ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ"

Transkrypt

1 N/ZP-331/1572/19 Bielsko-Biała, dn r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej nr referencyjny 9/19. ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, iż do jego siedziby wpłynęły od jednego z Wykonawców, niżej wymienione zapytania do siwz, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: Dotyczy Załącznika Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia: 1. Pkt 1.6: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający doprecyzuje wymogi odnośnie warunków pomiaru, co pozwoli na prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami oceną parametrów, tj. z zachowaniem uczciwej konkurencji? Prosimy o uzupełnienie zapisu o wymóg dokonania pomiaru minimum w 20 punktach pomiarowych dla każdej z 24 płaszczyzn. Przy obecnym zapisie Wykonawcy mogą podać wartości, które nie będą porównywalne, gdyż mierzone są różnymi metodami. Odpowiedź: Tak. Patrz nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do pisma Nr N/ZP-331/1504/ Pkt do 1.6.5: Homogeniczność pola magnetycznego jest jednym z najważniejszych parametrów systemów MR, determinujących zarówno ich potencjalne funkcjonalności (zakres wykonywanych badań), w szczególności zaawansowanych badań, a także jakości i szybkości obrazowania. Czy w związku z tym Zamawiający wprowadzi ocenę homogeniczności dla punktów od do wg wzoru: Wartość najmniejsza 2 pkt. Wartość największa 0 pkt Systemy z danymi pomiarowymi uzyskanymi poniżej 24 płaszczyzn i 20 punktów 0 pkt. 3. Pkt 3: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzupełni opis o wymóg oferowania wzmacniacza RF o mocy minimum 18kW, w celu zapewnienia wykonywania zaawansowanych badań, bez ograniczeń czasowych i ograniczeń pola widzenia? 4. Pkt 3.2: Prosimy o odpowiedź, czy ze względu na wymóg dużo większej liczby kanałów niż 30 z punktu widzenia cewek systemu (np. 52 w punkcie 4.4), Zamawiający zmieni wymóg graniczny z 30 na minimum 52 kanały? 5. Pkt 3.3: Dynamika odbiornika RF jest jednym z najważniejszych parametrów determinujących jakość i szybkość obrazowania. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wprowadzi ocenę wg wzoru: Wartość największa 2 pkt. Wartość najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie 6. Pkt i 4.2.2: Czy mając na uwadze o wiele większe znaczenie funkcjonalne badania głowy z pochyleniem cewki (z punku widzenia pacjentów ze skoliozą) Zamawiający usunie punktację w punkcie 4.2.2? W badaniu głowy i tak będzie się ona znajdować w izocentrum magnesu, co więcej 1

2 w przypadku badania feet first trzeba będzie przesunąć pacjenta o 2 metry a dostęp do głowy pacjenta będzie utrudniony przez stół (jeśli byłby potrzebny w procedurze). 7. Pkt 4.2 do 4.12: Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania opisanej dla danego punktu funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, a nie zestawu cewek, rozumie przez to cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. To znaczy, że do systemu rezonansu magnetycznego podłączany jest tylko jeden element i nie są wykorzystane w tym momencie inne elementy, które mogą być odłączone od systemu. Dotyczy to wszystkich punktów opisujących cewki, tj. od 4.2 do Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku, kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania opisanej w punktach funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, Zamawiający rozumie jedną cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. Zamawiający nie określa sposobu podpięcia cewki do rezonansu. W punktach w sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje wielokanałowa cewkę zamiast zestawu cewek - Zamawiający rozumie jedną cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. Zamawiający nie określa sposobu podpięcia cewki do rezonansu. Tak samo należy rozumieć cewkę określoną w punkcie 4.12 w sytuacji kiedy Wykonawca ją zaoferuje. 8. Prosimy o odpowiedź, czy dla systemu cyfrowego (technologia optyczna dstream), dla której nie są publikowane ilości elementów aktywnych cewek, a jedynie ilość kanałów odbiorczych Zamawiający będzie traktował równocennie pojęcie ilości kanałów i ilości elementów? Pragniemy zauważyć, że w systemach cyfrowych nie istnieje limit kanałów odbiorczych i do systemu można podłączać dowolną ilość elementów cewek. Producent nie publikuje ilości elementów aktywnych cewek, a jedynie ilość kanałów Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż będzie traktował równocennie pojęcie ilości kanałów odbiorczych i ilości elementów odbiorczych. Ponadto patrz nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do pisma Nr N/ZP-331/1504/ Pkt 4.7: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wykreśli ocenę w tym punkcie? Stosowanie cewek nadawczo-odbiorczych jest zasadne w sytuacji niskiej mocy wzmacniaczy RF. Dla systemów z silnymi wzmacniaczami RF nie ma konieczności stosowania cewek nadawczo-odbiorczych. 10. Pkt 5.1: Szpital Wojewódzki jako największy szpital w rejonie powinien zapewnić dostęp do świadczeń leczniczych dla każdej grupy pacjentów, w tym pacjentów otyłych. Mówi także o tym rozporządzenie Ministra Zdrowia:,,ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 kryterium wyboru ofert: 4.1 Zapewnienie dostępu do aparatury medycznej dla świadczeniobiorców z otyłością rezonans magnetyczny o nośności co najmniej 250 kg Postawiony wymóg zaoferowania stołu o nośności min 220 kg może doprowadzić do zakupu rezonansu magnetycznego, który zdecydowanie utrudni szpitalowi pozyskanie kontraktu na świadczenia diagnostyczne kosztochłonne i jednocześnie ograniczy dostęp do badania MRI dla pacjentów otyłych. 2

3 W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: Czy ze względu na wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r.(dz U,poz.385) odnośnie minimalnego obciążenia płyty stołu dla systemów MR, Zamawiający zmieni wymóg dla maksymalnej dopuszczalnej masy pacjenta na 250 kg? Zwracamy także uwagę, iż wprowadzenie takiego wymogu nie utrudnia uczciwej konkurencji, gdyż są na rynku różni producenci rezonansów oferujący po kilka systemów o wymaganej nośności stołu. Zmiana obecnego zapisu gwarantuje szpitalowi uzyskanie maksymalnej liczby punków w konkursach o świadczenia. 11. Pkt 5.2: Zamawiający dokonuje stronniczej oceny rozwiązań gwarantujących tą samą funkcjonalność, w sposób krzywdzący dla rozwiązania stosowanego przez firmę Philips. Pragniemy podkreślić, że system z odłączanym blatem stołu pozwala na równie szybką ewakuację pacjenta, a dodatkowo jest lżejszy i łatwiejszy w manewrowaniu. Odłączanie blatu jest również mniej kłopotliwe i w mniejszym stopniu naraża system MR na uszkodzenia. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na elektroniczne połączenia pomiędzy stołem a magnesem rezonansu, których zbyt częste rozłączanie może doprowadzić do pogorszenia jakości obrazowania, a w skrajnym przypadku do uszkodzenia wymagającego interwencji serwisu. Prosimy o odwrócenie punktacji i premiowanie 2 pkt. systemu z odłączanym blatem, alternatywnie wykreślenie punktacji. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odwrócenie i wykreślenie punktacji. Ponadto patrz nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do pisma Nr N/ZP-331/1504/ Pkt 5.12: Wnosimy o wykreślenie punktu w specyfikacji jako pozostającego bez wpływu na funkcjonalność. Przygotowując pacjenta do badania technik umieszcza cewkę w bezpośrednim sąsiedztwie badanej anatomii (w sposób centralny). Każdy system MR ma opcję automatycznego pozycjonowania środka cewki w izocentrum magnesu. Opisana funkcjonalność nie będzie miała zastosowania w praktyce, gdyż automatyka systemu gwarantuje bardziej powtarzalne wyniki od manualnego zaznaczania przez technika. 13. Pkt 6.2: Dla badań dyfuzyjnych Zamawiający pominął dwa bardzo istotne parametry, tj. możliwość korzystania z bardzo wysokich i niskich współczynników b. Sugerujemy dodanie do specyfikacji następujących wymogów i oceny: Maksymalna wartość b: s/mm2 TAK, Podać wartość [s/mm2] Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 TAK, Podać wartość [s/mm2] Wartość najmniejsza 2 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie 14. Pkt 6.8.8: Czy Zamawiający przyzna 2 punkty, za zaoferowanie nowoczesnej techniki gwarantującej dla badań w obszarze tułowia: - pracę w pełnym polu widzenia z rozdzielczością submilimetrową - supresję tłuszczu w oparciu o minimum 7-frakcyjny model tłuszczu - stosowanie szybkiej techniki dwupunktowej Takie rozwiązanie gwarantuje krótkie czasy badań, bardzo krótkie czasy bezdechów (dla badań bramkowanych oddechowo), wysoką rozdzielczość badań oraz bardzo efektywną i homogeniczną supresję sygnału od tłuszczu 15. Pkt : Czy Zamawiający przyzna 2 pkt. za zaoferowanie systemu z opcją automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR? Takie rozwiązanie poprawia jakość i bezpieczeństwo wykonywanych badań, a także ich powtarzalność. Skraca przy tym czas pracy technika, niezbędny do przygotowania takiego badania 3

4 16. Pkt 6.9.8: Czy Zamawiający przyzna 3 punkty, za zaoferowanie nowoczesnej techniki gwarantującej dla badań ortopedycznych: - pracę w pełnym polu widzenia z rozdzielczością submilimetrową - supresję tłuszczu w oparciu o minimum 7-frakcyjny model tłuszczu - stosowanie szybkiej techniki dwupunktowej Takie rozwiązanie gwarantuje krótkie czasy badań, bardzo krótkie czasy bezdechów (dla badań bramkowanych oddechowo), wysoką rozdzielczość badań oraz bardzo efektywną i homogeniczną supresję sygnału od tłuszczu 17. Pkt : Obecnie oferowane systemy MR pozwalają na wykorzystywanie dużo wyższych współczynników przyśpieszenia równoległego niż kilka lat temu. Czy w związku z tym Zamawiający wprowadzi ocenę parametru wg wzoru: Wartość największa 3 pkt. Wartość najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie 18. Pkt 9.2; 9.3: Czy ze względu na znaczenie parametrów, w szczególności dla badania dużych obszarów anatomicznych w badaniach onkologicznych, Zamawiający wprowadzi ocenę parametrów wg wzoru: Wartość największa 3 pkt. Wartość najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie 19. Pkt : Czy Zamawiający wykreśli punkt ze specyfikacji, alternatywnie czy wykreśli jego ocenę, ze względu na fakt, że archiwizacja obrazów dokonywana jest w systemie PACS i archiwizacja w obrębie konsoli aparatu nie ma znaczenia. 20. Pkt : Czy Zamawiający wprowadzi w tym punkcie ocenę na proporcjonalną? Obecna punktacja jest niesprawiedliwa, ponieważ: - hipotetyczne oferty z szybkością oraz , czyli trzykrotnie szybszą otrzymują tę samą ilość punktów - natomiast systemy z szybkością oraz , czyli bez różnicy z punktu widzenia użytkownika, otrzymują skrajne ilości punktów. Jest to skrajne naruszenie ustawy PZP w zakresie równego traktowania wykonawców. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę metody oceny na proporcjonalną. Ponadto patrz nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do pisma Nr N/ZP-331/1504/19. Dotyczy Załącznika Nr 4 do siwz wzór umowy: ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.? Odpowiedź: Zamawiający w Załączniku Nr 4 do siwz wzór umowy w 2 zmienia treść ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi minimum 5 lat. 4

5 22. 2 ustęp 5 podpunkt 3: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu. Uzasadnienie: Philips Polska jest autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie serwisu urządzeń medycznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Oprogramowanie serwisowe urządzeń medycznych stanowi własność intelektualną Philips. Philips nie może przekazać dostępu do tego oprogramowania bez sprawowania nadzoru i kontroli nad wykonywaniem usług serwisowych. Przekazanie kluczy serwisowych wymaga wcześniejszego przeszkolenia personelu zamawiającego. Obowiązek przeszkolenia nie został wskazany w SIWZ i nie zostały objęte przedmiotem zamówienia. Szkolenie personelu zamawiającego wiąże się z koniecznością wskazania w ofercie kosztów takiego szkolenia. W ofercie brak wskazania takich kosztów (cena w ofercie obejmuje wyłącznie szkolenie personelu z użytkowania urządzeń medycznych, a nie jego serwisowania), a zatem zachodzi sprzeczność pomiędzy treścią SIWZ i treścią oferty z przedmiotem zamówienia, co prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 29 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 179 i art. 180 ustawy PZP ustęp 5 podpunkt 3: Alternatywnie do powyższego pytania prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości osób, które mają zostać przeszkolone w zakresie wykonywania czynności serwisowych i którym zostaną udostępnione imienne uprawnienia (klucze serwisowe). Wymogiem udziału w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego oraz posiadanie wykształcenia technicznego ustęp 6: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ, par. 5, pkt. 5. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu: Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji jakości o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ, par. 5, pkt. 5. Dotyczy Załącznika Nr 3 do wzoru umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 25. (w treści zapytania Załącznik Nr 3 do siwz, stanowiący Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) 3 ust. 7 pkt. 9): Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu i doprecyzowanie, iż obowiązek Wykonawcy wskazany w tym przepisie dotyczyć będzie wyłącznie postępowań prowadzonych w odniesieniu do danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego? W przypadku braku zmiany zapisu pozostawienia go w obecnym brzmieniu może on naruszać tajemnice przedsiębiorstwa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte przez Wykonawcę z innymi podmiotami Odpowiedź: : Zamawiający w Załączniku Nr 3 do wzoru umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w 3 ust. 7 zmienia treść pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 9) udzielenia Zamawiającemu w ciągu 24 godzin wszelkich informacji o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sądy w zakresie powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostaną powierzone przez Zamawiającego Wykonawcy, określonemu w Umowie Głównej i Umowie Powierzenia. Dotyczy Załącznika Nr 4 do siwz wzór umowy 26. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: Z zastrzeżeniem 5

6 bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w umowy. Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 27. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy ( Produkty ) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, (a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz (c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 6

7 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej 29. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? Dotyczy siwz: 30. Rozdział IX SIWZ punkt 3 podpunkt 1): Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta? Odpowiedź: Zamawiający w siwz w Rozdziale IX w ust. 3 zmienia treść pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 1) dokumenty pochodzące od producenta (katalog, folder, prospekt, ulotka, oświadczenie i tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru, w szczególności parametry określone w Załączniku Nr 2 do siwz. 31. Rozdział IX SIWZ punkt 3 podpunkt 1): Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia dostarczenia wymaganych dokumentów odnośnie sprzętu IT w języku angielskim lub ograniczenie wymogu wyłącznie do dostarczenia dokumentów w zakresie aparatu rezonansu magnetycznego. Dotyczy Załącznika Nr 4 do siwz wzór umowy: ustęp 1 podpunkt b): Ponieważ odstąpienie od umowy jest decyzją ostateczną i radykalną, prosimy Zamawiającego o zmianę terminu na przekraczający 30 dni z zastrzeżeniem, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami. Dotyczy Załącznika Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia: 33. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy jeśli w zakresie pozycji wymienionych w Formularzu Cenowym znajdują się elementy objęte różnymi stawkami podatku VAT (np. 8% i 23%) należy podać (rozpisać) ich wartości odrębnie dla każdej zastosowanej stawki VAT? Odpowiedź: Tak. Dotyczy Załącznika Nr 4 do siwz wzór umowy: ustęp 2: Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu okoliczności, w których możliwa będzie zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty o zapisy: 3) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7

8 6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same funkcjonalności jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; Dotyczy Załącznika Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia: 35. Pkt 11.3: Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że przy zaoferowaniu grupy serwerów (klastra), minimalne wymagania sprzętowe opisane w niniejszym punkcie dotyczą całego klastra, a więc sumy zasobów grupy serwerów (np. 64GB RAM zostanie spełnione przez zaoferowanie 2 serwerów posiadających po 32GB pamięci RAM każdy). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 36. Pkt : Zamawiający definiując w ten sposób wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 4 redukuje funkcjonalność systemu. Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Celem zwiększenia konkurencyjności i korzyści dla Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie w każdym z wymienionych punktów dodatkowej punktacji za zaoferowanie większej ilości jednoczesnych użytkowników dla danej aplikacji, np.: 4 jednoczesnych użytkowników 0 pkt 5 jednoczesnych użytkowników 0,5 pkt 6 i więcej jednoczesnych użytkowników 1 pkt 37. Pkt : Zamawiający definiując w ten sposób wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 4 redukuje funkcjonalność systemu. Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Celem zwiększenia konkurencyjności i korzyści dla Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie w każdym z wymienionych punktów dodatkowej punktacji za zaoferowanie większej ilości jednoczesnych użytkowników dla danej aplikacji, np.: 4 jednoczesnych użytkowników 0 pkt 5 jednoczesnych użytkowników 0,5 pkt 6 i więcej jednoczesnych użytkowników 1 pkt 38. Pkt : Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego wymagania obligatoryjnego lub opcjonalnego punktowanego (TAK 1 pkt, NIE 0 pkt) za zaoferowanie rekonstrukcji typu Volume Intensity Projection (VIP). Uzasadnienie: Zamawiający wymaga aktualnie w punkcie rekonstrukcji MPR, MIP i VRT. Rekonstrukcja VIP jest bardzo istotnym połączeniem technik MIP i VRT i pozwala na bardzo szybką, wygodną i efektywną ocenę naczyniową z uwzględnieniem 8

9 odległości i sposobu działania ludzkiego wzroku, co w praktyce eliminuje dyskomfort związany z korzystaniem z rekonstrukcji typu MIP (m.in. nakładanie się struktur o podobnej wartości HU na siebie). W związku z powyższym wnosimy i wprowadzenie wymagania obligatoryjnego lub opcjonalnego i przyznanie punków za zaoferowanie techniki VIP, która w istotny sposób przyczynia się wzrostu efektywności oceny badań. Więcej informacji na temat Volume Intensity Projection oraz korzyści płynących z zastosowania tej techniki można znaleźć w wielu uznanych publikacjach, np. ( ) Dotyczy siwz: 39. Rozdział XI, punkt 2: Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formacie danych.pdf. Odpowiedź: Zamawiający w siwz w Rozdziale XI zmienia treść ust.2, który otrzymuje brzmienie: 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych.doc,.docx,.rtf,.odt..pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniportalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z poważaniem DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Rozdzielnik: a/a Ryszard Batycki 9

ZOZ/NZP/65/2017 Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

ZOZ/NZP/65/2017 Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/65/2017 Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZPZ/250/073/492/2018 Rzeszów, dnia r.

SzWNr2 ZPZ/250/073/492/2018 Rzeszów, dnia r. SzWNr2 ZPZ/250/073/492/2018 Rzeszów, dnia 23.10.2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: ULTRASONOGRAF DO BADAŃ NEUROLOGICZNYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: ULTRASONOGRAF DO BADAŃ NEUROLOGICZNYCH NO-ZP.X-240/67/16 Piła, dn. 04.11.2016 roku Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: ULTRASONOGRAF DO BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Pytania oraz odpowiedzi do: postępowania nr n/07/03/18

Pytania oraz odpowiedzi do: postępowania nr n/07/03/18 Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko,08.05.2018

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2018 zawarta w dniu.. r.

Umowa nr.../2018 zawarta w dniu.. r. CMHCP/1/10/2018 Umowa nr.../2018 zawarta w dniu.. r. Załącznik nr 3 pomiędzy Centrum Medycznym HCP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 194, oznaczonym nr NIP 783-15-16-773 i REGON

Bardziej szczegółowo

Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

Koszalin, ul. Chałubińskiego 7 Kontakt: Koszalin, 22.08.2018 r. Centrala 34 88 400 Sekretariat Dyrektora 34 88 151 Fax 34 88 103 e-mail: szpital@swk.med.pl http www.swk.med.pl znak pisma: TP.382.84.2018 JK Do: Wykonawcy postępowania

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Unieważniamy odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ z dnia r., poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Unieważniamy odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ z dnia r., poniżej odpowiedzi na zadane pytania. tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: 618691847 www.spsk2.pl dzp@spsk2.pl Poznań, dnia 28.11.2016r. wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na modernizację systemu angiografu Znak

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) , fax (12) ,

tel. sekr. (12) , fax (12) , Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 13 grudnia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń wspierających poziomy RAID 1, 5, 6, 10 zamiast : 0; 1;1+0; 3; 5; 5+0; 6

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń wspierających poziomy RAID 1, 5, 6, 10 zamiast : 0; 1;1+0; 3; 5; 5+0; 6 Katowice, dnia 12.12.2018r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (projekt umowy)

UMOWA NR... (projekt umowy) Załącznik nr 6 UMOWA NR... (projekt umowy) ZP/382-12/2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk NIP 764-26-40-360

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 Z DNIA r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 Z DNIA r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016 Rybnik, 03.02.2017

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY APARATÓW MEDYCZNYCH

UMOWA DOSTAWY APARATÓW MEDYCZNYCH Projekt (po zmianach z dnia 14.10.2014r.) Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu UMOWA DOSTAWY APARATÓW MEDYCZNYCH nr. zawarta w dniu r. w Pile pomiędzy: 1. Ars Medical Sp. z o. o., z siedzibą w Pile,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZP Jastrzębie - Zdrój, r.

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. BZP.38.382-2.7.17 Jastrzębie - Zdrój, 26.02017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Przeglądy okresowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16 N/ZP-331/908/16 Bielsko-Biała, dn. 05.02.2016r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę udzielenia dwóch kredytów lub pożyczek w łącznej wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AM/ZP/.../14

UMOWA NR AM/ZP/.../14 ZP 262-4/14 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR AM/ZP/.../14 Zawarta we Wrocławiu w dniu... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Kokoszków 71, Nowy Targ. Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Kokoszków 71, Nowy Targ. Odpowiedzi na zapytania wykonawców Oznaczenie zamówienia: ZP-382-06/18 Nowy Targ 05.07.2018 r. Odpowiedzi na zapytania wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż aparatu RTG z ramieniem C. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż aparatu RTG z ramieniem C. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr sprawy ZP 6.2/7/1/2018 Pieszyce, 23 sierpnia 2018 roku Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż aparatu RTG z ramieniem C. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-38/15 Tarnów, Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na dostawę aparatu USG - 2 szt.

Znak: AE/ZP-27-38/15 Tarnów, Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na dostawę aparatu USG - 2 szt. ... Znak: AE/ZP-27-38/15 Tarnów, 2015-07-09 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę aparatu USG - 2 szt. W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z głębokością ramienia C wynoszącą 68cm i tym samym modyfikuje wymóg siwz

WYJAŚNIENIA SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z głębokością ramienia C wynoszącą 68cm i tym samym modyfikuje wymóg siwz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Otwock, dnia 14 grudnia 2018 roku Do Wykonawców Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa ul. Banacha 1a abcdef DYREKTOR NACZELNY 599-15-00 Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10 Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 599-15-20

Bardziej szczegółowo

1. Mammograf MAMMOMAT 3000 Nova Zestaw rentgenowski MULTIX TOP

1. Mammograf MAMMOMAT 3000 Nova Zestaw rentgenowski MULTIX TOP Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 28 grudnia 2011 r. SZP 221/ZP/2011 Do

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU Ars Medical sp. z o. o. Al. Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, dnia 3 sierpnia 2009 r. SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2018 WZÓR. Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk... reprezentowaną przez:

UMOWA Nr /2018 WZÓR. Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk... reprezentowaną przez: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Egz. nr... UMOWA Nr /2018 WZÓR Zawarta w dniu... r. w Słupsku pomiędzy: Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa. Załącznik nr 5. I. Postanowienia wstępne. 1. Słowniczek. 1. Ilekroć jest mowa o: a),,umowie - rozumie się przez to niniejszą Umowę,

Projekt. Umowa. Załącznik nr 5. I. Postanowienia wstępne. 1. Słowniczek. 1. Ilekroć jest mowa o: a),,umowie - rozumie się przez to niniejszą Umowę, Załącznik nr 5 Projekt Umowa zawarta w dniu.. w Pile pomiędzy: 1. Ars Medical Sp. z o. o. z siedzibą w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia DZP-K-531/2015 Szczecin, dnia 26.11.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/220/47/17. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch aparatów do znieczulania.

Znak sprawy: ZP/220/47/17. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch aparatów do znieczulania. spsk2@ Znak sprawy: ZP/220/47/17 Szczecin, dn. 19.06.2017 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch aparatów do znieczulania. WYJAŚNIENIE NR 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA NR 5 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Wrocław, dnia 3.08.2018 r. nr postępowania: BZP.2411.28.2018.BO Wykonawcy (informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 20.07.2017 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Rtg z ramieniem C dla Oddziału Ortopedii w Zespole Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Otwock, dnia 10 sierpnia 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock

Zamawiający Otwock, dnia 10 sierpnia 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock Zamawiający Otwock, dnia 10 sierpnia 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi we wcześniejszych turach

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi we wcześniejszych turach Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko, 23.02.2018

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /15. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR DA-ZP /15. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym UMOWA NR DA-ZP-2531-../15 Załącznik nr 6A do siwz zawarta w dniu... 2015 r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy :

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 www.ukw.edu.pl BZP 72/1/2012 Bydgoszcz, 04.10.2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2d. str. 1

Załącznik nr 2d. str. 1 Załącznik nr 2d Istotne postanowienia umowy Zakup sprzętu IT, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz sprzętu audio-video Zakres IV (Oprogramowanie graficzne) 1 Przedmiot zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1...; 2..., 1...; 2...,

WZÓR UMOWY NR. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1...; 2..., 1...; 2..., Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR Zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zapytania ofertowego o których mowa w art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._...

Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._... Załącznik nr 3 Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._... zawarta w dniu. w Warszawie,, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych. SzWNr2 ZPZ/250/079/2017/ 469 Rzeszów, 2017.12.20 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

Umowa Nr.. Zawarta w dniu roku pomiędzy: KP.26.3.2019 Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa Nr.. Zawarta w dniu... 2019 roku pomiędzy: Instytutem Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27,, NIP: 5250009476, Regon: 000332305 zwanym dalej,,zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.15.11.2017 Zielona Góra, 3 marca 2017 r. RISS 3594784 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

LAS-180/1-PN/ Rybnik, dnia r.

LAS-180/1-PN/ Rybnik, dnia r. LAS-180/1-PN/63-2019 Rybnik, dnia 11.07.2019 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: dostawy wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 01/PN/2018 WZÓR

UMOWA Nr 01/PN/2018 WZÓR CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY - po zmianach z dnia 23.01.2018 UMOWA Nr 01/PN/2018 WZÓR Zawarta w dniu...2018 r. w Słupsku pomiędzy: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, wpisanym do KRS

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. a... posiadającą REGON:... oraz NIP:..., zwaną dalej w umowie WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: o następującej treści:

Wzór umowy. a... posiadającą REGON:... oraz NIP:..., zwaną dalej w umowie WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: o następującej treści: Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta w dniu. w Warszawie,, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT zawarta dnia. w Łosiowie, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 330 Łosiów, ul. Główna 1, reprezentowanym przez:. zwaną dalej Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie o wniesieniu protestu Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-02/2018 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2018 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-02/2018 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2018 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-02/2018 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2018 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Znak sprawy: PT.2370/02/2012

UMOWA NR. Znak sprawy: PT.2370/02/2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR. Znak sprawy: zawarta w dniu roku w Pruszkowie pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZPZ/250/029/194/2018 Rzeszów, dnia r.

SzWNr2 ZPZ/250/029/194/2018 Rzeszów, dnia r. SzWNr2 ZPZ/250/029/194/2018 Rzeszów, dnia 24.05.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Gastroenterologii i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Na dostawę aparatury badawczej: w ramach projektu: zawarta w dniu. Pomiędzy:

UMOWA. Na dostawę aparatury badawczej: w ramach projektu: zawarta w dniu. Pomiędzy: Załącznik nr 4 UMOWA Na dostawę aparatury badawczej: (nazwa aparatury badawczej) w ramach projektu: Opracowanie nowatorskiego materiału powlekającego z wykorzystaniem nanokomponentów, zabezpieczającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ PROJEKT

UMOWA Nr.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.../ 2016 - PROJEKT Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowskiej 60, 35-301 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego "Rozbudowę zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury" - odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Rozbudowę zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury - odpowiedzi na pytania. K Regionalne Centrum ~< Animacji Kultury ul. H. Sienkiewicza 11 tel. -Lo8 (68) Lo52 93 01 65-lt31 Zielona Góra faks -Lo8 (68)320 88 3Lo sekretariat@rcak.pl WWW.ReAK.PL ( Zielona Góra, dnia 14 marca 2017

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Umowa nr FDZP.226.21.2019 pakiet nr... zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, NIP 622-22-56-387, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi Sprawa Nr ZP/ 27 / 2019 Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pytania i odpowiedzi Sprawa Nr ZP/ 27 / 2019 Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pytania i odpowiedzi Sprawa Nr ZP/ 27 / 2019 Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Część 24: Respirator przenośny Zwracam się do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych WszSL/FKZ/072/ 432 /12 Legnica, 17-10-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY STYMULATORÓW DWUJAMOWYCH, PODSTAWOWYCH DDDR ORAZ SOCZEWEK I JAŁOWYCH ZESTAWÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 - wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-31-EFK/19 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-31-EFK/19, na modernizację Zakładu Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI_cz_ ust 3: Prosimy o uzupełnienie zapisów tego postanowienia wg poniższej propozycji:

PYTANIA I ODPOWIEDZI_cz_ ust 3: Prosimy o uzupełnienie zapisów tego postanowienia wg poniższej propozycji: PYTANIA I ODPOWIEDZI_cz_3 14. 2 ust. 2: Zwracamy się z prośbą o sformułowanie terminu wykonania umowy w taki sposób, aby przedmiotowy termin ustalany był w relacji do terminu zawarcia (a równocześnie rozpoczęcia)

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym.

zwaną dalej Zamawiającym. Załącznik nr 5 UMOWA NR /2015. zawarta w dniu w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ PROJEKT

UMOWA Nr.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.../ 2014 - PROJEKT Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dęblin, dnia 26.09.2018 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Do wszystkich Wykonawców postępowania nr Zp/pn/78/2018 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ PROJEKT

UMOWA NR.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-3,5-9) UMOWA NR.../2014 - PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY

Projekt umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY Projekt umowy zawarta w dniu... 2013 r. w Łowiczu w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 01/PN/2019 WZÓR

UMOWA Nr 01/PN/2019 WZÓR CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY po zmianach z dnia 28.01.2019 UMOWA Nr 01/PN/2019 WZÓR Zawarta w dniu...2019 r. w Słupsku pomiędzy: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, wpisanym do KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2010. dostawy i montażu nowej fabrycznie aparatury medycznej w ramach inwestycji pn. Centrum Traumatologiczne w Gdańsku

UMOWA Nr /2010. dostawy i montażu nowej fabrycznie aparatury medycznej w ramach inwestycji pn. Centrum Traumatologiczne w Gdańsku UMOWA Nr /2010 Załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt umowy dostawy i montażu nowej fabrycznie aparatury medycznej w ramach inwestycji pn. Centrum Traumatologiczne w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ ul. Wojska Polskiego Celestynów. Celestynów, dn r. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ ul. Wojska Polskiego Celestynów. Celestynów, dn r. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ ul. Wojska Polskiego 57 05-430 Celestynów Celestynów, dn. 24.06 2019 r. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a,

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a, Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2017

Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2017 Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2017 zawarta w Radzyminie w dniu...2017r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy 2. Cena 3. Warunki realizacji umowy

UMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy  2. Cena 3. Warunki realizacji umowy Załącznik nr 3 UMOWA Nr ATZ _ _ 201 _EL_ _201.. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Jastrzębie-Zdrój, dnia 04.12.2014 r. BZP/38/382-49/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistyki wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo