Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej związanej z realizacją projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polegających na: 1. Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II (dalej Postępowanie zestawy komputerowe ), w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, 2. Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II (dalej Postępowanie platforma informacyjna ), w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, 3. Doradztwie eksperckim dla Zamawiającego związanym z postępowaniami, o których mowa w pkt. 1 i 2, dotyczącym wszystkich aspektów prowadzonych postępowań i udzielanych zamówień publicznych w zakresie zagadnień technicznych, finansowych, ekonomicznych, logistycznych, warunków gwarancji i rękojmi, opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych i wymagań Zamawiającego. 1. Kontekst przedmiotu zamówienia Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II realizowany jest w latach w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 10 Gmin i dwóch Powiatów Województwa Lubelskiego. Zasięg terytorialny projektu obejmuje wszystkie miejscowości na obszarze działalności partnerów Grupę docelową stanowi 741 gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność, w tym projektem zostanie objętych 121 osób niepełnosprawnych z gospodarstw domowych, co stanowi prawie 17% grupy docelowej. Realizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci ostateczni projektu poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie

2 Strona 2 z 9 będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy, jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu, w tym osób niepełnosprawnych w kreowaniu procesów gospodarczych. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Dzięki realizacji projektu 741 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: a) Zwiększenie udziału korzystania z Internetu i sprzętu komputerowego w ramach grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie lubelskim o 741 osób (w tym 121 osób niepełnosprawnych) i 50 instytucji podległych, b) Utrzymanie jakości i efektywności sprzętu komputerowego i połączeń internetowych dla 741 BO (Beneficjentów Ostatecznych), c) Wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych dla 741 osób z gospodarstw domowych, d) Podniesienie świadomości społecznej w województwie lubelskim o problemach związanych z wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu powstanie ogólnodostępna platforma informacyjna zawierająca zagadnienia pomocne w przezwyciężeniu wykluczenia cyfrowego, na której będą znajdowały się zarówno informacje, jak i wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu oraz Internetu, w szczególności skierowane do osób objętych projektem. Platforma informacyjna zbudowana będzie z modułów informacyjnych m.in. ABC komputera, ABC Internetu, ABC bezrobotnego, ABC komputera dla dzieci oraz innych modułów powstałych w trakcie realizacji projektu. Każdy z modułów będzie się składał z kilkunastu zagadnień o różnym poziomie zaawansowania, w zależności od potrzeb użytkownika. Każdy użytkownik wybrany moduł informacyjny będzie mógł uruchomić nieograniczoną ilość razy. Poszczególne moduły będą w prosty i przystępny sposób prezentowały informacje z danej dziedziny i składały się z zestawu ćwiczeń wykonywanych za pomocą komputera, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się komputerem i Internetem oraz poznanie możliwości stwarzanych przez technologię informacyjną. Ponadto stworzone moduły będą zawierały zagadnienia związane z rynkiem pracy (poszukiwanie pracy, świadczenie pracy na odległość-telepraca, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych). Jeden z modułów będzie przygotowany z myślą o najmłodszych użytkownikach platformy. Wykorzystanie komputera w nauczaniu na pierwszym etapie edukacyjnym ułatwia wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia

3 Strona 3 z 9 w szczególności w zakresie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia), jak również w przyszłym poszukiwaniu zatrudnienia. Użytkownicy platformy podzieleni będą na dwie grupy. Wśród beneficjentów objętych projektem posiadających konta z loginem i hasłem prowadzony będzie dodatkowo bieżący monitoring i ewaluacja. Pozostali użytkownicy będą mieli ogólny dostęp do treści zamieszczonej na platformie, kontakt z administratorem - bez konieczności poddawania się autoewaluacji. Ponadto platforma informacyjna zapewni połączenie z Help Deskiem (HD) i dowolną jednostką udostępniającą usługi on-line oraz dostęp do organizacji społeczności internetowej osób niepełnosprawnych. Zapewnienie pracy HD jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych narażonych na trudności komunikacyjne. Uczestnik będzie miał możliwość zgłaszania zaistniałych problemów ze sprzętem lub pracą aplikacji oraz bezpośrednie wsparcie w przypadku pracy z poszczególnymi modułami. Platforma informacyjna będzie pełniła również rolę forum wymiany informacji, doświadczeń użytkowników a jednocześnie pozwoli integrować i niwelować bariery społeczności osób wykluczonych cyfrowo. Dodatkowym usprawnieniem będzie dostosowanie platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych (rozmiar czcionki, lektor platformy). 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Usługa powinna być świadczona zgodnie z: a) przepisami prawa, b) procedurami i obowiązkami obowiązującymi przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (POIG) dla działania właściwego dla Projektu, c) wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz Zamawiającego, d) innymi dokumentami zatwierdzonymi i przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, e) umową o dofinansowanie Projektu, f) innymi warunkami określonymi w SOPZ i Umowie. II. Postępowanie zestawy komputerowe. 1. Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia Postępowania zestawy komputerowe obejmuje: a) ogłoszenie o zamówieniu, w tym uprzednie ustalenie wartości zamówienia i udokumentowanie sposobu jej ustalenia, opracowanie rekomendowanych przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu zestawy komputerowe wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opracowanie

4 Strona 4 z 9 opisu rekomendowanych przez Wykonawcę kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy zawieranej z wykonawcą, regulujący wszelkie kwestie techniczne, finansowe, ekonomiczne, logistyczne, warunków gwarancji i rękojmi jak również opisujące przedmiot zamówienia publicznego, c) wszelkie inne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia Postępowania zestawy komputerowe, w szczególności wszelkie dokumenty i informacje wymagane do opisania przedmiotu zamówienia udzielanego w Postępowaniu zestawy komputerowe zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 2. Przez wymagania Zamawiającego rozumie się dokument potrzebny do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargowym, opisujący przedmiot zamówienia poprzez szczegółowe określenie całokształtu wymagań Zamawiającego dotyczących zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych. 1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zestawów komputerowych (791 szt.) wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem oraz zapewnieniem opieki serwisowej (posprzedażnej) sprzętu i oprogramowania, powinny zawierać w szczególności: a) typ komputera, w którym podane będzie czy przedmiotem zamówienia są komputery przenośne czy stacjonarne, b) zastosowanie, które wskazuje obszar zastosowań, w którym będzie stosowany dany zestaw komputerowy np. aplikacje biurowe, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe, etc, c) opis wydajności obliczeniowej określonej wynikami obiektywnych, tj. nie optymalizowanych dla podzespołów wybranego producenta(ów) testów aplikacyjnych, d) określenie wielkości pamięci operacyjnej, minimalna wymagana pojemność pamięci, maksymalna obsługiwana pojemność, zapewnienie wolnego miejsca na rozszerzenie pamięci, e) określenie wydajności grafiki wynikami obiektywnych testów (benchmark) graficznych lub testów aplikacyjnych mierzących wydajność przetwarzania grafiki w rzeczywistych aplikacjach, f) typ wyświetlacza, obszar aktywny, kontrast, jasność, czas reakcji, rozdzielczość podstawowa, maksymalna, wymagane certyfikaty zgodności ze standardami

5 Strona 5 z 9 jakości, zgodność z systemami operacyjnymi, inne wymagane właściwości (warstwa antyodblaskowa, złącza, możliwość zabezpieczenia np. przez zapięcie linki), g) parametry pamięci masowej, minimalna wymagana pojemność, czas dostępu, prędkość przesyłu danych wg obiektywnych testów, h) wskazanie, w jakie urządzenia multimedialne ma być wyposażony zestaw komputerowy np. mikrofon, głośniki, tuner TV, rodzaje wyjść sygnału wizji itd. i) określenie normatywnego czasu pracy na akumulatorze, j) wskazanie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producentów systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego, organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią, k) określenie ergonomii pracy poprzez parametry opisujące głośność zestawu komputerowego i inne parametry wpływające na komfort pracy, l) określenie niezawodności/jakości wytwarzania poprzez wskazanie standardów zarządzania jakością, wymaganie stosowania norm specjalistycznych przez producenta sprzętu/komponentów składowych, m) podanie wymaganego czasu usunięcia usterki, okresu gwarancji, akceptowanego sposobu usunięcia usterki itd., n) określenie zakresu opieki serwisowej (posprzedażnej) sprzętu i oprogramowania, w tym procedur usuwania usterek, awarii i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego i sprzętu oraz oprogramowania dostarczonego wraz z zestawem komputerowym, udzielanie informacji Beneficjentom Ostatecznym celem wyjaśnienia zaistniałych problemów. Przez opiekę serwisową rozumie się wszelką inną obsługę techniczną Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji, o) opis sposobu udostępniania sterowników i poprawek przez producenta zestawu, p) określenie zakresu ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania za zniszczenie sprzętu komputerowego, q) określenie dodatkowych wymagań takich jak: działania wszystkich podzespołów zestawu komputerowego w zakresie parametrów nominalnych określonych przez producenta danego podzespołu, w szczególności wykluczenie tzw. overclockingu (podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny

6 Strona 6 z 9 systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespołu zestawu komputerowego ponad wartości określone przez producenta jako dopuszczalne), preinstalowany system operacyjny i inne aplikacje, wielkość i kolorystyka obudowy, rodzaj, liczba i miejsce wyprowadzenia gniazd, wyposażenie w czytnik lub nagrywarkę płyt CD/DVD, układ klawiatury (m.in. umiejscowienie klawiatury numerycznej). r) uwzględnienie informacji, że sprzęt komputerowy będzie znajdował się i będzie użytkowany w gospodarstwach domowych oraz jednostkach podległych Partnerom Projektu położonych na terenie gmin i powiatów uczestniczących w Projekcie. s) w przypadku zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (121 szt.), Wykonawca opisze przedmiot zamówienia z wykorzystaniem Assistive Technology (technologie wspomagające), które pozwalają niwelować ograniczenia, wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. W związku z powyższym, zestawy komputerowe muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju niepełnosprawności zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Zamawiający po dokonanej rekrutacji, przekaże Wykonawcy informację dotyczącą rodzaju niepełnosprawności zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji. 2) Wymagania Zamawiającego dotyczące usługi świadczenia dostępu do Internetu (763 szt.), powinny zawierać w szczególności: a) opis technologii przesyłu danych, b) prędkość przesyłu danych w danej technologii, c) okres świadczenia usługi, d) określenie standardów dostępności usługi poprzez wskazanie w procentach poziomu dostępności w określonym czasie (miesiąc/kwartał/rok), e) określenie zakresu opieki serwisowej (posprzedażnej), w tym procedur usuwania usterek i awarii. Przez opiekę serwisową rozumie się wszelką inną obsługę techniczną Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji, f) określenie sposobu dostawy, montażu, konfiguracji urządzeń dostępowych, g) wskazanie zgodności urządzeń dostępowych z systemem operacyjnym i standardami na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producenta, 3) Wymagania Zamawiającego dotyczące usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych

7 Strona 7 z 9 (szkolenie grupowe 620 osób, szkolenie indywidualne 121 osób), powinny zawierać w szczególności: a) opis organizacji szkolenia a w szczególności określenie terminu i miejsc przeprowadzania szkoleń, b) cel szkolenia, c) zakres tematyczny, d) metody i techniki, jakie będą zastosowane podczas szkolenia, III. Postępowanie platforma informacyjna. 1. Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia Postępowania platforma informacyjna obejmuje: d) ogłoszenie o zamówieniu, w tym uprzednie ustalenie wartości zamówienia i udokumentowanie sposobu jej ustalenia, opracowanie rekomendowanych przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu platforma informacyjna wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opracowanie opisu rekomendowanych przez Wykonawcę kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, e) specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy zawieranej z wykonawcą dostarczającym zestawy komputerowe, regulujące wszelkie kwestie techniczne, finansowe, ekonomiczne, warunków gwarancji i rękojmi jak również opisujące przedmiot zamówienia publicznego, f) wszelkie inne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia Postępowania platforma informacyjna, w szczególności wszelkie dokumenty i informacje wymagane do opisania przedmiotu zamówienia udzielanego w Postępowaniu platforma informacyjna zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące platformy informacyjnej, powinny zawierać w szczególności: a) parametry techniczne serwera oraz oprogramowania na którym zostanie zainstalowana platforma informacyjna, b) procedury postępowania w przypadku awarii serwera lub/i oprogramowania oraz czas usunięcia awarii, c) sposób dostarczenia serwera, d) określenie gwarancji na serwer, e) zgodność platformy informacyjnej z oprogramowaniem dostarczonym do Beneficjentów Ostatecznych w zestawach komputerowych oraz z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach Zamawiającego,

8 Strona 8 z 9 f) parametry techniczne platformy informacyjnej, g) tematykę szkoleń oraz poziomy poszczególnych modułów, h) zdefiniowanie ról użytkowników platformy informacyjnej, IV. Doradztwo eksperckie. Doradztwo eksperckie, będzie świadczone przez Wykonawcę w szczególności poprzez czynności polegające na: a) udzielaniu ustnych lub pisemnych odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnień, w tym w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), b) przygotowaniu argumentacji na potrzeby korespondencji z uczestnikami postępowania, podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu oraz instytucjami lub organami podejmującymi czynności związane z postępowaniem lub Projektem, c) przygotowanie rekomendacji określonych rozstrzygnięć Zamawiającego w postępowaniu, w szczególności w zakresie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert, d) udział w postępowaniu poprzez pełnienie funkcji biegłych lub członków komisji przetargowej, przy czym Zamawiający może żądać, by biegłymi lub członkami komisji przetargowej były co najmniej osoby wymienione w ofercie (w zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia); Zamawiający decyduje o funkcji pełnionej przez daną osobę, e) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w postępowaniach w przedmiocie środków zaskarżenia oraz przygotowanie argumentacji merytorycznej w pismach Zamawiającego w tych postępowaniach, f) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dotyczących postępowania, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, g) opracowanie rekomendacji działań w postępowaniu oraz rekomendacji działań w Projekcie związanych z postępowaniem, h) uczestniczenie w spotkaniach z zewnętrznymi interesariuszami projektu, na żądanie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, i) uczestniczenie w spotkaniach z Zamawiającym (m.in. Zespół Projektowy, Marszałek, Zarząd lub Sejmik Województwa), w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w szczególności w siedzibie Zamawiającego, w zakresie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania. V. Termin wykonania usługi. 1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia.2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., z możliwością jej przedłużenia, w przypadku, gdyby nastąpiło

9 Strona 9 z 9 opóźnienie w realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II. 2. Wykonawca zobowiąże się wykonać Przedmiot Umowy według poniższego harmonogramu: a. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II, w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji dotyczącej rodzaju niepełnosprawności Beneficjentów Ostatecznych, zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji. b. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II, w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, nastąpi w terminie 40 dni od daty podpisania Umowy. c. Doradztwo eksperckie dla Zamawiającego związane z postępowaniami, o których mowa w pkt. a i b, dotyczącym wszystkich aspektów prowadzonych postępowań i udzielanych zamówień publicznych w zakresie zagadnień technicznych, finansowych, ekonomicznych, logistycznych, warunków gwarancji i rękojmi, opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych i wymagań Zamawiającego, Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r., z możliwością jej przedłużenia, w przypadku, gdyby nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II. W przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji w/w projektu Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo