Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie Nr POIG /13-00 Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie o numerze POIG /13 w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zarządzam: 1. Powołać Zespół Projektowy w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, w składzie: ze strony ECOEN CONSULT Spółka z o.o.: 1) Pan Sławomir Ochman - Koordynator Projektu 2) Pan Marcin Lukoszek - Asystent Koordynatora Projektu ze strony Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: 3) Pani Katarzyna Wosz - Członek Zespołu 4) Pani Agata Kampczyk-Szymanek - Członek Zespołu 5) Pan Andrzej Ogrodnik - Członek Zespołu 6) Pani Agnieszka Nowak - Członek Zespołu 7) Pani Iwona Gomoluch - Członek Zespołu ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim 8) Pani Gabriela Bielaszka - Członek Zespołu 9) Pani Marcelina Lech-Kowalska - Członek Zespołu. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Członków Zespołu i innych osób realizujących Projekt określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Zespół Projektowy powołuje się na okres od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia zakończenia realizacji Projektu, tj r. 4. Powierzyć wykonanie zarządzenia Koordynatorowi Projektu i Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 roku Szczegółowy zakres obowiązków członków Zespołu Projektowego powołanego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , 8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion 1. Zadaniem Zespołu jest realizacja Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , 8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion i podejmowanie wszelkich działań zgodnie z harmonogramem jego realizacji i wytycznymi dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 2. Członkowie Zespołu wykonują obowiązki wynikające z realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, umowie o dofinansowanie Projektu oraz wszelkie czynności wynikłe w toku jego realizacji zmierzające do jego prawidłowej realizacji i rozliczania, a w szczególności: I. Koordynator Projektu Pan Sławomir Ochman: 1) zarządzanie projektem, polegające na świadczeniu usług związanych z doradztwem, zarządzaniem, kontrolą oraz nadzorem nad realizacją Projektu; 2) nadzorowanie prac wszystkich Członków Zespołu Projektowego powołanego w celu realizacji i zarządzania Projektem, 3) udzielenie pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz z przyjętym Zarządzeniem Nr 421/13 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, polegającej na: a) przygotowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym ogłoszeń o przetargach i dokumentacji przetargowej, w szczególności ustalenie wartości szacunkowej poszczególnego zamówienia, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia łącznie z wzorami stosownych umów na: wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostek podległych, wyłonienie wykonawcy szkoleń komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych, wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostek podległych, wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostek podległych, wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za realizację promocji Projektu; b) niezwłocznym przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu w formie elektronicznej propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców do treści siwz składane na etapie postępowań przetargowych;

3 4) wsparcie przy rekrutacji grupy docelowej tzw. Beneficjentów Ostatecznych, w tym m.in. opracowanie wraz z Zamawiającym oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, procedury aplikacyjnej dla Beneficjentów Ostatecznych, zgodnej z wymaganiami działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion oraz stosownych umów użyczenia; 5) nadzór nad prawidłowością świadczenia usług dostępu do Internetu, 6) organizacja i przeprowadzenie szkoleń, 7) nadzór nad prawidłowością realizacji zadań w zakresie promocji Projektu, 8) organizacja i nadzór nad dostawami sprzętu komputerowego, 9) udział w odbiorach częściowych i końcowych ww. zadań; 10) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez wykonawców; 11) realizowanie zadań formalno-prawnych, w tym m.in.: a) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur wystawionych przez wykonawców oraz dokumentów do rozliczenia prac i usług związanych z realizacją Projektu, b) przygotowywanie ewentualnych zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, c) raportowanie Zamawiającemu postępów realizacji wszystkich etapów Projektu rzeczowe i finansowe, d) bieżące monitorowanie wskaźników Projektu zgodnie ze źródłami danych do prezentacji wskaźników zawartych we wniosku aplikacyjnym, e) udostępnianie dokumentacji Projektu instytucjom upoważnionym do przeprowadzania kontroli w trakcie realizacji Projektu, f) udzielanie wyjaśnień w zakresie realizacji Projektu oraz bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole; g) przygotowanie ewentualnych zmian do Projektu w oparciu o obowiązujące zapisy w dokumentacji konkursowej, umowie o dofinansowanie, dokumentach programowych; 12) obsługa finansowa Projektu, w tym m.in.: a) finansowe rozliczanie cząstkowe oraz końcowe Projektu, b) ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawców zadania, c) sporządzanie dokumentów w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej w terminie wyznaczonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej, d) sporządzanie wniosków o płatność dla Zamawiającego w terminach i w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą, e) kontrolowanie rozliczeń wykonanych dostaw i usług, f) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnień w rozliczeniach, g) monitorowanie, kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 13) współpraca z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie oraz podmiotami upoważnionymi przez tą instytucję w zakresie: przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminach. II. Asystent Koordynatora Pan Marcin Lukoszek: 1) współpraca z Koordynatorem Projektu i innymi Członkami Zespołu w celu sprawnej realizacji Projektu i jego rozliczenia; 2) wykonywanie zadań wskazanych przez Koordynatora Projektu; 3) zastępowanie Koordynatora Projektu w przypadku jego nieobecności we wszystkich jego obowiązkach. III. Członek Zespołu Pani Katarzyna Wosz: organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śląskim, Publicznym Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim, Szkołą Podstawową nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim w celu sprawnej realizacji Projektu i jego rozliczenia; 2) współpraca z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie oraz podmiotami upoważnionymi przez tą

4 instytucję w zakresie przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym zakresie i terminach; 3) przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej Beneficjentów Ostatecznych, zgodnej z wymaganiami działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, w tym m.in.: a) opracowanie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Beneficjentów Ostatecznych, b) udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia grupy Beneficjentów Ostatecznych oraz grupy uczestników rezerwowych, c) przygotowanie treści stosownych umów użyczenia sprzętu komputerowego; 4) udział w pracach mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz z przyjętym Zarządzeniem Nr 421/13 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, w szczególności na: a) dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Beneficjentów b) przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu, c) świadczenie usług dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz jednostek podległych, d) usługę ubezpieczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów e) realizację promocji Projektu; 5) udział w pracach komisji konkursowej mającej na celu wybór opiekuna pracowni; 6) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych przewidzianych w Projekcie; 7) udział w czynnościach związanych z odbiorem od dostawcy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem; 8) udział w czynnościach związanych z przekazaniem sprzętu komputerowego Beneficjentom Ostatecznym; 9) prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji Beneficjentów Ostatecznych i jednostek organizacyjnych, które uzyskały wsparcie w ramach Projektu wraz z wykazem rzeczowym otrzymanego sprzętu; 10) udział w kontroli projektu na podstawie: - ankiet monitorujących projekt, co najmniej jednej kontroli w miejscu użytkowania użyczonego sprzętu komputerowego; 11) organizacja spotkań Zespołu realizującego Projekt; 12) przygotowywanie projektów pism oraz dokumentów związanych z realizacją Projektu; 13) opisywanie faktur w ramach projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia; 14) wprowadzanie danych do systemu Dysponent ; 15) informowanie Koordynatora Projektu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji Projektu; 16) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu. IV. Członek Zespołu Pani Agata Kampczyk-Szymanek: organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śląskim, Publicznym Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim, Szkołą Podstawową nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim w celu sprawnej realizacji Projektu i jego rozliczenia;

5 2) współpraca z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie oraz podmiotami upoważnionymi przez tą instytucję w zakresie przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym zakresie i terminach; 3) udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia grupy Beneficjentów Ostatecznych oraz grupy uczestników rezerwowych; 4) udział w pracach mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz z przyjętym Zarządzeniem Nr 421/13 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, w szczególności na: a) dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Beneficjentów b) przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu, c) świadczenie usług dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz jednostek podległych, d) usługę ubezpieczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów e) realizację promocji Projektu; 5) udział w pracach komisji konkursowej mającej na celu wybór opiekuna pracowni; 6) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych przewidzianych w Projekcie; 7) udział w czynnościach związanych z odbiorem od dostawcy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem; 8) udział w czynnościach związanych z przekazaniem sprzętu komputerowego Beneficjentom Ostatecznym; 9) prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji Beneficjentów Ostatecznych i jednostek organizacyjnych, które uzyskały wsparcie w ramach Projektu wraz z wykazem rzeczowym otrzymanego sprzętu; 10) udział w kontroli projektu na podstawie: - ankiet monitorujących projekt, co najmniej jednej kontroli w miejscu użytkowania użyczonego sprzętu komputerowego; 11) organizacja spotkań Zespołu realizującego Projekt; 12) przygotowywanie projektów pism oraz dokumentów związanych z realizacją Projektu; 13) opisywanie faktur w ramach projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia; 14) wprowadzanie danych do systemu Dysponent ; 15) informowanie Koordynatora Projektu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji Projektu; 16) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu; V. Członek Zespołu Pan Andrzej Ogrodnik: organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śląskim, Publicznym Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim, Szkołą Podstawową nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim w celu sprawnej realizacji Projektu i jego rozliczenia; 2) udział w pracach mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych postępowań o

6 udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz z przyjętym Zarządzeniem Nr 421/13 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, w szczególności na: a) dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Beneficjentów b) przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu, c) świadczenie usług dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz jednostek podległych, d) usługę ubezpieczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów 3) udział w czynnościach związanych z odbiorem technicznym od dostawcy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem; 4) udział w czynnościach związanych z przekazaniem sprzętu komputerowego Beneficjentom Ostatecznym; 5) współpraca z wykonawcą zapewniającym opiekę serwisową sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sygnał internetowy; 6) udział w kontroli projektu na podstawie: - ankiet monitorujących projekt, co najmniej jednej kontroli w miejscu użytkowania użyczonego sprzętu komputerowego; 7) obsługa techniczna promocji Projektu; 8) informowanie Koordynatora Projektu lub innych Członków Zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji Projektu; 9) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu. VI. Członek Zespołu Pani Agnieszka Nowak: organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w celu sprawnej realizacji Projektu i jego rozliczenia; 2) przeprowadzenie procedury konkursowej na opiekuna pracowni: a) opracowanie dokumentacji konkursowej na opiekuna pracowni; b) przeprowadzenie konkursu w celu wyboru opiekuna pracowni; c) podpisanie stosownej umowy z osobą będącą opiekunem pracowni. VII. Członek Zespołu Pani Iwona Gomoluch: organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śląskim, Publicznym Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim, Szkołą Podstawową nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim w celu sprawnej realizacji Projektu i jego rozliczenia; 2) wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, umowy o dofinansowanie Projektu, a w szczególności:

7 a) prowadzenie odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych oraz refundacyjnych; b) prowadzenie dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) prowadzenie dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikowalny; d) weryfikacja dokumentów finansowych projektu pod względem finansowym (kontrola poprawności); e) archiwizacja dokumentów finansowo księgowych zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim postanowieniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim; f) informowanie Koordynatora Projektu lub innych Członków Zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji Projektu; g) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu. VIII. Członek Zespołu Pani Gabriela Bielaszka: 1) konsultacje i współpraca w zakresie ustalania uprawnień Beneficjentów Ostatecznych do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 2) udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia grupy Beneficjentów Ostatecznych oraz grupy uczestników rezerwowych. IX. Członek Zespołu Pani Marcelina Lech-Kowalska: 1) konsultacje i współpraca w zakresie ustalania uprawnień Beneficjentów Ostatecznych do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 2) udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia grupy Beneficjentów Ostatecznych oraz grupy uczestników rezerwowych. 3. Jakiekolwiek zmiany w obrębie składu i zadań Zespołu Projektowego wymagają formy pisemnej do niniejszego zarządzenia. 4. Powierzam Pani Ewie Okaj Inspektorowi w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim wprowadzenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Projektu na stan majątkowy Gminy Miasteczko Śląskie. 5. Powierzam Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Projektu. 6. Zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz jednostki organizacyjne gminy do współpracy z Zespołem Projektowym w sprawach związanych z Projektem.

8 7. Zobowiązuję Członków Zespołu Projektowego oraz inne osoby realizujące Projekt do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz Instrukcją archiwalną.

UMOWA - wzór Burmistrza Miasta Miasteczko skie Pana Krzysztofa Nowaka 1 2 3

UMOWA - wzór Burmistrza Miasta Miasteczko skie Pana Krzysztofa Nowaka 1 2 3 UMOWA - wzór zawarta w dniu... r. w Miasteczku Śląskim, pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 NIP 645 250 29 67 REGON 276258799 reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/2014 Burmistrza Wyszkowa z 27 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 145/2014 Burmistrza Wyszkowa z 27 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 145/2014 Burmistrza Wyszkowa z 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wyszków Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r. Dla rozwoju Mazowsza Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie dostępności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 lutego 2017 roku Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2900/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2900/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2013 roku Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r.

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04. 2010r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2009 z dnia 14.08.2009r. dotyczącego organizacji rachunkowości do realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 01 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 01 października 2013 roku Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 01 października 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec etap

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 3254/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu projektowego oraz określenie obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Matematyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn.: Mosty do Wiedzy w Gminie Wyszków. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 oraz art.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Partnerska. ... Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) z siedzibą w... reprezentowaną przez...

UMOWA Partnerska. ... Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) z siedzibą w... reprezentowaną przez... UMOWA ska na rzecz uzyskania dofinansowania i realizacji Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w.. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Priorytet 8, Działanie 8.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji koordynatora projektu

Pełnienie funkcji koordynatora projektu Znak sprawy: OR.042.22.69.2013 Nawojowa, 23.09.2015r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Pełnienie funkcji koordynatora projektu Zapytanie w ramach realizowanego przez Gminę Nawojowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołów zadaniowych oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Sprawność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 01 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 01 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 120.5.2013 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec realizowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 / 2012

Zarządzenie nr 6 / 2012 Zarządzenie nr 6 / 2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji projektu pt.: Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Projekt CiS Chemia i Staże. Zarządzenie nr 68

Projekt CiS Chemia i Staże. Zarządzenie nr 68 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: CiS Chemia i Staże w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 70/ 2011

Zarządzenie nr 70/ 2011 Zarządzenie nr 70/ 2011 z dnia 7 września 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt.: Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 132. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 132. I. Przedmiot zarządzenia Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: W stronę nowych możliwości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła, 25.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Pełnienie funkcji informatyka w ramach projektu. Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Adres: ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła Tel/Faks:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość Strona1 Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr AA 5' /2015

Zarządzenie nr AA 5' /2015 WÓJT GMINY JABŁONNA 05-110 JabłoJ1Da uj. ModUńska 11'2 W. 0050. 11~2015 Zarządzenie nr AA 5' /2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2017. STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2017. STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 951/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 951/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 951/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82. I. Przedmiot zarządzenia 1

Zarządzenie nr 82. I. Przedmiot zarządzenia 1 Strona1 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Nowoczesna szkoła, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia 22.07.2016 r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K 49-200 Grodków ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Usługi Edukacyjne Spółka Cywilna Jolanta

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 184

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 184 Strona1 Zarządzenie nr 184 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 58

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 58 Strona1. z 6 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Media in formal and informal education in the Visegrád Group countries

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: SIWZ/01/11-2013 Białowieża, 26-11-2013r. TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Orneta: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie.

Gmina Orneta: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie. ZP 271.01.2012 Orneta, 20.02.2012r. Gmina Orneta: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1212 UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Luzino nr 14/2013 Regulamin dodatkowego naboru w projekcie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu;

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Postanowienia ogólne Biuro Projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Postanowienia ogólne Biuro Projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna. Numer projektu: POIG.08.03.00-18-047/11 Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-18-047/11-00 w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA/ZLECENIE DIN-ZP.272-1-.../13 (projekt)

UMOWA/ZLECENIE DIN-ZP.272-1-.../13 (projekt) UMOWA/ZLECENIE DIN-ZP.272-1-.../13 (projekt) Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Małgorzatę Gromala

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Strona1

Zarządzenie nr 19. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Strona1 Strona1 Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 5527 UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r. BURMISTRZ Miasta Sulejówek woj. mazowiecki^ ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BBM.0050.156.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny R E G U L A M I N otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93/ 2011

Zarządzenie nr 93/ 2011 Zarządzenie nr 93/ 2011 z dnia 12 października 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt.: Matematyka podstawą sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ZAWARTA W DNIU... POMIĘDZY:

UMOWA ZLECENIA ZAWARTA W DNIU... POMIĘDZY: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2013 r. UMOWA ZLECENIA ZAWARTA W DNIU... POMIĘDZY: Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) SgL I URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2,00-098 Warszawa, tel. 22 443 14 40, faks 22 443 14 42 sekretariat.bpips@um.warszawa.pl, www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ,-- /' W Pł OCKLl NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 Strona l z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mup.bip.ump.pl Płock: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w

Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 27.05.2013r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych w Projekcie pn: Internet szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku

Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 16 kwietnia 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 345/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 345/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 października 2014 roku. Zarządzenie Nr 345/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 października 2014 roku. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie: zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Załącznik do zarządzenia Nr 685/2011/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 24.10.2011 r. REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo