Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 732 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce 1. Wprowadzenie System finansowania ochrony środowiska jest zbiorem instytucji oraz rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych, mającym zapewnić skuteczne sposoby gromadzenia i wydatkowania środków finansowych w celu ochrony środowiska. System wspierany jest przez wiele instrumentów stymulujących zachowania proekologiczne podmiotów korzystających z zasobów środowiska przyrodniczego. Są to przede wszystkim instrumenty ekonomiczne, wśród których występują także subsydia w postaci zwolnień i ulg podatkowych. Celem artykułu jest ukazanie zakresu oddziaływania preferencji podatkowych związanych z ochroną środowiska na dochody przedsiębiorców oraz ich znaczenia w promowaniu proekologicznych zachowań podatników. 2. Zarys sytemu finansowego gospodarki System finansowy państwa jest zbiorem instytucji, norm regulacyjnych i ochronnych państwa oraz reguł podejmowania i realizacji decyzji finansowych, stworzonych przez obowiązujące w danym państwie i w danym czasie prawo finansowe. Do podmiotów systemu finansowego państwa zalicza się: bank centralny i banki komercyjne, dysponentów funduszy publicznych, tj. budżet centralny, budżety regionalne i lokalne, fundusze publiczne, towarzystwa ubezpieczeń oso- A. Komar, O nowy kształt finansów publicznych w Polsce. Zarys koncepcji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 4.

2 110 bowych i towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, giełdę i biura maklerskie, fundusze wspólnego inwestowania, a także towarzystwa kredytowe (rys. 1). Podmioty te kształtują wyznaczoną politykę finansową państwa, umożliwiającą sprawny proces podejmowania i realizacji decyzji finansowych związanych z ruchem kapitałów, towarów, siły roboczej, wiedzy naukowej i technicznej zarówno w obrębie gospodarki narodowej, jak i w jej otoczeniu. Ponadto system finansowy państwa reguluje procesy umożliwiające sprawne funkcjonowanie podmiotów gospodarki rzeczowo-pieniężnej, do których należą: przedsiębiorstwa, jednostki i zakłady sektora publicznego oraz gospodarstwa domowe. Podmioty te wytwarzają lub zużywają dobra rzeczowe, przepływające między nimi, natomiast zadaniem systemu finansowego jest wyrażenie zachodzących procesów w ujęciu pieniężnym. System finansowy państwa przedmiot systemu finansowego: finanse zasoby pieniężne zjawiska i procesy pieniężne normy prawne ich dotyczące podmiot systemu finansowego: instytucje budżet państwa i budżety samorządowe fundusze publiczne budżetowe i pozabudżetowe podmioty gospodarcze bank centralny bankowe instytucje finansowe towarzystwa ubezpieczeniowe i leasingowe fundusze inwestycyjne agencje i fundacje podmioty godpodarcze gospodarstwa domowe zagraniczne instytucje finansowe sektor publiczny sektor prywatny Rys. 1. Elementy systemu finansowego państwa Źródło: opracowanie własne.

3 Preferencje podatkowe jako element systemu 111 Na podstawie kryterium własności w gospodarce rynkowej wyodrębnia się dwa sektory: sektor publiczny i sektor prywatny. Analogicznie do występowania dwóch sektorów gospodarczych można mówić o finansach publicznych i finansach prywatnych. Do finansów publicznych zaliczane są publiczne zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujące. W szczególności przedmiotem finansów publicznych są zjawiska i procesy związane z tworzeniem i rozdysponowaniem funduszy publicznych budżetu państwa, budżetów samorządowych i innych środków publicznych. Gromadzenie funduszy publicznych wynika z konieczności sfinansowania przez państwo potrzeb publicznych społeczeństwa, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej, sprawnego funkcjonowania systemu administracji oraz z zaspokojeniem potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska czy edukacji społeczeństwa 2. Realizację funkcji alokacyjnej, redystrybucyjnej, stabilizacyjnej i kontrolnej finansów publicznych zapewniają takie instrumenty, jak: podatki, opłaty, cła, dochody z majątku publicznego (np. dywidendy, dzierżawy), kredyty państwowe i pożyczki publiczne, składki na ubezpieczenia społeczne, subwencje, dotacje. Syntetyczne zestawienie narzędzi systemu finansów publicznych przedstawia rys. 2. Charakterystyczną cechą systemu finansów publicznych jest gromadzenie środków pieniężnych, głównie w postaci transferów, tj. podatków, opłat, grzywien, dochodów uzyskanych od przedsiębiorstw w postaci wpłat z zysku i dywidend bądź też wpłat z zysku banku centralnego itp. Transferowy charakter mają również pożyczki państwowe lokowane w bankach i na rynku kapitałowym w postaci obligacji państwowych czy też bonów skarbowych itp. 3 Do sfery finansów prywatnych należą m.in.: fundusze przedsiębiorstw, fundusze prywatnych banków, towarzystw ubezpieczeniowych, gospodarstw domowych i innych instytucji finansowych. Organizacja gospodarki finansowej podmiotów sektora prywatnego także podlega uregulowaniom normatywnym. Przykładowo, na system finansowy przedsiębiorstwa wpływa zespół przepisów prawnych, określających prawa i obowiązki podmiotu w zakresie jego gospodarki finansowej. Dotyczy to takich kwestii, jak: zasady podziału zysku, źródła i zasady finansowania działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej oraz socjalnej, system obciążeń podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych itp. Rozwój gospodarki rynkowej umożliwił rozwój wielu instrumentów finansowych. Wprowadzone zostały nowe narzędzia pozyskiwania kapitałów na finansowanie działalności. Obecnie, oprócz zysków zatrzymanych, odpisów amor- 2 A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse w gospodarce rynkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, s System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, PWN, Warszawa 1997, s. 11.

4 112 tyzacyjnych, dotacji lub subwencji państwowych, czy wpływów ze sprzedaży zbędnych elementów majątku przedsiębiorstwa, kapitał może być powiększany zarówno za pomocą kredytu czy pożyczki od bankowych i niebankowych instytucji finansowych, jak i poprzez emisję bądź sprzedaż akcji lub obligacji, czy też coraz bardziej popularny leasing. Narzędzia tworzące dochody publiczne Wpływy publiczne (dochody zwrotne) Dochody publiczne (dochody bezzwrotne) kredyty państwowe: z banku centralnego z banków komercyjnych pożyczki publiczne: od pozabankowych instytucji krajowych i zagranicznych od banków krajowych i zagranicznych wpływy ze sprzedaży weksli skarbowych wpływy ze sprzedaży obligacji miejskich daniny publiczne: podatki cła dochody publiczne z majątku i praw majątkowych pozostałe dochody: opłaty składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne składki na fundusze publiczne Instrumenty realizacji wydatków publicznych Wydatki publiczne subwencje dotacje Rys. 2. Instrumenty systemu finansów publicznych Źródło: orpacowanie własne na podstawie: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Istotne różnice między finansami publicznymi a finansami prywatnymi polegają głównie na tym, że fundusze publiczne są gromadzone na zasadzie przymusowej i są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb zbiorowych całego społeczeństwa, finanse prywatne zaś służą przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb indywidualnych. Ponadto zakres finansów publicznych jest większy niż finansów prywatnych. Operacje finansowe w zakresie funduszy publicznych rzutują bowiem na ogólną równowagę państwa 4. 4 K. Mościbrodzka, Niebezpieczne stopy, Nowe Życie Gospodarcze 1998, nr 25.

5 Preferencje podatkowe jako element systemu 113 Podstawowym łącznikiem pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sferze finansów publicznych i prywatnych jest system finansowy gospodarki. Reguluje on zachowania różnych podmiotów, należących zarówno do sektora publicznego, jak i do sektora prywatnego oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi. 3. System finansowania ochrony środowiska na tle systemu finansowego gospodarki System finansowania ochrony środowiska jest częścią systemu finansowego gospodarki. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce obejmuje wszelkie procesy gromadzenia i wykorzystania zasobów pieniężnych, zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. System finansowania ochrony środowiska jest zbiorem instytucji oraz rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie skutecznych sposobów gromadzenia i racjonalnych sposobów wykorzystania zebranych środków finansowych, kierowanych na zasilanie działalności służącej ochronie środowiska 5. System finansowania ochrony środowiska tworzą publiczne i prywatne instytucje finansowe oraz podmioty gospodarcze, a także występujące w różnej postaci instrumenty finansowe. Sektor publiczny zaangażowany w finansowanie ochrony środowiska obejmuje budżet państwa i budżety samorządowe, fundusze celowe oraz inne pozabudżetowe instytucje publiczne. Sektor prywatny uczestniczący w działaniach na rzecz ochrony środowiska tworzą podmioty gospodarcze zobligowane do likwidacji lub ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz banki komercyjne przy ciągle nieznacznym udziale innych instytucji sektora prywatnego, takich jak fundusze inwestycyjne czy towarzystwa leasingowe. W ramach systemu można wskazać przepływy finansowe realizowane jako pomoc zagraniczna przez fundacje i fundusze ekologiczne, które administrują środkami zagranicznymi, pochodzącymi z Unii Europejskiej, Banku Światowego i innych instytucji finansowych. Szczególną formą pomocy jest porozumienie o konwersji polskiego zadłużenia zagranicznego na finansowanie inwestycji ekologicznych. Środkami tymi gospodaruje powołana do tego celu Fundacja Ekofundusz 6. 5 Z.J. Broda, Struktura systemu finansowania działalności proekologicznej [w:] Wdrażanie polityki ekorozwoju, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, Kraków 1996, nr 20, s Por. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, s

6 114 Środki finansowe na ochronę środowiska pochodzą z różnych źródeł i mogą przybierać różne formy. Wybór i stosowanie określonej formy finansowania ochrony środowiska zależy w praktyce od 7 : rodzaju przedsięwzięcia (np. działalność inwestycyjna, edukacyjna itp.), statusu wnioskodawcy (np. przedsiębiorstwo, jednostka budżetowa, osoba fizyczna itp.), rodzaju instytucji finansującej (np. bank, fundusz ekologiczny, budżet lokalny itp.). Formy finansowania inwestycji mogą przybierać postać (rys. 3): zobowiązań finansowych, np. kredyty, pożyczki, obligacje, leasing, udziałów kapitałowych, np. akcje, udziały w spółkach, dotacji. Sposoby finansowania ochrony środowiska preferencyjne: dotacja kredyt preferencyjny pożyczka preferencyjna umorzenie części pożyczki zwolnienia i ulgi podatkowe rynkowe: kredyt inwestycyjny pożyczka leasing emisja akcji i obligacji udziały kapitałowe Rys. 3. Formy finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska Źródło: opracowanie własne. Wśród zobowiązań finansowych najbardziej rozpowszechnione są pożyczki udzielane przez fundusze ekologiczne oraz kredyty bankowe. Obligacje służą finansowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Jednak ze względu na wysoki koszt i ryzyko emisji oraz konkurencję ze strony papierów wartościowych emitowanych przez rząd, na polskim rynku finansowym rzadko są wykorzystywane do finansowania inwestycji ochrony środowiska. Leasing urządzeń służących ochronie środowiska jest wygodnym i dostępnym (stosunkowo tanim), choć jeszcze mało popularnym narzędziem finansowania dla przedsiębiorców, szczególnie dla podmiotów o słabej kondycji finansowej. Jego korzystną cechą jest dostosowanie oferty do możliwości i wymagań klienta. Udziały kapitałowe są nową i dopiero rozwijającą się wraz z sektorem bankowym formą finansowania inwestycji ochrony środowiska. Angażowanie kapitału w produkcję urządzeń ochrony środowiska, doradztwo ekologiczne lub bez- 7 T. Borys, System finansowania ochrony środowiska [w:] Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Poznań Białystok Ustronie Morskie 1997, s

7 Preferencje podatkowe jako element systemu 115 pośrednie finansowanie inwestycji jest najczęściej dokonywane na zasadach komercyjnych. Dotacje stanowią tradycyjną formę finansowania. W czystej postaci są udostępniane głównie jednostkom budżetowym i społecznym organizacjom ekologicznym do finansowania likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, inwestycji w ochronie przyrody, zadań z zakresu edukacji ekologicznej itp. Coraz częściej dotacje zastępowane są przez preferencyjne pożyczki, które łączą zalety dotacji i kredytu. Powszechną formą występowania tego typu skojarzenia są pożyczki preferencyjne udzielane ze środków pieniężnych funduszy ekologicznych oraz linie kredytowe uruchamiane w bankach komercyjnych przez fundacje i fundusze ekologiczne. Poszczególne źródła finansowania ochrony środowiska preferują określone formy pomocy. Fundusze ekologiczne i fundacje oraz pomoc zagraniczna są głównymi źródłami dotacji. Bank i fundusze kapitałowe oferują najczęściej kredyty lub udziały kapitałowe, wraz z którymi dostarczają wiedzę i doświadczenie techniczne i menedżerskie. Formy mieszane w postaci preferencyjnych pożyczek i dopłat do odsetek angażują najczęściej dwa źródła finansowania: fundusze ekologiczne i banki. 4. Wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych w procesie finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska Podatki są przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ogólnie pobieranym świadczeniem pieniężnym ze strony osób prawnych i fizycznych na rzecz państwa lub innych związków publicznoprawnych na podstawie przepisów prawa określających warunki, wysokość i termin płatności tych świadczeń. Głównym celem każdego podatku jest pełnienie funkcji fiskalnej, tzn. dostarczanie państwu dochodów na realizację zadań. Podatki są bowiem zasadniczym źródłem wpływów budżetowych i podstawą funkcjonowania państwa. Ściśle związana z funkcją fiskalną jest funkcja regulacyjna i stymulacyjna. Podatki bowiem nie tylko zasilają budżet, lecz także wpływają na zachowania podmiotów gospodarczych. Funkcja regulacyjna polega na kształtowaniu dochodów i majątku, będących w dyspozycji podatników. Zatem za pośrednictwem podatków, poprzez przesuwanie środków finansowych w odpowiednich proporcjach między podmiotami gospodarczymi a budżetem, następuje korekta dochodów. Funkcja stymulacyjna oznacza wykorzystywanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja stymulacyjna urzeczywistnia się poprzez zróżnicowanie obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na decyzje w sprawie podej-

8 116 mowania lub zaniechania działalności oraz ustalenia zakresu jej prowadzenia 8. Praktycznym wyrazem realizacji tej funkcji (w sensie pozytywnym) jest system zwolnień i ulg podatkowych. Zarówno zwolnienia, jak i ulgi powodują zmniejszenie obciążeń podatkowych, jednakże mechanizm ich działania jest różny. Zwolnienia podatkowe polegają na całkowitym lub częściowym pominięciu dochodów uzyskiwanych z niektórych źródeł przy ustalaniu podstawy opodatkowania. W konsekwencji obniżenie wielkości podatku wynika z tego, że podstawa opodatkowania jest niższa od rzeczywiście osiągniętego dochodu. Ulgi podatkowe polegają natomiast na zmniejszeniu wielkości podatku już po dokonaniu wymiaru. Przeciwieństwem zwolnień i ulg podatkowych są zwyżki podatków, których zastosowanie powoduje zwiększenie obciążeń 9. Zwolnienia podatkowe mają charakter podmiotowy lub przedmiotowy. W pierwszym przypadku ustawodawca zwalnia od opodatkowania określone kategorie podmiotów, np. jednostki budżetowe czy ekologiczne fundusze celowe, w drugim określone sytuacje, o ile wystąpią one w sferze działalności danego podatnika, np. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania na podstawie przepisów o ochronie środowiska. Taki charakter ma większość zwolnień z podatku od towarów i usług. Ulgi podatkowe są konstrukcją zbliżoną do zwolnień. System zwolnień, ulg i zwyżek podatkowych służy uelastycznieniu zasad wymiaru podatku i realizacji różnych innych celów, wśród których duże znaczenie mają cele inwestycyjne, polegające na dążeniu do wywołania takiego zachowania podatnika, które byłoby zgodne z założeniami polityki gospodarczej państwa. Istotnym celem korygowania wymiaru podatku poprzez zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe jest konieczność dostosowania wysokości obciążeń podatkowych do zmniejszonej lub zwiększonej zdolności płatniczej podatników. Większość zwolnień winna mieć charakter stymulujący, czyli zachęcający podatników do rozwijania danej działalności 10. Zwolnienie od podatku może mieć charakter zwolnienia z mocy samego prawa. Jest to taki rodzaj zwolnienia, który nie wymaga decyzji właściwego organu. W pozostałych sytuacjach stosowanie niektórych zwolnień, ulg i zwyżek podatkowych może być pozostawione uznaniu organów podatkowych. Wśród ulg podatkowych najistotniejsze są ulgi gospodarcze, wykorzystywane w celu oddziaływania na kierunki działalności i jej lokalizację. Zakres tych ulg 8 A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s Ibidem, s Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.

9 Preferencje podatkowe jako element systemu 117 jest jednak ograniczony. W opodatkowaniu ludności wykorzystuje się ulgi socjalne, których celem jest dostosowanie obciążeń podatkowych do zmniejszonej zdolności płatniczej podatnika. Wśród ulg podatkowych do końca 1999 r. ważne miejsce zajmowały ulgi inwestycyjne, których istota polegała na możliwości odliczenia od dochodu do opodatkowania całości lub części określonych wydatków inwestycyjnych w zależności od spełnienia określonych ustawą warunków. Zostały one wprowadzone w 1993 r. na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu bezrobociem strukturalnym. Rozszerzenie zakresu tych ulg na cały kraj nastąpiło przy modyfikacji zasad korzystania z nich w 1994 r. Zakres i zasady korzystania z ulg inwestycyjnych ulegały w latach następnych kolejnym zmianom. Obecnie ulgi inwestycyjne w tej postaci już nie występują 11. Zwolnienia i ulgi podatkowe są specyficzną grupą instrumentów zasilania, a z racji swego przeznaczenia mają charakter ukrytej subwencji. Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów budżetowych, z tych też względów państwo i samorządy lokalne niechętnie wprowadzają system ulg bądź zwolnień podatkowych, zmniejszający ich dochody. W Polsce prawo podatkowe sprzyja korzystaniu z nielicznych preferencji podatkowych służących ochronie środowiska, które zresztą nie zostały utworzone z myślą o realizacji celów polityki ekologicznej. Preferencje fiskalne mogą dotyczyć 12 : podmiotu podatnika (poprzez obiektywne, wynikające z ustawy, i subiektywne, wynikające z decyzji urzędników, zwolnienia podmiotowe podatników), podstawy opodatkowania (np. zwiększone odpisy amortyzacyjne, rezerwy zmniejszające podstawę opodatkowania), podatku (ulgi podatkowe). Preferencje podatkowe w części związanej z ochroną środowiska występują w postaci: zwolnień lub odliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, zwolnień lub obniżeń stawek w podatku od towarów i usług, zwolnień lub zróżnicowań stawek podatku akcyzowego, zwolnień w podatku od nieruchomości, zróżnicowań stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od podatku leśnego, odliczeń wydatków inwestycyjnych od podatku rolnego. Zasady korzystania ze zwolnień, odliczeń i zróżnicowań stawek podatkowych w części dotyczącej ochrony środowiska regulują stosowne przepisy zawarte 11 A. Ryszkiewicz, Ulgi inwestycyjne w latach , Nowe Życie Gospodarcze 1999, nr J. Famielec, Instrumenty fiskalne, EkoFinanse 1999, nr 12.

10 118 w ustawach o: podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowym, podatku leśnym i podatku rolnym 13. Uregulowania prawne związane z preferencjami podatkowymi zawarte są także w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego oraz rozporządzeniu w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 14. Badając system preferencji podatkowych związanych z ochroną środowiska, nie można pominąć instrumentów fiskalnych funkcjonujących na szczeblu samorządowym. Wśród podatków, które wpływają na kształtowanie się zachowań proekologicznych podmiotów gospodarczych, są również podatki lokalne 15, czyli podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Zakres oddziaływania proekologicznych preferencji podatkowych jest szeroki (rys. 4). Wpływają one na 16 : wielkość przychodu podatnika, np. zwolnienia od podatku VAT i podatku akcyzowego wpływają na zwiększenie przychodów przedsiębiorcy, wysokość ponoszonych przez podatnika kosztów działalności, przykładowo doliczanie do kosztów wyższej amortyzacji skutkuje niższym dochodem do opodatkowania, natomiast zwolnienia od podatków kosztowych, np. od podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów związanych z ochroną środowiska powodują zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów, wysokość dochodu do opodatkowania odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych z tytułu np. 13 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.; Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn zm.; Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2004, nr 29, poz. 257 z późn. zm.; Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. 2002, nr 200, poz z późn. zm.; Ustawa z dnia z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1993, nr 94, poz. 431 z późn. zm. 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego, Dz.U. 2004, nr 85, poz. 799 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz.U. 2004, nr 87, poz. 825 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. 2004, nr 97, poz. 966 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 97, poz. 970 z późn. zm. 15 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2002, nr 9, poz. 84 z późn. zm. 16 M. Kożuch, Instrumenty ochrony środowiska. Preferencje podatkowe, EkoFinanse 2002, nr 10.

11 Preferencje podatkowe jako element systemu 119 darowizn na cele ekologiczne zmniejszają podstawę opodatkowania, a tym samym wartość podatku, wymiar podatku z uwagi na zwolnienia od podatku dochodowego, m.in. z tytułu wykorzystania odpadów w działalności gospodarczej, wartość podatku ulega zmniejszeniu, różnice w stawkach podatkowych obniżenie stawek podatku VAT i zróżnicowanie stawek podatku akcyzowego poprzez naliczony niższy podatek wpływa na wielkość przychodu przedsiębiorcy. Zadaniem preferencji podatkowych jest stymulowanie pewnych zachowań podatników. W rozbudowanej strukturze zwolnień i ulg podatkowych nie ma mechanizmów fiskalnych wprowadzonych z myślą o promowaniu zachowań proekologicznych, stąd wykorzystywane w Polsce preferencje podatkowe w ograniczonym zakresie służą ochronie środowiska. Ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w ochronie środowiska zostały zlikwidowane. W ich miejsce wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie odpisów amortyzacyjnych oraz nowe instrumenty ekonomiczne, tj. opłaty produktowe i depozyty ekologiczne. Z kolei zróżnicowania stawek w podatku od towarów i usług dotyczą wąskiej grupy towarów i usług w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i gospodarki komunalnej oraz produkcji energii z odnawialnych i proekologicznych źródeł. Wprowadzone ustawą o odpadach preferencje podatkowe z tytułu wykorzystania odpadów i regeneracji wyrobów zostały znacznie zawężone. Zróżnicowanie zaś stawek podatku akcyzowego dla benzyn bezołowiowych i niezasiarczonych olejów napędowych w nieznacznym stopniu wpływa na decyzje konsumentów. Zlikwidowana została także obniżona stawka podatku VAT na usługi i roboty budowlane związane z budową, remontami i bieżącą konserwacją wysypisk śmieci oraz usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowych, a także usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczowych. Instrumenty fiskalne, traktowane jako część systemu finansowego przedsiębiorstw, mają wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne, w tym również związane z ochroną środowiska. Jednakże wykorzystywanych w Polsce preferencji podatkowych nie można zaliczyć do instrumentów finansowych, wspierających realizację przedsięwzięć ekologicznych. Ich bezpośrednim przeznaczeniem nie była bowiem i nadal nie jest ochrona środowiska (w większości przypadków), stąd zakres ich oddziaływania w tej sferze jest ograniczony. Ulgi i zwolnienia podatkowe dotyczą wąskiej grupy podmiotów prowadzących działalność przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w zakresie gospodarki komunalnej i przynoszą znikome korzyści finansowe korzystającym z nich przedsiębiorcom.

12 120 Dochody przedsiębiorców i gospodarstw domowych Dochody budżetu państwa +/ +/ Przychody brutto _ koszty = dochód x stawka podatkowa = podatek zróżnicowania stawek podatku VAT opłaty produktowe opłaty emisyjne odliczenia od dochodu zwolnienia od podatku dochodowego zwolnienia od podatku VAT wyższe odpisy amortyzacyjne zróżnicowania stawek podatku akcyzowego zwolnienia od podatku akcyzowego zwolnienia od podatków lokalnych +/ +/ Dochody funduszy ekologicznych Dochody budżetów samorządowych zmniejszenia, zwiększenia, spadek, + wzrost Rys. 4. Zakres oddziaływania preferencji podatkowych związanych z ochroną środowiska na dochody przedsiębiorcy Źródło: opracowanie własne. Rola instrumentów podatkowych w promowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska jest pomijana, choć same zróżnicowania podatkowe mogą prowadzić do ustalenia korzystniejszych cen dla produktów przyjaznych środowisku. System ulg i zwolnień podatkowych w części dotyczącej ochrony środowiska charakteryzuje więc brak precyzji działania. Podstawą ulgi lub zwolnienia z podatku jest spełnienie warunków ustalonych w przepisach podatkowych właściwych dla wszystkich rodzajów działalności, a nie działalność służąca ochronie środowiska.

13 Preferencje podatkowe jako element systemu Podsumowanie Subwencjonowanie ochrony środowiska w formie ulg, zwolnień i obniżeń podatkowych jest narzędziem wygodniejszym niż dotacje, pozwala bowiem na uproszczenie obiegu pieniądza (środki finansowe pozostają w przedsiębiorstwie, zamiast wędrować jako podatki do budżetu państwa, a następnie wracać do podatnika), jednak zakres stosowania preferencji podatkowych dotychczas w niewielkim stopniu odnosił się do przedsięwzięć ochrony środowiska. Obecnie w związku z uproszczeniem systemu finansów publicznych wiele tytułów uprawniających do odliczeń w dziedzinie ochrony środowiska zostało zniesionych. Słuszność takich zmian potwierdza jedynie fakt, że stosowanie ulg podatkowych przy inwestycjach ochrony środowiska na szeroką skalę pozostawałoby w sprzeczności z podstawową zasadą polityki ekologicznej państwa, tj. zasadą zanieczyszczający płaci. Ponadto ograniczenie tytułów do stosowania preferencji podatkowych jest kompensowane przez szeroki zakres działalności ekologicznych funduszy celowych. Istnieje jednak obawa, że brak odpowiednich zachęt fiskalnych może przyczynić się do zahamowania rozwoju ekologicznych inicjatyw przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Literatura Borys T., System finansowania ochrony środowiska [w:] Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B.Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Poznań Białystok Ustronie Morskie Broda Z.J., Struktura systemu finansowania działalności proekologicznej [w:] Wdrażanie polityki ekorozwoju, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, Kraków 1996, nr 20. Famielec J., Instrumenty fiskalne, EkoFinanse 1999, nr 12. Komar A., O nowy kształt finansów publicznych w Polsce. Zarys koncepcji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 4. Kożuch M., Instrumenty ochrony środowiska. Preferencje podatkowe, EkoFinanse 2002, nr 10. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa Majchrzycka-Guzowska A., Finanse w gospodarce rynkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Mościbrodzka K., Niebezpieczne stopy, Nowe Życie Gospodarcze 1998, nr 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz.U. 2004, nr 87, poz. 825 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego, Dz.U. 2004, nr 85, poz. 799 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. 2004, nr 97, poz. 966 z późn. zm.

14 122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 97, poz. 970 z późn. zm. Ryszkiewicz A., Ulgi inwestycyjne w latach , Nowe Życie Gospodarcze 1999, nr 28. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, PWN, Warszawa Ustawa z dnia z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1993, nr 94, poz. 431 z późn. zm. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2002, nr 9, poz. 84 z późn. zm. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. 2002, nr 200, poz z późn. zm. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2004, nr 29, poz. 257 z późn. zm. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn zm. Tax Preferences as an Element of the Environmental Protection Financing System in Poland The environmental protection financing system is a set of institutions and economic, legal, and organisational solutions, the purpose of which is to ensure effective methods of collecting and spending financial resources for environmental protection. Myriad instruments designed to stimulate the pro-environmental behaviour of entities that use natural resources support this system. These are mainly economic instruments, including subsidies in the form of tax relief and exemptions. The extensive structure of tax relief and exemptions does not include fiscal mechanisms introduced with the aim of promoting pro-environmental taxpayer behaviour. Thus, tax preferences used in Poland serve environmental protection only to a limited degree.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe FINANSE PUBLICZNE W POLSCE Autor: WOJCIECH MISIĄG, ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG Wstęp Rozdział I. Podstawowe pojęcia finansów publicznych Zadania publiczne Decentralizacja zadań publicznych Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

USTAWA z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 28 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 926. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Informacje organizacyjne. Warunki zaliczenia. Program wykładów. Egzamin pisemny: pytania zamknięte lub otwarte. Kontakt: Konsultacje:

FINANSE. Informacje organizacyjne. Warunki zaliczenia. Program wykładów. Egzamin pisemny: pytania zamknięte lub otwarte. Kontakt: Konsultacje: Informacje organizacyjne FINANSE Kontakt: email: bogumila.brycz@pwr.wroc.pl tel. 071 320 29 27 dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Konsultacje: środa 13.00-15.00 czwartek 11.00-13.00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE STUDIA ZAOCZNE

PRAWO FINANSOWE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE STUDIA ZAOCZNE PRAWO FINANSOWE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE STUDIA ZAOCZNE I. POJĘCIA PODSTAWOWE FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie finansów (w ogólności). 2. Pojęcie finansów publicznych w ujęciu normatywnym. 3. Deficyt

Bardziej szczegółowo

5.1. Własny potencjał dochodowy

5.1. Własny potencjał dochodowy Grupa dochodów własnych jst obejmujących podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy powiększyła się o dochody z udziałów w PIT i CIT oraz ze źródeł związanych ze środkami unijnymi. Zmiany w ustawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kapitał własny Marcin Jamroży 1.1. Wstęp 1.2. Aspekt finansowy kapitału własnego 1.3. Wkłady na kapitał podstawowy 1.3.1. Aspekt prawny pokrycia kapitału podstawowego 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PODATKOWY W POLSCE ISTOTA I ZNACZENIE

SYSTEM PODATKOWY W POLSCE ISTOTA I ZNACZENIE 10 SYSTEM PODATKOWY W POLSCE ISTOTA I ZNACZENIE PODATEK To przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne świadczenie pieniężne osób fizycznych, przedsiębiorstw lub innych jednostek na rzecz państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 23/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łapa MODERNIZACJA PAŃSTWA POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA 1926-1929

Małgorzata Łapa MODERNIZACJA PAŃSTWA POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA 1926-1929 Małgorzata Łapa MODERNIZACJA PAŃSTWA POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA 1926-1929 Ibidem Łódź 2002 SPIS TABEL Tabela 1 - Działalność legislacyjna w Polsce od 15 V 1925 do 31 XII 1929 roku 60 Tabela 2 - Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Blok III. Budżet państwa Polityka fiskalna

Makroekonomia Blok III. Budżet państwa Polityka fiskalna Makroekonomia Blok III Budżet państwa Polityka fiskalna Budżet a rola państwa w gospodarce Neoklasycy contra Keynesiści Efektywność rynku i efektywność sfery publicznej O co ten hałas? Czyli jaki jest

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo