AKTYWA stan na stan na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na stan na Aktywa trwałe Reczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, warto firmy Warto firmy jednostek podporzdkowanych Udziały w jednostkach podporzdkowanych - - Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metod praw własnoci - - Aktywa finansowe dostpne do sprzeday - - Poyczki długoterminowe - - Inne aktywa finansowe - - Nalenoci długoterminowe - - Nieruchomoci inwestycyjne 4 - Inne inwestycje długoterminowe - - Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne rozliczenia midzyokresowe - - Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe Naleznoci krótkoterminowe inne Poyczki krótkoterminowe - - Aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez wynik finansowy - - rodki pienine i ich ekwiwalenty Rozliczenie kontraktów - - Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday - - Aktywa razem

2 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA stan na stan na Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne(-) - - Kapitały zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - - Rónice kursowe z wyceny jednostek działajcych za granic - - Pozostałe kapitały - - Zyski zatrzymane Zysk/ strata netto Kapitał akcjonariuszy mniejszociowych - - Zobowizanie długoterminowe Kredyty i pozyczki - - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania długoterminowe inne Rezerwa na widczenia emerytalne i podobne 1 - Rezerwy na zobowizania - - Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i pozyczki - cz bieca Zobowizania handlowe Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe inne Rezerwa na widczenia emerytalne i podobne - - Rezerwy na zobowizania 13 - Zobowizania bezporednio zwizane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeday - - Pasywa razem

3 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i matriałów, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 7 8 Koszty sprzeday Koszty ogólnego zarzdu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych - - Przychody finansowe 54 0 Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych - - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej - - Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszociowych - - Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominujcej

4 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udziały mniejszoci Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych metod praw własnoci Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty z działalnoci operacyjnej Utrata wartoci firmy - - Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/ II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: - -

5 a) w jednostkach stowarzyszonych i bdcych spółkami handlowymi jednostkach współzalenych - - b) w pozostałych jednostkach - - zbycie aktywów finansowych - - dywidendy i udziały w zyskach - - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - - odsetki - - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialane i prawne 4-3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i bdcych spółkami handlowymi jednostkach współzalenych b) w pozostałych jednostkach - - nabycie aktywów finansowych - - udzielone poyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszociowym Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe 26 - II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych - -

6 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I II) D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych - - F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+D)

7 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszoci Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błdu podstawowego Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. (po przekształceniu) Kwartał zakoczony 31 marca 2006 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji Kapitał własny na dzie 31 marca 2006 r. wg MSSF Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszoci Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błdu podstawowego Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. (po przekształceniu) Rok zakoczony 31 grudnia 2006 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzie 31 grudnia 2006 r. wg MSSF Kwartał zakoczony 31 marca 2007 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzie 31 marca 2007 r. wg MSSF

8 Jednostkowy Bilans na dzie (w ty zł) Wyszczególnienie A Aktywa trwałe I Wartoci niematerialne i prawne Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Inne wartoci niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych II Rzeczowe aktywa trwałe rodki trwałe a grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c urzdzenia techniczne i maszyny d rodki transportu e inne rodki trwałe rodki trwałe w budowie Zaliczki na rodki trwałe w budowie III Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a w jednostkach powizanych b w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy Materiały Pólprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II Nalenoci krótkoterminowe Nalenoci od jednostek powizanych a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b Inne Nalenoci od pozostałych jednostek a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i innych wiadcze c Inne d Dochodzone na drodze sdowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a W jednostkach powizanych udziały lub akcje inne papiery wartociowe udzielone poyczki 0 0 0

9 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartociowe udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach inne rodki pienine inne aktywa pienine (np. odsetki od lokaty terminowej Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe C SUMA AKTYWÓW AA Kapitał (fundusz własny) I Kapitał (fundusz podstawowy) II Nalene, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielko 0 ujemna) 0 0 III Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto IX Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) BB Zobowizania i rezerwy na zobowizania I Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe d inne III Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b inne Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowizania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h z tytułu wynagrodze

10 i inne Fundusze specjalne IV Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe CC SUMA PASYWÓW Warto ksigowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,88 2,13 1, ,44 -

11 Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres (w ty. zł) Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów I Przychody netto ze sprzeday produktów i usług II Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Warto sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (+) / Strata (-) brutto na sprzeday D Koszty sprzeday E Koszty ogólnego zarzdu F Zysk (+) \ Strata (-) na sprzeday G Pozostałe przychody operacyjne 25 9 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II Dotacje 4 4 III Inne przychody operacyjne 21 5 H Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych III Aktualizacja wartoci aktywów trwałych 0 0 IV Inne koszty operacyjne 0 4 I Zysk (+) / strata (-) na działalnoci operacyjnej J Przychody finansowe I Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 II Odsetki 38 0 III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 IV Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 V Inne 16 0 K Koszty finansowe I Odsetki II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 III Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 IV Inne 61 0 L Zysk (+) / strata (-) z działalnoci gospodarczej M Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 I Zyski nadzwyczajne 0 0 II Straty nadzwyczajne 0 0 N ZYSK (+) / STRATA (-) BRUTTO O Podatek dochodowy 0 6 P Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 7 0 R Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 0 0 S ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO Zysk (strata) netto (zanualizowany) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) ,03-0,02

12 Jednostkowy rachunek przepływu rodków pieninych (w ty zł) Tre A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty/) z tytułu rónic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerilane i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerilane i prawne 4 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe 26 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I II)

13 D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieniznych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+D) o ograniczonej mozliwoci dysponowania

14 Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym (w ty. zł) Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz)podstawowy na pocztek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwikszenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 2.1. Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na pocztek okresu a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwikszenie (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) z przeszacowanie rodków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - koszty organizacji S.A. - koszty PCC 2 koszty emisji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwikszenie (z tytułu) korekty aktualizujcej warto b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwikszenie (z tytułu)

15 b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 583 korekty błdów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach 583 a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) wypłata dywidendy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, korekty błdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach a) zwikszenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia umorzenie kosztów prac rozwojowych z lat poprzednich -- korekta kosztów roku 2004 b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 40 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

16 INFORMACJA DODATKOWA za I kwartał Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał Zasady przyjte przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku jest pierwszym sprawozdaniem sporzdzonym zgodnie z zasadami MSSF. Sprawozdanie uwzgldnia take wytyczne rozporzdzenia Rady Ministrów z r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych. Dane zostały sporzdzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okrelonych na dzie bilansowy r. Przyjte zasady rachunkowoci zostały w sposób cigły zastosowane dla kadego z okresów zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz dla sporzdzenia bilansu otwarcia zgodnego z MSSF na dzie 1 stycznia 2006 r. Konsolidacja sprawozdania za I kwartał 2007 roku została sporzdzona metod pełn z zastosowaniem korekt konsolidacyjnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało w złotych polskich z zaokrgleniem do pełnych tysicy (tys. zł). Opis stosowanych zasad rachunkowoci Konsolidacja Grup kapitałow LSI Software stanowi jednostka dominujca LSI Software S.A. i jednostka zalena Softech sp. z o.o. Jednostka jest jedyn jednostk, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolno kierowania ich polityk finansow i operacyjn poprzez powizania kapitałowe i osobowe. Jednostka zalena podlega pełnej konsolidacji od dnia przejcia nad nimi kontroli przez Grup. Przestaje si je konsolidowa z dniem ustania kontroli. 1

17 Koszt przejcia ustala si jako warto godziw przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiza zacignitych lub przejtych na dzie wymiany, powikszon o koszty bezporednio zwizane z przejciem. Nadwyk kosztu przejcia nad wartoci godziw udziału w moliwych do zidentyfikowania przejtych aktywach netto ujmuje si jako warto firmy. Utrat wartoci firmy dokonuje si w ciar kosztów Grupy. Jeeli koszt przejcia jest niszy od wartoci godziwej aktywów netto przejtej jednostki, rónice ujmuje si bezporednio w rachunku zysków i strat. Do czasu sporzdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zakoczył si proces zwizany z wycen poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostki zalenej wg wartoci godziwej na dzie nabycia oraz jednostki dominujcej na dzie 1 stycznia 2006 roku. Wynika to z faktu, i nabycie jednostki zalenej i co za tym idzie obowizek sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF zaistniał w trakcie kwartału, za który sporzdzone jest niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wstpna analiza nie wykazała istnienia istotnych rónic pomidzy wartoci godziw i ksigow poszczególnych składników aktywów i pasywów w spółkach tworzcych grup kapitałow. Nie mona jednak wykluczy, e po ostatecznym zakoczeniu wycen wartoci te mog ulec zmianie, w wyniku czego moe równie zaistnie zmiana wartoci firmy. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski/straty na transakcjach pomidzy jednostkami grupy s eliminowane, z zachowaniem zasady istotnoci. Zasady rachunkowoci stosowane przez jednostki Grupy s jednolite. W przypadku wystpowania rónic zasad rachunkowoci w poszczególnych jednostkach objtych konsolidacj stosowane s korekty konsolidacyjne doprowadzajce do ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych obiektach, maszyny i urzdzenia, sprzt komputerowy, rodki transportu i inne rodki trwałe. Budynki i budowle (za wyjtkiem nakładów w obcych obiektach), po pocztkowym ujciu w wartoci godziwej (wycena na 1 stycznia 2006 r. przez rzeczoznawców majtkowych), wykazuje si w cenie nabycia stanowicej równowarto zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. 2

18 Rzeczowe aktywa trwałe wykazano według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie, z uwagi na fakt opisany wyej tj. nie zakoczenia procesu wyceny tych składników do wartoci godziwej. Docelowo na dzie 1 stycznia 2006 roku nastpi ich ujcie w wartoci godziwej i bd wykazywane w cenie nabycia stanowicej równowarto zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. Zdaniem Spółki warto bilansowa rzeczowych składników majtku trwałego nie odbiega zasadniczo od wartoci godziwej. Póniejsze nakłady uwzgldnia si w wartoci bilansowej danego rodka trwałego lub ujmuje jako odrbny rodek trwały, w przypadku znaczcych rónic w okresach ekonomicznej uytecznoci wyodrbnionych czci rodka trwałego. Wszelkie pozostałe wydatki na napraw i konserwacj odnoszone s do rachunku zysków i strat. rodki trwałe umarzane s metod liniow poczwszy od miesica nastpnego po miesicu przyjcia do eksploatacji, w okresie odpowiadajcym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uytecznoci. Wartoci niematerialne Wartoci niematerialne obejmuj nabyte prawa majtkowe oraz zakoczone prace rozwojowe, uytkowane przez jednostk. Pozostałe wartoci niematerialne wyceniane s według historycznej ceny nabycia po pomniejszeniu o umorzenie, poniewa zdaniem Spółki ich warto bilansowa nie odbiega zasadniczo od wartoci godziwej. Wartoci niematerialne amortyzowane s metod liniow w okresie przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Leasing Umowy leasingu finansowego s aktywowane na dzie rozpoczcia leasingu w wartoci godziwej przedmiotu leasingu lub w kwocie równej wartoci biecej minimalnych opłat leasingowych, jeeli jest ona nisza od wartoci godziwej. Póniejsza wycena nastpuje według wartoci biecej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Amortyzacja przedmiotu leasingu nastpuje od miesica nastpnego po przyjciu, przez okres leasingu lub szacowany okres uytkowania, jeeli jest on krótszy od umowy leasingowej. 3

19 Inwestycje Udziały i akcje w jednostkach podporzdkowanych, w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominujcej, wykazuje si w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartoci aktywów. Rónice kursowe rodki pienine krajowe wykazuje si w wartoci nominalnej. Pozycje pienine w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursu zamknicia. Pozycje niepienine wyceniane według kosztu historycznego wyraonego w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz pozycje niepienine wyceniane w wartoci godziwej wyraonej w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowizywały w dniu, na który warto godziwa została ustalona. Program motywacyjny Zgodnie z uchwał Zarzdu Spółki, warranty subskrypcyjne za rok 2006 nie bd w roku 2007 przyznawane. W zwizku z tym koszt transakcji nie jest ujty skonsolidowanym sprawozdaniu. Zapasy - Towary handlowe Towary handlowe przyjmuje si do magazynu : - w cenie nabycia Wycen rozchodu stosuje si według zasady pierwsze weszłopierwsze wyszło, co zgodne jest z zapisami w polityce rachunkowoci. Stany magazynowe na koniec roku wyceniane s w cenach nabycia (spis z natury) 4

20 Nalenoci Wycena nalenoci na dzie bilansowy dokonywana jest w wartoci godziwej zapłaty, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujce. Odpisy aktualizujce tworzy si take na nalenoci przeterminowane i nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobiestwa niecigalnoci, w wysokoci wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy te s zarachowywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe, w zalenoci od rodzajów operacji gospodarczych, w wyniku których nalenoci powstały. Rozliczenia midzyokresowe Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów obejmuj w szczególnoci: - ubezpieczenia majtkowe, - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - inne koszty dotyczce nastpnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.). Kapitały Kapitał podstawowy grupy jest kapitałem podstawowym LSI Software S.A. i wykazywany jest w wysokoci nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz z nadwyki wartoci emisyjnej akcji powyej ich wartoci nominalnej, po przeszacowaniu do warunków hiperinflacji. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik z lat ubiegłych obejmuje nie podzielony zysk (nie pokryt strat) z lat ubiegłych, ewentualne skutki błdów podstawowych, warto przeszacowania majtku (wraz z odroczonym podatkiem) i kapitałów na 1 stycznia 2006 r. Rezerwy na zobowizania Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na jednostkach Grupy ciy istniejcy obowizek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikajcy ze zdarze przeszłych i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego obowizku spowoduje konieczno wypływu rodków, z którymi zwizane 5

21 s korzyci ekonomiczne oraz mona dokona wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowizania. W przypadku gdy wpływ wartoci pienidza w czasie jest istotny (wiadczenia pracownicze), wielko rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieninych do wartoci biecej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlajcej aktualne oceny rynkowe wartoci pienidza w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwizanego z danym zobowizaniem.. Rezerwy na wiadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tworzone s w ciar kosztów działalnoci operacyjnej. Pozostałe rezerwy tworzone s w ciar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zalenoci od okolicznoci, z których zobowizanie wynika. Zobowizania Zobowizania (z wyjtkiem zobowiza finansowych) wycenia si na dzie bilansowy w wartoci godziwej wymaganej zapłaty. Zobowizania z tytułu leasingu finansowego ustala si w wartoci biecej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Przychody Przychody s wpływami korzyci ekonomicznych danego okresu (bez VAT), powstałymi w wyniku (zwykłej) działalnoci gospodarczej Grupy, skutkujcymi zwikszeniem kapitału własnego, innym od zwikszenia kapitału wynikajcego z wpłat udziałowców. Sprzeda towarów i produktów Kwot przychodów wynikajcych z transakcji ustala si według wartoci godziwej zapłaty z uwzgldnieniem rabatów i skont. Przychody s ujmowane, jeeli znaczce ryzyko i korzyci wynikajce z prawa własnoci do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny sposób. wiadczenie usług Przychody z transakcji na dzie bilansowy ujmuje si na podstawie stopnia realizacji transakcji. Koszty Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie kalkulacyjnym. 6

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE S.A. w IV kwartale roku 2007.

SPRAWOZDANIE. z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE S.A. w IV kwartale roku 2007. SPRAWOZDANIE z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE S.A. w IV kwartale roku 2007. LSI Software S.A. Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łód, tel. +48 042 663 22 90

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo