AKTYWA stan na stan na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na stan na Aktywa trwałe Reczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, warto firmy Warto firmy jednostek podporzdkowanych Udziały w jednostkach podporzdkowanych - - Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metod praw własnoci - - Aktywa finansowe dostpne do sprzeday - - Poyczki długoterminowe - - Inne aktywa finansowe - - Nalenoci długoterminowe - - Nieruchomoci inwestycyjne 4 - Inne inwestycje długoterminowe - - Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne rozliczenia midzyokresowe - - Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe Naleznoci krótkoterminowe inne Poyczki krótkoterminowe - - Aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez wynik finansowy - - rodki pienine i ich ekwiwalenty Rozliczenie kontraktów - - Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday - - Aktywa razem

2 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA stan na stan na Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne(-) - - Kapitały zapasowy ze sprzeday akcji powyej ceny nominalnej Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - - Rónice kursowe z wyceny jednostek działajcych za granic - - Pozostałe kapitały - - Zyski zatrzymane Zysk/ strata netto Kapitał akcjonariuszy mniejszociowych - - Zobowizanie długoterminowe Kredyty i pozyczki - - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania długoterminowe inne Rezerwa na widczenia emerytalne i podobne 1 - Rezerwy na zobowizania - - Zobowizania krótkoterminowe Kredyty i pozyczki - cz bieca Zobowizania handlowe Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe inne Rezerwa na widczenia emerytalne i podobne - - Rezerwy na zobowizania 13 - Zobowizania bezporednio zwizane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeday - - Pasywa razem

3 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i matriałów, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne 7 8 Koszty sprzeday Koszty ogólnego zarzdu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych - - Przychody finansowe 54 0 Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych - - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej Zysk (strata) z działalnoci zaniechanej - - Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszociowych - - Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominujcej

4 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udziały mniejszoci Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych metod praw własnoci Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty z działalnoci operacyjnej Utrata wartoci firmy - - Gotówka z działalnoci operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/ II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: - -

5 a) w jednostkach stowarzyszonych i bdcych spółkami handlowymi jednostkach współzalenych - - b) w pozostałych jednostkach - - zbycie aktywów finansowych - - dywidendy i udziały w zyskach - - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - - odsetki - - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialane i prawne 4-3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i bdcych spółkami handlowymi jednostkach współzalenych b) w pozostałych jednostkach - - nabycie aktywów finansowych - - udzielone poyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszociowym Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe 26 - II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych - -

6 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I II) D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych - - F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+D)

7 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszoci Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błdu podstawowego Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. (po przekształceniu) Kwartał zakoczony 31 marca 2006 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji Kapitał własny na dzie 31 marca 2006 r. wg MSSF Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszoci Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błdu podstawowego Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2006 r. (po przekształceniu) Rok zakoczony 31 grudnia 2006 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzie 31 grudnia 2006 r. wg MSSF Kwartał zakoczony 31 marca 2007 Kapitał własny na dzie 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy Rónice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzie 31 marca 2007 r. wg MSSF

8 Jednostkowy Bilans na dzie (w ty zł) Wyszczególnienie A Aktywa trwałe I Wartoci niematerialne i prawne Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Inne wartoci niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych II Rzeczowe aktywa trwałe rodki trwałe a grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c urzdzenia techniczne i maszyny d rodki transportu e inne rodki trwałe rodki trwałe w budowie Zaliczki na rodki trwałe w budowie III Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a w jednostkach powizanych b w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy Materiały Pólprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II Nalenoci krótkoterminowe Nalenoci od jednostek powizanych a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b Inne Nalenoci od pozostałych jednostek a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i innych wiadcze c Inne d Dochodzone na drodze sdowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a W jednostkach powizanych udziały lub akcje inne papiery wartociowe udzielone poyczki 0 0 0

9 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartociowe udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach inne rodki pienine inne aktywa pienine (np. odsetki od lokaty terminowej Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe C SUMA AKTYWÓW AA Kapitał (fundusz własny) I Kapitał (fundusz podstawowy) II Nalene, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielko 0 ujemna) 0 0 III Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto IX Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) BB Zobowizania i rezerwy na zobowizania I Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe d inne III Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy b inne Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci: do dwunastu miesicy powyej dwunastu miesicy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowizania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h z tytułu wynagrodze

10 i inne Fundusze specjalne IV Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe CC SUMA PASYWÓW Warto ksigowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,88 2,13 1, ,44 -

11 Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres (w ty. zł) Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów I Przychody netto ze sprzeday produktów i usług II Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Warto sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (+) / Strata (-) brutto na sprzeday D Koszty sprzeday E Koszty ogólnego zarzdu F Zysk (+) \ Strata (-) na sprzeday G Pozostałe przychody operacyjne 25 9 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II Dotacje 4 4 III Inne przychody operacyjne 21 5 H Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych III Aktualizacja wartoci aktywów trwałych 0 0 IV Inne koszty operacyjne 0 4 I Zysk (+) / strata (-) na działalnoci operacyjnej J Przychody finansowe I Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 II Odsetki 38 0 III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 IV Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 V Inne 16 0 K Koszty finansowe I Odsetki II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 III Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 IV Inne 61 0 L Zysk (+) / strata (-) z działalnoci gospodarczej M Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 I Zyski nadzwyczajne 0 0 II Straty nadzwyczajne 0 0 N ZYSK (+) / STRATA (-) BRUTTO O Podatek dochodowy 0 6 P Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 7 0 R Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 0 0 S ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO Zysk (strata) netto (zanualizowany) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) ,03-0,02

12 Jednostkowy rachunek przepływu rodków pieninych (w ty zł) Tre A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty/) z tytułu rónic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerilane i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerilane i prawne 4 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe 26 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I II)

13 D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieniznych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+D) o ograniczonej mozliwoci dysponowania

14 Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym (w ty. zł) Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz)podstawowy na pocztek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwikszenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 2.1. Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na pocztek okresu a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwikszenie (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) z przeszacowanie rodków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - koszty organizacji S.A. - koszty PCC 2 koszty emisji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwikszenie (z tytułu) korekty aktualizujcej warto b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwikszenie (z tytułu)

15 b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 583 korekty błdów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach 583 a) zwikszenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) wypłata dywidendy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, korekty błdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach a) zwikszenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia umorzenie kosztów prac rozwojowych z lat poprzednich -- korekta kosztów roku 2004 b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 40 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

16 INFORMACJA DODATKOWA za I kwartał Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał Zasady przyjte przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku jest pierwszym sprawozdaniem sporzdzonym zgodnie z zasadami MSSF. Sprawozdanie uwzgldnia take wytyczne rozporzdzenia Rady Ministrów z r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych. Dane zostały sporzdzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okrelonych na dzie bilansowy r. Przyjte zasady rachunkowoci zostały w sposób cigły zastosowane dla kadego z okresów zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz dla sporzdzenia bilansu otwarcia zgodnego z MSSF na dzie 1 stycznia 2006 r. Konsolidacja sprawozdania za I kwartał 2007 roku została sporzdzona metod pełn z zastosowaniem korekt konsolidacyjnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało w złotych polskich z zaokrgleniem do pełnych tysicy (tys. zł). Opis stosowanych zasad rachunkowoci Konsolidacja Grup kapitałow LSI Software stanowi jednostka dominujca LSI Software S.A. i jednostka zalena Softech sp. z o.o. Jednostka jest jedyn jednostk, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolno kierowania ich polityk finansow i operacyjn poprzez powizania kapitałowe i osobowe. Jednostka zalena podlega pełnej konsolidacji od dnia przejcia nad nimi kontroli przez Grup. Przestaje si je konsolidowa z dniem ustania kontroli. 1

17 Koszt przejcia ustala si jako warto godziw przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiza zacignitych lub przejtych na dzie wymiany, powikszon o koszty bezporednio zwizane z przejciem. Nadwyk kosztu przejcia nad wartoci godziw udziału w moliwych do zidentyfikowania przejtych aktywach netto ujmuje si jako warto firmy. Utrat wartoci firmy dokonuje si w ciar kosztów Grupy. Jeeli koszt przejcia jest niszy od wartoci godziwej aktywów netto przejtej jednostki, rónice ujmuje si bezporednio w rachunku zysków i strat. Do czasu sporzdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zakoczył si proces zwizany z wycen poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostki zalenej wg wartoci godziwej na dzie nabycia oraz jednostki dominujcej na dzie 1 stycznia 2006 roku. Wynika to z faktu, i nabycie jednostki zalenej i co za tym idzie obowizek sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF zaistniał w trakcie kwartału, za który sporzdzone jest niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wstpna analiza nie wykazała istnienia istotnych rónic pomidzy wartoci godziw i ksigow poszczególnych składników aktywów i pasywów w spółkach tworzcych grup kapitałow. Nie mona jednak wykluczy, e po ostatecznym zakoczeniu wycen wartoci te mog ulec zmianie, w wyniku czego moe równie zaistnie zmiana wartoci firmy. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski/straty na transakcjach pomidzy jednostkami grupy s eliminowane, z zachowaniem zasady istotnoci. Zasady rachunkowoci stosowane przez jednostki Grupy s jednolite. W przypadku wystpowania rónic zasad rachunkowoci w poszczególnych jednostkach objtych konsolidacj stosowane s korekty konsolidacyjne doprowadzajce do ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych obiektach, maszyny i urzdzenia, sprzt komputerowy, rodki transportu i inne rodki trwałe. Budynki i budowle (za wyjtkiem nakładów w obcych obiektach), po pocztkowym ujciu w wartoci godziwej (wycena na 1 stycznia 2006 r. przez rzeczoznawców majtkowych), wykazuje si w cenie nabycia stanowicej równowarto zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. 2

18 Rzeczowe aktywa trwałe wykazano według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie, z uwagi na fakt opisany wyej tj. nie zakoczenia procesu wyceny tych składników do wartoci godziwej. Docelowo na dzie 1 stycznia 2006 roku nastpi ich ujcie w wartoci godziwej i bd wykazywane w cenie nabycia stanowicej równowarto zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. Zdaniem Spółki warto bilansowa rzeczowych składników majtku trwałego nie odbiega zasadniczo od wartoci godziwej. Póniejsze nakłady uwzgldnia si w wartoci bilansowej danego rodka trwałego lub ujmuje jako odrbny rodek trwały, w przypadku znaczcych rónic w okresach ekonomicznej uytecznoci wyodrbnionych czci rodka trwałego. Wszelkie pozostałe wydatki na napraw i konserwacj odnoszone s do rachunku zysków i strat. rodki trwałe umarzane s metod liniow poczwszy od miesica nastpnego po miesicu przyjcia do eksploatacji, w okresie odpowiadajcym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uytecznoci. Wartoci niematerialne Wartoci niematerialne obejmuj nabyte prawa majtkowe oraz zakoczone prace rozwojowe, uytkowane przez jednostk. Pozostałe wartoci niematerialne wyceniane s według historycznej ceny nabycia po pomniejszeniu o umorzenie, poniewa zdaniem Spółki ich warto bilansowa nie odbiega zasadniczo od wartoci godziwej. Wartoci niematerialne amortyzowane s metod liniow w okresie przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Leasing Umowy leasingu finansowego s aktywowane na dzie rozpoczcia leasingu w wartoci godziwej przedmiotu leasingu lub w kwocie równej wartoci biecej minimalnych opłat leasingowych, jeeli jest ona nisza od wartoci godziwej. Póniejsza wycena nastpuje według wartoci biecej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Amortyzacja przedmiotu leasingu nastpuje od miesica nastpnego po przyjciu, przez okres leasingu lub szacowany okres uytkowania, jeeli jest on krótszy od umowy leasingowej. 3

19 Inwestycje Udziały i akcje w jednostkach podporzdkowanych, w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominujcej, wykazuje si w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartoci aktywów. Rónice kursowe rodki pienine krajowe wykazuje si w wartoci nominalnej. Pozycje pienine w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursu zamknicia. Pozycje niepienine wyceniane według kosztu historycznego wyraonego w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz pozycje niepienine wyceniane w wartoci godziwej wyraonej w walucie obcej przelicza si przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowizywały w dniu, na który warto godziwa została ustalona. Program motywacyjny Zgodnie z uchwał Zarzdu Spółki, warranty subskrypcyjne za rok 2006 nie bd w roku 2007 przyznawane. W zwizku z tym koszt transakcji nie jest ujty skonsolidowanym sprawozdaniu. Zapasy - Towary handlowe Towary handlowe przyjmuje si do magazynu : - w cenie nabycia Wycen rozchodu stosuje si według zasady pierwsze weszłopierwsze wyszło, co zgodne jest z zapisami w polityce rachunkowoci. Stany magazynowe na koniec roku wyceniane s w cenach nabycia (spis z natury) 4

20 Nalenoci Wycena nalenoci na dzie bilansowy dokonywana jest w wartoci godziwej zapłaty, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujce. Odpisy aktualizujce tworzy si take na nalenoci przeterminowane i nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobiestwa niecigalnoci, w wysokoci wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy te s zarachowywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe, w zalenoci od rodzajów operacji gospodarczych, w wyniku których nalenoci powstały. Rozliczenia midzyokresowe Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów obejmuj w szczególnoci: - ubezpieczenia majtkowe, - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - inne koszty dotyczce nastpnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.). Kapitały Kapitał podstawowy grupy jest kapitałem podstawowym LSI Software S.A. i wykazywany jest w wysokoci nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz z nadwyki wartoci emisyjnej akcji powyej ich wartoci nominalnej, po przeszacowaniu do warunków hiperinflacji. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik z lat ubiegłych obejmuje nie podzielony zysk (nie pokryt strat) z lat ubiegłych, ewentualne skutki błdów podstawowych, warto przeszacowania majtku (wraz z odroczonym podatkiem) i kapitałów na 1 stycznia 2006 r. Rezerwy na zobowizania Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na jednostkach Grupy ciy istniejcy obowizek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikajcy ze zdarze przeszłych i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego obowizku spowoduje konieczno wypływu rodków, z którymi zwizane 5

21 s korzyci ekonomiczne oraz mona dokona wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowizania. W przypadku gdy wpływ wartoci pienidza w czasie jest istotny (wiadczenia pracownicze), wielko rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieninych do wartoci biecej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlajcej aktualne oceny rynkowe wartoci pienidza w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwizanego z danym zobowizaniem.. Rezerwy na wiadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tworzone s w ciar kosztów działalnoci operacyjnej. Pozostałe rezerwy tworzone s w ciar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zalenoci od okolicznoci, z których zobowizanie wynika. Zobowizania Zobowizania (z wyjtkiem zobowiza finansowych) wycenia si na dzie bilansowy w wartoci godziwej wymaganej zapłaty. Zobowizania z tytułu leasingu finansowego ustala si w wartoci biecej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Przychody Przychody s wpływami korzyci ekonomicznych danego okresu (bez VAT), powstałymi w wyniku (zwykłej) działalnoci gospodarczej Grupy, skutkujcymi zwikszeniem kapitału własnego, innym od zwikszenia kapitału wynikajcego z wpłat udziałowców. Sprzeda towarów i produktów Kwot przychodów wynikajcych z transakcji ustala si według wartoci godziwej zapłaty z uwzgldnieniem rabatów i skont. Przychody s ujmowane, jeeli znaczce ryzyko i korzyci wynikajce z prawa własnoci do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny sposób. wiadczenie usług Przychody z transakcji na dzie bilansowy ujmuje si na podstawie stopnia realizacji transakcji. Koszty Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie kalkulacyjnym. 6

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2013 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo