Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG /12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG /12-00 w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udziału oraz proces rekrutacji uczestników w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych. 2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 40 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego i zestawów komputerowych do 5 jednostek podległych i do 40 gospodarstw domowych gminy Gostynin oraz przeszkolenie 80 osób z podstaw obsługi komputera i Internetu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 2 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego. 2. Beneficjencie należy przez to rozumieć Gminę Gostynin. 3. Kandydacie/Wnioskodawcy należy przez to rozumieć osobę, która złożyła dokumenty rekrutacyjne. 4. Beneficjencie Ostatecznym (Uczestniku projektu) należy przez to rozumieć osobę, wyłonioną w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie. 5. Umowie użyczenia umowa cywilnoprawna obejmująca bezpłatne użyczenie zestawu komputerowego wraz z podłączeniem do Internetu. 6. Formularzu zgłoszeniowym dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie. 7. Gospodarstwie domowym należy prze to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (definicja wg Głównego Urzędu Statystycznego).

2 8. Rodzinie, oznacza to: 1) wg ustawy o pomocy społecznej osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. (art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej); 2) wg ustawy o świadczeniach rodzinnych - odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko (art. 3 pkt. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych). 3 Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty projektu pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. 4 5 Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26 pok. nr 14, Gostynin, tel Grupami docelowymi są: II. Warunki uczestnictwa w projekcie 6 a) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, c) osoby niepełnosprawne, d) rodziny zastępcze. 2. W przypadku wpłynięcia większej niż zakładana liczby zgłoszeń od potencjalnych beneficjentów ostatecznych pierwszeństwo będą miały zgłoszenia od dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, które osiągnęły w roku szkolnym 2012/2013 najlepsze wyniki w nauce, a w dalszej kolejności gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze. 1. Do udziału w projekcie uprawnieni są Wnioskodawcy, spełniający łącznie następujące warunki: - spełniający co najmniej jedno z kryteriów określonych w 6.1, 7

3 - posiadający miejsce zameldowania na pobyt stały oraz zamieszkują na terenie gminy Gostynin. Dopuszcza się udział w Projekcie osób zameldowanych na pobyt czasowych na terenie gminy Gostynin w okresie co najmniej 3 miesiące przed złożeniem formularza rekrutacyjnego oraz w okresie realizacji i trwałości Projektu, to jest do r. - nie posiadający komputera i dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym, - którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami, - miejsce zamieszkania znajduje się w zasięgu dostępu do Internetu szerokopasmowego, oferowanego przez wyłonionego w ramach zamówień publicznych dostawcę usługi dostępu do Internetu, - do udziału w projekcie może zakwalifikować się maksymalnie jedna osoba z gospodarstwa domowego, - Uczestnik projektu i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu (jeżeli dotyczy) zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 2. W trakcie realizacji projektu uczestnicy będą zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i technik teleinformatycznych. 3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do projektu. III. Zasady rekrutacji 8 1. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gostynin ul. Rynek 26 pokój nr 14 i na stronie internetowej 2. Zgłoszenia do Projektu dokonuje mieszkaniec gminy Gostynin - osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności cywilno - prawnych. 3. Formularze zgłoszeniowe dla grupy docelowej - Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do stypendiów socjalnych - wypełnia osoba pełnoletnia uprawniona do stypendium szkolnego lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej uprawnionej do stypendium szkolnego. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w polu Dane osobowe Wnioskodawcy (pkt 1) dot. będą rodzica/opiekuna prawnego dziecka, należy jednak dodatkowo wypełnić pole Dane osobowe dziecka (pkt 2). 4. Formularze zgłoszeniowe dla grupy docelowej Osoby niepełnosprawne - wypełnia pełnoletnia osoba niepełnosprawna lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnosprawnej. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w polu Dane osobowe Wnioskodawcy (pkt 1) dot. będą rodzica/opiekuna, należy jednak dodatkowo wypełnić pole Oświadczenie o niepełnosprawności wnioskodawcy/dziecka (pkt 4). 5. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: 1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu), 2) deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu), 3) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów, 4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania

4 5) kserokopia zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym (jeżeli dotyczy) 6) kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy), 7) kserokopia postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy), 8) kserokopia świadectwa szkolnego/ukończenia szkoły (jeżeli dotyczy), 9) kserokopia decyzji przyznającej uczniowi stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013 dotyczy dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (jeżeli dotyczy), 10) kserokopia aktualnej decyzji przyznającej świadczenia rodzinne (jeżeli dotyczy), 11) kserokopia aktualnej decyzji przyznająca świadczenia pomocy społecznej (jeżeli dotyczy), 3. Formularz zgłoszeniowy i załączniki muszą być: a) wypełnione w języku polskim, b) złożone w wersji papierowej zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Gminę Gostynin, c) złożone w terminie i miejscu wskazanym w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, d) wypełnione w sposób czytelny elektronicznie lub odręcznie drukowanymi literami, e) wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, f) czytelnie podpisane przez Wnioskodawcę, opatrzone datą. 4. Złożone formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 5. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w budynku Urzędu Gminy Gostynin ul. Rynek 26 w pokoju nr 2 (sekretariat), w terminie od r do r. Od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 8.00 do Rekrutacja Uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo: 1) Pierwszy etap obejmował będzie nabór grupy potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych z terenu gminy Gostynin spełniających kryteria określone w 6 i 7. 2) Drugi etap obejmować będzie: a) weryfikację zgłoszeń do udziału w projekcie pod względem spełnienia kryteriów opisanych w 6 i 7 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych, b) utworzenie Listy Beneficjentów Ostatecznych oraz Listy Rezerwowej, c) zatwierdzenie Listy Beneficjentów Ostatecznych i Listy Rezerwowej przez Wójta Gminy Gostynin, d) poinformowanie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 7. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie. 8. Nabór przeprowadzony zostanie przez Komisję Rekrutacyjną. 9. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zawierająca wyłącznie numer wniosku będzie udostępniona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin oraz na stronie internetowej

5 11. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mniejszej liczby uczestników Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników do momentu pozyskania wymaganej liczby Uczestników. Informacja o naborze do udziału w projekcie zamieszczona zostanie na: 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin 2. Tablicach ogłoszeń Sołectw na terenie gminy Gostynin 3. Stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin: 4. Prasie lokalnej 9 10 Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy Gostynin. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 osób. 11 Zakwalifikowanie do projektu i podpisanie umowy użyczenia: 1. Beneficjenci Ostateczni, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, zostaną o tym powiadomieni w formie pisemnej. 2. Warunkiem podpisania umowy użyczenia sprzętu jest uczestniczenie w szkoleniach stacjonarnych. O terminach szkolenia Beneficjenci Ostateczni będą informowani w formie pisemnej. 3. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny nie jest właścicielem lokalu w którym ma zostać zainstalowany Internet, przed przystąpieniem do szkoleń musi przedłożyć pisemną zgodę właściciela lokalu na przeprowadzenie prac instalacyjnych. 4. Przez cały okres trwania projektu właścicielem sprzętu jest i pozostaje Gmina Gostynin. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie: IV. Prawa i obowiązki uczestnika projektu 1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Bezpłatny dostęp do Internetu szerokopasmowego. 3. Szkolenie z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu dla 2 osób z gospodarstwa domowego. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. 2. Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich.

6 3. Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu, w szczególności w celu jego serwisowania, modernizowania czy przeprowadzenia kontroli. 4. Uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu. 5. Zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu. 6. Przestrzegania legalności oprogramowania. 7. Nie ściąganie plików z Internetu, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i filmowych. 8. Dbania o należyty stan sprzętu komputerowego, zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu oraz ponoszenia kosztów ich eksploatacji (np. energia elektryczna). 9. Wskazanie odpowiedniego miejsca i wyrażenie zgody na bezpłatne zamontowanie w gospodarstwie domowym zestawu komputerowego wraz z instalacją do odbioru Internetu. 10. Udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu i kontroli. 11. Poniesienia odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy. 12. Uczestnik projektu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Gminę Gostynin o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania. Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie: Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 3. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, dokumentach rekrutacyjnych i umowie Użyczenia sprzętu. 4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik zobowiązuje się w terminie 14 dni do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 5. W przypadku śmierci Uczestnika projektu osoby pozostające w gospodarstwie zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania Gminy Gostynin o zaistniałej sytuacji i zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. Na wniosek osoby pozostającej w gospodarstwie domowym Gmina Gostynin zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrzenia sprawy i ewentualnie odstąpienia od zwrotu sprzętu komputerowego otrzymanego w wyniku realizacji projektu. 6. Zmiana miejsca zameldowania i zamieszkania poza granice Gminy Gostynin skutkuje wykluczeniem z udziału w projekcie i obowiązkiem zwrotu sprzętu komputerowego. 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu z Listy Beneficjentów Ostatecznych wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

7 V. Postanowienia końcowe 15 Niniejszy regulamin zatwierdza Wójt Gminy Gostynin W trakcie trwania naboru Gmina Gostynin zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz innych dokumentów rekrutacyjnych. 2. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji Wójta Gminy Gostynin. 3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału w projekcie Załącznik nr 3 - Karta oceny formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 4 - Informacja

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo