STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

2 WSTĘP Stowarzyszenie Emaus w Lublinie zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1995 roku. Jest organizacją członkowską powstałą w wyniku spotkania ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz ludzi, którzy nie mieli już po co żyć, przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz nieść pomoc cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego (z Manifestu Uniwersalnego Ruchu Emaus Międzynarodowego). W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Cel Stowarzyszenia został określony w statucie ( 4) jako wspieranie wszelkimi sposobami ludzi wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności. Stowarzyszenie Emaus od roku 1999 jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Emaus. W dniu 15 stycznia 2004 Orzeczeniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Emaus uzyskało status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność odpłatną pożytku publicznego. W dniu 28 marca 2008 r., Stowarzyszenie Emaus zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców. W bieżącym roku sprawozdawczym Stowarzyszenie świętowało 15 rok swojej działalności. 2

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EMAUS ZA ROK 2010 Nazwa: Stowarzyszenie Emaus Data rejestracji: Numer KRS: Numer indentyfikacyjny REGON: Adres siedziby: Krężnica Jara Lublin Telefon: (081) Fax: (081) Członkowie Zarządu: Prezes Janusz Szwajewski, zam. Osmolice II/ 106a; Pszczela Wola Vice Prezes Paweł Prokop, zam. ul. Wyspiańskiego 34; Lublin Vice Prezes Marian Pietraś, zam. ul. Partyzancka 47, Niedrzwica Duża Skarbnik Elżbieta Targońska, zam. Al. Racławickie 32/12, Lublin Członkowie Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Chmielewski Tadeusz Młynarczyk Małgorzata Lubisz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki całkowicie honorowo, nie otrzymując w Stowarzyszeniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń ani z jakiegokolwiek innego tytułu. 3

4 STOWARZYSZENIE EMAUS I. CZŁONKOWIE I WŁADZE STOWARZYSZENIA W dniu 31 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Emaus liczyło 19 członków. W 2010 roku odbyło się 7 zebrań Zarządu Stowarzyszenia oraz 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Emaus, w dniu 21 kwietnia 2010r., zostały podjęte następujące uchwały: o wyborze Z. Drążkowskiego jako przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o wyborze Komisji Skrutacyjnej, o jawnym trybie głosowania, o powołaniu w partnerstwie z Fundacją Między Nami, Spółdzielni Socjalnej Emaus, o upoważnieniu Zarządu Stowarzyszenia Emaus do opracowania i przyjęcia Statutu Spółdzielni Socjalnej Emaus oraz podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji zmierzających do zarejestrowania Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2010 r., Zarząd Stowarzyszenia Emaus przyjął następujące uchwały: stycznia 2010 r.: o rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopowych za rok 2010; o przyjęciu zmodyfikowanego zakładowego planu kont na 2010 rok; o przeznaczeniu dotacji otrzymanej w dniu r. od Emmaüs Cambridge na bieżące remonty samochodów, będących w posiadaniu Stowarzyszenia Emaus; o kontynuowaniu przekazywania środków na fundusz szkolny dla Hovsepa Mkrtchyan, do końca lutego 2011 r. tj. do ukończenia 18 roku przez Hovsepa Mkrtchyan; o udzieleniu upoważnienia Pani Elżbiecie Guc kierownikowi biura Stowarzyszenia Emaus, do podpisywania faktur na pieczątce Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w imieniu Kierownika Jednostki; o podniesieniu do kwoty 100 zł brutto wartości przedmiotów niskocennych (przedmioty o okresie użytkowania powyżej 1 roku), które od dnia 1 stycznia 2010 r., będą ujmowane w ewidencji pozabilansowej; o przyjęciu darowizny działki, dla której prowadzona jest KW nr , oznaczonej nr 678/5 w Kolonii Trawniki, gmina Trawniki od Pani Władysławy Anny Łuszczyńskiej; luty 2010 r.: o organizacji Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Emaus ; marca 2010 r.: o przyjęciu sprawozdania merytorycznego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok 2009; o przeznaczeniu całego dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami), na działalność pożytku publicznego; działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia; 4

5 4. 10 maja 2010 r.: o realizacji projektu Pozwól mi wzrastać, będącego zadaniem z zakresu pomocy społecznej, na zlecenie ROPS w Lublinie; o przyjęciu darowizny samochodu IVECO od grupy Emmaüs Jura (Szwajcaria); o zamiarze zaciągnięcia pożyczki w wysokości ,00 PLN z Polsko- Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PAF PIO) na realizację celów statutowych; 5. 3 września 2010 r.: o przeznaczeniu kwoty 1.000,-zł na cele solidarności międzynarodowej, prowadzonej przez Emmaüs International, z siedzibą w Paryżu; o umorzeniu należności wobec Emmaüs Brighton (Anglia); Emmaüs Centre Alsace (Francja); Emmaüs Feniks (Holandia); września 2010 r.: o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółdzielni Socjalnej Emaus, w obecności i za zgodą Fundacji Między Nami, zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu r.; o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie Emaus z dniem 1 października 2010 r.; o rezygnacji z pozostawania czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r.; listopada 2010 r.: o przyjęciu darowizny pojazdu FIAT PALIO od Gminy Niedrzwica Duża; Zawarte umowy w 2010 roku: 1. Porozumienia o współpracy zawarte z Wolontariuszami w zakresie organizacji i prowadzenia zbiórki publicznej z dnia 2 stycznia 2010 r. 2. Umowa darowizny działki, dla której prowadzona jest KW nr , oznaczonej nr 678/5 w Kolonii Trawniki, gmina Trawniki od Pani Władysławy Anny Łuszczyńskiej, z dnia 23 lutego 2010 r.. 3. Umowa nr BONU /2010/216, o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta z Polską Telefonią Komórkową-Centertel, z dnia 12 maja 2010 r. 4. Umowa nr 100/2010, o staż w ramach programu Moje perspektywy Poddziałanie 6.1.3, zawarta z Powiatem Lubelskim reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy, Filia w Bełżycach, z dnia 20 maja 2010 r. 5. Umowa pożyczki na cele statutowe nr 2099/S/06/2010, zawarta z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r. 6. Umowa nr RAMY /2010/275, o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta z Polską Telefonią Komórkową-Centertel, z dnia 16 lipca 2010 r. 7. Umowa najmu i dostawy urządzenia do dystrybucji wody nr 445/10, zawarta z PiastPol, z dnia 12 lipca 2010 r. 8. Akt darowizny przyjęcia samochodu IVECO, otrzymanego od wspólnoty Emmaüs Jura Szwajcaria, z dnia 19 lipca 2010 r. 9. Umowa darowizny centrali telefonicznej nr 1/2010, zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dnia 24 sierpnia 2010 r. 5

6 10. Umowa przeniesienia własności maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatu wulkanizacyjnego, zawarta z firmą Cieślak Robert i Syn, z dnia 28 sierpnia 2010 r. 11. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawarta ze Spółdzielnią Socjalną Emaus w obecności i za zgodą Fundacji Miedzy Nami, z dnia 30 września 2010 r. 12. Aneks do Umowy o Współpracy, zawarty z Fundacją Między Nami, z dnia 30 września 2010 r. 13. Umowa przyjęcia darowizny pojazdu Fiata Palio, zawarta z Gminą Niedrzwica Duża, z dnia 26 listopada 2010 r. II. PRACOWNICY Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu w dniu 31 grudnia 2010 wynosiła 5 osób: - dyrektor 1 osoba - instruktor - 1 osoba - kierownik biura- 1 osoba - księgowość- 2 osoby Łączna liczba etatów na dzień 31 grudnia 2010 r.: 2,38 etatu. Najwyższe wynagrodzenie w Stowarzyszeniu Emaus wynosi 1.900,00 zł/m-c brutto. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację wynosi -zł w tym: ,32 zł - wynagrodzenia z tyt. umów o pracę: ,32 zł - wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń: 5.000,00 zł Pracownicy zatrudnieni w Stowarzyszeniu, otrzymali wynagrodzenie wyłącznie z umów o pracę. III. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA stan na dzień r. Stowarzyszenie Emaus jest właścicielem: 1) nieruchomości: działki budowlanej o powierzchni m² położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 173 hali magazynowej o powierzchni 600 m² - (sklep) budynku gospodarczego o powierzchni 350 m² działki, o powierzchni 0,30 ha dla której prowadzona jest KW nr , oznaczonej nr 678/5 w Kolonii Trawniki, gmina Trawniki 2) ruchomości: samochodu osobowego marki FIAT PALIO, rok produkcji 2001, nr rejestracyjny LUB 1361E samochodu ciężarowego IVECO, rok produkcji 1995, numer rejestracji LUB 3249 E samochodu ciężarowego marki KIA 2700, rok produkcji 1999, numer rejestracyjny: LBT 6387 maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie recyklingu i inne Stowarzyszenie Emaus wynajmuje: 1. od Fundacji Między Nami : działka nr. 903/8 w Krężnicy Jarej o pow. 0,29 ha wraz z budynkiem mieszkalnym 6

7 IV. DZIAŁALNOŚĆ Stowarzyszenie Emaus prowadzi działalność statutową w następujących formach: A) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego B) Działalność odpłatna pożytku publicznego C) Działalność gospodarcza D) Zbiórka publiczna E) Projekty F) Inwestycje A. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego WSPÓLNOTA Wspólnota stanowi podstawowy sposób realizacji celu statutowego Stowarzyszenia Emaus, jakim jest: wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności. Członkami wspólnoty są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z racji ich bezdomności, niepełnosprawności, uzależnień, skrajnego ubóstwa, uchodźstwa itp. Dom jest otwarty dla mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy znajdują tu szeroki zakres wsparcia, poczynając od schronienia i wyżywienia, poprzez specjalistyczne wsparcie psychologiczno socjalne, zapewnione przez współpracujący ze Stowarzyszeniem Powiatowy Ośrodek Wsparcia Fundacji Między Nami, po pracę zapewniającą członkom wspólnoty autonomię, również finansową. Domownicy zamieszkują 3 domy wspólnotowe. Wszystkie osoby zdolne do jakiejkolwiek pracy na miarę swoich możliwości pracują w ogrodzie, wykonują wszystkie obowiązki domowe, prowadzą zbiórkę publiczną używanych rzeczy, pracują w sklepie oraz w warsztatach produkcyjnousługowych przedsiębiorstwa społecznego (do dnia 31 wrzesień 2010 od 1 października 2010 przedsiębiorstwo zostało przeniesione do Spółdzielni Socjalnej Emaus). Wspólnota prowadzi więc swoiste przedsiębiorstwo rodzinne. Oprócz domowników wspólnoty Stowarzyszenie wspiera osoby bezdomne lub skrajnie ubogie z zewnątrz w szerokim zakresie: od zaangażowania w codziennej pracy przy zbiórce publicznej po nieodpłatną dystrybucję gorących posiłków (w okresie zimy), przekazywanie odzieży i sprzętów domowych. Warunki życia, ich standard, samopomocowe formy wsparcia, sposób funkcjonowania domu, zapewniają członkom wspólnoty możliwości odzyskania poczucia bezpieczeństwa i równowagi życiowej, pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, przywrócenia autonomii i podmiotowości. W dniu 31 grudnia 2010 w domu wspólnoty mieszkało 30 osób; 5 osób było członkami wspólnoty mieszkającymi poza nimi. Bilans socjalny stanowi aneks do niniejszego sprawozdania. W 2010 r., w ramach współpracy międzynarodowej, odbyły się szkolenia dla członków i odpowiedzialnych wspólnot europejskich Emmaüs. Członkowie naszej wspólnoty zostali zaproszeni do uczestnictwa w dwóch szkoleniach, zorganizowanych w Emmaüs Kolonia-Niemcy 7

8 w dniach , oraz Emmaüs Feniks - Holandia w dniach , których celem była wymiana doświadczeń dot. życia wspólnotowego. Dyrektor wspólnoty uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Emmaüs Europe Paryżu, w dniach czerwca 2010 r., w ramach, którego spotkali się odpowiedzialni wspólnot europejskich. Była to okazja do wymiany wspólnych doświadczeń oraz dyskusji dot. zarządzaniem wspólnotą. SOLIDARNOŚĆ Podstawową zasadą Ruchu Emmaüs jest zasada solidarności niesienie pomocy ludziom pozostającym w ubóstwie i nieszczęściu. Stowarzyszenie, realizując tę zasadę, od kilku lat prowadzi akcję wydawania posiłków dla osób bezdomnych i ubogich na ulicach Starego Miasta w Lublinie w każdą niedzielę w okresie zimy, członkowie wspólnoty każdorazowo przygotowują 200 porcji gorącej zupy. Koszty zakupów i organizacji ponoszone są z własnych dochodów Stowarzyszenia. Osoby ubogie otrzymują od Stowarzyszenia na podstawie pisemnej informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej - wsparcie rzeczowe, tj. rzeczy używane, m.in. odzież, sprzęt AGD, meble. Zarząd Stowarzyszenia Emaus podjął uchwałę o przekazaniu 1.000,-zł na rzecz akcji solidarnościowych wspieranych przez Emmaüs International. B. Działalność odpłatna pożytku publicznego W roku 2011 Stowarzyszenie prowadziło działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD Z), - demontaż wyrobów zużytych (kod PKD Z), - odzysk surowców z materiałów segregowanych (kod PKD Z); Działalność ta jest w zasadzie pochodną prowadzenia zbiórki publicznej, która polega na sprzedaży rzeczy używanych, nieodpłatnie przekazywanych przez darczyńców. W ramach tak określonej zbiórki, sprzedaży podlegają tylko rzeczy darowane w nie zmienionej postaci. Tymczasem, część rzeczy otrzymywanych nieodpłatnie nie nadaje się do sprzedaży ze względu na stopień zużycia i zniszczenia (np. zepsuta pralka); podlega więc rozbiórce w celu odzyskania części, złomu (miedź, aluminium, żeliwo), lub jak przypadku ubrań sprzedawane jest jako czyściwo na kilogramy. C. Działalność gospodarcza Stowarzyszenie w roku 2010 prowadziło działalność gospodarczą do 31 września, tj. do dnia zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Spółdzielni Socjalnej Emaus. Na podstawie tej umowy, Spółdzielni zostały przekazane wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, zapasy, zobowiązania, należności i inne dotychczasowego przedsiębiorstwa społecznego. W ramach przedsiębiorstwa funkcjonowały warsztaty: stolarski z tartakiem, spawalniczy oraz betonowy. Członkowie wspólnoty w ramach programu praktycznej nauki zawodu, pod kierunkiem zatrudnionych specjalistów produkowali meble ogrodowe, altany, ogrodzenia, ławki itp. 8

9 Z dniem 1 październik 2010 r. działalność gospodarcza została zawieszona. Bezpośrednią konsekwencją tych decyzji była uchwała zarządu o wyrejestrowaniu Stowarzyszenia z rejestru płatników VAT z dniem 1 stycznia r.. W roku 2011 planowana jest zmiana statutu dostosowująca statut do znowelizowanej ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie oraz do zmian w zakresie działalności podjętych w roku D. Zbiórka publiczna Zbiórka publiczna prowadzona była w formie sprzedaży przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju przekazywanych nieodpłatnie przez darczyńców na podstawie decyzji nr decyzji: SA.ZZP /09 z dn. 30 grudnia 2010 wydanej przez Prezydenta Miasta Lublina. Podstawowym celem zbiórki publicznej jest utrzymanie i prowadzenie wspólnoty mieszkalnej osób niepełnosprawnych, bezdomnych lub w inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc innym osobom pozostającym w skrajnym ubóstwie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zbiórki był: Sławomir Bednarski. W zbiórkę zaangażowanych było również 10 członków wspólnoty. Miejscem prowadzenia zbiórki publicznej: hala stanowiąca własność Stowarzyszenia w Lublinie- Zemborzyce, ul. Tęczowa 173, oraz w wynajęte pomieszczenia przy ul. Samsonowicza 25 (do 31 stycznia 2010 r.). W okresie zbiórki zrealizowano 488 zgłoszeń mieszkańców Lublina i okolic, którzy przekazali nieodpłatnie meble, sprzęt AGD, RTV, odzież, książki itp. Dodatkowo otrzymaliśmy 12 transportów darowizn rzeczowych od zaprzyjaźnionych grup Emmaüs w Europie. Suma ofiar pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży darowanych przedmiotów wyniosła ,15 zł. Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły ,72 zł (koszty transportu, materiałów, energii, najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty, przeglądy, konserwacje urządzeń, ubezpieczenia). Udział kosztów w stosunku do przychodu uzyskanego ze zbiórki wyniósł 15,40%. Dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o koszty prowadzenia zbiórki wyniósł łącznie: ,43 zł. Z czystego dochodu - zgodnie z celem zbiórki publicznej - finansowane były koszty prowadzenia i utrzymania wspólnoty mieszkalnej Emaus osób bezdomnych i niepełnosprawnych (wyżywienie, lekarstwa, środki czystości, świadczenia socjalne dla członków wspólnoty, energia elektryczna, gaz i pozostałe koszty utrzymania pomieszczeń wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wynagrodzenia dla personelu, wydatki na transport, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, remonty, najem pomieszczeń). Niestety zwiększony procentowy udział kosztów zbiórki w stosunku do pozyskanych dochodów, był wynikiem bezpośrednio związanym ze sposobem organizacji zbiórki; pozycją najbardziej znaczącą były koszty transportu. Charakter naszej zbiórki - zbiórka używanych mebli wymusza konieczność wysyłania samochodu po odbiór mebli. Samochód ciężarowy, który służy do organizacji zbiórki wykonuje więc dziennie nawet 100 km. Wymieniony samochód służy wyłącznie do przeprowadzenia zbiórki stąd wszystkie jego koszty eksploatacji i utrzymania są kosztami zbiórki publicznej i nie można ich uniknąć, mimo, że część zebranych rzeczy wymaga utylizacji, bo nie nadaje się do użytkowania. Drastyczne ograniczenie kosztów eksploatacji spowodowałoby nieuchronnie spadek dochodów, a to stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego wspólnoty. 9

10 E. Projekty dodatkowe 1) Projekt Pozwól mi wzrastać-bezpieczeństwo ekonomiczne podstawą rozwoju osobistego osób bezdomnych, zawarty z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie. Termin realizacji projektu: Celem projektu było wsparcie ekonomiczne wspólnoty życia i pracy Emaus osób bezdomnych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, wzmocnienie niezależności ekonomicznej, a tym samym poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wspólnoty poprzez zakup środków czystości oraz artykułów żywnościowych. 2) Rok 2010 był 15 rokiem działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie był to 20 rok działalności Fundacji Między Nami partnera strategicznego Stowarzyszenia Emaus. W dniach 7-8 października miała miejsce wspólna uroczystość jubileuszowa. Gośćmi specjalnymi byli X bp. Mieczysław Cisło, s. Małgorzata Chmielewska ze wspólnot Chleb Życia, Willi Does oraz Stephan Drechsler z Emmaus Koln, O. Tomasz Dostatni OP. F. Inwestycje W roku 2010 podjęte zostały prace dokumentacyjne celem oddania posiadanych nieruchomości do użytkowania zgodnie z pełnioną bądź przewidywaną funkcją. Przyznane zostały przez Wydział Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lublinie warunki, które wymagają opracowania dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania, wykonania ekspertyzy pożarowej, wykonania hydrantu dla celów p.poż. itp. Ze względu na brak własnych środków umożliwiających zlecenie tych prac, złożony został wniosek na pokrycie kosztów do Zarządu Międzynarodowego Emaus z siedzibą w Paryżu. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta już w roku W roku 2010, ze względu na brak środków finansowych inwestycje były kontynuowane tylko w niewielkim zakresie, wykonywane własnymi siłami. PRZEPROWADZONE KONTROLE W 2010 r. Kontrola sanitarna: W roku 2010 roku, miała miejsce kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu r.: sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego oraz dokumentacji dotyczącej eksploatacji przedmiotowego wodociągu; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń; kontrola w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń oraz warunków świadczenia usług; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń. Kontrola prawidłowości, rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat: W dniu r., miała miejsce kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, celem sprawdzenia opłacania składek przez Stowarzyszenie Emaus w latach ; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń; 10

11 Kontrola organizacji i przebiegu staży: W dniu r., miała miejsce kontrola z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Filia w Bełżcach celem sprawdzenia organizacji i przebiegu stażu bezrobotnego, zorganizowanego na podstawie umowy nr 100/2009 z dnia ; wyniki kontroli: pozytywne, bez zaleceń; Kontrola odbioru budynku warsztatu stolarskiego: W dniu r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz w dniu r., kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, w związku z powiadomieniem o zakończeniu prac budowlanych i zgłoszeniem do odbioru budynku warsztatu stolarskiego z zewnętrznym instalacjami: energetyczną, wodociągową, centralnego ogrzewania i kanalizacji. Ze względu na pewne odstępstwa od dokumentacji poczynione w trakcie budowy, budynek wymaga dodatkowej zgody na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń, ale także wykonania hydrantu p.poż. Informacja dodatkowa W związku z uzyskaniem statutu organizacji pożytku publicznego na konto Stowarzyszenia wpłynęły wpłaty tytułem przekazania 1% podatku dochodowego na działalność statutową. Całkowita wysokość tych wpłat wyniosła w 2010 r ,00 zł. Kwota ta została w całości przekazana na realizację celów statutowych. 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach i ich źródeł : ,34 zł - Przychody ze sprzedaży towarów używanych: ,15 zł a) przychody ze sprzedaży towarów pochodzących ze zbiórki publicznej I- sklep ul.tęczowa b) przychody ze sprzedaży towarów pochodzących ze zbiórki publicznej II- sklep ul.samsonowicza - Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych (bele odpadów -towary i złom) ,15 zł 2 290,00 zł 3 599,99 zł - Przychody ze sprzedaży produktów (usług) ,62 zł - Przychody ze sprzedaży materiałów 500,00 zł - Pozostałe przychody operacyjne ,58 zł - Dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje ,93 zł - Darowizny pieniężne 9 967,70 zł (w tym: darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 2 709,00 zł) - Darowizny rzeczowe ,12 zł w tym: darowizny towarów używanych (zbiórka publiczna: ,00 zł) - Przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji 5 890,46 zł - Inne pozostałe przychody operacyjne ,37 zł - w tym: sprzedaż środków trwałych: ,75 zł - w tym: przychody z tytułu niezrealizowanych odpisów dotacji, subwencji i dopłat (równoległe do amortyzacji) dot. środków trwałych i środków trwałych w budowie przekazanych do 11

12 Spółdzielni Socjalnej EMAUS na podstawie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia r ,72 zł) - Przychody finansowe -zł 2. Informacja o poniesionych kosztach na : ,52 zł a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego: ,08 zł b) odpłatną działalność pożytku publicznego: ,97 zł c) działalność gospodarczą: ,03 zł d) koszty administracyjne: ,44 zł 3. Wartość aktywów: ,07 zł 4. Wartość zobowiązań w tym: ,17 zł zobowiązania długoterminowe ,87 zł zobowiązania krótkoterminowe ,66 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów ,64 zł 5. Dane o nabytych nieruchomościach, celu ich przeznaczenia oraz kosztach oraz o nabyciu innych środków trwałych: a) zakupiono samochód osobowy VOLKSWAGEN o wartości: ,00 zł b) nabyto w formie darowizny: grunt o wartości: 5.000,00 zł samochód IVECO o wartości : 2.046,00 zł (poniesiono dodatkowe opłaty 1.877,00zł) samochód FIAT PALIO o wartości: 5.000,00 zł c) przyjęto z inwestycji magazyn wyrobów o wartości: 4.827,25 zł i tartak o wartości: ,52 zł 6. Zrealizowane zadania zlecone przez organy administracji publicznej: 2.700,00 zł 7. Informacja o udzielonych pożyczkach: nie udzielono 8. dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto 9. Kwota zgromadzona na rachunku bankowym (stan na r.) ,94 zł (kredyt obrotowy) Opracował: Zbigniew Drążkowski dyrektor Stowarzyszenia 12

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni.

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w II połowie 2002 r. przeprowadziła

Bardziej szczegółowo