2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji, o których mowa w 22; 6) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w 12; 7) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 13; 8) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzenia dokumentacji z realizacji szkoleń, o której mowa w 7 ust. 6 i W razie niezastosowania się Wykonawcy do żądania prawidłowego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w całości albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości: 10

11 1) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia jednostkowego szkolenia; 2) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia sal szkoleniowych w przypadku szkoleń, o których mowa w 2 pkt 2, 3 lub 4; 3) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia transportu i noclegów w przypadku szkoleń, o których mowa w 2 pkt 4; 4) 0,5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia wyżywienia w ramach realizacji szkoleń, o których mowa w 2 pkt 2, 3 lub 4; 5) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia obsługi przewodnika lub przeprowadzenia prelekcji w ramach szkoleń, o których mowa w 2 pkt Jeżeli niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, ma miejsce co najmniej 7 razy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w całości albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-5, Zamawiający może powierzyć wykonanie określonej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 6. Kary umowne określone w umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie. 7. W razie opóźnienia w wykonaniu czynności, o których mowa w 9 ust. 1 i 3, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin oraz żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku niewykonania umowy w dodatkowym terminie odstąpić od umowy w całości albo odstąpić od umowy w części i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz kosztów, o których mowa w ust. 5. Przekazanie materiałów przez Zamawiającego 19. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej: 1) wzór AIOS oraz analizy AIOS; 2) wzór sprawozdania okresowego i końcowego z realizacji zamówienia; 3) logo NFOŚiGW; 4) logo Zamawiającego; 5) Instrukcję oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW. 11

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo