literatury światowymi kryzysami gospodarczymi, nie koniecznie miały taki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "literatury światowymi kryzysami gospodarczymi, nie koniecznie miały taki"

Transkrypt

1 Światowe recesje w okresie rosnącego protekcjonizmu lat Daty załamań i kryzysów gospodarczych nie pokrywają we wszystkich przypadkach. Oznacza to, że kryzysy, nazywane w części literatury światowymi kryzysami gospodarczymi, nie koniecznie miały taki charakter. Niewątpliwie były to kryzysy finansowe, które obejmowały dużą część świata (tj. jego najbardziej rozwiniętych krajów), ale ich konsekwencje nie zawsze przekładały się na sferę realną i nie zawsze w równym stopniu. Oznacza to też inną długość cykli koniunkturalnych w poszczególnych krajach. Wystąpienia następnej światowej recesji, po tej z roku 1866, można się było spodziewać około lat Tymczasem, wybuchł on o wcześniej. Na zmianę terminu wybuchu kryzysu wpłynęły czynniki historyczne, w postaci przyspieszonego rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych wskutek rezultatów wojny secesyjnej i Niemiec w efekcie wojny francusko-pruskiej i zjednoczenia kraju, Dużą rolę w tym procesie rozwoju odgrywała interwencja państwa w postaci np. finansowania budowy kolei. Spłata kontrybucji narzuconej po wojnie francusko-pruskiej z 1871 r. wywołała spekulacje. Przyczyniło się do tego otwarcie Kanału Sueskiego w 1869 r., błędy polityki pieniężnej Prus, pożar Chicago z 9 października 1871 r., euforia wywołana zjednoczeniem Niemiec przez Bismarcka. Był to kolejny światowy kryzys finansowy, ale nie rozpoczął się w Anglii, co było przejawem początku utraty jej prymatu w gospodarce światowej (tab. 2.1). Kryzys z 1873 r. był największym w XIX wieku. Nazywany jest często wielką depresją (The Great Depression). Ze względu na jego rozmiary i łatwość przenoszenia się z kraju do kraju, wywarł olbrzymi wpływ na politykę handlową na świecie i doprowadził do zaostrzenia tendencji protekcjonistycznych. Było to spowodowane zaostrzającą się, zwłaszcza w okresie kryzysu, międzynarodową konkurencją (por. wcześniejsze obliczenia autora). Powrót do protekcjonizmu został zapoczątkowany w Niemczech. Pruscy junkrzy domagali się wprowadzenia ochrony celnej z powodu importu zbóż amerykańskich. We Francji w 1892 r. wprowadzono też ostry protekcjonizm, tzw. cła Méline a. Podobnie stało się we Włoszech, Austro-Węgrach, USA po wojnie secesyjnej. Jednak nie obniżyło to

2 znacznie handlu międzynarodowego. Kryzys w sferze pieniężnej objął Austrię, Niemcy (maj 1873 r.), rozprzestrzenił się na Włochy, Holandię, Belgię, a następnie objął Amerykę, by wrócić do Europy: Anglii, Francji i Rosji. Wystąpił na dużej części giełd świata. Wraz z kryzysami finansowymi, przenosiły się również kryzysy gospodarcze, choć opóźnienie czasowe było tu większe. Kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wystąpił rok po finansowym w 1874 r., po czym przeniósł się do Kanady ( ). W latach kryzys gospodarczy był we Francji i Włoszech, a później przeniósł się w 1875 r. do Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii (gdzie trwał aż do 1879 r.), a później do Danii, Szwecji i Finlandii oraz w 1878 r. do Włoch i Norwegii, a w końcu z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Kryzys ten trwał najdłużej ze wszystkich kryzysów XIX wieku, bo od 1873 do 1878 r. Spowodowane to było właśnie zbyt wczesnym jego rozpoczęciem się, co wywołało zakłócenia w jego przebiegu w porównaniu do poprzednich kryzysów. Historyczne przyczyny zewnętrzne skracające cykl w niektórych krajach wywołały kryzys w innych, lecz z opóźnieniem czasowym. Kiedy USA, Francja i Włochy wyszły z kryzysu gospodarczego, dopiero wtedy wpadła weń gospodarka Anglii i negatywnie wpłynęła na kondycję innych krajów, co wydłużyło trwanie recesji do 1878 r. Był to specyficzny kryzys finansowy z punktu widzenia układu sił w gospodarce światowej. Po raz pierwszy nie Anglia, lecz Stany Zjednoczone były krajem, w którym rozpoczęła się światowa recesja gospodarcza. W jej wyniku doszło do załamania dominacji przemysłowej Anglii. Symptomy kryzysu finansowego z 1882 r. można już było zauważyć w styczniu 1881 r., kiedy to rozpoczął się spadek kursu akcji przedsiębiorstw kolejowych w Stanach Zjednoczonych, a w całym roku doszło do recesji gospodarczej, co wywołało bankructwa. By nie dopuścić do ponownego przeniesienia się kryzysu do Europy (czego oczekiwano), podniesiono tam stopy dyskontowe (było to jednym z pierwszych przejawów polityki antykryzysowej). Spowodowało to spadek przepływu kapitałów do USA, którymi finansowana była budowa kolei. Z

3 kolei Stany Zjednoczone podniosły stopę dyskonta, ponieważ chciały zachęcić zagranicznych inwestorów do lokowania pieniędzy w ich bankach, gdyż w dalszym ciągu utrzymywała się nadwyżka popytu na kapitał (kredyty), nad jego podażą (co miało miejsce ze względu na rozbudowę kolei). Spowodowało to jednak spadek produkcji przemysłowej w USA, a w efekcie relatywny spadek zainteresowania kolejami i ich rozwojem. Objawiło się to spadkiem popytu na surowce służące do rozbudowy infrastruktury. Miało to następnie odbicie w wynikach bilansu handlowego, a ponieważ nastąpił spadek importu żelaza i stali do USA, głównie ucierpiała na tym Anglia. Do tego we Francji wystąpił kryzys giełdowy. Spowodowało to w efekcie kryzys w Anglii polegający na: spadku kursu akcji (co wywołało bankructwa, najpierw filii firm francuskich, później i przedsiębiorstw angielskich) oraz panice, która objawiła się wycofaniem depozytów z Banku Anglii i w efekcie nastąpił spadek rezerw złota, i żeby z tym walczyć podniesiono stopy dyskonta. Recesja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych w 1881 r., której towarzyszył kryzys we Francji ( ), podobnie jak kilka lat wcześniej, przeniosły się do Włoch i Wielkiej Brytanii. Sytuacja na świecie uległaby poprawie w kolejnych latach, gdyby nie kryzys finansowy z 1882 r. Ponownie negatywne konsekwencje w sferze realnej wystąpiły generalnie z ok. 2-letnim opóźnieniem po kryzysie w sferze pieniężnej. Kryzys gospodarczy wystąpił najpierw we Francji i Niemczech (od 1883 r.), a później przeniosły się do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych (a stąd do Kanady) i krajów skandynawskich. Światowa recesja gospodarcza trwała więc w latach Spadek budownictwa kolejowego i produkcji przemysłowej spowodował w maju 1884 r. kryzys giełdowy w Stanach Zjednoczonych. Powstrzymywany on był do tego momentu rosnącą akcją kredytową banków. Kryzys giełdowy pociągnął za sobą bankructwa banków i towarzystw kolejowych, a następnie i mniejszych firm. Przyczyniło się to do powstawania monopoli, np. w kolejnictwie. Panika była tak duża, że za wkłady á vista płacono do 4% dziennie. Kryzys finansowy z 1890 r. nazywany jest często kryzysem firmy braci Baring.

4 Rozpoczął się on od napięć na rynkach pieniężnych, kryzysu giełdowego i wzrostu stopy dyskonta. W I kwartale 1890 r. najważniejsze wydarzenia związane z kryzysem rozgrywały się w Niemczech. Wystąpił tam spadek kursów akcji, bankructwa. W II kwartale 1890 r. wydarzenia związane z wystąpieniem kryzysu finansowego przeniosły się z Niemiec do Ameryki Południowej, w tym szczególnie do Argentyny 1. Anglia eksportowała do Argentyny wyroby do budowy kolei oraz kapitał. Z emitowanych w Londynie w okresie dwóch przedkryzysowych lat 30 mln f. sz. argentyńskich i urugwajskich papierów, co najmniej połowa została zrealizowana przez firmę braci Baring (Mendelson, 1960, s. 324). Firma ta była jednym z największych domów bankowych londyńskiego City. Po załamaniu się rynków Ameryki Południowej doszło do spadku zaufania do tej niej, gdyż pozostała z wieloma zdeprecjonowanymi papierami wartościowymi. W listopadzie 1890 r. bank firmy Baring zawiesił wypłaty. Doszło do powstania zagrożenia załamania się całego systemu bankowego. Bank Anglii jednak wcześniej akceptował zobowiązania firmy Baring Brothers, w wyniku czego zapasy złota zmalały z 22,5 mln w kwietniu do 18,6 mln f. szt. w pierwszej dekadzie listopada. Podobnie jak w poprzednich kryzysach, bank centralny wykorzystał jedno z dostępnych narzędzi polityki pieniężnej: stopę dyskontową. Została ona podniesiona o dwukrotną wartość w ciągu wspomnianego okresu (z 3 do 6%). Jak to było wcześniej, również tym razem mogło to doprowadzić do paniki (wiedziano już, że spowoduje to poprzez pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw bankructwa) i załamania całego systemu kredytowego. Wobec czego zdecydowano się na skorzystanie z funduszy zagranicznych. Bank Anglii otrzymał pomoc zagraniczną 2 oraz zdecydował się na bezpośrednią interwencję. 1 Rynek argentyński został nasycony już towarami importowanymi do budowy kolei (stal, żelazo). Zahamowaniu uległ też przypływ kapitałów do Argentyny (finansowanie inwestycji kolejowych). Spowodowane to było utrzymującym się w Europie napięciem na rynkach finansowych. Spadała wartość papierów wartościowych Argentyny, co wywołało bankructwa firm, jak również kryzys finansów publicznych, gdyż rząd nie był w stanie spłacić długów zagranicznych. Bankructwa pociągnęły wzrost bezrobocia i niepokojów społecznych (nawet kilkudniowe, nieudane powstanie). Później (jeszcze w 1890 r.) nastąpiło przeniesienie kryzysu do innych krajów regionu (np. do Urugwaju), a także do Anglii.

5 Stanął na czele konsorcjum banków, które zagwarantowało pokrycie zobowiązań firmy Baring. Uspokoiło to sytuację na rynku i zażegnało panikę. W Stanach Zjednoczonych od początku 1890 r. utrzymywało się napięcie na rynkach pieniężnych. W stosunku do roku 1889 podniesiona była stopa dyskontowa. Niepokoje w Anglii miały negatywny wpływ na USA i przyspieszyły wybuch kryzysu finansowego. Wystąpił masowy powrót amerykańskich papierów wartościowych z Europy do USA (wyzbywanie się w Anglii aktywów, szczególnie papierów wartościowych pochodzących z USA), co spowodowało odpływ złota z kraju. Odpływało również złoto z banków do osób prywatnych, które wycofywały wkłady. Nastąpił spadek cen akcji i bankructwa16. Nasilenie kryzysu nastąpiło w połowie listopada 1890 r., po tym jak ogłoszono trudności finansowe firmy braci Baring. W okresie poprzedzającym ten kryzys finansowy zachodziło zjawisko coraz częstszego przekształcania się przedsiębiorstw w spółki akcyjne notowane na giełdzie. Pozyskiwały one dodatkowe fundusze na rozwój, lecz wystawiały się na ryzyko konsekwencji ewentualnego kryzysu giełdowego. Kryzys ten mógł łatwiej przenieść się na sektor bankowy wskutek zakładania firm przez banki (zysk założycielski). Kolejną przesłanką kryzysu był eksport kapitału do Argentyny, Urugwaju i Australii oraz istniejący tam boom spekulacyjny. Kolejny raz światowa recesja gospodarcza rozpoczęła się dwa lata po kryzysie finansowym. W 1882 r. narodowe załamania i kryzysy gospodarcze wystąpiły w Finlandii, Norwegii, Japonii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii. Dopiero w 1883 r. przeniosły się one do USA i Kanady. Na zakończenie warto podkreślić aktywną rolę Banku Anglii, który nie ograniczył się jedynie do podniesienia stopy dyskontowej, jak to robiono przez prawie cały wiek cyklicznego występowania kryzysów finansowych bądź w przypadku zagrożenia nimi (po tym, jak politycy gospodarczy dopiero nauczyli się w ten sposób reagować). 2 Panika mogła rozprzestrzenić się na inne kraje, jak to wcześniej bywało. Dostał w złocie 3 mln funtów szterlingów z Francji i 1,5 mln f. szt. z Rosji. Uzupełniło to zapasy złota Banku Anglii i zwiększyło jego możliwości do działania dla zapobieżenia rozwojowi kryzysu.

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Anna Nosek, Anna Pietrzak EFEKT DOMINA CZYLI MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA KRYZYSÓW NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO.

Anna Nosek, Anna Pietrzak EFEKT DOMINA CZYLI MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA KRYZYSÓW NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO. Anna Nosek, Anna Pietrzak EFEKT DOMINA CZYLI MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA KRYZYSÓW NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO Wprowadzenie Gospodarka światowa nie znajduje się w kryzysie i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie

Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie Rozdział 11. Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie Krzysztof Piech Poniżej skrótowo opisane zostaną wybrane przypadki kryzysów gospodarczych, które wystąpiły w różnych krajach w latach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski ilościowa analiza siły integracji giełd światowych w latach 1998-2001

Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski ilościowa analiza siły integracji giełd światowych w latach 1998-2001 Krzysztof Piech Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski ilościowa analiza siły integracji giełd światowych w latach 1998-21 Sytuacja finansowa w kraju może mieć znaczący wpływ na

Bardziej szczegółowo

Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie

Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie Paweł Dobrzański Uniwersytet Wrocławski Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie Wstęp Upadek jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie Lehman Brothers w 2008 roku wstrząsnął

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 109 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH Wydział Ekonomii Ekonomia Łukasz Matysek Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 The impact of financial

Bardziej szczegółowo

Tomasz Lechowicz. 1. Wstęp

Tomasz Lechowicz. 1. Wstęp Tomasz Lechowicz WPŁYW DECYZJI NADZORU BANKOWEGO I BANKU CENTRALNEGO W WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W LATACH 2001 2012 Streszczenie: Okres ostatnich 10 lat dla polityki Banku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Joanna Brzozowska Niezależności Narodowego Banku Polskiego na tle historii bankowości praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań Listopad 2000 Witold Rutkowski Informacja Nr 753 Tekst

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo