Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej związanej z realizacją projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polegających na: 1. Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II (dalej Postępowanie zestawy komputerowe ), w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, 2. Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II (dalej Postępowanie platforma informacyjna ), w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, 3. Doradztwie eksperckim dla Zamawiającego związanym z postępowaniami, o których mowa w pkt. 1 i 2, dotyczącym wszystkich aspektów prowadzonych postępowań i udzielanych zamówień publicznych w zakresie zagadnień technicznych, finansowych, ekonomicznych, logistycznych, warunków gwarancji i rękojmi, opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych i wymagań Zamawiającego. 1. Kontekst przedmiotu zamówienia Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II realizowany jest w latach w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 10 Gmin i dwóch Powiatów Województwa Lubelskiego. Zasięg terytorialny projektu obejmuje wszystkie miejscowości na obszarze działalności partnerów Grupę docelową stanowi 741 gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność, w tym projektem zostanie objętych 121 osób niepełnosprawnych z gospodarstw domowych, co stanowi prawie 17% grupy docelowej. Realizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci ostateczni projektu poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie

2 Strona 2 z 9 będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy, jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu, w tym osób niepełnosprawnych w kreowaniu procesów gospodarczych. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Dzięki realizacji projektu 741 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: a) Zwiększenie udziału korzystania z Internetu i sprzętu komputerowego w ramach grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie lubelskim o 741 osób (w tym 121 osób niepełnosprawnych) i 50 instytucji podległych, b) Utrzymanie jakości i efektywności sprzętu komputerowego i połączeń internetowych dla 741 BO (Beneficjentów Ostatecznych), c) Wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych dla 741 osób z gospodarstw domowych, d) Podniesienie świadomości społecznej w województwie lubelskim o problemach związanych z wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu powstanie ogólnodostępna platforma informacyjna zawierająca zagadnienia pomocne w przezwyciężeniu wykluczenia cyfrowego, na której będą znajdowały się zarówno informacje, jak i wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu oraz Internetu, w szczególności skierowane do osób objętych projektem. Platforma informacyjna zbudowana będzie z modułów informacyjnych m.in. ABC komputera, ABC Internetu, ABC bezrobotnego, ABC komputera dla dzieci oraz innych modułów powstałych w trakcie realizacji projektu. Każdy z modułów będzie się składał z kilkunastu zagadnień o różnym poziomie zaawansowania, w zależności od potrzeb użytkownika. Każdy użytkownik wybrany moduł informacyjny będzie mógł uruchomić nieograniczoną ilość razy. Poszczególne moduły będą w prosty i przystępny sposób prezentowały informacje z danej dziedziny i składały się z zestawu ćwiczeń wykonywanych za pomocą komputera, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się komputerem i Internetem oraz poznanie możliwości stwarzanych przez technologię informacyjną. Ponadto stworzone moduły będą zawierały zagadnienia związane z rynkiem pracy (poszukiwanie pracy, świadczenie pracy na odległość-telepraca, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych). Jeden z modułów będzie przygotowany z myślą o najmłodszych użytkownikach platformy. Wykorzystanie komputera w nauczaniu na pierwszym etapie edukacyjnym ułatwia wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia

3 Strona 3 z 9 w szczególności w zakresie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia), jak również w przyszłym poszukiwaniu zatrudnienia. Użytkownicy platformy podzieleni będą na dwie grupy. Wśród beneficjentów objętych projektem posiadających konta z loginem i hasłem prowadzony będzie dodatkowo bieżący monitoring i ewaluacja. Pozostali użytkownicy będą mieli ogólny dostęp do treści zamieszczonej na platformie, kontakt z administratorem - bez konieczności poddawania się autoewaluacji. Ponadto platforma informacyjna zapewni połączenie z Help Deskiem (HD) i dowolną jednostką udostępniającą usługi on-line oraz dostęp do organizacji społeczności internetowej osób niepełnosprawnych. Zapewnienie pracy HD jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych narażonych na trudności komunikacyjne. Uczestnik będzie miał możliwość zgłaszania zaistniałych problemów ze sprzętem lub pracą aplikacji oraz bezpośrednie wsparcie w przypadku pracy z poszczególnymi modułami. Platforma informacyjna będzie pełniła również rolę forum wymiany informacji, doświadczeń użytkowników a jednocześnie pozwoli integrować i niwelować bariery społeczności osób wykluczonych cyfrowo. Dodatkowym usprawnieniem będzie dostosowanie platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych (rozmiar czcionki, lektor platformy). 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Usługa powinna być świadczona zgodnie z: a) przepisami prawa, b) procedurami i obowiązkami obowiązującymi przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (POIG) dla działania właściwego dla Projektu, c) wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz Zamawiającego, d) innymi dokumentami zatwierdzonymi i przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, e) umową o dofinansowanie Projektu, f) innymi warunkami określonymi w SOPZ i Umowie. II. Postępowanie zestawy komputerowe. 1. Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia Postępowania zestawy komputerowe obejmuje: a) ogłoszenie o zamówieniu, w tym uprzednie ustalenie wartości zamówienia i udokumentowanie sposobu jej ustalenia, opracowanie rekomendowanych przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu zestawy komputerowe wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opracowanie

4 Strona 4 z 9 opisu rekomendowanych przez Wykonawcę kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy zawieranej z wykonawcą, regulujący wszelkie kwestie techniczne, finansowe, ekonomiczne, logistyczne, warunków gwarancji i rękojmi jak również opisujące przedmiot zamówienia publicznego, c) wszelkie inne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia Postępowania zestawy komputerowe, w szczególności wszelkie dokumenty i informacje wymagane do opisania przedmiotu zamówienia udzielanego w Postępowaniu zestawy komputerowe zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 2. Przez wymagania Zamawiającego rozumie się dokument potrzebny do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargowym, opisujący przedmiot zamówienia poprzez szczegółowe określenie całokształtu wymagań Zamawiającego dotyczących zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych. 1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zestawów komputerowych (791 szt.) wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem oraz zapewnieniem opieki serwisowej (posprzedażnej) sprzętu i oprogramowania, powinny zawierać w szczególności: a) typ komputera, w którym podane będzie czy przedmiotem zamówienia są komputery przenośne czy stacjonarne, b) zastosowanie, które wskazuje obszar zastosowań, w którym będzie stosowany dany zestaw komputerowy np. aplikacje biurowe, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe, etc, c) opis wydajności obliczeniowej określonej wynikami obiektywnych, tj. nie optymalizowanych dla podzespołów wybranego producenta(ów) testów aplikacyjnych, d) określenie wielkości pamięci operacyjnej, minimalna wymagana pojemność pamięci, maksymalna obsługiwana pojemność, zapewnienie wolnego miejsca na rozszerzenie pamięci, e) określenie wydajności grafiki wynikami obiektywnych testów (benchmark) graficznych lub testów aplikacyjnych mierzących wydajność przetwarzania grafiki w rzeczywistych aplikacjach, f) typ wyświetlacza, obszar aktywny, kontrast, jasność, czas reakcji, rozdzielczość podstawowa, maksymalna, wymagane certyfikaty zgodności ze standardami

5 Strona 5 z 9 jakości, zgodność z systemami operacyjnymi, inne wymagane właściwości (warstwa antyodblaskowa, złącza, możliwość zabezpieczenia np. przez zapięcie linki), g) parametry pamięci masowej, minimalna wymagana pojemność, czas dostępu, prędkość przesyłu danych wg obiektywnych testów, h) wskazanie, w jakie urządzenia multimedialne ma być wyposażony zestaw komputerowy np. mikrofon, głośniki, tuner TV, rodzaje wyjść sygnału wizji itd. i) określenie normatywnego czasu pracy na akumulatorze, j) wskazanie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producentów systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego, organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią, k) określenie ergonomii pracy poprzez parametry opisujące głośność zestawu komputerowego i inne parametry wpływające na komfort pracy, l) określenie niezawodności/jakości wytwarzania poprzez wskazanie standardów zarządzania jakością, wymaganie stosowania norm specjalistycznych przez producenta sprzętu/komponentów składowych, m) podanie wymaganego czasu usunięcia usterki, okresu gwarancji, akceptowanego sposobu usunięcia usterki itd., n) określenie zakresu opieki serwisowej (posprzedażnej) sprzętu i oprogramowania, w tym procedur usuwania usterek, awarii i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego i sprzętu oraz oprogramowania dostarczonego wraz z zestawem komputerowym, udzielanie informacji Beneficjentom Ostatecznym celem wyjaśnienia zaistniałych problemów. Przez opiekę serwisową rozumie się wszelką inną obsługę techniczną Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji, o) opis sposobu udostępniania sterowników i poprawek przez producenta zestawu, p) określenie zakresu ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania za zniszczenie sprzętu komputerowego, q) określenie dodatkowych wymagań takich jak: działania wszystkich podzespołów zestawu komputerowego w zakresie parametrów nominalnych określonych przez producenta danego podzespołu, w szczególności wykluczenie tzw. overclockingu (podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny

6 Strona 6 z 9 systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespołu zestawu komputerowego ponad wartości określone przez producenta jako dopuszczalne), preinstalowany system operacyjny i inne aplikacje, wielkość i kolorystyka obudowy, rodzaj, liczba i miejsce wyprowadzenia gniazd, wyposażenie w czytnik lub nagrywarkę płyt CD/DVD, układ klawiatury (m.in. umiejscowienie klawiatury numerycznej). r) uwzględnienie informacji, że sprzęt komputerowy będzie znajdował się i będzie użytkowany w gospodarstwach domowych oraz jednostkach podległych Partnerom Projektu położonych na terenie gmin i powiatów uczestniczących w Projekcie. s) w przypadku zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (121 szt.), Wykonawca opisze przedmiot zamówienia z wykorzystaniem Assistive Technology (technologie wspomagające), które pozwalają niwelować ograniczenia, wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. W związku z powyższym, zestawy komputerowe muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju niepełnosprawności zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Zamawiający po dokonanej rekrutacji, przekaże Wykonawcy informację dotyczącą rodzaju niepełnosprawności zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji. 2) Wymagania Zamawiającego dotyczące usługi świadczenia dostępu do Internetu (763 szt.), powinny zawierać w szczególności: a) opis technologii przesyłu danych, b) prędkość przesyłu danych w danej technologii, c) okres świadczenia usługi, d) określenie standardów dostępności usługi poprzez wskazanie w procentach poziomu dostępności w określonym czasie (miesiąc/kwartał/rok), e) określenie zakresu opieki serwisowej (posprzedażnej), w tym procedur usuwania usterek i awarii. Przez opiekę serwisową rozumie się wszelką inną obsługę techniczną Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji, f) określenie sposobu dostawy, montażu, konfiguracji urządzeń dostępowych, g) wskazanie zgodności urządzeń dostępowych z systemem operacyjnym i standardami na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producenta, 3) Wymagania Zamawiającego dotyczące usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych

7 Strona 7 z 9 (szkolenie grupowe 620 osób, szkolenie indywidualne 121 osób), powinny zawierać w szczególności: a) opis organizacji szkolenia a w szczególności określenie terminu i miejsc przeprowadzania szkoleń, b) cel szkolenia, c) zakres tematyczny, d) metody i techniki, jakie będą zastosowane podczas szkolenia, III. Postępowanie platforma informacyjna. 1. Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia Postępowania platforma informacyjna obejmuje: d) ogłoszenie o zamówieniu, w tym uprzednie ustalenie wartości zamówienia i udokumentowanie sposobu jej ustalenia, opracowanie rekomendowanych przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu platforma informacyjna wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opracowanie opisu rekomendowanych przez Wykonawcę kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, e) specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy zawieranej z wykonawcą dostarczającym zestawy komputerowe, regulujące wszelkie kwestie techniczne, finansowe, ekonomiczne, warunków gwarancji i rękojmi jak również opisujące przedmiot zamówienia publicznego, f) wszelkie inne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia Postępowania platforma informacyjna, w szczególności wszelkie dokumenty i informacje wymagane do opisania przedmiotu zamówienia udzielanego w Postępowaniu platforma informacyjna zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące platformy informacyjnej, powinny zawierać w szczególności: a) parametry techniczne serwera oraz oprogramowania na którym zostanie zainstalowana platforma informacyjna, b) procedury postępowania w przypadku awarii serwera lub/i oprogramowania oraz czas usunięcia awarii, c) sposób dostarczenia serwera, d) określenie gwarancji na serwer, e) zgodność platformy informacyjnej z oprogramowaniem dostarczonym do Beneficjentów Ostatecznych w zestawach komputerowych oraz z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach Zamawiającego,

8 Strona 8 z 9 f) parametry techniczne platformy informacyjnej, g) tematykę szkoleń oraz poziomy poszczególnych modułów, h) zdefiniowanie ról użytkowników platformy informacyjnej, IV. Doradztwo eksperckie. Doradztwo eksperckie, będzie świadczone przez Wykonawcę w szczególności poprzez czynności polegające na: a) udzielaniu ustnych lub pisemnych odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnień, w tym w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), b) przygotowaniu argumentacji na potrzeby korespondencji z uczestnikami postępowania, podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu oraz instytucjami lub organami podejmującymi czynności związane z postępowaniem lub Projektem, c) przygotowanie rekomendacji określonych rozstrzygnięć Zamawiającego w postępowaniu, w szczególności w zakresie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert, d) udział w postępowaniu poprzez pełnienie funkcji biegłych lub członków komisji przetargowej, przy czym Zamawiający może żądać, by biegłymi lub członkami komisji przetargowej były co najmniej osoby wymienione w ofercie (w zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia); Zamawiający decyduje o funkcji pełnionej przez daną osobę, e) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w postępowaniach w przedmiocie środków zaskarżenia oraz przygotowanie argumentacji merytorycznej w pismach Zamawiającego w tych postępowaniach, f) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dotyczących postępowania, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, g) opracowanie rekomendacji działań w postępowaniu oraz rekomendacji działań w Projekcie związanych z postępowaniem, h) uczestniczenie w spotkaniach z zewnętrznymi interesariuszami projektu, na żądanie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, i) uczestniczenie w spotkaniach z Zamawiającym (m.in. Zespół Projektowy, Marszałek, Zarząd lub Sejmik Województwa), w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w szczególności w siedzibie Zamawiającego, w zakresie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania. V. Termin wykonania usługi. 1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia.2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., z możliwością jej przedłużenia, w przypadku, gdyby nastąpiło

9 Strona 9 z 9 opóźnienie w realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II. 2. Wykonawca zobowiąże się wykonać Przedmiot Umowy według poniższego harmonogramu: a. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II, w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji dotyczącej rodzaju niepełnosprawności Beneficjentów Ostatecznych, zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji. b. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II, w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia tego postępowania, nastąpi w terminie 40 dni od daty podpisania Umowy. c. Doradztwo eksperckie dla Zamawiającego związane z postępowaniami, o których mowa w pkt. a i b, dotyczącym wszystkich aspektów prowadzonych postępowań i udzielanych zamówień publicznych w zakresie zagadnień technicznych, finansowych, ekonomicznych, logistycznych, warunków gwarancji i rękojmi, opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych i wymagań Zamawiającego, Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r., z możliwością jej przedłużenia, w przypadku, gdyby nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II. W przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji w/w projektu Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych Tabela 1. Elementy opisu przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny R E G U L A M I N otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej?

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej? Cyfrowa Misja 2015+ Cel projektu Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu)

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 13 czerwca 2014r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych (gospodarstw domowych) w Projekcie pn:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Cel

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Informacje ogólne dotyczące projektu:

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Informacje ogólne dotyczące projektu: Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie Informacje ogólne dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 25 701 202 zł Wartość dofinansowania z funduszy UE: 25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 27.05.2013r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych w Projekcie pn: Internet szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

ETAP I dostawa elementów systemu

ETAP I dostawa elementów systemu Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis: Nr RI.272.3.2014 Myszków, dn. 06.02.2014 r. Do wszystkich wykonawców postępowania Nr RI.272.3.2014 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RI.272.3.2014

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Stanowisko PIIT Rekomendacje, 2007-01-22

Stanowisko PIIT Rekomendacje, 2007-01-22 Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie rekomendacji dotyczących zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego Obecna

Bardziej szczegółowo

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Gmina Miasto Brzeziny Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny OGŁOSZENIE W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014

UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Domaradz UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014 Zawarta w ramach Projektu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 23 maja 2014 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Bardziej szczegółowo

SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data

SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data Celem projektu JEST likwidacja bariery dostępu do treści i usług Internetu oraz uzyskanie przez rodziny kompetencji cywilizacyjnych niezbędnych do życia i pracy

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Znak sprawy: OR.042.22.66.2013 Nawojowa, 27.08.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn. Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck nr POIG.08.03.00-22-027/13-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 4

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 4 BZP.271.24.2012.JS Dębica, dnia 26-09-2012r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 4 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 24.12.2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Numer

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej:

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat. Numer projektu: POIG.08.03.00-14-341/13 Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-341/13-00

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Luzino nr 14/2013 Regulamin dodatkowego naboru w projekcie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu KIELCE listopad 2013 mgr Jolanta Kowacka kierownik projektu mgr Sebastian Rachwalski specjalista ds. promocji i monitorowania Ogólne informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZAWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie 2. Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.02.2012r.

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.02.2012r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Internet przyszłością cyfrowego świata przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa

REGULAMIN. Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Internet przyszłością cyfrowego świata przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość REGULAMIN Rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK WOJAK ZP ZAŁOŻENIA OGÓLNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK WOJAK ZP ZAŁOŻENIA OGÓLNE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK WOJAK ZP ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. CEL W celu wsparcia procesu wprowadzenia i ujednolicenia procedur z obszaru zaopatrywania technicznego w IWsp SZ wprowadza

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający -, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Zbójno z dnia 01.02.2012 r. Projekt: Internet krokiem w przyszłość przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zbójno Definicje REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Z A P Y T A N I E O F E R T O W E dotyczące wyboru Inżyniera Projektu dla projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w domu cyfrowe okno na świat. w mieście Wodzisław Śląski Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-24-128/09-00 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Andrzej Zalewski Rekomendacje UZP na zestawy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Dr inż. Andrzej Zalewski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zakończenie procesu rekrutacji

Zakończenie procesu rekrutacji Zakończenie procesu rekrutacji Na przełomie czerwca oraz lipca zakończona został rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Sorkwity.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów. Numer Projektu POIG. 08.03.00-12-071/13 Numer Umowy o dofinansowanie nr POIG. 08.03.00-12-071/13-00

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl GMINA KOWALA Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km 2 należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-08-29 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Piątnica, dnia 29.11.2011 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na: przeprowadzenie kursu języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych dla 72 beneficjentów ostatecznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Strona1 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E dotyczące wyboru Menedżera Projektu dla projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo