STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

2 WSTĘP Stowarzyszenie Emaus w Lublinie zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1995 roku. Jest organizacją członkowską powstałą w wyniku spotkania ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz ludzi, którzy nie mieli już po co żyć, przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz nieść pomoc cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego (z Manifestu Uniwersalnego Ruchu Emaus Międzynarodowego). W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Cel Stowarzyszenia został określony w statucie ( 4) jako wspieranie wszelkimi sposobami ludzi wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności. Stowarzyszenie Emaus od roku 1999 jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Emaus. W dniu 15 stycznia 2004 Orzeczeniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Emaus uzyskało status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność odpłatną pożytku publicznego. W dniu 28 marca 2008 r., Stowarzyszenie Emaus zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców. W bieżącym roku sprawozdawczym Stowarzyszenie świętowało 15 rok swojej działalności. 2

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EMAUS ZA ROK 2010 Nazwa: Stowarzyszenie Emaus Data rejestracji: Numer KRS: Numer indentyfikacyjny REGON: Adres siedziby: Krężnica Jara Lublin Telefon: (081) Fax: (081) Członkowie Zarządu: Prezes Janusz Szwajewski, zam. Osmolice II/ 106a; Pszczela Wola Vice Prezes Paweł Prokop, zam. ul. Wyspiańskiego 34; Lublin Vice Prezes Marian Pietraś, zam. ul. Partyzancka 47, Niedrzwica Duża Skarbnik Elżbieta Targońska, zam. Al. Racławickie 32/12, Lublin Członkowie Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Chmielewski Tadeusz Młynarczyk Małgorzata Lubisz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki całkowicie honorowo, nie otrzymując w Stowarzyszeniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń ani z jakiegokolwiek innego tytułu. 3

4 STOWARZYSZENIE EMAUS I. CZŁONKOWIE I WŁADZE STOWARZYSZENIA W dniu 31 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Emaus liczyło 19 członków. W 2010 roku odbyło się 7 zebrań Zarządu Stowarzyszenia oraz 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Emaus, w dniu 21 kwietnia 2010r., zostały podjęte następujące uchwały: o wyborze Z. Drążkowskiego jako przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o wyborze Komisji Skrutacyjnej, o jawnym trybie głosowania, o powołaniu w partnerstwie z Fundacją Między Nami, Spółdzielni Socjalnej Emaus, o upoważnieniu Zarządu Stowarzyszenia Emaus do opracowania i przyjęcia Statutu Spółdzielni Socjalnej Emaus oraz podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji zmierzających do zarejestrowania Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2010 r., Zarząd Stowarzyszenia Emaus przyjął następujące uchwały: stycznia 2010 r.: o rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopowych za rok 2010; o przyjęciu zmodyfikowanego zakładowego planu kont na 2010 rok; o przeznaczeniu dotacji otrzymanej w dniu r. od Emmaüs Cambridge na bieżące remonty samochodów, będących w posiadaniu Stowarzyszenia Emaus; o kontynuowaniu przekazywania środków na fundusz szkolny dla Hovsepa Mkrtchyan, do końca lutego 2011 r. tj. do ukończenia 18 roku przez Hovsepa Mkrtchyan; o udzieleniu upoważnienia Pani Elżbiecie Guc kierownikowi biura Stowarzyszenia Emaus, do podpisywania faktur na pieczątce Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w imieniu Kierownika Jednostki; o podniesieniu do kwoty 100 zł brutto wartości przedmiotów niskocennych (przedmioty o okresie użytkowania powyżej 1 roku), które od dnia 1 stycznia 2010 r., będą ujmowane w ewidencji pozabilansowej; o przyjęciu darowizny działki, dla której prowadzona jest KW nr , oznaczonej nr 678/5 w Kolonii Trawniki, gmina Trawniki od Pani Władysławy Anny Łuszczyńskiej; luty 2010 r.: o organizacji Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Emaus ; marca 2010 r.: o przyjęciu sprawozdania merytorycznego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok 2009; o przeznaczeniu całego dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami), na działalność pożytku publicznego; działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia; 4

5 4. 10 maja 2010 r.: o realizacji projektu Pozwól mi wzrastać, będącego zadaniem z zakresu pomocy społecznej, na zlecenie ROPS w Lublinie; o przyjęciu darowizny samochodu IVECO od grupy Emmaüs Jura (Szwajcaria); o zamiarze zaciągnięcia pożyczki w wysokości ,00 PLN z Polsko- Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PAF PIO) na realizację celów statutowych; 5. 3 września 2010 r.: o przeznaczeniu kwoty 1.000,-zł na cele solidarności międzynarodowej, prowadzonej przez Emmaüs International, z siedzibą w Paryżu; o umorzeniu należności wobec Emmaüs Brighton (Anglia); Emmaüs Centre Alsace (Francja); Emmaüs Feniks (Holandia); września 2010 r.: o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółdzielni Socjalnej Emaus, w obecności i za zgodą Fundacji Między Nami, zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu r.; o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie Emaus z dniem 1 października 2010 r.; o rezygnacji z pozostawania czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r.; listopada 2010 r.: o przyjęciu darowizny pojazdu FIAT PALIO od Gminy Niedrzwica Duża; Zawarte umowy w 2010 roku: 1. Porozumienia o współpracy zawarte z Wolontariuszami w zakresie organizacji i prowadzenia zbiórki publicznej z dnia 2 stycznia 2010 r. 2. Umowa darowizny działki, dla której prowadzona jest KW nr , oznaczonej nr 678/5 w Kolonii Trawniki, gmina Trawniki od Pani Władysławy Anny Łuszczyńskiej, z dnia 23 lutego 2010 r.. 3. Umowa nr BONU /2010/216, o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta z Polską Telefonią Komórkową-Centertel, z dnia 12 maja 2010 r. 4. Umowa nr 100/2010, o staż w ramach programu Moje perspektywy Poddziałanie 6.1.3, zawarta z Powiatem Lubelskim reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy, Filia w Bełżycach, z dnia 20 maja 2010 r. 5. Umowa pożyczki na cele statutowe nr 2099/S/06/2010, zawarta z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r. 6. Umowa nr RAMY /2010/275, o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta z Polską Telefonią Komórkową-Centertel, z dnia 16 lipca 2010 r. 7. Umowa najmu i dostawy urządzenia do dystrybucji wody nr 445/10, zawarta z PiastPol, z dnia 12 lipca 2010 r. 8. Akt darowizny przyjęcia samochodu IVECO, otrzymanego od wspólnoty Emmaüs Jura Szwajcaria, z dnia 19 lipca 2010 r. 9. Umowa darowizny centrali telefonicznej nr 1/2010, zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dnia 24 sierpnia 2010 r. 5

6 10. Umowa przeniesienia własności maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatu wulkanizacyjnego, zawarta z firmą Cieślak Robert i Syn, z dnia 28 sierpnia 2010 r. 11. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawarta ze Spółdzielnią Socjalną Emaus w obecności i za zgodą Fundacji Miedzy Nami, z dnia 30 września 2010 r. 12. Aneks do Umowy o Współpracy, zawarty z Fundacją Między Nami, z dnia 30 września 2010 r. 13. Umowa przyjęcia darowizny pojazdu Fiata Palio, zawarta z Gminą Niedrzwica Duża, z dnia 26 listopada 2010 r. II. PRACOWNICY Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu w dniu 31 grudnia 2010 wynosiła 5 osób: - dyrektor 1 osoba - instruktor - 1 osoba - kierownik biura- 1 osoba - księgowość- 2 osoby Łączna liczba etatów na dzień 31 grudnia 2010 r.: 2,38 etatu. Najwyższe wynagrodzenie w Stowarzyszeniu Emaus wynosi 1.900,00 zł/m-c brutto. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację wynosi -zł w tym: ,32 zł - wynagrodzenia z tyt. umów o pracę: ,32 zł - wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń: 5.000,00 zł Pracownicy zatrudnieni w Stowarzyszeniu, otrzymali wynagrodzenie wyłącznie z umów o pracę. III. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA stan na dzień r. Stowarzyszenie Emaus jest właścicielem: 1) nieruchomości: działki budowlanej o powierzchni m² położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 173 hali magazynowej o powierzchni 600 m² - (sklep) budynku gospodarczego o powierzchni 350 m² działki, o powierzchni 0,30 ha dla której prowadzona jest KW nr , oznaczonej nr 678/5 w Kolonii Trawniki, gmina Trawniki 2) ruchomości: samochodu osobowego marki FIAT PALIO, rok produkcji 2001, nr rejestracyjny LUB 1361E samochodu ciężarowego IVECO, rok produkcji 1995, numer rejestracji LUB 3249 E samochodu ciężarowego marki KIA 2700, rok produkcji 1999, numer rejestracyjny: LBT 6387 maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie recyklingu i inne Stowarzyszenie Emaus wynajmuje: 1. od Fundacji Między Nami : działka nr. 903/8 w Krężnicy Jarej o pow. 0,29 ha wraz z budynkiem mieszkalnym 6

7 IV. DZIAŁALNOŚĆ Stowarzyszenie Emaus prowadzi działalność statutową w następujących formach: A) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego B) Działalność odpłatna pożytku publicznego C) Działalność gospodarcza D) Zbiórka publiczna E) Projekty F) Inwestycje A. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego WSPÓLNOTA Wspólnota stanowi podstawowy sposób realizacji celu statutowego Stowarzyszenia Emaus, jakim jest: wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności. Członkami wspólnoty są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z racji ich bezdomności, niepełnosprawności, uzależnień, skrajnego ubóstwa, uchodźstwa itp. Dom jest otwarty dla mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy znajdują tu szeroki zakres wsparcia, poczynając od schronienia i wyżywienia, poprzez specjalistyczne wsparcie psychologiczno socjalne, zapewnione przez współpracujący ze Stowarzyszeniem Powiatowy Ośrodek Wsparcia Fundacji Między Nami, po pracę zapewniającą członkom wspólnoty autonomię, również finansową. Domownicy zamieszkują 3 domy wspólnotowe. Wszystkie osoby zdolne do jakiejkolwiek pracy na miarę swoich możliwości pracują w ogrodzie, wykonują wszystkie obowiązki domowe, prowadzą zbiórkę publiczną używanych rzeczy, pracują w sklepie oraz w warsztatach produkcyjnousługowych przedsiębiorstwa społecznego (do dnia 31 wrzesień 2010 od 1 października 2010 przedsiębiorstwo zostało przeniesione do Spółdzielni Socjalnej Emaus). Wspólnota prowadzi więc swoiste przedsiębiorstwo rodzinne. Oprócz domowników wspólnoty Stowarzyszenie wspiera osoby bezdomne lub skrajnie ubogie z zewnątrz w szerokim zakresie: od zaangażowania w codziennej pracy przy zbiórce publicznej po nieodpłatną dystrybucję gorących posiłków (w okresie zimy), przekazywanie odzieży i sprzętów domowych. Warunki życia, ich standard, samopomocowe formy wsparcia, sposób funkcjonowania domu, zapewniają członkom wspólnoty możliwości odzyskania poczucia bezpieczeństwa i równowagi życiowej, pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, przywrócenia autonomii i podmiotowości. W dniu 31 grudnia 2010 w domu wspólnoty mieszkało 30 osób; 5 osób było członkami wspólnoty mieszkającymi poza nimi. Bilans socjalny stanowi aneks do niniejszego sprawozdania. W 2010 r., w ramach współpracy międzynarodowej, odbyły się szkolenia dla członków i odpowiedzialnych wspólnot europejskich Emmaüs. Członkowie naszej wspólnoty zostali zaproszeni do uczestnictwa w dwóch szkoleniach, zorganizowanych w Emmaüs Kolonia-Niemcy 7

8 w dniach , oraz Emmaüs Feniks - Holandia w dniach , których celem była wymiana doświadczeń dot. życia wspólnotowego. Dyrektor wspólnoty uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Emmaüs Europe Paryżu, w dniach czerwca 2010 r., w ramach, którego spotkali się odpowiedzialni wspólnot europejskich. Była to okazja do wymiany wspólnych doświadczeń oraz dyskusji dot. zarządzaniem wspólnotą. SOLIDARNOŚĆ Podstawową zasadą Ruchu Emmaüs jest zasada solidarności niesienie pomocy ludziom pozostającym w ubóstwie i nieszczęściu. Stowarzyszenie, realizując tę zasadę, od kilku lat prowadzi akcję wydawania posiłków dla osób bezdomnych i ubogich na ulicach Starego Miasta w Lublinie w każdą niedzielę w okresie zimy, członkowie wspólnoty każdorazowo przygotowują 200 porcji gorącej zupy. Koszty zakupów i organizacji ponoszone są z własnych dochodów Stowarzyszenia. Osoby ubogie otrzymują od Stowarzyszenia na podstawie pisemnej informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej - wsparcie rzeczowe, tj. rzeczy używane, m.in. odzież, sprzęt AGD, meble. Zarząd Stowarzyszenia Emaus podjął uchwałę o przekazaniu 1.000,-zł na rzecz akcji solidarnościowych wspieranych przez Emmaüs International. B. Działalność odpłatna pożytku publicznego W roku 2011 Stowarzyszenie prowadziło działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD Z), - demontaż wyrobów zużytych (kod PKD Z), - odzysk surowców z materiałów segregowanych (kod PKD Z); Działalność ta jest w zasadzie pochodną prowadzenia zbiórki publicznej, która polega na sprzedaży rzeczy używanych, nieodpłatnie przekazywanych przez darczyńców. W ramach tak określonej zbiórki, sprzedaży podlegają tylko rzeczy darowane w nie zmienionej postaci. Tymczasem, część rzeczy otrzymywanych nieodpłatnie nie nadaje się do sprzedaży ze względu na stopień zużycia i zniszczenia (np. zepsuta pralka); podlega więc rozbiórce w celu odzyskania części, złomu (miedź, aluminium, żeliwo), lub jak przypadku ubrań sprzedawane jest jako czyściwo na kilogramy. C. Działalność gospodarcza Stowarzyszenie w roku 2010 prowadziło działalność gospodarczą do 31 września, tj. do dnia zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Spółdzielni Socjalnej Emaus. Na podstawie tej umowy, Spółdzielni zostały przekazane wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, zapasy, zobowiązania, należności i inne dotychczasowego przedsiębiorstwa społecznego. W ramach przedsiębiorstwa funkcjonowały warsztaty: stolarski z tartakiem, spawalniczy oraz betonowy. Członkowie wspólnoty w ramach programu praktycznej nauki zawodu, pod kierunkiem zatrudnionych specjalistów produkowali meble ogrodowe, altany, ogrodzenia, ławki itp. 8

9 Z dniem 1 październik 2010 r. działalność gospodarcza została zawieszona. Bezpośrednią konsekwencją tych decyzji była uchwała zarządu o wyrejestrowaniu Stowarzyszenia z rejestru płatników VAT z dniem 1 stycznia r.. W roku 2011 planowana jest zmiana statutu dostosowująca statut do znowelizowanej ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie oraz do zmian w zakresie działalności podjętych w roku D. Zbiórka publiczna Zbiórka publiczna prowadzona była w formie sprzedaży przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju przekazywanych nieodpłatnie przez darczyńców na podstawie decyzji nr decyzji: SA.ZZP /09 z dn. 30 grudnia 2010 wydanej przez Prezydenta Miasta Lublina. Podstawowym celem zbiórki publicznej jest utrzymanie i prowadzenie wspólnoty mieszkalnej osób niepełnosprawnych, bezdomnych lub w inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc innym osobom pozostającym w skrajnym ubóstwie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zbiórki był: Sławomir Bednarski. W zbiórkę zaangażowanych było również 10 członków wspólnoty. Miejscem prowadzenia zbiórki publicznej: hala stanowiąca własność Stowarzyszenia w Lublinie- Zemborzyce, ul. Tęczowa 173, oraz w wynajęte pomieszczenia przy ul. Samsonowicza 25 (do 31 stycznia 2010 r.). W okresie zbiórki zrealizowano 488 zgłoszeń mieszkańców Lublina i okolic, którzy przekazali nieodpłatnie meble, sprzęt AGD, RTV, odzież, książki itp. Dodatkowo otrzymaliśmy 12 transportów darowizn rzeczowych od zaprzyjaźnionych grup Emmaüs w Europie. Suma ofiar pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży darowanych przedmiotów wyniosła ,15 zł. Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły ,72 zł (koszty transportu, materiałów, energii, najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty, przeglądy, konserwacje urządzeń, ubezpieczenia). Udział kosztów w stosunku do przychodu uzyskanego ze zbiórki wyniósł 15,40%. Dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o koszty prowadzenia zbiórki wyniósł łącznie: ,43 zł. Z czystego dochodu - zgodnie z celem zbiórki publicznej - finansowane były koszty prowadzenia i utrzymania wspólnoty mieszkalnej Emaus osób bezdomnych i niepełnosprawnych (wyżywienie, lekarstwa, środki czystości, świadczenia socjalne dla członków wspólnoty, energia elektryczna, gaz i pozostałe koszty utrzymania pomieszczeń wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wynagrodzenia dla personelu, wydatki na transport, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, remonty, najem pomieszczeń). Niestety zwiększony procentowy udział kosztów zbiórki w stosunku do pozyskanych dochodów, był wynikiem bezpośrednio związanym ze sposobem organizacji zbiórki; pozycją najbardziej znaczącą były koszty transportu. Charakter naszej zbiórki - zbiórka używanych mebli wymusza konieczność wysyłania samochodu po odbiór mebli. Samochód ciężarowy, który służy do organizacji zbiórki wykonuje więc dziennie nawet 100 km. Wymieniony samochód służy wyłącznie do przeprowadzenia zbiórki stąd wszystkie jego koszty eksploatacji i utrzymania są kosztami zbiórki publicznej i nie można ich uniknąć, mimo, że część zebranych rzeczy wymaga utylizacji, bo nie nadaje się do użytkowania. Drastyczne ograniczenie kosztów eksploatacji spowodowałoby nieuchronnie spadek dochodów, a to stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego wspólnoty. 9

10 E. Projekty dodatkowe 1) Projekt Pozwól mi wzrastać-bezpieczeństwo ekonomiczne podstawą rozwoju osobistego osób bezdomnych, zawarty z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie. Termin realizacji projektu: Celem projektu było wsparcie ekonomiczne wspólnoty życia i pracy Emaus osób bezdomnych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, wzmocnienie niezależności ekonomicznej, a tym samym poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wspólnoty poprzez zakup środków czystości oraz artykułów żywnościowych. 2) Rok 2010 był 15 rokiem działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie był to 20 rok działalności Fundacji Między Nami partnera strategicznego Stowarzyszenia Emaus. W dniach 7-8 października miała miejsce wspólna uroczystość jubileuszowa. Gośćmi specjalnymi byli X bp. Mieczysław Cisło, s. Małgorzata Chmielewska ze wspólnot Chleb Życia, Willi Does oraz Stephan Drechsler z Emmaus Koln, O. Tomasz Dostatni OP. F. Inwestycje W roku 2010 podjęte zostały prace dokumentacyjne celem oddania posiadanych nieruchomości do użytkowania zgodnie z pełnioną bądź przewidywaną funkcją. Przyznane zostały przez Wydział Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lublinie warunki, które wymagają opracowania dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania, wykonania ekspertyzy pożarowej, wykonania hydrantu dla celów p.poż. itp. Ze względu na brak własnych środków umożliwiających zlecenie tych prac, złożony został wniosek na pokrycie kosztów do Zarządu Międzynarodowego Emaus z siedzibą w Paryżu. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta już w roku W roku 2010, ze względu na brak środków finansowych inwestycje były kontynuowane tylko w niewielkim zakresie, wykonywane własnymi siłami. PRZEPROWADZONE KONTROLE W 2010 r. Kontrola sanitarna: W roku 2010 roku, miała miejsce kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu r.: sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego oraz dokumentacji dotyczącej eksploatacji przedmiotowego wodociągu; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń; kontrola w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń oraz warunków świadczenia usług; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń. Kontrola prawidłowości, rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat: W dniu r., miała miejsce kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, celem sprawdzenia opłacania składek przez Stowarzyszenie Emaus w latach ; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń; 10

11 Kontrola organizacji i przebiegu staży: W dniu r., miała miejsce kontrola z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Filia w Bełżcach celem sprawdzenia organizacji i przebiegu stażu bezrobotnego, zorganizowanego na podstawie umowy nr 100/2009 z dnia ; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń; Kontrola odbioru budynku warsztatu stolarskiego: W dniu r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz w dniu r., kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, w związku z powiadomieniem o zakończeniu prac budowlanych i zgłoszeniem do odbioru budynku warsztatu stolarskiego z zewnętrznym instalacjami: energetyczną, wodociągową, centralnego ogrzewania i kanalizacji. Ze względu na pewne odstępstwa od dokumentacji poczynione w trakcie budowy, budynek wymaga dodatkowej zgody na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń, ale także wykonania hydrantu p.poż. Informacja dodatkowa W związku z uzyskaniem statutu organizacji pożytku publicznego na konto Stowarzyszenia wpłynęły wpłaty tytułem przekazania 1% podatku dochodowego na działalność statutową. Całkowita wysokość tych wpłat wyniosła w 2010 r ,00 zł. Kwota ta została w całości przekazana na realizację celów statutowych. 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach i ich źródeł : ,34 zł - Przychody ze sprzedaży towarów używanych: ,15 zł a) przychody ze sprzedaży towarów pochodzących ze zbiórki publicznej I- sklep ul.tęczowa b) przychody ze sprzedaży towarów pochodzących ze zbiórki publicznej II- sklep ul.samsonowicza - Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych (bele odpadów -towary i złom) ,15 zł 2 290,00 zł 3 599,99 zł - Przychody ze sprzedaży produktów (usług) ,62 zł - Przychody ze sprzedaży materiałów 500,00 zł - Pozostałe przychody operacyjne ,58 zł - Dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje ,93 zł - Darowizny pieniężne 9 967,70 zł (w tym: darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 2 709,00 zł) - Darowizny rzeczowe ,12 zł w tym: darowizny towarów używanych (zbiórka publiczna: ,00 zł) - Przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji 5 890,46 zł - Inne pozostałe przychody operacyjne ,37 zł - w tym: sprzedaż środków trwałych: ,75 zł - w tym: przychody z tytułu niezrealizowanych odpisów dotacji, subwencji i dopłat (równoległe do amortyzacji) dot. środków trwałych i środków trwałych w budowie przekazanych do 11

12 Spółdzielni Socjalnej EMAUS na podstawie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia r ,72 zł) - Przychody finansowe -zł 2. Informacja o poniesionych kosztach na : ,52 zł a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego: ,08 zł b) odpłatną działalność pożytku publicznego: ,97 zł c) działalność gospodarczą: ,03 zł d) koszty administracyjne: ,44 zł 3. Wartość aktywów: ,07 zł 4. Wartość zobowiązań w tym: ,17 zł zobowiązania długoterminowe ,87 zł zobowiązania krótkoterminowe ,66 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów ,64 zł 5. Dane o nabytych nieruchomościach, celu ich przeznaczenia oraz kosztach oraz o nabyciu innych środków trwałych: a) zakupiono samochód osobowy VOLKSWAGEN o wartości: ,00 zł b) nabyto w formie darowizny: grunt o wartości: 5.000,00 zł samochód IVECO o wartości : 2.046,00 zł (poniesiono dodatkowe opłaty 1.877,00zł) samochód FIAT PALIO o wartości: 5.000,00 zł c) przyjęto z inwestycji magazyn wyrobów o wartości: 4.827,25 zł i tartak o wartości: ,52 zł 6. Zrealizowane zadania zlecone przez organy administracji publicznej: 2.700,00 zł 7. Informacja o udzielonych pożyczkach: nie udzielono 8. dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto 9. Kwota zgromadzona na rachunku bankowym (stan na r.) ,94 zł (kredyt obrotowy) Opracował: Zbigniew Drążkowski dyrektor Stowarzyszenia 12

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM 1. Informacje ogólne 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok ü ü ü ü Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070.

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. III. IV. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2010 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Sprawozdanie finansowe za rok 2012-1/7 - Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010-1/6 - Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Ulica RUSKA Nr domu 39 Nr lokalu. Nr faksu 71-341-74-75 E-mail w.seredynska@op.pl Strona www www.salutaris.wroclaw.pl

Ulica RUSKA Nr domu 39 Nr lokalu. Nr faksu 71-341-74-75 E-mail w.seredynska@op.pl Strona www www.salutaris.wroclaw.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

I I -INFORMACJE OGÓLNE. - pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych; gospodarczemu;

I I -INFORMACJE OGÓLNE. - pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych; gospodarczemu; DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I -INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie działające w oparciu o Statut Stowarzyszenia Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

"FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO" Ulica PLANTY Nr domu 16 A Nr lokalu. Nr faksu 413441689 E-mail solidarnosc@home.pl Strona www www.solidarnosc.home.

FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO Ulica PLANTY Nr domu 16 A Nr lokalu. Nr faksu 413441689 E-mail solidarnosc@home.pl Strona www www.solidarnosc.home. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na 31 grudnia 2014 r. 3. Rachunek wyników za okres 24.09.2014 31.12.2014 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Zakres zmian wartości wartości niematerialnych i prawnych I Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku I. Informacje podstawowe Nazwa Fundacji: Fundacja Felis Siedziba i adres Fundacji: ul.dworska 3, 20-135 Lublin Data wpisu w KRS: 18.02.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ EWENTUALNYCH ICH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 1. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2007r.

BILANS na dzień 31 XII 2007r. BILANS na dzień 31 XII 2007r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 24 157,22-1 034,02 I Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE rok 2010 Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo www.agape.info.pl agape.sekretariat@o2.pl NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879 1 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-17

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" siedziba firmy - 95-060

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1. Dane rejestracyjne Fundacji: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI. Nr faksu 61-8130392 E-mail beata.grycza@tlen.pl Strona www www.wspplnadrogalubon.

Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI. Nr faksu 61-8130392 E-mail beata.grycza@tlen.pl Strona www www.wspplnadrogalubon. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-21. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-21. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA WOJNICZ.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA WOJNICZ. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA WOJNICZ. ul. Warszawska 43 NIP: 873-159-07-24 32-830 Wojnicz REGON: 850424503 Data rejestracji w K.R.S. 24.10. 2001r. Numer KRS:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja l NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 MROWLA 52 (pieczątka jednostki) BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 A. Aktywa trwała AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-17. 1. Nazwa organizacji. Powiat OSTRÓDZKI

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-17. 1. Nazwa organizacji. Powiat OSTRÓDZKI Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2011. 31.12.2011. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik nr 2 WZÓR Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-25. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-25. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2011 do 31-12-2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2011 do 31-12-2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2011 do 31-12-2011 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1. Dane rejestracyjne Fundacji: Nazwa

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe

BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe Sprawozdanie finansowe Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 30.11 do 31.12.2007 rok - Działalność statutową Komendy Chorągwi Stołecznej i działalność hufców warszawskich i terenowych oraz zadania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo