Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej"

Transkrypt

1 XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z informatyki i technologii informacyjnej. 2. Założenia ogólne 1) Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka" i Technologia Informacyjna. 2) Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Oceniania. 3) Nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (obniżenie oceny ze sprawowania) 3. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć 1.) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny raz w roku. 2.) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku trwającej dłużej niż dwa tygodnie usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 3.) Uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej, zadania domowego lub pisania niezapowiedzianej kartkówki w przypadkach szczególnych: tzw. szczęśliwy numerek, zwolnienie przez nauczyciela uczącego z powodu udziału w zawodach lub konkursach. 4.) Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji. 4. Zasady ustalania oceny bieżącej 1.) Praca i aktywność ucznia na lekcjach Praca na lekcji jest oceniana przy pomocy plusów (+) i minusów (-) Uczeń może otrzymać plus(y), gdy systematycznie pracuje na lekcji wykonując polecenia nauczyciela, zgłasza się do rozwiązywania problemów, zadań, proponuje własne rozwiązania. Uczeń może otrzymać minus(y), gdy nie pracuje na lekcji, nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania kontrolne dotyczące bieżącego materiału, przeszkadza innym w pracy lub gdy nauczyciel stwierdzi niesamodzielne wykonanie zadania. Strona 1

2 Za pięć plusów otrzymanych z jednej partii materiału uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeden minus anuluje dwa plusy. Pod koniec każdej partii materiału (przed sprawdzianem) następuje podliczenie plusów i minusów: bardzo dobry dobry +++ lub ++ - dostateczny + - dopuszczający W przypadku braku plusów lub gdy uczeń otrzymał same minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena z pracy na lekcji nie podlega poprawie 2.) Odpowiedzi ustne Do odpowiedzi ustnej obowiązuje materiał z trzech ostatnich zajęć lekcyjnych Ze względu na specyfikę przedmiotu odpowiedź ustna jest w większości przypadków połączona ze sprawdzeniem umiejętności praktycznych na komputerze Uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej w przypadkach podanych w pkt. 3 Oceniając odpowiedzi ustne analizuje się je pod względem merytorycznym Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie 3.) Kartkówki Na kartkówkach obowiązuje materiał z trzech ostatnich zajęć lekcyjnych Kartkówki mogą być przeprowadzone w formie pisemnej lub praktycznej (na komputerze) Uczeń może być zwolniony z pisania niezapowiedzianej kartkówki w przypadkach podanych w pkt. 3 Nie można zgłosić nieprzygotowania z zapowiedzianej kartkówki W przypadku nieobecności ucznia na kartkówce ma on obowiązek napisania jej na najbliższej lekcji Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną z kartkówki w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielności napisanej pracy Ocena z kartkówek nie podlega poprawie 4.) Zadania domowe Tematy zadań domowych są zapowiedziane na lekcji wraz z terminem ich oddania Oddanie zadania domowego jest obowiązkowe W przypadku nieobecności ucznia w dniu, w którym mija termin oddania pracy domowej ma on obowiązek oddania jej na najbliższej lekcji Brak zadania domowego jest traktowany jako nieprzygotowanie do lekcji i może być usprawiedliwiony w przypadkach podanych w pkt.3. W przypadku braku zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną Uczeń ma obowiązek wykonać zadanie domowe samodzielnie Strona 2

3 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności wykonania zadania domowego (praca skopiowana) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną W celu stwierdzenia samodzielności wykonania zadania nauczyciel może poprosić ucznia(ów) o ponowne samodzielne rozwiązanie zadania na lekcji Zadania domowe oceniane są wg kryteriów podanych przez nauczyciela Oceniając prace domowe analizuje się je pod względem merytorycznym, ocenie podlega także estetyka wykonania 5.) Projekty Projekty to zadania domowe długoterminowe zapowiadane pod koniec każdej partii materiału Tematy projektów są zapowiedziane na lekcji wraz z terminem ich oddania (minimum dwa tygodnie wcześniej) Oddanie projektu jest obowiązkowe Projekty powinny być oddane najpóźniej do czasu zajęć w dniu, w którym mija ostateczny termin. Należy pamiętać o zapisaniu projektów na zastępczych nośnikach (CD, pendrive, na swojej poczcie w wysłanych), gdyby zdarzyło się np., że mail z projektem nie dotarł do czasu zajęć. W przypadku nie oddania projektu w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną Nieobecność na zajęciach w dniu, w którym mija ostateczny termin oddania projektu nie zwalnia z nieoddania (poczta elektroniczna (mail) lub wcześniej projekt dostarczony na CD/dyskietka/pendrive) W przypadku choroby termin oddania może ulec przesunięciu po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Zawsze istnieje możliwość konsultacji wyznaczonego projektu. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności wykonania projektu (praca skopiowana) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną Ocenę z projektu można poprawić oddając projekt w ciągu tygodnia od ustalonej daty oddania. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Projekty oddane po tym terminie nie będą oceniane Projekty oceniane są wg kryteriów podanych przez nauczyciela Oceniając projekt analizuje się go pod względem merytorycznym, zgodności z tematem, ocenie podlega także estetyka wykonania 6.) Sprawdziany Sprawdziany wiadomości i umiejętności są przeprowadzane w formie praktycznej (na komputerze) po każdym zrealizowanym dziale Sprawdziany zapowiedziane są minimum tydzień wcześniej (z podanym zakresem) Sprawdzian obejmuje jedną jednostkę lekcyjną w przypadku technologii informacyjnej i dwie jednostki lekcyjne w przypadku informatyki Sprawdziany są obowiązkowe W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie ma on obowiązek napisania go na najbliższej lekcji Sprawdziany oceniane są wg kryteriów podanych przez nauczyciela Uczeń może starać się o ocenę celującą ze sprawdzianu wówczas otrzymuje dodatkowe zadanie. Chęć starania się o ocenę celującą uczeń zgłasza Strona 3

4 nauczycielowi w trakcie trwania sprawdzianu. Zadanie na ocenę celująca będzie oceniane tylko w przypadku uzyskania przez ucznia oceny bardzo dobrej za zadania obowiązkowe. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od momentu oddania prac uczeń zgłasza chęć poprawy sprawdzianu na początku lekcji. Do dziennika ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprzednio otrzymanej. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie oznacza, że uczeń może tylko raz zaliczać zaległy materiał, bez możliwości poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciel sprawdza prace pisemne uczniów w terminie dwóch tygodni (z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji) i omawia je na lekcji z uczniami. Sprawdziany pisemne i kartkówki oceniane są kryterialnie w skali punktowej. Skala ta jest przeliczana na oceny w następujący sposób: Procent punktów Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 0 40 niedostateczny 7.) Uczestnictwo w konkursach Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę za uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach o tematyce informatycznej realizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią Chęć uczestnictwa w takim konkursie uczeń zgłasza nauczycielowi odpowiednio wcześniej Dodatkowa ocena za udział w konkursie jest traktowana jak ocena z projektu Laureaci konkursów nie uzyskują w automatyczny sposób bardzo dobrej lub wyższej oceny końcoworocznej. Na podstawie wszystkich osiągnięć ucznia, w tym przede wszystkim ocen cząstkowych ustala się, czy uczeń w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe na daną ocenę końcoworoczną. 8.) Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę, gdy korzystając ze swoich umiejętności, wykona pracę (program komputerowy, prezentację multimedial- Strona 4

5 ną), która będzie służyć nauczycielowi innego przedmiotu (np. matematyki, fizyki) jako środek dydaktyczny. 5. Ocena semestralna i ocena końcoworoczna 1.) Ocena semestralna jest ustalana w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych, która jest jednym z zasadniczych kryteriów przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej. 2.) Oprócz średniej ważonej ocen cząstkowych nauczyciel, bierze pod uwagę również następujące kryteria: Systematyczna obecność na lekcjach, rzetelne, na miarę swoich możliwości przygotowywanie się do zajęć, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach cząstkowych. Wszystkie nieobecności na lekcjach informatyki usprawiedliwione Udział w zadaniach klasowych i sprawdzianach, w razie usprawiedliwionej nieobecności lub otrzymania oceny negatywnej - dotrzymywanie terminów poprawy Terminowe oddawanie wszystkich obowiązkowych zadań i projektów Aktywność na lekcjach 3.) Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następującą kolejność ważności ocen cząstkowych: sprawdziany waga 10 projekty waga 10 szczególne osiągnięcia - waga 10 kartkówki/testy waga 7 odpowiedzi waga 7 aktywność (praca na lekcji) waga 5 zadania domowe waga 3 ćwiczenia praktyczne waga 4 Wartość liczbowa ocen cząstkowych: ocena wartość liczbowa 1 1,5 1,75 2 2,5 2,75 3 3,5 3,75 4 4,5 4,75 5 5,75 6 Szczegółowy udział procentowy poszczególnych ocen zależy od zakresu i trudności realizowanego materiału. waga sprawdziany 10 projekty 10 szczególne osiągnięcia 10 kartkówki 7 odpowiedzi 7 Strona 5

6 aktywność 5 zadania domowe 3 ćwiczenia praktyczne 4 4.) Ocena jest ustalana na podstawie średniej w następujący sposób: ŚREDNIA OCENA >5,51 celujący 4,51-5,50 bardzo dobry 3,51-4,50 dobry 2,61-3,50 dostateczny 1,81 2,60 dopuszczający <1,80 niedostateczny 1.) Ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawie pracy ucznia przez cały rok. Przy wystawieniu oceny końcoworocznej stosuje się te same kryteria jak dla oceny semestralnej. (pkt. 5.3) 2.) W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr jest on zobowiązany zaliczyć materiał pierwszego semestru na ocenę co najmniej dopuszczającą w terminie i sposobie ustalonym z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne 3.) Opisowe kryteria wymagań na poszczególne oceny ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza materiał realizowany w klasie, każdorazowo rozwiązuje specjalnie przewidziane w każdym sprawdzianie dodatkowe problemy i zadania demonstruje biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy bierze czynny udział w konkursach informatycznych, internetowych ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązań przekraczają jego możliwości ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosować metody i środki informatyki wybiórczo. Pomoc nauczyciela sprowadza się jednak do weryfikowania pomysłów ucznia i naprowadzania go na właściwe rozwiązania. Strona 6

7 Nauczyciel nie pełni funkcji pomocnika, który wykonuje zadanie z uczniem bądź za niego. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania i otrzymał oceny niedostateczne ze wszystkich sprawdzianów w semestrze. 6. Ustalenia końcowe: Uczniowie na pierwszej lekcji informowani są o przedmiotowym systemie oceniania Rodzice na pierwszym spotkaniu z wychowawcami informowani są o przedmiotowym systemie oceniania oraz w czasie dni otwartych o ocenach cząstkowych. Każdy uczeń może skorzystać z dodatkowej pomocy nauczyciela podczas wyznaczonych godzin konsultacji w celu uzupełnienia, utrwalenia lub sprawdzenia wiedzy objętej programem nauczania. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie. Uczniowie nie dysponujący sprzętem komputerowym w domu, mogą w terminie ustalonym z nauczycielem korzystać z komputerów szkolnej pracowni komputerowej oraz z centrum multimedialnego w czytelni szkolnej. Strona 7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 LP. 4.1 Projektowanie witryn internetowych klasa II 4.2 Tworzenie witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo