WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy , NIP , reprezentowanym przez, zwanym dalej Zamawiającym, a.., zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Wstęp Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań szkoleniowych i rozwojowych pozwalających na zdobycie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników Zamawiającego, zwane dalej zamówieniem. 2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków publicznych uzyskanych na realizację zadania pn. Rozwój kompetencji pracowników Ministerstwa Środowiska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiot umowy 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się 4 grupy działań szkoleniowych i rozwojowych: 1) Zamknięte szkolenia w siedzibie Ministerstwa Środowiska; 2) Szkolenia z zarządzania projektami; 3) Szkolenia zamknięte na zewnątrz - kierowanie zespołem; 4) Szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne Na realizację zamówienia w zakresie Zamkniętych szkoleń w siedzibie Ministerstwa Środowiska, o których mowa w 2 pkt 1, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 24 sesji szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego, w 6 obszarach merytorycznych. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, tj. 160 uczestników w 2014 r. oraz 320 uczestników w 2015 r., zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 20, nastąpi zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej lub kilku innych sesji szkoleniowych, do maksymalnie 26 uczestników tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 20 uczestników. 3. Sesje szkoleniowe realizowane będą w formie 4-godzinnych zajęć przez dwa lub cztery dni 1

2 w zależności od bloku szkoleniowego, w salach Zamawiającego, które Zamawiający nieodpłatnie udostępnia. Zamawiający zapewnia także zimne i gorące napoje. 4. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, jeżeli mimo zwiększenia liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 26 uczestników nie uda się osiągnąć zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników określonych w ust. 2, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe sesje szkoleniowe, przy czym łączna liczba uczestników nie przekroczy 480, w tym 160 w 2014 r. oraz 320 w 2015 r Na realizację zamówienia w zakresie Szkoleń z zarządzania projektami, o których mowa w 2 pkt 2, zgodnie z SOPZ, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 8 sesji szkoleniowych kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, w zakresie następujących certyfikowanych metodyk: 1) metodyki PRINCE2 Foundation; 2) metodyki PCM lub MSP Foundation lub M_o_R Foundation lub zarządzanie Projektami Unijnymi w oparciu o metodykę PCM. W ramach przygotowania sesji szkoleniowych Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz wyżywienie. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, tj. 60 uczestników w 2014 r. oraz 60 uczestników w 2015 r., zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 15, nastąpi zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej lub kilku innych sesji szkoleniowych, do maksymalnie 17 uczestników tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 15 uczestników. 3. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, jeżeli mimo zwiększenia liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 17 uczestników nie uda się osiągnąć zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, określonych w ust. 2, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe sesje szkoleniowe, przy czym łączna liczba uczestników nie przekroczy 120, w tym 60 uczestników w 2014 r. oraz 60 uczestników w 2015 r. 4. Szkolenia odbędą się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę usytuowanym w odległości do 10 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna Na realizację zamówienia w zakresie Szkoleń zamkniętych na zewnątrz kierowanie zespołem, o których mowa w 2 pkt 3, zgodnie z SOPZ, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 6 sesji szkoleniowych adresowanych do osób kierujących zespołem obejmujących zagadnienia związane z motywowaniem pracowników, organizowaniem pracy oraz delegowaniem zadań i uprawnień, a także skuteczną komunikacją z pracownikami. W ramach przygotowania sesji szkoleniowych Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz wyżywienie. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, tj. 45 uczestników w 2014 r. oraz 45 uczestników w 2015 r., zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 15, nastąpi zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej lub kilku innych sesji szkoleniowych, do maksymalnie 18 uczestników tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 15 uczestników. 2

3 3. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych, jeżeli mimo zwiększenia liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 18 uczestników nie uda się osiągnąć zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników, określonych w ust. 2, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, zorganizuje i przeprowadzi dodatkowe sesje szkoleniowe, przy czym łączna liczba uczestników nie przekroczy 90, w tym 45 uczestników w 2014 r. oraz 45 uczestników w 2015 r. 4. Szkolenia odbędą się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę usytuowanym w odległości do 10 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna Na realizację zamówienia w zakresie Szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych, o których mowa w 2 pkt 4, zgodnie z SOPZ, składa się przygotowanie i przeprowadzenie 10 dwudniowych szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych umożliwiających poznanie miejsc/obiektów istotnych z punktu widzenia zadań Zamawiającego. W ramach przygotowania szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych Wykonawca zapewni transport, noclegi, sale szkoleniowe i wyżywienie oraz obsługę przewodnika i przeprowadzenie prelekcji. 2. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników, tj. 90 uczestników w 2014 r. oraz 210 uczestników w 2015 r. zakłada się, że jeżeli liczba uczestników jednego szkolenia wyjazdowego - wizyty studyjnej będzie mniejsza niż 30 uczestników nastąpi zwiększenie liczby uczestników innego szkolenia wyjazdowego lub kilku innych szkoleń wyjazdowych - wizyt studyjnych do maksymalnie 40 uczestników tak, aby średnio na wizytę przypadało 30 uczestników Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z SOPZ oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby osiągnąć zakładany wskaźnik 990 uczestników szkoleń, w tym 355 uczestników w 2014 r. oraz 635 uczestników w 2015 r. 3. Poszczególne sesje szkoleniowe, o których mowa w 3, 4 i 5, oraz szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne, o których mowa w 6, Wykonawca będzie realizował na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu, o którym mowa 9 ust. 1 z zastrzeżeniem 9 ust. 9 i Szkolenia będą mogły odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym sesje szkoleniowe, o których mowa w 3, 4 i 5, będą mogły odbywać się w przedziale czasowym od godz do godz Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkoleń, o których mowa w 3, 4 i 5, możliwości skonsultowania z trenerem omawianych podczas szkolenia zagadnień w okresie 20 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego szkolenia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (tj. odpowiedzi drogą elektroniczną na pytania uczestników dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia). 6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 7, przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty ze wszystkich szkoleń zakończonych w miesiącu poprzednim: 1) podpisane przez uczestników listy obecności; 2) materiały szkoleniowe; 3) informacje o wynikach testów sprawdzających wiedzę uczestników; 3

4 4) wypełnione kwestionariusze Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia, zwanego dalej AIOS, oraz wyniki ich analizy obrazujące stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonych szkoleń; 5) listę osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; 6) kopie zaświadczeń wydanych uczestnikom. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, za szkolenia zrealizowane w grudniu 2014 r., Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 18 grudnia 2014 r. Terminy i zasady realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia od dnia podpisania niniejszej umowy. 2. Ostateczny termin realizacji wszystkich szkoleń przypada na 10 listopada 2015 r., z uwzględnieniem wyłączenia okresu od 15 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. oraz miesięcy lipiec i sierpień w 2015 r. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2015 r W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, do zatwierdzenia harmonogram realizacji zamówienia obejmujący zakres tematyczny bloków szkoleniowych, propozycje terminów poszczególnych sesji szkoleniowych oraz szkoleń wyjazdowych wizyt studyjnych, nazwiska trenerów mających przeprowadzić poszczególne sesje szkoleniowe, z zastrzeżeniem 10 ust. 3, oraz nazwy ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych, w których będą odbywały się sesje szkoleniowe oraz szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne. 2. Zamawiający dokona weryfikacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania i zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca wprowadzi do harmonogramu poprawki w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy następujące projekty: 1) wzoru zaproszenia na szkolenia; 2) wzoru listy obecności; 3) wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 4) wzoru listy osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 4. Zamawiający dokona weryfikacji materiałów wymienionych w ust. 3 w ciągu 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do materiałów wskazanych w ust. 3 w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed terminem każdej sesji szkoleniowej, o której mowa w 3 i 5, następujące materiały: 1) szczegółowy program sesji szkoleniowej zawierający m.in. określenie metod szkoleniowych (dydaktycznych); 2) projekt materiałów szkoleniowych; 4

5 3) projekt testów sprawdzających wiedzę - tzw. pre- i posttestów. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed terminem każdego szkolenia wyjazdowego-wizyty studyjnej, o którym mowa w 6, szczegółowy program szkolenia. 7. Zamawiający dokona weryfikacji materiałów wymienionych w ust. 5 i 6 w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do ww. materiałów w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie przesyłał uwagi oraz dokonywał akceptacji wymienionych w ust. 1-7 dokumentów drogą elektroniczną. 9. W przypadku uzasadnionej konieczności dokonania zmiany lokalizacji bądź terminu sesji szkoleniowej lub szkolenia wyjazdowego-wizyty studyjnej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie po zaistnieniu konieczności zmiany, nie później jednak niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem sesji szkoleniowej lub szkolenia wyjazdowego-wizyty studyjnej, oraz zaproponuje nową lokalizację bądź termin. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami ww. propozycje, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania poprawionych propozycji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych propozycji przez Wykonawcę. Jeżeli po dwukrotnym zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże propozycje niepoprawione lub zawierające nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłosi uwagi, Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 18 ust. 1 pkt Nieprzeprowadzenie sesji szkoleniowej, o której mowa w 3, wskutek nieobecności trenera wynikłej ze szczególnego zdarzenia losowego, w szczególności nagłej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, nie stanowi nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nowy termin sesji szkoleniowej, zgodnie z procedurą określoną w ust Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zespół realizujący zamówienie Wykonawca zapewni zespół realizujący zamówienie, składający się, zgodnie z SOPZ, ze specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dający rękojmię prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca przedstawi propozycję zespołu, o którym mowa w ust. 1, w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej propozycji w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca przedstawi nową propozycję w terminie 2 dni roboczych. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji nowej propozycji w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 3. Do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu osobę lub osoby uprawnione do prowadzenia szkoleń z danej metodyki, w terminie 7 dni roboczych od dokonania ostatecznego wyboru metodyki lub metodyk. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru metodyki lub metodyk nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 4. Zmiany w zakresie osób składających się na zespół realizujący zamówienie, o których mowa w ust. 5

6 1 i 3, są dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w SOPZ. 5. Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję dotyczącą każdej zmiany personalnej w zespole realizującym zamówienie w terminie: 1) w zakresie osób pełniących funkcję trenera nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem prowadzenia sesji szkoleniowej przez tego trenera; 2) w zakresie osób pełniących funkcję trenera, w przypadku gdy zmiana personalna jest podyktowana okolicznościami nagłymi, niemożliwymi do przewidzenia przy dołożeniu należytej staranności przez Wykonawcę przed rozpoczęciem sesji szkoleniowej, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu odniesienie się do propozycji osoby zastępującej; 3) w zakresie osób pełniących funkcję kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia konieczności zmiany. 6. Zamawiający zatwierdzi propozycję zmiany personalnej lub zgłosi do niej uwagi w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 3, albo niezwłocznie w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania nowej propozycji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji nowej propozycji w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 7. Zamawiający zastrzega, że umiejętności trenerów będą mogły być dodatkowo sprawdzone w trakcie próbnych sesji szkoleniowych. Zamawiający po przeprowadzeniu próbnej sesji szkoleniowej może żądać zmiany trenera, w trybie określonym w ust Zamawiający zastrzega, że może żądać od Wykonawcy dokonania zmian personalnych w zakresie osób, o których mowa w ust. 1 i 3, w każdym czasie i okolicznościach, w szczególności, jeżeli osoby te wykonują zamówienie w sposób nienależyty. W przypadku żądania zmiany personalnej wynikającej z nienależytego wykonywania zamówienia, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w 18 ust. 1 pkt 3. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zmiany personalnej, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję nowej osoby. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej propozycji w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca przedstawi nową propozycję w terminie 2 dni roboczych. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji nowej propozycji w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 9. Zamawiający będzie przesyłał uwagi, w zakresie propozycji personalnych przedstawionych przez Wykonawcę, drogą elektroniczną. 10. Zmiany personalne w zakresie osób, o których mowa w ust. 1 i 3, nie stanowią zmian postanowień niniejszej umowy. Klauzule społeczne Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dotyczącego klauzuli społecznej, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 6

7 721, z późn. zm.) i powierzył tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia, zgodnie z SOPZ. 2. Wykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 3. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z osobą niepełnosprawną oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby, zatrudnionej na okres realizacji zamówienia. Sprawozdania Wykonawca przygotuje po każdym kwartale kalendarzowym sprawozdanie okresowe z realizacji poszczególnych szkoleń i przekaże w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym ostatnie sprawozdanie okresowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji łącznie ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w ust Sprawozdanie okresowe z realizacji poszczególnych szkoleń w 2014 r. zostanie przygotowane i przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 20 grudnia 2014 r. 3. Wykonawca przygotuje sprawozdanie końcowe z realizacji całego zamówienia i przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji ostatniego szkolenia. 4. Wzór sprawozdań zostanie przekazany przez Zamawiającego zgodnie z Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej wersji sprawozdania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Jeżeli po dwukrotnym zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże sprawozdanie zawierające niepoprawione błędy lub nowe błędy Zamawiający może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 18 ust. 1 pkt 6. Procedura akceptacji sprawozdania, o której mowa, nie wstrzymuje procesu realizacji zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu poprawionej wersji sprawozdania dokona jego pisemnej akceptacji w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania. 6. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej wersji sprawozdania w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Jeżeli po dwukrotnym zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże sprawozdanie zawierające niepoprawione błędy lub nowe błędy Zamawiający może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w 18 ust. 1 pkt 6. Zamawiający po otrzymaniu poprawionej wersji sprawozdania dokona jego pisemnej akceptacji w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania. 7

8 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie dodatkowych informacji lub sprawozdań o stanie realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje lub sprawozdania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem przez Zamawiającego. Obowiązki informacyjne Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania w materiałach informacyjnych i szkoleniowych informacji o dofinansowaniu zamówienia przez NFOŚiGW, a także logo NFOŚiGW oraz logo Zamawiającego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu przez NFOŚiGW zgodnie z obowiązującą w dniu podpisania umowy Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach i przeszkodach w realizacji zamówienia. 2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działań Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia na każdym etapie. Wynagrodzenie Wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż brutto.. (słownie złotych:.), VAT-zwolniony, zgodnie z zestawieniem kosztów realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdań okresowych, o których mowa w 12 ust. 1 i 2, oraz w przypadku ostatniej części wynagrodzenia - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego, o którym mowa w 12 ust Części wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, zostaną obliczone jako iloczyn kosztu przeszkolenia jednego uczestnika szkolenia należącego do danej grupy działań szkoleniowych i rozwojowych (zgodnie z załącznikiem nr 2) i liczby przeszkolonych uczestników w okresie, którego dotyczy sprawozdanie okresowe. 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, sporządzonych po zaakceptowaniu odpowiednio sprawozdań okresowych lub sprawozdania końcowego. 5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przeszkolone osoby, tj. osoby, które wzięły udział w szkoleniach i potwierdziły swój udział własnoręcznym podpisem na listach obecności. 6. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za osoby, które zgłosiły się do udziału w szkoleniu, jednak nie wzięły w nim udziału. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności wpisów na liście obecności uczestników szkolenia ze stanem rzeczywistym. Z tytułu przeprowadzenia dodatkowych sesji szkoleniowych, o których mowa w 3 ust. 4, 4 ust. 3 oraz 5 ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 8

9 8. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy:.. 9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podwykonawstwo Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia osobom trzecim (podwykonawcom). 2. W każdym przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzył realizację zamówienia, jak za własne działania lub zaniechania. Przeniesienie praw autorskich Z chwilą zapłaty części wynagrodzenia, o których mowa w 15 ust. 2, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych w ramach wykonanych części umowy, w szczególności do materiałów szkoleniowych oraz sprawozdań, o których mowa w 12, zwanych dalej utworami, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 2) wprowadzanie do pamięci komputerów; 3) wprowadzanie do obrotu; 4) użyczenie i najem; 5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 2. W ramach części wynagrodzenia, o których mowa w 15 ust. 2, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, sporządzonych dla Zamawiającego lub przez Zamawiającego, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, na polach eksploatacji wymienionych w ust Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia i przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie jest limitowane pod względem miejsca ani czasu i obejmuje korzystanie i rozporządzanie utworami lub ich opracowaniami, zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie lub w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że: 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji zamówienia, a także powstałe w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób; 2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych dotyczące utworów, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu materiałów szkoleniowych oraz pozostałych publikacji i innych elementów wykorzystywanych podczas szkoleń, a także uzyska nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich; 9

10 3) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia lub dysponowania przez Zamawiającego utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu uzasadnionych kosztów. 6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 2, przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostały utrwalone utwory. Kary umowne Zamawiający może żądać od Wykonawcy prawidłowego wykonania umowy oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości: 1) 2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania umowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia jednostkowego szkolenia; 2) 2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 3) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia zespołu realizującego zamówienie; 4) 0,5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie opracowania, dostarczenia Zamawiającemu oraz zapewnienia posiadania przez każdego z uczestników szkoleń materiałów szkoleniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ; 5) 2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji, o których mowa w 22; 6) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w 12; 7) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 13; 8) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzenia dokumentacji z realizacji szkoleń, o której mowa w 7 ust. 6 i W razie niezastosowania się Wykonawcy do żądania prawidłowego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w całości albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości: 10

11 1) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia jednostkowego szkolenia; 2) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia sal szkoleniowych w przypadku szkoleń, o których mowa w 2 pkt 2, 3 lub 4; 3) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia transportu i noclegów w przypadku szkoleń, o których mowa w 2 pkt 4; 4) 0,5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia wyżywienia w ramach realizacji szkoleń, o których mowa w 2 pkt 2, 3 lub 4; 5) 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zapewnienia obsługi przewodnika lub przeprowadzenia prelekcji w ramach szkoleń, o których mowa w 2 pkt Jeżeli niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, ma miejsce co najmniej 7 razy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w całości albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-5, Zamawiający może powierzyć wykonanie określonej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 6. Kary umowne określone w umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie. 7. W razie opóźnienia w wykonaniu czynności, o których mowa w 9 ust. 1 i 3, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin oraz żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku niewykonania umowy w dodatkowym terminie odstąpić od umowy w całości albo odstąpić od umowy w części i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz kosztów, o których mowa w ust. 5. Przekazanie materiałów przez Zamawiającego 19. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej: 1) wzór AIOS oraz analizy AIOS; 2) wzór sprawozdania okresowego i końcowego z realizacji zamówienia; 3) logo NFOŚiGW; 4) logo Zamawiającego; 5) Instrukcję oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW. 11

12 Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Osobą uprawnioną do: 1) akceptacji harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w 9 ust. 1, oraz zmian harmonogramu, zgodnie z 9 ust. 9 i 10, 2) akceptacji materiałów, o których mowa w 9 ust. 3, 5 i 6, 3) akceptacji zespołu oraz osoby lub osób, o których mowa 10 ust. 1 i 3, 4) akceptacji sprawozdań okresowych i końcowego, których mowa w 12 ust. 1, 2 i 3, 5) akceptacji zmian personalnych, o których mowa w 10 ust. 5, 6) żądania zmian personalnych, o których mowa w 10 ust. 7 i 8, oraz akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę nowych propozycji jest.., tel., fax., lub wskazana przez nią osoba. 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów w kwestiach roboczych i uzgodnień w zakresie innym niż określony w ust. 1, związanym z realizacją umowy ze strony Zamawiającego są: 1) Pan/Pani, tel, fax..., ...; 2) Pan/Pani, tel, fax..., Osobą uprawnioną do prowadzenia z Zamawiającym korespondencji w zakresie określonym w ust. 1 ze strony Wykonawcy jest, tel., fax., 4. Osobą uprawnioną do kontaktów, o których mowa w ust. 2, ze strony Wykonawcy jest, tel., fax., 5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej dostarczanej pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną. 2. Sprawozdania, o których mowa w 12, faktury oraz korespondencja przesyłana pocztą tradycyjną, będą kierowane na poniższe adresy: Do Zamawiającego: Do Wykonawcy: 3. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianach adresu w formie pisemnej niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej. 12

13 Zapewnienie bezpieczeństwa informacji Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, w jakikolwiek sposób wykorzystywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim informacji lub materiałów zdobytych (powstałych) podczas realizacji niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje zachowanie poufności przez osoby, którym powierzy wykonanie części zamówienia zgodnie z 16 ust Informacje uzyskane w związku z realizacją zamówienia niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom lub osobom, o których mowa w 16 ust. 1, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wydanych na jej podstawie oraz do ochrony danych osobowych, do których Wykonawca może mieć dostęp wykonując umowę. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną Polityką bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Środowiska. Zmiany umowy Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności: 1) zmianą stanu prawnego mającego wpływ na realizację zamówienia; 2) zmianą wytycznych i dokumentów regulujących zasady realizacji programów priorytetowych dofinansowywanych przez NFOŚiGW; 3) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia; 4) działaniem siły wyższej uniemożliwiającym realizację w części lub w całości zamówienia; 5) oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi; 6) działaniem osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 2. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 10 ust. 10, 20 ust. 5 oraz 21 ust. 3. Postanowienia końcowe Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 13

14 25. Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie Zamawiającego (zakładka: Ministerstwo/EMAS w MŚ), oraz że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 2. Integralną część umowy stanowi: 1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ); 2) Załącznik nr 2 Zestawienie kosztów realizacji zamówienia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 14

15 Załącznik nr 1 do umowy nr. z dnia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dot. działań szkoleniowych i rozwojowych służących zdobyciu i rozwinięciu wiedzy i umiejętności pracowników Ministerstwa Środowiska realizowanych w ramach zadania pn. Rozwój kompetencji pracowników Ministerstwa Środowiska, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spis treści 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamknięte szkolenia w siedzibie Ministerstwa Środowiska (grupa I) Szkolenia z zarządzania projektami (grupa II) Szkolenia zamknięte na zewnątrz - kierowanie zespołem (grupa III) Szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne (grupa IV) Oczekiwane rezultaty Pozostałe obowiązki Wykonawcy: TERMIN REALIZACJI Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 Okres realizacji szkoleń: 1 października listopada 2015 (w 2014 r. - do 15 grudnia 2014 r., w 2015 r. z wyłączeniem miesięcy styczeń, lipiec i sierpień). 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W ramach realizacji zamówienia zorganizowane i przeprowadzone zostaną działania szkoleniowe i rozwojowe pozwalające na zdobycie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników Zamawiającego w obszarach: 1) geologia; 2) zrównoważony rozwój; 3) ochrona przyrody; 4) leśnictwo; 5) ochrona powietrza; 6) gospodarka odpadami; 7) gospodarka wodna; 8) zarządzanie projektami; 9) kierowanie zespołem. Pracownicy Zamawiającego będą uczestniczyć w zaprojektowanych dla nich szkoleniach zamkniętych, co pozwoli na uwzględnienie ich specyficznych potrzeb rozwojowych. W ramach zadania pracownicy Zamawiającego otrzymają także możliwość udziału w szkoleniach wyjazdowych wizytach studyjnych 15

16 pozwalających na dostęp i wykorzystanie unikalnej, specjalistycznej wiedzy ekspertów w poszczególnych obszarach tematycznych. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się 4 grupy działań szkoleniowych i rozwojowych: I. Zamknięte szkolenia w siedzibie Ministerstwa Środowiska II. Szkolenia z zarządzania projektami III. Szkolenia zamknięte na zewnątrz - kierowanie zespołem IV. Szkolenia wyjazdowe wizyty studyjne Podsumowanie planowanych działań szkoleniowych lp. rodzaje szkoleń planowana liczba planowana liczba godzin uczestników łącznie łącznie zamknięte szkolenia w siedzibie MŚ szkolenie z zarządzania projektami szkolenie zamknięte na zewnątrz kierowanie zespołem szkolenie wyjazdowe wizyty studyjne razem Zamknięte szkolenia w siedzibie Ministerstwa Środowiska (grupa I) Szkolenia wspierające rozwój wiedzy w 6 obszarach merytorycznych. Aby ułatwić udział pracowników w szkoleniach, przewidziano 4-godzinne zajęcia realizowane w ciągu dwu- lub czterodniowych sesji szkoleniowych w salach Zamawiającego, które nieodpłatnie udostępnia Zamawiający. Zamawiający zapewnia także zimne i gorące napoje. W ramach tej grupy szkoleń przewiduje się: - przeszkolenie łącznie 480 uczestników (pracowników Zamawiającego), w tym 160 w 2014 r. oraz 320 w 2015 r.; - organizację co najmniej 8 sesji szkoleniowych w układzie 4 dni x 4h, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej sesji szkoleniowej uczestniczyć będzie 20 uczestników; - organizację co najmniej 16 sesji szkoleniowych w układzie 2 dni x 4h z zastrzeżeniem, że w ramach jednej sesji szkoleniowej uczestniczyć będzie 20 uczestników; W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników 160 w 2014 r. oraz 320 w 2015 r. - jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 20 osób, dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 26 osób tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 20 uczestników. Poniżej założenia dotyczące 6 obszarów merytorycznych: 16

17 Geologia 3 bloki szkoleniowe obejmujące, na poziomie zaawansowanym, zagadnienia - projektowanie robót geologicznych, zasady dokumentowania złóż kopalin, zasady sporządzania projektów zagospodarowania złóż kopalin: I blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. II blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 2 sesje szkoleniowe x 20 uczestników, 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. III blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. Zrównoważony rozwój - 3 bloki szkoleniowe obejmujące, na poziomie zaawansowanym, zagadnienia - zrównoważony wzrost, zielona gospodarka, finansowanie zrównoważonego wzrostu, zmiany klimatu, aspekty finansowe zmian klimatu, rozwój gospodarki, w tym gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważony rozwój, w tym wytyczne polityki międzynarodowej, zielone technologie, nowe technologie, ekoinnowacje: I blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. II blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. III blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. Ochrona przyrody i leśnictwo - 5 bloków szkoleniowych obejmujących, na poziomie zaawansowanym, zagadnienia - ochrona przyrody w prawie polskim i unijnym, zarządzanie obszarami chronionymi, w tym Natura 2000, GMO, prawo międzynarodowe w zakresie konwencji przyrodniczych, leśnictwo, urządzanie lasu, prowadzenie gospodarki w lasach prywatnych, Konwencja Waszyngtońska: I blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. II blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. III blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. IV blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2014 r. V blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. Ochrona powietrza - 3 bloki szkoleniowe obejmujące, na poziomie zaawansowanym, zagadnienia - ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem technologii niskoemisyjnych i najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz technik redukcji emisji zanieczyszczeń, metody obliczeniowe modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, techniki pomiarowe zanieczyszczeń w powietrzu, jakość powietrza wymogi Konwencji o Transgranicznym Przenoszeniu Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości w powiązaniu z dyrektywą w sprawie Krajowych Pułapów Emisyjnych (NEC)- technologie i techniki ograniczania emisji substancji zapachowoczynnych do powietrza, zagadnienia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w tym metody pomiaru oraz techniki ograniczania hałasu: I blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. II blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 2 sesje szkoleniowe x 20 uczestników, 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. 17

18 III blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 2 sesje szkoleniowe x 20 uczestników, 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. Gospodarka odpadami - 3 bloki szkoleniowe obejmujące, na poziomie zaawansowanym, zagadnienia - technologia przetwarzania odpadów, planowanie gospodarki odpadami na poziomie wojewódzkim i krajowym, gospodarka odpadami, w tym zużytymi bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ochrona powierzchni ziemi, odnawialne źródła energii technologia termiczna: I blok szkoleniowy - 4 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2015 r. II blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 2 sesje szkoleniowe x 20 uczestników, 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. III blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 2 sesje szkoleniowe x 20 uczestników, 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. Gospodarka wodna - 2 bloki szkoleniowe obejmujące, na poziomie zaawansowanym, zagadnienia - planowanie strategiczne w gospodarce wodnej, techniczne i nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej, proces inwestycyjny w gospodarce wodnej, ekologiczne metody gospodarowania wodą, wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną perspektywy, polityka, działania: I blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2014 r. II blok szkoleniowy - 2 dni x 4h, 1 sesja szkoleniowa x 20 uczestników w 2014 r. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji grupy I - Zamknięte szkolenia w siedzibie Ministerstwa Środowiska: 1) dokonanie naboru uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych na podstawie list osób przekazanych przez Zamawiającego; 2) wydruk testów sprawdzających wiedzę (tzw. pre- i posttestów) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkoleń, przekazanie ich do wypełnienia uczestnikom szkoleń, jak również analiza ich wyników i przedstawienie Zamawiającemu po zrealizowaniu szkoleń; 3) wydruk materiałów szkoleniowych (w sposób zapewniający ochronę zasobów naturalnych) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkoleń i przekazanie ich uczestnikom oraz zapewnienie notatnika i długopisu każdemu uczestnikowi szkolenia. Preferowana forma dla materiałów szkoleniowych - A4, powinny zawierać prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia (druk dwustronny w formie umożliwiającej sporządzanie notatek 3 slajdy na stronie); 4) przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy wydrukowanych kompletów materiałów szkoleniowych z każdej sesji szkoleniowej oraz wersji elektronicznej materiałów na płycie CD; 5) przeprowadzenie sesji szkoleniowych i wydanie zaświadczeń o ich ukończeniu uczestnikom, którzy podpisem na liście obecności potwierdzili udział w sesji szkoleniowej 1 egzemplarza uczestnikom, 1 kopii Zamawiającemu; 6) sporządzenie list obecności uczestników szkoleń, potwierdzających udział poszczególnych uczestników w szkoleniu; 7) dystrybucja wśród uczestników szkoleń, kwestionariuszy AIOS i sporządzenie, na podstawie wypełnionych kwestionariuszy, analizy AIOS oraz jej przekazanie Zamawiającemu. 18

19 2.2. Szkolenia z zarządzania projektami (grupa II) Blok szkoleń wspierający rozwój umiejętności zarządzania i realizowania projektów, zgodnie z określonymi certyfikowanymi metodykami, kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Szkolenie zamknięte na zewnątrz, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę usytuowanym w odległości do 10 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna. W ramach tej grupy szkoleń przewiduje się: - przeszkolenie łącznie 60 uczestników (pracowników Zamawiającego), w tym 30 w 2014 r. oraz 30 w 2015 r. z metodyki PRINCE2 Foundation; - przeszkolenie łącznie 60 uczestników (pracowników Zamawiającego), w tym 30 w 2014 r. oraz 30 w 2015 r. z metodyki PCM lub MSP Foundation lub M_o_R Foundation lub zarządzanie Projektami Unijnymi w oparciu o metodykę PCM; ostatecznego wyboru metodyk/i dokona Zamawiający; organizację co najmniej 8 sesji szkoleniowych w układzie 3 dni x 8h, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej sesji szkoleniowej uczestniczyć będzie 15 uczestników. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników - 60 w 2014 r. oraz 60 w 2015 r. - jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 15 osób dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 17 osób tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 15 uczestników. Poniżej założenia organizacyjne: PRINCE 2-3 dni x 8 h, 4 sesje szkoleniowe x 15 uczestników, 2 sesje szkoleniowe w 2014 r. i 2 sesje szkoleniowe w 2015 r. Inna metodyka - 3 dni x 8 h, 4 sesje szkoleniowe x 15 uczestników, 2 sesje szkoleniowe w 2014 r. i 2 sesje szkoleniowe w 2015 r. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji grupy II - Szkolenia z zarządzania projektami 1) dokonanie naboru uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych na podstawie list osób przekazanych przez Zamawiającego; 2) zapewnienie sal dydaktycznych klimatyzowanych i przystosowanych do wielkości grup oraz rodzaju zajęć (warsztaty), wyposażonych w niezbędny sprzęt szkoleniowy (rzutnik, notebook, flipchart), niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz nagłośnienie (w zależności od potrzeb); 3) zapewnienie każdego dnia szkolenia wyżywienia: obiad składający się z dwóch dań z możliwością wyboru dania mięsnego lub wegetariańskiego i napoju oraz serwis kawowy dostępny w trakcie całego szkolenia, w ramach którego zapewnione będą kawa, mleko, herbata, woda, soki oraz słodki poczęstunek; 4) zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczników) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkoleń i przekazanie ich uczestnikom oraz zapewnienie notatnika i długopisu każdemu uczestnikowi szkolenia; 5) przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy wydrukowanych kompletów materiałów szkoleniowych z każdej metodyki; 19

20 6) przeprowadzenie sesji szkoleniowych i wydanie zaświadczeń o ich ukończeniu uczestnikom, którzy podpisem na liście obecności potwierdzili udział w sesji szkoleniowej 1 egzemplarza uczestnikom, 1 kopii Zamawiającemu; 7) przeprowadzenie egzaminów i wydanie certyfikatu 1 egzemplarza uczestnikom, 1 kopii Zamawiającemu; 8) sporządzenie list obecności uczestników szkoleń, potwierdzających udział poszczególnych uczestników w szkoleniu; 9) dystrybucja wśród uczestników szkoleń, kwestionariuszy AIOS i sporządzenie, na podstawie wypełnionych kwestionariuszy, analizy AIOS oraz jej przekazanie Zamawiającemu Szkolenia zamknięte na zewnątrz - kierowanie zespołem (grupa III) Szkolenia adresowane dla osób kierujących zespołem obejmujące zagadnienia związane z motywowaniem pracowników, organizowaniem pracy oraz delegowaniem zadań i uprawnień, skuteczną komunikacją z pracownikami ujęte w 3 bloki szkoleniowe, wspierające rozwój kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem ludźmi tak, aby osoby kierujące zespołami dysponowały nie tylko kompetencjami merytorycznymi, ale także kierowniczymi, warunkującymi właściwą realizację zadań. Szkolenie zamknięte na zewnątrz, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę usytuowanym w odległości do 10 km od dworca kolejowego Warszawa Centralna. W ramach tej grupy szkoleń przewiduje się: - przeszkolenie łącznie 90 uczestników (pracowników Zamawiającego), w tym 45 w 2014 r. oraz 45 w 2015 r.; - organizację co najmniej 6 sesji szkoleniowych w układzie 2 dni x 7h, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej sesji szkoleniowej uczestniczyć będzie 15 uczestników. W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników przeszkolonych uczestników - 45 w 2014 r. oraz 45 w 2015 r. - jeżeli liczba uczestników jednej sesji szkoleniowej będzie mniejsza niż 15 osób, dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników innej sesji szkoleniowej do maksymalnie 18 osób tak, aby średnio na sesję szkoleniową przypadało 15 uczestników. Poniżej założenia organizacyjne: I blok szkoleniowy - 2 dni x 7h, 2 sesje szkoleniowe x 15 uczestników 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. II blok szkoleniowy - 2 dni x 7h, 2 sesje szkoleniowe x 15 uczestników 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. III blok szkoleniowy - 2 dni x 7h, 2 sesje szkoleniowe x 15 uczestników 1 sesja szkoleniowa w 2014 r. i 1 sesja szkoleniowa w 2015 r. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji grupy III - Szkolenia zamknięte na zewnątrz kierowanie zespołem: 1) dokonanie naboru uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych na podstawie list osób przekazanych przez Zamawiającego; 20

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie

zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie U M O W A ( w z ó r ) zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr. ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012 Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. Zawarta w Katowicach w dniu 2012, pomiędzy: Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego

Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr DPOIŚ/0 /2011

UMOWA O DZIEŁO nr DPOIŚ/0 /2011 UMOWA O DZIEŁO nr DPOIŚ/0 /2011 zawarta w dniu w Warszawie ( zwana dalej Umową ) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie (kod 00-922), przy ul. Wawelskiej 52/54, NIP

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

WZÓR. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Umowa WZÓR /U/2012/rc zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o realizację projektu badawczego

UMOWA o realizację projektu badawczego UMOWA o realizację projektu badawczego W dniu [Data] w Warszawie, Zamawiający: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21, NIP: 5250008198, Regon: 000002223, będący podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo