Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Rząśnik Bożeny Koch a....., właścicielką/em firmy... z siedzibą w przy ul.. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w...pod nr w dniu NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907) zgodnie z art. 4 pkt Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zakupić i dostarczyć zestawy komputerowe (laptopy) do poniższych szkół podstawowych, zgodnie z warunkami niniejszej umowy i ofertą Wykonawcy zestawy komputerowe (laptopy) obejmujące: Zestawy komputerowe (laptopy) szt.4 dla szkół 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie, 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu,

2 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu o następujących parametrach: Atrybut Typ Zastosowanie Procesor wg listy Pamięć operacyjna Wydajność grafiki wg listy Sposób określenia Komputer przenośny (laptop) Komputery będą wykorzystywane w szkołach podstawowych z przeznaczeniem edukacyjnym. Niezbędne w tym celu będą licencjonowane aplikacje biurowe (do pisania, liczenia, prezentacji). Passmark CPU nie mniej niż 1900 pkt. Minimalna 4 GB (zainstalowana) nie mniej niż 1500 pkt. Monitor/wyświetlacz Klawiatura Napęd optyczny Porty Złącza Łączność przekątna ekranu min. 15.6; rozdzielczość min. 1366x768; zgodność z systemami operacyjnymi; Klawiatura ; touchpad DVD +/- R/RW lub równoważny Czytnik kart pamięci, rodzaj USB min.: 2x2.0, 1x3.0 Wejście mikrofonowe; wyjście HDMI; wyjście słuchawkowe Karta sieciowa min. 10/100; łączność bezprzewodowa Bluetooth ; WiFi b/g/n Wyposażenie multimedialne Zestaw komputerowy powinien posiadać wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, kamera internetowa min. 1.3 PiX; Oprogramowanie Kompatybilne z innymi urządzeniami i programami wykorzystywanymi w szkołach;

3 potrzebne narzędzia i sterowniki Wymagania dotyczące baterii / zasilania [dot. komputerów przenośnych] Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Waga [dot. komputerów przenośnych] Zarządzanie bezpieczeństwem Załączone wyposażenie Normatywny czas pracy na akumulatorze min. 3 godziny Certyfikaty zgodności wydawane przez producentów oprogramowania oraz organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią oraz innych mających zastosowanie w odniesieniu do zestawów komputerowych, powszechnych standardów. Waga 2.5kg Hasło BIOS ; Hasło użytkownika Bateria, zasilacz Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obowiązujących logotypów w celu oznaczenia wszystkich zestawów komputerowych (laptopów) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca dostarczy zestawy komputerowe (laptopy) o załączonych parametrach do poniższych szkół: Lp. Szkoła Podstawowa Wyszczególnienie ilość 1. PSP w Komorowie, Komputer przenośny (laptop) 1 Komorowo 34, 2. PSP w Porządziu, Komputer przenośny (laptop) 1 Porządzie 93, 3. PSP w Starym Lubielu, Komputer przenośny (laptop) 1 Stary Lubiel 22A, 4. PSP w Bielinie, Bielino 32A, Komputer przenośny (laptop) 1

4 Zestaw komputerowy (laptop) szt. 1 dla szkoły 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku o następujących parametrach: Atrybut Typ Zastosowanie Procesor wg listy Pamięć operacyjna Wydajność grafiki wg listy Sposób określenia Komputer przenośny (laptop) Komputery będą wykorzystywane w szkołach podstawowych z przeznaczeniem edukacyjnym. Niezbędne w tym celu będą licencjonowane aplikacje biurowe (do pisania, liczenia, prezentacji). Passmark CPU nie mniej niż 2000 pkt. Minimalna 4 GB (zainstalowana) nie mniej niż 1500 pkt. Monitor/wyświetlacz przekątna ekranu min. 15.6; rozdzielczość min. 1366x768; zgodność z systemami operacyjnymi; Klawiatura Napęd optyczny Porty Złącza Łączność Klawiatura; touchpad Super Multi DVD +/- RW lub równoważny Czytnik kart pamięci, rodzaj USB min.: 2x2.0, 1x3.0 Wejście mikrofonowe; wyjście HDMI; wyjście słuchawkowe Karta sieciowa 10/100; łączność bezprzewodowa Bluetooth ; WiFi b/g/n Wyposażenie multimedialne Zestaw komputerowy powinien posiadać wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, kamera internetowa min. 1.3 PiX; Oprogramowanie Kompatybilne z innymi urządzeniami i programami wykorzystywanymi w szkołach; potrzebne narzędzia i sterowniki

5 Wymagania dotyczące baterii / zasilania [dot. komputerów przenośnych] Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Waga [dot. komputerów przenośnych] Normatywny czas pracy na akumulatorze min 3 godziny Certyfikaty zgodności wydawane przez producentów oprogramowania oraz organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią oraz innych mających zastosowanie w odniesieniu do zestawów komputerowych, powszechnych standardów. Waga 2.5kg Zarządzanie bezpieczeństwem Hasło BIOS ; Hasło użytkownika Załączone wyposażenie Bateria, zasilacz Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obowiązujących logotypów w celu oznaczenia zestawu komputerowego (laptopa) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca dostarczy zestawy komputerowe (laptopy) o załączonych parametrach do poniższych szkół: Lp. Szkoła Podstawowa Wyszczególnienie ilość 1. PSP w Rząśniku, ul. Wyszkowska 50B, Komputer przenośny (laptop) 1 w ramach projektu Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wymieniony w 1 ust. 1 zakup i dostawę do Publicznych Szkół Podstawowych w Bielinie, Komorowie, Porządziu, Starym Lubielu oraz Rząśniku (adresy podane w wykazie ilościowym).

6 2. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i bierze za nią pełną odpowiedzialność. 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości innym podmiotom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy Z tytułu prawidłowej realizacji zakupu i dostawy będącej przedmiotem zmówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości...brutto, słownie. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1: a) obejmuje podatek od towarów i usług b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zmówienia. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Strony ustalają, iż cena określona w ust.1 nie wzrośnie przez cały okres trwania umowy. 5. Strony umowy ustalają tryb rozliczenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę dla Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3,, NIP Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił protokół zdawczo odbiorczy podpisywany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 7. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 8. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

7 4. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w zakupie i dostawie lub jej części w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy obliczonego zgodnie z 3 ust. 1 niniejszej Umowy; b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy obliczonego zgodnie z 3 ust.1 niniejszej Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia do dnia r. 2. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień. 3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca gwarantuje, że zestawy komputerowe (laptopy) są wysokiej jakości, spełniają wymogi bezkonfliktowej pracy i zapewniają należyte bezpieczeństwo, a także spełniają wszystkie wymogi przewidziane przepisami. 2. Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu 1 roku gwarancji, licząc od daty wystawienia faktury. W ramach gwarancji Wykonawca wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na swój koszt. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z winy Zamawiającego, na skutek przypadków losowych, zużyciem naturalnym, działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie itp.), nieprzestrzeganiem zasad użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami chemicznymi lub elektronicznymi. Podstawą udzielania gwarancji jest faktura zakupu. 3. W przypadku, gdy dostarczone zestawy komputerowe (laptopy) będą miały wady lub usterki lub braki, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt rzeczy wadliwych na wolne od wad, usterek, braków w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.

8 4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze w godzinach roboczych za pomocą: a. Faksu. b. E maila c. Poczty lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego. 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie przez Wykonawcę potwierdzone (faksem lub mailem) w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy godzin pracy Zamawiającego) od chwili otrzymania z podaniem daty i godziny przystąpienia do wymiany zestawów komputerowych (laptopy) na wolne od wad, usterek i braków. 6. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. 8. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

9 Zamawiający. Wykonawca Kontrasygnata:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo