AKTYWA stan na stan na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na stan na Aktywa trwałe Reczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, warto firmy Warto firmy jednostek podporzdkowanych Udziały w jednostkach podporzdkowanych - - Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metod praw własnoci - - Aktywa finansowe dostpne do sprzeday - - Poyczki długoterminowe - - Inne aktywa finansowe - - Nalenoci długoterminowe - - Nieruchomoci inwestycyjne 4 - Inne inwestycje długoterminowe - - Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne rozliczenia midzyokresowe - - Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe Naleznoci krótkoterminowe inne Poyczki krótkoterminowe - - Aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez wynik finansowy - - rodki pienine i ich ekwiwalenty Rozliczenie kontraktów - - Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday - - Aktywa razem

2 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA stan na stan na Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne(-) - - Kapitały zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - - Rónice kursowe z wyceny jednostek działajcych za granic - - Pozostałe kapitały - - Zyski zatrzymane Zysk/ strata netto Kapitał akcjonariuszy mniejszociowych - - Zobowizanie długoterminowe Kredyty i pozyczki - - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania długoterminowe inne Rezerwa na widczenia emerytalne i podobne 1 - Rezerwy na zobowizania - - Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i pozyczki - cz bieca Zobowizania handlowe Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe inne Rezerwa na widczenia emerytalne i podobne - - Rezerwy na zobowizania 13 - Zobowizania bezporednio zwizane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeday - - Pasywa razem

3 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i matriałów, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 7 8 Koszty sprzeday Koszty ogólnego zarzdu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych - - Przychody finansowe 54 0 Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych - - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej - - Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszociowych - - Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominujcej

4 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udziały mniejszoci Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych metod praw własnoci Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty z działalnoci operacyjnej Utrata wartoci firmy - - Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/ II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: - -

5 a) w jednostkach stowarzyszonych i bdcych spółkami handlowymi jednostkach współzalenych - - b) w pozostałych jednostkach - - zbycie aktywów finansowych - - dywidendy i udziały w zyskach - - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - - odsetki - - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialane i prawne 4-3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i bdcych spółkami handlowymi jednostkach współzalenych b) w pozostałych jednostkach - - nabycie aktywów finansowych - - udzielone poyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszociowym Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe 26 - II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych - -

6 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I II) D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych - - F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+D)

7 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszoci Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błdu podstawowego Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. (po przekształceniu) Kwartał zakoczony 31 marca 2006 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji Kapitał własny na dzie 31 marca 2006 r. wg MSSF Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszoci Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błdu podstawowego Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. (po przekształceniu) Rok zakoczony 31 grudnia 2006 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzie 31 grudnia 2006 r. wg MSSF Kwartał zakoczony 31 marca 2007 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzie 31 marca 2007 r. wg MSSF

8 Jednostkowy Bilans na dzie (w ty zł) Wyszczególnienie A Aktywa trwałe I Wartoci niematerialne i prawne Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Inne wartoci niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych II Rzeczowe aktywa trwałe rodki trwałe a grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c urzdzenia techniczne i maszyny d rodki transportu e inne rodki trwałe rodki trwałe w budowie Zaliczki na rodki trwałe w budowie III Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a w jednostkach powizanych b w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy Materiały Pólprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II Nalenoci krótkoterminowe Nalenoci od jednostek powizanych a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b Inne Nalenoci od pozostałych jednostek a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i innych wiadcze c Inne d Dochodzone na drodze sdowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a W jednostkach powizanych udziały lub akcje inne papiery wartociowe udzielone poyczki 0 0 0

9 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartociowe udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach inne rodki pienine inne aktywa pienine (np. odsetki od lokaty terminowej Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe C SUMA AKTYWÓW AA Kapitał (fundusz własny) I Kapitał (fundusz podstawowy) II Nalene, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielko 0 ujemna) 0 0 III Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto IX Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) BB Zobowizania i rezerwy na zobowizania I Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe d inne III Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b inne Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowizania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h z tytułu wynagrodze

10 i inne Fundusze specjalne IV Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe CC SUMA PASYWÓW Warto ksigowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,88 2,13 1, ,44 -

11 Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres (w ty. zł) Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów I Przychody netto ze sprzeday produktów i usług II Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Warto sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (+) / Strata (-) brutto na sprzeday D Koszty sprzeday E Koszty ogólnego zarzdu F Zysk (+) \ Strata (-) na sprzeday G Pozostałe przychody operacyjne 25 9 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II Dotacje 4 4 III Inne przychody operacyjne 21 5 H Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych III Aktualizacja wartoci aktywów trwałych 0 0 IV Inne koszty operacyjne 0 4 I Zysk (+) / strata (-) na działalnoci operacyjnej J Przychody finansowe I Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 II Odsetki 38 0 III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 IV Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 V Inne 16 0 K Koszty finansowe I Odsetki II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 III Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 IV Inne 61 0 L Zysk (+) / strata (-) z działalnoci gospodarczej M Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 I Zyski nadzwyczajne 0 0 II Straty nadzwyczajne 0 0 N ZYSK (+) / STRATA (-) BRUTTO O Podatek dochodowy 0 6 P Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 7 0 R Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 0 0 S ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO Zysk (strata) netto (zanualizowany) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) ,03-0,02

12 Jednostkowy rachunek przepływu rodków pieninych (w ty zł) Tre A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty/) z tytułu rónic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerilane i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerilane i prawne 4 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe 26 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I II)

13 D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieniznych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+D) o ograniczonej mozliwoci dysponowania

14 Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym (w ty. zł) Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz)podstawowy na pocztek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwikszenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 2.1. Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na pocztek okresu a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwikszenie (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) z przeszacowanie rodków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - koszty organizacji S.A. - koszty PCC 2 koszty emisji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwikszenie (z tytułu) korekty aktualizujcej warto b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwikszenie (z tytułu)

15 b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 583 korekty błdów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach 583 a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) wypłata dywidendy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, korekty błdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach a) zwikszenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia umorzenie kosztów prac rozwojowych z lat poprzednich -- korekta kosztów roku 2004 b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 40 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

16 INFORMACJA DODATKOWA za I kwartał Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał Zasady przyjte przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku jest pierwszym sprawozdaniem sporzdzonym zgodnie z zasadami MSSF. Sprawozdanie uwzgldnia take wytyczne rozporzdzenia Rady Ministrów z r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych. Dane zostały sporzdzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okrelonych na dzie bilansowy r. Przyjte zasady rachunkowoci zostały w sposób cigły zastosowane dla kadego z okresów zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz dla sporzdzenia bilansu otwarcia zgodnego z MSSF na dzie 1 stycznia 2006 r. Konsolidacja sprawozdania za I kwartał 2007 roku została sporzdzona metod pełn z zastosowaniem korekt konsolidacyjnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało w złotych polskich z zaokrgleniem do pełnych tysicy (tys. zł). Opis stosowanych zasad rachunkowoci Konsolidacja Grup kapitałow LSI Software stanowi jednostka dominujca LSI Software S.A. i jednostka zalena Softech sp. z o.o. Jednostka jest jedyn jednostk, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolno kierowania ich polityk finansow i operacyjn poprzez powizania kapitałowe i osobowe. Jednostka zalena podlega pełnej konsolidacji od dnia przejcia nad nimi kontroli przez Grup. Przestaje si je konsolidowa z dniem ustania kontroli. 1

17 Koszt przejcia ustala si jako warto godziw przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiza zacignitych lub przejtych na dzie wymiany, powikszon o koszty bezporednio zwizane z przejciem. Nadwyk kosztu przejcia nad wartoci godziw udziału w moliwych do zidentyfikowania przejtych aktywach netto ujmuje si jako warto firmy. Utrat wartoci firmy dokonuje si w ciar kosztów Grupy. Jeeli koszt przejcia jest niszy od wartoci godziwej aktywów netto przejtej jednostki, rónice ujmuje si bezporednio w rachunku zysków i strat. Do czasu sporzdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zakoczył si proces zwizany z wycen poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostki zalenej wg wartoci godziwej na dzie nabycia oraz jednostki dominujcej na dzie 1 stycznia 2006 roku. Wynika to z faktu, i nabycie jednostki zalenej i co za tym idzie obowizek sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF zaistniał w trakcie kwartału, za który sporzdzone jest niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wstpna analiza nie wykazała istnienia istotnych rónic pomidzy wartoci godziw i ksigow poszczególnych składników aktywów i pasywów w spółkach tworzcych grup kapitałow. Nie mona jednak wykluczy, e po ostatecznym zakoczeniu wycen wartoci te mog ulec zmianie, w wyniku czego moe równie zaistnie zmiana wartoci firmy. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski/straty na transakcjach pomidzy jednostkami grupy s eliminowane, z zachowaniem zasady istotnoci. Zasady rachunkowoci stosowane przez jednostki Grupy s jednolite. W przypadku wystpowania rónic zasad rachunkowoci w poszczególnych jednostkach objtych konsolidacj stosowane s korekty konsolidacyjne doprowadzajce do ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych obiektach, maszyny i urzdzenia, sprzt komputerowy, rodki transportu i inne rodki trwałe. Budynki i budowle (za wyjtkiem nakładów w obcych obiektach), po pocztkowym ujciu w wartoci godziwej (wycena na 1 stycznia 2006 r. przez rzeczoznawców majtkowych), wykazuje si w cenie nabycia stanowicej równowarto zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. 2

18 Rzeczowe aktywa trwałe wykazano według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie, z uwagi na fakt opisany wyej tj. nie zakoczenia procesu wyceny tych składników do wartoci godziwej. Docelowo na dzie 1 stycznia 2006 roku nastpi ich ujcie w wartoci godziwej i bd wykazywane w cenie nabycia stanowicej równowarto zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. Zdaniem Spółki warto bilansowa rzeczowych składników majtku trwałego nie odbiega zasadniczo od wartoci godziwej. Póniejsze nakłady uwzgldnia si w wartoci bilansowej danego rodka trwałego lub ujmuje jako odrbny rodek trwały, w przypadku znaczcych rónic w okresach ekonomicznej uytecznoci wyodrbnionych czci rodka trwałego. Wszelkie pozostałe wydatki na napraw i konserwacj odnoszone s do rachunku zysków i strat. rodki trwałe umarzane s metod liniow poczwszy od miesica nastpnego po miesicu przyjcia do eksploatacji, w okresie odpowiadajcym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uytecznoci. Wartoci niematerialne Wartoci niematerialne obejmuj nabyte prawa majtkowe oraz zakoczone prace rozwojowe, uytkowane przez jednostk. Pozostałe wartoci niematerialne wyceniane s według historycznej ceny nabycia po pomniejszeniu o umorzenie, poniewa zdaniem Spółki ich warto bilansowa nie odbiega zasadniczo od wartoci godziwej. Wartoci niematerialne amortyzowane s metod liniow w okresie przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Leasing Umowy leasingu finansowego s aktywowane na dzie rozpoczcia leasingu w wartoci godziwej przedmiotu leasingu lub w kwocie równej wartoci biecej minimalnych opłat leasingowych, jeeli jest ona nisza od wartoci godziwej. Póniejsza wycena nastpuje według wartoci biecej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Amortyzacja przedmiotu leasingu nastpuje od miesica nastpnego po przyjciu, przez okres leasingu lub szacowany okres uytkowania, jeeli jest on krótszy od umowy leasingowej. 3

19 Inwestycje Udziały i akcje w jednostkach podporzdkowanych, w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominujcej, wykazuje si w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartoci aktywów. Rónice kursowe rodki pienine krajowe wykazuje si w wartoci nominalnej. Pozycje pienine w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursu zamknicia. Pozycje niepienine wyceniane według kosztu historycznego wyraonego w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz pozycje niepienine wyceniane w wartoci godziwej wyraonej w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowizywały w dniu, na który warto godziwa została ustalona. Program motywacyjny Zgodnie z uchwał Zarzdu Spółki, warranty subskrypcyjne za rok 2006 nie bd w roku 2007 przyznawane. W zwizku z tym koszt transakcji nie jest ujty skonsolidowanym sprawozdaniu. Zapasy - Towary handlowe Towary handlowe przyjmuje si do magazynu : - w cenie nabycia Wycen rozchodu stosuje si według zasady pierwsze weszłopierwsze wyszło, co zgodne jest z zapisami w polityce rachunkowoci. Stany magazynowe na koniec roku wyceniane s w cenach nabycia (spis z natury) 4

20 Nalenoci Wycena nalenoci na dzie bilansowy dokonywana jest w wartoci godziwej zapłaty, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujce. Odpisy aktualizujce tworzy si take na nalenoci przeterminowane i nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobiestwa niecigalnoci, w wysokoci wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy te s zarachowywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe, w zalenoci od rodzajów operacji gospodarczych, w wyniku których nalenoci powstały. Rozliczenia midzyokresowe Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów obejmuj w szczególnoci: - ubezpieczenia majtkowe, - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - inne koszty dotyczce nastpnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.). Kapitały Kapitał podstawowy grupy jest kapitałem podstawowym LSI Software S.A. i wykazywany jest w wysokoci nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz z nadwyki wartoci emisyjnej akcji powyej ich wartoci nominalnej, po przeszacowaniu do warunków hiperinflacji. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik z lat ubiegłych obejmuje nie podzielony zysk (nie pokryt strat) z lat ubiegłych, ewentualne skutki błdów podstawowych, warto przeszacowania majtku (wraz z odroczonym podatkiem) i kapitałów na 1 stycznia 2006 r. Rezerwy na zobowizania Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na jednostkach Grupy ciy istniejcy obowizek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikajcy ze zdarze przeszłych i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego obowizku spowoduje konieczno wypływu rodków, z którymi zwizane 5

21 s korzyci ekonomiczne oraz mona dokona wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowizania. W przypadku gdy wpływ wartoci pienidza w czasie jest istotny (wiadczenia pracownicze), wielko rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieninych do wartoci biecej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlajcej aktualne oceny rynkowe wartoci pienidza w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwizanego z danym zobowizaniem.. Rezerwy na wiadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tworzone s w ciar kosztów działalnoci operacyjnej. Pozostałe rezerwy tworzone s w ciar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zalenoci od okolicznoci, z których zobowizanie wynika. Zobowizania Zobowizania (z wyjtkiem zobowiza finansowych) wycenia si na dzie bilansowy w wartoci godziwej wymaganej zapłaty. Zobowizania z tytułu leasingu finansowego ustala si w wartoci biecej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Przychody Przychody s wpływami korzyci ekonomicznych danego okresu (bez VAT), powstałymi w wyniku (zwykłej) działalnoci gospodarczej Grupy, skutkujcymi zwikszeniem kapitału własnego, innym od zwikszenia kapitału wynikajcego z wpłat udziałowców. Sprzeda towarów i produktów Kwot przychodów wynikajcych z transakcji ustala si według wartoci godziwej zapłaty z uwzgldnieniem rabatów i skont. Przychody s ujmowane, jeeli znaczce ryzyko i korzyci wynikajce z prawa własnoci do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny sposób. wiadczenie usług Przychody z transakcji na dzie bilansowy ujmuje si na podstawie stopnia realizacji transakcji. Koszty Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie kalkulacyjnym. 6

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE S.A. w IV kwartale roku 2007.

SPRAWOZDANIE. z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE S.A. w IV kwartale roku 2007. SPRAWOZDANIE z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE S.A. w IV kwartale roku 2007. LSI Software S.A. Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łód, tel. +48 042 663 22 90

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2013 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd. Global Reports LLC

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd. Global Reports LLC DGA PS Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 DGA PS Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2 BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 13 061 6 569 11 003 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 5

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES II KWARTAŁ 2014 ROKU (od 01 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.) Bytom, 14 listopada 2014 r. Raport okresowy za I kwartał 2014 r. 1 Strona

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo